10.08.2017 Views

SME Albania

Newsletter-Korrik-2017

Newsletter-Korrik-2017

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SME ALBANIA

Newsletter Korrik 2017

SME Albania ofron një platformë edukimi dhe

trajnimi, që furnizon me njohuri e informacion dhe

mbështet sipërmarrësit në arritjen e sukseseve në

aktivitetet e tyre.

Ky Institut do ti ofrojë mundësi sipërmarrësve të mësojnë dhe

të njihen me praktika e koncepte të reja gjatë drejtimit të

bizneseve të tyre, në mënyrë që të kenë mundësi të adresojnë

problematikat, që lindin në sektorët dhe bizneset përkatëse.

Do të zhvillohen mekanizma mbështetjeje dhe programe të

reja të zhvillimit të biznesit që ndihmojnë sipërmarrësit aktualë

dhe të ardhshëm në rritjen e biznesit të tyre dhe zhvillimin

e kapaciteteve.

“Small business is the

backbone of our economy.

I'm for big business,

too. But small business

is where the jobs are

generated.”

- Michele Bachmann

Të reja

Prezantimi i SME

Albania

Akademia Verore

Promovim dhe

mbështetje e SME-ve

www.sme.al


Krahas programeve të trajnimit

dhe seminareve, Instituti

SME Albania do të zhvillojë

takime midis sipërmarrësve në

sektorin e Ndërmarrjeve të Vogla

dhe të Mesme dhe zyrtarëve të

lartë në sektorin publik, ambasadat

e huaja në Shqipëri, si

dhe ekspertë në fusha të

ndryshme.

Trajnim i SME Albania në Tirana Business University

SME Albania’, platformë e re për

mbështetjen dhe rritjen e bizneseve

Fokusi i Institutit SME Albania është ofrimi i konsulencës për aktivitetet e

biznesit dhe edukimi e trajnimi i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme

(SME) në sektorët e prodhimit dhe shërbimeve. Ky Institut do ti ofrojë

mundësi sipërmarrësve të mësojnë dhe të njihen me praktika e koncepte

të reja gjatë drejtimit të bizneseve të tyre, në mënyrë që të kenë mundësi

të adresojnë problematikat që lindin në sektorët dhe bizneset përkatëse.

Do të zhvillohen mekanizma mbështetjeje dhe programe të reja të zhvillimit

të biznesit që ndihmojnë sipërmarrësit aktualë dhe të ardhshëm në

rritjen e biznesit të tyre dhe zhvillimin e kapaciteteve, në rritjen e njohurive

të tyre vazhdimisht lidhur me mundësitë në Shqipëri dhe në tregjet

ndërkombëtare, zhvillimet në sektorët përkatës, menaxhimin financiar

dhe formulimin e strategjive që rrisin shitjet dhe fitimet.

Një rëndësi e veçantë do t’i jepet

sipërmarrjeve Start-up dhe

gruas sipërmarrëse. Aktivitetet

kryesore të Institutit do të përfshijnë

ndër të tjera mbështetje

në draftimin e projektpropozimeve

(projekte të BE-së

dhe donatorëve të tjerë),

mbështetje për aplikime

në programe të BE-së, nxitja e

performancës në biznes dhe

konfidencës së sipërmarrësve të

rinj, dhënia e konsulencës dhe

mbështetjes ndaj SME-ve në

linjë me parimet e Aktit të

Biznesit të Vogël (SBA) dhe

dokumenteve të tjerë strategjikë

kombëtarë e evropianë, nxitja e

bashkëpunimit mes biznesit,

universiteteve dhe institucioneve

shtetërore.

Prezantimi i SME Albania me sipërmarrës dhe ekspertë të SME-ve

SME Albania në Akademinë e Biznesit


Akademia Verore

Instituti Shqiptar i

SME-ve SME Albania

në bashkëpunim me

Köstinger

Consulting

organizoi edicionin

e parë

të Akademisë Verore

SME-ve në

datat 10–15 korrik

2017, në Qendrën

Rinore Tiranë.

