สมุดภาพทำบุญอายุวัฒนมงคล 85 ปี-ปัจจุบัน พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)

ctuthai
  • No tags were found...

สมุดภาพพิธีทำบุญธรรมสมโภชอายุวัฒนมงคล ๘๕ ปี ถึงปัจจุบันของพระเดชพระคุณพระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) ประธานสงฆ์ไทยวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

สมุดภาพงานท าบุญวันเกิดธรรมสมโภช

อายุวัฒนมงคล...หลวงพ่อ พระราชมงคลรังษี

พระมหาค าตัล พุทฺธงฺกุโร ป.ธ.๙ (พุทธางกูร)

ร้อยกรอง


ธรรมสมโภช ๘๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๓)

ครอบครัวรพีพันธ์/ปรางข า/เดชติศักดิ์

“สามครอบครัว” ตัวอย่างดี “ปีห้าสาม”

สง่างามตามต่อบุญหนุนราศี

มงคลวาร “แปดสิบห้า-หลวงตาชี”

สดุดี “ศรีแห่งสงฆ์ธ ารงไทย”

“รพีพันธ์-ปรางข า-เดชติศักดิ์”

“ประธานหลัก” รักเคารพนบเลื่อมใส

“กตัญญูบูชาธรรม” ผ่องอ าไพ

ซาบซึ้งใจในพระคุณ “อุ่นเมตตา”


ธรรมสมโภช ๘๖ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔)

กลุ่มรวมน าใจใฝ่ธรรม ไมอามี

“แปดสิบหก” อายุมั่นขวัญชีวิต

“สานุศิษย์” จากรัฐไกลใจหรรษา

“ไมอามี” เป็น “ประธานงานหลวงตา”

น้อมสักการ์พาชื่นชมประณมกร

“รวมน้ าใจใฝ่ธรรม” น าวิถี

ต่างเปรมปรีดิ์มีสุขสันต์มั่นค าสอน

“เมตตาธรรมกรรมฐาน” ประทานพร

“ยังสะท้อนทุกห้องใจ” ไม่เสื่อมคลาย


ธรรมสมโภช ๘๗ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕)

นายแพทย์อรุณ-คุณสุมนา สวนศิลป์พงศ์

“นายแพทย์อรุณ-คุณสุมนา สวนศิลป์พงศ์”

จิตมั่นคงด ารงธรรมน าจุดหมาย

“หลวงตาชี” ชี้ “แสงธรรม” น าสบาย

น้อมใจกายบูชาน่าชื่นชม

“แปดสิบเจ็ด” พรรษามหาดิถี

โชคชีวี “เป็นประธาน” งานสุขสม

พร้อมญาติมิตรทั่วทิศมาร่วมปรารมภ์

ได้กราบก้ม “บูชาคุณ” อุ่นฤทัย


ธรรมสมโภช ๘๘ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖)

คณะศิษย์ถวายภัตตาหารเช้าเพล

“ศิษย์หลวงตา” มาท าบุญหนุนชีวิต

“ถวายเช้าเพล” เป็นนิจจิตผ่องใส

“แปดสิบแปด” ปีกาลกังวานไกล

“ประชุมใหญ่สมัชชาฯ” ทั่วธานี

“ศิษย์รุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นใหญ่” ด้วย

ต่างมาช่วย “เป็นประธาน” งานศักดิ์ศรี

“ร าภูไท” ใจสุขล้นทั้งดนตรี

“เปิดอาคารหลวงตาชี” ที่ตระการ


ธรรมสมโภช ๘๙ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗)

สมาคมศิษย์เก่า มจร. วอชิงตันดีซี

“ศิษย์เก่า มจร. วอชิงตัน”

ศรัทธามั่นอุดมการณ์งานสืบสาน

“แปดสิบเก้า” ปีตรงมงคลวาร

“อุปถัมภ์น าจัดงาน” ชื่นบานกมล

“สุขา สังฆัสสะ สามัคคี”

น้อมคุณงามความดีทุกปีหน

พระธรรมทูตทั้งเทศไทยได้เยี่ยมยล

สาธุชน “เชิดชูผู้สร้างงาน”


ธรรมสมโภช ๙๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘)

คุณครุฑ-คุณสอางค์ สมบัติใหม่

“คุณครุฑ-คุณสอางค์ สมบัติใหม่”

ฉลองให้ใจเปี่ยมสุขทุกสถาน

“เก้าสิบปี-หลวงตาชี” ปรีชาชาญ

“สี่สิบปี” ดิถีกาล “งานวัดไทยฯ”

