Views
1 year ago

karat-producten

62 MODELS / MODELLEN | MODELLEN / MODELES | MODÈLES / MODELLE| MODELLE TV-CABINETS TV-PODIUMS MEUBLES TV TV-KOMMODEN SLIDING-DOORS / SCHUIFDEUREN / PORTES COULISSANTE / SCHIEBETÜREN S138 C125 C165 C182 C195 138 X 60 X 30 122 X 51 X 38 165 X 51 X 38 180 X 51 X 38 195 X 51 X 38 C242 240 X 51 X 38 LOW-BOARDS DRESSOIRS BUFFETS ANRICHTEN SLIDING-DOORS / SCHUIFDEUREN / PORTES COULISSANTE / SCHIEBETÜREN D182 180 X 51 X 68 D195 D242 E182 E242 195 X 51 X 68 240 X 51 X 68 180 X 51 X 88 240 X 51 X 88 TV-CABINETS TV-PODIUMS MEUBLES TV TV-KOMMODEN NICHE / OPEN VAK / NICHE / OFFENES FACH Q180 Q195 Q210 Q240 180 X 41 X 45 195 X 41 X 45 210 X 41 X 45 240 X 41 X 45 Q255 255 X 41 X 45 Q300 300 X 41 X 47 TV-CABINETS TV-PODIUMS MEUBLES TV TV-KOMMODEN NICHE / OPEN VAK / NICHE / OFFENES FACH TV120 TV180 TV210 TV270 120 X 41 X 56 180 X 41 X 56 210 X 41 X 56 270 X 41 X 56 TV271 270 X 41 X 56 TV300 300 X 41 X 56 LOW-BOARDS LAGE DRESSOIRS BUFFETS BAS NIEDRIGE ANRICHTEN NICHE / OPEN VAK / NICHE / OFFENES FACH R180 R195 R210 R240 R255 180 X 41 X 68 195 X 41 X 68 210 X 41 X 68 240 X 41 X 68 255 X 41 X 68 GLASS + STEEL NICHES / VITRINE + STALEN VAKKEN / VITRINE + CASIERS / VITRINE + STAHLFÄCHER TV-CABINETS TV-PODIUMS MEUBLES TV * * * * * * TV-KOMMODEN TVG093 TV182 TV211 TV241 TV272 TV301 90 X 41 X 56 180 X 41 X 56 210 X 41 X 56 240 X 41 X 56 270 X 41 X 56 300 X 41 X 56 GLASSCABINETS WITH LIGHTING VITRINEKASTEN MET VERLICHTING VITRINES ÉCLAIRÉ VITRINEN MIT BELEUCHTUNG GLASSCABINETS / VITRINES / VITRINEN * * * * * * * * * * * * * * * * * * DG124 DG184 DG244 EG124 EG184 120 X 51 X 68 180 X 51 X 68 240 X 51 X 68 120 X 51 X 88 180 X 51 X 88 EG244 240 X 51 X 88 GLASSCABINETS WITH LIGHTING VITRINEKASTEN MET VERLICHTING VITRINES ÉCLAIRÉ VITRINEN MIT BELEUCHTUNG GLASSCABINETS / VITRINES / VITRINEN * * * * * * * * * NICHE / OPEN VAK / NICHE / OFFENES FACH FG124 FG184 FG244 FV123 FV183 GB128 120 X 51 X 133 180 X 51 X 133 240 X 51 X 133 120 X 51 X 133 180 X 51 X 133 120 X 41 X 198 STEEL NICHES / STALEN VAKKEN / CASIERS / STAHLFÄCHER HIGH-BOARDS KASTEN MEUBLES DE RANGEMENT SCHRÄNKE FS125 120 X 41 X 133 FS185 180 X 41 X 133 FS245 GS121 GS181 240 X 41 X 133 120 X 41 X 198 180 X 41 X 198 GS241 240 X 41 X 198 L=120 60 H=120 90 SUSPENDED H=90 120 90 CABINETS L=180 H=60 150 120 SUSPENDED FURNITURE HANGKASTEN SUSPENDED SHELVES 180 150 HANGENDE MEUBELEN HÄNGESCHRÄNKE HANGPLANKEN 210 180 MEUBLES SUSPENDUS MEUBLES TABLETTES SUSPENDUES 240 L=240 270 210 HÄNGE MÖBEL SUSPENDUS HÄNGEBODEN HH121 / HH181 / HH241 HV060 / HV090 / HV120 HP060 - HP270 HPB091 - HPB211 30 X L X 30 25 X 25 X H 4,5 X 25 X L 12 X 25 X L