Měsíčník - květen 2013

cms.netnews.cz
  • No tags were found...

Měsíčník - květen 2013

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU V PŘÍBOŘESoučasná podoba Kulturního domu v Příboře.Po dlouhých peripetiích „Co s kulturním domemv Příboře“ se ledy pohnuly. Zastupitelé města přes rozdílnostnázorů, zda postavit úplně nový objekt místopůvodního, nebo provést rekonstrukci se zachovánímhistorických částí, se nakonec rozhodli pro celkovou rekonstrukcistávajícího objektu, když rozhodné slovo mělekonomický pohled na problematiku.V soutěži vybraná ostravská projekční kancelář ASAexpert, a. s. zpracovala dle zadání prvotní studii rekonstrukceKulturního domu v Příboře. Tato studie prošlapřipomínkováním zastupitelů města a na základě mírnýchúprav zadání se v současné době zpracovává projektovádokumentace pro územní rozhodnutí.Studie rekonstrukce Kulturního domu v Příboře (autor Ing. arch. Pavel Ksenič).Obsahem rekonstrukce Kulturního domu budou především tyto práce:• sjednocení fasády celého objektu s ohledem na časovost jednotlivých částí,• obnovení původního vstupu z Lidické ulice,• výměna střešní krytiny,• kompletní výměna všech rozvodů,• nové řešení vytápění a vzduchotechniky,• výměna oken a dveří,• dispoziční úpravy dle požadavků budoucího využití objektu, včetně řešení bezbariérovosti objektu,• odstranění spojovacího krčku mezi hlavní budovou a M-klubem.Budova M-klubu bude ponechána ve stávajícím stavu a využití. Termín jednotlivých stupňů projekčních prací jedohodnut tak, že by v případě bezproblémového průběhu přípravy projektu a povolovacího řízení mohly stavebnípráce začít v roce 2014. Zpracoval v Příboře 5. 4. 2013Ing. Ivo Kunčar, odbor investic a správy majetku, Městský úřad Příbor.Podoba objektu v šedesátých letech minulého století.Měsíč ník mě sta Př íbora / 3


„PARKOVIŠTĚ VE ŠTRAMBERSKÉ ULICI(VEDLE HALY TJ) V PŘÍBOŘE“Zastupitelstvo města Příbora vyčlenilo pro letošní rok dorozpočtu města finanční prostředky potřebné pro stavební akci„Parkoviště na ul. Štramberská (vedle haly TJ) v Příboře“.Po provedeném výběrovém řízení a na základě doporučeníhodnotící komise rozhodla Rada města Příbora dne 15. 1. 2013o výběru zhotovitele firmy PB SCOM, s.r.o. Hranice a současněschválila smlouvu o dílo s touto firmou. Smlouva o dílo bylaoboustranně podepsána 18. 3. 2013 s tím, že realizace parkovištězačne předáním staveniště, což se předpokládá po 15. 4. 2013.Průběžná doba provádění stavby je stanovena na 120 dní. Zahájenístavebních prací také předchází kácení několika stromův zájmovém území, včetně odstranění pařezů. Za pokácené dřevinyje stanovena náhradní výsadba zeleně.Zájmová lokalita se nachází ve Štramberské ulici. Je ohraničenasilnicí III/48012 Příbor - Paseky, podnikatelským objektem,areálem TJ Příbor a místní komunikací města Příbora. Lokalitav současné době není nijak využívána, jedná se o travnatouplochu místy porostlou keři a stromy. Dotčené parcely jsouč. 286/1, 286/3, 291, 292/2, 293, 3284,Projektová dokumentace řeší novou příjezdovou komunikacik parkovišti, která bude napojena na silnici III/48012 - uliceŠtramberská. Napojení bylo odsouhlaseno Policií ČR, Dopravníminspektorátem v Novém Jičíně, včetně stanovení definitivníhodopravního značení Městským úřadem Kopřivnice, odboremdopravy a silničního hospodářství. Stavební povolení bylovystaveno Stavebním úřadem v Kopřivnici 13. 3. 2012 a nabyloprávní moci 6. 4. 2012. Parkoviště se skládá z 30 parkovacíchmíst z toho dvou pro ZTP. Zpevněné plochy budou vybudoványze zámkové dlažby typu HOLLAND 100 x 200 x 80 mm, kterábude umístěna na ložné vrstvě z jemného kameniva ležícího nakonstrukčních vrstvách z hutněného hrubého kameniva usazenéhona upravené pláni. Sepnutí takto položené dlažby zajistíorámování ploch betonovými obrubníky fixovanými dvouřádkemze žulové kostky uložené do betonového lože. Odvodněnízpevněných ploch bude provedeno spádováním ke dvěma odvodňovacímžlabům i uliční vpustí a tyto vody budou přes odlučovačropných látek svedeny do kanalizace ve správě SmVaKOstrava a.s. Osvětlení parkoviště zajistí dva stožáry veřejnéhoosvětlení s celkem 5 svítidly napojenými na stávající síť veřejnéhoosvětlení vzdušným vedením závěsným vodičem ze Štramberskéulice.Po dokončení stavby dojde i ke změně dopravního režimuparkoviště u haly TJ. Stávající vjezd na parkoviště TJ bude zaslepena pro příjezd i výjezd bude využíván jediný vjezd na novépřipravované parkoviště.Na přiložené situaci je patrné umístění parkovacích stánía navržené napojení na stávající komunikaci včetně doplněnídopravního značení.Ing. Emil Šilar, odbor investic a správy majetku, Městský úřad Příbor.4 / Měsíč ník mě sta Př íbora


K „PRAVIDLŮM PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V DOMECHS PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PŘÍBOŘE“„Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službouv Příboře“ schválila Rada města Příbora dne 5. června 2012.Pro informaci občanům města uvádíme některá z ustanovenítěchto pravidel:• Žádost o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou můžepodat žadatel starší 18 let, který je:a) příjemcem příspěvku na péči v I. až III. stupni závislosti na pomocijiné fyzické osoby a je uživatelem sociální služby a který má ke dnipodání žádosti nejméně 1 rok trvalý pobyt na území města Příbora,b) invalidní pro invaliditu ve II. nebo III. stupni a který má ke dni podánížádosti nejméně 1 rok trvalý pobyt na území města Příbora,c) starobní důchodce starší 65 let, který má ke dni podání žádostinejméně 1 rok trvalý pobyt na území města Příbora,d) žadatelem splňujícím písm. a) až c), a který nemá ke dni podánížádosti trvalý pobyt na území města.• Manželská dvojice, druh a družka, případně jiná příbuzenská dvojice,splňuje podmínky pro přijetí žádosti, jestliže je alespoň u jednohoz dvojice odůvodněno umístění dle písm. a) až c) a druhýpartner mu z vážných důvodů nemůže potřebnou péči zabezpečit.DORKAS OSTRAVA, TÍSŇOVÁ PÉČEJediný projekt v rámci Moravskoslezského kraje.Chcete získat pocit jistoty a pocit bezpečného domova?Jak si přivoláte pomoc v případě úrazu, když jste doma sami?Máme pro Vás řešení – tísňová péče Dorkas Vám nabízí TÍSŇOVÉTLAČÍTKO, kterým si pomoc přivoláte nepřetržitě 24 hodin denně.Přispíváme ke stabilizaci psychického i zdravotního stavu,posilujeme soběstačnost a současně poskytujeme úlevua podporu pečujícím rodinám.Stisknutím tísňového tlačítka si naši uživatelé mohoukdykoliv přivolat okamžitou pomoc(pády, náhlé zhoršení zdravotního stavu a jiné krizové situace).Dle § 41 zákona č. 108/2006 Sb., poskytujeme tísňovoupéči tomuto okruhu osob:seniorům (od 65 let), osobám se zdravotním postižením (od18osobám s chronickým onemocněním (od 18 let).PRO ZÍSKÁNÍ VÍCE INFORMACÍNÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT.Slezská diakonieDORKAS Ostrava,tísňová péčeRolnická 55,709 00 Ostrava – Nová VesTel.: +420 596 613 513, 737 223 967www.slezskadiakonie.czE-mail: dorkas.ov@slezskadiakonie.cz• Podmínky pro přijetí žádosti o přidělení bytu v domech zvláštníhourčení nesplňují žadatelé:a) trvale ležící, neschopní sebeobsluhy, jejichž zdravotní stav vyžadujeodborné ošetření v lůžkovém zdravotnickém zařízení,b) postižení psychózami a jinými psychickými poruchami, kteřípotřebují dohled a kteří mohou ohrozit sebe i druhé a narušovaliby soužití obyvatel v domech s pečovatelskou službou,c) s chronickým alkoholismem a toxikomanií.• Pořadník pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službousestavuje komise dle „Pravidel pro přidělování bytů v domechs pečovatelskou službou v Příboře“ a je následně schvalovánRadou města Příbora. Pořadník je sestavován na období šestiměsíců, a to od 1. 1. do 30. 6. a od 1. 7. do 31. 12. v každém kalendářnímroce.Podrobnější informace a tiskopis žádosti o přidělení bytů v domechs pečovatelskou službou v Příboře můžete obdržet přímona odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor, ul. Freudovačp. 118., Příbor nebo na webových stránkách města: www.pribor.euBc. Lenka Filipcová, vedoucí odboru sociálních věcí.OBČANSKÁ PORADNAV PŘÍBOŘEV souladu s prioritou „Zvýšení úrovně finanční gramotnosti občanů“II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a ostatníchaktivit města Příbora na období 2013 – 2017 se v současné době připravujípodmínky pro poskytování nové sociální služby, která budezajišťovat odborné sociální poradenství pro občany města Příbora.Kontaktní místo Občanské poradny, kterou realizuje detašovanépracoviště Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje,o. s. v Novém Jičíně, vznikne v průběhu druhé poloviny tohotoroku a bude se nacházet v budově Městského úřadu Příbor na náměstíSigmunda Freuda.Odborné sociální poradenství je určeno občanům, kteří se dostalido obtížné životní situace a nedokáží ji řešit vlastními silami. Prostřednictvímbezplatných, nezávislých a diskrétních informací, rada případné další pomoci umožňuje lidem řešit svou nepříznivou situaciv různých oblastech života jako např. pracovně právní vztahy, problematikazadlužování, občansko-soudní řízení, rodinné vztahy, aj.Kromě vzniku občanské poradny se mohou občané těšit na pravidelnourubriku v Měsíčníku města, kde budou probírány nejčastějšíproblémy z oblasti financí.Mgr. Aneta Seibertová,pracovnice Centra pro zdravotně postižené MSK.POZVÁNKA - TÍSŇOVÁ PÉČE - TÍSŇOVÉTLAČÍTKO - SOCIÁLNÍ SLUŽBA VE MĚSTĚMěsto Příbor ve spolupráci se Slezskou diakonií, DORKAS Ostrava,tísňová péče, nabízí seniorům a osobám se zdravotním postiženímpro získání pocitu jistoty a pocitu bezpečného domova možnostzapojit se do tísňové péče.Senioři a osoby se zdravotním postižením, ale i ostatní rodinnípříslušníci, se mohou s tísňovou péčí seznámit osobně dne 23. května2013 od 9:00 do 10:30 hodin v refektáři piaristického kláštera,ul. Lidická čp. 50 v Příboře (přízemí budovy).Sociální pracovníci Slezské diakonie, DORKAS Ostrava, tísňovápéče předvedou na zkušebním panelu přímo na místě názorně funkcitísňového tlačítka a tísňového náramku včetně potřebných rad propřivolání okamžité pomoci pro osamocené uživatele tísňové péče.Během besedy budou na dotazy rovněž odpovídat zástupciMěstské policie Příbor, Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Příbor,sociální pracovníci pečovatelské služby Diakonie ČCE – střediskav Příboře a Městského úřadu Příbor.Na besedu a setkání Vás zve Bc. Lenka Filipcová,vedoucí odboru sociálních věcí.Měsíč ník mě sta Př íbora / 5


