Views
9 months ago

Blank Print Document (1)

VMIKROVLNKE ALEBOCESTANA

VMIKROVLNKE ALEBOCESTANA ?TVRTÉAZASA SPÄT 10

Prichádza? do ?koly. U? na zastávke si oproti svojmu plánu a predpovedi aplikácie Dopravného podniku Balkán Bratislava me?kal 13 minút. Jasné, zas ti nezvonil budík. Ale obaja vieme, ?e si ho len trikrát vypol. Cestou si poru?il v?etky základné pravidlá prepravy v MHD, vi?. strana, pre ktoré platí x=1, ale to ti aj tak nikdy nepomô?e. Desiatu si si znova nestihol spravi?, len?e je ?tvrtok a ty má? sedem hodín. Vo vrecku cinká 1,30?. ? o urobí?? Áno. Bufet. Kuracia bageta. Biela, lebo na celozrnnú nie sú peniaze. Zo stravných lístkov sa nevydáva a kartu e?te stále neberú. A bu?me k sebe úprimní, ak tú desiatku, ?o má? v pe?a?enke rozmení?, tak o dva dni má? zas len tých 1,30?. Tak ide? dnu. Chví?u ?aká? ?o sa stane, potom sa ozve?, nech u? sa nie?o stane. Bol si zaregistrovaný. (gradácia deja) Objednáva? si bagetu (klimax), len?e bagety e?te nie sú hotové. (zvrat) Ragnarok. Armageddon. Mohol by si po?ka?, ale ty si e?te stále nedopísal rozbor modernistickej predstavy o vrchole básnickej tvorby s názvom Mrcina. Na bagetu nie je ?as. Len?e ?o teraz? V tvojich o?iach sa zrejme zrkadlí zúfalstvo, preto?e ti je ponúknutý hotdog ako alternatíva. Ve?kým plusom bude ?erstvos? ro?ka. Na druhej strane je tu nevýhoda zlo?itého uskladnenia a degradácie chu?ového pô?itku po vychladnutí párku. Ale ?o iné ti zostáva? Kupuje? si teda hotdog, zje? ho síce hne?, ale technicky vzaté, u? je to desiata. Kým má tvoj hotdog okru?nú túru po mikrovlnke, rozhliada? sa po ostatnom tovare v bufete. U? zostáva len posledné tvarohové pité, zrejme ich niekto skupuje. Iným jedlám si u? po?as svojej kariéry v tejto in?titúcií ?ancu dal. Rád by si síce videl zmenu ponuky, ale obaja dobre vieme, ?e to sa nestane. V tom ti to udrie do o?í, u? vie?, na ?o si zabudol! Krabicový d?úsik s príchu?ou pomaran?a, len?e o?i ti zostanú, ?iasto?ne aj kvôli tomu úderu, len pre pla?. Pomaran?ový sa minul. Vezme? si teda svoj hotdog a zamieri? na ?tvrté poschodie. Na tre?om ?a u? opustili v?etky sily aj hotdog, prehodnocuje? v?etky svoje rozhodnutia vrátane ?túdia na GJH ?i kúpy toho inkriminovaného hotdogu a pomaly sa ?tverá? nahor. Na druhý pokus trafí? správnu triedu a pýta? sa svojho prísediaceho spolu?iaka, aký rozsah mal ma? rozbor va?ej ob?úbenej básne. Vzápätí ?a informuje, ?e absolútne netu?í a ani ho to do zajtra nezaujíma, preto?e dnes nie je literatúra. V skuto?nosti je, av?ak vy dvaja to zistíte a? o hodinu a pol. Medzitým sa prestane? stresova? a pomaly prichádza ?tvrtá, finálna fáza mentálneho vyrovnávania sa so stresovou situáciou ? únava. (Pre informácie o zvy?ných fázach po?kaj na ob?iansku náuku.) Urýchlene sa sna?í? nájs? gau?. Len?e tvoj milovaný modrý ?alúnený kus nábytku je obsadený na 120% svojej maximálnej nosnosti. Opä? raz preklína? ministerstvo ?kolstva za 11

Pouūívateåská príručka - Nokia
Súčanský hlásnik 2001 číslo 1 (pdf) - Horná Súča
2011/1 - Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka
1/2012 Domáca sauna už nie je luxus, ale súčasť ... - Poly system
Denníček z Francúzska str. 29 DOD 2012 str. 24 Inkognito str. 32 ...
17.04. - 29.07.2008 - Magnificat
slovenský manuál (pdf, 2.46 MB)
Pravidlá súťaže „Vyhraj športové Audi TT Coupé“
Čas na oddych 5 - ZŠ Škultétyho, Topoľčany