Views
6 months ago

Amanpath

C M Y K

C M Y K SXfªf³ffaQ¦ffa½f A¸f³f ´f±f SXf¹f´fbSX, Vfd³f½ffSX, 14 A´fi`»f 2018 www.amanpath.com TODAY SXfþ³fed°f ÀfZ fPÞXIYSX Q»f IYe SXf¿MÑX ³fed°f WXû³fe ¨ffdWXE : Ad·f¿fZIY LbBÊJQf³f ¸fZÔ ¨f³ff-Àf°¹ff¦fiWX Afªf SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ dþ»ff dIYÀff³f ÀfÔ§f õfSXf ¨f³ff IYe Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f ´fSX JSXeQe IZY d»fE þfSXe ¨f³ff-Àf°¹ff¦fiWX AÔ°f¦fÊ°f 14 A´fi`»f IYû dIYÀff³f-Àf·ff Qû´fWXSX 12 fþZ IYfÔ¦fiZÀf ·fU³f IZY Àff¸f³fZ Af¹fûdþ°f IYe þfUZ¦feÜ ²ff³f IYe °fSXWX ¨f³fZ IYe Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f ´fSX JSXeQe IYe À±ff¹fe ½¹fUÀ±ff EUÔ BÀf U¿fÊ IZY d»fE °f°IYf»f JSXeQe ¨ff»fc IYSX³fZ IZY CXïZV¹f ÀfZ dþ»ffdIYÀff³f ÀfÔ§f IZY f`³fSX °f»fZ ¨f³ff-Àf°¹ff¦fiWX ¨f»ff¹ff þf SXWXf WX`Ü ¦ffÔU-¦ffÔU IZY f`NXIY EUÔ ´fi¸fbJ IZY³QiûÔ ¸fZÔ dIYÀff³f-Àf·ff dIY¹ff þf SXWXf WX` QcÀfSXe VfbøYAf°f LbBÊJQf³f ÀfZ IY»f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü 17 A´fi`»f IYû Àff»WXZUfSXf ¸fZÔ dIYÀff³f Àf·ff IYe °f`¹ffSXe IYe þf SXWXe WX`Ü dIYÀff³f Àf·ff ¸fZÔ d³f:Vfb»IY ¨f³ff ffÔMXIYSX ·fe dIYÀff³f dUSXû²f þ°ff¹fZÔ¦fZÜ dþ»ff dIYÀff³f ÀfÔ§f ³fZ ª¹ffQf ÀfZ ª¹ffQf ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ·ff¦feQfSXe IYe A´fe»f IYe WX`Ü d³f¦f¸f IYe fþMX f`NXIY 16 IYû SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f IYe fþMX f`NXIY 16 A´f`i»f Àfû¸fUfSX IYû ´fif°f: 10.50 fþZ ÀfUZÊV½fSXQfÀf ÀIcY»f ¸f`Qf³f ¸fZÔ ³fU d³fd¸fÊ°f ¦ffÔ²fe Àf·ff ¦fÈWX ¸fZÔ AfWXc°f IYe ¦fBÊ WX` Ü f`NXIY ¸fZÔ ´fb³fSXedÃf°f Af¹f-½¹f¹f U¿fÊ 2017-18 EUÔ ´fiÀ°ffdU°f Af¹f-½¹f¹f fþMX dUØfe¹f U¿fÊ 2018-19 IZY ÀUeIÈYd°f IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ dU¨ffSX-dU¸fVfÊ CX´fSXfÔ°f d³f¯fʹf d»f¹ff þf¹fZ¦ffÜ CXöYfVf¹f IYe þf³fIYfSXe QZ°fZ WXbE d³f¦f¸f A²¹fÃf dVfU U¸ffÊ ³fZ f°ff¹ff dIY ´fif°f: 10.50 fþZZ ÀfZ f`NXIY ´fifSXÔ·f WXû¦feÜ ¸fWXf´füSX ¸f²fbÀfccQ³f ¹ffQU õfSXf f`NXIY IZY ´fifSXÔ·f ¸fZÔ fþMX ´fid°fUZQ³f IYf ´fNX³f dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ CX³WXû³fZÔ ¸fWXf´füSX ÀfdWX°f ¸fWXf´füSX ´fdSX¿fQ IZY ´fi·ffSXe ÀfQÀ¹fûÔ, ´ff¿fÊQûÔ, ³ff¸ffÔdIY°f ´ff¿fÊQûÔ U ´fÂfIYfSXûÔ EUÔ Ad²fIYfdSX¹fûÔ- IY¸fʨffdSX¹fûÔ ÀfZ f`NXIY ¸fZÔ CX´fdÀ±fd°f IYe A´fe»f IYe WX`Ü ³fZVf³f»f »fûIY AQf»f°f 22 IYû SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ SXf¿MÑXe¹f dUd²fIY ÀfZUf ´fifd²fIYSX¯f ³fBÊ dQ»»fe õfSXf 22 A´fi`»f 2018 IYû ³fZVf³f»f »fûIY AQf»f°f Af¹fûdþ°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ´fcUÊ ¹fWX d°fd±f 14 A´fi`»f 2018 IYû d³f²ffÊdSX°f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ 14 A´fi`»f IYû OXfg. A¸fZOXIYSX þ¹fÔ°fe WXû³fZ IZY IYfSX¯f ³fZVf³f»f »fûIY AQf»f°f 22 A´fi`»f 2018 IYû Af¹fûdþ°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü UfWX³f ¨ff»fIY IZY ·f°feÊ IZY d»fE AfUZQ³f Af¸fÔdÂf°f SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ IY»fZ¢MXûSXZMX IZY SXfþÀU dU·ff¦f ¸fZÔ ÀfÔdUQf IZY Af²ffSX ´fSX 11 UfWX³f ¨ff»fIY IZY ´fQûÔ ´fSX ·f°feÊ WXZ°fb 27 A´fi`»f 2018 °fIY AfUZQ³f Af¸fÔdÂf°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü B¨LbIY EUÔ ´ffÂf A·¹f±feÊ 27 A´fi`»f 2018 °fIY ´fÔþeIÈY°f OXfIY/À´feOX ´fûÀMX ÀfZ IY»fZ¢MXSX (dUØf), SXfþ³ffÔQ¦ffÔU ¸fZÔ A´f³ff AfUZQ³f ´fiÀ°fb°f IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ UfWX³f ¨ff»fIY (ÀfÔdUQf) ·f°feÊ IZY d»fE 2 ´fQ A³fbÀfcd¨f°f þ³fþfd°f, EIY-EIY ´fQ A³fbÀfcd¨f°f þfd°f, A³¹f d´fLOÞXf U¦fÊ EUÔ ·fc°f´fcUÊ Àf`d³fIY AüSX 6 ´fQ A³ffSXdÃf°f ßfZ¯fe IZY d»fE dUÄffd´f°f dIY¹fZ ¦f¹fZ WX`ÔÜ BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ AfUZQ³f IYf ´fiføY´f EUÔ dUÀ°fÈ°f þf³fIYfSXe dþ»ff IYf¹ffÊ»f¹f SXfþ³ffÔQ¦ffÔU IZY Àfc¨f³ff RY»fIY EUÔ UZfÀffBÊMX ¸fZÔ QZJ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ IÈY¿fIYûÔ ÀfZ ¹f±ffVfe§fi CXUÊSXIY CXNXfU IYSX³fZ IYe A´fe»f SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ ·ffSX°f ÀfSXIYfSX IZY d³fQZVffʳfbÀffSX 1 dQÀf¸fSX 2017 ÀfZ LØfeÀf¦fPÞX SXfª¹f ¸fZÔ ´fi°¹fÃf »ff·f WXÀ°ffÔ°fSX¯f (OXefeMXe) AÔ°f¦fÊ°f CXUÊSXIY IYf dUIiY¹f ´feAûEÀf ¸fVfe³f õfSXf WXe dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü CX´f ÀfÔ¨ff»fIY IÈYd¿f AV½f³fe fÔþfSXf ³fZ dþ»fZ IZY Àf¸fÀ°f ÀfZUf ÀfWXIYfSXe Àfd¸fd°f¹fûÔ EUÔ d³fþe CXUÊSXIY dUIiYZ°ffAûÔ IYû dþ»fZ IZY ´fi¸fbJ CXUÊSXIY IÔY´fd³f¹fûÔ õfSXf ´feAûEÀf ¸fVfe³f ´fif~ IYSX IÈY¿fIYûÔ IYû CXUÊSXIYûÔ IYf dU°fSX¯f Àfb¦f¸f°ff ÀfZ IYSX³fZ IYe A´fe»f IYe WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ dþ»fZ IZY IÈY¿fIYûÔ ÀfZ LØfeÀf¦fPÞX VffÀf³f õfSXf CXUÊSXIYûÔ IZY Ad¦fi¸f CXNXfU ¹f±ffVfe§fi IYSX³fZ IYWXf WX`Ü °ffdIY ¦fûQf¸fûÔ ¸fZÔ Af¦ff¸fe JSXeRY Àfeþ³f WXZ°fb À±ff³f dSXöY WXû EUÔ dSXöY À±ff³f ´fSX CXUÊSXIY IZY ·fÔOXfSX¯f ¸ffÔ¦f IZY A³fbøY´f dIY¹ff þf ÀfIZYÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY 1 RYSXUSXe ÀfZ 31 ¸ff¨fÊ 2018 °fIY Àfd¸fd°f¹fûÔ õfSXf CXNXfE ¦f¹fZ Àf¸fÀ°f ´fiIYfSX IZY CXUÊSXIY Ad¦fi¸f CXNXfU ¹fûþ³ff ¸fZÔ Àfd¸¸fd»f°f WXûÔ¦fZ EUÔ CXöY AUd²f ¸fZÔ CXNXf¹fZ ¦fE CXUÊSXIY ´fSX Àfd¸fd°f¹fûÔ õfSXf IÈY¿fIYûÔ ÀfZ ¹ffþ IYe SXfdVf Ad²f·ffdSX°f ³fWXeÔ IYe þfE¦feÜ ff»f dUUfWX EIY IYf³fc³fe A´fSXf²f SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ dþ»ff dUd²fIY ÀfZUf ´fifd²fIYSX¯f IYe Àfd¨fU AÔþ»fe