fa.wikipedia.org-تلویزیون

memnma

اژهو

دش

تلویزیون

fa.wikipedia.org/wiki‏/تلویزیون

، Télévision :

لویزیونت )

کی دلم دیمیق زا یرندهگ لویزیونت ابلق حمل

( زا ونانیی tele دور

هب رانسویف

و vision یدد ای گاهن ، کی یستمس رتباطیا رایب خشپ تصویر

تحرکم و داهاص زا سافتم ورد ست.ا رایب ستفادها و دریافت

مواجا لویزیونت ، هب کی ستگاهد هب امن یرندهگ لویزیونت احتیاج

ست..ا مروزها رد یرانا ، هب جموعهم راهمف نندهک و خشپ کننده

رنامهب ایه لویزیونیت ، » داص و یماس « فتهگ یم ود.ش زا جان

وگیل ردب انشمندد و خترعم هلا سکاتلندا هب نوانع مخترع

لویزیونت ادی یم ودش ، رچهگ انشمنداند و خترعانم بسیار

یگرید انندم ائولپ یپکون ، وریسب وزینگر ، لادیمیرو زورکین

و یلوف ارنزورثف زا واخرا دهس ١٩ یلادیم اکنونت رد وسعهت و

کمیلت ناوریف لویزیونت قشن ؤثرم اشتهد اند.‏

شناسی

اژهو لویزیونت زا بانز رانسویف هب ارسیف اهر افتهی و ودخ اژهو یا ورگهد ستا هک خشب خستن نآ اژهو »

بانز ونانیی و خشب ومد نآ اژهو » « یدد ( زا بانز تینلا رفتهگ دهش ست.ا اب ینکها رد یشترب بانز اه مینه واژه

لبتها اب لفظت ایه سیارب وناگونگ ( هب ارک یم ودر ، رخیب بانز اه اژهو ایه ودخ ار رایب ینا فهومم ارند.د برای

مونهن ، رد بانز لمانیآ رایب لویزیونت میشهه اژهو Fernsehen هب ارک ردهب یم ودش هک عنیم اژگانیو نآ » ورد یدد «

ست.ا رد بانز حاورهم یا ارسیف عمولاًم هب ورتص » لت یزونو « داا یم شود.‏

لهت « ) ورد ( از

یزیوو )

لویزیونت )

تاریخچه

اریخت یدایشپ لویزیونت هب الس ١٨٨۴ یلادیم رمیب ردد.گ مانیز هک یک

انشد موزآ لمانیآ هب امن اولپ یپکون خستینن یستمس لکترومکانیکیا تلویزیونی

ار اب واناییت نتقالا کی صویرت ابتث ختراعا رد.ک ینا یستمس زا ریقط روشن

ردنک کی کسع هب سیلهو نزل و کی فحهص رخشیچ ارک یم ردک ) صفحه

( وزنهر ایه هارگوشچ ) وراخس ایه وچکک ( رب ویر فحهص بریده

دهش ودندب و طخ ایه کسع ار ات اییج هک کسع املاًک ویشپ ودش دنبال

یم ردند.ک رچهه عدادت ینا وزنهر اه یشترب یم دش ، طخ ایه یشتریب مه دنبال

یم دندش ، و زاینا ور زئیاتج یشتریب مه مایانن یم دش . ستگاهد یپکون تا

یشرفتپ ناوریف قویتت نندهک لکترونیکیا مپلا لأخ و مپلا رتوپ اتدیک عملاً‏

ابلق ستفادها بود.ن رد الس ١٩٠٧، وریسب وزینگر ، انشمندد وسر ، برای

خستینن ارب وانستت اب ستفادها زا مپلا رتوپ اتدیک رد ستگاهد گیرنده

لویزیونیت ، کلش ایه ادهس ندسیه ار زا ریقط لویزیونت نتقلم ند.ک رد سال

١٩٢٣، لادیمیرو وریکینز ، انشمندِد یگرِد وسر ، فحهص یپکون ار اب یک

نصرع لکترونیکیا ایگزینج رد.ک ینا وضوعم اعثب هب جودآمدنو سطح

کی لویزیونت اختس لمانآ ، ١٩۵٨

الاتریب زا زئیاتج دونب فزایشا عدادت ویشپ اه رد احدو مانز . در

الس ایه خستِن ههد ) ١٩٠٠ ١٢٨٠ ورشیدیخ ( هندسانم ریافتندد که

یم وانت صویرت ار اب ستفادها زا مواجا ادیوییر رستاد.ف ماا ینا ارک ات الس ) ١٩٢۶ ١٣٠۵ ورشیدیخ ( ملیع نشد.‏

[١]

یپکون .

1/10


رانجامس ، انج وگیل ردِب ، انشمندد سکاتلندیا ، اب ستفادها زا یسکد یپکون رایب خستینن ارب وفقم دش صاویرت متحرک

ویزیونیِل دض ورن ) رد الس ( و صاویرت تحرکم یاهس و فیدس (١٩٢۶) ار رد ندنل نتقلم ند.ک ختراعا انج لوگی

ردِب خستینن نتقالا صویرت اقعیِو لویزیونیت هب مارش یم ود.ر نهات کی الس عدب ، رد ١٩٢٧ یلادیم )

وگیل ردب خستینن ستگاهد بطض صاویرت یدئوییو ار ختراعا رد.ک وا اب ستفادها زا دولاسیونم وانستت یگنالس ایه دوربین

لویزیونیِت ودخ ار ات دح یگنالس ایه وتیص غییرت هدد و پسس نآ اه ار ویر فحهص بطض وتص ١٠ ینچیا بطض ند.ک چند

فحهص زا یدئوهایو بطض دهش انج وگیل ردب اقیب اندهم ندا هک یدئوهایو بطض دهش رد نآ اه رد ههد ١٩٩٠، اب ستفادها از

کنولوژیت یجیتالد ، ستخراجا و ازسازیب شدند.‏

١٣٠۶ ورشیدیخ )، جان

، ١٩٢۵

انج وگیل ردب مچنینه لویزیونت نگیر کانیکیم ار رد الس ١٩٢٨ رضهع رد.ک یستمس ردب املاًک اب مپلا تصویر

