Views
9 months ago

amanpath

C M Y K SXf¹f´fbS, fb²fUfSX 21 RYSX½fSXe 2018 RYf»¦fb³f Vfb¢»f ´fÃf ¿f¿NXe, Àfa½f°f-2074 ½f¿fÊ : 5 AaIY : 277, IYe¸f°f - " 3.00 IbY»f ´fÈ¿NX Àfa£¹ff : 12+4 SXf¿MÑXe¹f dWX³Qe Q`d³fIY ¥æÚU°Ù¥æ§ü ÚUçÁ. CHHHIN/2013/50728 Postal Regn No. C.G./RYP DN/46/2017-19 IYfa¦fiZÀf dU²ff¹fIY Àf°¹f³ffSXf¹f¯f Vf¸ffÊ ³fZ ²¹ff³ffIY¿fʯf ´fiÀ°ffU ¸fZÔ CXNXf¹ff ¸ff¸f»ff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ ªf»f ÀfaÀff²f³f dU·ff¦f õXfSXf °fe³f A»f¦f- A»f¦f IYf¸fûÔ IZY d»fE kÀ´feOXl ³ff¸f IYe EIY ÀfaÀ±ff IYf ¨f¹f³f dIY¹fZ ªff³fZ IYf ¸ff¸f»ff ¸fa¦f»fUfSX IYû ÀfQ³f ¸fZZÔ ¦fcaªffÜ ²¹ff³ffIY¿fʯf ´fiÀ°ffU IZY ªfdSX¹fZ IYfa¦fiZÀf dU²ff¹fIY Àf°¹f³ffSXf¹f¯f Vf¸ffÊ ³fZ ¹fWX ¸ff¸f»ff CXNXf¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ ÀfQ³f ¸fZÔ E³feIYMXûÔ IYf §fdMX¹ff d³f¸ffʯf IYSXf¹fZ ªff³fZ IYf ·fe ¸ff¸f»ff ´fi¸fbJ°ff ÀfZ CXNXf¹ff AüSX ªffa¨f IYSXf¹fZ ªff³fZ IYe ¸ffa¦f IYe dªfÀf ´fSX ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ ÀfSXIYfSX ³fZ EIY fOÞXf R`YÀf»ff »fZ°fZ WXbE IYû¹f»fZ IZY IYfSXûffSX ¸fZÔ d³fþe IÔY´f³f¹fûÔ IYû ·fe Vffd¸f»f IYSX d»f¹ff WX`Ü Af ´fifBUZMX IÔY´fd³f¹ffÔ ·fe IYû¹f»ff d³fIYf»f IYSX CXÀfIYf ½¹ff´ffSX IYSX ÀfIZYÔ¦feÜ IYû¹f»ff ÃfZÂf IZY 1973 ¸fZÔ SXf¿MÑXe¹fIYSX¯f IZY ffQ ¹fWX EIY fOÞXf dSXRYfg¸fÊ ¸ff³ff þf SXWXf WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ Afd±fÊIY ¸ff¸f»fûÔ IYe ¸fÔdÂf¸fÔOX»fe¹f Àfd¸fd°f IYe f`NXIY ¸fZÔ ¹fWX d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ffÜ IYû¹f»ff AüSX SXZ»f ¸fÔÂfe ´fe¹fc¿f ¦fû¹f»f ³fZ ¹fWX þf³fIYfSXe QZ°fZ WXbE IYWXf dIY BÀf dSXRYfg¸fÊ ÀfZ IYû¹f»ff ÃfZÂf IYf IYf¸f fZWX°fSX WXû¦ff ¢¹fûÔdIY BÀfÀfZ ¹fWX ÃfZÂf EIYfd²fIYfSX IZY ¹fb¦f ÀfZ ´fid°fÀ´f²ffÊ IZY QüSX ¸fZÔ ´fiUZVf IYSXZ¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, BÀfÀfZ ÃfZÂf ¸fZÔ ´fid°fÀ´fd²fÊ°ff Ãf¸f°ff fPÞXZ¦fe AüSX A¨Le ÀfZ A¨Le ´fiüôûd¦fIYe IYf SXfÀ°ff ÀffRY WXû¦ffÜ d³fUZVf fPÞX³fZ ÀfZ BÀfÀfZ ÀfÔfÔd²f°f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ SXûþ¦ffSX IZY ´fi°¹fÃf AüSX A´fi°¹fÃf AUÀfSX fPÞXZÔ¦fZ AüSX ÀfÔfÔd²f°f AÔ¨f»fûÔ IYf Afd±fÊIY dUIYfÀf °fZþ WXû¦ffÜ d³fþe ÃfZÂf IYe IÔY´fd³f¹fûÔ IYû Af ·fe IYû¹f»ff »ffgIYûÔ IYf AfUÔMX³f dIY¹ff þf°ff WX` ´fSX UZ CXÀf IYû¹f»fZ IYf BÀ°f¸ff»f A´f³fZ d³fþe IYf¸f IZY d»fE À±ffd´f°f dfþ»fe §fSXûÔ IZY d»fE WXe BÀ°fZ¸ff»f IYSX ÀfIY°fe WX`ÔÜ CX³WXZÔ CXÀfIYû ffþfSX ¸fZÔ fZ¨f³fZ IYe LcMX ³fWXeÔ WXû°feÜ ªf»f ÀfaÀff²f³f ¸faÂfe fȪf¸fûWX³f A¦fiUf»f ³fZ ªffa¨f IYe ¸ffa¦f IYû AÀUeIYfSX IYSX dQ¹ffÜ f°ff QZÔ dIY LXØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ E³feIYMXûÔ IZY d³f¸ffʯf ÀfZ ·fc-ªf»f ÀfaU²fʳf, Àff¸ffdªfIY EUa Afd±fÊIY Àf¸ff²ff³f IYf U`Äffd³fIY A²¹f¹f³f dIY¹fZ ªff³fZ IZY Àff±f WXe ªf»f IiYfad°f Ad·f¹ff³f Àf¸fZ°f °fe³f ´fdSX¹fûªf³ffAûÔ ¸fZÔ A»f¦f- A»f¦f 10-10 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IZY fªfMX IYf ´fifdU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ dU·ff¦f õXfSXf BXÀfIYf BXÀMXe¸fZMX °ü¹ffSX IYSX CXÀfIYe ´fiVffÀfIYe¹f ÀUeIÈYd°f ·fe ´fiQf³f IYSX Qe ¦f¹fe W`XÜ BX³f IYf¹fûË IZY d»fE ³fUûQ¹f ÀfûÀffBXMXe, IZY³ýi ÀfSXIYfSX ³fZ d»f¹ff fOÞXf R`YÀf»ff ¨fbMXIYe www.amanpath.com A¸f»feOXeWX, SXf¹f´fbSX IZY Àff±f À´feOX, AUa°fe dUWXfSX SXf¹f´fbSX AüSX ÀfcSXªf dUIYfÀf ÀfaÀ±ff³f A¸f»feOXeWX, SXf¹f´fbSX ³fZ AfUZQ³f dIY¹ff ±ffÜ BX³f¸fZÔ ÀfZ °fe³fûÔ IYf¹fûË IZY d»fE E³fªfeAû À´feOX IYû ¨f¹fd³f°f dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ IYfa¦fiZÀf dU²ff¹fIY Àf°¹f ³ffSXf¹f¯f Vf¸ffÊ ³fZ BXÀf ´fSX Af´fdØf ªf°ffBÊX AüSX ·fi¿MXf¨ffSX dIY¹fZ ªff³fZ IYe Àfa·ffU³ff ªf°ffBÊXÜ BXÀf ´fSX dU·ff¦f IZY ¸faÂfe fȪf¸fûWX³f A¦fiUf»f ³fZ EIY-EIY IYSXIZY AfSXû´fûÔ IYf ªfUff dQ¹ffÜ ¸faÂfe IZY EIY ·fe ªfUff ÀfZ IYfa¦fiZÀf dU²ff¹fIY Àfa°fb¿MX ³fªfSX ³fWXeÔ Af¹fZÜ d³fªfe IÔY´fd³f¹ffa IYSX ÀfIZÔY¦fe Af IYû¹f»fZ IYf IYfSXûffS E¹fSX RYûÀfÊ ÀMXZVf³f ´fSX AfÔ°fIYe WX¸f»ff ³fBÊ dQ»»feÜ þ¸¸fc-IYV¸feSX IZY ´fb»fUf¸ff dþ»fZ ¸fZÔ Uf¹fbÀfZ³ff IZY EIY ÀMXZVf³f IZY d³fIYMX ¸fÔ¦f»fUfSX IYe Vff¸f Af°fÔIYUfdQ¹fûÔ ³fZ WX¸f»ff IYSX dQ¹ffÜ E¹fSXRYûÀfÊ ÀMXZVf³f IZY ³fþQeIY ¸f»ffÔ¦f´fbSXf ¸fZÔ AfÔ°fdIY¹fûÔ ³fZ ÀfbSXÃfff»fûÔ ´fSX A¨ff³fIY WX¸f»ff fû»f dQ¹ffÜ ÀfbSXÃff f»fûÔ ³fZ ·fe Af°fÔdIY¹fûÔ IYû d³fVff³ff f³ff°fZ WXbE ¦fû»feffSXe IYeÜ ÀfZ³ff IZY IYOÞXZ þUff ÀfZ §ffSXfIYSX Af°fÔIYe ·ff¦f JOÞXZ WXbEÜ ÀfZ³ff ³fZ ´fcSXZ B»ffIZY IYe §fZSXffÔQe IYSX Àf¨fÊ Afg´fSXZVf³f VfbøY IYSX dQ¹ff WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ Afd±fÊIY ¸ff¸f»fûÔ IYe ¸fÔdÂf¸fÔOX»fe¹f Àfd¸fd°f IYe f`NXIY ¸fZÔ d»f¹ff ¦f¹ffX d³f¯fʹf dUQZVfe