Views
11 months ago

Blank Print Document (1)

CESTAKUVZDELANIU Toto

CESTAKUVZDELANIU Toto slovné spojenie má mnoho významov, no na GJH je ten doslovný tým najstrastiplnej?ím. V tomto ?lánku si zhrnieme základné podmienky na v?asný príchod do ?koly, ako aj zásady, ktorými sa riadi?, aby bola va?a cesta za vzdelaním ?o najpohodlnej?ia. Autobusy, autá, bicykle ? typické dopravné prostriedky na?ich ?tudentov v poradí, v akom sú naj?astej?ie pou?ívané. Cesta do ?koly je v?ak neraz nezabudnute?ným a neopakovate?ným zá?itkom, a to nie v?dy príjemným. Je preto dobré vyzna? sa vo fundamentálnych zásadách efektívnej prepravy v na?om hlavnom meste. Pre za?iatok uvediem pár typov, ako pre?i? cestu v MHD pri jednorazovom, ale aj opakovanom pou?ití. Základom je dobré na?asovanie. Napríklad, ak vá? autobus má ís? o 7:34, v skuto?nosti pôjde bu? o 7:30, alebo o 7:40, alebo pre zmenu nepríde vôbec a mô?ete si po?ka? na ?al?í. Ráno bývajú autobusy nie len oneskorené, ale aj na prasknutie plné, preto je ve?mi dôle?ité by? na zastávke dostato?ne skoro, aby ste mohli necha? odís? aj tri plne nalo?ené, oneskorené spoje, v nádeji ?akajúc na vo?né miesto v kútiku aspo? jedného z nich. 6

Ke??e je mestská hromadná doprava verejným priestorom, je vysoko pravdepodobné, ?e sa s vami ?udia budú sna?i? socializova?. Ak sa tomu chcete vyhnú?, treba sa tvári? ?o najviac zaneprázdnene. Vä??inou sta?í osved?ený repelent na konverzácie - slúchadlá. Ak si ale chcete by? úplne istí, skúste k tomu ?íta? napríklad knihu, hra? sa na telefóne, alebo sklada? Rubikovu kocku. Ak tak neurobíte, ?anca, ?e sa vám niekto prihovorí je viac ako 100%. Mo?no si vravíte: "Pre?o je konverzácia zlá? Ve? to mô?e by? niekto naozaj zaujímavý,". Há?ik je v tom, ?e toto nie je telenovela a vám sa nikdy neprihovorí napríklad láska vá?ho ?ivota. Tá toti? sedí vzadu pri okne, po?úva hudbu a zárove? ?íta knihu, hrá sa na telefóne a skladá Rubikovu kocku. Ak ste jedným zo ??astlivcov a va?i rodi?ia sú ochotní vás na adresu u?ili??a dopravi? v súkromnom motorovom vozidle, mali by ste by? riadne informovaní o momentálnej dopravnej situácii na trase. Hlavné mesto je toti? preslávené zápchami intergalaktických rozmerov a mohlo by sa vám podari? napriek v?etkému zme?ka? za?iatok vyu?ovania. ? alej, je v?eobecne odporú?ané vyu?íva? na nástup a výstup parkovisko vzadu pri ?kolskej jedálni. ? osa v?ak neodporú?a, je vyu?íva? na spomínané úkony autobusové zastávky v bezprostrednom okolí na?ej ?koly. Vodi?i, pre ktorých je tento priestor primárne ur?ený, majú pramálo pochopenia pre va?e nevyhnutné odstavenie vozidla v ich teritóriu a zav?e vás obdarujú dlhým a hlu?ným hukotom autobusového klaksóna. Ve? uznajte sami, kto sa mô?e vzdeláva?, ke? za oknami húka zaoceánsky parník Lusitania? Zdravý ?ivotný ?týl je správna cesta ku kvalitnému ?ivotu, av?ak nie úplne ??astne zvolená cesta za vzdelaním, a taktie? taká, ktorá ani nemusí skon?i? v pôvodne zamý??anej destinácii. Infra?truktúra vo vä??ine mestských ?astí nie je prispôsobená na dvojkolesovú dopravu a svojou jazdou na bicykli nie len spoma?ujete plynulos? cestnej premávky, ale aj ohrozujete svoje zdravie a zdravie iných ú?astníkov. Ak vás v?ak ani toto neodradilo od bezmotorovej dopravy, je odporú?ané vyu?i? jej iné alternatívy, ako napríklad kolobe?ku alebo ve?mi populárny longboard. Sú skladné, viac-menej nenákladné a ich pou?itie je povolené na pe?ej komunikácii, tým sa bicykel pý?i? nemô?e. Nech u? si zvolíte akýko?vek spôsob dopravy, dbajte na správne na?asovanie a bezpe?nos?. Sna?te sa si cestu spríjemni? hudbou, alebo ?as vyu?i? na preopakovanie preberanej látky. Bu?te pritom oh?aduplný a neobmedzujte ostatných. Nech je va?a cesta za vzdelaním hladká a nech prídete v?dy na?as. @marekzska, fejtón 7

Pouūívateåská príručka - Nokia
Súčanský hlásnik 2001 číslo 1 (pdf) - Horná Súča
2011/1 - Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka
Denníček z Francúzska str. 29 DOD 2012 str. 24 Inkognito str. 32 ...
1/2012 Domáca sauna už nie je luxus, ale súčasť ... - Poly system
17.04. - 29.07.2008 - Magnificat
slovenský manuál (pdf, 2.46 MB)
Pravidlá súťaže „Vyhraj športové Audi TT Coupé“
Čas na oddych 5 - ZŠ Škultétyho, Topoľčany