Individuálně připravovaná léčiva pro pediatrii - Databook.cz

databook.cz

Individuálně připravovaná léčiva pro pediatrii - Databook.cz

UpozorněníVšechna práva vyhrazena.Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí býtreprodukována a šířena v papírové, elektronickéči jiné podobě bez předchozího písemnéhosouhlasu nakladatele.Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.GalénNa Bělidle 34, 150 00 Praha 5www.galen.cz© Galén, 2013


Sylva Klovrzová, Petr Horák et al.Individuálně připravovanáléčiva pro pediatriigalén


AutořiPharmDr. Sylva KlovrzováNemocniční lékárna FN Motol, PrahaPharmDr. Petr HorákNemocniční lékárna FN Motol, PrahaSpoluautořiPharmDr. Helena KubínováNemocniční lékárna Nemocnice JihlavaPharmDr. Veronika KrajčováNemocniční lékárna FN Motol, PrahaPharmDr. Eliška TajovskáNemocniční lékárna FN Motol, PrahaRecenzentidoc. RNDr. Pavel Komárek, Ph.D.Katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv, IPVZ, Prahadoc. PharmDr. Zdenka Šklubalová, Ph.D.Katedra farmaceutické technologie, Farmaceutická fakulta UK, Hradec KrálovéPostupy a příklady v této publikaci, včetně informací o účinných a pomocných látkách,jejich formách a dávkování jsou sestaveny sestaveny s nejlepším vědomím autorů.Z jejich praktického uplatnění ale nevyplývají pro autory ani pro nakladatelství žádnéprávní důsledky.Podpořeno MZ ČR – RVO, FN v Motole 00064203Všechna práva vyhrazena.Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována, uchovávána v rešeršním systémunebo přenášena jakýmkoli způsobem (včetně mechanického, elektronického, fotografickéhoči jiného záznamu) bez písemného souhlasu nakladatelství.© authors, 2013© Galén, 2013ISBN 978-80-7492-076-9 (PDF)ISBN 978-80-7492-077-6 (PDF pro čtečky)


ObsahObsahPředmluva....................................................................................................7Poděkování...................................................................................................9Předmluva.............................................................................................7I. Doporučené Poděkování............................................................................................9postupy pro magistraliter přípravu pediatrických lékovýchforem se systémovým účinkem v nemocničních lékárnáchI. Doporučené postupy pro magistraliter přípravu pediatrických lékových1. Úvod.....................................................................................................13forem se systémovým účinkem v nemocničních lékárnách2. Pediatrická 1. Úvod.....................................................................................................13populace .........................................................................152.1. Věkové skupiny, jejich specifika a vhodné lékové formy.................152.2. 2. Bezpečnost Pediatrická pomocných populace látek .........................................................................15v pediatrii...........................................162.1. Věkové skupiny, jejich specifika a vhodné lékové formy.................153. Obecné zásady 2.2. Bezpečnost přípravy pediatrických pomocných látek lékových v pediatrii...........................................16forem...................193.1. Dokumentace v lékárně, označování IPLP, doba použitelnosti......193.2. 3. Hygienické Obecné podmínky zásady přípravy magistraliter pediatrických přípravy...................................21lékových forem...................193.3. Perorální 3.1. Dokumentace pevné lékové formy..............................................................22v lékárně, označování IPLP, doba použitelnosti......193.4. Perorální 3.2. Hygienické tekuté lékové podmínky formy.............................................................24magistraliter přípravy...................................213.5. Rektální 3.3. lékové Perorální formy...........................................................................28pevné lékové formy..............................................................223.4. Perorální tekuté lékové formy.............................................................24Literatura...................................................................................................313.5. Rektální lékové formy...........................................................................28II.Receptář Literatura.............................................................................................31pediatrických přípravků FN Motol4. Analeptika...........................................................................................35II. Receptář pediatrických přípravků FN Motol4.1. Aminofylin.............................................................................................354.2. 4. Kofein.....................................................................................................36Analeptika...........................................................................................354.1. Aminofylin.............................................................................................355. Analgetika...........................................................................................394.2. Kofein.....................................................................................................365.1. Ibuprofen ...............................................................................................395.2. 5. Morfin.....................................................................................................40Analgetika...........................................................................................395.3. Paracetamol 5.1. Ibuprofen ..........................................................................................41...............................................................................................395.4. Sacharosa................................................................................................435.2. Morfin.....................................................................................................405.3. Paracetamol ..........................................................................................416. Antiinfektiva.......................................................................................455.4. Sacharosa................................................................................................436.1. Nitrofurantoin ......................................................................................456.2. 6. Nystatin..................................................................................................47Antiinfektiva.......................................................................................456.3. Metronidazol.........................................................................................496.1. Nitrofurantoin ......................................................................................456.2. Nystatin..................................................................................................477. Kardiologika........................................................................................516.3. Metronidazol.........................................................................................497.1. Digoxin ..................................................................................................517.2. Furosemid .............................................................................................52 57.3. Kaptopril ...............................................................................................54


