07.11.2017 Views

გროგრინის სასუქების კატალოგი

პრემიუმ კლასის სასუქები

პრემიუმ კლასის სასუქები

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

პრემიუმ კლასის<br />

სასუქები<br />

მწარმოებელი<br />

ბელგია<br />

ქვეყანა


ინოვაციური სასუქები გელის ფორმით<br />

ბელგიური კომპანია «ლიმა» წარმოგიდგენთ ინოვაციურ სასუქებს გელის სახით,<br />

სავაჭრო მარკით «გროგრინი». ტრადიციული <strong>სასუქების</strong>აგან განსხვავებული<br />

სტრუქტურა და უნიკალური ფორმულაცია გაძლევთ საუკეთესო შედეგის<br />

გარანტიას. გროგრინ გელები გამოიყენება მცენარის როგორც ფოთლიდან, ასევე<br />

წვეთოვანი მორწყვის საშუალებით (ფერტიგაცია) კვებისათვის. <strong>გროგრინის</strong><br />

გელები უზრუნველყოფენ საუკეთესო შედეგს რთული გარემო პირობების დროსაც<br />

კი. გროგრინ გელის გამოყენება ზრდის მოსავლიანობას და არის პროდუქტის<br />

მაღალი ხარისხის გარანტია.<br />

წვეთოვანი მორწყვისას<br />

• გელი აუმჯობესებს წყლის შეწოვას და<br />

ამცირებს აზოტის აქროლებით დანაკარგს;<br />

• გელში გამოყენებული ადიუვანტები<br />

ფესვის ირგვლივ არსებული საკვები<br />

ნივთიერებების სწრაფ და ეფექტურ<br />

ათვისებას განაპირობებენ;<br />

• ტუტე ნიადაგების შემთხვევაში (pH>7),<br />

გელი, მაღალი ბუფერობის წყალობით,<br />

მნიშვნელოვნად ამცირებს ნიადაგის pH-<br />

ის მაჩვენებელს მცენარის ფესვის არეში,<br />

რითაც უმჯობესდება საკვები ელემენტების<br />

ათვისება;<br />

• გელი მცენარის ფესვთა სისტემისათვის<br />

ხელმისაწვდომს ხდის ნიადაგში არსებულ<br />

ბლოკირებულ ელემენტებს (კალციუმი,<br />

მაგნიუმი, თუთია და სხვ.)<br />

>>><br />

Ca+<br />

Mg2+<br />

უკეთესი ათვისება<br />

ფოთლიდან კვებისას<br />

• გროგრინ გელით მომზადებული ხსნარი<br />

უფრო კარგად ნაწილდება ფოთლის მთელ<br />

ზედაპირზე;<br />

• გელის განსაკუთრებული სტრუქტურის<br />

წყალობით, მიკროელემენტები ძალიან<br />

სწრაფად აღწევენ ფოთლის ქსოვილში;<br />

• pH-ის ოპტიმალური მაჩვენებლის<br />

წყალობით, გროგრინ გელი სრულყოფილად,<br />

დანაკარგის გარეშე შეიწოვება ფოთლიდან.<br />

Ph<br />

6.0<br />

5.5<br />

2


გროგრინ გელის უპირატესობები<br />

კონცენტრირებული<br />

გროგრინ გელის სერიის ყველა ფორმულაცია გამოირჩევა საკვები ელემენტების მაღალი<br />

კონცენტრაციით, რაც განაპირობებს ხარჯვის დაბალ ნორმებს, შედეგად ეკონომიურია და<br />

მოხერხებულია ტრანსპორტირების თვალსაზრისით.<br />

ეფექტური<br />

განსაკუთრებული ინგრედიენტების შემცველობის გამო, გელი უფრო სწრაფად შეიწოვება მცენარის<br />

მიერ, ვიდრე ფხვნილისა და სითხის სახით გამოყენებული ტრადიციული სასუქები და, როგორც<br />

შედეგი, ხასიათდება უფრო მაღალი ეფექტურობით. გროგრინ გელების pH-ის დაბალი მაჩვენებელი<br />

(1-2.5) ხდის მათ განსაკუთრებულად ეფექტურს ტუტე და მლაშე ნიადაგებში და ხისტი წყლის<br />

გამოყენების პირობებში.<br />

უსაფრთხო<br />

CLP-რეგულაციების მიხედვით გროგრინ გელები კლასიფიცირდებიან როგორც არაკოროზიული<br />

ნივთიერებები, რადგან, მიუხედავად მჟავე ბუნებისა (pH 1-2.5), მათ გააჩნიათ მაღალი ბუფერული<br />

ტევადობა. გროგრინ გელების გამოყენება უსაფრთხოა სარწყავი სისტემებისა და შემასხურებელი<br />

ტექნიკისათვის.<br />

ანტი-სტრესული მოქმედება<br />

გროგრინ გელის გამოყენება ზრდის მცენარის ამტანობას გარემო ფაქტორების უარყოფითი<br />

ზემოქმედების მიმართ (კლიმატი, საკვები ნივთიერებებით მწირი ნიადაგი, მავნებელები და<br />

დაავადებები). გელების კომბინაცია პესტიციდებთან ზრდის პესტიციდების ეფექტურობას.<br />

თავად გელს კი გააჩნია ფუნგიციდური თვისებები, რაც გამოწვეულია იმით, რომ ფორმულაციაში<br />

შემავალი ნივთიერებები არახელსაყრელია სოკოს მიცელიუმის განვითარებისათვის და სპორების<br />

გამრავლებისთვის.<br />

ადვილად ხსნადი<br />

გროგრინ გელების წარმოებისათვის გამოიყენება მხოლოდ<br />

სრულად ხსნადი და მაღალი სისუფთავის ნედლეული. ამიტომ,<br />

<strong>გროგრინის</strong> ყველა გელი სწრაფად და სრულად იხსნება წყალში.<br />

მაღალი ხსნადობა და pH-ის დაბალი მაჩვენებელი არის გარანტია<br />

იმისა, რომ არ მოხდება შემასხურებელი ტექნიკის და წვეთოვანი<br />

მორწყვის სისტემის გაბიდვნა.<br />

3


გელი<br />

NPK16-69-16<br />

სტარტერი<br />

გროგრინ სტარტერი - ფოსფორით მდიდარი ფორმულა უზრუნველყოფს<br />

მცენარის ფესვთა სისტემის სწრაფ და ინტენსიურ განვითარებას. ახდენს ყვავილობის<br />

სტიმულაციას და ნაყოფის აბორტიზაციის პრევენციას. რეკომენდებულია მცენარის<br />

განვითარების ადრეულ სტადიებზე.<br />

4


EC-FERTILIZER<br />

NPK კომპლექსური სასუქი 16-69-16, შეიცავს: B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn<br />

გელი გროგრინ სტარტერი<br />

ფორმულა ფოსფორის მაღალი შემცველობით.<br />

რეკომენდებულია მცენარის განვითარების დასაწყის<br />

ეტაპზე, რათა ხელი შეუწყოს მცენარის ფესვთა<br />

სისტემის სწრაფ და ენერგიულ განვითარებას. სასუქის<br />

შემადგენლობაში შედის მცენარესათვის აუცილებელი<br />

ყველა მიკრო და მაკრო ელემენტი, რაც განაპირობებს<br />

მცენარის ჯანსაღ განვითარებას დასაწყისიდანვე.<br />

გამოიყენება შემდეგ კულტურებზე:<br />

პომიდორი, წიწაკა, კიტრი, ბადრიჯანი, კარტოფილი,<br />

საზამთრო, ნესვი, ვაზი, ვაშლი, ატამი, ციტრუსი, კივი,<br />

თხილი, ხორბალი, სიმინდი, მზესუმზირა, ხახვი, ცერეცო,<br />

სალათი და სხვა.<br />

გამოყენების ნორმა:<br />

ფერტიგაციით: წვეთოვანი მორწყვის ან სარწყავ წყალში<br />

გახსნის შემთხვევაში გამოიყენება 0,5-1 კგ 1000 ლ წყალში.<br />

სასუქის ზუსტი რაოდენობა და დროში განაწილება<br />

დამოკიდებულია ნიადაგის ანალიზის, კულტურის და<br />

მისი განვითარების ფაზის მონაცემებზე. დეტალური<br />

რეკომენდაციისათვის მიმართეთ სპეციალისტს.<br />

ფოთლიდან: ფოთლიდან გამოკვების შემთხვევაში<br />

გამოიყენება 0,5-0,75 %-იანი ხსნარი (0,5-0,75 კგ 100 ლიტრ<br />

წყალში). სამუშაო ხსნარის ხარჯვის ნორმა: 200-600 ლ/ჰა,<br />

გამომდინარე კულტურიდან და მისი განვითარების ფაზიდან.<br />

არ გამოიყენოთ 0,75%-იანზე მაღალი კონცენტრაციის<br />

ხსნარი.<br />

შემადგენლობა %<br />

საერთო აზოტი N 16<br />

აზოტის ნიტრატული ფორმა N-NO 3<br />

4<br />

აზოტის ამიდური ფორმა N-NH 2<br />

12<br />

წყალში ხსნადი ფოსფორის (V) ოქსიდი P 2<br />

O 5<br />

69<br />

წყალში ხსნადი კალიუმის ოქსიდი K 2<br />

O 16<br />

წყალში ხსნადი ბორი B 0,0160<br />

წყალში ხსნადი სპილენძი (EDTA-ს ხელატი) Cu 0,0040<br />

წყალში ხსნადი რკინა (EDTA-ს ხელატი) Fe 0,0800<br />

წყალში ხსნადი მანგანუმი (EDTA-ს ხელატი) Mn 0,0400<br />

წყალში ხსნადი მოლიბდენი Mo 0,0025<br />

წყალში ხსნადი თუთია (EDTA-ს ხელატი) Zn 0,0060<br />

პრეპარატული ფორმა: გელი<br />

pH (1გ/ლ 20 0 C): 2,0-2,5<br />

EC (mS/cm 1გ/ლ 20 0 C): 0,57<br />

წყალში ხსნადობა (20 0 C): 200 გ/ლ<br />

სიმკვრივე: 1,65 კგ/ლ<br />

შეფუთვა:<br />

1,5 კგ; 5 კგ<br />

5


გელი<br />

NPK27-27-27<br />

ვეგეტაცია<br />

გროგრინ ვეგეტაცია - დაბალანსებული ფორმულა ძირითადი<br />

ელემენტების მაღალი შემცველობით. გამოიყენება ვეგეტაციის აქტიურ ფაზაში<br />

სტრესული გარემო პირობების შესარბილებლად და მაკრო და მიკრო ელემენტების<br />

დეფიციტის კორექციისთვის.<br />

6


EC-FERTILIZER<br />

NPK კომპლექსური სასუქი 27-27-27, შეიცავს: B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn<br />