IaY´fd³f¹ffa ·fe »fZ ÀfIZÔY¦fe ³fe»ff¸fe IYû¹f»ff »ffgIYûÔ IYû Af BÊ-³fe»ff¸fe IZY þdSXE §fSXZ»fc AüSX dUQZVfe J³f³f IÔY´fd³f¹fûÔ IYû fZ¨ff þf ÀfIZY¦ffÜ ¦fû¹f»f ³fZ IYWXf dIY ÀfeÀfeBÊE ³fZ IYû¹f»ff Jf³f (dUVfZ¿f ´fifU²ff³f) Ad²fd³f¹f¸f-2015 AüSX Jf³f AüSX Jd³fþ (dUIYfÀf EUÔ dUd³f¸f¹f) Ad²fd³f¹f¸f 1957 IZY °fWX°f IYû¹f»ff JQf³fûÔ AüSX IYû¹f»ff ´fiJÔOXûÔ IZY AfUÔMX³f IZY °füSX °fSXeIYûÔ IYû ·fe ¸fÔþcSXe QeÜ ·ffSX°f ¸fZÔ A³fb¸ffd³f°f 300 ASXf MX³f IYû¹f»ff ·fÔOXfSX WX`Ü d¨fMX RÔYOX Ad²fd³f¹f¸f ¸fZÔ WXû¦ff ÀfÔVfû²f³f IYf¹fQZ IYf³fc³f IYf ´ff»f³f dIYE df³ff ÀfÔ¨ffd»f°f dOX´ffgdþMX ÀIYe¸Àf IZY þdSXE ·fû»fZ ·ff»fZ d³fUZVfIYûÔ ÀfZ NX¦fe ´fSX SXûIY »f¦ff³fZ IZY CXôZV¹f ÀfZ ÀfSXIYfSX ÀfÔÀfQ ¸fZÔ EIY ³f¹ff dU²fZ¹fIY ´fZVf IYSXZ¦feÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû WXbBÊ ¸fÔdÂf¸fÔOX»f IYe f`NXIY ¸fZÔ d¨fMX RÔYOX Ad²fd³f¹f¸f ¸fZÔ ÀfÔVfû²f³f IYSXf³fZ IYf ·fe d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ff °ffdIY »fû¦fûÔ IYû A³¹f dUØfe¹f d³fUZVf ¹fûþ³ffAûÔ ¸fZÔ ²f³f »f¦ff³fZ IYf EIY Ad²fIY ½¹fUdÀ±f°f AUÀfSX d¸f»f ÀfIZYÜ BÀf IYf³fc³f IZY »ff¦fc WXû³fZ ´fSX dfMXIYfgB³f þ`Àfe dIiY´MXûIYSXÔÀfe ´fSX ·fe »f¦ff¸f »f¦f þfE¦ffÜ BSXfQf Àf¨f IYf kÀ´feOXl E³fªfeAû IYû 30 IYSXûOÞX IYf IYf¸f AfUadMX°f IYSX³fZ IYf ¸ff¸f»ff ÀfQ³f ¸fZÔ ¦fcaªff ¨feRY ÀfZIiYZMXSXe IYû ±f´´fOÞX ¸ffSX³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ kAf´fl dU²ff¹fIY ´fSX IZYÀf ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IZY dU²ff¹fIYûÔ ´fSX dQ»»fe IZY ¨feRY ÀfZIiYZMXSXe AÔVfb ´fiIYfVf IYû ±f´´fOÞX ¸ffSX³fZ AüSX fQÀf»fcIYe IYf AfSXû´f »f¦ff WX`Ü f°ff¹ff þf SXWXf WX` dIY §fMX³ff Àfû¸fUfSX SXf°f ¸fb£¹f¸fÔÂfe ASXdUÔQ IZYþSXeUf»f IZY fÔ¦f»fZ ´fSX WXbBÊÜ °ff ÀfeEÀf ÀfSXIYfSX IYe AûSX ÀfZ fb»ffBÊ ¦fBÊ ¸fedMXÔ¦f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fZ ±fZÜ AÔVfb ´fiIYfVf IYe dVfIYf¹f°f ´fSX Af´f dU²ff¹fIY IZY dJ»ffRY ÀfSXIYfSXe ¸fb»ffdþ¸f IZY Àff±f ¸ffSX´feMX IYf IZYÀf QþÊ dIY¹ff WX`Ü ÀfeEÀf ³fZ SXfþ³ff±f dÀfÔWX ÀfZ ·fe ¸fb»ffIYf°f IYe, dþÀfIZY ffQ ¦fÈWX ¸fÔÂff»f¹f ³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ IYe dSX´fûMXÊ °f»ff IYe WX`Ü CX²fSX, Af´f dU²ff¹fIYûÔ IYe d¦fSXµ°ffSXe IYe ¸ffÔ¦f IYû »fZIYSX ARYÀfSXûÔ ³fZ WXOÞX°ff»f IYf E»ff³f dIY¹ffÜ Af´f ³fZ ÀfRYfBÊ ¸fZÔ IYWXf dIY EZÀff IbYL ³fWXeÔ WXbAfÜ E»fþe IZY BVffSXûÔ ´fSX AfSXû´f »f¦ffE þf SXWXZ WX`ÔÜ UWXeÔ, feþZ´fe AüSX IYfÔ¦fiZÀf ³fZ BÀfZ ÀfSXIYfSX IYe ¦fbÔOXBÊ IYSXfSX dQ¹ffÜ ¸fBÊX 2017 ¸fZÔ IYªfÊ OcXf³fZ IYe AfVfaIYf IYe Af ¦f¹fe ±fe dSX´fûMÊX ¸fbÔfBÊ/EªfZÔÀfeÜ þZUSXf°f IYe ¨f¸fIY AüSX ¸fZWXb»f ¨füIYÀfe IZY ¨ff¸fÊ ³fZ Vff¹fQ QZVf IZY f`ÔIYûÔ IYû AÔ²ff IYSX dQ¹ff ±ffÜ þf °fIY CX³WXZÔ ¦fe°ffÔþd»f ¦fib´f AüSX ¨füIYÀfe IZY Àff¸fifª¹f IYe fbd³f¹ffQ IZY WXUf-WXUfBÊ WXû³fZ IYf ´f°ff ¨f»f°ff, °ff °fIY fWXb°f QZSX WXû ¨fbIYe ±feÜ d´fL»fZ Àff»f f`ÔIYûÔ ³fZ EIY ffWXSXe IÔYÀf»MXZÔMX IYû WXf¹fSX dIY¹ff ±ff, CXÀfIYe À´fZVf»f dSX´fûMXÊ ÀfZ ·fe BÀf ´fSX ÀfÔQZWX þ°ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀf ¦fû´f³fe¹f dSX´fûMXÊ IYf ³ff¸f ´fifgþZ¢MX ªU`»Àf WX` AüSX BÀfZ IÔYÀf»MXZÔÀfe RY¸fÊ A³fZÊÀMX EZÔOX ¹fÔ¦f ³fZ ¸fBÊ 2017 ¸fZÔ ÀfüÔ´ff ±ffÜ BÀf¸fZÔ ¦fe°ffÔþd»f þZ¸Àf AüSX ¦fib´f IÔY´fd³f¹fûÔ IYe OXed»fÔ¦f, d»fÀMXZOX IÔY´f³fe IZY þøYSXe dSXIYfgOXÐÀfÊ ³fWXeÔ SXJ³fZ, OXcf³fZ IYe AfVfÔIYf Uf»fZ IYþÊ IZY d»fE ´f¹ffÊ~ ´fiûdUþd³fÔ¦f ³fWXeÔ IYSX³fZ AüSX fIYf¹ff SXIY¸f UÀfc»f IYSX³fZ ¸fZÔ QZSXe IYf dþIiY WX`Ü ¦fe°ffÔþd»f ¦fib´f IYe IÔY´fd³f¹fûÔ ´fSX IYSXef 35 f`ÔIYûÔ IYf 7,000 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ■ f°ff¹ff þf SXWXf WX` dIY ÀfeE¸f ASXdUÔQ IZYþSXeUf»f ³fZ Àfû¸fUfSX SXf°f IYû A´f³fZ AfUfÀf ´fSX IbYL ¹fûþ³ffAûÔ ´fSX ¨f¨ffÊ IZY d»fE ¸fedMXÔ¦f fb»ffBÊ ±feÜ BÀf¸fZÔ ¨feRY ÀfZIiYZMXSXe ·fe Vffd¸f»f WXbEÜ AfSXû´f WX` dIY BÀfe QüSXf³f dU²ff¹fIYûÔ ³fZ ¨feRY ÀfZIiYZMXSXe IZY Àff±f fQÀf»fcIYe IYeÜ BÀf QüSXf³f CX³WXZÔ ²f¢IYf QZ³fZ IZY Àff±f ±f´´fOÞX ·fe ¸ffSXf AüSX A·fQi ·ff¿ff IYf BÀ°fZ¸ff»f ·fe dIY¹ffÜ ■ CX²fSX, Af´f ³fZ°ff AfVfe¿f JZ°ff³f ³fZ ¸fÔ¦f»fUfSX Qû´fWXSX dQ»»fe ´fbd»fÀf IÔYMÑû»f øY¸f IYû RYû³fIYSX IYWXf dIY ¢¹ff WX` ¸ff¸f»ff ÀfZIiYZMXdSXEMX ¸fZÔ CX³fIZY Àff±f ·fe IbYL »fû¦fûÔ ³fZ ¸ffSX´feMX IYeÜ BÀfIZY ffQ ´fbd»fÀf IYe EIY MXe¸f þfÔ¨f IZY d»fE ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨feÜ ÀfZIiYZMXdSXEMX ¸fZÔ ´fcSXZ dQ³f ARYSXf°fRYSXe IYe dÀ±fd°f f³fe SXWXeÜ ■ ¨feRY ÀfZIiYZMXSXe AÔVfb ´fiIYfVf ³fZ §fMX³ff IYû »fZIYSX ¦fÈWX ¸fÔÂfe SXfþ³ff±f dÀfÔWX ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYeÜ BÀfIZY ffQ SXfþ³ff±f ³fZ IYWXf, dQ»»fe