لکترونیکیا و وربیند ایه مروزیا تفاوتم ود.ب رد یستمس وا صویرت هب مکک فحهص ردانگ ظیمیع هب ورط مکانیکی

وبیدهر یم دش . ینا فحهص ردانگ وراخس اییه رایب بورع ورن اشت.د یفیتک ولینا صاویرت وا یلیخ دب ودب و قطف ٣٠ خط

اشت.د ولینا لویزیونت کانیکیم زا فحهص یپکون اب هس نرف ارپیچم ستفادها یم ردک هک ره نرف رایب کیی زا هس نگر اصلی

) رمزق ، بزس ، بیآ ( هب ارک ردهب یم دش ، رد نآ مانز دهع میک زا ردمم ستگاهد لویزیونت اشتندد و اشتند جربهت تماشای

لویزیونت همیتا ندانیچ نداشت.‏

رد الس ١٩٣۵ ولینا یستمس لویزیونت لکترونیکیا وسطت رکتش EMI شریحت دش . رد الس ١٩٣٩ انزدهش رکتش رد آمریکا

روعش هب اختس ای راحیط رایب اختِس ستگاهد لویزیونت لکترونیکیا ردند.ک رد الس ١٩۴١ میتهک ینب لمللیِا یستمس های

ویزیونیِل NTSC کی جموعهم اهنمار رایب خابرهم لویزیونت لکترونیکیا رائها داد.‏

ههد ١٩۵٠ کی ورهد مانیِز همم و لاییط رد یشرفتپ لویزیونت هب مارش یم ید.آ بدأم لویزیونت ایه یاهس و فیدس ، الس ١٩۵۶

ست.ا زینهه ستگاهد لویزیونت رانجامس رد ینا مانز اهشک یداپ رد.ک رد الس ١٩۵٣ یلادیم )

لویزیونت نگیر ، و رد ود ههد خیرا ، لویزیونت ایه سطحم ختراعا دند.ش نشأم لویزیونت مروزیا یم واندت رد مانز ذشتهگ با

شفک اصیتخ دایته وریِن ادهم ‏ِس لِنیُم وسطت یلوگبیو سمیتا رد الس ١٨٧٣، و ختراعا یسکد سکنا وسطت اولپ نیپکوو

رد الس ١٨٨۴ ررسیب و دیابیر ود.ش مهه یستمس ایه ملیع و اربردیِک لویزیونت زا ینا صلا نیادیِب سکنِا کی تصویر

رایب ولیدت یگنالس ایه ریس مانیز رایب مایشن نآ ستند.ه ینا مایشن صویریت پسس هب سیلهو یا رسالا یم ودش که

رخلافب ملع سکنا ردنک ملع یم ند.ک ستگاهد خریآ ، لویزیونت ) ای ستگاهد لویزیونت ( ستا هک اب وجهت هب واناییت ایه چشم

نسانا ، صویرت کسانی و ناسبیم هیهت یم ندک و مایشن یم دهد.‏

١٣٣٢ ورشیدیخ (

کنیکت ایه لکترومکانیکیا یشپ زا نگج هانیج ومد هب ورط ابلق لاحظهم یا وسطت ارلزچ رانسیسف نکینزج و انج لوگی

ردِب وسعهت و کمیلت شد.‏

لویزیونت ، هب اطرخ رائها صویرت ، سبتن هب ادیور اذبهج یشتریب اردد و عدُِب ازهت یا هب نآ رائها یم ند.ک شمچ اه ار هب خود

یرهخ یم ندک و هب لاوهع ، همف یامپ ار سانآ رت یم ندک ؛ ونچ صویرت و داص طلاعاتا املک ریت هب خاطبم یم هدد ؛ تلویزیون

زا هتج نترلک و سلطت رب فکارا مومیع ، سانهر یا سیارب ویق و ؤثرم ست.ا رد شورهایک یشرفتهپ ، مروزها زا رادیو

هب نوانع سیلهو رتباطا ینب لمللا ستفادها یم شود.‏

[۶]

[۵]

[۴]

[١]

[٣]

[٢]

خشپ نظمم رنامهب اه رد یالاتا تحدهم مریکاآ ریتانیایب بیرک ، لمانآ ، رانسهف ، تحادا ماهیرج ورویش یشپ از

نگج هانیج ومد ود.ب ولینا خشپ لویزیونیِت نظمم اب طحس درنم هک ٢۴٠ طخ ای یشترب عریفت یم ودش ، رد ریتانیاب رد سال

١٣١۵ ورشیدیخ ( نجاما دش و هب رعتس هب » یستمس A» اب ۴٠۵ طخ رتقاا افت.ی بکهش ایه خشپ حلیم رد ایالات

تحدهم مریکاآ رد الس ١٩۴۶ روعش هب ارک ردندک و ات واسطا ههد ) ١٩۵٠ ههد ١٣٣٠ ورشیدیخ ( لویزیونت هب بخشی

مومیع و مگانیه ندگیز مریکاییآ بدیلت دش . قتیو هک خشپ زا ریقط وایه مریکایآ مالیش رد بتداا زینهه ایه انبیج برای

هب نوانع ثالم ، زینهه سترسید و ستفادها یشترب و گهدارین جهیزاتت و ختس فزارا ( داشتن و خشپ کنندگان

لویزیونیت بلاًق زینهه ایه ودخ ار زا ریقط رآمدهاید خشپ گهیآ أمینت یم ردندک ، شتریانِم لویزیونِت یالاتا تحدهم آمریکا

هب ورط زایندهف یا رنامهب ایه لخواهد ودخ ار زا ریقط بتث امن رد یستمس لویزیونت ابلیک ای رستندهف ایه اهوارهم یا ستقیماًم به

انهخ ودخ هب ستد وردند.آ رد ریتانیاب زا ویس یگرد ، احبانص ره لویزیونت ایدب زینهه جوزم لویزیونت ار الیانهس پرداخت

کنند.‏

) ١٩٣۶

شتریانم )

2/10


کنولوژیت

رد ههد ) ١٩۶٠ ههد ١٣۴٠ ورشیدیخ ،

( اپنیژ اه اب ستانداردهایا NTSC وافقتم ردند.ک رد واخرا مانه ههد ، روپاا دو

ستانداردِا دیدِج خابرهم لویزیونت عرفیم ردک :

:SECAM ستانداردا خشپ لویزیونیت رد رانسهف و اورمیانهخ و سمتق اییه زا روپایا رقیش .