dÀfÔWX ³fZ f°ff¹ff dIY ff»f dUUfWX EUÔ IYf³fc³fe A´fSXf²f WX`Ü dIY³°fb Afþ ·fe IbYL ¦fif¸fe¯f AÔ¨f»fûÔ EUÔ IYBÊ Àf¸ffþûÔ ¸fZÔ ff»f dUUfWX dIY¹ff þf°ff WX`Ü ff»f dUUfWX IYe Àfc¨f³ff ´fif~ WXû³fZ ´fSX ¹ff þfSX³f ff»f dUUfWX IYSXfE þf³fZ IYe dVfIYf¹f°f ´fif~ WXû³fZ ´fSX ff»f dUUfWX IYSXfE þf³fZ IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ´fdSXUfSXþ³f EUÔ CXÀf¸fZÔ Àfd¸¸fd»f°f »fû¦fûÔÔ IZY dUøYð ff»f dUUfWX ´fid°f¿fZ²f Ad²fd³f¹f¸f 1929 IZY °fWX°f IYf³fc³fe EUÔ QÔOXf°¸fIY IYfSXÊUfBÊ IYe þf ÀfIY°fe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY IYûBÊ f¨¨ff ¹ff ffd»fIYf dþÀfIYe Af¹fb 18 U¿fÊ ÀfZ IY¸f WXû, ¹fdQ CXÀfIYf þfSX³f dUUfWX IYSXf¹ff þf°ff WX`, °fû CXÀfIYf dUSXû²f IYSX°fZ WXbE ÀfÔfÔd²f°f ±ff³ff ¸fZÔ BÀfIYe dVfIYf¹f°f QþÊ IYSXf ÀfIY°fZ WX`Ü BÀfIZY A»ffUf ¸fdWX»ff EUÔ ff»f dUIYfÀf dU·ff¦f SXfþ³ffÔQ¦ffÔU IZY QcSX·ff¿f IiY¸ffÔIY 07744- 225188, dþ»ff dUd²fIY ÀfZUf ´fifd²fIYSX¯f SXfþ³ffÔQ¦ffÔU IZY QcSX·ff¿f IiY¸ffÔIY 07744-227441, ¨ffBÊ»OX »ffBʳf IZY WXZ»´f»ffBʳf IiY¸ffÔIY 1098, SXfª¹f ff»f Af¹fû¦f IZY ÀfQÀ¹f VfSXQ ßfeUfÀ°fU IZY ¸fûffBÊ»f ³fÔfSX 98271- 73727 ´fSX ·fe Àfcd¨f°f dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü IYf»fe ¸fÔdQSX ¸fZÔ ·fÔOXfSXf 14 IYû SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ VfWXSX IZY ·fSXfIYf´ffSXf dÀ±f°f IYf»fe ¸ffBÊ ¸fÔdQSX ¸fZÔ Vfd³fUfSX 14 A´fi`»f IYû ·fÔOXfSXf ´fiÀffQe IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ³fUSXfdÂf ´fUÊ IZY CX´f»fùf ¸fZÔ ¸fÔdQSX Àfd¸fd°f õfSXf ·fÔOXfSXf Af¹fûdþ°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü Àfd¸fd°f IZY A²¹fÃf AV½f³fe ¦fb~f (¨fbÔMXe) ³fZ f°ff¹ff dIY ¨f`Âf ³fUSXfdÂf IZY CX´f»fùf ¸fZÔ ¸fÔdQSX Àfd¸fd°f õfSXf Vfd³fUfSX IYû ·fÔOXfSXf ´fiÀffQe IYf IYf¹fÊIiY¸f SXJf ¦f¹ff WX`Ü ÀffÔÀfQ ³fZ IYe §fû¿f¯ff, þûVfe»f¸f°fe ¸fZÔ WXû¦ff ´ff³fe MXÔIYe IYf d³f¸ffʯf Àff»fûÔ ffQ þfQcMXû»ff WXf¹fSX ÀfZIZYÔOXSXe ÀIcY»f IYû d¸f»fZ¦ff ·fU³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ ÀffÔÀfQ Ad·f¿fZIY dÀfÔWX IYf SXfþ³ffÔQ¦ffÔU ´fiUfÀf dUIYfÀfJÔOX AÔff¦fPÞX ¨füIYe IZY ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f þfQcMXû»ff IYe WXf¹fSX ÀfZIZYÔOXSXe ÀIcY»f IZY f¨¨fûÔ IZY d»fE Àfü¦ff°fûÔ ·fSXf SXWXfÜ ¹fWX ÀIcY»f Àff»fûÔ ÀfZ WXfBÊ ÀIcY»f ·fU³f IZY Ad°fdSXöY IYÃf ¸fZÔ ÀfÔ¨ffd»f°f ±ff, dþÀfÀfZ ¹fWXfh IZY dUôfd±fʹfûÔ IYû IYfRYe °fIY»feRY WXû°fe ±feÜ ÀffÔÀfQ ³fZ ¹fWXfÔ ³fE WXf¹fSX ÀfZIZYÔOXSXe ÀIcY»f ·fU³f f³fUf³fZ IYe §fû¿f¯ff IYe, °ffdIY dUôfd±fʹfûÔ IYû °fIY»feRY ³f WXû AüSX UZ fZWX°fSX Uf°ffUSX¯f ´fPÞXfBÊ IYSX ÀfIZYÔÜ ÀffÔÀfQ ßfe dÀfÔWX A´f³fZ SXfþ³ffÔQ¦ffÔU ´fiUfÀf IZY QüSXf³f 11 A´fi`»f IYû QZSX Vff¸f þfQcMXû»ff ´fWXbÔ¨fZ, þWXfÔ CX³fIYf ÀUf¦f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ CX³WXZÔ ¹fWXfÔ IZY ¦fif¸fe¯fûÔ EUÔ dUôfd±fʹfûÔ ³fZ f°ff¹ff dIY ¹fWXfÔ Àff»fûÔ ÀfZ WXf¹fSX ÀfZIZYÔOXSXe ÀIcY»f WX`, þû ´fbSXf³fZ WXfBÊ ÀIcY»f IZY Ad°fdSXöY IYÃf ¸fZÔ WXe ÀfÔ¨ffd»f°f WX`, dþÀfÀfZ dUôfd±fʹfûÔ IYû ´fPÞXfBÊ d»fJfBÊ ¸fZÔ ff²ff Af°fe WX`Ü ÀffÔÀfQ ßfe dÀfÔWX ³fZ BÀf ´fSX °f°IYf»f ³f¹ff ÀIcY»f ·fU³f f³fUf³fZ IYe §fû¿f¯ff IYeÜ ÀffÔÀfQ ßfe dÀfÔWX BÀfÀfZ ´fcUÊ ¦fif¸f þûVfe»f¸f°fe EUÔ ¦fif¸f IZYVff»f ·fe ´fWXbÔ¨fZ ±fZ, þWXfÔ ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ CX³fIYf ·f½¹f ÀUf¦f°f dIY¹ffÜ ÀffÔÀfQ ßfe dÀfÔWX ³fZ IZYVff»f ¸fZÔ ¦fif¸fe¯fûÔ IYû ÀfÔfûd²f°f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY LØfeÀf¦fPÞX IYe ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX WX¸fZVff ÀfZ WXe dIYÀff³fûÔ IYe dWX°fd¨fÔ°fIY SXWXe WX`Ü ¨f³ff IZY d»fE ÀfSXIYfSX õfSXf WXf»f WXe ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IYû ´fid°f EIYOÞX 1500 ÷Y´f¹fZ ´fiû°ÀffWX³f ÀffaÀfQ Ad·f¿fZIY dÀfaWX ³fZ dIY¹ff dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYû Àfü·ff¦¹f IY³fZ¢Vf³f ´fi¸ff¯f ´fÂf IYf dU°fSX¯f LbdSX¹ff IZY 5 ¦fif¸fûÔ IYû d¸f»ff Vf°f-´fid°fVf°f dUôb°f IY³fZ¢Vf³f Uf»fZ ¦fif¸f IYf Àf¸¸ff³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ EIY dQUÀfe¹f ´fiUfÀf IZY QüSXf³f dUIYfÀfJÔOX LbdSX¹ff IZY ¦fif¸f RYRYf¸ffSX, IZYÀf»ff EUÔ Af»feUfSXf ´fWXbÔ¨fZ ÀffÀfÔQ Ad·f¿fZIY dÀfÔWX IZY IYSXIY¸f»fû õfSXf À±ff³fe¹f IYf¹fÊIiY¸fûÔ ¸fZÔ Àfü·ff¦¹f ¹fûþ³ff IZY °fWX°f 17 dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYû Àfü·ff¦¹f dUôb°f IY³fZ¢Vf³f ´fi¸ff¯f ´fÂf ´fiQf³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ÀffÔÀfQ ßfe dÀfÔWX ³fZ Vf°f-´fid°fVf°f dfþ»fe IY³fZ¢Vf³f ´fiQf³f dIY¹fZ þf³fZ WXZ°fb ÀfSXfWX³fe¹f ´fi¹ffÀfû IZY d»fE ¦fif¸f ¦f`ÔQfMXû»ff, Àfe°ffIYÀff, IZYÀff»f, d¨fSX¨ffSXeIY»ff EUÔ ¸ff°fZJZOXf× IZY ÀfÔSX´f¨fûÔ IYû ´fiVfdÀ°f ´fÂf QZIYSX Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ Af¹fûdþ°f IYf¹fÊIiY¸f IYû ÀfÔfûd²f°f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ÀfWXþ dfþ»fe WXSX §fSX Àfü·ff¦¹f ¹fûþ³ff IZY dIiY¹ff³U¹f³f ÀfZ dUIYfÀfJÔOX LbdSX¹ff IZY ¦fif¸fe¯f AÔ¨f»fûÔ IZY AdUôb°feIÈY°f §fSXûÔ IYû AfÀff³fe ÀfZ dUôb°f IY³fZ¢Vf³f d¸f»f³ff AfÔSX·f WXû ¦f¹ff WX`Ü Af WXSX ¦fif¸fûÔ ¸fZÔ Vf°f-´fid°fVf°f dfþ»fe IY³fZ¢Vf³f IYû »fZIYSX ´fid°fÀ´f²ffÊ WXû SXWXe WX`Ü À±ff³fe¹f þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ EUÔ dUôb°f dU·ff¦f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ þøYSX°f¸fÔQ »fû¦fûÔ IZY §fSXûÔ IYû dfþ»fe ÀfZ SXûVf³f dIY¹ff þf SXWXf WX`ÔÜ Àfü·ff¦¹f ¹fûþ³ff IZY °fWX°f fe´feE»f ´fdSXUfSXûÔ IYû d³f:Vfb»IY dfþ»fe IY³fZ¢Vf³f ´fiQf³f dIY¹fZ þf SXWXZ WX`Ô °f±ff E´feE»f ´fdSXUfSXûÔ IYû 50 ÷Y´fE IYe QÀf ¸ffdÀfIY dIYV°f ´fSX IY³fZ¢Vf³f dQ¹ff þf SXWXZ WX`ÔÜ ´fi°¹fZIY AdUôb°feIÈY°f §fSX °fIY dfþ»fe ´fWXb¨ffÔ³fZ IZY d»fE JÔ·ff, °ffSX EUÔ AfUV¹fIY Àff¸f¦fie ¸fZÔ »f¦f³fZ Uf»fZ J¨fûÊ IYf UWX³f VffÀf³f õfSXf dIY¹ff þf SXWXf WX`ÔÜ dUôb°f ´fû»f ÀfZ ¸feMXSX °fIY »fûIY°fÔÂf IYe SXÃff IZY ³ff¸f ´fSX ³füMXÔIYe IYSX SXWXe WX` ·ffþ´ff : QbfZ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ dþ»ff IYfÔ¦fiZÀf IY¸fZMXe IZY ´fiUöYf øY´fZVf QbfZ ³fZ IYWXf dIY QZVf ¸fZÔ ´fcSXe °fSXWX ÀfZ ASXfþIY Uf°ffUSX¯f f³ff³fZ IYf IYf¹fÊ IYSX³fZ Uf»fe ·ffþ´ff Afþ »fûIY°fÔÂf IYe SXÃff IZY ³ff¸f ´fSX þ³f°ff IYû ¦fb¸fSXfWX IYSX³fZ IYe d³f¹f°f ÀfZ ²fSX³ff ´fiQVfʳf IYf þû JZ»f JZ»f SXWXe WX` UWX ·ffþ´ff IYe »f¨fSX ÀfSXIYfSX ¨f»ff³fZ IYf CXQfWXSX¯f WX`Ü ·ffþ´ff IZY³Qi ¸fZÔ ÀfØffÀfe³f WXbBÊ WX` °ff ÀfZ »fû¦fûÔ IZY þ¸ff ´fcÔþe ·fe ÀfbSXdÃf°f ³fWXeÔ WX` ½¹ff´ffSXe °fIY ´fSXZVff³f WX` »fûIY°fÔÂf IZY ¸fÔdQSX ¸fZÔ ÀfÔÀfQ ¸fZÔ ·fe B³fIZY õfSXf »ff¹fZ þf³fZ Uf»fZ dU¿f¹fûÔ ¸fZÔ ·fe ´ffQdVfÊ°ff ³fWXeÔ SXWX°fe AüSX »ff¹fZ ¦f¹fZ dU¿f¹fûÔ ¸fZÔ ´ffQdVfÊ°ff EUÔ ÀfVföY dU´fÃf IYe ·fcd¸fIYf ÀfZ ¹fZ OXSXZ WXbE SXWXZ WX`Ü ÀfQ³f CXd¨f°f øY´f ÀfZ ³f ¨f»f³fZ IYf EIY ¦fb¸fSXfWX IYSX³fZ IYe d³f¹f°f ÀfZ ²fSX³ff ´fiQVfʳf IYf þû JZ»f JZ»f SXWXe WX` UWX ·ffþ´ff IYe »f¨fSX ÀfSXIYfSX ¨f»ff³fZ IYf CXQfWXSX¯f WX` ¸ffÂf IYfSX¯f ÀfSXIYfSX IYe ¦f»f°f ³fed°f WX` IZY³Qi ÀfSXIYfSX IYe IYûBÊ ·fe ¹fûþ³ff RY»fe·fc°f ³fWXeÔ WXû SXWXe WX` ¹fûþ³ffAûÔ IZY ³ff¸f ´fSX dÀfÊRY þ³f°ff IYû NX¦ff þf SXWXf WX` dþÀfIYf dUSXû²f dU´fÃf IYSX°fe Af SXWXe WX` AüSX Af¦fZ ·fe IYSXZÔ¦fe Qû A´fi`»f IYû dþÀf ´fiIYfSX ÀfZ dWXÔÀfIY UfSXQf°fZ WXbBÊ CXÀfZ SXûIY³fZ ¸fZÔ ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX ´fc¯fÊ°f: dURY»f SXWXe dþÀfIZY IYfSX¯f Af´fÀfe ½¹f¹f¸f³fÀf°ff IYû f»f d¸f»ff ÀfSXIYfSX ¹fdQ ÀfdUÊÀf »ffBʳf U §fSX IZY AÔQSX 10 RcYMX °fIY Uf¹fdSXÔ¦f dU°fSX¯f IÔY´f³fe õfSXf IYe þf SXWXe WX`Ü BÀfIZY Àff±f WXe ¸feMXSX EUÔ fûOXÊ »f¦ffIYSX EIY E»fBÊOXe f»f ·fe ´fiQf³f dIY¹fZ þf SXWXZ WX`ÔÜ LØfeÀf¦fPÞX SXfª¹f ´ffgUSX dOXÀMÑe¹fcVf³f IÔY´f³fe SXfþ³ffÔQ¦ffÔU ÃfZÂf IZY IYf¹fÊ´ff»fIY d³fQZVfIY ÀfÔþ¹f ´fMXZ»f ³fZ f°ff¹ff dIY SXfþ³ffÔQ¦ffÔU UÈ°f IZY A³°f¦fÊ°f OXûÔ¦fSX¦ffÔU ÀfÔ·ff¦f IZY IbY¸fQfÊ dU°fSX¯f IZY³Qi IZY °fWX°f ¦fif¸f Àfe°ffIYÀff IZY øY´f¨fÔQ ¹ffQU, ßfe¸f°fe fb²fIbYUÔSX, ßfe ·f¦fû»feSXf¸f, ßfe¸f°fe WXû¸fZV½fSXe ÀffWXc, »fûIZYVf IbY¸ffSX ÀffWXc, QZUf³fÔQ L»fd³f¹ff, ¦fif¸f ¦fdWXSXf·fZOÞXe ¨ffWX°fe °fû BÀfIYf Àf¸ff²ff³f ÀfSXIYfSX IYû IYSX³ff ±ff A´f³fe AÀfRY»f°ff IYû dL´ff³fZ IZY d»fE ·ffþ´ff A´f³fZ ÀffÔÀfQûÔ IZY ¸ff²¹f¸ ÀfZ ³füMXÔIYe IYSX SXWXe WX`Ü »fZdIY³f QZVf EUÔ ´fiQZVf IYe þ³f°ff ·ffþ´ff IYe ³füMXÔIYe IYû ·fd»f ·ff°fe Àf¸fÓf°fe WX`Ü ÀffÀfZ Qb·ffʦ¹f þ³fIY ´fWX»fb ¹fWX WX` dIY ÀfSXIYfSX ¨f»ff³fZ Uf»fûÔ IYû ²fSX³ff ¸fZÔ f`NX³ff ´fOÞX× SXWXf WX`Ü A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ dþ»ff IYû¿ff»f¹f õfSXf 11 A´fi`»f 2018 IYû ´fif°f: 11 ÀfZ 1 fþZ EUÔ Qû´fWXSX 3 ÀfZ 5 fþZ °fIY Qû ´ffd»f¹fûÔ ¸fZÔ dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f IZY Àf·ff¦fÈWX ¸fZÔ IY»fZ¢MXSX ·fe¸f dÀfÔWX IZY AfQZVff³fbÀffSX Àfe´feEÀf IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY UZ°f³f ·fb¦f°ff³f EUÔ þe´feERY IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY d¸fdÀfÔ¦f OXZdfMX/IiYZdOXMX IZY ´fiIYSX¯fûÔ IZY d³fSXfIYSX¯f WXZ°fb IYf¹fÊVff»ff IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ IZY EZVfIbY¸ffSX ÀffWXc, BÊV½fSX ¸fSXfSX, ßfU¯f IbY¸ffSX, SX§fb³ff±f ¸fSXfSX EUÔ ¦fif¸f IZYÀf»ff IZY ßfe¸f°fe SXfþIbY¸ffSXe þ¸fbd³f¹ff, ßfe¸f°fe ÀfIbY³fffBÊ IÔYUSX, ßfe¸f°fe »fe»ffffBÊ IYûMXZ»fIYSX, ßfe¸f°fe IY»ffffBÊ IÔYUSX, ßfe¸f°fe PXZd»f¹ff ffBÊ IÔYUSX, ßfe¸f°fe þÔÂfeffBÊ IÔYUSX, ßfe¸f°fe ÀfdUÂfe ffBÊ IÔYUSX IYû dUôb°f IY³fZ¢Vf³f ´fi¸ff¯f ´fÂf dU°fdSX°f dIY¹fZ ¦f¹fZ WX`ÔÜ ¦fif¸f ¦f`ÔQfMXû»ff Àfe°ffIYÀff, IZYÀff»f, d¨fSX¨ffSXeIY»ff EUÔ ¸ff°fZJZOXf× ¸fZÔ IiY¸fVf: 322, 165, 124, 243, U 180 IY³fZ¢Vf³f ´fcUÊ ÀfZ dUô¸ff³f WX`ÔÜ Àfü·ff¦¹f ¹fûþ³ff IZY °fWX°f CXöY ¦fif¸fûÔ ¸fZÔ 67 dUôb°f IY³fZ¢Vf³f ´fiQf¹f IYSX Vf°´fid°fVf°f IY³fZ¢Vf³f ´fi¸ff¯f ´fÂf dQ¹fZ ¦f¹fZ WX`Ü BÀf AUÀfSX ´fSX ´fcUÊ dU²ff¹fIY SXdþ³QiSX´ff»f dÀfÔWX ·fdMX¹ff, dþ»ff ÀfWXIYfSXe IZY³Qie¹f f`ÔIY IZY A²¹fÃf Àfd¨f³f f§fZ»f EUÔ IYf¹fÊ´ff»f³f Ad·f¹fÔ°ff EÀf. IÔYUSX, ÀfWXf¹fIY Ad·f¹fÔ°ff AfSX´fe NXfIbYSX, IYd³fâ Ad·f¹fÔ°ff ¸ffJ³f »ff»f dÀf³WXf EUÔ ÃfZÂf IZY þ³f ´fid°fd³fd²f¹fûÔ ÀfdWX°f ¦fif¸fUfÀfe CX´fdÀ±f°f WXbEÜ dþÀf¸fZÔ dþ»fZ IZY Àf¸fÀ°f OXe.OXe.Aû. EUÔ CX³fÀfZ ÀfÔfÔd²f°f »fZJf´ff»f CX´fdÀ±f°f SXWXZÜ IYf¹fÊVff»ff ¸fZÔ ³fUe³f AÔVfQf¹fe ´fZÔVf³f ¹fûþ³ff³°f¦fÊ°f IYf¹fÊSX°f Àfe´feEÀf IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY UZ°f³f ·fb¦f°ff³f WXZ°fb ´fiÀffdSX°f dUØf d³fQZÊ¿f-14/2018 IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ dUÀ°fÈ°f þf³fIYfSXe ´fiQf³f IYe ¦fBÊÜ BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ IYû¿ff»f¹f Ad²fIYfSXe ²feSXþ ³fVfe³fZ ³fZ Àf¸fÀ°f OXeOXeAû IYû þf¦føYIY SXWX³fZ EUÔ Àf¸f¹ffUd²f ¸fZÔ QZ¹fIY IYû¿ff»f¹f ¸fZÔ ´fiÀ°fb°f IYSX³fZ WXZ°fb IY³ffÊMXIY ¸fZÔ °fZþIYSX¯f IYû þ`³f IYed°fÊ Àf¸¸ff³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfþ³ffÔQ¦ffhUÜ dUV½f dU£¹ff°f þ`³f °fe±fÊ ßfU¯f fZ»f¦fû»ff IY³ffÊMXIY ¸fZÔ þ`d³fª¸f dRY»ffMXZ»fe ¦fbi´f IYf °feÀfSXf SXf¿MÑXe¹f Ad²fUZVf³f 7 ÀfZ 9 A´fi`»f °fIY ÀfRY»f°ff ´fcUÊIY Àf¸´f³³f WXbAfÜ BÀf AUÀfSX ´fSX þ`³f ²f¸fÊ ´fSX Af²ffdSX°f dMXIYMXû AüSX OXfIY Àff¸f¦fie IYe ´fiQVfʳfe ¦fû¸fMX´fZ¢Àf 2018 IYf Af¹fûþ³f IY³ffÊMXIY OXfIY dU·ff¦f õfSXf dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¦fü¸fMX´fZ¢Àf 2018 IZY BÀf AUÀfSX ´fSX LØfeÀf¦fPÞX SXfª¹f ¦füSXU A»fÔIYSX¯f ´fif~ °fZþIYSX¯f þ`³f IYû ´fSX¸f ´fcª¹f ÀUdÀ°f ßfe ·f˜fSXIY ¨fføY IYed°fÊ ÀUf¸fe õfSXf þ`³f IYed°fÊ Àf¸¸ff³f ´fiQf³f dIY¹ff SXfdVf QZ³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ff þû ÀfSXIYfSX IYe dIYÀff³fûÔ IZY ´fid°f d¨fÔ°ff IYû QVff°ffÊ WX`Ü ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ BÀfIZY d»fE ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX EUÔ CX³fIZY ¸fÔdÂf¸fÔOX»f IZY ´fid°f Af·ffSX ´fiIYMX dIY¹ff AüSX ÀffÔÀfQ Ad·f¿fZIY dÀfÔWX IYf Ad·f³fÔQ³f dIY¹ffÜ ßfe dÀfÔWX ³fZ ¦fif¸f þûVfe»f¸f°fe ¸fZÔ ´ff³fe MXÔIYe d³f¸ffʯf IYSXUf³fZ IYe §fû¿f¯ff IYe AüSX IYWXf dIY BÀfÀfZ ¦fif¸f IYe ´fZ¹fþ»f Àf¸fÀ¹ff IYf d³fQf³f WXû ÀfIZY¦ffÜ ÀffÔÀfQ ßfe dÀfÔWX ¦fif¸f ffÔ²ffffþfSX ¸fZÔ IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ÀfZ d¸f»f³fZ ·fe ¦fE, þWXfÔ CX³WXûÔ³fZ IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IZY Àff±f ¸fûWX³f WXûMX»f ¸fZÔ ¨ff¹f IYe ¨fbÀIYe ·fe »feÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ÀffÔÀfQ ßfe dÀfÔWX IZY Àff±f dþ»ff ·ffþ´ff ¸fWXf¸fÔÂfe dWXSXZ³Qi A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ LØfeÀf¦fPÞX ÀMXZMX ´ffgUSX dOXÀMÑe¹fcVf³f IÔY´f³fe SXfþ³ffÔQ¦ffÔU ÃfZÂf õfSXf IYfeSX²ff¸f dþ»fZ IZY ¦fif¸fe¯f EUÔ U³ffÔ¨f»f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ¦fb¯fUØff´fc¯fÊ dfþ»fe Af´fcd°fÊ IZY d»fE ¸fb£¹f¸fÔÂfe DYþfÊ ´fiUfWX ¹fûþ³ff ´fSX °fZþe ÀfZ IYf¹fÊ dIY¹fZ þf SXWXZÔ WX`Ü BÀfe °ffSX°f¸¹f ¸fZÔ IYU²ffÊ ÀfÔ·ff¦f IZY A³°f¦fÊ°f d´f´fdSX¹ff dU°fSX¯f IZY ¦fif¸f ¦fû´ff»f·ffU³ff ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe DYþfÊ ´fiUfWX ¹fûþ³ff IZY °fWX°f 2.65 IYSXûOÞX ÷Y´fE IYe »ff¦f°f ÀfZ d³fd¸fÊ°f ³fUe³f 33/11 IZY½WXe CX´f IZY³Qi IYf ÀfRY»f ´fif¹fûd¦fIY ´fSXeÃf¯f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf CX´fIZY³Qi IZY dIiY¹ffVfe»f WXû þf³fZ ÀfZ ÃfZÂf IZY »f¦f·f¦f 15 ¦ffÔUû IYe dUôb°f ÀfÔf²fe Àf¸fÀ¹ffAûÔ ÀfZ ¸fbdöY d¸f»fZ¦feÜ L¦f ÀMXZMX ´ffgUSX IÔY´f³fe IYU²ffÊ Af¦fiWX dIY¹ffÜ Àff±f WXe dUØf d³fQZÊ¿f-14 IZY °fWX°f Àf¸f¹ffUd²f ¸fZÔ UZ°f³f ·fb¦f°ff³f ³f WXû ´ff³fZ IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ IY¸fʨffSXe IYû WXbBÊ ¹ffþ IYe SXfdVf IYe WXfd³f IYe UÀfc»fe ÀfÔfÔd²f°f OXeOXeAû ÀfZ dIY¹fZ þf³fZ IYe ½¹fUÀ±ff IYf dUÀ°fÈ°f þf³fIYfSXe OXeOXeAû IYû ´fiQf³f IYeÜ Àff¸ff³¹f ·fdU¿¹f d³fd²f Ad·fQf°ffAûÔ IZY U¿fûÊÔ ÀfZ »fÔdf°f þe´feERY Jf°fZ ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f d¸fdÀfÔ¦f OXZdfMX EUÔ IiYZdOXMX IZY ´fiIYSX¯fûÔ IYf d³fSXfIYSX¯f WXZ°fb d³f²ffÊdSX°f ´fidIiY¹ff ÀfZ Àf·fe IYû AU¦f°f IYSXf¹ff ¦f¹ffÜ ÀffWXc, dþ»ff IZY³Qie¹f ÀfWXIYfSXe f`ÔIY IZY A²¹fÃf Àfd¨f³f f§fZ»f, ´fcUÊ ¸fÔÂfe SXdþÔQSX ´ff»f dÀfÔWX ·ffdMX¹ff, AÔ. ¨füIYe þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f A²¹fÃf dVfU¨fSX¯f A¸fdSX¹ff, þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f CX´ff²¹fÃf VfÔIYSX d°fUfSXe, LbdSX¹ff þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f CX´ff²¹fÃf SXdU³Qi U`¿¯fU, AÔff¦fPÞX ¨füIYe ¸fÔOX»f A²¹fÃf SXfþZVf dÀfÔ§fe, ¸fWXf¸fÔÂfe QZU³ffSXf¹f¯f IbYÔ·fIYfSX EUÔ ¸fQ³f ÀffWXc, IbY¸fQfÊ ¸fÔOX»f A²¹fÃf ÀfbÔQSX »ff»f ÀffWXc, UdSXâ ·ffþ´ff ³fZ°ff ¸fûWX³f ´fMXZ»f, ´fcUÊ ¸fÔOX»f A²¹fÃf PXf»f dÀfÔWX IYüdVfIY, ¹fb¸fû ¸fÔOX»f A²¹fÃf dU¸f»f ¹ffQU ÀfdWX°f ·ffþ´ff IZY ´fQfd²fIYfSXe EUÔ fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ¦fif¸fe¯fþ³f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ ³fUd³fd¸fÊ°f Àff ÀMXZVf³f IYf WXbAf ÀfRY»f ´fif¹fûd¦fIY ´fSXeÃf¯f ÀfÔ·ff¦f IZY IYf¹fÊ´ff»f³f Ad·f¹fÔ°ff UeIZY ¸fWXf»f¹ff ³fZ f°ff¹ff dIY BÀf ³fUe³f CX´fIZY³Qi IZY DYþeIYÊÈ°f WXû þf³fZ ÀfZ d´f´fdSX¹ff ÃfZÂf IZY ¦fif¸fûÔ ¹f±ff ¦fû´ff»f·ffU³ff, IYûd»fWXf³fUf¦ffÔU, ³fU§f˜f, PÞXZWXSXe, ¸fûWX¦ffÔU, »ffÔ§ff³f, ´fÔOXdSX¹ff, §fûSXZUfSXf, d§fSX§fû¿ff EUÔ Óf»f¸f»ff IZY 1500 CX´f·fûöYfAûÔ IYû d³fffʲf dUôb°f ÀfZUf IYf »ff·f d¸f»fZ¦ff °f±ff CXöY ¦fif¸fûÔ ¸fZÔ »fû-Uû»MXZþ EUÔ AûUSX »fûdOXÔ¦f IYe Àf¸fÀ¹ff QcSX WXû þf¹fZ¦feÜ BÀf ³fUe³f CX´fIZY³Qi IYf ÀfRY»f ´fif¹fûd¦fIY ´fSXeÃf¯f IZY d»fE IYf¹fÊ´ff»fIY d³fQZVfIY ÀfÔþ¹f ´fMXZ»f EUÔ A²feÃf¯f Ad·f¹fÔ°ff AfSXE³f ¹ffWXIZY ³fZ EÀfMXeE¸f ÀfÔ·ff¦f IZY IYf¹fÊ´ff»f³f Ad·f¹fÔ°ff EÀfAfSX ¦fbþÊSX, ÀfWXf¹fIY Ad·f¹fÔ°ff ´fiVffÔ°f ´f³ÀfZ, ¹fcIZY ²fÈ°f»fWXSXZ, Àfb³fe»f IÔYUSX, IYd³fâ Ad·f¹fÔ°ff AfVfe¿f Àfû³fe EUÔ CX³fIYe MXe¸f IYû Vfb·fIYf¸f³ff¹fZÔ ´fiZd¿f°f IYe WX`ÔÜ AfWXSX¯f EUÔ ÀfÔdU°fSX¯f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY d»fE IYf¹fÊVff»ff IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ff ¦f¹ffÜ °fZþIYSX¯f IYû ¹fWX Àf¸¸ff³f CX³fIZY õfSXf OXfIY dMXIYMXûÔ IYe ´fiQVfʳfe IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ d³fSXÔ°fSX ¨f»ff¹fZ þf SXWXZ ¦fü IYøY¯ff Ad·f¹ff³f EUÔ þ`³f ²f¸fÊ ´fSX Af²ffdSX°f ´fiIYfdVf°f OXfIY Àff¸f¦fie IZY SXf¿MÑXe¹f À°fSX ´fSX d³f:ÀUf±fÊ dU°fSX¯f ½¹fUÀ±ff WXZ°fb dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¦fû¸fMX´fZ¢Àf 2018 IZY BÀf ¦fdSX¸ff¸f¹f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ IY³ffÊMXIY ÀfIYÊ»f IZY ¨feRY ´fûÀMX ¸ffÀMXSX OXfg. ¨ff»ÀfÊ »fûfû, þ`d³fª¸f dRY»ffMXZ»fe ¦fbi´f IZY SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf Àfb²feSX þ`³f Àf°f³ff, ´fi¸fûQ þ`³f ´ffÔOXe¨fZSXe, OXfg. ´fiQe´f þ`³f ff»fûQ, d¸fNXf»ff»f þ`³f ´fb¯fZ, ¸f³fe¿f þ`³f f`Ô¦f»fZfSX, ¸fWXfUeSX IbYÔQcSX WXbf»fe ÀfdWX°f ·ffSX°f IZY A³fZIY ´fifÔ°fûÔ ÀfZ Af¹fZ ´fid°fd³fd²f¹fûÔ ³fZ IYû¿ff»f¹f Ad²fIYfSXe õfSXf f°ff¹ff ¦f¹ff dIY BÀf WXZ°fb dUØf dU·ff¦f IYe Afd²fIYfdSXIY UZfÀffBÊMX BÊ-IYû¿f Afg³f»ffBʳf ¸fZÔ EZÀfZ ´fiIYSX¯fûÔ IYe Àfc¨fe WXZ°fb ´fȱfIY ÀfZ d»fÔIY CX´f»f²f IYSXf¹ff ¦f¹ff WX`Ü d»fÔIY ¸fZÔ ÀfÔfÔd²f°f AfWXSX¯f EUÔ ÀfÔdU°fSX¯f Ad²fIYfSXe A´f³fZ IYf¹ffÊ»f¹f ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f Àfc¨fe QZJ ÀfIY°fZ WX` EUÔ Àfc¨fe A³fbÀffSX d³fSXfIYSX¯f IYe IYf¹fÊUfWXe IYe þf ÀfIY°fe WX`Ü »fÔdf°f ´fiIYSX¯fûÔ IYf d³fSXfIYSX¯f 30 A´fi`»f 2018 IZY ´fcUÊ dIY¹ff þf³ff AfUV¹fIY WX`Ü ´fb÷Y¿fûØf¸f ¸ffÀf IY±ff EUÔ Af²¹ffd°¸fIY ´fiU¨f³f 7 þc³f ÀfZ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfþ³fÔQ¦ffÔUÜ ÀfÔÀIYfSX²ff³fe ³f¦fSXe ²ffd¸fÊIY Af¹fûþ³fûÔ IZY d»fE ´fidÀfð WX`Ü dWX³Qc ÀfÔÀIÈYd°f IZY A³fbÀffSX ´fi°¹fZIY °feÀfSXZ U¿fÊ ¸fZÔ 13 ¸ffWX IYf U¿fÊ WXbAf IYSX°ff WX`, dþÀfZ ßfe ´fb÷Y¿fûØf¸f¸ffÀf IZY ³ff¸f ÀfZ þf³ff þf°ff WX`Ü BÀf ¸ffWX ¸fZÔ ²f¸fÊIYf¹fÊ, Qf³f, °fe±fʹffÂff, IYe°fʳf, WXU³f-´fcþ³f, IY±ff- ´fiU¨f³f ßfU¯f IYf dUVfZ¿f RY»f f°ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü VffIY dõ´fe¹f fifšf¯f Àf¸ffþ EU¸f ßfe ¸fWXf»føfe MÑÀMX õfSXf ßfe ´fb÷Y¿fûØf¸f¸ffÀf IY±ff EUÔ Af²¹ffd°¸fIY ´fiU¨f³f Àf~fWX IYf IYf¹fÊIiY¸f BÀf ´ffU³f ¸ffÀf IZY 7 þc³f ÀfZ 13 þc³f °fIY Af¹fûdþ°f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü Àfd¸fd°f IZY A²¹fÃf AVfûIY Vf¸ffÊ, þ¹fdIYVf³f Vf¸ffÊ EUÔ ¦fþf³f³f Vf¸ffÊ õfSXf þfSXe ´fiZÀf dUÄfd~ IZY A³fbÀffSX CXöY Af¹fûþ³f ßfe ¸fWXf»føfe ¸fÔdQSX IZY ·f½¹f Àf·ff¦fÈWX ¸fZÔ Af¹fûdþ°f WXû¦ffÜ ½¹ffÀf´feNX ´fSX WXdSXõfSX IZY Àfb´fidÀfð ÀfÔ°f ¸fWXf¸fÔOX»fZV½fSX ÀUf¸fe Af³fÔQ ¨f`°f³¹f þe ÀfSXÀU°fe dUSXfþ¸ff³f WXûIYSX A´f³fe Àfb¸f²fbSX Uf¯fe ÀfZ ßfe ´fb÷Y¿fûØf¸f¸ffÀf IYe dQ½¹f IY±ff EU¸f Af²¹ffd°¸fIY ´fiU¨f³f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ A¸fÈ°f ¦fÔ¦ff ´fiUfdWX°f IYSXZÔ¦fZÜ C M Y K

fÀ°fSX Vfd³f½ffSX, 14 A´fi`»f 2018 A¸f³f ´f±f www.amanpath.com TODAY fÀfûÔ IZY d»fE f³ff¹ff ¦f¹ff ´ffdIËY¦f À±f»f ¸fZÔ ¸fc»f·fc°f ÀfbdU²ffAûa IYf A·ffU ´feE¸f IZY WXf±fûÔ WXû¦ff ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX ÀfZ ¦fbQb¸f SXZ»f ¸ff¦fÊ IYf Vfb·ffSXÔ·f C M Y K • feþf´fbSX ´fiUfÀf IZY QüSXf³f UedOX¹fû IYfÔRiYZdÀfÔ¦f IZY þdSXE dQJfEÔ¦fZ WXSXe ÓfÔOXe • IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ »f¦f·f¦f 10 WXªffSX »fû¦fûÔ IYe f`NX³fZ IYe ½¹fUÀ±ff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ·ff³fb´fi°ff´f´fbSXÜ SXfU§ffMX SXZ»UZ ´fdSX¹fûþ³ff IZY °fWX°f ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX ÀfZ ¦fbbQb¸f °fIY ³fUd³fd¸fÊ°f SXZ»f »ffBʳf IYf Vfb·ffSXÔ·f 14 A´fiZ»f IYû QZ¿f IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe IZY WXfÔ±fû ÀfZ WXû³fZ þf SXWXf WX`Ü A´f³fZ feþf´fbSX ´fiUfÀf IZY QüSXf³f ´fi²ff³f¸fÔÂfe UedOX¹fûÔ IYfÔRiYZdÀfÔ¦f IZY þdSXE OXZ¸fû MÑZ³f IYû WXSXe ÓfÔOXe dQJfEÔ¦fZÜ BÀf IYf¹fÊIiY¸f IYe °f`¹ffSXe WXZ°fb SXZ»UZ IZY A»ffUf ´fbSXf ´fiVffÀf³f ¹fbð À°fSX ´fSX þbMXf WXbAf WX`Ü »f¦f·f¦f 10 WXþfSX »fû¦fûÔ IZY f`NX³fZ IYe ½¹fUÀ±ff IYe ¦fBÊ WX`Ü UWXeÔ Qû fOÞXe ÀIiYe³f ·fe IYf¹fÊIiY¸f À±f»f ´fSX »f¦ffBÊ ¦fBÊ WX`,dþÀf¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYû QZJf þf ÀfIY°ff WX`Ü AÔ¨f»fUfÀfe¹fûÔ IZY d»fE ¹fWX EIY Ed°fWXfdÀfIY dQ³f WXû¦ff UWXeÔ ÃfZÂf IZY d»fE IYfRYe ¦füSXU IYe ff°f WX` dIY fÀ°fSX ¸fZÔ ´fWX»fe ffSX QZ¿f IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY WXfÔ±fû ÀfZ SXZ»f ÀfZUf ´fifSXÔ·f WXû¦feÜ BÀf Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ ÀfbSXÃff IZY IYOÞXZ BÔ°fþf¸f dIYE þf SXWXZ WX`, BÀf WXZ°fbSXZ»UZ ÀfbSXÃff f»f IZY 34 Ad²fIYfSXe¹ffÔZ IYf Q»f dU¿fZ¿f MÑZ³f ÀfZ 14 A´fi`»f ÀfZ 5 ¸fBÊ °fIY ¦fif¸f ÀUSXfþ Ad·f¹ff³f IYfÔIZYSXÜ Af¦ff¸fe 14 A´fi`»f ÀfZ 5 ¸fBÊ °fIY ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ ¦fif¸f ÀUSXfþ Ad·f¹ff³f ¨f»ffE¦feÜ Af¦ff¸fe 14 A´fi`»f IYû BÀf Ad·f¹ff³f IZY °fWX°f A¸fZOXIYSX þ¹fÔ°fe ¸f³ff¹ff þf¹fZ¦ff,18 A´fi`»f IYû ´fi°¹fZIY ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ ÀU¨L°ff Ad·f¹ff³f, 20 A´fi`»f IYû CX«U»ff ´fÔ¨ff¹f°f IYf¹fÊIiY¸f IZY °fWX°f ´ffÂf dWX°f¦fifdWX¹fû IYû ¦f`Àf dÀf»fZÔOXSX dU°fSX¯f dIY¹ff þf¹fZ¦ff, 24 A´fi`»f IYû ´fÔ¨ff¹f°fe SXfþ dQUÀf, 28 A´fi`»f IYû ¦fif¸f VfdöY Ad·f¹ff³f, 30 A´fi`»f IYû Af¹fb¿¸ff³f ·ffSX°f Ad·f¹ff³f, 2 ¸fBÊ IYû dIYÀff³f IY»¹ff¯f IYf¹fÊVff»ff °f±ff 5 ¸fBÊ IYû AfþedUIYf EUÔ IYüVf»f dUIYfÀf ¸fZ»ff IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ 14 A´fi`»f ÀfZ 5 ¸fBÊ °fIY Af¹fûdþ°f WXûÔ¦fZ Àf¸fSXÀf°ff dQUÀf IYfÔIZYSXÜ VffÀf³f IZY d³fQZVffʳfbÀffSX 14 A´f`i»f ÀfZ 5 ¸fBÊ °fIY ¦fif¸f ÀUSXfþ Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff þf³ff ´fiÀ°ffdU°f WX`Ü BÀfe IiY¸f ¸fZÔ 14 A´f`i»f IYû Àff¸ffdþIY ³¹ff¹f dQUÀf IZY øY´f ¸fZÔ ¸f³ff¹ff þf¹fZ¦ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX Àf·fe ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ ¦fif¸f Àf·ff Af¹fûþ³f IYSX OXfg.