10.08.2017 Views

SME Albania

Newsletter-Korrik-2017

Newsletter-Korrik-2017

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>SME</strong> ALBANIA<br />

Newsletter Korrik 2017<br />

<strong>SME</strong> <strong>Albania</strong> ofron një platformë edukimi dhe<br />

trajnimi, që furnizon me njohuri e informacion dhe<br />

mbështet sipërmarrësit në arritjen e sukseseve në<br />

aktivitetet e tyre.<br />

Ky Institut do ti ofrojë mundësi sipërmarrësve të mësojnë dhe<br />

të njihen me praktika e koncepte të reja gjatë drejtimit të<br />

bizneseve të tyre, në mënyrë që të kenë mundësi të adresojnë<br />

problematikat, që lindin në sektorët dhe bizneset përkatëse.<br />

Do të zhvillohen mekanizma mbështetjeje dhe programe të<br />

reja të zhvillimit të biznesit që ndihmojnë sipërmarrësit aktualë<br />

dhe të ardhshëm në rritjen e biznesit të tyre dhe zhvillimin<br />

e kapaciteteve.<br />

“Small business is the<br />

backbone of our economy.<br />

I'm for big business,<br />

too. But small business<br />

is where the jobs are<br />

generated.”<br />

- Michele Bachmann<br />

Të reja<br />

Prezantimi i <strong>SME</strong><br />

<strong>Albania</strong><br />

Akademia Verore<br />

Promovim dhe<br />

mbështetje e <strong>SME</strong>-ve<br />

www.sme.al


Krahas programeve të trajnimit<br />

dhe seminareve, Instituti<br />

<strong>SME</strong> <strong>Albania</strong> do të zhvillojë<br />

takime midis sipërmarrësve në<br />

sektorin e Ndërmarrjeve të Vogla<br />

dhe të Mesme dhe zyrtarëve të<br />

lartë në sektorin publik, ambasadat<br />

e huaja në Shqipëri, si<br />

dhe ekspertë në fusha të<br />

ndryshme.<br />

Trajnim i <strong>SME</strong> <strong>Albania</strong> në Tirana Business University<br />

‘<strong>SME</strong> <strong>Albania</strong>’, platformë e re për<br />

mbështetjen dhe rritjen e bizneseve<br />

Fokusi i Institutit <strong>SME</strong> <strong>Albania</strong> është ofrimi i konsulencës për aktivitetet e<br />

biznesit dhe edukimi e trajnimi i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme<br />

(<strong>SME</strong>) në sektorët e prodhimit dhe shërbimeve. Ky Institut do ti ofrojë<br />

mundësi sipërmarrësve të mësojnë dhe të njihen me praktika e koncepte<br />

të reja gjatë drejtimit të bizneseve të tyre, në mënyrë që të kenë mundësi<br />

të adresojnë problematikat që lindin në sektorët dhe bizneset përkatëse.<br />

Do të zhvillohen mekanizma mbështetjeje dhe programe të reja të zhvillimit<br />

të biznesit që ndihmojnë sipërmarrësit aktualë dhe të ardhshëm në<br />

rritjen e biznesit të tyre dhe zhvillimin e kapaciteteve, në rritjen e njohurive<br />

të tyre vazhdimisht lidhur me mundësitë në Shqipëri dhe në tregjet<br />

ndërkombëtare, zhvillimet në sektorët përkatës, menaxhimin financiar<br />

dhe formulimin e strategjive që rrisin shitjet dhe fitimet.<br />

Një rëndësi e veçantë do t’i jepet<br />

sipërmarrjeve Start-up dhe<br />

gruas sipërmarrëse. Aktivitetet<br />

kryesore të Institutit do të përfshijnë<br />

ndër të tjera mbështetje<br />

në draftimin e projektpropozimeve<br />

(projekte të BE-së<br />

dhe donatorëve të tjerë),<br />

mbështetje për aplikime<br />

në programe të BE-së, nxitja e<br />

performancës në biznes dhe<br />

konfidencës së sipërmarrësve të<br />

rinj, dhënia e konsulencës dhe<br />

mbështetjes ndaj <strong>SME</strong>-ve në<br />

linjë me parimet e Aktit të<br />

Biznesit të Vogël (SBA) dhe<br />

dokumenteve të tjerë strategjikë<br />

kombëtarë e evropianë, nxitja e<br />

bashkëpunimit mes biznesit,<br />

universiteteve dhe institucioneve<br />

shtetërore.<br />

Prezantimi i <strong>SME</strong> <strong>Albania</strong> me sipërmarrës dhe ekspertë të <strong>SME</strong>-ve<br />