Individuálně připravovaná léčiva pro pediatrii7. Kardiologika........................................................................................517.1. Digoxin ..................................................................................................517.2. Furosemid .............................................................................................527.3. Kaptopril ...............................................................................................547.4. Kyselina acetylsalicylová......................................................................557.5. Propranolol............................................................................................577.6. Sotalol.....................................................................................................617.7. Ostatní kardiologika.............................................................................638. Léčiva trávicího ústrojí.......................................................................658.1. Domperidon..........................................................................................658.2. Omeprazol ............................................................................................669. Sedativa a premedikace......................................................................699.1. Atropin...................................................................................................699.2. Fenobarbital...........................................................................................709.3. Chloralhydrát........................................................................................719.4. Midazolam.............................................................................................7310. Suplementace iontů, vitaminů a acidobazická rovnováha...............7510.1. Draslík....................................................................................................7510.2. Fosfáty.....................................................................................................7610.3. Sodík ......................................................................................................7710.4. Vápník.....................................................................................................7810.5. Zinek.......................................................................................................8010.6. Iontové směsi.........................................................................................8110.7. Kyselina listová......................................................................................8310.8. Pyridoxin................................................................................................8410.9. Sholův roztok ........................................................................................8511. Inhalanda – cystická fibróza..............................................................8711.1. Amilorid ................................................................................................8711.2. Roztoky chloridu sodného...................................................................88Literatura.............................................................................................89Použité zkratky....................................................................................91Přílohy.................................................................................................93Abstract...............................................................................................99Rejstřík..............................................................................................1016


PředmluvaVážené a milé čtenářky, vážení a milí čtenáři,do rukou se Vám dostává útlá kniha »Individuálně připravovaná léčiva propediatrii«. Možná si kladete otázku, zda individuální příprava léčiv v lékárnáchjiž nepatří do historie. Autoři této knihy si to nemyslí a jejich pracovní zkušenostinaopak jasně dokazují, že úloha »magistraliter« přípravy je stále zcelanezastupitelná a její význam se naopak s většími požadavky na individualizacifarmakoterapie spíše zvětšuje. I v dnešním světě medicíny a farmacie, kdy modernívýzkum a průmysl zdánlivě dokážou vyvinout a vyrobit lék na praktickyjakoukoliv nemoc, totiž existují skupiny pacientů, jimž se lék na jejich onemocněnínedostává. Nejčastějšími důvody mohou být např. specifické populacepacientů, v našem případě především dětských, či malý výskyt onemocněnív populaci. Ty způsobují, že pro průmyslové výrobce není vývoj léku rentabilní.Individuální příprava léků skýtá mnohé možnosti, jak tyto mezery v portfoliudostupných léčiv zacelit a připravit léky na míru třeba tříkilogramovému dítěti.Možná se zdá trochu nadnesené, a přesto je reálné tvrzení, že některé dětskéobory by v České republice mohly stěží dosahovat svých velkých úspěchů bezindividuálně připravovaných léčivých přípravků.Na straně druhé samozřejmě nelze přehlédnout, na jak vysoké úrovni jsoudnes v průmyslové oblasti opatření mající minimalizovat rizika chyb ve výroběléčiv, jež lze víceméně shrnout pod pojem »správná výrobní praxe«. Bezpečnostfarmakoterapie musí být vždy prvořadým cílem všech profesionálů, kteří sena péči o pacienta podílejí. Individuální příprava v lékárnách pochopitelněs průmyslem soutěžit nemůže a nechce, nicméně bezpečnost připravenýchléčiv musí být pro všechny lékárníky středobodem, k němuž se veškeré jejichznalosti a práce upínají.K tomu, aby léčivé přípravky připravované v lékárnách pro (nejen) dětsképacienty byly bezpečné a účinné, by ráda přispěla i tato monografie. Je sestavenaze dvou částí: první část – Doporučené postupy pro magistraliter přípravu pediatrickýchlékových forem se systémovým účinkem v nemocničních lékárnách– přináší základní penzum obecných znalostí a postupů ke správné a bezpečnépřípravě systémově účinkujících lékových forem pro děti, spolu s charakterizacíspecifik dětské populace vzhledem k farmakoterapii, bezpečnosti pomocnýchlátek u dětí aj. Tato část byla revidována Státním ústavem pro kontrolu léčiva Českou farmaceutickou společností ČLS JEP.Druhá část monografie je pak částí praktickou, přinášející přehled nejčastějipoužívaných léčivých látek s uvedením jejich indikací, relevantních fyzikálně-7


Individuálně připravovaná léčiva pro pediatrii-chemických a farmakologických vlastností s odkazy na aktuální a validníliterární zdroje. U každé látky jsou uvedeny receptury používané ve Fakultnínemocnici v Motole, včetně dostupnosti účinných látek, doporučené doby použitelnostia obvyklého dávkování u pediatrických věkových skupin. Monografieobsahuje i původní receptury s provedenými stabilitními studiemi validovanoumetodikou. Tento ucelený přehled receptur pro vybrané léčivé látky a indikacesi klade nemalé ambice být informačním zdrojem nejen pro lékárníky, ale i prolékaře, kteří se danou problematikou zabývají.Věříme, že tato kniha bude užitečným pomocníkem v péči o vaše pacienty.Autoři8


PoděkováníRádi bychom poděkovali všem našim kolegů a spolupracovníkům, bez jejichžnápadů a cenných rad by tato kniha nemohla vzniknout:Lékařům Fakultní nemocnice v Motole MUDr. Janě Kalousové, prim. MUDr. MilošiČernému, MUDr. Jiřímu Hostašovi, MUDr. Josefu Mališovi, MUDr. KarluVondrákovi; pracovníkům Katedry farmaceutické technologie a Katedryanalytické chemie Farmaceutické fakulty UK (kde probíhala analytická částstabilitních studií) doc. PharmDr. Zdeňce Šklubalové, Ph.D., prof. RNDr. PetruSolichovi, CSc., PharmDr. Ludmile Matysové, Ph.D. a Mgr. Lukáši Zahálkovi;kolegům na našem mateřském pracovišti, Nemocniční lékárně FN Motol,ve výboru a pracovní skupině pro IPLP České farmaceutické společnosti ČLSJEP a SÚKL.Podpořeno MZ ČR – RVO, FN v Motole 000642039


I. Doporučené postupy pro magistraliterpřípravu pediatrických lékovýchforem se systémovým účinkemv nemocničních lékárnách


1. ÚvodVýznam individuální přípravy léčiv v lékárnách se za posledních cca 100 letzásadně změnil. Z majoritního zdroje se stala důležitým prvkem dotvářejícímspektrum dostupných léčiv, tak aby bylo možné nabídnout co nejlepší farmakoterapiico nejširšímu okruhu nemocných. Dnes tedy příprava léčivýchpřípravků v lékárnách (magistraliter příprava, IPLP) představuje přidanouhodnotu při zajišťování farmakoterapie pro určitého pacienta nebo skupinupopulace se specifickými potřebami v případě, že nemáme vhodný registrovanýlék (z důvodu neexistence průmyslově vyráběných léčiv na trhu nebovýpadku či ukončení výroby), nikoli tedy náhradu dostupných hromadněvyráběných léčiv. Magistraliter přípravě by mělo předcházet posouzení rizikaa přínosu a měla by být zajištěna kvalita připravených léčiv a jejich bezpečnostpro pacienta. Receptury, pokud je to možné, by měly vycházet z lékopisu nebocelostátně uznávaných receptářů. (1)Dlouhodobým a globálním problémem je nedostatek určitých skupin léčivve vhodných lékových formách pro dětskou populaci, zejména pro nejmenšía vážně nemocné děti. Pro řešení tohoto problému v Evropě sice vstoupilov roce 2007 v platnost tzv. Pediatrické nařízení Evropského parlamentu (2) s cílemusnadnit vývoj a dostupnost registrovaných léčivých přípravků pro děti,nicméně tyto záměry se naplňují v delším časovém horizontu, a tak přípravaléčivých přípravků v lékárnách zůstává jedinou možností pro zajištění vhodnéléčby pro mnoho dětských pacientů.Cílem tohoto doporučeného postupu je shrnout obecné požadavky na magistraliterpřípravky se systémovým účinkem pro děti (s výjimkou parenterálií).13


Rejstříkroztok– chloridu sodného 88– kofeincitrátový 37– Sholův 85řád– hygienický 20– sanitační 20sacharin, sodná sůl 25sacharosa 25, 43sanitační řád 20sedativa 69Sholův roztok 85směs– iontová 81– – ORS 82– plnicí 23sodík 77sorban draselný 25sotalol 61stabilita– fyzikální 20– chemická 20– mikrobiální 20stabilizátor 25standardní operační postup 20stejnoměrnost– dávková 27– hmotnostní 27stříkačka perorální 26suspenze perorální 26škroby 22tobolka 22– velikost 22tuk ztužený 29účinná látka 25vápník 78viskozita 27voda– čištěná 25– na injekci 25výpočet čípkového základu 30vytěsňovací koeficient 30základ čípkový 28, 30– – , výpočet 30zinek 80zkratka recepturní 96ztrátový koeficient 30103


Sylva Klovrzová, Petr Horák et al.INDIVIDUÁLNĚ PŘIPRAVOVANá LÉČIVa Pro pediatriiPrvní vydání v elektronické verziVydalo nakladatelství Galén, Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5Editor nakladatelství Lubomír HoudekŠéfredaktorka nakladatelství Soňa DernerováSazba Kateřina Dvořáková, GalénUrčeno pracovníkům ve zdravotnictví a ve farmaciiG 331046Kniha byla vydána v roce 20. narozenin nakladatelství Galén.

More magazines by this user
Similar magazines