MEZI NOVÉ VYBAVENÍ DVOU PŘÍBORSKÝCHMATEŘSKÝCH ŠKOL PŘIBUDOU INFRASAUNYZa pár dní si už děti z příborských mateřských škol mohou na vlastní kůži vyzkoušet blahodárné účinky saunování.V první polovině dubna letošního roku byly do Mateřské školy Kamarád v ul. Frenštátské a do Mateřské školyv ul. Pionýrů v Příboře instalovány infrasauny s kapacitou 10 až 12 dětí, jejichž výrobcem a dodavatelem byla ostravskáfirma Vital Trend s.r.o.. Samotné instalaci infrakabin předcházela realizace stavební přípravy, která zahrnovalavybudování zázemí nezbytného pro vytvoření vhodných podmínek pro saunování, tj. zřízení převlékárny, vybudovánísprchové kabiny, WC a instalaci umývadla včetně provedení všech souvisejících prací. Dodavatelem stavebníchprací byla firma BETY - stavby, izolace a služby, s.r.o. z Hustopečí nad Bečvou. Na pořízení jedné z infrasaun získaloměsto Příbor z Nadačního fondu KIMEX nadační příspěvek ve výši 200 tis. Kč. Po nezbytném kolaudačním souhlasubudou obě infrasauny zprovozněny.Infrasauna na rozdíl od klasické finské sauny poskytuje svým uživatelům radost ze saunování při relativně nízkéteplotě, a proto je ideálním řešením pro malé děti. Dodávaný typ infrasauny vyhovuje normám pro provoz vezdravotnických i předškolních zařízeních. Kabiny jsou vybaveny solnou terapií, která ještě znásobí příznivé účinkysaunování na lidský organismus. Je prokázáno, že pravidelné saunování 1-2 x týdně přináší kvalitní celkovou regeneracitěla – zvýšenou odolnost vůči infekcím, ústup onemocnění dýchacích cest, alergií, normalizaci krevního tlaku,rehabilitační účinky, odstraňování stresu a únavy apod. Ing. Jitka Pechová, odbor investic a správy majetku MÚ Příbor.INFORMACE PRO OBČANY O SVÁŽENÍ ODPADU ZE ZELENĚHnědé kontejnery sváží spol. ASOMPO vždy 2x týdně v úterý a pátek.V současnosti je přistaveno 21 těchto kontejnerů. Do konce května je v plánu počet nádob zdvojnásobit.Jako v loňském roce i letos přistavují Technické služby Příbor o víkendech velkoobjemové vany na odpad ze zeleně, a to:• v lichých týdnech na těchto stanovištích• křižovatka Šmeralova x Svatopluka Čecha,• ul. Větřkovská a ul. 9. května u transformátoru,• v sudých týdnech na stanovištích• ul. Šafaříkova, Štefánikova - zahrádky,• Myslbekova poblíž kotelny.KOMPOSTÁRNATočna zahájila sezónní provoz 2. dubna a má otevřeno v těchto provozníchhodinách:pondělí a čtvrtekod 8:00 do 18:00 hodin,úterý, středa a pátekod 7:00 do 15.00 hodin,sobotaod 7:00 do 14:00 hodin.INFORMACE K „MÍSTNÍMU POPLATKU ZA ODPADY“Poplatek byl stanoven v našem městě „Obecně závaznou vyhláškouměsta Příbora č. 2/2012 v celkové sazbě 492,- Kč na osobu a rok.Splatnost tohoto poplatku je jednorázově v termínu do 31. května 2013,nebo ve dvou splátkách ve výši 246,- Kč do 31. května 2013, zbývajícíčást 246,- Kč do 30. září 2013.V těchto dnech probíhá roznáška složenek.Poplatek se může hradit některým z následujících způsobů:- platba v pokladně městského úřadu,- platba prostřednictvím složenky,- platba bezhotovostním převodem na účet města 27-1290010227/0100s použitím variabilního symbolu ze složenky.Provozní doba pokladny:Pondělí, středa: 08:00 - 11:00 12:00 - 16:30Úterý, čtvrtek: 08:00 - 11:00 12:00 - 13:00Pátek:zavřenoOdbor finanční a kontrolní, MÚ Příbor.PRAMENY POZNÁNÍ VÝVOJE PRCHALOVAV sále prchalovského hostince „U Simprů“ se ve čtvrtek 11. dubna2013 konala přednáška Mgr. Václava Michaličky „Prameny poznánívývoje Prchalova“. Návštěvníci všech věkových kategorií, kterých bylovíce než padesát, se v poutavém vyprávění vedoucího příborského muzeadozvěděli o společenské a historické situaci v době vzniku Prchalova,o prvních osadnících a způsobu jejich obživy.Na první vojenské mapě z 60. let 18. století, kdy ještě Prchalov anineexistoval, je zaznačena jen kaple sv. Marka a cesta do Příbora, ale napozemkové mapě stabilního katastru z doby okolo roku 1830 jsme užmohli vidět zakreslené jednotlivé pozemky a stavby obyvatel Prchalova.Účastníci přednášky byli seznámeni s tím, kde a jak mohou zjišťovatdalší informace týkající se obce nebo jednotlivých rodů.Další akcí, kterou na Prchalově připravujeme -v souvislosti se Svátkem matek je tradiční výstava, kteráse uskuteční 11. a 12. května 2013. Protože se jednáo 10. výstavu, zvolili jsme téma slavnostní, a to „SVA-TEBNÍ“. Rády bychom poprosily naše občany o zapůjčenírodinných svatebních fotografií a jiných předmětů,dokumentů a zajímavostí, které se svatbami souvisejí.A. Sochová, D. Tobolová, Prchalov.Zpráva: www.televize-pribor.cz 16. pořad/17. týdens premiérou v neděli 21. 4.Fotogalerie: https://www.facebook.com/priboroficialni6 / Měsíč ník mě sta Př íbora


HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2012PŘÍBOR VE FINÁLE PRESTIŽNÍ SOUTĚŽEPříbor má za sebou účast v soutěži Historické městor. 2012. Neúčastnilo se soutěže o Nejlepší přípravu a realizaciProgramu regenerace městské památkové rezervace poprvé.Příbor 6x postoupil jako vítěz kraje do celostátního kola.Nejblíže měl k vítězství v této soutěži před 10 lety v r. 2003. Topostoupil s Prachaticemi a Chrudimí mezi tři nejlepší městarepubliky za rok 2002. Zvítězily Prachatice. Další pořadí seneurčovalo. Ocenění bylo tehdy zástupcům Příbora předánove Španělském sále Pražského hradu. Letos byla situace podobná.Po deseti letech se Příbor opět dostal do celostátního finálesoutěže o nejlepší přípravu městské památkové rezervace. S dalšímidvěma postupujícími Jilemnicí a Chebem zástupci Příborapředstavili město na tiskové konferenci v Praze 11. dubna. Přesněza týden 18. dubna se tíž zástupci týchž měst společně s těmi, kteřívyhráli krajská kola, sešli ve Španělském sále Pražského hradu.Sešli se, aby si vyslechli jméno vítěze. Výsledky znala pouze porotahodnotící památkové zóny a rezervace. A tak byli napjati zástupcivšech tří finalistů. Všichni si přáli - jak jinak - než zvítězit. Ovlivnitse už nedalo vůbec nic. Nezbývalo než vyčkat, koho ohlásí vítězloňského ročníku, zástupce Uherského Hradiště. A pak to zaznělo.„Historickým městem roku 2012 se stává… Jilemnice.“Po desítkách minut napětí bylo jasno. Podkrkonošská Jilemnice,obec s necelými 6 tisíci obyvateli proměnila ve vítězství užsvou třetí nominaci v celostátním kole. Starosta obce VladimírRichter přiznal, že si oddychl a že má nesmírnou radost. Konečněvítězství! A dodal: „Pokud jde o památky, cením si mnohých z nich- kašny, zámku, domů… Město se o většinu z nich stará a mámevýhodu, že se o další spoustu památek stará za pomoci městai spoustu vlastníků, proto město vypadá, jak vypadá.“Do jisté míry zklamáni odcházeli z podia Španělského sálustarostové Chebu i Příbora. Obě města byla do celostátního kolanominována podruhé. Milan Strakoš, příborský starosta popsalsituaci: „Bylo to hodně nervózní, myslím si, pro všechny tři finalisty.Oznámení opravdu padlo až tady na Pražském hradě, ale je totak, jak to je. Nezbývá než pokračovat dál. Podat přihlášku znovua znovu se snažit získat titul Historické město - třeba roku 2013.“Podle slov předsedy organizátora soutěže - Sdružení historickýchsídel Čech, Moravy a Slezska Ivo Rubíka - porota rozhodovalao konečném vítězi dvě hodiny a neměla to snadné. Bylopotřeba úplné shody všech: zástupců Ministerstva kultury, Ministerstvapro místní rozvoj i Sdružení. „Na straně Jilemnice, kteráje v podobné váhové kategorii, co se týče počtu obyvatel, u Jilemnickýchbyla koncepčnost a dlouhodobost snah o obnovu památek- což je i v Příboře - ještě převážena občanským životem, kterýmJilemnice žije. Je tam například Krkonošský spolek paní a dívek,jeho členky se scházejí v krojích, a další, a to byl ten jazýček navahách,“ vysvětlil Ivo Rubík. I když uznal, že návrat k tradicím jepatrný i v Příboře.Města Příbor a Cheb získala 100 tisíc korun za vítězství v kraji,a dalších 100 tisíc korun za nominaci na nejvyšší titul. Když AlenaHanáková, ministryně školství blahopřála Příboru, přiznala,že Příbor zná a líbí se jí. „Není to vůbec jednoduché zachraňovatnaši minulost a v Příboře se to děje, stejně jako v mnoha dalšíchměstech., A ti, kteří to dokážou, těch si vážím,“ řekla a dodala, „a jemi líto, že je nemůžeme podporovat víc, protože by si to obce a památkyzasloužily.“ Rozpočet ministerstva na podporu záchranypamátek se letos oproti loňsku opět snížil.Jilemnici kromě prestižního titulu přibyl do rozpočtu za vítězstvív soutěži o Nejlepší přípravu a realizaci Programu regeneracepamátkové rezervace 1 milion korun. Bude použit na opravustřechy jilemnického zámku, v němž sídlí muzeum.Postup mezi tři top města ze 47 přihlášených rezervacía zón z celé České republiky je bezesporu velkým úspěchem,přesto by vítězství Příboru moc slušelo, a snad v Příboře nežijejediný člověk, který by to svému městu nepřál. Tak možnápříště.Více k soutěži, vč. reportáže na www.televize-pribor.cz vezprávách s premiérou v neděli 21. 4.Mgr. Irena Nedomová, Local TV Příbor. Foto IN.Zástupci nominovaných měst - vždy dva, zleva Cheb, Jilemnice,Příbor.K vítězství v kraji přeje starostovi Příbora ministryně kulturyAlena Hanáková.JUBILANTI – KVĚTEN 2013Blahopřejeme jubilantům narozeným v květnu.Anna ŠtivarováRichard FridrichIvo FriedrichAnna PospěchováVladimír HanákŽofie ViznarováJan ŠelešovskýOtto RaškaMilan KratochvílAnděla TurečkováEva ŠumberováJozef MatejovPavel HucekTruda KabátováMěsíč ník mě sta Př íbora / 7


VAŠE VZPOMÍNKY NA OBDOBÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKYZdenka Váňová, roz. Hrabcová prožila převážnou část svého dětstvív Příboře. Na dva roky ho ale musela i s rodiči a sourozenci nedobrovolněopustit.Nedobrovolný odjezd z Příbora a návrat zpětVálečný rok 1943 si pamatuji jako osmileté dítě. Žili jsme poklidněna samotě u řeky „v křibju“, jak se místu našeho domova říkalo.Ovšem rok 1943 všechno změnil. Vyhláškou nějakého tehdejšího německéhoúřadu byl dodán do Příbora soupis obyvatel, kteří se musejíze svých domovů vystěhovat. Jednalo se o zemědělce, kteří vlastnilihospodářské usedlosti, ornou půdu a hospodářské zvířectvo. Vše sezabavovalo ve prospěch německých občanů, žijících mimo německéúzemí. Hitler jim nabídl nový domov v českých Sudetách - patřilyk německé Říši. Vzpomínám si na naše nejbližší sousedy, kteří setaké museli vystěhovat. Nejbližší žili v Olšáku v budově bývalé továrnyna tělocvičné nářadí p. Vantucha. Pracovalo se zde v době asido r. 1925, kdy byl v provozu vodní náhon vedený z Drnholce a kterýpoháněl stroje v továrně. Byl vybudován hlavně pro chod mlýnapana Wuschkeho. V mém dětství již náhon nefungoval. V budověbyly dílny a hlavně byty. Z nich se musela vystěhovat rodina Tomšíkovaa rodina jejich dcery Jiřiny Kuchařové. Pak to byli i další sousedi,ale také rodiny z Pasek, Klokočova, ale ty jsem tehdy neznala. Všembyla nabídnuta spolupráce s Němci, v tom případě by mohli zůstat.Ale Příboráci dokázali, že jsou dobrými Čechy. Nikdo na dohodu nepřistoupil.Vím jen o jediném případu podepsání spolupráce.Nás doma bylo pět dětí a ještě měli rodiče v péči babičku. Ta žilana výminku se svobodným bratrem a sestrou. Výminek byl samostatnýmdomkem, a tak německé úřady babičce povolily zůstat. Strýc sezavázal, že ji bude živit.Kam ale jít? Tuto otázku řešily všechny rodiny, které se muselyvystěhovat. Nám se podařilo najít zázemí u další maminčiny sestryv Prostějově. Přišly přípravy. Pamatuji, jak jsem byla poslední den veškole. Maminka měla nějaké vyřizování ve městě, a pak se stavila veškole, aby mne odhlásila a abych se rozloučila se spolužačkami. Učilnás pan učitel Libiger. Rozloučili jsme se všichni s pláčem. Maminkaplakala ještě na schodech. V přízemí školy stál jako na stráži německývoják a ptal se jí, co se stalo. Maminka mu něco německy odpověděla,nevím co.Před stěhováním se rodiče snažili připravit aspoň nějaké zásobypro nejbližší budoucnost. Jelo se rychle do mlýna semlít obilí namouku. Mlynář namlel mouku načerno bez povolení. O všechnose muselo žádat na německém úřadě. Hodně lidí pomáhalo a byloto velké riziko. I za malé provinění se zavíralo. Samo stěhování pakbylo velkým hororem, V Příboře byly tenkrát snad jen tři soukroménákladní automobily, které padaly v úvahu pro přestěhování. Žádnéstěhovací vozy nebyly, a kdyby ano, tak by si rodiče nemohli dovolittakové vydání. Naši přepravu zajistili u souseda pana Janyšky. Mělautomobil, který jezdil na dřevoplyn a v takovém stavu, že více nejezdil,než jezdil. Jeli jsme s přeplněnou korbou nábytkem a vším, cobylo možné převézt a někde mezi tím naši rodiče. Kabina byla zaplněnamalými dětmi. Auto co chvíli nejelo, a tak těch asi 130 km cestybylo velmi svízelných. Pan Janyška hrozně nadával a hlavně na nějaký„Dubský“ kopec. Dnes bych řekla, že to bylo o život, tenkrát jsme totak nechápali, jen jsme se hrozně báli.Nastěhovali jsme se do města. Bylo neuvěřitelné, co v té válečnédobě, kdy byl všeho nedostatek, pro nás teta udělala dobrého. Vykouzlilapro nás ubytování a i jinak nám moc pomáhala, přestožeměla svou rodinu. Začali jsme žít úplně jiný život. Doposud jsmebyli jen takové „přírodní“ děti a najednou tu bylo město. Ale zvyklijsme si. Rozdíl mezi naším životem v Sudetech a v Protektorátu Čecha Moravy jsem vnímala jako dítě jen v maličkostech. Například v Příbořebyl zákaz zpívat v kostele Svatováclavský chorál Svatý Václave,8 / Měsíč ník mě sta Př íboraZ HISTORIEKolik pamětníků mezi námi žije? Věřte, nebo ne - je jich dost. Záleží ovšem na tom, na která léta chcete vzpomínat. Dneska jsem pročtenáře Měsíčníku připravila povídání dvou dam, které se vrátily ve svých myšlenkách do období 2. světové války. Téma se nabízelo samo - jekvěten, slavíme výročí osvobození… a tady jsou vzpomínky, za které moc děkuji!vévodo České země, kdežto v Prostějově se v kostele zpíval každouneděli. Také si vzpomínám na úžasný zážitek mého tamějšího pobytu.Teta nám koupila vstupenky do kina na nově natočený film Babička,a tak jsme se do kina vypravili s naším tatínkem. Je to vzpomínkana celý život.Přišlo osvobození. Prostějov byl osvobozen bez boje, bombardovánobylo jen nádraží. Přímo postupující frontu jsme nezažili. Prvníráno v míru bylo velice dojemné. Naší ulicí projela skupina sovětskýchzřejmě důstojníků na koních. Obdivovali jsme je. Měli upravenéuniformy, krásné koně. Ale to byl jediný okamžik, kdy jsme mělimožnost obdivovat sovětské vojáky. Další dny jsme pak prožívalizklamání, když jsme se chodili dívat do vedlejší ulice na ruské vojáky.Byly to nekončící kolony obyčejných vozů se zapraženými malýmikoníky. Vojáci na vozech byli špinaví, uprášení, asi hrozně unavení,jako bez života.Brzy začaly přípravy k našemu návratu domů. Tatínek se vypravildo Příbora. Nejezdily žádné vlaky ani autobusy, a tak se mu podařilozajistit místo na korbě nákladního automobilu, který měl cestudo Ostravy. Nebyl sám. Během cesty měl tatínek zážitek, s kterýmse vyrovnával velmi dlouho. Zastavila je skupina sovětských vojákůs napřaženými samopaly a museli slézt z vozu. Za zemi jim vojáciodebrali zavazadla, peníze, hodinky, všechno, co měli. Ožebračenípak pokračovali dále. Válka s lidmi udělala své…A začaly přípravy na stěhování domů. Zase pro nás přijel pan Janyška.Jeho náklaďák rozhodně nebyl v lepším stavu než před dvěmaroky. Ale nedalo se nic dělat. Zase se naložila korba našimi věcmi.Věcí bylo méně, rodiče měli více místa. Zato v kabině bylo místaméně, protože nám mezitím přibyla sestřička. Domů jsme se vrátiliv podvečer. Prožila jsem tehdy takové okouzlení místem našehodomova, byl krásný večer, dokola jenom příroda, řeka, asi mně tov podvědomí hrozně v Prostějově chybělo. Tam jsme s přírodou nepřišlido styku.Při příjezdu domů jsme byli velmi překvapeni. V našem velkémovocném sadu si ruští vojáci udělali odpočinkové místo. Natáhli silana mezi ovocné stromy a přivázali k lanům koně. Jeden vedle druhého,celé řady. Stavení bylo po Němcích prázdné, a tak se uvnitřutábořili velitelé. Rodičům se podařilo docílit, že uvolnili jednu místnostpro nás nejmenší a přístřeší nám poskytla i babička na výminku.Vojáci s koňmi se zdrželi tři dny, zkrmili seno i slámu a odjeli.A další překvapení - při našem odstěhování byl chlév plný dobytka,po přistěhování zůstala jen jedna kráva. Když Němci, kteříobsadili naše domovy, utíkali před frontou, zapřáhli krávy do vozů,naložili na vozy, co mohli, a Bůh ví, kde skončili. Podle babiččina vyprávěníu nás hospodařily dvě hodné a pracovité ženy, matka SusaneLoy a její vdaná dcera. Muže měly ve válce.Pomaličku se život vracel do normálu. Hodně nám do začátkuopět pomohly maminčiny sestry, ale začínat se muselo úplně znovu.Bylo to velice těžké. Vůbec nevím, jestli byli čeští lidé za toto vyhnánínějak odškodněni, nikdy se o tom doma nemluvilo. V té době bylinepřátelští němečtí občané nastěhováni do táborů, v Příboře to bylbývalý mlýn. Byli posíláni na práce, kde bylo třeba, a tak si pamatuji,že k nám byly posílány čtyři německé ženy k okopávání řepy a brambor.Jména některých si pamatuji dodnes.V červnu 1945 jsem se vrátila do Obecné školy v Příboře. Setkalajsem se v ní se spolužačkami, které jsem vůbec neznala. Některé totižmusely hned první den v první třídě nastoupit do německé školyv Příboře. Tak jsem se až po válce dověděla i o ostatních dětech, kteréněmecká okupace poznamenala zase jinak.Redakčně zkráceno.Celý text je se svolením autorky součástí kroniky města.Irena Nedomová.Příště Vzpomínka paní Marie Vašutové z Pasek.