გელი გროგრინ ვეგეტაცია<br />

დაბალანსებული ფორმულა უზრუნველყოფს მცენარეს<br />

ვეგეტაციის პერიოდში ყველა აუცილებელი მაკრო- და<br />

მიკროელემენტით.<br />

ინტენსიურად გამოიყენება ყვავილობის წინა და<br />

ყვავილობის შემდგომ პერიოდებში. ხელს უწყობს<br />

ფოტოსინთეზის პროცესის გაძლიერებას და მცენარის<br />

ინტენსიურ ზრდას.<br />

გამოიყენება შემდეგ კულტურებზე:<br />

პომიდორი, წიწაკა, კიტრი, ბადრიჯანი, კარტოფილი,<br />

საზამთრო, ნესვი, ვაზი, ვაშლი, ატამი, ციტრუსი, კივი,<br />

თხილი, ხორბალი, სიმინდი, მზესუმზირა, ხახვი, ცერეცო,<br />

სალათი და სხვა.<br />

გამოყენების ნორმა:<br />

ფერტიგაციით: წვეთოვანი მორწყვის ან სარწყავ წყალში<br />

გახსნის შემთხვევაში გამოიყენება 0,5-1 კგ 1000 ლ წყალში.<br />

სასუქის ზუსტი რაოდენობა და დროში განაწილება<br />

დამოკიდებულია ნიადაგის ანალიზის, კულტურის და<br />

მისი განვითარების ფაზის მონაცემებზე. დეტალური<br />

რეკომენდაციისათვის მიმართეთ სპეციალისტს.<br />

ფოთლიდან: ფოთლიდან გამოკვების შემთხვევაში<br />

გამოიყენება 0,5-0,75 %-იანი ხსნარი (0,5-0,75 კგ 100 ლიტრ<br />

წყალში). სამუშაო ხსნარის ხარჯვის ნორმა: 200-600 ლ/ჰა,<br />

გამომდინარე კულტურიდან და მისი განვითარების ფაზიდან.<br />

არ გამოიყენოთ 0,75 %-იანზე მაღალი კონცენტრაციის<br />

ხსნარი.<br />

შემადგენლობა %<br />

საერთო აზოტი N 27<br />

აზოტის ნიტრატული ფორმა N-NO 3<br />

2,5<br />

აზოტის ამიდური ფორმა N-NH 2<br />

24,5<br />

წყალში ხსნადი ფოსფორის (V) ოქსიდი P 2<br />

O5 27<br />

წყალში ხსნადი კალიუმის ოქსიდი K 2<br />

O 27<br />

წყალში ხსნადი მაგნიუმის ოქსიდი MgO 5,1<br />

წყალში ხსნადი ბორი B 0,0160<br />

წყალში ხსნადი სპილენძი (EDTA-ს ხელატი) Cu 0,0040<br />

წყალში ხსნადი რკინა (EDTA-ს ხელატი) Fe 0,0800<br />

წყალში ხსნადი მანგანუმი (EDTA-ს ხელატი) Mn 0,0400<br />

წყალში ხსნადი მოლიბდენი Mo 0,0025<br />

წყალში ხსნადი თუთია (EDTA-ს ხელატი) Zn 0,0060<br />

პრეპარატული ფორმა: გელი<br />

pH (1გ/ლ 20 0 C): 2,0-2,5<br />

EC (mS/cm 1გ/ლ 20 0 C): 0,76<br />

წყალში ხსნადობა (20 0 C): 200 გ/ლ<br />

სიმკვრივე: 1,7 კგ/ლ<br />

შეფუთვა:<br />

1,5 კგ; 5 კგ<br />

7


გელი<br />

NPK18-11-59<br />

ნაყოფი<br />

გროგრინ ნაყოფი - კალიუმით გამდიდრებული ფორმულა. გამოიყენება<br />

ნაყოფის ზრდისა და მომწიფების ფაზაში. ხელს უწყობს ნაყოფის განვითარებას,<br />

დამსხვილებას, დამწიფებას. აძლიერებს ფერის ინტენსიურობას. აუმჯობესებს<br />

პროდუქტის ხარისხობრივ მაჩვენებლებს.<br />

8


EC-FERTILIZER<br />

NPK კომპლექსური სასუქი 18-11-59, შეიცავს: B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn<br />

გელი გროგრინ ნაყოფი<br />

ფორმულა კალიუმის მაღალი შემცველობით.<br />

რეკომენდებულია მცენარის ნაყოფში შაქრის<br />

შემცველობის გასაზრდელად და უფრო ინტენსიური<br />

შეფერვის მისაღებად. აუცილებელი მიკროელემენტების<br />

ნაკრები უზრუნველყოფს მიღებული მოსავლის კარგ<br />

საბაზრე სახეს.<br />

გამოიყენება შემდეგ კულტურებზე:<br />

პომიდორი, წიწაკა, კიტრი, ბადრიჯანი, კარტოფილი,<br />

საზამთრო, ნესვი, ვაზი, ვაშლი, ატამი, ციტრუსი, კივი,<br />

თხილი, ხორბალი, სიმინდი, მზესუმზირა, ხახვი, ცერეცო,<br />

სალათი და სხვა.<br />

გამოყენების ნორმა:<br />

ფერტიგაციით: წვეთოვანი მორწყვის ან სარწყავ წყალში<br />

გახსნის შემთხვევაში გამოიყენება 0,5-1 კგ 1000 ლიტრ<br />

წყალში.<br />

სასუქის ზუსტი რაოდენობა და დროში განაწილება<br />

დამოკიდებულია ნიადაგის ანალიზის, კულტურის და<br />

მისი განვითარების ფაზის მონაცემებზე. დეტალური<br />

რეკომენდაციისათვის მიმართეთ სპეციალისტს.<br />

ფოთლიდან: ფოთლიდან გამოკვების შემთხვევაში<br />

გამოიყენება 0,5-0,75 %-იანი ხსნარი (0,5-0,75 კგ 100 ლიტრ<br />

წყალში). სამუშაო ხსნარის ხარჯვის ნორმა: 200-600 ლ/ჰა,<br />

გამომდინარე კულტურიდან და მისი განვითარების ფაზიდან.<br />

არ გამოიყენოთ 0,75 %-იანზე მაღალი კონცენტრაციის<br />

ხსნარი.<br />

შემადგენლობა %<br />

საერთო აზოტი N 18<br />

აზოტის ნიტრატული ფორმა N-NO 3<br />

6,6<br />

აზოტის ამიდური ფორმა N-NH 2<br />

11,8<br />

წყალში ხსნადი ფოსფორის (V) ოქსიდი P 2<br />

O5 11<br />

წყალში ხსნადი კალიუმის ოქსიდი K 2<br />

O 59<br />

წყალში ხსნადი ბორი B 0,0180<br />

წყალში ხსნადი სპილენძი (EDTA-ს ხელატი) Cu 0,0050<br />

წყალში ხსნადი რკინა (EDTA-ს ხელატი) Fe 0,0920<br />

წყალში ხსნადი მანგანუმი (EDTA-ს ხელატი) Mn 0,0460<br />

წყალში ხსნადი მოლიბდენი Mo 0,0028<br />

წყალში ხსნადი თუთია (EDTA-ს ხელატი) Zn 0,0060<br />

პრეპარატული ფორმა: გელი<br />

pH (1გ/ლ 20 0 C): 2,5-3,0<br />

EC (mS/cm 1გ/ლ 20 0 C): 0,91<br />

წყალში ხსნადობა (20 0 C): 200 გ/ლ<br />

სიმკვრივე: 1,85 კგ/ლ<br />

შეფუთვა:<br />

1,5 კგ; 5 კგ<br />

9


გელი<br />

კალციფოსი მიკრო<br />

8,8-64-0 + 11,2 CaO + 1,1 MgO + 0,18 B + 0,56 Zn<br />

კალციფოსი - წარმოადგენს პრემიუმ კლასის უნიკალურ პროდუქტს მცენარის<br />

გროგრინ გამოსაკვებად, რომელიც მიკრო ერთ - მიკროელემენტებით ნაზავში უზრუნველყოფს ერთ-ერთი ფოსფორის ყველაზე კომბინაციას მდიდარი<br />

და ხსნადი კონცენტრირებული კალციუმის, მაგნიუმის, სასუქი. გროგრინ ბორის და მიკროს თუთიის ფორმულაცია მაღალ შემცველობებთან.<br />

უზრუნველყოფს<br />

განსაკუთრებულ კალციფოსი ასტიმულირებს ეფექტურობას ფესვთა მცენარის სისტემის ფოთლიდან სწრაფ განვითარებას, გამოკვებისას. ეფექტურია<br />

ტუბერების<br />

წვეთოვანი წარმოქმნას, მორწყვის აძლიერებს და უჯრედის ფერტიგაციის კედელს და შემთხვევაშიც. აუმჯობესებს წარმოადგენს ნაყოფის ხარისხობრივ საკვები<br />

ნივთიერებების მაჩვენებლებს. დეფიციტის სწრაფი კორექციის ეფექტურ საშუალებას.<br />

10


EC-FERTILIZER<br />

NPK N სასუქი (MgO)(CaO) 9-0-0, შეიცავს: კომპლექსური B, Cu, სასუქი Fe, Mn, 8,8-64-0 Mo, Zn (1,1) (11,2), შეიცავს: B, Zn<br />

გროგრინ გელი გროგრინ გელი კალციფოსი<br />

მიკრო<br />

ხელატირებული გამოიყენება მცენარის მიკროელემენტების ვეგეტაციის ერთ-ერთი მთლიანი ყველაზე ციკლის<br />

მაღალკონცენტრირებული, განმავლობაში, თუმცა უფრო თხევადი ეფექტურია ფორმულაცია,<br />

პერიოდებში,<br />

რომელიც როცა მცენარეს შეიცავს გააჩნია 176 გრამ ფოსფორისა საკვებ მიკროელემენტებს და კალციუმის 1<br />

ლიტრ მაღალი ხსნარში. მოთხოვნა. ამიტომ, როგორც წესი, კალციფოსი<br />

გამოიყენება ფესვთა სისტემის განვითარების<br />

სხვა მსგავსი პროდუქტებისაგან განსხვავებით, გროგრინ<br />

სტიმულირებისათვის, ყვავილობის წინა პერიოდში,<br />

მიკროში კომპლექსწარმომქნელ აგენტად EDTA-სა და<br />

ნაყოფის ფორმირებისას და მომწიფების ფაზებში.<br />

DTPA-ს ნაცვლად გამოყენებულია ბევრად უფრო პატარა<br />

ზომის კომპლექსი GLY16, რომელიც უფრო ადვილად<br />

გამოიყენება შემდეგ კულტურებში:<br />

და უფრო სწრაფად აღწევს მცენარის ქსოვილში. ისეთი,<br />

ნაკლებად კიტრი, პომიდორი, მოძრავი წიწაკა, ელემენტებიც ბადრიჯანი, კი, მარწყვი, როგორებიცაა ვაზი,<br />

Zn ვაშლი, და B, მსხალი, უფრო ადვილად ატამი, ციტრუსი, გადაადგილდებიან მოცვი, ხორბალი, მცენარის<br />

ქსოვილში სიმინდი, კარტოფილი და უზრუნველყოფენ და სხვა. მცენარის უკეთეს<br />

განვითარებას.<br />

უპირატესობები:<br />

გროგრინ მიკროს ფორმულაციაში შემავალი ამინომჟავები<br />

ასტიმულირებენ<br />

pH-ის დაბალი<br />

მცენარეში<br />

მაჩვენებელი<br />

ქლოროფილის<br />

უზრუნველყოფს<br />

წარმოქმნას<br />

და<br />

სასუქის<br />

ფოტოსინთეზის<br />

განსაკუთრებულად<br />

პროცესის გაძლიერებას.<br />

მაღალ ეფექტურობას<br />

თავის მხრივ<br />

ეს<br />

ტუტე<br />

იწვევს<br />

ნიადაგებში.<br />

მცენარის<br />

ფორმულაციის<br />

გაჯანსაღებას და უფრო<br />

მჟავე<br />

ინტენსიურ<br />

ბუნებიდან<br />

ზრდას.<br />

გამომდინარე, კალციფოსი განაპირობებს ნიადაგში<br />

არსებული უხსნადი კომპლექსებიდან Ca, Mg, Fe, Mn<br />

გროგრინ და Zn-ის მიკროში გამოთავისუფლებას. აზოტის შედეგად, ძირითადი ეს ელემენტები<br />

რაოდენობა<br />

ორგანული მცენარესათვის ფორმითაა ხელმისაწვდომი წარმოდგენილი. ხდება.<br />

გამოყენების ნორმები ნორმა ფერტიგაციით: 2,5-3 კგ/ჰა/დღეში.<br />

0,2-1 კგ 1000 ლიტრ სარწყავ წყალში.<br />

გამოყენების ნორმები ფოთლიდან კვებისას:<br />

გამოყენების ნორმები ფოთლიდან კვებისას: 0,5-0,75 %-იანი ხსნარი<br />

კულტურა კგ/ჰა პერიოდი, სამუშაო ხსნარის ხარჯვის ნორმა<br />

კულტურა პერიოდი, სამუშაო ხსნარის ხარჯვის ნორმა<br />

3 დამუშავება: პირველი ყვავილობა, 250<br />

ნესვი 1-2 პირველი 2-3 დამუშავება კვირაში 5-6 ყვავილობის კვირაში.<br />

250<br />

კიტრი<br />

ლ/ჰა<br />

შემდეგ; შემდგომი – 2-3 კვირაში<br />

ლ/ჰა<br />

3 შესხურება: 4-6 ფოთლის ფაზაში,<br />

პომიდორი,<br />

300<br />

0,5-1,5 პირველი ნაყოფის დამუშავება გამონასკვისას ყვავილობის და ნაყოფის<br />

წიწაკა<br />

ლ/ჰა<br />

დამსხვილებისას.<br />

300<br />

პომიდორი პირველივე ნიშნებისას / 2-3 კვირის<br />

ლ/ჰა<br />

შემდეგ / 5-6 კვირის შემდეგ<br />

3 შესხურება: 2 კვირაში და 5 კვირაში<br />

300<br />

კარტოფილი<br />

წიწაკა,<br />

0,5-1,5<br />

ბუტონის<br />

ტუბერების<br />

ფაზაში /<br />

წარმოქმნიდან<br />

2 კვირის შემდეგ<br />

და მოსავლის<br />

და 4 300 ლ/ჰა<br />

აღებამდე 2-3 კვირით ადრე.<br />

ბადრიჯანი კვირის შემდეგ<br />

ლ/ჰა<br />

კომბოსტო,<br />

2 დამუშავება: 4-6 ფოთლის ფაზაში და 250<br />

1-2<br />

ბროკოლი პირველი 2-3 დამუშავება კვირაში წინა ყვავილობის<br />

დამუშავებიდან. 200 ლ/ჰა<br />

მარწყვი პირველივე ნიშნებისას / 2 კვირის შემდეგ<br />

ლ/ჰა<br />

200<br />

მოცვი 0,5-1,5 / 4 კვირის 1 დამუშავება: შემდეგ ყვავილობისას.<br />

ლ/ჰა<br />

4-6 ფოთლის ფაზაში / ყვავილობამდე<br />

3 დამუშავება: ყვავილობის წინ, 500<br />

ვაზი 1 კვირით ადრე / ყვავილობის საწყის<br />

500<br />

ვაზი 0,5-1 მარცვლის ჩამოყალიბებისას და ლ/ჰა<br />

ფაზაში<br />

ლ/ჰა<br />

მტევნის შეკვრისას.<br />

ვაშლი, 7-10 დღეში ყვავილედის დაცვენიდან / 4 600<br />

3 შესხურება: ყვავილობის წინ,<br />

ვაშლი, მსხალი<br />

600<br />

0,5-1 კვირით ნაყოფის ადრე მოსავლის გამონასკვისას აღებამდე და ნაყოფის ლ/ჰა<br />

მსხალი<br />

ლ/ჰა<br />

დამსხვილების პერიოდში<br />

ყვავილედის გაშლისას / ყვავილედის<br />

600<br />

ატამი დაცვენისას / 2 დამუშავება ნაყოფის<br />

600<br />

ატამი 0,5-1,5 1 დამუშავება ნაყოფის ზრდის პერიოდში ლ/ჰა<br />

განვითარებისას<br />

ლ/ჰა<br />

ციტრუსი ხახვი<br />

ადრე გაზაფხული 3 დამუშავება: / ზაფხულის 4-6 ფოთლის დასაწყისი ფაზაში,<br />

1-2 / შემოდგომით 6-8 ფოთლის ფაზაში და თავების<br />

დამსხვილებისას<br />

მოცვი<br />

სიმინდი<br />

ყვავილობის წინ / ყვავილედის ცვენის<br />

2 დამუშავება: 4-6 ფოთლის ფაზაში და<br />

1-2 შემდეგ<br />

მარცვლის ფორმირების ფაზაში<br />

600 200<br />

ლ/ჰა ლ/ჰა<br />

200<br />

250<br />

ლ/ჰა<br />

ლ/ჰა<br />

შემადგენლობა %<br />

საერთო საერთო აზოტი აზოტიN N 8,8 9<br />

აზოტის ნიტრატული ორგანული ფორმა აზოტიN-NO N<br />

3<br />

0,6 5,55<br />

აზოტის აზოტის ამიდური ამიდური ფორმა ფორმაN-NH N-NH 2 2<br />

8,2<br />

3,45<br />

წყალში ხსნადი ფოსფორის წყალში (V) ხსნადი ოქსიდი ბორიP B<br />

2<br />

O 5<br />

64<br />

1,71<br />

წყალში წყალში ხსნადი ხსნადი სპილენძი კალციუმის (GLY16 კომპლექსი) ოქსიდი CaO<br />

Cu<br />

11,2<br />

0,23<br />

წყალში წყალში ხსნადი ხსნადი რკინა მაგნიუმის (GLY16 კომპლექსი) ოქსიდი MgO Fe 1,1 6,30<br />

წყალში ხსნადი მანგანუმი წყალში (GLY16 ხსნადი კომპლექსი) ბორი B Mn 0,18 2,55<br />

წყალში ხსნადი წყალში თუთია ხსნადი მოლიბდენი Mo<br />

(EDTA-ს ხელატი) Zn 0,56 0,18<br />

წყალში ხსნადი თუთია (GLY16 კომპლექსი) Zn 6,56<br />

პრეპარატული ფორმა: გელი გელი<br />

pH (1გ/ლ 20 20 0 C): 0 C): 2,0-2,5-3,0<br />

EC (mS/cm 1გ/ლ 20 0 20 C): 0 C): 0,60 0,91<br />

წყალში ხსნადობა (20 (20 0 C): 0 C): > 200 > გ/ლ 200 გ/ლ<br />

სიმკვრივე: 1,61,5 კგ/ლ კგ/ლ<br />

შეფუთვა:<br />

შეფუთვა:<br />

1,51 კგ; კგ; 5 კგ კგ<br />

11


გელი<br />

მიკრო<br />

კალციფოსი<br />

8,8-64-0 + 11,2 CaO + 1,1 MgO + 0,18 B + 0,56 Zn<br />

კალციფოსი - წარმოადგენს პრემიუმ კლასის უნიკალურ პროდუქტს მცენარის<br />

გამოსაკვებად, გროგრინ რომელიც მიკრო ერთ - მიკროელემენტებით ნაზავში უზრუნველყოფს ერთ-ერთი ფოსფორის ყველაზე კომბინაციას მდიდარი<br />

ხსნადი და კონცენტრირებული კალციუმის, მაგნიუმის, სასუქი. გროგრინ ბორის და მიკროს თუთიის ფორმულაცია მაღალ შემცველობებთან.<br />

უზრუნველყოფს<br />

კალციფოსი განსაკუთრებულ ასტიმულირებს ეფექტურობას ფესვთა მცენარის სისტემის ფოთლიდან სწრაფ განვითარებას, გამოკვებისას. ეფექტურია<br />

ტუბერების<br />

წარმოქმნას, წვეთოვანი მორწყვის აძლიერებს და უჯრედის ფერტიგაციის კედელს და შემთხვევაშიც. აუმჯობესებს ნაყოფის წარმოადგენს ხარისხობრივ საკვები<br />

მაჩვენებლებს.<br />

ნივთიერებების დეფიციტის სწრაფი კორექციის ეფექტურ საშუალებას.<br />

12


EC-FERTILIZER<br />

NPK N სასუქი (MgO)(CaO) 9-0-0, კომპლექსური შეიცავს: B, Cu, სასუქი Fe, Mn, 8,8-64-0 Mo, Zn (1,1) (11,2), შეიცავს: B, Zn<br />

გროგრინ<br />

გელი გროგრინ<br />

გელი<br />

კალციფოსი<br />

მიკრო<br />

ხელატირებული გამოიყენება მცენარის მიკროელემენტების ვეგეტაციის ერთ-ერთი მთლიანი ყველაზე ციკლის<br />

მაღალკონცენტრირებული, განმავლობაში, თუმცა უფრო თხევადი ეფექტურია ფორმულაცია,<br />

პერიოდებში,<br />

რომელიც როცა მცენარეს შეიცავს გააჩნია 176 გრამ ფოსფორისა საკვებ მიკროელემენტებს და კალციუმის 1<br />

ლიტრ მაღალი ხსნარში. მოთხოვნა. ამიტომ, როგორც წესი, კალციფოსი<br />

გამოიყენება ფესვთა სისტემის განვითარების<br />

სხვა მსგავსი პროდუქტებისაგან განსხვავებით, გროგრინ<br />

სტიმულირებისათვის, ყვავილობის წინა პერიოდში,<br />

მიკროში კომპლექსწარმომქნელ აგენტად EDTA-სა და<br />

ნაყოფის ფორმირებისას და მომწიფების ფაზებში.<br />

DTPA-ს ნაცვლად გამოყენებულია ბევრად უფრო პატარა<br />

ზომის კომპლექსი GLY16, რომელიც უფრო ადვილად<br />

გამოიყენება შემდეგ კულტურებში:<br />

და უფრო სწრაფად აღწევს მცენარის ქსოვილში. ისეთი,<br />

ნაკლებად კიტრი, პომიდორი, მოძრავი წიწაკა, ელემენტებიც ბადრიჯანი, კი, მარწყვი, როგორებიცაა ვაზი,<br />

Zn ვაშლი, და B, მსხალი, უფრო ადვილად ატამი, ციტრუსი, გადაადგილდებიან მოცვი, ხორბალი, მცენარის<br />

ქსოვილში სიმინდი, კარტოფილი და უზრუნველყოფენ და სხვა. მცენარის უკეთეს<br />

განვითარებას.<br />

უპირატესობები:<br />

გროგრინ მიკროს ფორმულაციაში შემავალი ამინომჟავები<br />

ასტიმულირებენ pH-ის დაბალი მცენარეში მაჩვენებელი ქლოროფილის უზრუნველყოფს<br />

წარმოქმნას<br />

და სასუქის ფოტოსინთეზის განსაკუთრებულად პროცესის გაძლიერებას. მაღალ ეფექტურობას<br />

თავის მხრივ<br />

ეს ტუტე იწვევს ნიადაგებში. მცენარის ფორმულაციის<br />

გაჯანსაღებას და მჟავე უფრო ინტენსიურ<br />

ბუნებიდან<br />

ზრდას. გამომდინარე, კალციფოსი განაპირობებს ნიადაგში<br />

არსებული უხსნადი კომპლექსებიდან Ca, Mg, Fe, Mn<br />

გროგრინ და Zn-ის გამოთავისუფლებას. მიკროში აზოტის შედეგად, ძირითადი ეს ელემენტები<br />

