18.01.2021 Views

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α' ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ

Το κείμενο "68 θέσεις για την Πολιτική Φιλοζωία" που ψηφίστηκε από τους συνέδρους στο Α' Ιδρυτικό/Διαδικτυακό Συνέδριο του Κόμματος για τα Ζώα, τον Ιανουάριο του 2021

Το κείμενο "68 θέσεις για την Πολιτική Φιλοζωία" που ψηφίστηκε από τους συνέδρους στο Α' Ιδρυτικό/Διαδικτυακό Συνέδριο του Κόμματος για τα Ζώα, τον Ιανουάριο του 2021

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

13. Τα συμφέροντα της φυτικής παραγωγής είναι ριζικά

αντίθετα με εκείνα της ζωικής. Το πράγμα που λέγεται

συλλήβδην «αγροτική οικονομία» δεν υπάρχει: υπάρχει η

ζωτικής σημασίας και ωφέλιμη φυτική παραγωγή και η

απαράδεκτη και ζημιογόνα ζωική!

Δίκαιη τιμολόγηση των κτηνοτροφικών προϊόντων

14. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της κτηνοτροφίας οφείλουν

αποτύπωμα, τις επιπτώσεις στην υγεία όλων των προϊόντων

και των υπηρεσιών.

23. Στα ζωικά προϊόντα χρειάζεται σήμανση με φωτογραφικό

υλικό από τις ωμότητες στις οποίες στηρίζεται η παραγωγή

τους (στο πρότυπο των προϊόντων καπνού).

• Τεχνολογία

24. Να ενθαρρύνεται η κατανάλωση φυτικών υποκατάστατων

να τιμολογούνται δίκαια. Να συνυπολογίζεται στην ζωικών προϊόντων.

τιμολόγησή τους το κόστος τους στο περιβάλλον (κλίμα,

φυσικοί πόροι, βιοποικιλότητα) και στη δημόσια υγεία.

15. Το κλιματικό κόστος οφείλει να υπολογισθεί σε όλα τα

προϊόντα, με αρχική τιμή 100€ ανά τόνο ισοδυνάμου προς το

CO2 θερμοκηπικού ρύπου, με προοπτική τα 500€.

• Δικαιοσύνη

Αλλαγή του νομικού καθεστώτος των ζώων

16. Η ελληνική νομοθεσία χρειάζεται να αλλάξει ως προς το

θέμα των ζώων και να πάψει να τα θεωρεί πράγματα. Η

συνθήκη του Άμστερνταμ συστήνει από το 1997, να

θεωρηθούν τα ζώα συναισθανόμενα, μη ανθρώπινα πλάσματα,

με εγγενή δικαιώματα.

Συνταγματική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ζώων

17. Να συσταθεί μέτωπο πολιτικών δυνάμεων, ώστε στην

επόμενη συνταγματική αναθεώρηση να αναγνωριστούν τα

δικαιώματα των ζώων.

Νομική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ζώων

18. Να ιδρυθεί, στο πλαίσιο της ΕΛ.ΑΣ, η «Αστυνομία των

Ζώων», μια δομή (π.χ. υποδιεύθυνση) εξειδικευμένων

αστυνομικών για τη δίωξη των εγκλημάτων κατά των ζώων.

Νομική κατοχύρωση της φυτοφαγίας

19. Ο Ηθικός Βιγκανισμός είναι φιλοσοφία. που συνδέεται με

την ατομική συνείδηση. Προστατεύεται άρα από τον Νόμο από

κάθε μορφή διάκρισης.

Μεταφορές ζώντων ζώων

20. Να απαγορευτεί η μεταφορά προς θανάτωση ζωντανών

«παραγωγικών» ζώων σε μακρές διαδρομές (π.χ. πέραν των 50

χλμ) ή/και η εξαγωγή και εισαγωγή ζωντανών ζώων.

• Διαφάνεια

21. Να μαγνητοσκοπείται υποχρεωτικά η λειτουργία των

κτηνοτροφικών μονάδων και των σφαγείων και να φυλάσσεται

το οπτικοακουστικό υλικό προς χρήση των διωκτικών αρχών

και των ελεγκτικών μηχανισμών.

22. Οι καταναλωτές δικαιούνται να ενημερώνονται για τις

25. Αυτά τα προϊόντα δικαιούνται να ονομάζονται με όρους

που έχουν παραδοσιακά συνδεθεί με ζωικά προϊόντα.

Στόχευση 2

Φυτοφαγική μετάβαση

• Πρόσβαση σε φυτοφαγικές επιλογές

26. Η φυτοφαγία να αντιμετωπίζεται ως πρότυπο κοινωνικά

υπεύθυνης συμπεριφοράς.

27. Να διατίθενται υποχρεωτικά φυτοφαγικά πιάτα σε όλα τα

κρατικά συσσίτια (νοσοκομεία, σωφρονιστικά καταστήματα,

σχολεία κ.λπ).

• Θρησκευτικότητα χωρίς κρεατοφαγία

28. Μετά από διαβούλευση με τους εκπροσώπους των

θρησκευμάτων, να αποσυνδεθεί η πνευματική ζωή από την

κρεατοφαγία.

29. Κατ’ αναλογία, να προωθηθεί η εφαρμογή καλών

διατροφικών πρακτικών των εκκλησιών, όπως η νηστεία.

30. Να καταργηθούν οι τελετουργικοί τρόποι σφαγής ζώων

χωρίς αναισθησία, σε συνεργασία με τις θρησκευτικές αρχές ή

μονομερώς, από την Πολιτεία.

31. Να απαγορευτεί η παραγωγή και η εξαγωγή προϊόντων

«χαλάλ» και «κοσέρ».

• Στρατηγικές επιλογές για τη φυτοφαγική μετάβαση

32. Οι επαγγελματίες της κτηνοτροφίας, της αλιείας κ.λπ

δικαιούνται να μεταβούν αποτελεσματικά και ομαλά σε ένα

συμπονετικό επαγγελματικό περιβάλλον, απαλλαγμένο από

βία και καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των ζώων.

33. Να ιδρυθεί Ταμείο Φυτοφαγικής Μετάβασης (ΤΑΦΥΜ)

όπου να κατατίθενται οι όποιες επιδοτήσεις προς τη ζωική

παραγωγή. Οι πόροι του ταμείου αυτού να αξιοποιούνται για

την έξοδο των επαγγελματιών από τη ζωική παραγωγή, προς

τη φυτική, ή προς βιώσιμες και μη βάναυσες υπηρεσίες.

34. Στο ΤΑΦΥΜ συμπεριλαμβάνεται και η γουνοποιία και η

βυρσοδεψία, για μετάβαση προς τη συνθετική-οικολογική

γούνα και τα φυτικά ή τεχνητά υποκατάστατα του δέρματος.

συνθήκες παραγωγής, το κλιματικό/περιβαλλοντικό

2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!