<strong>SME</strong> <strong>Albania</strong> në Akademinë e Biznesit


Akademia Verore<br />

Instituti Shqiptar i<br />

<strong>SME</strong>-ve <strong>SME</strong> <strong>Albania</strong><br />

në bashkëpunim me<br />

Köstinger<br />

Consulting<br />

organizoi edicionin<br />

e parë<br />

të Akademisë Verore<br />

të <strong>SME</strong>-ve në<br />

datat 10–15 korrik<br />

2017, në Qendrën<br />

Rinore Tiranë.<br />

Akademia Verore e<br />

<strong>SME</strong>-ve, një program<br />

6-ditor, i ofroi <strong>SME</strong>ve,<br />

bazën e nevojshme<br />

teorike dhe<br />

praktike që atyre u<br />

nevojitet për t’u<br />

përshtatur me ndryshimet<br />

e shpejta me<br />

të cilat përballet<br />

ekonomia jonë, për<br />

të qenë sa më<br />

konkurrues në treg<br />

dhe për tu lehtësuar<br />

procesin e ndërkombëtarizimit.<br />

Akademia Verore e <strong>SME</strong>-ve 2017<br />

Akademia Verore e <strong>SME</strong>-ve 2017 u fokusua në tre fusha kryesore:<br />

Standardet – cilësia, shëndeti dhe siguria, menaxhimi i zinxhirit të furnizimit,<br />

inovacioni;<br />

Parashikimi i shitjeve, të drejtat e pronësisë intelektuale, aksesi në financim,<br />

menaxhimi i burimeve njerëzore;<br />

Inteligjenca e marketingut, marrëdhëniet me klientët, rrjetëzimi, menaxhimi i<br />

mediave sociale, lidershipi dhe komunikimi BMC, kompetencat ndërkulturore.<br />

Në këtë Akademi pati mbi 20 lektorë, shqiptarë dhe të huaj, të cilët referuan<br />

mbi 20 tematika të ndryshme që janë të rëndësishme dhe koherente për<br />

biznesin e vogël dhe të mesëm. Të ftuar të vecantë të kësaj Akademie ishin<br />

përfaqësues të Ambasadës së Kinës në Shqipëri, të cilët mbajtën një seminar<br />

mbi të bërit biznes dhe mundësitë e bashkëpunimit me qëllim promovimin e<br />

zhvillimit dhe bashkëpunimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (<strong>SME</strong>)<br />

mes Shqipërisë, Kinës dhe BE-së.<br />

Instituti Shqiptar i <strong>SME</strong>-ve, <strong>SME</strong> <strong>Albania</strong> në datën 15 korrik 2017 zhvilloi Ceremoninë<br />

përmbyllëse të edicionit të parë të Akademisë Verore për <strong>SME</strong>, ku<br />

ishin prezent pjesëmarrësit e Akademisë Verore: <strong>SME</strong> në fushat e agropërpunimit,<br />

ICT-së, sigurisë, artizanatit, konsulentë që mbështesin sipërmarrjet,<br />

si dhe studentë të interesuar në ngritjen e kompanive start-up.<br />

Në përfundim të ditës së gjashtë të trajnimit, organizatorët dhe të ftuar të<br />

vecantë nga Ambasada e Kinës në Shqipëri u shpërndanë pjesëmarrësve certifikatat<br />

e pjesëmarrjes.<br />

Fitues të kësaj Akademie ishin Znj. Oli Kacani, nga kompania Rogat Security,<br />

dhe Z. Artur Hadroj, nga kompania ATC Natyral, të cilët fituan të drejtën e një<br />

trajnimi 1-mujor në Kinë.<br />

Gjatë zhvillimit të kësaj Akademie, nga pjesëmarrësit u mblodh një shumë të<br />

hollash, që do t’i dhurohen Fondacionit Down Syndrome <strong>Albania</strong>.


Promovim dhe mbështetje e<br />

<strong>SME</strong>-ve<br />

Aktiviteti i <strong>SME</strong> <strong>Albania</strong><br />

<strong>SME</strong> <strong>Albania</strong> ka si qëllim mbështetjen e sipërmarrësve që kërkojnë trajnim<br />

të sofistikuar e praktik, lidhjet e duhura për financimin e bisnesit të<br />

tyre dhe qasjen në tregje të reja. <strong>SME</strong> <strong>Albania</strong> i vjen në ndihmë sipërmarrësve<br />

përmes:<br />

Programe trajnimi, seminare, workshop-e<br />

Na kontaktoni<br />

<strong>SME</strong> <strong>Albania</strong><br />

Rruga “Çamëria” nr. 5<br />

Tiranë<br />

1001 AL<br />

info@sme.al<br />

Na vizitoni në faqen web:<br />

www.sme.al<br />

Sesione interaktive me tematike të ndryshme<br />

Vizita në terren (fabrika prodhimi etj.)<br />

Mbështetje në draftimin e projekt-propozimeve (projekte të BE-së dhe<br />

donatorëve të tjerë)<br />

Vizita studimore dhe programe shkëmbimi për njohjen me praktikat më<br />

të mira<br />

Programe dhe fushata ndërgjegjësimi<br />

Programe kërkimore<br />

<strong>SME</strong> ALBANIA, INSTITUTI SHQIPTAR I KËRKIMIT DHE ZHVILLIMIT PËR <strong>SME</strong>-TË<br />

<strong>SME</strong> <strong>Albania</strong><br />

Rruga “Çamëria” nr. 5<br />

Tiranë

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!