რაოდენობა<br />

ორგანული მცენარესათვის ფორმითაა ხელმისაწვდომი წარმოდგენილი. ხდება.<br />

გამოყენების ნორმები ნორმა ფერტიგაციით: ფერტიგაციით: 2,5-3 კგ/ჰა/დღეში.<br />

0,2-1 კგ 1000 ლიტრ სარწყავ წყალში.<br />

გამოყენების ნორმები ფოთლიდან კვებისას:<br />

გამოყენების ნორმები ფოთლიდან კვებისას: 0,5-0,75 %-იანი ხსნარი<br />

კულტურა კგ/ჰა პერიოდი, სამუშაო ხსნარის ხარჯვის ნორმა<br />

კულტურა პერიოდი, სამუშაო ხსნარის ხარჯვის ნორმა<br />

3 დამუშავება: პირველი ყვავილობა, 250<br />

ნესვი 1-2<br />

პირველი 2-3 დამუშავება კვირაში ყვავილობის<br />

5-6 კვირაში.<br />

250 ლ/ჰა<br />

კიტრი<br />

შემდეგ; შემდგომი – 2-3 კვირაში<br />

ლ/ჰა<br />

3 შესხურება: 4-6 ფოთლის ფაზაში,<br />

პომიდორი,<br />

300<br />

0,5-1,5 პირველი ნაყოფის დამუშავება გამონასკვისას ყვავილობის და ნაყოფის<br />

წიწაკა<br />

300 ლ/ჰა<br />

პომიდორი პირველივე დამსხვილებისას.<br />

ნიშნებისას / 2-3 კვირის<br />

ლ/ჰა<br />

შემდეგ 3 / 5-6 შესხურება: კვირის 2 შემდეგ კვირაში და 5 კვირაში<br />

300<br />

კარტოფილი 0,5-1,5 ტუბერების წარმოქმნიდან და მოსავლის<br />

წიწაკა, ბუტონის ფაზაში / 2 კვირის შემდეგ და 4 300 ლ/ჰა<br />

აღებამდე 2-3 კვირით ადრე.<br />

ბადრიჯანი კვირის შემდეგ<br />

ლ/ჰა<br />

კომბოსტო,<br />

2 დამუშავება: 4-6 ფოთლის ფაზაში და 250<br />

1-2<br />

ბროკოლი პირველი 2-3 დამუშავება კვირაში წინა ყვავილობის<br />

დამუშავებიდან. 200 ლ/ჰა<br />

მარწყვი პირველივე ნიშნებისას / 2 კვირის შემდეგ<br />

ლ/ჰა<br />

/ 4 კვირის შემდეგ<br />

200<br />

მოცვი 0,5-1,5 1 დამუშავება: ყვავილობისას.<br />

ლ/ჰა<br />

4-6 ფოთლის ფაზაში / ყვავილობამდე<br />

3 დამუშავება: ყვავილობის წინ, 500<br />

ვაზი 1 კვირით ადრე / ყვავილობის საწყის<br />

500<br />

ვაზი 0,5-1 მარცვლის ჩამოყალიბებისას და ლ/ჰა<br />

ფაზაში<br />

ლ/ჰა<br />

მტევნის შეკვრისას.<br />

ვაშლი, 7-10 დღეში 3 შესხურება: ყვავილედის ყვავილობის დაცვენიდან წინ, / 4 600<br />

ვაშლი, მსხალი კვირით ადრე მოსავლის აღებამდე ლ/ჰა 600<br />

0,5-1 ნაყოფის გამონასკვისას და ნაყოფის<br />

მსხალი<br />

ლ/ჰა<br />

დამსხვილების პერიოდში<br />

ყვავილედის გაშლისას / ყვავილედის<br />

600<br />

ატამი დაცვენისას / 2 დამუშავება ნაყოფის<br />

600<br />

ატამი 0,5-1,5 1 დამუშავება ნაყოფის ზრდის პერიოდში ლ/ჰა<br />

განვითარებისას<br />

ლ/ჰა<br />

ციტრუსი ხახვი<br />

ადრე გაზაფხული 3 დამუშავება: / ზაფხულის 4-6 ფოთლის დასაწყისი ფაზაში,<br />

1-2<br />

/ შემოდგომით<br />

6-8 ფოთლის ფაზაში და თავების<br />

დამსხვილებისას<br />

მოცვი<br />

სიმინდი<br />

ყვავილობის წინ / ყვავილედის ცვენის<br />

2 დამუშავება: 4-6 ფოთლის ფაზაში და<br />

1-2 შემდეგ<br />

მარცვლის ფორმირების ფაზაში<br />

600200<br />

ლ/ჰა ლ/ჰა<br />

200<br />

250<br />

ლ/ჰა<br />

ლ/ჰა<br />

შემადგენლობა %<br />

საერთო საერთო აზოტი აზოტიN N 8,8 9<br />

აზოტის ნიტრატული<br />

ორგანული<br />

ფორმა<br />

აზოტი N<br />

N-NO 3<br />

5,55<br />

0,6<br />

აზოტის<br />

აზოტის<br />

ამიდური<br />

ამიდური<br />

ფორმა<br />

ფორმა N-NH<br />

N-NH 2<br />

3,45<br />

2<br />

8,2<br />

წყალში ხსნადი ფოსფორის<br />

წყალში<br />

(V)<br />

ხსნადი<br />

ოქსიდი<br />

ბორი B<br />

P 2<br />

O 5<br />

1,71<br />

64<br />

წყალში<br />

წყალში<br />

ხსნადი<br />

ხსნადი<br />

სპილენძი (GLY16 კომპლექსი) Cu<br />

კალციუმის ოქსიდი CaO<br />

0,23<br />

11,2<br />

წყალში<br />

წყალში<br />

ხსნადი<br />

ხსნადი<br />

რკინა<br />

მაგნიუმის<br />

(GLY16<br />

ოქსიდი<br />

კომპლექსი) Fe<br />

MgO<br />

6,30<br />

1,1<br />

წყალში ხსნადი მანგანუმი<br />

წყალში<br />

(GLY16<br />

ხსნადი<br />

კომპლექსი)<br />

ბორი B<br />

Mn 2,55<br />

0,18<br />

წყალში ხსნადი<br />

წყალში<br />

თუთია<br />

ხსნადი მოლიბდენი Mo<br />

(EDTA-ს ხელატი) Zn<br />

0,18<br />

0,56<br />

წყალში ხსნადი თუთია (GLY16 კომპლექსი) Zn 6,56<br />

პრეპარატული ფორმა: გელი გელი<br />

pH (1გ/ლ 20 20 0 C): 0 C): 2,0-2,5 2,5-3,0<br />

EC (mS/cm 1გ/ლ 20 0 20 C): 0 C): 0,60 0,91<br />

წყალში ხსნადობა (20 (20 0 C): 0 C): > 200 > გ/ლ 200 გ/ლ<br />

სიმკვრივე: 1,61,5 კგ/ლ კგ/ლ<br />

შეფუთვა:<br />

შეფუთვა:<br />

1,5<br />

1<br />

კგ;<br />

კგ; 5<br />

კგ<br />

კგ<br />

13


გელი<br />

ბლექ მეჯიკი<br />

ბლექ მეჯიკი - განკუთვნილია ნიადაგის ხარისხობრივი მაჩვენებლების<br />

გასაუმჯობესებლად. ბლექ მეჯიქის რეგულარული გამოყენება აუმჯობესებს<br />

ნიადაგის წყლის შეკავების, დრენაჟირების და აერაციის უნარს. განსაკუთრებით<br />

მიზანშეწონილია ტუტე რეაქციის მქონე და მარილიანი ნიადაგებისათვის.<br />

წარმოადგენს ერთ-ერთ უნიკალურ სასუქს დამლაშებული ნიადაგებისათვის.<br />

14


N (CaO)(MgO) სასუქი 12,2-0-0 (20,6)(0,31), შეიცავს: B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn<br />