VÝZVA A PROSBA zároveňNavštívila jsem několik pamětníků. Každé jejich vyprávění bylo poutavé. Člověk až žasne, jak se žilo. Ráda bych si přečetla nebo vyslechlanapříklad, jak vypadala vaše svatba, jak jste slavívali Velikonoce, Vánoce a řadu dalších zajímavých příběhů z vašeho běžného všedního života.Zajímá mě období před válkou, během války, ale zejména po roce 1945. Toto období není zmapováno, na rozdíl od období 1. republiky. Sesbíranýmateriál by sloužil pro potřeby archivu města Příbora a především archivu Muzea Příbor. To znamená pro potřeby budoucích generací. Napištemi svůj příběh, nebo se mi ozvěte, budu moc ráda.Kontakt: Irena Nedomová, tel. 776 725 909, meil: televize-pribor@seznam.cz, osobně: provozovna na náměstí č. 12, úterý 13.30 - 16.00 hod., poštouPalackého 709, 742 58 Příbor.ZE ŠKOL30. VÝROČÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NPOR. LOMA V PŘÍBOŘEDĚKUJEME ZA NÁVŠTĚVU...Základní škola Npor. Loma je už mladá paní – v únoru oslavila své třicátiny. Oslavy sepřesunuly na březen, přesněji na 23. března /byla to sobota/, kdy se otevřely brány školy provšechny, kteří se chtěli podívat, jak to u nás vypadá, zavzpomínat na svoje školní léta, nebojen tak přijít za zvědavosti.Pro všechny bylo co k vidění, ale také k dělání. V každé třídě byl připraven program, aktivita,zábava. Na 1. stupni kromě jarmarku se ve třídách pilně vyrábělo, pletly se tatary, vařilse čaj i káva, mlsaly se pochutiny všeho druhu.Na 2. stupni mohli návštěvníci pozorovat práci s interaktivní tabulí, deváťáci prezentovalisvůj projekt, v chemii probíhaly pokusy, v jedné třídě se zpívalo – Karaoke, v další se stříhalo,tvořilo, lepilo, barvilo, no prostě škola byla ten den jedna velká tvůrčí dílna.Aby návštěvníkům nevyhládlo, bylo k dispozici i občerstvení. U vchodu do školy se prodávalytousty, párek v rohlíku, koláčky, věnečky a také nápoje.Takže oslava se snad povedla. Program byl pestrý, občerstvení chutné, potravu dostalo tělo i duše. My všichni, kteří jsme oslavu pořádali,jsme byli velmi rádi, že jsme mohli přivítat tu obrovskou skupinu gratulantů a všem Vám moc děkujeme.Hlavně si přejeme, aby naše škola, ta mladá paní, vítala s náručí otevřenou každý den svoje pravidelné návštěvníky a aby nám všem bylou nás moc dobře. TAK ZASE NĚKDY – NA SHLEDANOU! Mgr. Vl. Strnadová, ZŠ Npor. Loma.Reportáž na www.televize-pribor.cz 15. relace/16. týden s premiérou v neděli 14. 4.UČÍME SE NAVZÁJEMV rámci této tradiční školní akce zapojujeme žáky devátých ročníkůdo výuky v roli učitelů. Není to povinné, ale obvykle se zapojí skorovšichni, chtějí si vyzkoušet vyučování na té druhé straně. Dopředu sedomluví s vyučujícími z 1. stupně, rozdělí si hodiny a připraví se.V následujících dnech přichází hodnocení. A tady je jedno z nich.Ve středu 3. 4. jsem se dvěma spolužáky Tomášem a Matyášemnavštívil třídu 1. B. Proč? Abychom si vyzkoušeli, jaké to je, stát zakatedrou a učit. Konala se totiž tradiční akce „Učíme se navzájem“,která je pořádána ke Dni učitelů.Spolu s kluky jsme se připravili na čtyři vyučovací hodiny. Prvníhodinu českého jazyka vedl Tomáš. Vyvozoval s prvňáky hláskua písmeno ž. Děti četly ze Slabikáře, pracovaly s jeho interaktivní podobou,psali toto malé i velké písmeno do písanky. Druhou hodinubyla matematika pod vedením Matyáše. Společně procvičovali natabuli sčítání a odčítání do deseti, potom žáci samostatně pracovalis barevnou matematikou. Třetí hodinu jsem si vzal na starost já.Připravil jsem tajenku, která motivovala celou hodinu. Prvňáčci luštili,skládali z písmen jména pohádkových postav a odměnou pro něbyla připravená pohádka. Čtvrtá hodina byla v režii nás všech. Využilijsme výukový program hudební výchovy – děti hádaly názvy písniček,zpívaly, vytleskávaly rytmus a kreslily písničku. Po vyučováníjsme spolu s paní učitelkou odvedli žáky do šatny, pokračovali jsmedo jídelny, pomohli jsme s dozorem, naléváním polévky, a potomjsme ještě pobyli s dětmi ve školní družině.Celé dopoledne rychle uteklo. Každý z nás měl na starost jednuhodinu, ale i tak jsme byli pořád ve střehu. A jestli bych si to zopakoval?Ano, ale v jiné třídě, třeba u páťáků.Jan Říčka (IX. B) a Mgr. Ivana Bortlová, ZŠ Npor. Loma.RECITAČNÍ SOUTĚŽVe čtvrtek 7. března se již tradičně konalo školní kolo recitační soutěže druhých a třetíchtříd. Všichni recitátoři si připravili pěkné básničky. Konkurence byla veliká, tréma také, alehlavně byla slyšet a vidět velká snaha zarecitovat verše co nejlépe. Porota, kterou tvořily paníučitelky 2. a 3. tříd, měla těžké rozhodování, vybrat z 15 soutěžících ty nejlepší.Na 1. místě se umístila Jana Netušilová, 2. místo obsadila Vendulka Bortlová a 3. místopatřilo Šimonu Bajerovi. Jana Netušilová si svým osobitým vystoupením vybojovala postupdo okrskového kola, ve kterém taky zvítězila a postoupila do kola okresního.Velká pochvala a sladká odměna patřila všem malým recitátorům, kteří si připravili krásnébásničky Jiřího Žáčka, Františka Hrubína a jiných autorů.Janičce Netušilové bych chtěla poděkovat za vzornou reprezentaci školy v okresním kolerecitační soutěže v Novém Jičíně.Mgr. Gabriela Grodzová, ZŠ Npor. Loma Příbor.Měsíč ník mě sta Př íbora / 9