IZY ¨feRY ÀfZIiYZMXSXe IZY Àff±f þû IbYL WXbAf, CXÀfZ »fZIYSX ¸f`Ô fZWXQ QbJe WXcÔÜ ³füIYSXVffWXûÔ IYû ´fcSXZ Àf¸¸ff³f IZY Àff±f AüSX d³fOXSX WXûIYSX IYf¸f IYSX³fZ IYe AfþfQe d¸f»f³fe ¨ffdWXEÜ fIYf¹ff WX`Ü BÀf¸fZÔ fOÞXZ ÀfSXIYfSXe f`ÔIYûÔ IZY Àff±f ´fifBUZMX ÀfZ¢MXSX IZY ·fe IbYL f`ÔIY Vffd¸f»f WX`ÔÜ ¹fWX SXIY¸f ´feE³ffe IZY E»fAû¹fc IZY fIYf¹ff ÀfZ A»f¦f ¸ff³fe þf IYf¹ffZË IZY d³fÀ°ffSX¯f IZY d»fE ´fiVffÀfIYe¹f ÀUeIÈYd°f IZY CX´fSXf³°f ´fcSXe ´fidIiY¹ff A´f³ffIYSX WXe IYf¹fÊ IYSXf¹ff ªff¹fZ¦ffÜ fȪf¸fûWX³f A¦fiUf»f, IÈYd¿f ¸faÂfe d³f¹fd¸f°feIYSX¯f IYe ¸ffa¦f IYû »fZIYSX IY¸fʨffdSX¹fûÔ ³fZ dIY¹ff ²fSX³ff-´fiQVfʳf A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ¦fdSX¹fffÔQÜ d³f¹f¸fed°fIYSX¯f IYe ¸ffÔ¦f IYû »fZIYSX EIY ffSX dRYSX ÀfUÊ dU·ff¦fe¹f Q`d³fIY UZ°f³f ·fû¦fe IY¸fʨffSXe ÀfÔ§f LØfeÀf¦fPÞX IZY ´fifÔ°ff²¹fÃf IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ dþ»ff ¸fb£¹ff»f¹f ¦fdSX¹fffÔQ ÀfZ ²fSX³ff EUÔ SX`»fe d³fIYf»f IYSX ÀfUÊ dU·ff¦fe¹f Q`d³fIY UZ°f³f ·fû¦fe IY¸fʨffSXe ÀfÔ§f »ff¸ffÔQ WXbEÜ À±ff³fe¹f ¦ffÔ²fe ¸f`Qf³f ¸fZÔ dþ»fZ IZY Àf`ÔIYOXûÔ Q`.UZ.·fû. IY¸fʨffdSX¹fûÔ ³fZ EIYþbMX WXûIYSX U³f¸fÔOX»ffd²fIYfSXe ¦fdSX¹fffÔQ EUÔ CX´fd³fQZVfIY IYf §fZSXfU IYSX A´f³fe ¸ffÔ¦f IYû SXJf Àff±f WXe IY»fZ¢MXSX ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ QZVf IZY ÀffÀfZ fOÞXZ f`ÔdIÔY¦f §fûMXf»fZ ´fSX dUØf ¸fÔÂfe A÷Y¯f þZMX»fe ³fZ ¨fb´´fe °fûOÞX°fZ WXbE AfgdOXMXÀfÊ, ¸f`³fZþ¸fZÔMX AüSX d³f¦fSXf³fe EþZÔdÀf¹fûÔ ´fSX ÀfUf»f CXNXfE WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ ¹fWX ·fe IYWXf dIY ÀfSXIYfSX IYf¹ffÊ»f¹f ´fWXbÔ¨f A´fSX IY»fZ¢MXSX IYû ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY ³ff¸f Äff´f³f ÀfüÔ´ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX °fÈ°fe¹f U¦fÊ IY¸fʨffSXe ÀfÔ§f IZY dþ»ff²¹fÃf ßfe ÀffWXc ³fZ Àf¸f±fʳf IYSX°fZ WXbE IY¸fʨffSXe IYe dWX°f ¸fZÔ A´f³fe ff°f SXJeÜ EZd°fWXfdÀfIY ¦ffÔ²fe ¸f`Qf³f ¸fZÔ Àff¸fZUfSX IYû ÀfbfWX 11 fþZ ÀfZ dþ»fZ IZY Àf¸fÀ°f Q`d³fIY UZ°f³f ·fû¦fe IY¸fʨffSXe EIYdÂf°f WXbE EUÔ Qû´fWXSX Qû fþZ SX`»fe IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ U³f¸fÔOX»f ¦fdSX¹fffÔQ IYf¹ffÊ»f¹f ´fWXbÔ¨f U³f¸fÔOX»ffd²fIYfSXe EUÔ CX´fd³fQZVfIY CXQÔ°fe Àfe°ff³fQe MXf¹f¦fSX dSXþUÊ ¦fdSX¹fffÔQ IYû A´f³fe Àf¸fÀ¹ff