Bezpečnostní list - Tollens

tollens.cz

Bezpečnostní list - Tollens

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ESverze CZFrancie revize/datum: Révision n°1 /10/12/2007 Version n°1 10/12/2007Datum vydání / verze ČR: 02.05.2008 / č. 1strana: 2/4Přípravek: OXYGEN IMPRESS7. Zacházení a skladování7.1 Pokyny pro zacházení:Předpisy, které se uplatňují při skladování, dodržujte i v místech kde se s přípravkem nakládá.Obecné pokyny pro opatření na ochranu životního prostředí: postupujte v souladu se zákonem na ochranu ovzduší,vodním zákonem, zákonem o odpadech a souvisejícími předpisy. Při obsahu těkavých organických látek vpřípravku nad 3 % (viz body 9 a 15) používejte vhodné filtry nebo odlučovače nebo jiná opatření k zachycováníúniku těkavých organických látek do ovzduší. Zamezte úniku přípravku do kanalizace a životního prostředí (např.tím, že ve skladu je záchytná stěna nebo vana).7.2 Skladování:Nepovolaným osobám vstup zakázán.Obecný pokyn: . Sklad vybavte havarijními jímkami, hasícími přístroji, sanačními prostředky (absorbér, např.vapex, lopata, náhradní obal), zdrojem pitné vody a lékárničkou.7.3 Specifické použití: Dekorativní stěrková hmota. Bližší informace viz technický list.8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky8.1. Limitní hodnoty expozice: *ČR: 361/2007 Sb.; **EU: 2000/39/ES, 2006/15/ES, 98/24/ESLátka PEL NPK-P jednotka poznámka- - - - -Biologický expoziční test dle přílohy 2 vyhlášky č. 432/2003 Sb.: není k dispoziciPoznámka: PEL: přípustný expoziční limit; NPK-P: nejvyšší přípustnákoncentrace8.2 Omezování expozice: Používejte osobní ochranné prostředky (nařízení vlády 21/2003 Sb; směrnice8.2.1 Omezování expozicepracovníků:89/686/ES.Obecný pokyn: Všechny osobní ochranné prostředky včetně dýchacích přístrojůpro omezení expozice nebezpečných látek musí být voleny tak, aby splňovalypožadavky místních předpisů, např. nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým sestanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.a) Ochrana dýchacích cest -b) Ochrana rukou -c) Ochrana očí -d) Ochrana kůže Vhodný ochranný oděv, který by měl být pravidelně vyprán.8.2.2 Omezování expoziceživotního prostředí:9. Fyzikální a chemické vlastnostiPostupujte v souladu se zákonem na ochranu ovzduší, vodním zákonem, zákonemo odpadech, jejich prováděcími předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.Při obsahu těkavých organických látek v přípravku nad 3 % (viz body 9 a 15)používejte vhodné filtry (např. uhlíkové), odlučovače nebo proveďte jiná opatřeník zachycování úniku těkavých organických látek do ovzduší. Zamezte únikupřípravku do kanalizace a životního prostředí.K dispozici by měly být sanační prostředky (viz bod 7).9.1 Obecné informaceSkupenství (při 20°C):viskózní kapalinaBarva: -Zápach (vůně): -9.2 Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí:Hodnota pH (při 23°C):slabě zásaditýTeplota (rozmezí teplot) varu (°C) nespecifikovánoTeplota (rozmezí teplot) tání (°C) nespecifikovánoBod vzplanutí (°C)nevztahuje seHořlavostSamozápalnost) (°C) (Teplota vznícení) nespecifikovánoMeze výbušnosti: dolní mez (% obj.) -Meze výbušnosti: horní mez (% obj.) -Oxidační vlastnosti: -

More magazines by this user
Similar magazines