Páteční den začal poslechem písně Voda živá a Voda má. Těmitopísněmi jsme popřáli vodě k jejímu svátku, protože pátek22. 3. byl vyhlášen Dnem vody. Protože si myslíme, že vodu každýzná, děti se pokusily napsat, co všechno o vodě ví. Najednou zjistily,že to zase tak lehký úkol není. Přesto některé poznatky dětíbyly zajímavé. A co je tedy voda? Voda je život.Děti se také zamýšlely nad otázkami „jak je to vlastně s vodouv přírodě“, „v jakých formách můžeme vodu vidět“, „ kde všude sevoda nachází“?A protože ne všichni lidé mají to štěstí, že mají vody dostatek,musíme i my s vodou šetřit a chránit ji. Pustili jsme si ukázku zeživota lidí v Etiopii, kdy musí chodit i třicet kilometrů pro trochuvody. Děti potom dostaly kartičky s výroky, které měly roztříditna ty „správné“, šetřící vodou, a zamyslely se nad tím, jak se v jejichrodině zachází s touto životodárnou tekutinou.Za žáky 2.A Mgr. Vlasta Hýžová, ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín.DEN VODYVELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA - MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍPravidelně pořádáme pro rodiče a děti odpolední výtvarnédílny, které bývají vždy tématicky zaměřené. 26. 3. 2013 jsmepřipravili velikonoční dílnu, zaměřenou na malování hedvábí.Z minulých dílen víme, že jednodušší forma malování na tentomateriál je, když použijeme již předem vypnuté hedvábí v kovovémrámečku různých tvarů. Děti s rodiči si vybraly tvary motýlači okénka. Po samotném návrhu na papír, přichází nejtěžší fázemalování, kdy je potřeba tubičku s konturou rovnoměrně nanéstna tkaninu. Po zaschnutí si výtvarníci obrázek vybarvili tekutýmibarvami na hedvábí. Pod rukama dětem vykvétaly nejen květiny,ale i typická velikonoční zvířátka.Velká nemocnost způsobila, žese této akce tentokrát nezúčastnily všechny přihlášené děti. Takto třeba příště vyjde. ☺Vychovatelky Školní družiny Sv. Čecha při ZŠ Příbor, Jičínská 486.PROČ JSME TVOŘILI?Tvoření s rodiči a dětmi je v naší Mateřské škole KamarádŠvermova již tradicí.21. 3. 2013 v podvečer se však uskutečnilo tvoření netradiční,a to s maminkami i zaměstnanci naší školy. Ptáte se proč?V měsíci dubnu proběhne v mateřské škole rekonstrukcevstupní haly. Maminka paní Petra Bajerová nás oslovila, abychomse taky zkusily nějakým způsobem zapojit. Daly jsme hlavy dohromadya vyráběly ozdůbky z filcu a papíru. Tvoření probíhalov příjemné atmosféře. A jak už to tak bývá – sedělo se, tvořilo,povídalo a my jsme se na chvíli oprostily od běžných každodenníchstarostí.Dne 30. 3. jsme tyto výrobky nabízely na velikonočním jarmarkua získané prostředky využijeme na materiál na výrobu dekoracído nově zhotovené haly.Tímto děkuji všem, kdo si od nás výrobek koupili, maminkám,zaměstnancům a již zmiňované paní Bajerové.Jsem ráda, že jsou stále mezi námi takoví lidé, kteří pro své„naše“ děti rádi něco udělají.Kateřina Šimíčková a kolektiv MŠ Švermova.10 / Měsíč ník mě sta Př íbora


1SOUTĚŽMěsto Příbor a Rodný dům Sigmunda Freudav Příboře vyhlašujíVĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽPŘÍBORSKÁ HLAVIČKAaneb ZNÁTE PŘÍBOR, své město a rodiště Sigmunda Freuda?PRAVIDLA SOUTĚŽEmediální partner- Soutěžit mohou malí, velcí, rodiny - bez rozdílu věku, Příborácii ostatní - bez rozdílu místa bydliště.- Od února do května budou každý měsíc v Měsíčníku města Příbora,na webových stránkách města (www.pribor.eu) a stránkáchRodného domu S. Freuda (www.freudmuseum.cz) uveřejněnysoutěžní listy se 4 základními otázkami na daný měsíc a s bonusovouotázkou.- Soutěžní listy s odpověďmi lze odevzdávat osobně v muzeu Rodnýdům Sigmunda Freuda, Zámečnická ul. 117, 742 58 Příbor. Otevřenoje úterý až neděle v době 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.- Za každý soutěžní list se správnými odpověďmi na čtyři základníotázky obdržíte sladkou odměnu hned při jeho odevzdánív rodném domě S. Freuda.- Termín uzávěrky odevzdání vyplněných soutěžních listů budeuveden na soutěžním listu.- Všechny soutěžní listy se správnými odpověďmi na čtyři základníotázky budou po termínu uzávěrky v každém kole zařazenydo losování o 3 ceny.- Ceny budou uvedeny na soutěžním listu.- Slosování se uskuteční v muzeu Rodný dům Sigmunda Freuda předkamerami Local TV Příbor a za přítomnosti zástupce vedení města.- Výherci budou osloveni přímo na základě kontaktních údajůuvedených v soutěžním listu.- Výsledky budou zveřejněny v Měsíčníku, na webových stránkách městaPříbora, stránkách rodného domu S. Freuda a v programu Local TV.- Soutěžící s odevzdáním soutěžního listu dává souhlas s použitímsvého jména, příjmení a města, v němž bydlí, za účelem losovánío ceny v materiálech souvisejících se soutěží - v Měsíčníku,na webových stránkách a v Local TV.- Všechny soutěžní listy se všemi správnými odpověďmi včetně bonusovéotázky postupují do závěrečného velkého slosování o hlavnívýhru. Losování se uskuteční na akci města ke Dni dětí dne 1. 6. 2013.Soutěžní list - otázky na měsíc KVĚTEN 20131. V roce 1599 byl rozšířen hřbitov kolem farního kostela a postavena márnice. Dne 31. 8. 1901 podal farní úřad žádost o povolení jistéstavby na místě bývalé márnice, která se již delší dobu nepoužívala. O jakou stavbu se jednalo?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. S cílem přiblížit nejvýznamnější příborské památky byla v roce 2008 vybudována Naučná trasa Městskou památkovou rezervací Příbor.Na trase je zrealizováno 8 zastavení. Vyjmenujte je v pořadí od zastavení č. 1 až po zastavení č. 8.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3. Rodným domem Sigmunda Freuda provází návštěvníky také kreslená postavička slavného rodáka. Jejím autorem je významný karikaturista,ilustrátor a kreslíř. Uveďte jeho celé jméno.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4. V nově zrekonstruovaném refektáři piaristického kláštera byly mj. zrestaurovány i nástropní figurální malby. Uveďte celkový počettěchto maleb umístěných v oválných štukových rámech.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bonusová otázka:Pokud spočítáte dohromady „oblouky“ podloubí na východní a západní straně náměstí Sigmunda Freuda, je tento počet vyšší nežpočet oblouků na jižní straně náměstí, včetně pokračování podloubí v Jičínské ulici?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………Termín uzávěrky květnového kola: 28. 5. 2013V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovány pořadatelemsoutěže za účelem losování o ceny.Jméno a příjmení:………………………………………………………………………………………………………………………………………….....Adresa, telefon, e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………....12 / Měsíč ník mě sta Př íbora