:PAL ستانداردا لویزیونت کمح رماف رد اروپا.‏

ولینا لویزیونت نگیر هب سیلهو کنولوژیت ایه ردازشپ یگنالس یجیتالیِد جتمعم ، رد الس ١٩٨٣ هب ازارب رضهع شد.‏

رد کی لسهج رد الس ١٩٩٣، روهگ صویرت تحرکم (MPEG) عریفت یدئوو ، وتص و یستمس ایه MPEG-2 ار کامل

ردند.ک زا ١٩٩٩ یشترب سانهر ایه رتباطا معیج هب ناوریف یجیتالد غییرت یافتند.‏

[١]

رد انویهژ ٢٠١٣، لا یج لکترونیکسا خستینن لویزیونت جاریت رب ایهپ یودد سیلگ ورن رگانیکا (OLED) ار وانهر

رد.ک فحهص لویزیونیِت ینا سلن زا مایشگرهان ، هب سبتِن لویزیونت ایه لا یس ید ، تداولم و مایشگرهاین لاسماپ بسیار

ازکن رت ، ارآمدترک ، رتوانُپ رت ، و اضحو رت هستند.‏

بازار

[٧]

تکنولوژی

جزایا کی یستمس تلویزیون

جزایا کی یستمس لویزیونت ادهس بارتندع زا :

کی نبعم صویرت - ینا یم واندت کی وربیند یدئویو رفهح یا رایب کسبرداریع ندهز و رسالا یلمف باشد.‏

کی نبعم صدا

کی رستندهف هک کی ای ندچ یگنالس لویزیونیت ار اب طلاعاتا صویرت و داص رایب رسالا دولهم یم کند.‏

کی نتنآ یرندهگ ) لویزیونت ( هک یگنالهایس صویرت و داص ار وبارهد زا خشپ لویزیونیت ازیابیب یم کند.‏

کی سیلهو مایشگرن هک یگنالهایس لکتریکیا ار هب ورن رئیم بدیلت یم کند.‏

کی سیلهو وتیص هک یگنالهایس لکتریکیا ار هب مواجا داص بدیلت یم ندک هک مراهه صویرت خشپ یم شوند.‏

یستمس ایه اربردیک لویزیونت املش جهیزاتیت رایب نتخابا نابعم ختلفم صویرت ، خلوطم و رکیبت ردنک صاویرت زا چندین

نبعم هب ورتص کی صویرت ، رجد یگنالهایس یدئوییو زا بلق بطض دهش ، مه مانز ردنک یگنالهایس نابعم ختلفم ، و تولید

صویرت ستقیمم اب امپیوترک رایب نظورهاییم انندم عرفیم طلاعاتا یستگاها خشپ یم اشد.ب رسالا یم واندت زا ریقط واه و

وسطت رستندهف ایه مینیز ، زا ریقط ابلک ایه لزیف ای ورین ، ای وسطت ادیور اب اهوارهم ورتص یرد.گ مکنم ستا رد هر

اییج هب ورتص نجیروارز یستمس ایه یجیتالد عبیهت وندش ات مکانا یفیتک هترب رسالا صاویرت ار راهمف ازندس ، هنایپ باند

رسالا ار اهشک هندد ، فکتهایا خصوصم ضافها نندک ، منیتا و فظح طلاعاتا رسالا دهش ار هتج لوگیریج زا دریافت

نآ اه وسطت سانیک هک رد ینا رویسهاس بتث امن کردهن ندا راهمف کنند.‏

نمایشگر

هب طفل یشرفتپ رد کنولوژیت مایشگرهان ، مروزها ندینچ وعن ختلفم زا مایشگرهاین یدئوییو جودو اردد هک در

ستگاهد ایه لویزیونت ستفادها یم وندش :

«CRT» مایشگرهاین ایجترر مپلا شعها اتدیک . ینا وعن مایشگرهان یادز رانگ یستندن و کنولوژیت یرایشو شده

رایب نآ اه جودو اردد هک هترینب یفیتک صویرت ار رد التح لیک راهمف یم ند.ک زا نجاییآ هک زولیشنر صلیا این

مایشگرهان ابتث یستن ، رد عضیب زا واردم نآ اه ابلیتق مایشن نابعیم اب زولیشنر ایه تفاوتم ار اب یفیتک تصویر

الاب دارند.‏

3/10


» انلپ لتف «LCD ای » لاسماپ :

« یشرفتهایپ دیدج مایشگرن انلپ لتف رایب لویزیونت اه هک زا یستمس نمایشگر

ریستالک ایعم اتریکسم عالف ، مایشگرن LCD ای ناوریف مایشگرن لاسماپ ار هب رمغانا وردهآ ست.ا انلپ فلت

LCD اه و مایشگرن لاسماپ هب ندازها ١ ینچا خامتض ارندد و یم وانندت انندم کی ابلوت زا یوارد ویزانآ وندش ای روی

ایهپ رارق گیرند.ب عضیب دلم اه ار یم وانندت هب نوانع مایشگرن ایانهر هب ارک برد.‏

« رواقعد ضوع صلیا مایشگرن عنیی یهلا ) LCD مایشگرن ریستالک ایعم ( رد ره ود هب کی کلش و

هب نوانع نلپ نگیر صلیا هک املش مامیت رایشا ایه یکسلیپ و ابس یکسلپ ایه صلیا RGB ای عضاًب Y و W

مه عبیهت یم ودش و ربوطم هب مانه یهلا LCD ستا و رد مامیت لویزیونت ایه LCD دیمق املاًک کسانی ستا .