“ร้านอาหารทูมินิส-ฟลอริดา”

“รวมศรัทธาสานุศิษย์” ทิศไกลใกล้

“น้อมถวายมุทิตา” ด้วยมาลัย

“ประธานใหญ่” ใฝ่ท าบุญหนุนดวงจินต์


ธรรมสมโภช ๙๑ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙)

นายแพทย์กรีฑา อภิบุณโยภาส

“นายแพทย์กรีฑา อภิบุณโยภาส”

“วงศ์เครือญาติ” ประกาศคุณบุญถวิล

“เป็นประธานงานฉลอง” ผ่องชีวิน

“เก้าสิบเอ็ด” เพชรมุนินทร์ปิ่นเมธา

“ราชภัฏสุรินทร์” ถิ่นอีสาน

“หลวงตาชี” ทวีญาณกังวานหล้า

“มอบปริญญายุทธศาสตร์การพัฒนา”

“มุทิตาคารวะจิต” ศิษย์การุณย์


ธรรมสมโภช ๙๒ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐)

คุณประสาร มานะกุล และครอบครัว

“คุณประสาร มานะกุล” สร้างบุญใหญ่

“พร้อมครอบครัว” หัวใจใฝ่เกื้อหนุน

“สาธยายไตรปิฎก” สาธกคุณ

“นานาชาติ” ศาสน์ค้ าจุนอบอุ่นธรรม

งานวันเกิด “เก้าสิบสอง” ครองชีวิต

“เป็นประธาน” ประสานศิษย์จิตชื่นฉ่ า

“เปี่ยมเมตตาหลวงตาชี” คอยชี้น า

งามเลิศล้ า “บ าเพ็ญวัตรพัฒนา”


ธรรมสมโภช ๙๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑)

กลุ่มพลังบุญ

“กลุ่มพลังบุญ” หนุนชาติศาสน์กษัตริย์

รวมมนัส “จัดฉลองธรรมส่องหล้า”

“เก้าสิบสาม-หลวงตาชี” เปรมปรีดา

“ปาโมกข์สงฆ์” ทรงคุณค่าน่ายินดี

“พระราชมงคลรังษี” มุนีแก้ว

งามเพริศแพร้วอักษราภาษาศรี

“วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.”

“ยอดกวี” ชี้ธรรม “ค ากลอนเตือน”


ธรรมสมโภช ๙๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒)

คุณศิริพร เกรซเซอร์ พร้อมคุณนกและเพื่อนๆ

“คุณศิริพร เกรซเซอร์” เลื่อมใสนัก

“ประธานหลัก” พร้อม “คุณนกและเพื่อนๆ”

“มหาทาน” เตรียมงานใหญ่ไม่แชเชือน

ผ่านหลายเดือนเคลื่อนเป็นปีด้วยดีงาม

“เก้าสิบสี่” พรรษามหาสมัย

“บารมีที่ยิ่งใหญ่” ให้เกรงขาม

“เผยแผ่ธรรมน าความสุข” ทุกเขตคาม

คือ “นิยามแห่งคนดี” ที่ชื่นชม


ธรรมสมโภช ๙๕ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๓)

ศิษย์เก่า มจร./สมาคมไทยอีสาน วอชิงตันดีซี

“โควิด-ไนน์ทีน” ปีนข้ามโลก

วิปโยคโศกเศร้าใจไม่สุขสม

“ศิษย์เก่า มจร.” ก็ระดม

“สมาคมไทยอีสาน” ร่วมงานบุญ

“เก้าสิบห้า” มหากาล “งานยิ่งใหญ่”

“ต้องเลื่อนไปปีหน้า” ฟ้าอบอุ่น

แต่ “ความดีไม่มีร้างต่างเพิ่มทุน”

“บูชาคุณหลวงตาชี” ผู้ชี้ธรรม์


ธรรมสมโภช ๙๖ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔)

กลุ่มรวมน าใจใฝ่ธรรม ไมอามี

“กลุ่มรวมใจใฝ่ธรรม” สัมมาชอบ

“ครบแปดรอบ” กอปรความดีที่สุขสันต์

“เก้าสิบหก” ยอยกคุณบุญอนันต์

น้อมใจยิ่งมิ่งขวัญ “กตัญญุตา”

คุณพระพุทธพิสุทธิ์ล้ าน าปกปัก

คุณพระธรรมน าพิทักษ์คอยรักษา

คุณพระสงฆ์ทรงคุณเยี่ยมเปี่ยมบุญญา

ให้ “หลวงตา” อายุมั่นขวัญยืนเทอญฯMore magazines by this user
Similar magazines