10.08.2017 Views

SME Albania

Newsletter-Korrik-2017

Newsletter-Korrik-2017

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Promovim dhe mbështetje e

SME-ve

Aktiviteti i SME Albania

SME Albania ka si qëllim mbështetjen e sipërmarrësve që kërkojnë trajnim

të sofistikuar e praktik, lidhjet e duhura për financimin e bisnesit të

tyre dhe qasjen në tregje të reja. SME Albania i vjen në ndihmë sipërmarrësve

përmes:

Programe trajnimi, seminare, workshop-e

Na kontaktoni

SME Albania

Rruga “Çamëria” nr. 5

Tiranë

1001 AL

info@sme.al

Na vizitoni në faqen web:

www.sme.al

Sesione interaktive me tematike të ndryshme

Vizita në terren (fabrika prodhimi etj.)

Mbështetje në draftimin e projekt-propozimeve (projekte të BE-së dhe

donatorëve të tjerë)

Vizita studimore dhe programe shkëmbimi për njohjen me praktikat më

të mira

Programe dhe fushata ndërgjegjësimi

Programe kërkimore

SME ALBANIA, INSTITUTI SHQIPTAR I KËRKIMIT DHE ZHVILLIMIT PËR SME-TË

SME Albania

Rruga “Çamëria” nr. 5

Tiranë

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!