14.04.2021 Views

3_N5_Obavijest_o_nabavi_23.3.2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

OBAVIJEST O NABAVI

1. Podaci o Naručitelju

Naručitelj:

„SRCE“ – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s

invaliditetom i njihovih obitelji

Sjedište:

Petra Preradovića 3, 10 380 Sv. Ivan Zelina

OIB: 74744681525

Broj telefona: +385 (0)1 2060462

Broj telefaksa: +385 (0)1 2060462

Internet stranica: https://www.udruga-srce-zelina.hr/

Elektronička pošta: ured@udruga-srce-zelina.hr

2. Osoba ili služba zadužena za kontakt

Osoba/Služba za kontakt: Drago Pavlek

e-mail:

drago@logickamatrica.eu

3. Podaci o predmetu nabave

Predmet nabave predstavlja uklanjanje postojećeg plastenika i izgradnja nove građevine

javne namjene – zgrada za organizirano stanovanje i boravak osoba s invaliditetom, koji

obuhvaća izvođenje sljedećih grupa radova:

− Građevinsko-obrtnički radovi;

− Ugradnja dizala;

− Instalacije vodovoda i kanalizacije;

− Elektroinstalacije i vatrodojava;

− Strojarske instalacije.

4. Rok za dostavu ponude

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja:

„SRCE“ – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih

obitelji, Petra Preradovića 3, 10 380 Sv. Ivan Zelina

Ponuditelji svoju ponudu moraju dostaviti na gore navedenu adresu najkasnije do:

12.04.2021. godine do 12:00 sati.

Ponude se mogu dostaviti poštom ili osobnom dostavom isključivo radnim danom od

ponedjeljka do petka između 09:00 i 15:00 sati, osim zadnjeg dana dostave ponude do

12:00 sati.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

„Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Korisnika bespovratnih sredstava“


5. Dodatne informacije

Dokumentacija o nabavi kao i svi njeni prilozi objavljeni su na internetskim stranicama

www.strukturnifondovi.hr.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

„Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Korisnika bespovratnih sredstava“

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!