·fe¸fSXfU AÔfZOXIYSX IYe þ¹fÔ°fe EUÔ Àff¸ffdþIY Àf¸fSXÀf°ff IYf¹fÊIiY¸f Af¹fûdþ°f dIY¹fZ þfEÔ¦fZÜ dþ»ff À°fSXe¹f IYf¹fÊIiY¸f IYf Af¹fûþ³f ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX SXZ»UZ (ÀMXZVf³f ´fdSXÀfSX) ¸fZÔ dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX ´fWXbÔ¨f ¨fbIYf WX`Ü UWXeÔ ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX ÀfZÔ Qb¦fÊ °fIY SXZ»f ´fdSX¨ff»f³f IZY d»fE ¦fûÔdQ¹ff ÀfZ EIY À´fZ¿f»f OXZ¸fû MÑZ³f ·fe »ffBÊ þf SXWXe WX`Ü BÀf IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ IYfÔIZYSX »fûIYÀf·ff ÃfZÂf IZY ÀffÔÀfQ dUIiY¸f QZU CXÀfZ¯OXe, AÔ°ff¦fPÞX dU²ff¹fIY ·fûþSXfþ ³ff¦f, ³f¦fSXe-dÀfWXfUf dU²ff¹fIY ßfU¯f ¸fSXIYf¸f EUÔ ·ffþ´ff dþ»ff²¹fÃf WX»f²fSX ÀffWXb CX´fdÀ±f°f SXWXZÔ¦fZÜ Äff°f WXû dIY dU¦f°f IYBÊ U¿fûÊÔ ÀfZ ÃfZÂf IZY »fû¦fûÔ IYû SXZ»f ÀfZUf IYf BÔ°fþfSX SXWXf WX`Ü CX³fIYf ¹fWX Àf´f³ff 14 A´fiZ»f IYf ´fbSXf WXû þfE¦ffÜ Vfd³fUfSX IYû 07818 ³fÔfSX IYe fÀfûÔ IZY d»fE f³ff¹ff ¦f¹ff ´ffdIËY¦f À±f»f ¸fZÔ ¸fc»f·fc°f ÀfbdU²ffAûa IYf A·ffU • ³f¹ff fÀf AçZ WXû°fZ WXbE ·fe fÀfûÔ IYû JOÞZX dIY¹fZ ªff°fZ W`X ¸fb£¹f ÀfOÞXIYûÔ ´fSX • Vfü¨ff»f¹f IZY A·ffU IZY ¨f»f°fZ Jb»fZ ¸fZÔ Vfü¨f ªff³fZ IYû ¸fªffcSX A¸f³f ´f±f ³¹fcªf dIYSXÔQb»fÜ ³f¦fSX ´ffd»fIYf ´fdSX¿fQÐ dIYSXÔQb»f õfSXf fÀfû IZY ÷YIY³fZ IZY d»f¹fZÔ ¸fdÀþQ ´ffSXf ÀfZ 100 ¸feMXSX QbSXe ´fSX 40 »ffJ IYe »ff¦f°f ÀfZ ´ffdIÔYʦf À±f»f f³ff¹ff ¦f¹ff W`XÜ »fZdIY³f Afþ U°fʸff³f Àf¸f¹f ¸fZÔ ¹fWX ´ffdIÔYʦf À±f»f A´f³fe ¸fc»f·f°f AfUV¹fIY°ffAûÔ ¸fZÔ ´fZ¹f þ»f ½¹fUÀ±ff U Vfü¨ff»f¹f IYe A·ffU ÀfZ þcÓf SXWXf WX`ÔÜ BÀf dU¿f¹f ¸fZÔ fÀf OÑfBUSXûÔ ¸fZÔ fÔMXe ²ffIYOÞX, dQ»fZV½fSX QZUfÔ¦f³f,Ad¸f°f Jf³f,ÀfÔQe´f ´ff»f,AfIYfVf SXfþ´fc°f,IZYIZY ÀffWXc ³fZ BÀf ffSXZ ¸fZÔ f°ff¹ff IYe ¹fWXfh ÀffÀfZ ¸fc»f Àf¸fÀ¹ff Vfü¨ff»f¹f IYe WX` AüSX ·ffþ´ff ³fZ IY·fe ·fe Q»»fe SXfþWXSXf SXfU§ffMX SXZ»f ´fdSX¹fûþ³ff WXZ°fb IYûBÊ NXûÀf ´fiÀffÀf ³fWXeÔ dIY¹ff : d¸fßff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ·ff³fb´fi°ff´f´fbSXÜ dVfUÀfZ³ff ´fiQZVf CX´f ´fi¸fbJ ¨f³Qi¸fü»fe d¸fßf ³fZ IYWXf dIY ´fiQZVf EUÔ QZVf ¸fZÔ SXfþ IYSX SXWXe ·ff.þ.´ff. EUÔ ´fi¸fbJ dU´fÃfe Q»f IÔYf¦fiZÀf õfSXf Q»»feSXfþWXSXf SXfU§ffMX SXZ»f ´fdSX¹fûþ³ff IZY ´fi±f¸f ¨fSX¯f ¦fbQc¸f ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX SXZ»f ´fifSXÔ·f WXû³fZ IYf ßfZ¹f »fZ³fZ IZY d»f¹fZ §fb¸f- §fb¸f IYSX, ¸ffBÊIY »f¦ffIYSX, ÀfûVf»f d¸fdOX¹ff ¸fZÔ dU²fUf dU»ff´f dIY¹ff þf SXWXf WX` EUÔ ´fiQZVf EUÔ ÃfZÂf IYe þ³f°ff IYû dQ¦·fid¸f°f IYSX³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff þf SXWXf WX` Ü þf dIY IÔYf¦fiZÀf EUÔ ·ffþ´ff õfSXf A¦fSX ´fi¹ffÀf dIY¹ff þf°ff °fû ¹fWX ´fdSX¹fûþ³ff QVfIYû ´fcUÊ WXe ´fbSXf WXû þf°ff dIY³°fb Q»»feSXfþWXSXf SXfU§ffMX ´fdSX¹fûþ³ff ¸fZÔ IYfÔ¦fZÀf IZY EIY ´fbUÊ IZYd³Qi¹f ¸fÔÂfe ³fZ WXe Àf¸f¹f Àf¸f¹f ´fSX SXûOÞXf AMXIYf¹ff AüSX ·ff.þ.´ff. ³fZ °fû IY·fe ·fe Q»»fe SXfþWXSXf SXfU§ffMX SXZ»f ´fdSX¹fûþ³ff WXZ°fb IYûBÊ NXûÀf ´fiÀffÀf ³fWXe dIY¹ff dIY³°fb dVfUÀfZ³ff ´ffMXeÊ õfSXf À±ff³fe¹f þ³f°ff IYû Àff±f »fZIYSX ´fifSXÔ·f ÀfZ Q»»fe SXfþWXSXf SXfU§ffMX SXZ»f ´fdSX¹fûþ³ff WXZ°fb À±ff³fe¹f À°fSX ÀfZ »fZIYSX ·fû´ff»f, dQ»»fe ¸fZÔ ´fiQVfʳf dIY¹ff, ´fi²ff³f¸fÔÂfe, SXf¿MÑX´fd°f, ÀfZ»f ´fifÔ²f³f, SXZ»UZ ´fifÔ²f³f, ·ffSX°f ÀfSXIYfSX IYû Äff´f³f ÀfüÔ´ff ¦f¹ff, ²fSX³ff dQ¹ff ¦f¹ff, ¨f¢IYf þf¸f dIY¹ff ¦f¹ff, °ff þfIYSX ÀfZ»f ´fifÔ²f³f SXZ»UZ ´fiVffÀf³f ·ffSX°f ÀfSXIYfSX õfSXf À±ff³fe¹f JQf³fû ÀfZ »füWX A¹fÀIY IZY ´fdSXUWX³f WXZ°fb EUÔ À±ff³fe¹f AfUf¦f¸f³f WXZ°fb Q»»fe SXfþWXSXf SXfU§ffMX SXZ»f ´fdSX¹fûþ³ff ¸fZÔ ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX SXZ»f IYf ´fdSX¨ff»f³f ´fifSXÔ·f WXû SXWXf WX`Ü QcÀfSXe ³f»f IYe B³f ½¹fUÀ±ff IYf A·ffU BÀf ´ffdIÔYʦf À±f»f ´fSX QZJ³fZ IYû d¸f»f SXWXe WX` ¹fWXfh dÀfRYÊ ÀfbfWX 1 §fÔMXZ U Vff¸f IYû 1 §fÔMXZ WXe ´ff³fe Af°fe WX` dþÀfIYf CX´f¹fû¦f 40 ÀfZ 50 fÀfû IZY OÑfBUSX,IÔYOX¢MXSX U WXZ»´fSX ³fWXf³fZ- ²fû³fZ U ´fe³fZ IZY d»f¹fZÔ I`YÀfZ CX´f¹fû¦f IYSX ´ff¹fZÔ¦fZ ¹fWX EIY ¸fc»f·fc°f Àf¸fÀ¹ff f³fe WXbBÊ WX` BÀf ´ffdIÔYʦf À±f»f ¸fZÔÜ Afþ ³f¹ff fÀf AçZ WXû°fZ WXb¹fZÔ ·fe fÀfûÔ IYû ¸fb£¹f ÀfOÞXIYû ´fSX JOÞXZ dIY¹ff þf°ff WX` dþ³f¸fZ 3 þ¦fWXû IZY ¸fb£¹f ÀfOÞXIYû ¸fZÔ ¦ffh²fe³f¦fSX, f`ÔIY ¨füIY U SXZ»fUZ IYfg»fû³fe JOÞXf dIY¹ff IYSX°fZ WX` Afþ U°fʸff³f ¸fZÔ fÀf ÀMX`ÔOX ÀfZ ³fUd³fd¸fÊ°f fÀf AçZ °fIY IYe ¸f£¹f ¸ff¦fÊ »f¦f·f¦f 200 ¸feMXSX IYe QcSXe °fIY ´fcSXe °fSXWX ÀfZ MXc UZ ÀfOÞXIY WXû°fZ WXb¹fZÔ ·fe U³f UZÔ ¸fZÔ fQ»f ¦fBÊ WX` dþÀfIZY IYfSX¯f WX¸fZVff ÀfOÞXIY Qb§fÊMX³ff f³fe SXWX°fe WX` ¢¹fûÔdIY BÀf U³fUZ ÀfOÞXIY ´fSX WXe ÀIcY»fe f¨¨fZ,fOÞXZ-LûMXZ U SXfWX¦feSXûÔ IYf AfUf¦f¸f³f f³ff SXWX°ff WX`Ü BÀf IYfSX¯f ÀfZ ¹fWX EIY d¨fÔ°ff IYf dU¿f¹f f³ff WXbAf WX`Ü BÀf dU¿f¹f ¸fZÔ ÀU¨L°ff d³fSXeÃfIY AfSX ´fe d°fUfSXe IYf IYWX³ff WX` IYe IYe þf Aû»OX (´fcSXf³fZ) fÀf ÀMX`ÔOX AüSX Àfb·ff¿f ³f¦fSX(SXf¹f I`YÔ´f) ¸fZÔ ´fWX»fZ ÀfZ WXe Vfü¨ff»f¹f (Àfb»f·f) IYf d³f¸ffʯf dIY¹ff ¦f¹ff WX` dIÔY°fb fÀf ¨ff»fIY AüSX WXZ»´fSX CXÀf Vfü¨ff»f¹f ¸fZÔ Vfü¨f IZY d»f¹fZ ³f þfIYSX Jb»fZ ¸fZÔ ¢¹fûÔ þf°fZ WX` CX³fIYû ´fcSXf³fZ fÀf ÀMX`ÔOX AüSX SXf¹f I`YÔ´f dÀ±f°f Àfb»f·f IYû Vfü¨f WXZ°fb þf³ff ¨ffdWX¹fZÜ ¹fWXfh ´fiV³f ¹fZ CXNX°ff WX` IYe þf 40 »ffJ IYe »ff¦f°f ÀfZ fÀfûÔ IZY ´ffdIÔYʦf WXZ°fb ¹fWX ´fdSXÀfSX f³ffBÊ ¦fBÊ WX` AüSX ´fcSXZ QZVf ·fSX ¸fZÔ ÀU¨L°ff Ad·f¹ff³f ¨f»ffBÊ þf SXWXe WX` dIY³°fb ³f¦fSX ´ffd»fIYf ´fdSX¿fQÐ IZY õfSXf ³f WXe BÀf ´ffdIÔYʦf À±f»f ¸fZÔ Vfü¨ff»f¹f IYe d³f¸ffʯf IYSXUf¹ff ¦f¹ff WX` AüSX ³f WXe 24 §f¯MXZ ´fZ¹f þ»f WXZ°fb dIYÀfe ´fiIYfSX IYe IYûBÊ CXd¨f°f ½¹fUÀ±ff dIY¹ff WX` Afþ U°fʸff³f ¸fZÔ ¹fWXfh EIY WXe þ»f ³f»f IY³fZ¢Vf³f »f¦ff¹ff ¦f¹ff WX` dþÀf¸fZ ·fe ÀfbfWX 1 §fÔMXZ AüSX Vff¸f IYû 1 §f¯MXZ ´ff³fe Af°fe WX` EZÀfZ ¸fZÔ BÀf ´fdSXÀfSX ¸fZÔ 40 ÀfZ 50 fÀfûÔ IZY fÀf ¨ff»fIY AüSX WXZ»´fSX I`YÀfZ CX´f¹fû¦f IYSX ´ffEh¦fZ ¹fWXfh fÀf ¨ff»fIYû AüSX WXZ»´fSX Vfü¨ff»f¹f A·ffU IZY IYfSX¯f Jb»fZ ¸fZÔ Vfü¨f IZY d»f¹fZ þf³fZ IYû ¸fþfcSX WX`Ü 20 ¸fdWX»ffAûÔ IYû d¸f»ff BÊ-dSX¢Vff IYf OÑfBÊdUÔ¦f »ffBÊÀfZ³Àf A¸f³f ´f±f ³¹fcªf IYfÔIZYSXÜ AfþedUIYf ¦fif¸fe¯f E¢Àf´fiZÀf ¹fûþ³ff EUÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYüVf»f dUIYfÀf ¹fûþ³ff IZY Ad·fÀfSX¯f AÔ°f¦fÊ°f IYfÔIZYSX dþ»fZ IZY dUd·f³³f dUIYfÀfJ¯OXû ÀfZ ¨f¹fd³f°f 20 ¸fdWX»ffAûÔ IYû Afd±fÊIY øY´f ÀfZ ÀU°fÔÂf AüSX ÀfVföY f³ff³fZ »ffBÊU»feWXbOX IYfg»fZþ IYfÔIZYSX ¸fZÔ BÊ-dSX¢Vff ¨ff»fIY IYf ´fidVfÃf¯f 20 ¸ff¨fÊ ÀfZ 06 A´fi`»f °fIY ÀfÔ¨ffd»f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ÀfRY»f°ff´fcUÊIY ´fidVfÃf¯f CX´fSXfÔ°f 12 A´fi`»f IYû ´fidVfdÃf°f ¸fdWX»ffAûÔ IYû ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYüVf»f dUIYfÀf ¹fûþ³ff AÔ°f¦fÊ°f °fÈ°fe¹f ´fÃf ¸fc»¹ffÔIY³f EþZ³Àfe ¹fbUf ÀIcY»f õfSXf ´fSXeÃff »fe ¦fBÊÜ dþÀf¸fZÔ Àf·fe ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ CX´fdÀ±f°f WXûIYSX ´fSXeÃff ¸fZÔ dWXÀÀff d»f¹ffÜ BÊ-dSX¢Vff ¨ff»fIY ´fidVfÃf¯f IYe ´fSXeÃff Àf¸´f³³f WXû³fZ IZY ´fcUÊ ´fif°f: 11 fþZ IY»fZ¢MXSX MXf¸f³f dÀfÔWX Àfû³fUf³fe ³fZ ´fidVfdÃf°f ¸fdWX»ffAûÔ IYû ´fidVfÃf¯f ¹fûþ³ff IZY AÔ°f¦fÊ°f f³fUf¹fZ ¦f¹fZ d³f:Vfb»IY OÑfBÊdUÔ¦f »ffBÊÀfZ³Àf IYf dU°fSX¯f dIY¹ffÜ dU°fSX¯f Àf¸ffSXûWX IZY QüSXf³f IY»fZ¢MXSX ³fZ ´fidVfdÃf°f Àf·fe ¸fdWX»ffAûÔ IYû ffSXe-ffSXe ÀfZ Af¦ff¸fe SXûþ¦ffSX IYe ¹fûþ³ff IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ dUÀ°ffSX ÀfZ ¨f¨ffÊ IYeÜ IYf¹fÊIiY¸f IYf ´f`ÀfZÔþSX MÑZ³f ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX ÀfZ Qû´fWXSX 12:30 IYû d³fIY»fZ¦fe U 4:45 IYû Qb¦fÊ ´fWXbÔ¨fZ¦feÜ SXZ»UZ IZY õfSXf ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX ÀfZ ´fid°fdQ³f SXZ»f ´fdSX¨ff»f³f IYe °f`¹ffSXe IYSX »fe ¦fBÊ WX` UWXeÔ SXZMX d»fÀMX U Àf¸f¹f ÀffSX¯fe ·fe þfSXe IYSX Qe ¦fBÊ WX`ÜSXZ»f ÀfZUf IZY BÀf CXîfMX³f IYf¹fÊIiY¸f IYe ¸ffgd³fMXdSXÔ¦f IZY d»fE SXfª¹f VffÀf³f õfSXf þ»fÀfÔÀff²f³f dU·ff¦f IZY Àfd¨fU Àfû³f¸fd¯f UûSXf IYû ³fûOX»f Ad²fIYfSXe d³f¹fböY dIY¹ff WX`Ü UWXeÔ BÀf ÀfÔ´fc¯fÊ IYf¹fÊIiY¸f IYe ÀfbSXÃff IYû QZJ°fZ WXbE EIY dQ³f ´fcUÊ OXeAfBÊþe ßfe ¸f³fWXSX IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f IZY Àf·ff¦ffSX ¸fZÔ f`NXIY WXbBÊÜ BÀf QüSXf³f ÀfÔ¨ff»f³f dþ»ff IYüVf»f dUIYfÀf ´fifd²fIYSX¯f IZY ÀfWXf¹fIY ÀfÔ¨ff»fIY A³fZIYf³°f þ`³f ³fZ dIY¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX dþ»ff SXûþ¦ffSX Ad²fIYfSXe fe.AfSX. NXfIbYSX, ÀfWXf¹fIY ´fdSX¹fûþ³ff Ad²fIYfSXe Àfb³fe»f IbY¸ffSX ³fZ°ff¸f, ¸fdWX»ff ff»f dUIYfÀf dU·ff¦f IYe ßfe¸f°fe SXe³ff »ffdSX¹ff Àf¸fZ°f »ffBÊU»feWXbOX IYfg»fZþ IZY Àf·fe ´fidVfÃfIY U IY¸fʨffSXe CX´fdÀ±f°f SXWXZÜ IYf¹fÊIiY¸f À±f»f ´fSX Af¸f þ³f°ff IZY Af³fZþf³fZ, f`NX³fZ, ´ff³fe U »fû¦fûÔ IZY d»fE d³f:Vfb»IY ÀUfÀ±¹f d¿fdUSX IYe ½¹fUÀ±ff ·fe IYe þfE¦feÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY IYf¹fÊIiY¸f IZY ´fcUÊ WXe ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX ¸fZÔ ÀffSXe °f`¹ffSXe¹ffÔ ´fc¯fÊ IYSX³fZ IZY d³fQZÊ¿f dQE ¦fE WX`Ô dþÀf WXZ°fb dU¦f°f IbYL dQ³fûÔ ÀfZ SXZ»UZ ´fifÔ²fIY IYü¿f»f dIY¿fûSX, EOXeAfSXE¸f d¿fU¿fÔIYSX »fIYSXf, OXeEÀfÀfe A³fbSXf¦f ¸fe¯ff, Àfe´feAfSXAû IZYEÀf Af¨ff¹fÊ, dþ»ff IY»fZ¢MXSX MXeEÀf Àfû³fUf³fe, dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f ÀfeBÊAû FY¨ff ´fiIYf¿f ¨f`²fSXe, EEÀf´fe þ¹f´fiIYf¿f fPÞXfBÊ,EÀfOXeE¸f ´fiZ¸f»f°ff ¸f¯OXfUe, EÀfOXeAû´fe A¸fû»fIY dÀfÔWX, ±ff³ff ´fi·ffSXe þeEÀf NXfIbYSX, SXZ»UZ ÀfbSXÃff ´fi·ffSXe AfSXIZY d°fUfSXe, »fûIYd³f¸ffʯf dU·ff¦f IZY BÊBÊ AfSXIZY ¦füSX, EÀfOXeAû ¸fWXZ³Qi IY¿¹f´f, dUôb°f dU·ff¦f IZY BÊBÊ ßfe SXfU, °fWXÀfe»fQfSX Àf°føY´ff ÀffWXb, ³ff¹ff °fWXÀfe»fQfSX »fû¸fZ¿f d¸fSXe U ¸fûÃfQf QZUfÔ¦f³f, ³f¦fSX ´fÔ¨ff¹f°f ÀfeE¸fAû SX¯fdÀfÔWX, feE¸fAû OXfg. Ad³f»f ´fÀfe³fZ, EUÔ Ad²fIYfSXe¹ffÔZ õfSXf IYf¹fÊIiY¸f À±f»f IYf »f¦ff°ffSX QüSXf dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü df³ff A³fb¸fd°f IZY ¸fb£¹ff»f¹f LûOÞX³fZ Uf»fZ SXfþÀU Ad²fIYfdSX¹fûÔ ´fSX WXû¦fe IYOÞXe IYf¹fÊUfWXe A¸f³f ´f±f ³¹fcªf IYfÔIZYSXÜ ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX IZY þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f Àf·ffIYÃf ¸fZÔ Af¹fûdþ°f SXfþÀU Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe ¸ffdÀfIY Àf¸feÃff f`NXIY ¸fZÔ IY»fZ¢MXSX ³fZ dþ»fZ ¸fZ dUUfdQ°f ´f˜Z dUUfQûÔ IYf d³fSXfIYSX¯f Vf°f´fid°fVf°f IYSXf³fZ IYWXfÜ IY»fZ¢MXSX ³fZ dIYÀff³fûÔ IZY ·fcd¸f IZY ´f˜û IYû Af²ffSX d»fÔIY IYSXf³fZ °f±ff dUUfdQ°f fMXUfSXZ IYf d³fSXfIYSX¯f IYSXf³fZ d³fQZÊd¿f°f dQ¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ °fWXÀfe»fQfSX IYfÔIZYSX IYû ffBÊ´ffÀf IZY