16.05.2019 Views

Spoločenské menu k 15.05.2019

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

STUDENÉ MISY<br />

(cena za misu)<br />

KLASIK 36,00€<br />

1200g (podľa použitých surovín – salámy,<br />

šunky, štandardné mäsové výrobky, syry,<br />

nakladaná zelenina, rukola, olivy atď.)<br />

Cena je vykalkulovaná vrátane pečiva.<br />

Alt. 1500g 45€, 2000g 60€<br />

STANDARD 51,00€<br />

1200g (podľa použitých surovín –<br />

bohatšia misa s mäsovými a syrovými<br />

výrobkami, so zeleninou a vajíčkom.)<br />

Cena je vykalkulovaná vrátane pečiva.<br />

PREMIUM 58,00€<br />

1200g (podľa použitých surovín – ešte<br />

bohatšia misa, prosciutto crudo, vajíčko,<br />

kaviár, losos, atď.)<br />

Cena je vykalkulovaná vrátane pečiva.<br />

CHLEBÍČKY<br />

(odber min.20ks)<br />

CHLEBÍČEK ŠUNKOVÝ<br />

sendvič, majonéza, dusená šunka,uhorka,<br />

paradajka, šalát 80g<br />

1,40€<br />

CHLEBÍČEK SALÁMOVÝ<br />

sendvič, majonéza, suchá saláma,<br />

údený syr, šalát 85g<br />

1,40€<br />

CHLEBÍČEK VAJÍČKOVÝ<br />

sendvič, majonéza, vajíčko, uhorka,<br />

paradajka, šalát 85g<br />

1,40€<br />

CHLEBÍČEK MOZZARELLA<br />

sendvič, pesto dressing,<br />

mozzarella, paradajka,<br />

šalát 80g<br />

1,40€<br />

CHLEBÍČEK TUNIAKOVÝ<br />

sendvič, majonéza, tuniak,<br />

šalát 85g<br />

1,50€

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!