გელი გროგრინ ბლექ მეჯიკი<br />

ამ გელის გამოყენება აუმჯობესებს მცენარის მიერ საკვები<br />

ელემენტების ათვისების უნარს, ზრდის ფესვთა სისტემას,<br />

აძლიერებს ფოტოსინთეზის პროცესს.<br />

ბლექ მეჯიკში შემავალი კომპონენტები:<br />

QPS 45 TM (5,25%) - წარმოადგენს ჰუმუსური<br />

მჟავის მსგავსი მოქმედების უნიკალურ ნაერთს. თუმცა<br />

მისგან განსხვავებით, ეს ნაერთი ინარჩუნებს ხსნადობას<br />

pH-ის უფრო ფართო დიაპაზონში და თავსებადია ნიადაგში<br />

არსებულ კალციუმთან.<br />

HPLC-შაქრები (2,03%) - ახანგრძლივებენ<br />

ბაქტერიების სიცოცხლეს და აუმჯობესებენ ნიადაგის<br />

ხარისხს;<br />

კალციუმი - ნიადაგის შთანთქმული კომპლექსიდან<br />

გამოაძევებს ნატრიუმს, რითაც ამცირებს დამლაშებას,<br />

აუმჯობესებს აერაციას და დრენაჟირების უნარს;<br />

დამატენიანებელი აგენტი - აუმჯობესებს<br />

ძალიან გამომშრალი და გამაგრებული ნიადაგების<br />

დასველების უნარს.<br />

წყლის დამჭერი აგენტი - ზრდის ნიადაგის ტენის<br />

შეკავების უნარს.<br />

გამოყენების ნორმა ფერტიგაციით: 3-8 კგ/ჰა.<br />

(ზუსტი რეკომენდაციისათვის მიმართეთ სპეციალისტს).<br />

გამოყენების ნორმა ფოთლიდან კვებისას:<br />

კულტურა<br />

პომიდორი,<br />

წიწაკა,<br />

ბადრიჯანი<br />

კგ/ჰა<br />

2-3<br />

ხახვი 2-4<br />

კარტოფილი 2-4<br />

ნესვი,<br />

საზამთრო<br />

2-4<br />

სიმინდი 2-4<br />

ხორბალი 2-4<br />

EC-FERTILIZER<br />

პერიოდი, სამუშაო ხსნარის ხარჯვის<br />

ნორმა<br />

3 დამუშავება: 4-6 ფოთლის<br />

ფაზაში; ნაყოფის გამონასკვისას<br />

და ნაყოფის დამსხვილების დროს<br />

3 დამუშავება: 4-6 ფოთლის ფაზა,<br />

6-8 ფოთლის ფაზა და თავების<br />

დამსხვილებისას<br />

3 დამუშავება: 2 კვირაში<br />

ტუბერების ჩამოყალიბებიდან; 3<br />

კვირაში წინა დამუშავებიდან და<br />

მოსავლის აღებამდე 2-3 კვირით<br />

ადრე<br />

3 დამუშავება: პირველი<br />

დაყვავილებისას, 2-3 კვირის<br />

შემდეგ და 5-6 კვირის შემდეგ<br />

2 დამუშავება: 4-6 ფოთლის<br />

ფაზაში და ყვავილობის ფაზაში<br />

2 დამუშავება: ბარტყობის ბოლოს<br />

და თავთავის ფორმირების ფაზაში<br />

300<br />

ლ/ჰა<br />

200<br />

ლ/ჰა<br />

300<br />

ლ/ჰა<br />

250<br />

ლ/ჰა<br />

250<br />

ლ/ჰა<br />

200<br />

ლ/ჰა<br />

შემადგენლობა %<br />

საერთო აზოტი N 12,20<br />

პრეპარატული ფორმა: გელი<br />

აზოტის ნიტრატული ფორმა N-NO 3<br />

11,40<br />

აზოტის ამონიაკური ფორმა N-NH 4<br />

0,80<br />

წყალში ხსნადი მაგნიუმის ოქსიდი MgO 0,310<br />

წყალში ხსნადი კალციუმის ოქსიდი CaO 20,60<br />

წყალში ხსნადი ბორი B 0,03<br />

წყალში ხსნადი სპილენძი Cu 0,138<br />

წყალში ხსნადი რკინა (EDTA-ს ხელატი) Fe 0,34<br />

წყალში ხსნადი მანგანუმი Mn 0,20<br />

წყალში ხსნადი მოლიბდენი Mo 0,0029<br />

წყალში ხსნადი თუთია Zn 0,10<br />

სიმკვრივე: 1,5 კგ/ლ<br />

შეფუთვა:<br />

1კგ<br />

QPS 45<br />

15


გელი<br />

Ca@B<br />

გელი Ca@b - ხსნადი კალციუმისა და ბორის წყარო. გამოიყენება ამ ორი<br />

ელემენტის დეფიციტის კორექციისათვის მცენარეში. უზრუნველყოფს ყვავილედის<br />

ნორმალურ განვითარებას და უნაყოფობის პრევენციას. აუმჯობესებს ნაყოფის<br />

ხარისხს.<br />

16


Ca სასუქი, შეიცავს: B<br />

გელი Ca@B<br />

წარმოადგენს კალციუმის მაღალკონცენტრირებულ სასუქს<br />

კომბინირებულს ბორთან, დამატენიანებელ აგენტთან<br />

და მიმწებებელთან. ძალიან ეფექტურია კალციუმისა და<br />

ბორის დეფიციტით გამოწვეული დაავადებების პრევენცია-<br />

მკურნალობისათვის. მისი გამოყენება, როგორც წესი,<br />

იწვევს უკეთეს ყვავილობას და ნაყოფის გამონასკვას, რაც<br />

საბოლოო ჯამში ზრდის მოსავლიანობას.<br />

კალციუმი<br />

--<br />

აძლიერებს მცენარის უჯრედის კედელს და აუმჯობესებს<br />

ნაყოფის შენახვის უნარს;<br />

--<br />

გავლენას ახდენს ფოტოსინთეზის<br />

პროცესის მიმდინარეობაზე;<br />

--<br />

ასტიმულირებს აზოტის ათვისებას;<br />

--<br />

ზრდის რეზისტენტობას სოკოვანი<br />

დაავადებების მიმართ;<br />

--<br />

აუცილებელია ფესვების და მიწისზედა ორგანოების<br />

ზრდის წერტილების ნორმალური განვითარებისათვის.<br />

ბორი<br />

--<br />

გავლენას ახდენს ყვავილობაზე, ნასკვების<br />

განვითარებაზე და ზრდის მსხმოიარობას.<br />

--<br />

მნიშვნელოვან როლს ასრულებს<br />

უჯრედების დაყოფის პროცესში;<br />

--<br />

აუმჯობესებს ნაყოფის ხარისხობრივ<br />

მაჩვენებლებს;<br />

Ca +2<br />

B +3<br />

--<br />

გავლენას ახდენს რეპროდუქციული ორგანოების<br />

წარმოქმნაზე და განაყოფიერების პროცესზე.<br />

გამოყენების ნორმა ფერტიგაციით: წვეთოვანი მორწყვის<br />

ან სარწყავ წყალში გახსნის შემთხვევაში 0,5-1,5 კგ გელი<br />

Ca@B იხსნება 1000 ლიტრ წყალში.<br />

(ზუსტი რეკომენდაციისათვის მიმართეთ სპეციალისტს).<br />

გამოყენების ნორმა ფოთლიდან კვებისას:<br />

კულტურა<br />

პომიდორი,<br />

წიწაკა<br />

კგ/ჰა<br />

6-8<br />

კარტოფილი 6-8<br />

ვაშლი,<br />

მსხალი<br />

8-12<br />

ვაზი 6-10<br />

ციტრუსი 8-12<br />

სიმინდი 4-6<br />

ხორბალი 4-6<br />

ჭარხალი 4-6<br />

სალათი 4-6<br />

პერიოდი, სამუშაო ხსნარის ხარჯვის<br />

ნორმა<br />

5 დამუშავება 2 კვირიანი<br />

ინტერვალით ვეგეტაციის<br />

დაწყებიდან<br />

3 დამუშავება ტუბერების<br />

წარმოქმნიდან ყვავილობამდე<br />

4-6 დამუშავება ვეგეტაციის<br />

დასაწყისიდან ნაყოფის<br />

გამონასკვამდე<br />

8 დამუშავება, კვირტის გახსნიდან<br />

მარცვლების დაბერვამდე, 2<br />

კვირიანი ინტერვალით<br />

4-6 დამუშავება ვეგეტაციის<br />

დასაწყისიდან ნაყოფის<br />

გამონასკვამდე<br />

3 დამუშავება, 4-6 ფოთლის<br />

ფაზიდან ყვავილობის დაწყებამდე<br />

3 დამუშავება, მუხლში<br />

გასვლიდან ყვავილობამდე<br />

3 დამუშავება 4-6 ფოთლის<br />

ფაზიდან სიმწიფეში შესვლამდე<br />

5 დამუშავება 2 კვირიანი<br />

ინტერვალით ვეგეტაციის<br />

დაწყებიდან<br />

EC-FERTILIZER<br />

300<br />

ლ/ჰა<br />

300<br />

ლ/ჰა<br />

600<br />

ლ/ჰა<br />

500<br />

ლ/ჰა<br />

600<br />

ლ/ჰა<br />

250<br />

ლ/ჰა<br />

200<br />

ლ/ჰა<br />

200<br />

ლ/ჰა<br />

200<br />

ლ/ჰა<br />

არ გამოიყენოთ 3%-იანზე მაღალი კონცენტრაციის ხსნარი!<br />

პრეპარატული ფორმა: გელი<br />

შემადგენლობა %<br />

კალციუმი CaO 20,6<br />

ბორი B 0,37<br />

სიმკვრივე: 1,35 კგ/ლ<br />

შეფუთვა:<br />

1,5 კგ<br />

17


ფხვნილი<br />

NPK12-42-12<br />

სტარტერი<br />

გროგრინ NPK 12-42-12 სტარტერი - ფოსფორით მდიდარი<br />

ფორმულა. გამოიყენება მცენარის განვითარების საწყის სტადიაზე. ხელს<br />

უწყობს ფესვთა სისტემის განვითარებას. უზრუნველყოფს მცენარეს საწყისი<br />

განვითარებისათვის ყველა აუცილებელი ელემენტით.<br />

18


EC-FERTILIZER<br />

NPK კომპლექსური სასუქი 12-42-12, შეიცავს: B, S, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn<br />

ფხვნილი გროგრინ სტარტერი<br />

ფორმულა ფოსფორის მაღალი შემცველობით.<br />

რეკომენდებულია მცენარის განვითარების დასაწყის<br />

ეტაპზე, რათა ხელი შეუწყოს მცენარის ფესვთა<br />

სისტემის სწრაფ და ენერგიულ განვითარებას. სასუქის<br />

შემადგენლობაში შედის მცენარისათვის აუცილებელი<br />

ყველა მიკრო და მაკრო ელემენტი, რაც განაპირობებს<br />

მცენარის ჯანსაღ განვითარებას დასაწყისიდანვე.<br />

გამოიყენება შემდეგ კულტურებზე:<br />

პომიდორი, წიწაკა, კიტრი, ბადრიჯანი, კარტოფილი,<br />

საზამთრო, ნესვი, ვაზი, ვაშლი, ატამი, ციტრუსი, კივი,<br />

თხილი, ხორბალი, სიმინდი, მზესუმზირა, ხახვი, ცერეცო,<br />

სალათი და სხვა.<br />

გამოყენების ნორმა:<br />

ფერტიგაციით: წვეთოვანი მორწყვის ან სარწყავ წყალში<br />

გახსნის შემთხვევაში გამოიყენება 0,75-1 კგ 1000 ლიტრ<br />

წყალში.<br />

სასუქის ზუსტი რაოდენობა და დროში განაწილება<br />

დამოკიდებულია ნიადაგის ანალიზის, კულტურის და<br />

მისი განვითარების ფაზის მონაცემებზე. დეტალური<br />

რეკომენდაციისათვის მიმართეთ სპეციალისტს.<br />

ფოთლიდან: ფოთლიდან გამოკვების შემთხვევაში<br />

გამოიყენება 1 %-იანი ხსნარი (1 კგ 100 ლიტრ წყალში).<br />

სამუშაო ხსნარის ხარჯვის ნორმა: 200-600 ლ/ჰა,<br />

გამომდინარე კულტურიდან და მისი განვითარების ფაზიდან.<br />

არ გამოიყენოთ 1 %-იანზე მაღალი კონცენტრაციის ხსნარი.<br />

შემადგენლობა %<br />

საერთო აზოტი N 12<br />

აზოტის ნიტრატული ფორმა N-NO 3<br />

3,5<br />

აზოტის ამონიაკური ფორმა N-NH 4<br />

8,3<br />

აზოტის ამიდური ფორმა N-NH 2<br />

0,2<br />

წყალში ხსნადი ფოსფორის (V) ოქსიდი P 2<br />

O5 42<br />

წყალში ხსნადი კალიუმის ოქსიდი K 2<br />

O 12<br />

წყალში ხსნადი გოგირდი S 2<br />

წყალში ხსნადი ბორი B 0,010<br />

წყალში ხსნადი სპილენძი (EDTA-ს ხელატი) Cu 0,003<br />

წყალში ხსნადი რკინა (EDTA-ს ხელატი) Fe 0,025<br />

წყალში ხსნადი მანგანუმი (EDTA-ს ხელატი) Mn 0,013<br />

წყალში ხსნადი მოლიბდენი Mo 0,0018<br />

წყალში ხსნადი თუთია (EDTA-ს ხელატი) Zn 0,004<br />

პრეპარატული ფორმა: კრისტალური ფხვნილი<br />

pH (1გ/ლ 20 0 C): 3,0-3,5<br />

EC (mS/cm 1გ/ლ 20 0 C): 0,99<br />

წყალში ხსნადობა (20 0 C): >10%<br />

შეფუთვა:<br />

0,5 კგ; 5 კგ; 25 კგ<br />

19


ფხვნილი<br />

NPK19-19-19<br />

ვეგეტაცია<br />

გროგრინ NPK 19-19-19, ვეგეტაცია - კლასიკური დაბალანსებული<br />

ფორმულა. იდეალურია მცენარის გამოსაკვებად აქტიური ვეგეტაციის პერიოდში.<br />

შეიცავს მცენარესათვის აუცილებელ ყველა მიკრო და მაკრო ელემენტს ადვილად<br />

შესათვისებელი სახით.<br />

20


EC-FERTILIZER<br />

NPK (MgO) კომპლექსური სასუქი 19-19-19 (1), შეიცავს: B, S, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn<br />