« نهات یزیچ هک اعثب فاوتت ینب LCD و LED یشودم فحهص شتپ یهلا LCD ستا و ظیفهو آن

غذیهت و ورن سانیر هب نآ یهلا ار رب هدهع اردد هک رد LCD TV ایه دیمق ای رواقعد LCD Backlight CCFLs

عنیی مپلا ایه ردس لوئورسنتف اتدیک ظیفهو امینت ورن و غذیهت ینا یهلا ار رب هدهع اشتند هک دیداًج اب کی جهش

رد LED TV اه کب یتلا ار سیارب ازکن رت ردنک و هب ایج رایشآ لوئورسنتیف زا LED ای یودد ایه اطعس کننده

ورین ستفادها ردنک هک مه قتد کب یتلا هب دتش الاب فتهر رد غذیهت ، یفیتک و جمح ورن سانیر ، مه وندر تولیدش

هلس رت شد.‏

» انلپ : LCD

» انلپ : LED

رکدامه قاطن عفض و زایایم خصوصم ودخ ار ارند.د مایشگرن LCD انلپ ختت یم واندت اویهز شاهدهم ار مترک و باریکتر

ردهک و نابراینب اب حیطم انهخ ناسبت داشتهن اشد.ب فحهص ایه ورافکنن قبیع رد رایطش بیعیط وشناییر وزر ای تاقهاییا که

املاًک وشنر ستنده هب وبیخ ملع مین نندک و هب حلهایم شاهدهم اریکت یازن ارند.د رد الس ایه خیرا ، انلپ ایه LED در

اختس لویزیونت خصوصاًم لویزیونت ایه اب ندازها زرگب ستفادها یم ود.ش مایشگرهاین LED اریکب رت زا LCD ستنده و

صرفم رقب متریک ارندد ماا زا حاظل یفیتک صویرت فاوتت ندانیچ اب LCD دارند.ن مایشگرهاین LED رانگ رت زا LCD

هستند.‏

مرع فیدم نواعا ایجر مایشگرن ایه تلویزیون

Plasma مرع فیدم نلپ ایه لاسماپ ات ١٠٠ زاره اعتس راوردب دهش و ینا عنیی گرا هک ماش وزانهر ینب ۵ لیا ٨ ساعت

قفو ماشایت حتوام رد ینا وعن مایشگرن نیدک ، ٣۴ ات ۵٠ الس لویزیونت و نلپ المیس ار واهیدخ داشت.‏

LED نلپ ایه ولدا رد بتداا زا رایشآ یکسلیپ سیبآ ذیرپ و بتداییا RGB ستفادها یکردندم هک مرع فیدم سیارب میک هم

اشتند یزیچ دودح ٣ ات ۶ زاره اعتس راکهچ شارف اردهو رب ویر ابس یکسلپ بیآ یشب زا دح ودب ماا رد الح اضرح اولد

ایه WRGB ولیدت و رضهع یم وندش هک مرع فیدیم اب دودح ٨ ات ١٢ زاره اعتس ار اراد ستنده عنیی ۴ ات ٨ الس حداکثر

ینا مایشگرن اه لامتشانس ضمینت یم شود.‏

OLED نلپ ایه LED نواعا ختلفیم ارندد و ابستهو هب وشناییر و نتراستیک هک ارندد مرع فیدشانم مه تغیرم واهدخ بود.‏

رد التح لیک ینا وعن مایشگرن اه ینب ٣٠ ات ۶٠ زاره اعتس مرع فیدم اشتهد هک هب احتیر ات ٨ لیا ١۵ الس رحالس و سالم

واهندخ ماند.‏

) Face Recognition

شخیصت هرهچ (

اب شخیصت هرهچ زا هولتس رودو هب یستمس Smart Hub اب رنامهب اربردیک عاملت وشمنده ، ذتل برید.ب هب مکک دوربین

اخلید لویزیونت ، ینا یستمس یب ظیرن یم واندت هب ورط ودکارخ هرهچ ماش ار شناسدب و یازن هب ایپت امن اربریک (ID) و رمز

رودو اب یموتر نترلک ار فعر ند.ک ینا اعثب یم ودش هک لویزیونت ، هرهچ ماش ار شخیصت یم دهد.‏

اژهو ایه ربوطم هب تلویزیون

ضوحو صویرت جموعهم عدادت قاطن نفردیم ستا هک هب نوانع یکسلپ اه رد ویر فحهص وردم ظرن ناختهش یم ود.ش وضوح

مونهن ٨٠٠x۶٠٠ دینب عنیم ستا هک فحهص لویزیونت ٨٠٠ یکسلپ رد رضع ودخ و nbsp&۶٠٠ یکسلپ رد محور

مودیع ارد.د ضوحو الایب شخصم دهش ضوحو یشترب صویرت ار شانن یم دهد.‏

4/10


اندب

نتراستک کی ندازها یریگ یزانم قاطن وشنر و اریکت ویر فحهص یم اشد.ب عیارم سبتن الاترب نتراستک ، صویرهایت بهتر

و البج رت رائها یم نندک هک اژهو یا رایب زئیاتج نیغ ودنب قدارم مقع و ایهس صاویرت است.‏

وشناییر صویرت یزانم رزشل و عفض و رابیخ نگهار ار ندازها یم یردگ ندازها یریگ عادلم قدارم معهاییش ستا که

زملا ستنده ات هب صویرت درتق و یفیتک دهند.‏

داکثرح وشناییر نواعا ایجر مایشگرن ایه تلویزیون

LED/IPS

رد مایشگرن ایه LED زا وعن IPS ام رد مترینک التح مکنم ، داکثرح وشناییر ٢۵٠ یتن و رد هترینب وعن نآ حداکثر

وشناییر ۶٧٠ یتن ار اهدش هستیم.‏

LED/VA

نلپ ایه یو یا سیارب تنوعم ستنده ؛ هب مینه ببس وشناییر ، یمتق لویزیونت و کنولوژیت اختس نآ اه و تیح انواع

کب یتلا هب ارک فتهر رد نآ اه یزن تفاوتم ستا و رد ادهس رینت وعن نآ اه ام اهدش ٢۵٠ یتن وشناییر و رد هترینب نآ ها

