16.05.2019 Views

Spoločenské menu k 15.05.2019

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

LEGISLATÍVNE POZNÁMKY:<br />

* PES V REŠTAURÁCII:<br />

V priestoroch našej prevádzky nie je možné obedovať s domácim zvieratkom na základe Zákona č. 355 /<br />

2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia<br />

(4) Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia spoločného stravovania, sú<br />

povinné a) zabezpečiť, aby do výrobných a skladovacích priestorov nevstupovali neoprávnené osoby, a<br />

zamedziť vodeniu a vpúšťaniu zvierat do priestorov zariadenia spoločného stravovania okrem priestorov<br />

určených na konzumáciu stravy, do ktorých môžu vstupovať zrakovo postihnuté osoby aj v sprievode<br />

vodiaceho psa<br />

Ak príslušný orgán verejného zdravotníctva zistí porušenie tejto povinnosti, môže uložiť prevádzkovateľovi<br />

pokutu vo výške od 165 až do 16 596 eur.<br />

* VLASTNÝ ALKOHOL:<br />

Neumožňujeme našim hosťom priniesť si vlastné fľaše alkoholických nápojov, na základe § 73 zákona č.<br />

530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov<br />

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 530/2011 Z. z.“) vo vzťahu k inventarizácii zásob liehu,<br />

ktorú sú na základe ustanovenia § 73 ods. 20 zákona č. 530/2011 Z. z. povinní vykonať držitelia povolenia na<br />

predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu (ďalej len „držiteľ povolenia na predaj“), ktorí<br />

majú v držbe spotrebiteľské balenia liehu označené kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 10 ods. 11<br />

zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a<br />

uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení účinnom do 31. decembra 2014.<br />

V prípade nesplnenia tejto oznamovacej povinnosti hrozí sankcia 30 – 3 000 eur.<br />

* VLASTNÉ VÍNO (KORKOVNÉ)<br />

Milí hostia, ponúkame Vám vyše 100 slovenských a zahraničných vín, z ktorých si zaiste vyberiete. Pokiaľ by<br />

ste mali záujem o prinesenie vlastných vín, reštaurácia zabezpečí k prinesenému vínu servis, za čo si účtuje<br />

korkovné 4,00€/každá otvorená fľaša do 1l.<br />

"Dobrý deň,<br />

ďakujeme za prípravu posedenia, všetko<br />

bolo dobre zorganizované, obsluhujúci<br />

personál bol príjemný a vždy k dispozícii.<br />

Všetci sa cítili príjemne, jedlo bolo dobré<br />

len trošku veľa, všetci ku koncu už<br />

nevládali.<br />

Ešte raz srdečná vďaka.<br />

Nech sa Vám tak darí aj naďalej.<br />

Pekný deň"

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!