Akademia Verore e

SME-ve, një program

6-ditor, i ofroi SMEve,

bazën e nevojshme

teorike dhe

praktike që atyre u

nevojitet për t’u

përshtatur me ndryshimet

e shpejta me

të cilat përballet

ekonomia jonë, për

të qenë sa më

konkurrues në treg

dhe për tu lehtësuar

procesin e ndërkombëtarizimit.

Akademia Verore e SME-ve 2017

Akademia Verore e SME-ve 2017 u fokusua në tre fusha kryesore:

Standardet – cilësia, shëndeti dhe siguria, menaxhimi i zinxhirit të furnizimit,

inovacioni;

Parashikimi i shitjeve, të drejtat e pronësisë intelektuale, aksesi në financim,

menaxhimi i burimeve njerëzore;

Inteligjenca e marketingut, marrëdhëniet me klientët, rrjetëzimi, menaxhimi i

mediave sociale, lidershipi dhe komunikimi BMC, kompetencat ndërkulturore.

Në këtë Akademi pati mbi 20 lektorë, shqiptarë dhe të huaj, të cilët referuan

mbi 20 tematika të ndryshme që janë të rëndësishme dhe koherente për

biznesin e vogël dhe të mesëm. Të ftuar të vecantë të kësaj Akademie ishin

përfaqësues të Ambasadës së Kinës në Shqipëri, të cilët mbajtën një seminar

mbi të bërit biznes dhe mundësitë e bashkëpunimit me qëllim promovimin e

zhvillimit dhe bashkëpunimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (SME)

mes Shqipërisë, Kinës dhe BE-së.

Instituti Shqiptar i SME-ve, SME Albania në datën 15 korrik 2017 zhvilloi Ceremoninë

përmbyllëse të edicionit të parë të Akademisë Verore për SME, ku

ishin prezent pjesëmarrësit e Akademisë Verore: SME në fushat e agropërpunimit,

ICT-së, sigurisë, artizanatit, konsulentë që mbështesin sipërmarrjet,

si dhe studentë të interesuar në ngritjen e kompanive start-up.

Në përfundim të ditës së gjashtë të trajnimit, organizatorët dhe të ftuar të

vecantë nga Ambasada e Kinës në Shqipëri u shpërndanë pjesëmarrësve certifikatat

e pjesëmarrjes.

Fitues të kësaj Akademie ishin Znj. Oli Kacani, nga kompania Rogat Security,

dhe Z. Artur Hadroj, nga kompania ATC Natyral, të cilët fituan të drejtën e një

trajnimi 1-mujor në Kinë.

Gjatë zhvillimit të kësaj Akademie, nga pjesëmarrësit u mblodh një shumë të

hollash, që do t’i dhurohen Fondacionit Down Syndrome Albania.


Promovim dhe mbështetje e

SME-ve

Aktiviteti i SME Albania

SME Albania ka si qëllim mbështetjen e sipërmarrësve që kërkojnë trajnim

të sofistikuar e praktik, lidhjet e duhura për financimin e bisnesit të

tyre dhe qasjen në tregje të reja. SME Albania i vjen në ndihmë sipërmarrësve

përmes:

Programe trajnimi, seminare, workshop-e

Na kontaktoni

SME Albania

Rruga “Çamëria” nr. 5

Tiranë

1001 AL

info@sme.al

Na vizitoni në faqen web:

www.sme.al

Sesione interaktive me tematike të ndryshme

Vizita në terren (fabrika prodhimi etj.)

Mbështetje në draftimin e projekt-propozimeve (projekte të BE-së dhe

donatorëve të tjerë)

Vizita studimore dhe programe shkëmbimi për njohjen me praktikat më

të mira

Programe dhe fushata ndërgjegjësimi

Programe kërkimore

SME ALBANIA, INSTITUTI SHQIPTAR I KËRKIMIT DHE ZHVILLIMIT PËR SME-TË

SME Albania

Rruga “Çamëria” nr. 5

Tiranë

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!