ფხვნილი გროგრინ ვეგეტაცია<br />

დაბალანსებული ფორმულა უზრუნველყოფს მცენარეს<br />

ვეგეტაციის პერიოდში ყველა აუცილებელი მაკრო-<br />

და მიკროელემენტით. ინტენსიურად გამოიყენება<br />

ყვავილობამდე, ყვავილობის წინა და ყვავილობის<br />

შემდგომ პერიოდებში. ხელს უწყობს ფოტოსინთეზის<br />

პროცესის გაძლიერებას და მცენარის ინტენსიურ ზრდას.<br />

გამოიყენება შემდეგ კულტურებზე:<br />

პომიდორი, წიწაკა, კიტრი, ბადრიჯანი, კარტოფილი,<br />

საზამთრო, ნესვი, ვაზი, ვაშლი, ატამი, ციტრუსი, კივი,<br />

თხილი, ხორბალი, სიმინდი, მზესუმზირა, ხახვი, ცერეცო,<br />

სალათი და სხვა.<br />

გამოყენების ნორმა:<br />

ფერტიგაციით: წვეთოვანი მორწყვის ან სარწყავ წყალში<br />

გახსნის შემთხვევაში გამოიყენება 0,75-1 კგ 1000 ლიტრ<br />

წყალში.<br />

სასუქის ზუსტი რაოდენობა და დროში განაწილება<br />

დამოკიდებულია ნიადაგის ანალიზის, კულტურის და<br />

მისი განვითარების ფაზის მონაცემებზე. დეტალური<br />

რეკომენდაციისათვის მიმართეთ სპეციალისტს.<br />

ფოთლიდან: ფოთლიდან გამოკვების შემთხვევაში<br />

გამოიყენება 1 %-იანი ხსნარი (1 კგ 100 ლიტრ წყალში).<br />

სამუშაო ხსნარის ხარჯვის ნორმა: 200-600 ლ/ჰა,<br />

გამომდინარე კულტურიდან და მისი განვითარების ფაზიდან.<br />

არ გამოიყენოთ 1 %-იანზე მაღალი კონცენტრაციის ხსნარი.<br />

შემადგენლობა %<br />

საერთო აზოტი N 19<br />

პრეპარატული ფორმა: კრისტალური ფხვნილი<br />

აზოტის ნიტრატული ფორმა N-NO 3<br />

5,4<br />

აზოტის ამონიაკური ფორმა N-NH 4<br />

4,4<br />

აზოტის ამიდური ფორმა N-NH 2<br />

9,2<br />

წყალში ხსნადი ფოსფორის (V) ოქსიდი P 2<br />

O5 19<br />

წყალში ხსნადი კალიუმის ოქსიდი K 2<br />

O 19<br />

წყალში ხსნადი მაგნიუმის ოქსიდი MgO 1<br />

წყალში ხსნადი გოგირდი S 1,7<br />

წყალში ხსნადი ბორი B 0,010<br />

წყალში ხსნადი სპილენძი (EDTA-ს ხელატი) Cu 0,003<br />

წყალში ხსნადი რკინა (EDTA-ს ხელატი) Fe 0,025<br />

წყალში ხსნადი მანგანუმი (EDTA-ს ხელატი) Mn 0,013<br />

წყალში ხსნადი მოლიბდენი Mo 0,0018<br />

წყალში ხსნადი თუთია (EDTA-ს ხელატი) Zn 0,004<br />

pH (1გ/ლ 20 0 C): 3,0-3,5<br />

EC (mS/cm 1გ/ლ 20 0 C): 0,9<br />

წყალში ხსნადობა (20 0 C): >10%<br />

შეფუთვა:<br />

0,5 კგ; 5 კგ; 25 კგ<br />

21


ფხვნილი<br />

NPK 10-5-40<br />

ნაყოფი<br />

გროგრინ NPK 10-5-40, ნაყოფი - კალიუმით და მიკროელემენტებით<br />

მდიდარი ფორმულა. გამოიყენება ნაყოფის ფორმირებისა და აქტიური ზრდის<br />

პერიოდში. ხელს უწყობს ნაყოფის დამსხვილებას და პროდუქციის ხარისხის<br />

გაუმჯობესებას.<br />

22


EC-FERTILIZER<br />

NPK (MgO) კომპლექსური სასუქი 10-5-40 (2), შეიცავს: B, S, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn<br />