٢۴٠٠ یتن وشناییر اقعیو ار اهدش واهیمخ ودب تیح دیداًج ونیس ظهارداشتها هک لویزیونت رچمدارپ دیدج ودشخ عنیی مدل

Z9G هب مایشگرین زا سلن عدب جهزم ودهب و یم واندت هب احتیر ات ۴٠٠٠ یتن وشناییر رائها دهد.‏

OLED

نلپ ایه سیلگ هندهد ورن رگانیکیا ای ولدا رواقعد دیدترینج و یشرفتهپ رینت و لبتها ساسح رینت وعن نلپ اه ستنده هک از

کب یتلا ستفادها مین نندک ؛ هب مینه ببس وشناییر یا ینب ١٢۵ یتن ات ١٠٠٠ یتن ار ینا وعن نلپ اه اراد هستند.‏

فرستادن

اندهایب ختلفم زا سامدهاییب هک لویزیونهات رد نآ اه ارک یم نندک ، ستگیب هب شورک حلم ستفادها ارند.د یگنالهایس VHF و

UHF رد اندهایب Iو II V عمولاًم ستفادها یم وند.ش رکانسهایف ایینپ رت هنایپ اندب افیک رایب رایب لویزیونت ندارند.‏

گرچها BBC رد وایلا زا اندب I VHF رد ۴۵ گاهرتزم ، ستفادها یم ردک ، ینا رکانسف دتم یادیز رایب ینا وردم استفاده

شد.ن اندب II رایب رسالا و خشپ ادیوییر FM ستفادها یم ود.ش سامدهایب الاترب یشترب انندم وجهایم ورن ملع یم نندک و

رد اختمانس اه فوذن مین نندک ای زا طرافا وانعم هب وبیخ در مین وندش هک توانندب رایب خشپ یستمس لویزیونیت نتیس مورد

ستفادها رارق گیرندب ، نابراینب نآ اه هب ورط مومیع رایب خشپ اهوارهم یا ستفادها یم وندش ، هک زا رکانسهاییف رد دودح ١٠

یگاهرتزگ ستفادها یم ند.ک یستمس ایه لویزیونیت رد یشترب شورهاک یگنالهایس یدئوو ار انندم یگنالهایس ) AM

امنهد ( و داص ار هب ورتص یگنالهایس ، FM ) دولاسیونم سامدب ( لهر یم نند.ک کی ستثناءا رد ینا وردم شورک فرانسه

ستا هک داص ار انندم یگنالهایس AM لهر یم کند.‏

عیارم سبتن ها

، مدولاسیون

5/10

» عیارم سبتن « هب ندازها یریگ ایه فقیا هب مودیع صویرت فتهگ یم ود.ش لویزیونهاییت هک هب ورط کانیکیم سکنا یم شدند

رد ولا وسطت انج وگیل ایردب رد الس ١٩٢۶ اب عیارم سبتن ٧٫٣، وردم ستفادها رارق رفتندگ هک رد هتج روس انهش یک

خصش رد شاهدهم ماین زدیکن بود.‏

یشترب یستمس ایه لویزیونیت ولیها زا واسطا ههد ١٩٣٠ هب ینا رفط مانه عیارم سبتن هب یزانم ٣:۴ هک رایب طابقت با

عیارم کادمیآ رد یلمف ایه ینماییس نآ مانز ستفادها یم دش ، نتخابا ردهک ودند.ب ینا عیارم سبتن قدرب افیک ربعم کلش ودب که

هب ورط احتر و سانیآ رد طرافا مپلا شعها اتدیک مایشگرهاین CRT هک یم وانستت اب ناوریف ، ولیدت و اختس نآ زمان

هیهت ودش ، ستفادها ود.ش ) ناوریف CRT مروزیا هب ولیدکنندگانت مکانا یم هدد هک مپهایلا یلیخ هنپ رت و افص رت که

کنولوژیهایت فحهص ختت نآ ار هب ورط ابتث یلیخ مومیع و ایجر رت ردهک و حدودیتم ایه کنیکیت عیارم سبتن ار داردن ،


ولیدت نندک ). رویسس لویزیونیت BBC زا مپهایلا یشترب ربعم انندم ۵:۴ عیارم سبتن زا الس ١٩٣۶ هب April ١٩۵٠ 3

وقعیم هک هب عیارم سبتن ٣:۴ ویچس یم ودش ، ستفادها یم ند.ک ینا ارک شکلاتم دیج یجادا مین ردک ، ونچ یشترب ستگاهد های

لویزیونهایت نآ مانز زا مپهایلا ردگ و ایرهد یا کلش هک هب احتیر اب عیارم سبتن ٣:۴ نگامه غییرت رسالا یگنالهاس تنظیم

یم دندش ، ستفادها یم کردند.‏

رد ههد ١٩۵٠ ستودیوهایا یلمف هب متس فحهص هنپ مایلت رزیدندو و عیارم سبتهایین انندم ینماس سکوپا لاشت ردک که

حصولاتم ولیدیت ودخ ار زا رنامهب ایه لویزیونیت ورد گهدارد.ن گرچها رد ولا ینا ارک قطف کی یلهح ودب لیو فحهص پهن

نوزه رمتف نتخابا مروزیا ستا و عیارم سبتن ربعم کلش یلمف اه هب درتن یدهد یم وند.ش عضیب فرادا یم ویندگ هک صفحه

هنپ وقعیم هک شیایا ار لندب ستنده هب ورتص راسرنماس شانن یم هدد اقعاًو کی یرادا و شکلم زرگب ستا ، عضیب دیگر

یم ویندگ هک شاهدهم بیعیط یشترب زا لندیب راسرنماس ستا و نابراینب مایشگرهاین فحهص هنپ رایب شمچ ناسبم هستند.‏

ویچس و غییرت هب یستمس ایه لویزیونیت یجیتالد هب نوانع کی رصتف رایب غییرت رمتف لویزیونیت زا عیارم سبتن قدیمی

