10.08.2017 Views

SME Albania

Newsletter-Korrik-2017

Newsletter-Korrik-2017

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Promovim dhe mbështetje e<br />

<strong>SME</strong>-ve<br />

Aktiviteti i <strong>SME</strong> <strong>Albania</strong><br />

<strong>SME</strong> <strong>Albania</strong> ka si qëllim mbështetjen e sipërmarrësve që kërkojnë trajnim<br />

të sofistikuar e praktik, lidhjet e duhura për financimin e bisnesit të<br />

tyre dhe qasjen në tregje të reja. <strong>SME</strong> <strong>Albania</strong> i vjen në ndihmë sipërmarrësve<br />

përmes:<br />

Programe trajnimi, seminare, workshop-e<br />

Na kontaktoni<br />

<strong>SME</strong> <strong>Albania</strong><br />

Rruga “Çamëria” nr. 5<br />

Tiranë<br />

1001 AL<br />

info@sme.al<br />

Na vizitoni në faqen web:<br />

www.sme.al<br />

Sesione interaktive me tematike të ndryshme<br />

Vizita në terren (fabrika prodhimi etj.)<br />

Mbështetje në draftimin e projekt-propozimeve (projekte të BE-së dhe<br />

donatorëve të tjerë)<br />

Vizita studimore dhe programe shkëmbimi për njohjen me praktikat më<br />

të mira<br />

Programe dhe fushata ndërgjegjësimi<br />

Programe kërkimore<br />

<strong>SME</strong> ALBANIA, INSTITUTI SHQIPTAR I KËRKIMIT DHE ZHVILLIMIT PËR <strong>SME</strong>-TË<br />

<strong>SME</strong> <strong>Albania</strong><br />

Rruga “Çamëria” nr. 5<br />

Tiranë

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!