Sponzorem 1. ceny měsíce května : firma RICCO – Rudolf Korčák - víkendový pobyt s plnou penzí na koupališti Příbor2. cena měsíce května: 2 vstupenky na Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, koncert „Krása českého hudebního baroka“,refektář piaristického kláštera v Příboře, pondělí 10. 6. 20133. cena měsíce května: dárkový balíček věnovaný městem Příborem.Připomenutí: Všechny soutěžní lístky se správnými odpověďmi – včetně bonusové otázky! – postupují do závěrečnéhovelkého slosování!!! Losování výherců květnového kola soutěže i závěrečné velké slosování se uskutečnív sobotu 1. června 2013 v městském parku v rámci akce Den dětí.M. Růžička, rodný dům Sigmunda Freuda.VYHLÁŠENÍ VÝHERCŮ 2. KOLA SOUTĚŽE PŘÍBORSKÁ HLAVIČKA1. cena měsíce březnaRomantická noc pro 2 v penzionu JAAL (součástí výhry je konzumace v hospůdce JAAL v hodnotě 300,- Kč)- Anežka Faltínová, Frýdlant nad Ostravicí2. cena měsíce března2 vstupenky na divadelní představení Příběhy včelích medvídků, Kulturní dům Příbor 13. 4. 2013 - Libuše Lisová, Prchalov3. cena měsíce března2 vstupenky na klavírní koncert tónů a barev Jiřího Pazoura, refektář piaristického kláštera 17. 5. 2013 - Marta Bilská, PříborCeny lze vyzvednou v rodném domě S. Freuda.Odpovědi 2. kola:1. Na „starém“ hřbitově je pochováno mnoho významných osobností, jsou zde kněžské hrobky i hrobky starostů. V tamním kostelíkuse každoročně koná výstava kněžských ornátů. Kolik schodů vede z ulice Křivé na „starý“ hřbitov? 242. Před rodným domem Sigmunda Freuda je umístěna měděná kopie jeho vyšetřovací pohovky. Jak zní celý nápis uvedený u pohovky?Usaď se a rozjímej – vstaň a konej.3. Dominantou Příbora je farní kostel Narození Panny Marie. Byl přestavován a přistavován v různých podobách. Součástí ohradnízdi kolem kostela jsou kapličky Křížové cesty. Kolik jich je celkem? 144. V úterý 19. února oslavila městská knihovna 120. výročí svého založení. Na kterých čtyřech místech ve městě příborská knihovnave své historii působila? hasičská zbrojnice, ul. ČSA 225, radnice, piaristický klášterBonusová otázka:Na obrázku níže je český autobus, který projíždí městem Příborem. Jede autobus doleva nebo doprava?(Poznámka: výraz „projíždí“ znamená, že autobus necouvá.) dolevaOMLUVASponzorem 1. ceny v dubnovém kole soutěže Příborská hlavička je PIZZERIE VERONA. V Měsíčníku města Příbora je chybněuvedeno že „součástí výhry je konzumace v hospůdce JAAL“.Za tuto chybu, ke které došlo při tisku dubnového čísla Měsíčníku, se oběma našim partnerům omlouváme.Rudolf Zahradník, odbor veřejné správy a Jaroslav Venzara, odbor rozvoje města, MÚ Příbor.SLAVNOSTNÍ KONCERT ZUŠ PŘÍBORUčitelé a žáci ZUŠ Příbor Vás zvouna SLAVNOSTNÍ KONCERT,ve středu dne 29. května 2013 v 17:00 hodin v kostele sv. Valentina v Příboře.Jste srdečně zváni.NABÍDKA PRÁCEZákladní umělecká škola v Příboře přijme za mateřskou dovolenouadministrativní pracovnici na částečný úvazek 3 hodiny denně. Nástup možný od 26. srpna 2013.Požadované vzdělání: minimálně středoškolské s maturitou, aktivní znalost práce na PC.Požadované doklady: profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence rejstříků trestů– ne starší než 3 měsíce, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (kopie).Své žádosti odevzdejte v kanceláři ZUŠ Příbor do 21. května 2013.Kontakt: Ivo Lacný, tel. 556 723 555, 602 572 983Měsíč ník mě sta Př íbora / 13


POZVÁNKA PRO RODIČEŽÁKŮ 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCHŠKOL V PŘÍBOŘEZákladní umělecká škola Příbor, Lidická 50,Tel. – fax: 556 723555, e-mail:zus.pribor@nettle.czVážení rodiče,Základní umělecká škola v Příboře Vás zve s dětmi na průzkumnových žáků do Přípravné hudební výchovy,Přípravné taneční výchovya Přípravné výtvarné výchovy pro školní rok 2013 – 2014.Tento průzkum se bude konat v pondělí 20. květnaa ve čtvrtek 23. května od 14:00 – 17:00 hod.v Základní umělecké škole, Lidická 50, třída hudební nauka.Jste srdečně zváni.Ivo Lacný, ředitel ZUŠ Příbor.BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o.Masarykova 489, Příbor 742 58 info@bavklubpribor.cz Tel.: 556 723 778, 739 080 8626 denní táborový pobyt pro děti od 8 let a mládežŘEKA - TĚŠÍNSKÉ BESKYDYTermín : 22.7. - 27.7.2013Ubytování : ve 4 - 6 lůžk. pokojích vezděné budově, herna, jídelna, hřiště,venkovní pingpong. stůl, ohniště,poblíž koupaliště (3 bazény)Cena: 2.650,- zahrnuje dopravu z BAV klubu a zpět,celodenní stravu, ubytování, táborový program, prácevedoucích, personálu, pojištění.------------------------------------------------------------------------------------------------Vážení rodiče, milé děti, opět pořádáme tábor v krásném prostředí těšínských Beskyd.Čeká Vás pestrý program - hry, soutěže, sport, koupání, výlety, diskotéky,tvoření, karneval, noční stezka odvahy a mnoho další zábavy. Dle zájmumůžeme na tábor vzít vybavení naší ROCKOVÉ zkušebny (el. kytary,bicí soupravu, mix pult atd.), což je příležitost zahrát si v kapele.Dalším programovým zpestřením bude hra na africkéDJEMBÉ bubny, kterých vezmeme cca 20 ks.Také Vás čeká výlet lanovkou na Javorový vrch.Přihlášky a záloha 1.500,- Kč do 15.5.2013.www.bavklubpribor.czXI. roníkregionální tanení pehlídkyO ZLATÝ POHÁRBAV KLUBUPÍBORv sobotu 11. 5. 2013 od 11:30 hv Zrcadlovém sále BAV klubu Píbor(v Dukelské ulici v Píboe)TAJUPLNÝ LETNÍ TÁBORv BAV klubu Píbor5 denní stanový pobyt pro dti od 8 let, mládežTermín: pondlí 8. 7. - pátek 12. 7. 2013Ubytování: ve stanech v areálu BAV klubu (k dispozici budova s hernou, sálem,klubovnami, jídelnou, zahrada, hišt, pingpongové stoly, venkovní trampolíny,street ball, slackline, šipky, biliard, kuželky, ohništ, poblíž mstské koupališt.Cena: 1.650,- K zahrnuje celodenní stravu, ubytování, pestrý program.Vážení rodie, milé dti, letos poádáme také stanový tábor v BAV klubukde na Vás eká pestrý program - hry, soutže, sportovní a zábavné prvky, koupání,tajuplné výpravy a výlety, diskotéka, tvoení, noní stezka odvahy a další zábava.Dle zájmu mžeme využít i naši ROCKOVOU zkušebnu (el. kytary, bicí soupravu, mix pult atd.),což je píležitost zahrát si v kapele. Dalším programovým zpestením budehra na africké DJEMBÉ bubny, kterých máme cca 20 ks,pro kluky jízdy a stavní RC model aut (radiov ízené modely)i „BUGINY“ na spalovací motor.Pihlášky a záloha 1.000,- K do 15. 5. 2013---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BAV klub Píbor – SV, Masarykova 489, Píbor 742 58, Tel.: 556 723 778, 739 08 08 62info@bavklubpribor.cz www.bavklubpribor.czPijte se podívat a povzbudit taneníky.V programu:pestrá a zajímavá vystoupení ve styluSHOWDANCE, DISCODANCE, HIP HOP,LA tance a DISKOTÉKA pro soutžící i diváky.Prodej oberstvení zajištn.BAV klub Píbor - stedisko volného asuMasarykova 489, Píbor 742 58 Tel.: 556 723 778, 739 08 08 62info@bavklubpribor.czwww.bavklubpribor.cz14 / Měsíč ník mě sta Př íbora


POZVÁNÍ ZA KULTUROU Město Příbor a Římskokatolickáfarnost Příbor vás zvouna vzpomínkový večerKAMIL JAROŠVÝZNAMNÝ KLOKOČOVSKÝRODÁKPÁTEK 3. KVĚTNA 2013 od 19:00 hod.v refektáři piaristického kláštera.Vystoupí: Jan Larisch Th.D.Jindřich Švorčík, Mořic JurečkaPříborský žesťový kvintet.Vstup zdarma.Hra pojednává o významnéma dosud takøka neznámém absolventoviMasarykova gymnázia, který významnìzasáhl do dìjin èeské literatury, politikya ekonomie.Kdy: v úterý 7. 5. od 16:00Kde: v refektáøi piaristickéhoklášteraVstupné je dobrovolné.Srdeènì zveme všechny pøíznivcedivadla, Masarykova gymnázia vPøíboøe a pøíborské historie.REKLAMADivadelní souborŽluté S.A.K.O.Masarykova gymnázia v Pøíboøeuvádí hruJaromír BerákKOUPÍME V PÍBOENEBO V OKOLÍRD nebo 2 byty ihned k nasthování.Rychlé jednání, platba hotov.Tel.: 724 670 585 (Vašica)STAROSTA MSTA PÍBORAIng. Milan Strakošzve obany mstana vzpomínkovou akci u píležitosti68. VÝROÍ OSVOBOZENÍMSTA PÍBORAPÁTEK 3. KVTNA 2013s tímto programem:17:00 hod.Projev starosty msta k 68. výroíosvobození msta u památníku sovtských vojákna nábeží Rudoarmjc.Položení kytic.Hudební doprovod:Dechový orchestr mladých Píbor.Měsíč ník mě sta Př íbora / 15


Městská policie Příbor – prevence kriminalityve spolupráci s Počerádským divadlem VeTřipořádádivadelní představení pro seniory na témaDOMÁCÍ NÁSILÍaDŮVĚŘIVOSTK CIZÍM LIDEMdne 13. května 2013 od 16:30 hod.v prostorách školní jídelny ZŠ Jičínskév ulici Komenského v Příboře.Přijďte zhlédnout zajímavé představení,ze kterého si odnesete spoustu užitečnýchrad, informací a také drobnýupomínkový předmět.Tento projekt je financován z prostředků Města Příbora -Městské policie Příbor - prevence kriminality pro rok 2013.Mstská organizace KDU-SL PíborMstská organizaceVás zveKDU SL Píboruapíležitostiímskokatolickáoslavy SvátkufarnostmatekPíbornaVás zvou naKONCERTDUCHOVNÍ HUDBYKONCERUCHOVNÍHUDBYMstská Koncert se organizaceuskuteníve stedu 8. kvtna 2013KDU-SLKoncert se uskutení v sobotu 29.íjna 2011ve farním kostele Narození Panny Marieve farním kostele Narození Panny MarieÚinkují:Kateina JuenováÚinkují:- zpvAlena Juenová Kateina -Juenová zpv - zpvKomorníJosef trio – Judita Pukovec Šprochová, - flétnaJosef Pukovec Zdenk Pukovec a Zdenk – Pukovec klarinetPíborské Ing. Karel žesové Monsport kvinteto- varhanyTrio Zdenka PukovceZaátek Píborské v 18.00 hodin žesové kvintetoZaátek v 18:00 hodinVstupné dobrovolné.Na Vaši úast se Vstupné tší poadatelé. dobrovolné.Na Vaši úast se tší poadatelé.Klasika, jazz, souasná hudba, spirituály, lidovky,…SBORMISTR Jan MlochMsto Píbor Vás srden zve na vystoupení Akademického pveckéhosboru VŠB-TUO, které se uskutení v nov zrekonstruovaných prostoráchpiaristického kláštera v Píboe. Sbor má dlouholetou tradici a pravideln se úastnímezinárodních festival. Pvecké seskupení získalo velký poet ocenní u nási v jiných zemích.Termín akce: 31. kvtna 2013Zaátek akce: v 18 hodinMísto konání: refektá piaristického kláštera na ul. Lidická 50 v PíboeOrganizátor akce: Akademický pvecký sbor VŠB-TUO ve spoluprácis mstem PíborVstupné: 80,- KPedprodej vstupenek: od 1. kvtna 2013 v MIC PíborVíce informací na telefonním ísle 605 227 756.16 / Měsíč ník mě sta Př íbora


MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ PÍBOR I A MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ PÍBOR HÁJOVA SOUASN I ESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA SLAVÍ V ROCE 201390 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍAkce k tomuto výroí:MUZEUM A PAMTNÍ SÍ SIGMUNDA FREUDA V PÍBOEve spolupráci s MS Píbor I a MS Píbor HájovpoádáK 90. VÝROÍ MYSLIVOSTI V PÍBOEA 90. VÝROÍ MMJVÝSTAVU DOKUMENT A PEDMTZ HISTORIE MYSLIVOSTIVýstava se bude konat v malém výstavním sále Muzeaa pamtní sín S. Freuda v Píboe30. kvtna – 30. ervence 2013Slavnostní vernisáž probhne ve tvrtek 30. kvtna 2013v 17:00 hodin.MSTO PÍBOR - GALERIE V RADNICI – FOTOKLUB PÍBORve spolupráci s MS Píbor I a MS Píbor HájovpoádajíK 90. VÝROÍ MYSLIVOSTI V PÍBOEA 90. VÝROÍ MMJvýstavu„90 LET MYSLIVOSTIV PÍBOE NA FOTOGRAFIÍCH“Výstava bude zahájena ve stedu 2. íjna 2013vernisáží v 17:00 hodv obadní síni Mstského úadu v Píboe a potrvá do 4. listopadu 2013ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PÍBORve spolupráci s MS Píbor I a MS Píbor Hájov a mstem PíboremuspoádáK VÝROÍ 90 LET MYSLIVOSTI V PÍBOEA 90. VÝROÍ MMJSVATOHUBERTSKOU MŠI.Slavnostní mše bude sloužena v nedli 3. listopadu 2013 v 10:00 hod.ve farním kostele Narození Panny Marie v Píboe.Jezdíte rádi na kole, koloběžcenebo na bruslích?Brázdíte ulice města denně s kočárkemnebo jiným přibližovadlem?Máte rádi Příbor a jeho zákoutí?A je fotografování Vaší zálibou?Pokud ano, pak je právě pro Vás připravena našenová soutěž…Zachytíte-li se při Vašich projížďkách Příboremna nějaké zajímavé a neotřelé fotografii, zašletenám ji do 31. května 2013 na adresuKVM@pribor-mesto.cz a Vaše fotografie bude tanejlepší, pak máte příležitost získat zajímavoucenu.Tak neseďte doma, jezděte, sportujte a foťte!Těšíme se na Vaše nápady…OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLOKOČOVVÁS VŠECHNY ZVE NA TRADIČNÍaPvhk k DEN DTÍDSOCIÁLNÍCHSL PRORODINU1. června 2013od 13:00 hod.Poněvadž 1. červen je Dnem dětí, nastanečas zábavy a her. Nachystáno jichbude spousta, a to také formousoutěží se sladkýmiodměnami.Hřebíkem dětských her bude povydařeném předchozím ročníku,„přetahování lanem“ jak dětí, tak dospělých.Po celý den nám bude hrát reprodukovaná hudba.Kompletní občerstvení zajištěno, včetně čepovanéhopivečka. Gulášek, párky v rohlíku či opékanými na ohni.Vstupné je zcela dobrovolné.Na nádherně prožitý den zvou členové Vašeho,našeho O.S.WWW.KLOKOCOV.COMSOBOTA 1. ČERVNA 2013OD 10:00 HOD.MĚSTSKÝ PARK PŘÍBORMůžete se těšit na bohatý program plný her, soutěží a zábavy,dopravní hrátky, lanové centrum či bláznivou skákací dráhu.Představí se vám: Luna Příbor, s.v.č., BAV klub Příbor,ZŠ Jičínská Příbor, Junák Příbor,Městská policie Příbor, Diakonie ČCE Příbora další poskytovatelé sociálních služeb.V 15:00 hod. proběhne vyhodnocení vědomostní soutěže„PŘÍBORSKÁ HLAVIČKA“Od 17:00 hod. na program navážeFREUDŮV FOLKLÓRNÍ FESTIVALSpolečnost Sigmunda Freuda v Příboře.Změna programu vyhrazena! V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v Kulturním domě Příbor.Měsíč ník mě sta Př íbora / 17


KULTURNÍ PROGRAM – KVĚTENSteda 1. kvtna od 10:00 hod.PRVOMÁJOVÝ KONCERTMsto Píbor a DOM PíborPátek 3. kvtnaDEN ZEM PRO ŠKOLYMsto Píbor 556 455 424Pátek 3. kvtna od 17:00 hod.68. VÝROÍ OSVOBOZENÍ MSTA PÍBORAMsto Píbor 556 455 427/428Pátek 3. kvtna od 19:00 hod.VZPOMÍNKOVÝ VEER - KAMIL JAROŠVÝZNAMNÝ KLOKOOVSKÝ RODÁKMsto Píbor a ímskokatolická farnost PíborSobota 4. kvtna od 10:00 hod.POULINÍ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍPED RODNÝM DOMEM SIGMUNDA FREUDAMsto Píbor 556 455 427/428Sobota 4. kvtna až nedle 5. kvtnaBESKYD MODEL KIT SHOW 2013Veejná mezinárodní otevená výstava modeláskýchprací modelá, sbratel a majitel sbírek modelspojená s hodnocením ve vyhlášených kategoriích,prodej modeláských model, pomcek, materiál,doprovodné zábavné akce. Kulturní dm Kopivnice.MORAVSKÝ KNIPL A ŠRAPNELVyhlašuje Modeláský klub TORA Píbor a LUNAPíbor, pro 10 nejzajímavjších model letadela 10 nejzajímavjších model vojenské techniky.Luna Píbor, SV 556 725 029Úterý 7. kvtna od 16:00 hod.DIVADELNÍ PEDSTAVENÍ "JAROMÍR BERÁK"Divadelní soubor Žluté S.A.K.O. Masarykova gymnáziaÚterý 7. kvtna od 18:00 hod.ORIENTÁLNÍ TANCEZápisné do klubu orient. tanenic: 15 lekcí - 900,- Knebo pi využívání jednotlivých lekcí 80,- K.Zrcadlový sál BAV klubu v Dukelské ulici.BAV klub Píbor 739 080 862Steda 8. kvtna od 18:00 hod.KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY MO-KDU SLSobota 11. kvtna a nedle 12. kvtna od 14:00 hod.VÝSTAVA „SVATBA A VŠE, CO S NÍ SOUVISÍ“Výstava uspoádána u píležitosti Svátku matek.V nedli 12. 5. od 15 hod. probhne kulturní program,ve kterém vystoupí dti a zazpívají sestry Juenovy.Vst. dobrovolné. Hostinec U Simpr Prchalov.Osadní výbor Prchalov a SDH PrchalovSobota 11. kvtna od 8:00 hod.II. RONÍK MINI METAXA CUP 2013Akce pro registrované i neregistrované klubya žáky. Startovné: 60,- K.Sportovní hala Masarykova gymnázia Píbor.Luna Píbor, SV 556 725 029Sobota 11. kvtna od 11:30 hod.XI. RONÍK REGIONÁLNÍ TANENÍ PEHLÍDKYO ZLATÝ POHÁR BAV KLUBU PÍBORPijte se podívat a povzbudit taneníky.V programu pestrá a zajímavá vystoupení ve styluSHOWDANCE, HIPHOP, DISCODANCE, LA tancea diskotéka pro soutžící i diváky.Zrcadlový sál BAV klubu v Dukelské ulici v Píboe.BAV klub Píbor 739 080 862Pondlí 13. kvtna od 16:30 hod.DIVADELNÍ PEDSTAVENÍ PRO SENIORYMstská policie Píbor – prevence kriminalityÚterý 14. kvtna od 17:15 hod.ZÁJEZD DO DIVADLA J. MYRONA V OSTRAVNA MUZIKÁL DONAHA! (HOLE DUPY)Odjezd od Sokolovny v Píboe.Pedprodej v BAV klubu. Cena: 260,-K.BAV klub Píbor 739 080 862Úterý 14. kvtna od 17:00 hod.BYLI JSME V ZEMI KVT60 let od historického umleckého zájezdu AUS VNv ín. Beseda s pímým úastníkem plroníhozájezdu Jaroslavem Málkem, ínské písn a skladbya krátký dokument o zájezdu v režii Karla Kachyni.Mstská knihovna Píbor 556 725 037Úterý 14. kvtna od 18:00 hod.ŽIVOTNÍ PROSTOR BYDLENÍ PODLE FENG SHUEJPednáška Eriky Holubové Petr z cyklu FENGSHUEJ – CESTA K HARMONII. Tentokrát si eknemezásady v zaizování prostoru k bydlení. Vstupné: 50,-K.Lidická ul. 59 (naproti Penny marketu).Centrum Životní cestaÚterý 14. kvtna od 18:00 hod.ORIENTÁLNÍ TANCEZrcadlový sál BAV klubu v Dukelské ulici.BAV klub Píbor 739 080 862tvrtek 16. kvtna„TRADINÍ EMESLA ROM“Výstava pipravena Muzeem romské kulturypedstavuje tradiní romská emesla a zpsobyobživy. Výstava potrvá do 23. 9. 2013Muzeum a pamtní sí S. Freuda v Píboe 556 725 191Pátek 17. kvtna od 19:00 hod.KONCERT TÓN A BAREVRefektá piaristického kláštera. Vstupné: 80,- K.Pedprodej v MIC Píbor od 2. kvtna.Msto Píbor 556 455 427/428Nedle 19. kvtna od 14:00 hod.SVATODUŠNÍ VYCHÁZKAK poslechu hraje Petvalanka. Nebude chybttradiní vajeina, douzované párky a jiné. Pro dtikolo štstí. Vstupné dobrovolné. Výletišt Prchalov.SDH PrchalovProbíhající výstava do 20. kvtna“FAUNA POODÍ A PODBESKYDÍ“Výstava ze zoologických sbírek Muzea Novojiínskazamená na exponáty dokumentující faunuvýrazných lokalit Poodí a Podbeskydí.Muzeum a pamtní sí S. Freuda v Píboe 556 725 191Pondlí 20. kvtna od 17:00 hod.PODVEER V RYTMU BUBN S PRVKYMUZIKOTERAPIEHra na africké bubny djembé, výuka rytm. Zvemevšechny, kteí se chtjí nauit, a zopakovat sizákladní rytmy pi spoleném bubnování.Pro ty, kteí nemají vlastní buben, možnost zapjení.Cena: dti do 15 let 50,- K, ostatní 100,- KBAV klub Píbor 739 080 862Úterý 21. kvtna od 18:00 hod.ORIENTÁLNÍ TANCEZrcadlový sál BAV klubu na ulici Dukelské.BAV klub Píbor 739 080 862Steda 22. kvtna od 18:00 hod.„NEMOC Z POHLEDU HOMEOPATIE“Pednáší MVDr. Markéta Londinová Žaludová RHom.,registrovaný homeopat. Homeopatie jako holistickámetoda a možnost jejího využití.Co je nemoc a jak vzniká, co je to psychosomatika.Vstupné: 50,- K. Lidická ulice 59/L (naproti Pennymarketu).Centrum Životní cestaSobota 25. kvtna od 7:00 hod.ZÁJEZD DO POLSKA Odjezd od Luny Píbor.Luna Píbor, SV 556 725 029Sobota 25. kvtna od 14:00 hod.„DEN OBCE PRCHALOV“OV Prchalov a Msto PíborÚterý 28. kvtna od 18:00 hod.ORIENTÁLNÍ TANCEBAV klub Píbor 739 080 86218 / Měsíč ník mě sta Př íbora