EUÔ ¸ffÔ¦fûÔ IYf Äff´f³f ÀfüÔ´ff ¦f¹ffÜ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ ³f¢Àfd»f¹fûÔ IZY WXd±f¹ffSX dSX´fZ¹fSX IYSX³fZ ¸fZÔ ¸ffdWXSX ¸ffOÞX ÃfZÂf IYf E»fþeEÀf IY¸ffÔOXSX ³fZ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû RYûÀfÊ IZY Àf¸fÃf Af°¸fÀf¸f´fʯf dIY¹ffÜ CXÀf ´fSX °fe³f »ffJ ÷Y´fE IYf B³ff¸f §fûd¿f°f ±ffÜ °fe³f Àff»f ´fWX»fZ ¹fWX ³f¢Àf»fe MXZIY SX¸f³³ff IYf ÀfWX¹fû¦fe ±ffÜ ³ffSXf¹f¯f´fbSX IZY ¸fWXfSXffZOÞXf ÀfdWX°f A³¹f ¸fbNX·fZOÞX ¸fZÔ ÀfdIiY¹f ·ff¦feQfSXe d³f·ff ¨fbIYf WX`Ü Af §fSX ´fdSXUfSX IZY Àff±f SXWXIYSX Af¸f dþÔQ¦fe þe³ff ¨ffWX°ff WX`Ü feþf´fbSX dþ»fZ IZY IYüVf»f³ffSX d³fUfÀfe AüSX ¸ffOÞX ÃfZÂf ¸fZÔ ÀfdIiY¹f E»fþeEÀf IY¸ffÔOXSX »fJc CXRYÊ SXdU ¸fbSXf¸fe ³fZ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû ´fbd»fÀf IZY Àf¸fÃf Àf¸f´fʯf dIY¹ffÜ d´fL»fZ QÀf Àff»f ÀfZ ³f¢Àf»f ÀfÔ¦fNX³f ÀfZ þbOÞXIYSX IYf¸f IYSX SXWXf WX`Ü U°fʸff³f ¸fZÔ UWX SXWXe WX`Ü BÀf dSX´fûMXÊ IZY ÀfüÔ´fZ þf³fZ IZY EIY ¸fWXe³fZ ffQ ¸fbÔfBÊ ¸fZÔ ´feE³ffe IYe fi`OXe WXfCXÀf fifÔ¨f IZY EIY Àfed³f¹fSX ¸f`³fZþSX ³fZ ¦fe°ffÔþd»f ÀfZ ¸fZWXb»f ¨füIYÀfe IYe ´f}e d¸fÀfZþ ´fied°f ¨füIYÀfe IYe A´fOXZMXZOX ³fZMXU±fÊ ÀMXZMX¸fZÔMX IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ »fZMXSX ¸fZÔ BÀfIYe UþWX ³fWXeÔ f°ffBÊ ¦fBÊ WX`Ü f`ÔIY Af¸f°füSX ´fSX ¦ffSXÔMXe QZ³fZ Uf»fZ ´fi¸fûMXSXûÔ ÀfZ CX³fIYe ÀfÔ´fdØf IYf ¹fûSXf ¸ffÔ¦f°fZ WX`ÔÜ ¹fWX »fZMXSX ¦fe°ffÔþd»f þZ¸Àf ¸fZÔ f`ÔdIÔY¦f AüSX RYfB³f`ÔÀf IZY þfgBÔMX ´fiZdþOXZÔMX IYd´f»f Ad¦³f-2 IYf ÀfRY»f ´fSXeÃf¯f ·ffSX°fe¹f ÀfZ³ff IZY ÀMÑ`MXZdþIY RYûÀfZÊþ IY¸ffÔOX ³fZ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû AûdOXVff IZY AQb»f IY»ff¸f õe´f ÀfZ Ad¦³f-2 d¸fÀffB»f IYf ÀfRY»f ´fSXeÃf¯f dIY¹ffÜ ´fSX¸ff¯fb WXd±f¹ffSX »fZ þf³fZ ¸fZÔ ÀfÃf¸f BÀf d¸fÀffB»f IYe ¸ffSXIY Ãf¸f°ff 2, 000 dIY¸fe ÀfZ Ad²fIY WX`Ü EIY WXµ°fZ ´fWX»fZ AQb»f IY»ff¸f õe´f ÀfZ WXe Ad¦³f-1 d¸fÀffB»f IYf ·fe ÀfRY»f ´fSXeÃf¯f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ »fÔffBÊ ¸fZÔ Ad¦³f-2 Ad¦³f-1 ÀfZ 15 ¸feMXSX »fÔfe WX` AüSX BÀfIYf Uþ³f 17 MX³f WX`Ü WXf»ffÔdIY Ad¦³f-1 IYe °fSXWX WXe Ad¦³f-2 d¸fÀffB»f ·fe A´f³fZ Àff±f 1000 dIY»fû IYf ·ffSX »fZ þf ÀfIY°fe WX` AüSX BÀfZ ÀfZ³ff ¸fZÔ Vffd¸f»f dIY¹ff þf ¨fbIYf WX`Ü Ad¦³f-1 IYe °fSXWX ÀMÑ`MXZdþIY RYûÀfZÊþ IY¸ffÔOX õfSXf Ad¦³f-2 IYf ´fidVfÃf¯f ·fe A·¹ffÀf IZY dWXÀÀfZ IZY °füSX ´fSX dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü Ad¦³f-2 IYf ´fSXeÃf¯f ¸fa¦f»fUfSX IYe ÀfbfWX AQb»f IY»ff¸f õe´f dÀ±f°f EIYeIÈY°f ´fSXeÃf¯f SXZÔþ (AfBÊMXeAfSX) IZY ´f`OX 4 ´fSX ¸fûffB»f »ffg³¨fSX ÀfZ dIY¹ff ¦f¹ffÜ AQb»f IY»ff¸f õe´f IYû ´fWX»fZ ½WXe»fSX AfBÊ»f`ÔOX IZY ³ff¸f ÀfZ þf³ff þf°ff ±ffÜ f°ff¹ff þf SXWXf WX` dIY Ad¦³f-2 IYe þQ ¸fZÔ ´fcSXf ´ffdIYÀ°ff³f Af ÀfIY°ff WX`Ü ´fifÔ°ffA²¹fÃf dQ³fZVf ´fiÀffQ Vf¸ffÊ ³fZ f°ff¹ff dIY LØfeÀf¦fPÞX IZY 27 dþ»fZ ¸fZÔ BÀfe ´fiIYfSX IYf¹fÊIiY¸f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ VffÀf³f IYû A´f³fe ¸ffÔ¦fûÔ IYû ¹ffQ dQ»ff¹ff þf SXWXf WX`Ü IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ¸fb£¹f øY´f ÀfZ ÀfÔSXÃfIY SXf²fZ ´fMXZ»f, dþ»ff A²¹fÃf WXZ¸fÔ°f ·ffSX°fe, CX´ff²¹fÃf AÔ°fSXf¸f ÀffWXc, CX´ff²¹fÃf »fû¨f³f ´ff¯OXZ, dþ»ff ÀfÔ¹fûþIY ¸fb»fZ¿f ÀffWXc, IYû¿ff²¹fÃf dUSXZ³Qi IY¿¹f´f, dþ»ff d¸fOX¹ff ´fi·ffSXe E»f.fe. d·f»fZ´ffdSX¹ff, EUÔ IYf¹fÊIiY¸f IYf Af·ffSX ÀfÔ§f IZY Àfd¨fU °fbRYf³f dÀfÔWX NXfIbYSX IZY Àff±f Àf`ÔIYOXûÔ ÀfUÊ dU·ff¦fe¹f Q`.UZ.·fû. IY¸fʨffSXe CX´fdÀ±f°f SXWXZ Ü SX¸f³³ff IZY ÀfWX¹fû¦fe ³f¢Àf»fe ³fZ dIY¹ff Àf¸f´fʯf ¸ffOÞX B»ffIZY IZY IbYAf³ffSX IY¸fZMXe IYf E»fþeEÀf IY¸ffÔOXSX ±ffÜ »fJc ³fZ f°ff¹ff dIY UWX »fÔfZ Àf¸f¹f ÀfZ ³f¢Àfd»f¹fûÔ IZY Àff±f SXWXIYSX CX³fIYe dU¨ffSX²ffSXf ÀfZ CXf ¨fbIYf ±ffÜ Af Af¸f dþÔQ¦fe þe³ff ¨ffWX°ff WX`Ü »f¦ff°ffSX ´fbd»fÀf IZY QffU AüSX dUQZVfe U`Äffd³fIYûÔ IYû RiYe Ueþf QZ¦ff ÀfDYQe ASXf dSX¹ffQÜ ÀfDYQe ASXf ³fZ dUQZVfe U`Äffd³fIYûÔ AüSX dUVfZ¿fÄfûÔ IYû d³fVfb»IY Ueþf ¸fbWX`¹ff IYSXf³fZ IYf R`YÀf»ff d»f¹ff WX`Ü BÀf IYQ¸f IYf CXïZV¹f dUVfZ¿f øY´f ÀfZ QZVf IZY ÀUfÀ±¹f ÃfZÂf ¸fZÔ Àfb²ffSX IYSX³ff WX`Ü ¸fedOX¹ff dSX´fûMXÐÀfÊ IZY A³fbÀffSX, ÀfDYQe ÀUfÀ±¹f ´fdSX¿fQ IZY ¸fWXfÀfd¨fU AWX¸fQ A»f A¸feSXe ³fZ d´fL»fZ WXµ°fZ I`Ydf³fZMX õfSXf d»fE ¦fE R`YÀf»fZ IYe ÀfSXfWX³ff IYeÜ A¸feSXe ³fZ IYWXf dIY ÀUfÀ±¹f ÃfZÂf IYû fPÞXfUf QZ³fZ IZY d»fE ´fdSX¿fQ õfSXf ÀfbÓffBÊ ¦fBÊ dUd·f³³f ÀUfÀ±¹f ´fWX»fûÔ IZY °fWX°f ³fBÊ Ueþf ³fed°f IYû ¸fÔþcSXe Qe ¦fBÊ WX`Ü ¹fWX ³f¹ff Ueþf IZYU»f CX³f»fû¦fûÔ IYû dQ¹ff þfE¦ff, dþ³WXûÔ³fZ dUd·f³³f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ A´f³fe ¹fû¦¹f°ff Àffdf°f IYe