ფხვნილი გროგრინ ნაყოფი<br />

ფორმულა კალიუმის მაღალი შემცველობით.<br />

რეკომენდებულია მცენარის ნაყოფში შაქრის<br />

შემცველობის გასაზრდელად და უფრო ინტენსიური<br />

შეფერვის მისაღებად. აუცილებელი მიკრო და მაკრო<br />

ელემენტების ნაკრები უზრუნველყოფს მიღებული<br />

მოსავლის კარგ საბაზრე სახეს.<br />

გამოიყენება შემდეგ კულტურებზე:<br />

პომიდორი, წიწაკა, კიტრი, ბადრიჯანი, კარტოფილი,<br />

საზამთრო, ნესვი, ვაზი, ვაშლი, ატამი, ციტრუსი, კივი,<br />

თხილი, ხორბალი, სიმინდი, მზესუმზირა, ხახვი, ცერეცო,<br />

სალათი და სხვა.<br />

გამოყენების ნორმა:<br />

ფერტიგაციით: წვეთოვანი მორწყვის ან სარწყავ წყალში<br />

გახსნის შემთხვევაში გამოიყენება 0,75-1 კგ 1000 ლიტრ<br />

წყალში.<br />

სასუქის ზუსტი რაოდენობა და დროში განაწილება<br />

დამოკიდებულია ნიადაგის ანალიზის, კულტურის და<br />

მისი განვითარების ფაზის მონაცემებზე. დეტალური<br />

რეკომენდაციისათვის მიმართეთ სპეციალისტს.<br />

ფოთლიდან: ფოთლიდან გამოკვების შემთხვევაში<br />

გამოიყენება 1 %-იანი ხსნარი (1 კგ 100 ლიტრ წყალში).<br />

სამუშაო ხსნარის ხარჯვის ნორმა: 200-600 ლ/ჰა,<br />

გამომდინარე კულტურიდან და მისი განვითარების ფაზიდან.<br />

არ გამოიყენოთ 1 %-იანზე მაღალი კონცენტრაციის ხსნარი.<br />

შემადგენლობა %<br />

საერთო აზოტი N 10<br />

აზოტის ნიტრატული ფორმა N-NO 3<br />

9<br />

აზოტის ამონიაკური ფორმა N-NH 4<br />

0,7<br />

აზოტის ამიდური ფორმა N-NH 2<br />

0,3<br />

წყალში ხსნადი ფოსფორის (V) ოქსიდი P 2<br />

O5 5<br />

წყალში ხსნადი კალიუმის ოქსიდი K 2<br />

O 40<br />

წყალში ხსნადი მაგნიუმის ოქსიდი MgO 2<br />

წყალში ხსნადი გოგირდი S 4<br />

წყალში ხსნადი ბორი B 0,010<br />

წყალში ხსნადი სპილენძი (EDTA-ს ხელატი) Cu 0,003<br />

წყალში ხსნადი რკინა (EDTA-ს ხელატი) Fe 0,025<br />

წყალში ხსნადი მანგანუმი (EDTA-ს ხელატი) Mn 0,013<br />

წყალში ხსნადი მოლიბდენი Mo 0,0018<br />

წყალში ხსნადი თუთია (EDTA-ს ხელატი) Zn 0,004<br />

პრეპარატული ფორმა: კრისტალური ფხვნილი<br />

pH (1გ/ლ 20 0 C): 3,0-3,5<br />

EC (mS/cm 1გ/ლ 20 0 C): 1,26<br />

წყალში ხსნადობა (20 0 C): >10%<br />

შეფუთვა:<br />

0,5 კგ; 5 კგ; 25 კგ<br />

23


ფხვნილი<br />

გრინტა კალი<br />

გრინტა კალი - ბოსტნეული კულტურების მოთხოვნებს მორგებული<br />

უნიკალური სასუქი, რომელიც ერთ ფორმულაში ხსნად კალციუმსა და მაგნიუმს<br />

აერთიანებს. საუკეთესოა ინტენსიური ტექნოლოგიით ბოსტნეულის მოსაყვანად.<br />

24


EC-FERTILIZER<br />

NPK (MgO)(CaO) კომპლექსური სასუქი 13-7-20 (2) (8), შეიცავს: B, Cu,<br />

Fe, Mn, Mo, Zn<br />

ფხვნილი გრინტა კალი<br />

წარმოადგენს კარგად დაბალანსებულ ფორმულას,<br />

რომელიც მორგებულია ბოსტნეული და ბაღჩეული<br />

კულტურების მოთხოვნილებაზე მიკრო და მაკრო<br />

ელემენტების მიმართ. გრინტა კალის გამოყენება<br />

შესაძლებელია მთლიანი ვეგეტაციის ციკლის<br />

განმავლობაში.<br />

კალიუმი<br />

ამ სასუქში კალიუმი წარმოდგენილია ძირითადად<br />

კალიუმის ნიტრატის სახით. კალიუმის სულფატი<br />

კი წარმოდგენილია მცენარესათვის აუცილებელი<br />

რაოდენობით. არ შეიცავს ქლორიდებს. ხასიათდება<br />

შესანიშნავი ხსნადობით.<br />

გამოყენების ნორმა:<br />

ფერტიგაციით: წვეთოვანი მორწყვის ან სარწყავ წყალში<br />

გახსნის შემთხვევაში გამოიყენება 0,75-1 კგ 1000 ლიტრ<br />

წყალში.<br />

უფრო ზუსტი რეკომენდაციისათვის მიმართეთ სპეციალისტს.<br />

ფოთლიდან: ფოთლიდან გამოკვების შემთხვევაში<br />

გამოიყენება 1 %-იანი ხსნარი (1 კგ 100 ლიტრ წყალში).<br />

სამუშაო ხსნარის ხარჯვის ნორმა: 200-600 ლ/ჰა,<br />

გამომდინარე კულტურიდან და მისი განვითარების ფაზიდან.<br />

არ გამოიყენოთ 1 %-იანზე მაღალი კონცენტრაციის ხსნარი.<br />

შემადგენლობა %<br />

საერთო აზოტი N 13<br />

აზოტის ნიტრატული ფორმა N-NO 3<br />

11<br />

აზოტის ამონიაკური ფორმა N-NH 4<br />

0,3<br />

აზოტის ამიდური ფორმა N-NH 2<br />

1,7<br />

წყალში ხსნადი ფოსფორის (V) ოქსიდი P 2<br />

O5 7<br />

წყალში ხსნადი კალიუმის ოქსიდი K 2<br />

O 20<br />

წყალში ხსნადი კალციუმი CaO 8<br />

წყალში ხსნადი მაგნიუმის ოქსიდი MgO 2<br />

წყალში ხსნადი ბორი B 0,018<br />

წყალში ხსნადი სპილენძი (EDTA-ს ხელატი) Cu 0,004<br />

წყალში ხსნადი რკინა (EDTA-ს ხელატი) Fe 0,105<br />

წყალში ხსნადი მანგანუმი (EDTA-ს ხელატი) Mn 0,046<br />

წყალში ხსნადი მოლიბდენი Mo 0,0034<br />

წყალში ხსნადი თუთია (EDTA-ს ხელატი) Zn 0,018<br />

პრეპარატული ფორმა: კრისტალური ფხვნილი<br />

pH (1გ/ლ 20 0 C): 3,0-3,5<br />

EC (mS/cm 1გ/ლ 20 0 C): 1,15<br />

წყალში ხსნადობა (20 0 C): >10%<br />

შეფუთვა:<br />

0,5 კგ; 5 კგ; 25 კგ<br />

25


ფხვნილი<br />

გროგრინ კალცი<br />

გროგრინ კალცი - წარმოადგენს აზოტისა და ხსნადი კალციუმის ადვილად<br />

ასათვისებელ წყაროს მცენარის ვეგეტაციის პერიოდში. აუმჯობესებს ნაყოფის<br />

ხარისხობრივ მაჩვენებლებს და ზრდის მისი შენახვის უნარს.<br />

26


წყალში ხსნადი კალციუმის ნიტრატი 15,5 – 0 - 0 + 26,5 % CaO<br />

EC-FERTILIZER<br />

ფხვნილი გროგრინ კალცი<br />

კალციუმს უწოდებენ „ხარისხის მკვებავ ელემენტს“,<br />

რადგან ის აუმჯობესებს ნაყოფის ხარისხობრივ<br />

მაჩვენებლებს და ზრდის მოსავლის შენახვის უნარს.<br />

რადგან კალციუმს არ გააჩნია მობილურობა მცენარის<br />

ქსოვილში, მნიშვნელოვანია მცენარისათვის მისი<br />

სტაბილური მიწოდების უზრუნველყოფა ვეგეტაციის<br />

მთელი პერიოდის განმავლობაში. ამისათვის საუკეთესო<br />

საშუალებას წარმოადგენს გროგრინ კალცი, რომლის<br />

მიწოდება შესაძლებელია როგორც ფოთლიდან, ასევე<br />

ფერტიგაციით, სარწყავ წყალთან ერთად.<br />

გროგრინ კალცი არის:<br />

--<br />

100%-ით წყალში ხსნადი;<br />

--<br />

არ შეიცავს ქლორიდებს, ნატრიუმსა და მცენარისათვის<br />

მავნე სხვა ელემენტებს;<br />

--<br />

არ შეიცავს სულფატებს;<br />

--<br />

არ ამჟავებს ნიადაგს;<br />

--<br />

არ შეიცავს მძიმე ლითონებს.<br />

უპირატესობები:<br />

--<br />

აუმჯობესებს ნიადაგის ფიზიკურ თვისებებს;<br />

--<br />

ანეიტრალებს მჟავე არეს რეაქციას;<br />

--<br />

კალციუმის იონები დადებით ზეგავლენას ახდენს ნიადაგში<br />

მიმდინარე მიკრობიოლოგიურ პროცესებზე;<br />

--<br />

გამოიყენება თითქმის ყველა კულტურაში;<br />

--<br />

წარმატებით გამოიყენება წვერის სიდამპლის წიინააღმდეგ;<br />

--<br />

წარმოადგენს სწრაფმოქმედ აზოტიან სასუქს.<br />

გამოყენების ნორმა:<br />

ფერტიგაციით: წვეთოვანი მორწყვის ან სარწყავ წყალში<br />

გახსნის შემთხვევაში 25-75 კგ/ჰა-ზე.<br />

უფრო ზუსტი რეკომენდაციისათვის მიმართეთ სპეციალისტს.<br />

ფოთლიდან: ფოთლიდან გამოკვების შემთხვევაში<br />

გამოიყენება გროგრინ კალცის 1-2%-იანი წყალხსნარი (1-2<br />

კგ 100 ლიტრ წყლში). სამუშაო ხსნარის ხარჯვის ნორმა: 200-<br />

600 ლ/ჰა, გამომდინარე კულტურიდან და მისი განვითარების<br />

ფაზიდან.<br />

შემადგენლობა %<br />

საერთო აზოტი N 15,5<br />

აზოტის ნიტრატული ფორმა N-NO 3<br />

14,4<br />

აზოტის ამონიაკური ფორმა N-NH 4<br />

1,1<br />

პრეპარატული ფორმა: კრისტალური ფხვნილი<br />

შეფუთვა:<br />

0,5 კგ; 5 კგ; 25 კგ<br />

წყალში ხსნადი კალციუმის ოქსიდი CaO 26,5<br />

27


ფოთლიდან კვება<br />

ან<br />

გელი 27-27-27<br />

(1-2 კგ/ჰა)<br />

NPK 19-19-19<br />

(2-3 კგ/ჰა)<br />

ან<br />

გელი 27-27-27<br />

(1-2 კგ/ჰა)<br />

NPK 19-19-19<br />

(2-3 კგ/ჰა)<br />

კალციფოსი<br />

(2-3 კგ/ჰა)<br />

გელი 18-11-59<br />

(1-2 კგ/ჰა)<br />

NPK 10-5-40<br />

(2-3 კგ/ჰა)<br />

ან<br />

ვაშლის გამოკვების სქემა<br />

ფოთლიდან კვება წვეთოვანი მორწყვა<br />

გელი 16-69-16<br />

(0,75 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

ან<br />

NPK 12-42-12<br />

(1 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

ან<br />

ან<br />

გელი 27-27-27 (0,75 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

NPK 19-19-19 (1 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

გელი 18-11-59 (0,75 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

ან<br />

NPK 10-5-40 (1 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

<strong>სასუქების</strong> შეტანის პერიოდის და ზუსტი რაოდენობის შესახებ დეტალური რეკომენდაციების<br />

მისაღებად მიმართეთ აგრონომს ან კომპანია «კარტლისის» სპეციალისტებს.<br />

გელი 27-27-27<br />

(1-2 კგ/ჰა)<br />

NPK 19-19-19<br />

(2-3 კგ/ჰა)<br />

კალციფოსი<br />

(2-3 კგ/ჰა)<br />

გელი 27-27-27<br />

(1-2 კგ/ჰა)<br />

NPK 19-19-19<br />

(2-3 კგ/ჰა)<br />

გელი 18-11-59<br />

(1-2 კგ/ჰა)<br />

NPK 10-5-40<br />

(2-3 კგ/ჰა)<br />

ან<br />

ვაზის გამოკვების სქემა<br />

წვეთოვანი მორწყვა<br />

ან<br />

გელი 16-69-16<br />

(0,75 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

NPK 12-42-12<br />

(1 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

ან<br />

გელი 27-27-27(0,75 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

NPK 19-19-19 (1 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

ან<br />

გელი 18-11-59<br />

(0,75 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

NPK 10-5-40<br />

(1 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

<strong>სასუქების</strong> შეტანის პერიოდის და ზუსტი რაოდენობის შესახებ დეტალური რეკომენდაციების<br />

მისაღებად მიმართეთ აგრონომს ან კომპანია «კარტლისის» სპეციალისტებს.<br />

28


ფოთლიდან კვება ფოთლიდან კვება<br />

წვეთოვანი მორწყვა წვეთოვანი მორწყვა<br />

ან<br />

ან<br />

ან<br />

გელი 27-27-27<br />

(1-2 კგ/ჰა)<br />

NPK 19-19-19<br />

(2-3 კგ/ჰა)<br />

კალციფოსი<br />

(2-3 კგ/ჰა)<br />

გელი 27-27-27 (0,75 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

NPK 19-19-19 (1 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

გელი 16-69-16<br />

(1-2 კგ/ჰა)<br />

NPK 12-42-12<br />

(2-3 კგ/ჰა)<br />

ან<br />

ან<br />

ან<br />

ან<br />

გელი 18-11-59<br />

(1-2 კგ/ჰა)<br />

NPK 10-5-40<br />

(2-3 კგ/ჰა)<br />

ციტრუსის გამოკვების სქემა<br />

გელი 18-11-59 (0,75 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

NPK 10-5-40 (1 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

კარტოფილის გამოკვების სქემა<br />

გელი 18-11-59 (1-2 კგ/ჰა)<br />

NPK 10-5-40 (2-3 კგ/ჰა)<br />

გელი 27-27-27 (0,75 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

გელი 18-11-59<br />

(0,75 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

ან<br />

ან<br />

NPK 19-19-19 (1 კგ 1000 ლ წყალზე) NPK 10-5-40<br />

(1 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

ან<br />

ან<br />

გელი 18-11-59<br />

(1-2 კგ/ჰა)<br />

NPK 10-5-40<br />

(2-3 კგ/ჰა)<br />

<strong>სასუქების</strong> შეტანის პერიოდის და ზუსტი რაოდენობის შესახებ დეტალური რეკომენდაციების<br />

მისაღებად მიმართეთ აგრონომს ან კომპანია «კარტლისის» სპეციალისტებს.<br />

გელი 27-27-27<br />

(1-2 კგ/ჰა)<br />

NPK 19-19-19<br />

(2-3 კგ/ჰა)<br />

გელი 27-27-27<br />

(1-2 კგ/ჰა)<br />

NPK 19-19-19<br />

(2-3 კგ/ჰა)<br />

<strong>სასუქების</strong> შეტანის პერიოდის და ზუსტი რაოდენობის შესახებ დეტალური რეკომენდაციების<br />

მისაღებად მიმართეთ აგრონომს ან კომპანია «კარტლისის» სპეციალისტებს.<br />

29


ფოთლიდან კვება<br />

ან<br />

გელი 16-69-16<br />

(1-2 კგ/ჰა)<br />

NPK 12-42-12<br />

(2-3 კგ/ჰა)<br />

გელი 27-27-27<br />

(1-2 კგ/ჰა)<br />

NPK 19-19-19<br />

(2-3 კგ/ჰა)<br />

გელი 27-27-27<br />

(1-2 კგ/ჰა)<br />

NPK 19-19-19<br />

(2-3 კგ/ჰა)<br />

გრინტა კალი<br />

(2-3 კგ/ჰა)<br />

გელი 18-11-59<br />

(1-2 კგ/ჰა)<br />

NPK 10-5-40<br />

(2-3 კგ/ჰა)<br />

ან<br />

კიტრის გამოკვების სქემა<br />

წვეთოვანი მორწყვა<br />

გელი 16-69-16 გელი 27-27-27 (0,75 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

(0,75 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

ან ან ან<br />

NPK 12-42-12<br />

NPK 19-19-19 (1 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

(1 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

გელი 18-11-59 (0,75 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

NPK 10-5-40 (1 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

<strong>სასუქების</strong> შეტანის პერიოდის და ზუსტი რაოდენობის შესახებ დეტალური რეკომენდაციების<br />

მისაღებად მიმართეთ აგრონომს ან კომპანია «კარტლისის» სპეციალისტებს.<br />

ფოთლიდან კვება<br />

გელი 16-69-16 (1-2 კგ/ჰა)<br />

ან<br />

NPK 12-42-12 (2-3 კგ/ჰა)<br />

ან<br />

გელი 27-27-27<br />

(1-2 კგ/ჰა)<br />

NPK 19-19-19<br />

(2-3 კგ/ჰა)<br />

გელი 27-27-27<br />

(1-2 კგ/ჰა)<br />

NPK 19-19-19<br />

(2-3 კგ/ჰა)<br />

ან<br />

გელი 18-11-59<br />

(1-2 კგ/ჰა)<br />

NPK 10-5-40<br />

(2-3 კგ/ჰა)<br />

კომბოსტოს გამოკვების სქემა<br />

წვეთოვანი მორწყვა<br />

ან<br />

გელი 16-69-16<br />

(0,75 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

NPK 12-42-12<br />

(1 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

ან<br />

გელი 27-27-27 (0,75 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

NPK 19-19-19 (1 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

ან<br />

გელი 18-11-59<br />

(0,75 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

NPK 10-5-40<br />

(1 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

<strong>სასუქების</strong> შეტანის პერიოდის და ზუსტი რაოდენობის შესახებ დეტალური რეკომენდაციების<br />

მისაღებად მიმართეთ აგრონომს ან კომპანია «კარტლისის» სპეციალისტებს.<br />

30


ფოთლიდან კვება<br />

ან<br />

გელი 16-69-16<br />

(1-2 კგ/ჰა)<br />

NPK 12-42-12<br />

(2-3 კგ/ჰა)<br />

ან<br />

გელი 27-27-27<br />

(1-2 კგ/ჰა)<br />

NPK 19-19-19<br />

(2-3 კგ/ჰა)<br />

გელი 27-27-27<br />

(1-2 კგ/ჰა)<br />

NPK 19-19-19<br />

(2-3 კგ/ჰა)<br />

ან<br />

გელი 18-11-59<br />

(1-2 კგ/ჰა)<br />

NPK 10-5-40<br />

(2-3 კგ/ჰა)<br />

პომიდორის გამოკვების სქემა<br />

წვეთოვანი მორწყვა<br />

გელი 16-69-16<br />

გელი 27-27-27 (0,75 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

გელი 18-11-59<br />

(0,75 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

(0,75 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

ან ან ან<br />

NPK 12-42-12<br />

NPK 19-19-19<br />

NPK 10-5-40<br />

(1 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

(1 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

(1 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

<strong>სასუქების</strong> შეტანის პერიოდის და ზუსტი რაოდენობის შესახებ დეტალური რეკომენდაციების<br />