Ad°fIiY¸f¯f ·fcd¸f IYf ¸fbAfUþf SXfdVf dIYÀff³fû IYû Vfe§fi ·fb¦f°ff³f IYSXf³fZ IZY d³fQZÊVf dQ¹fZÜ SXûþ¦ffSX ¸fZ»ff IZY ´fi±f¸f ¨fSX¯f ¸fZÔ 146 fZSXûþ¦ffSX WXbE Vffd¸f»f IY»fZ¢MXSX ³fZ Àf£°f dWXQf¹f°f Qe dIY df³ff A³fb¸fd°f IZY ¸fb£¹ff»f¹f LûOX³fZ Uf»fZ SXfþÀU Ad²fIYfdSX¹fûÔ ´fSX IYOÞXe IYf¹fÊUfWXe IYe þf¹fZ¦feÜ ³fþc»f ´f˜ûÔ IYf ³fUe³feIYSX¯f IYf¹fÊ EUÔ AfffQe ´f˜Z IYf ÀfUZÊÃf¯f IYf¹fÊ °f±ff dUUfdQ°f ´f˜û IYf d³fSXfIYSX¯f Vfe§fi IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQ¹fZÜ CX³WXûÔ³fZ Àf¸feÃff IZY QüSXf³f dUUfdQ°f ´fiIYSX¯fûÔ IYe þfÔ¨f IYSX d³fSXfIYSX¯f IYSX³fZ IYWXfÜ f`NXIY ¸fZ dþ»fZ IZYÔ ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fUfSX ´f˜Z IYf d³fSXfIYSX¯f IYf »fùf IYû ´fc¯fÊ IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQ¹fZÜ IY»fZ¢MXSX ³fZ CX´fdÀ±f°f SXfþÀU Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû d³fQZÊdVf°f IYSX IYfÔIZYSXÜ LØfeÀf¦fPÞX SXfª¹f dUôb°f dU°fSX¯f IÔY¸´f³fe ¸f¹ffÊdQ°f ÀfÔ·ff¦f ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX ¸fZÔ dUd·f³³f IYf¹fÊ B»fZd¢MÑdVf¹f³fûÔ IYe fÔ´fSX ¸ffÔ¦f IZY °ffSX°f¸¹f ¸fZÔ dþ»fZ IZY AfBÊ.MXe.AfBÊ. ´fidVfdÃf°f EUÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYüVf»f dUIYfÀf ¹fûþ³ff AÔ°f¦fÊ°f B»fZd¢MÑdVf¹f³f MÑZOX ¸fZÔ ´fidVfdÃf°f ¹fbUfAûÔ IYû SXûþ¦ffSX ÀfZ þûOXÞ³fZ dþ»ff IYüVf»f dUIYfÀf ´fifd²fIYSX¯f dþ»ff SXûþ¦ffSX IYf¹ffÊ»f¹f IZY ÀfÔ¹fböY °f°Uf²ff³f ¸fZÔ SXûþ¦ffSX ¸fZ»ff IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ »ffBU»feWXbOX IYfg»fZþ ¦fûdU³Q´fbSX IYfÔIZYSX ¸fZ Af¹fûdþ°f BÀf ¸fZ»fZ ¸fZÔ dþ»fZ IZY IYfÔIZYSX, ¨ffSXf¸ff AüSX ³fSXWXSX´fbSX dUIYfÀfJÔOX IZY ¹fbUIY-¹fbUd°f¹fû ³fZ fPÞX- ¨fPÞXIYSX dWXÀÀff d»f¹ffÜ ´fi±f¸f ¨fSX¯f SXûþ¦ffSX ¸fZ»ff ¸fZÔ dUôb°f dU·ff¦f AÔ°f¦fÊ°f B»fZd¢MÑdVf¹f³f IZY 200 dSXöY ´fQ IZY d»fE IbY»f 106 AfUZQ³f ´fif~ WXbE WX`ܹfbUfAûÔ IYû AÔd°f¸f ¨f¹f³f WXZ°fb Af¦ff¸fe Àf~fWX ¸fZÔ ´fb³f: Af¸fÔdÂf°f dIY¹ff þf¹fÜ ÃfZÂfUfÀfe¹ffÔZ ³fZ SXZ»f ´fdSX¨ff»f³f IYf Àf¸f¹f fQ»f³fZ ÀfüÔ´ff Äff´f³f ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX ÀfZ Qb¦fÊ U SXf¹f´fbSX IZY d»fE ÀfbfWX SXZ»f ¨f»ff³fZ U Vff¸f IZY Àf¸f¹f Uf´fÀf Qb¦fÊ ¹ff SXf¹f´fbSX ÀfZ ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX °fIY SXZ»f ´fdSX¨ff»f³f WXZ°fb ÃfZÂf IZY dU²ff¹fIY ¸f³fûþ ¸f¯OXfUe ³fZ SXZ»UZ ¸fWXf´fifÔ²fIY IYû ´fÂf ÀfüÔ´ff WX`, UWXeÔ 13 A´fiZ»f IYû IYf¹fÊIiY¸f À±f»f IYf d³fdSXÃf¯f IYSX³fZ AfE SXZ»UZ IZY ¸fWXf´fifÔ²fIY EÀfEÀf ÀfûBʳf IYû ÃfZÂf IZY þ³f´fid°fd³fd²f, ½¹ff´ffSXe, Àf¸ffþ ÀfZUe ÀfÔ¦fNX³fûÔ U Af¸f ³ff¦fdSXIYûÔ ³fZÄff´f³f ÀfüÔ´fIYSX ¨f¨ffÊ IYe, dþÀf´fSX ßfe ÀfûBʳf ³fZ þ»Q WXe ¸ffÔ¦f ´fbSXe IYSX³fZ IYf Af¿UfÀf³f dQ¹ff WX`Ü BÀf AUÀfSX ´fSX ³f¦fSX ´fÔ¨ff¹f°f A²¹fÃf d³fdJ»f dÀfÔWX SXfNXüSX, ·ffþ´ff ´ffMXeÊ, LþIYfÔ ´ffMXeÊ, d¿fUÀfZ³ff ´ffMXeÊ, þ`³f ßfe ÀfÔ§f EUÔ Af¸f ³ff¦fdSXIY CX´fdÀ±f SXWXZÜ IYWXf dIY ¸f°fQf°ff Àfc¨fe IYf Àf°¹ff´f³f Ad³fUf¹fÊ øY´f ÀfZ IYSXf¹fZ dþÀfÀfZ EIY ·fe ¸f°fQf°ff ¸f°fQf³f IYSX³fZ ÀfZ UÔd¨f°f ³f SXWXZÔÜ CX³WXûÔ³fZ SXfþÀU ´fiIYSX¯fûÔ IYe ³¹ff¹ff»f¹fe³f dUUfdQ°f fMXUfSXZ IZY ´fiIYSX¯fûÔ IYû d³fSXfIYSX¯f IYSX³fZ , »fûIY ÀfZUf IZY³Qi IZY ´fiIYSX¯fûÔ IYû Vf°f´fid°fVf°f d³fSXfIYSX¯f IYSX³fZ, ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f õfSXf d³f´fMXfE ¦fE AdUUfdQ°f ³f¸ffÔ°fSX¯f EUÔ Àfe¸ffÔIY³f IZY ´fiIYSX¯fûÔ IYû Àf¸f¹f Àfe¸ff ¸fZÔ d³fSXfIYSX¯f IYSX³fZ, ³f¢Vff, JÀfSXf, fe-U³f, Àfe¸ffÔIY³f, þfd°f, d³fUfÀf ´fi¸ff¯f ´fÂfûÔ IZY ´fiIYSX¯fûÔ IYû Àf¸f¹f Àfe¸ff ¸fZÔ Vf°f´fid°fVf°f ´fc¯fÊ IYSXf³fZ d³fQZÊdVf°f dIY¹ffÜ df³ff A³fb¸fd°f IZY ¸fb£¹ff»f¹f LûOÞX³fZ Uf»fZ SXfþÀU Ad²fIYfdSX¹fûÔ ´fSX WXû¦fe IYOÞXe IYf¹fÊUfWXe IYfÔIZYSXÜ ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX IZY þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f Àf·ffIYÃf ¸fZÔ Af¹fûdþ°f SXfþÀU Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe ¸ffdÀfIY Àf¸feÃff f`NXIY ¸fZÔ IY»fZ¢MXSX ³fZ dþ»fZ ¸fZ dUUfdQ°f ´f˜Z dUUfQûÔ IYf d³fSXfIYSX¯f Vf°f´fid°fVf°f IYSXf³fZ IYWXfÜ IY»fZ¢MXSX ³fZ dIYÀff³fûÔ IZY ·fcd¸f IZY ´f˜û IYû Af²ffSX d»fÔIY IYSXf³fZ °f±ff dUUfdQ°f fMXUfSXZ IYf d³fSXfIYSX¯f IYSXf³fZ d³fQZÊd¿f°f dQ¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ °fWXÀfe»fQfSX IYfÔIZYSX IYû ffBÊ´ffÀf IZY Ad°fIiY¸f¯f ·fcd¸f IYf ¸fbAfUþf SXfdVf dIYÀff³fû IYû Vfe§fi ·fb¦f°ff³f IYSXf³fZ IZY d³fQZÊVf dQ¹fZÜ IY»fZ¢MXSX ³fZ Àf£°f dWXQf¹f°f Qe dIY df³ff A³fb¸fd°f IZY ¸fb£¹ff»f¹f LûOX³fZ Uf»fZ SXfþÀU Ad²fIYfdSX¹fûÔ ´fSX IYOÞXe IYf¹fÊUfWXe IYe þf¹fZ¦feÜ QfUf Af´fdØf 20 A´fi`»f °fIY Af¸fÔdÂf°f IYfÔIZYSXÜ dþ»ff Jd³fþ VffJf IYfÔIZYSX ¸fZÔ ÀfWXf¹fIY ¦fiZOX °fe³f IZY ÀfÔdUQf dSXöY ´fQ ´fSX ·f°feÊ WXZ°fb AfUZQ³f dþ»fZ IZY d³fUfdÀf¹fûÔ ÀfZ Af¸fÔdÂf°f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ dþÀfIYf ´fSXeÃf¯f CX´fSXf³°f ´ffÂf-A´ffÂf AfUZQIYûÔ IYe Àfc¨fe °f`¹ffSX IYe ¦fBÊ WX`Ü AfUZQ³f 20 A´f`i»f °fIY Af¸fÔdÂf°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü AfUZQIYûÔ IYf Àfc¨fe IYf AU»fûIY³f dþ»ff IYf¹ffÊ»f¹f IZY Àfc¨f³ff ´fMX»f ¸fZÔ ¨fÀ´ff dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ITR RYfB»f f³f½ffEa ¸ffÂf 500/- B³fIY¸f M`X¢Àf RYfB»f, TDS dSXRaYOX GST ³f¸fSX, dOXdªfMX»f dÀf¦³fZ¨fSX ¸¹fc¨fbA»f RaYOX E½fa ´fiûªfZ¢MX dSX´fûMÊX WZX°fb : Àf¸´fIÊY IYSmÔX : VfZJSX ¦fb´°ff 93007- 55544 94251-65464 www.onlytds .com