05.03.2021 Views

Sprievodca prikrmami

Sprievodca prvými príkrmami

Sprievodca prvými príkrmami

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

14

• Postupne môžete kombinovať rôzne druhy varenej zeleniny, zásadou

je, vždy pridávať len jeden druh novej potraviny, novú potravinu zaradíme

najskôr po 3-4 dňoch.

• Nezabúdajte na zavádzanie lepku v tomto období, ideálne za súbežného

dojčenia.

• Prípravou v pare sa najlepšie zachovajú vitamíny, minerálne látky a chuť

potravín.

• Množstvo jedla môže byť u dieťatka individuálne, nútenie k väčším dávkam

môže mať za následok neskoršie odmietanie stravy.

Vhodné druhy zeleniny sú:

• zemiaky, mrkva, cukina, tekvica, brokolica, karfiol, špenát, kaleráb. Dajte

si pozor na druhy zeleniny, ktoré sa u nás nedopestujú, tiež podávanie

zeleru, ktoré odkladáme až po jednom roku.

SPRIEVODCA PRVÝMI PRÍKRMAMI

s blogerkou Agátou Lekeš a MUDr. Silviou Bartekovou

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!