მისაღებად მიმართეთ აგრონომს ან კომპანია «კარტლისის» სპეციალისტებს.<br />

ფოთლიდან კვება<br />

ან<br />

გელი 16-69-16<br />

(1-2 კგ/ჰა)<br />

NPK 12-42-12<br />

(2-3 კგ/ჰა)<br />

ან<br />

გელი 27-27-27<br />

(1-2 კგ/ჰა)<br />

NPK 19-19-19<br />

(2-3 კგ/ჰა)<br />

ან<br />

გელი 27-27-27<br />

(1-2 კგ/ჰა)<br />

NPK 19-19-19<br />

(2-3 კგ/ჰა)<br />

გელი 18-11-59 (1-2 კგ/ჰა)<br />

ან<br />

NPK 10-5-40 (2-3 კგ/ჰა)<br />

ხახვის გამოკვების სქემა<br />

წვეთოვანი მორწყვა<br />

ან<br />

გელი 16-69-16<br />

(0,75 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

NPK 12-42-12<br />

(1 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

ან<br />

გელი 27-27-27<br />

(0,75 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

NPK 19-19-19<br />

(1 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

ან<br />

გელი 18-11-59<br />

(0,75 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

NPK 10-5-40<br />

(1 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

<strong>სასუქების</strong> შეტანის პერიოდის და ზუსტი რაოდენობის შესახებ დეტალური რეკომენდაციების<br />

მისაღებად მიმართეთ აგრონომს ან კომპანია «კარტლისის» სპეციალისტებს.<br />

31


ფოთლიდან კვება<br />

ან<br />

გელი 16-69-16<br />

(1,5 კგ/ჰა)<br />

NPK 12-42-12<br />

(2 კგ/ჰა)<br />

ფესვთა სისტემის<br />

სუსტად განვითრების<br />

შემთხევვაში<br />

ან<br />

გელი 27-27-27<br />

(1,5 კგ/ჰა)<br />

NPK 19-19-19<br />

(2 კგ/ჰა)<br />

ხორბლის გამოკვების სქემა<br />

<strong>სასუქების</strong> შეტანის პერიოდის და ზუსტი რაოდენობის შესახებ დეტალური რეკომენდაციების<br />

მისაღებად მიმართეთ აგრონომს ან კომპანია «კარტლისის» სპეციალისტებს.<br />

ფოთლიდან კვება<br />

ან<br />

გელი 27-27-27 (1-2 კგ/ჰა)<br />

NPK 19-19-19 (2-3 კგ/ჰა)<br />

სიმინდის გამოკვების სქემა<br />

<strong>სასუქების</strong> შეტანის პერიოდის და ზუსტი რაოდენობის შესახებ დეტალური რეკომენდაციების<br />

მისაღებად მიმართეთ აგრონომს ან კომპანია «კარტლისის» სპეციალისტებს.<br />

32


ფოთლიდან კვება<br />

ან<br />

გელი 16-69-16<br />

(1-2 კგ/ჰა)<br />

NPK 12-42-12 ან<br />

(2-3 კგ/ჰა)<br />

ან<br />

გელი 27-27-27<br />

(1-2 კგ/ჰა)<br />

NPK 19-19-19<br />

(2-3 კგ/ჰა)<br />

გელი 27-27-27<br />

(1-2 კგ/ჰა)<br />

NPK 19-19-19<br />

(2-3 კგ/ჰა)<br />

ან<br />

გელი 18-11-59 (1-2 კგ/ჰა)<br />

NPK 10-5-40 (2-3 კგ/ჰა)<br />

საზამთროს გამოკვების სქემა<br />

ფოთლიდან კვება წვეთოვანი მორწყვა<br />

ან<br />

გელი 27-27-27 (0,75 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

ან<br />

NPK 19-19-19 (1 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

გელი 18-11-59<br />

(0,75 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

ან<br />

NPK 10-5-40 (1 კგ 1000 ლ წყალზე)<br />

<strong>სასუქების</strong> შეტანის პერიოდის და ზუსტი რაოდენობის შესახებ დეტალური რეკომენდაციების<br />

მისაღებად მიმართეთ აგრონომს ან კომპანია «კარტლისის» სპეციალისტებს.<br />

გელი 27-27-27 გელი 18-11-59<br />

(1-2 კგ/ჰა)<br />

(1-2 კგ/ჰა)<br />

NPK 19-19-19 (2-3 კგ/ჰა)<br />

ან<br />

NPK 10-5-40<br />

(2-3 კგ/ჰა)<br />

მზესუმზირას გამოკვების სქემა<br />

<strong>სასუქების</strong> შეტანის პერიოდის და ზუსტი რაოდენობის შესახებ დეტალური რეკომენდაციების<br />

მისაღებად მიმართეთ აგრონომს ან კომპანია «კარტლისის» სპეციალისტებს.<br />

33


მომხმარებლის საყურადღებოდ<br />

კატალოგში მოცემული <strong>სასუქების</strong><br />

გამოყენების დოზებს და ნორმებს აქვს მხოლოდ<br />

რეკომენდაციის სახე. ცხადია, რომ კონკრეტული<br />

კულტურისთვის ზუსტი ნორმების დადგენა<br />

ხდება სპეციალისტის მიერ მიწის აგროქიმიური<br />

ანალიზისა და მცენარის ვეგეტაციის ფაზის<br />

გათვალისწინებით.<br />

პრობლემების თავიდან ასაცილებლად ნუ<br />

გადააჭარბებთ <strong>სასუქების</strong> გამოყენების ნორმებს<br />

და გამოკვებეთ მცენარე მანამ, სანამ კულტურას<br />

შეექმნება საკვები ნივთიერებების დეფიციტი.<br />

რეკომენდაციები ფოთლიდან კვების<br />

ჩატარებისთვის<br />

მრავალწლიანმა მეცნიერულმა და<br />

პრაქტიკულმა კვლევებმა გვიჩვენა, რომ<br />

მაქსიმალური მოსავლის მისაღებად, ერთ-ერთი<br />

აუცილებელი პირობაა სასოფლო-სამეურნეო<br />

კულტურების ფოთლიდან გამოკვება.<br />

მცენარის მიერ, <strong>სასუქების</strong>ა და<br />

ამინომჟავების წყალხსნარების შეთვისება<br />

ფოთლიდან გაცილებით სწრაფად და ეფექტურად<br />

მიმდინარეობს.<br />

მიუხედავად ამისა, ფოთლიდან კვება<br />

არ ცვლის ნიადაგში შესატანი (პირდაპირი<br />

ან წვეთოვანი გზით) <strong>სასუქების</strong> გამოყენებას,<br />

იგი წარმოადგენს დამატებით საშუალებას<br />

მაქსიმალური შედეგის მისაღწევად.<br />

ფოთლიდან კვება განსაკუთრებით<br />

ეფექტურია:<br />

• ფესვთა სისტემის სუსტი განვითარების<br />

შემთხვევაში, რაც შეიძლება გამოწვეული<br />

იყოს ნიადაგის დაბალი ან მაღალი<br />

ტემპერატურით, ცუდი აერაციით, ცუდი<br />

დრენაჟირებით, მავნებლების მიერ ფესვთა<br />

სისტემის დაზიანებით, pH-ის მაღალი ან<br />

დაბალი მაჩვენებლით;<br />

• საკვები ელემენტების ნაკლებობით<br />

გამოწვეული შიმშილის თავიდან<br />

ასაცილებლად და მათი მარაგის სწრაფად<br />

აღსადგენად;<br />

• ზრდის ყველაზე კრიტიკულ ფაზაში, როდესაც<br />

ფესვები ვერ უზრუნველყოფენ მცენარის<br />

მოთხოვნილებებს საკვებ ელემენტებზე<br />

განსაკუთრებით, დაბალი ტემპერატურების<br />

დროს;<br />

• დაავადებების და მავნებლების მიმართ<br />

მცენარის გამძლეობის ასამაღლებლად.<br />

ფოთლიდან გამოკვების დროს<br />

აუცილებელია შემდეგი მოთხოვნების დაცვა:<br />

• მცენარის ფოთლების დაწვის თავიდან<br />

ასაცილებლად სამუშაო ხსნარში გამოიყენეთ<br />

სასუქის რეკომენდებული კონცენტრაცია;<br />

• დამუშავების ჩატარება უმჯობესია ან დილის<br />

ან საღამოს საათებში, რათა თავიდან იქნას<br />

არიდებული დამუშავების ჩატარება სიცხეში;<br />

• პესტიციდებთან ნაზავში გამოყენებამდე,<br />

უცნობი პრეპარატის შემთხვევაში,<br />

აუცილებლად ჩაატარეთ ტესტები თავსე-<br />

ბადობასა და ფიტოტოქსიკურობაზე;<br />

• აღსანიშნავია, რომ წყალში ხსნადი სასუქები<br />

თავსებადია სოფლის მეურნეობაში<br />

გამოყენებულ უმრავლეს პესტიციდთან,<br />

თუ პესტიციდები არ შეიცავენ კალციუმის,<br />

ალუმინის ან სპილენძის იონებს.<br />

• მცენარის სრული პოტენციალის<br />

გამოსავლენად;<br />

34


შენიშვნებისთვის


კატალოგში წარმოდგენილია ბელგიური კომპანია «ლიმას» პრემიუმ ხარისხის<br />

სასუქები სავაჭრო ნიშნით «გროგრინი».<br />

«ლიმას» ოფიციალური დისტრიბუტორი საქართველოში, კომპანია<br />

«კარტლის აგროსისტემები» სოფლის მეურნეობის სფეროში თითქმის 20 წელია<br />

მოღვაწეობს. დღეისათვის «კარტლის აგროსისტემები» ამ დარგში ერთ-ერთ<br />

წამყვან ორგანიზაციას წარმოადგენს.<br />

კომპანიის მიზანს წარმოადგენს მსოფლიოში არსებული ყველაზე<br />

თანამედროვე, პროგრესული ტექნოლოგიების მოძიება-შესწავლა, ადგილობრივი<br />

პირობებისათვის მორგება და ქართველი ფერმერებისათვის მიწოდება.<br />

«კარტლის აგროსისტემებს» 1000 ჰექტრამდე, საკუთარი საცდელ-<br />

სადემონსტრაციო მეურნეობები გააჩნია, სადაც კომპანია ცდის ახალ ჯიშებს,<br />

პრეპარატებსა და სასუქებს, მუშაობს სხვადასხვა კულტურების მოყვანის<br />

ტექნოლოგიების დახვეწაზე.<br />

პარტნიორი კომპანიების დახმარებით, «კარტლის აგროსისტემებმა» თავის<br />

სფეროში დანერგა თანამედროვე ევროპული და ამერიკული სტანდარტები და 2011<br />

წელს ამ დარგში პრესტიჟული ჯილდოს «Environmental Respect Award» - ის<br />

მფლობელი გახდა. დაჯილდოების ცერემონია ქ.ვაშინგტონში, აშშ-ის კონგრესის<br />

სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის შენობაში გაიმართა.<br />

კომპანია ამაყობს, რომ საქართველოში, პროფესიონალ ფერმერებში მისი<br />

სახელი ასოცირდება ცოდნასთან, ხარისხთან და გამოცდილებასთან.<br />

კარტლის აგროსისტემები, შპს<br />

75გ, კოსტავას ქ., I სართ.<br />

თბილისი 0160, საქართველო<br />

Tel.: 032 244 55 42; Fax: 032 244 55 49;<br />

ელ.ფოსტა: info@cartlis.ge<br />

www.cartlis.ge<br />

fb.com/cartlis

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!