دش ینا ملع لویزیونهات ار ادرق یم ازدس هک هب معیار

سبتن فحهص هنپ درنم ای ینماس هک عیارم سبتین زا ١:١٫۶۶ زا ١:١٫٨۵ ات ١:٢٫٣۵ ارندد ، زدیکترن وند.ش ود تدم برای

ملح و نتقالا حتویاتم فحهص هنپ جودو اردد نکهآ رایب ستفادها هترب ستا رمتف فحهص هنپ نامورفیکآ امیدهن یم شوند.‏

ینا رمتف یلیخ شابهم کنیکت ستفادها دهش رایب ریمف یلمف فحهص هنپ رد اخلد ریمف یلمف ١٫٣٣:١٫٣۵ یلیم تریم است.‏

صویرت نگامه بطض هب ورط فقیا شردهف یم ودش ، و پسس نگامه خشپ وبارهد ازب و ستردهگ یم ود.ش رمتف ٩:١۶ فحهص پهن

نامورفیکآ ولینا رمتیف ودب هک وسطت خشپ لویزیونت PALPlus روپاییا عرفیم دش و میک عدب رد » فحهص هنپ «

،DVD, ATSC یستمس لویزیونت اب یفیتک الاب (HDTV) زا رمتف فحهص هنپ ، دونب شردگیف فقیا ای ازشدنب دوباره

ستفادها یم کند.‏

۴:٣ (١٫٣٣:١) هب عیارم سبتن ) ١۶:٩ قریباًت (١٫٧٨:١ ستفادها .

مروزها »

فحهص هنپ « زا لویزیونت هب حاسبهم رهاگ و ایانهر اه اییج هک امپیوترک ومیزیر و امپیوترهایک یفیک هب طور

مومیع جهزم هب مایشگرهاین فحهص هنپ یم اشند.ب عضیب کایاتش ربارهد ختلالا عیارم سبتن صویرت یلمف هب علت

رمن فزارا خشپ عضیب زا DVD اه هک ینا عیارم سبتن ار رد ظرن گرفتهن ندا جودو اردد ، ماا ینا قطف کی یزچ رعیف برای

یفیتک رمن فزارا خشپ DVD اه ست.ا علاوهب ، مایشگرن فحهص هنپ امپیوترک ومیزیر و امپیوترک یفیک رد عیارم نسبت

١٠:١۶ مه زا ظرن ندازها یزیکیف و مه رد عدادت یکسلپ اه و هن رد عیارم سبتن ٩:١۶ لویزیونهایت وردم ستفادها ، هک باعث

یچیدگیپ یشترب یم ودش ، یم اشند.ب ینا تیجهن رضیهف کسانی هندسینم امپیوترک مایشگرن فحهص هنپ امپیوترک ستا هک مردم

شاهدهم حتویاتم رد عیارم سبتن ٩:١۶ رد ایانهر ودخ ار رب احیهن یا زا فحهص هک اب نترلهایک خشپ عکوسم ودش ، نوار

ظایفو و ستورهاد هک انعم شاهدهم حتویاتم مامت فحهص یم ودش ، رجیحت یم دهند.‏

دمع طابقت عیارم نسبت

وضع دنش و کمیلت نعتص لویزیونت رد وردم عیارم سبتن )

شکلاتم ابلق وجهیت مه اشتهد باشد.‏

صویرت ( دونب شکلاتم بودهن ستا و الاح مه یم تواند

مایشن عیارم سبتن فحهص هنپ صویرت )

ستطیلم ( رد عیارم سبتن ناسبم )

ربعم ٣:۴) یم واندت مایشن ادهد شود.‏

ینچا »

عبهج روفح »، رمتف اب وارن یاهس رد الب و ایینپ "

اب خشیب زا صویرت هک رابخ دهش ، عمولاًم نارهک پچ و استر صویرت ریدهب یم ودش ای رد "

خشب ایه نتخابا دهش وسطت اربرک ریدهب یم شوند.‏

اب صویرت هب ورط فقیا شردهف شده

سیلهو شاهدهم و اسکن

کی عیارم سبتن ناسبم ای کی صویرت )

الاب شانن ادهد شد.‏

ربعم ای ٣:۴) رد عیارم سبتن فحهص هنپ مایشن )

ستطیلم اب فقیا ولانیط ( هک در

رد «(

یلمف ( عبهج الاییب « رمتف ، اب وارن مودیع یاهس هب متس پچ و راست

6/10


ریدهب

شورهایک

اب خشب ایه الاییب و ایینیپ صویرت هک ریدهب دهش ) ای رد »

یم شوند.‏

اب صویرت فقیا هک ختلم دهش است.‏

نارک و نگامه سکنا « خشب ایه نتخابا دهش وسطت اربرک (

کی ازگاریس مومیع مبارانب ای هیهت وادیم ستا هک عیارم سبتن ٩:١۴ رائها یم هندد و سمتیق زا صاویرت ار رد ره سمت

رایب مایشن اب عیارم ٣:۴ ذفح یم نندک ، و عضیب سمتق ایه صاویرت ار رد مایشن اب عیارم ٩:١۶ ذفح و ریدهب یم کنند.‏

رد الس ایه خیرا ملکردع ینماس وگرافیکت هک هب امن یلمف وپرس ٣۵ یلیم تریم ) رندهب و هرمانق دهش وسطت ( یمزج کامرون

« درتق وستینآ « و«‏ برب مینک رفتهگ ،

رایب یلمف عدادیت زا یلمف ایه ینماییس همم ار ار انندم »

یولایه خفیم « ستفادها دهش ست.ا ینا تیجهن اعثب یجادا ینا ظریهن دش هک یلمف گاتیون وربیند یم واندت رایب هیهت چاپهای

ئاتریت فحهص هنپ و مه ستانداردا « مامت فحهص » ستفادها ودش هک اب ستفادها زا نآ اه رایب لویزیونت / VHS/DVD زا نیاز

هب « عبهج روفح » ای اهشک طلاعاتا اب وقعیتم رابخ دنش « نپ ‏–و-‏ سکنا " یجادا یم ودش جتنابا شود.‏

ایتانیکت ،« » انوناًق لوندب ، »