WX`Ü BÀf ¹fûþ³ff IZY þdSX¹fZ Vfe¿fÊ dUQZVfe dUVfZ¿fÄfûÔ IYû QZVf ¸fZÔ AfIYd¿fÊ°f IYSX³fZ IYe CX¸¸feQ IYe þf SXWXe WX`, þû QZVf IZY dSXÀf¨fÊ IYf¹fÊIiY¸fûÔ ¸fZÔ dWXÀÀff »fZÔ¦fZÜ QSXAÀf»f, ÀfDYQe ASXf dUd·f³³f Àfb²ffSXûÔ IYû »ff¦fc IYSX³fZ IZY d»fE IYBÊ IYQ¸f CXNXf SXWXf WX`Ü dUVfZ¿fÄf, JfÀf°füSX ´fSX ÀUfÀ±¹f dUVfZ¿fÄf BÀf¸fZÔ A´f³ff ¹fû¦fQf³f QZ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ f`ÔdIÔY¦f §fûMXf»fZ ´fSX dUØf ¸fÔÂfe ³fZ °fûOÞXe ¨fb´´fe AfgdOXMXÀfÊ-¸f`³fZþ¸fZÔMX ´fSX CXNXfE ÀfUf»f f`ÔdIÔY¦f dÀfÀMX¸f ÀfZ ²fûJf²fOÞXe IYSX³fZ Uf»fûÔ IYf ´feLf IYSXZ¦feÜ dUØf ¸fÔÂfe dQ»»fe ¸fZÔ AÀfûdÀfEVf³Àf AfgRY dOXUZ»fd´fÔ¦f RYfB³f`ÔdÀfÔ¦f BÔdÀMXMXйfcVf³f B³f EdVf¹ff EZÔOX ´fdÀfdRYIY IZY Ufd¿fÊIY IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ fû»f SXWXZ ±fZÜ ¦füSX°f»ff WX` dIY ASXf´fd°f þc»fSX ³feSXU ¸fûQe AüSX CX³fIZY ¸ff¸ff ¸fZWXb»f ¨füIYÀfe ³fZ f`ÔIY IZY IbYL Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY Àff±f d¸f»fIYSX ´fÔþff ³f`Vf³f»f f`ÔIY ¸fZÔ 11,300 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IZY §fûMXf»fZ IYû AÔþf¸f dQ¹ff AüSX dUQZVf ·ff¦f ¦fEÜ BÀfIZY A»ffUf ´fZ³f f³ff³fZ Uf»fe SXûMXû¸f`IY IÔY´f³fe ´fSX ·fe f`ÔIYûÔ ÀfZ 3,695 IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYe ²fûJf²fOÞXe IYf AfSXû´f »f¦ff WX`Ü dU´fÃf IZY ¨fü°fSXRYf WX¸f»fZ IZY fe¨f dUØf ¸fÔÂfe ³fZ ´fWX»fe ffSX BÀf ¸fbïZ ´fSX A´f³fe ´fid°fdIiY¹ff Qe WX`Ü ´fdSXUfSX IYe d¨fÔ°ff ³fZ CXÀfZ Af°¸fÀf´fʯfÊ IZY d»fE ¸fþfcSX dIY¹ffÜ ¸fedOX¹ff ÀfZ ¨f¨ffÊ ¸fZÔ »fJc ³fZ f°ff¹ff dIY UWX ¸ffOÞX B»ffIZY ¸fZÔ CXÀfIYe ´fûdÀMXÔ¦f 2008 ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ffÜ °ff UWX ³f¢Àf»fe »feOXSX MXZIY SX¸f³³ff IYf ÀfWX¹fû¦fe SXWXfÜ ¦fe°ffÔþd»f IYe ¨f¸fIY ¸fZÔ kAÔ²fZl WXû ¦fE ±fZ f`ÔIY JÔOXZ»fUf»f IZY ³ff¸f BV¹fc dIY¹ff ¦f¹ff ±ff AüSX BÀfZ AfBÊÀfeAfBÊÀfeAfBÊ f`ÔIY IYû ·fe ÀfeÀfe dIY¹ff ¦f¹ff ±ff, þû ¦fe°ffÔþd»f ¦fib´f IYf EIY »fZÔOXSX WX`Ü IiYfCX³f ¦fe°ffÔþd»f ¦fib´f IYe IÔY´f³fe WX` AüSX MÑfÔÀf Ed¦þ¸f IYû ¦fe°ffÔþd»f IZY ´fi¸fûMXÀfÊ IZY EIY dSXV°fZQfSX ³fZ JOÞXf dIY¹ff ±ffÜ ¦fe°ffÔþd»f IZY IbY»f dSXÀfeUZf»Àf ¸fZÔ ¦fib´f dSXÀfeUZf»f IYe dWXÀÀfZQfSXe 33 ´fÀfZÊÔMX WX`Ü ¦fe°ffÔþd»f þZ¸Àf ¦fib´f IYe UWX IÔY´f³fe WX`, dþÀf³fZ f`ÔIYûÔ ÀfZ ÀffÀfZ Ad²fIY IYþÊ d»f¹ff WX`Ü C M Y K