16.05.2019 Views

Spoločenské menu k 15.05.2019

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PRENÁJOM GALÉRIE ŠTANDARD | 1,50€/os<br />

/Vhodné pri rezerváciach do 15 hostí/<br />

* cateringový servis – nastieranie, obrusy, výzdoba; príprava<br />

* personálne zabezpečenie – VIP<br />

* klimatizované priestory<br />

* bez uzavretej spoločnosti - predelenie paravanom od prípadnej<br />

rezervácie<br />

* možnosť konzumácie vlastnej torty a zabezpečenie inventáru<br />

HOTLINE V DEŇ REZERVÁCIE: 0944 767 099 (od 10:00 hod)<br />

VIP GALÉRIA | 50€<br />

/Uzavretú spoločnosť zabezpečujeme pri rezerváciach od 15 hostí/<br />

V cene prenájmu je zahrnutá príprava miestnosti, spoločenské nastieranie<br />

a výzdoba, klimatizácia miestnosti a servírovanie prinesených pochutín.<br />

Okrem toho:<br />

* personálne zabezpečenie | VIP obsluha, ktorá dohliada výhradne iba na realizáciu Vášho posedenia<br />

v Galérii (poplatok nezahŕňa od<strong>menu</strong> čašníčke v podobe tringeltu)<br />

* možnosť konzumácie vlastnej torty, koláčikov či slaného pečiva (v prípade záujmu radi<br />

zabezpečíme)<br />

* časovo neobmedzená rezervácia s uzavretou<br />

spoločnosťou počas celého jej trvania v<br />

klimatizovanej miestnosti<br />

Vzhľadom k otváracím hodinám reštaurácie majú<br />

hostia k dispozícii priestory Galérie do 22:00 hod<br />

(PI & SO do 23:00 hod). Potom radi pozývame<br />

hostí do dolných priestorov – našej Pivárne, kde<br />

vďaka odhlučneniu priestorov môžu hostia pobudnúť<br />

aj dlhšie.<br />

HOTLINE V DEŇ REZERVÁCIE: 0944 767 099 (od<br />

10:00 hod)<br />

VIP PIVÁREŇ do 17:00 hod | 25€<br />

* profesionálny cateringový servis – nastieranie, obrusy,<br />

výzdoba; príprava<br />

* personálne zabezpečenie | VIP obsluha, ktorá dohliada<br />

výhradne iba na realizáciu posedenia v<br />

Pivárni (poplatok nezahŕňa od<strong>menu</strong> čašníčke v podobe<br />

tringeltu)<br />

* možnosť zabezpečenia vlastnej hudby na rôznych<br />

nosičoch<br />

* možnosť konzumácie vlastnej torty, koláčikov či<br />

slaného pečiva (v prípade záujmu radi zabezpečíme)<br />

* rezervácie do 17:00 hod (V prípade prebytočných stolov v rámci rezervácie (ak napr. niektorí hostia odídu)<br />

sú tieto posunuté do priestoru a poskytnuté ďalším hosťom. Rezerváciu je možné z časti oddeliť paravanmi.)<br />

(Štandardné otváracie hodiny pivárne sú od 16:00 hod. Pri dohodnutých rezerváciach pre Vás radi otvoríme<br />

podľa Vašich požiadaviek (od 11:00 hod)) Bez možnosti živej hudby.<br />

HOTLINE V DEŇ REZERVÁCIE: 0944 767 099 (od 10:00 hod)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!