جهیزاتت انبیج تلویزیون

مروزها سیاریب زا جهیزاتت انبیج رایب لویزیونت جودو اردد هک املش نسولهایک ازیب ایه امپیوتریک و یدئوییو ،

بطض نندهک یدئوو استک ، عبهج الاییب رایب لویزیونت ابلیک ، لویزیونت اهوارهم یا DVB و ستگاهد ایه ،DVB-T گیرنده

لویزیونت یجیتالد ، خشپ نندهک ایه ،DVD ای بطض نندهک یدئویو یجیتالد ) املش بطض نندهک ایه یدئوییو خصیش ، (PVRs

یم اشند.ب ازارب سایلو انبیج هب شدر ودخ مگامه اب وسعهت کنولوژیت دیدج دامها ادهد است.‏

ستفادها رد ناطقم ختلفم جغرافیایی

سترشگ دریجیت ستفادها زا لویزیونت در

جهان.‏

١٩٣٠ ات ١٩٣٩

١٩۴٠ ات ١٩۴٩

١٩۵٠ ات ١٩۵٩

١٩۶٠ ات ١٩۶٩

١٩٧٠ ات ١٩٧٩

١٩٨٠ ات ١٩٨٩

١٩٩٠ ات ١٩٩٩

طلاعاتیا وجودم نیست

7/10


گهیآ

هیهت

طراتخ

مارش ستگاهد ایه لویزیونت هب زایا ره ١٠٠٠ فرن رد جهان

محتویات

و تبلیغات

زا مانز اهر ندازیا لویزیونهایت جاریت رد یالاتا تحدهم مریکاآ رد الس ١٩۴٠، ینا لویزیونهات یشترب هانگیرج دندش و

تدهایم ایجر و مومیع رایب روختنف حصولاتم زا ره وعین ، خصوصاًم الاهایک صرفیم زا ریقط بلیغاتت تلویزیونی

واجر افت.ی یمتق ایه گهیآ اه و بلیغاتت رد غازآ وسطت عیارم یلسونن عیینت یم شد.‏

برنامه

نجاما و هیهت رنامهب ایه لویزیونیت هک رایب مومع ردمم خشپ یم ودش یم واندت هب وشر ایه تفاوتم سیاریب کارب ردهب شود.‏

عدب زا ولیدت ، رحلهم عدیب ازاریابیب و نتقالا حصولاتم هب ازارهایب هانیج ستا هک ماش رایب ذبج خاطبم ینا ارک را

نجاما یم هید.د ینا ارک هب ورط مونهن رد ود طحس تفاقا یم فتدا :

1. " رنامهب بطض دهش " ای "

خشپ ندهز "- رنامهب بطض دهش هب رنامهب یا فتهگ یم ودش هک کی ولیدکنندهت رنامهب اییه از

کی ای ندچ سمتق ریالس ای جموعهم ولیدت یم ندک و نآ ار زا کی یستگاها ای بکهش هک رایب نآ حصولم هزینه

رداختپ ردهک ای جوزیم رایب خشپ نآ خذا دهش ستا ، خشپ یم ندک لیو خشپ ندهز ای یولا ستریما هب رنامهب یا گفته

یم ودش هک جموعهم یا زا حتواهایم صویریت و یدئوییو زا ملهج رنامهب ندهز فتگوگ حورم و خشپ ستقیمم وتبالف و

مینارهاس و مایشه اه و یستمس دارها ردنک حیطم و … هک صاویرت ریافتید هب ورتص یب رنگد ای نلاینآ زا دوربین

ار رایب خاطبینم و ینندگانب و نوندگانش زا ریقط سترب ینترنتا ای اهوارهم رایب نآ اه رسالا یم کند.‏

" اژهو یا ستا هک هب ورط ستردهگ یا رایب وصیفت ستفادها جددم زا رنامهب اه کارب یم رود.‏

ینا ارک املش ازپخشب رد شورک هیهت نندهک ای رد طحس ینب لمللیا ستا هک مکنم ستا وسطت ولیدکنندهت نجاما و

دیریتم ودش ای نشود.‏

.2 " ازپخشب " ای " کرارت -

نبهج ایه اجتماعی

احتمالی

اپ هب ایپ شدر رهنگیف و أثیرت رهنگیف لویزیونت رد امعهج و انوادهخ ، داین ذهبیم انونگزارانق ، انشمنداند و الدینو در

وردم یفیتک و أثیرت سایلو رتباطا معیج الاب رفتهگ ست.ا رایب ثالم ولتد وئدس حدودیتهام و منوعیتم ایه لیک رایب آگهی

رایب چهب ایه ایینپ رت زا نس وازدهد الگیس رد الس ١٩٩١ ضعو ردهک ست.ا رب ساسا تایجن حقیقاتت نجاما دهش رد در

ههد ایه خیرا لگوهایا عالیتف غزم چهب اه رد وقعم شاهدهم شونتخ شانن یم هدد چهب اه اب شاهدهم شونتخ حریکت یم شوند

8/10


رایشهایگ

ستارهایج

و ینا شونتخ شاهدهم دهش رد نطقهم یا زا غزم ودخ ) خشب قبیع شرق اکستریخ ( خیرهذ یم ودش هک اعثب دمهص هب حافظه

رازد دتم یم شود.‏

رد الس ٢٠٠٢ رخیب نابعم علاما ردندک هک تایجن ررسیب ایه نآ اه شانن ادهد ماشایت داومم لویزیونت فاوتیت اب نواعا دیگر

عتیادا داردن ، و زارشهاییگ اکیح زا ینا ستا هک وارضع ماشایت لویزیونت یانم رخیب انوادهخ اه ات دیح دیدش ودب که

اعثب دهش انوادهخ اه زا ماشایت لویزیونت ودداریخ کنند.‏

کی طالعهم غرافیاییج رد ناطقم ختلفم یوزلندن هک ١٠٠٠ فرن ) زا نینس ایینپ ات ٢۶ الگیس ( رد نآ رکتش اشتهد ندا نشان

یم هدد هک " ماشایت لویزیونت رد مانز چگیب و زرگسالیب اب یزانم عفض حصیلیت ات نس ٢۶ الس رتباطا ارد.د هب بیان