REKLAMA Výklopná vrata od 9.999 K.Dále dvoukídlá, sekní, vstupní dvee.Provádíme i montáže.PLOTY - PLETIVO : Pletivové, kované,branky, brány – prodej, doprava, montáž.Pstujeme THUJE – sazenice od 10,- K.Stínící tkanina: 35 – 90% stínivost.Pi nákupu nad 7000,- K doprava ZDARMA po celé R.Ostrava – Nová Blá, Hrabovská 5/39, 724 00Tel.: 722 550 000, 732 650 203Chovejte kepelky: líhn, klece, krmivo:www.KREPELKAJAPONSKA.cz!!! DLEŽITÁ INFORMACE !!!‣ Nkteí obyvatelé obce nebudou mítmožnost/povinnost dle zák. . 274/2001 Sb.se napojit na budovanou moderníveejnou oddílnou splaškovou kanalizaci‣ Tímto je umožnno/povinno se napojit navlastní OV splující celoron na odtokuhodnoty naízení vlády 416/2010 Sb.a vyhnout se pípadným pokutám50 tis. až 10 mil. K‣ Ušetit tak nemalé náklady na zhotovenídomovní pípojky‣ Možnost získat až 150 l / osobu a denkvalitní zálivkové vody pro období suchaa neutrácet za vyprazdování zaslepenéhoseptiku‣ Využít slevy na projekt (PD) v cen1.500,- K / RDešením je korektní domovní istírnaodpadních vod.Hellstein spol. s r.o. - Projekce, Petvaldská 459,Šenov, +420 606 709 804, dec@hellstein.cz20 / Měsíč ník mě sta Př íbora


Měsíč ník mě sta Př íbora / 21


22 / Měsíč ník mě sta Př íbora


Měsíč ník mě sta Př íbora / 23


22. LETNÍ SEZONA NA PÍBORSKÉM KOUPALIŠTI V „NOVÉM KABÁT“ANEB 7 OTÁZEK PROVOZOVATELI1. KDY BUDETE LETOS OTEVÍRAT?Rozmary poasí jsou letos opravdu neekané. Chladné jarní msíce posunuly veškeré pípravné i stavební práceaž na samotný závr msíce dubna. Pedpokládáme, že letos bude areál oteven bu v sobotu 25. kvtna, nebov sobotu 1. ervna. Veejnost budeme informovat s dostateným pedstihem.2. CO NOVÉHO MOHOU NÁVŠTVNÍCI LETOS OEKÁVAT?Pedevším se již nemusí obávat, že nebudou moci otevít okna nebo za sebou zavít dvee. Práv se zaalo s kompletnívýmnou oken a dveí ve vtší ásti hlavní budovy. Díky oprav stechy nebude potebné pi letních boukách sedtv restauraci s deštníkem. Rovnž fasáda by mla zmnit svoji podobu. Byla provedena výmna dlažby kolem maléhobazénu, což zaruí vtší bezpenost pro návštvníky. Sportovní klub minigolfu Píbor v prostorách letního areálu budujeprofesionální hišt pro pétanque.3. CO NABÍDNETE NOVÉHO V OBLASTI SLUŽEB?Budujeme a vylepšujeme nové letní zahrádky, nabídneme nové prodejní místo se sortimentem domácích ledovýchnápoj, pipravujeme stánek s prodejem suvenýr. V oblasti sportu a zábavy pedstavíme zcela nové atrakce, kterémohli diváci vidt pouze v televizi pi mezinárodních sportovních soutžích. K dispozici budou také šlapací tykolkypro dti.4. BUDETE PREZENTOVAT NJAKÝM ZPSOBEM TAKÉ MSTO PÍBOR?Ano, již delší dobu pipravujeme peshraniní spolupráci se školami a školskými organizacemi. V polovin ervna seuskutení akce „Hry bez pranic“, kde se utkají žáci ze slovenské Turzovky, dti z Moskvy a našeho píborského gymnázia.Msto Píbor budeme také prezentovat na dvaceti akcích, které nás ekají jak na území eské republiky, tak v zahranií.5. A CO VAŠE OSVDENÉ LOSKÉ AKCE?Pokud myslíte noní prohlídky starého hbitova, tak ty jsou samozejm na programu i letos. Rozšíili jsme naši nabídkui o noní prohlídky jiných zajímavých míst v našem mst, naerpali jsme nové vdomosti a zajímavosti v podobrzných historek a píbh od starších oban. Urit je na co se tšit. Rovnž se pipravujeme na prázdninovou akcivtšího rozsahu, kterou budeme poádat na koupališti s mstem Píborem. Loské akce se tšily velké oblib.6. NYNÍ OTÁZKA TROCHU NA TLO: JAKÉ BUDE LÉTO?asto tuto otázku dostávám. Je pravdou, že poasí sledujeme opravdu detailn a s maximální pelivostí. Všichni si vždypejeme krásné a slunené léto. Píroda si však pipraví léto vždy podle sebe. Doufejme ale, že po velmi chladnémletošním jaru pijde stabilní a teplé poasí práv o prázdninách.7. JAKÁ BUDE LETOS VÝŠE VSTUPNÉHO A JAKÉ BUDOU CENY OSTATNÍCH SLUŽEB?Výše vstupného zstává stejná jako v loském roce. Ceny na jídelním lístku jsou také beze zmny s tím, že jsme rozšíilisortiment o nkterá jídla. Na nápojovém lístku dojde k navýšení ceny u nkterých alkoholických nápoj. Cenyu doplkových služeb sportovního charakteru zaznamenají spíše zlevnní. Doporuil bych všem návštvníkm, aby sena našich internetových stránkách informovali o možnosti nákupu permanentních vstupenek za velmi zvýhodnné ceny.www.koupaliste.czwww.aquazorbing.czOtázky pokládal: Oldich Zvdavý – oban msta.Odpovídal: provozovatel letního areálu v Píboe – Rudolf Korák.MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORAVydáván: 1 x měsíčně. Místo vydání: v Příboře. Číslo vydání: 05/2013. Den vydání: 30. 4. 2013.Evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem, tj. následující: MK ČR E 10178.Vydavatel: město Příbor se sídlem náměstí S. Freuda 19, 742 58 Příbor.Tel.: 556 455 440, fax: 556 455 444, www.pribor.euNevyžádáné rukopisy se nevracejí. Vydavatel není zodpovědný za názory přispěvatelů.Vydavatel neodpovídá za obsahovou a grafickou stránku reklam, inzerce a pozvánek dodaných zadavateli.Grafická uprava a tisk: Tiskárna Kleinwächter, Frýdek-Místek.

More magazines by this user
Similar magazines