یگرد ، رچقدره کی چهب یشترب لویزیونت ماشات یم ندک ، مترک وا ایلم هب مامت ردنک درسهم و فتنر هب انشگاهد یم باشد.‏

رد یسلندا اعتهایس خشپ لویزیونیت ات الس ١٩٨۴ حدودم دهش ودب و یچه رنامهب لویزیونیت رد وزهایر نجشنبهپ ای رد تمام

ولط اهم وئنژ خشپ مین شد.‏

» لیرغمع ینا حقیقت و ررسیب ، سیاریب زا ستد ندرکارانا سایلو رتباطا معیج مروزها نینچ طالعاتیم ار هب نوانع روش

ناسبم و اب رزشیا ردط یم نند.ک هب نوانع کی ثالم زا ینا قولهم کریف ، قالهم یویدد اونلتگ ار رد .

«

[٩]

[٨]

قریباًت زا مانز ختراعا ینا سیلهو رتباطا معیج زینهه اییه رایب عضیب زا رنامهب اه هب شکالا ختلفم جودو اشتهد ستا که

رنامهب ایه امناسبن طرناکخ و مراهگ نندهک ] ای فتارر و عمالا امناسبن جودو اشتهد ست.ا نتقدانیم انندم ینج یلبورنک ادعا

ردهک ندا هک صاویرت لویزیونت انندم سایلو رتباطا معیج ستردهگ یگرد هب ختراند وانج دمهص و طمهل یم ند.ز کتهن پردازان

یگرد انندم اتس الیژ روندهپ یا هیهت ردهک ندا الد رب ینکها گهیآ ایه لویزیونیت رد یالاتا تحدهم مریکاآ رب وشحالیخ و

ادیش ردمم أثیرت زایندهف یا اردد و نآ اه ار رایب ریدخ الاهاک و حصولاتم شویقت یم ند.ک رجج ربنرگ شانن ادهد ستا که

صویرسازیت اهگاهیگ زا نایاتج ، هب یژهو زهکاریب وانانج و فرادا مک نس و الس ، اعثب یجادا وضوعم شانگانن و بیماری

هانیج دهش ست.ا رد ررسیب رد یانم ماشاچیانت لویزیونت ، یزانم ینا نایاتج و لافهاخ یلیخ یشترب زا یگرد فرادا است.‏

فناوری

لویزیونت رد وایلا ختراعا ودخ کی سانهر روهیگ وتاهک دتم ود.ب رفدارانط رنامهب ایه نظمم و عمولیم رایب یستل شدن

رد رنامهب ایه لویزیونیت رحط یزیر ردندک ، و دینب هتج وانستندت هک رنامهب ایه وردم لاقهع ودخ ار رد مانز عینم خشپ ،

ماشات نند.ک اژهو » رارق لاقاتم لویزیونت « عادلم ازاریابب اییه ستا هک ینا میمهض دنش ار وضیحت و وصیفت یم کنند.‏

ماشاچیت ودنب لویزیونت رب بقط رنامهب ندیب اب ختراعا بطض و خشپ نندهک ایه رنامهب ایه یدئوییو انندم بطض نندهک ویدئو

استک و بطض نندهک یدئوییو یجیتالد اهشک یداپ ردهک ست.ا شتریانم یم وانندت رنامهب اه ار رد رحط مانز ندیب ودخ یکبار

ماشات ردهک و بطض نند.ک هیهت نندگانک دماتخ لویزیونیت مچنینه یدئوو رخواستید ار هک جموعهم یا زا رنامهب اه ستا ارائه

یم نندک هک یم واندت رد ره مانیز ماشات شود.‏

مه بکهش ایه لفنت ایه مراهه و مه ینترنتا ابلیتق ملح مواجا و رنامهب ایه یدئوییو ار ارند.د بلاًق قدارم وبیخ زا تلویزیون

ینترنتیا وجودم ودب هک هب ورتص رنامهب ایه ندهز ای ابلف ابلق انلودد ود.ب لویزیونت لفنت ایه مراهه رایب رائها ینا ریانج ها

عدب زا کمیلت و یشیپ رفتنگ لویزیونت یجیتالید زا ریقط واه رب یستمس ایه نالوگآ و لبهغ رب عضیب زا شکلاتم کنیکیت -

خصوصاًم وعین هک هب مرع اتریب ستگیب اردد ، راحیط شدند.‏

وابسته

پانویس

9/10


یوندپ

اریخچهت

1. ↑ ایتس ایه یرز ار بینید.ب RGB History ایگانیب دهش رد ٢٠ وتا ٢٠٠٨ وسطت Machine, Wayback

How Television Came to Boston: The Forgotten Story of W1XAY, and W3XK —

.America's first television station

.2 ↑ ایتس ایه یرز ار بینید.ب .J.L. Baird: Television in 1934

.3 ↑ ایتس ایه یرز ار بینید.ب Museum of Broadcast Communications: Germany و Berlin

.1936: Television in Germany

4. ↑ ایتس ایه یرز ار بینید.ب The Eiffel Tower Television Installation ایگانیب دهش رد ٢۴ فوریه

٢٠٠٧ وسطت .Wayback Machine

.5 ↑ ایتس ایه یرز ار بینید.ب R. W. Burns, Television: An International History of the

Formative Years. IET, 1998, p. 488. ISBN 0-85296-914-7, and RCA's Russian

.Television Connection

6. ↑ » اینتیفیکس مریکنا ». ایگانیب دهش زا صلیا رد ١٣ کتبرا ٢٠٠٧.

هب بیرون

لویزیونت گونهچ ارک یم ندک )

قالهم ارسیف (PDF

تلویزیون

منابع

یکیو دیایپ انگلیسی

جموعهم یا زا فتاوردهایگ ربوطم هب لویزیونت رد یکیو فتاوردگ موجود

است.‏

رد یکیو نبارا روندهپ اییه ربارهد لویزیونت موجود

است.‏

رگرفتهب زا &oldid=29655695» لویزیونت «https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=

10/10

More magazines by this user