17.10.2023 Views

ASA NEWSLETTER_07-08_66

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ุ<br />

์<br />

จำดหมายเหตุอาษาฉบับนี ้ ตั ้งใจำจำะทำให้แตกต่างกับฉบับที ผ่านมาในทุกครั ้ง สมาคมฯอยากนำำเสนอมุมของ<br />

กรรมาธิการสถาปนิกภูมิภาค โดยเสนอเร่องราวกิจำกรรมของแต่ละภูมิภาคที เกิดข้ ้ นในพ่ ้ นที ทัวประเทศ<br />

ซึ่่งแต่ละกิจำกรรมนั ้นก็จำะมีความรู้ความสนุกสนาน และทำให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจำในแต่ละพ่ ้ นทีทีทาง<br />

กรรมาธิการฯได้จััดข้ ้นเป็นอย่างดีและสมาเสมอ ซึ่่งกิจำกรรมในแต่ละภูมิภาคทีเกิดข้ ้นนั ้น จำะไม่ค่อยได้หยิบยก<br />

นำำมาอธิบายหร่อเล่าสู่กันฟัังให้รับทราบ หร่อเผยแพร่ออกสู่วงกว้างมากนัก เลยถ่อโอกาสนี ้ นางานสถาปนิก<br />

ภูมิภาค ทั ้ง 4 ภาค ที กรรมาธิการฯได้ทำอย่างตั ้งใจำและได้ผลตอบรับอันเป็นที ช่นชมของชุมชนและเม่อง<br />

นั ้นๆ ซึ่่งทีผ่านมางานอาษาภูมิภาคจำะเน้นความตระหนักรู้ของเม่อง การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทีมีผลกับ<br />

เม่อง ซึ่่งกรรมาธิการฯได้นำำเสนองานออกแบบในสิ งทีเม่องยังขาด เพ่อให้คนในพ่ ้นทีชุมชนนั ้นเกิดการมีส่วน<br />

ร่วม เกิดความรักและห่วงแหนวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมที มีอยู่ในภาคนั ้นได้เป็นอย่างดี งานอาษาภูมิภาค<br />

นอกเหน่อจำากเป็นพ่ ้ นทีสันทนาการ นอกเหน่อจำากการเป็นพ่ ้ นทีรวมความรู้้จาก supplier ต่างๆนำำเสนอต่อ<br />

ผู้ประกอบวิชาชีพ ยังคงเป็นพ่ ้ นที สร้างความกลมเกลียวให้แก่สมาชิกตามที จำะได้เห็นจำากภาพบรรยากาศใน<br />

เล่มนี ้ ครับ ในวาระนี ้ ก็ขอถ่อโอกาสขอบคุณกรรมาธิการสถาปนิกภูมิภาคทุกท่านทีช่วยกันทำงานอย่างเหน่อย<br />

ยาก และขอกาลังใจำจำากสมาชิกที อยู่ในพ่ ้ นที ตรงนั ้นในทัวประเทศ ช่วยกันส่งเสริม สนับสนุน เชิญชวนเข้า<br />

ร่วมกิจำกรรมต่างๆทีจำะสร้างความประทับใจำให้กับทุกท่าน สุดท้ายนี ้ ขอขอบคุณกรรมาธิการสถาปนิกภูมิภาค<br />

ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี ้ ขอบคุณครับ<br />

นายชนะ สัมพลัง<br />

นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำำปี พ.ศ. 2565-2567<br />

คณะกรรมการบริหารสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2565-2567<br />

นายกสมาคม<br />

นายชนะ สัมพลัง<br />

อุปนายก<br />

นายนิเวศน์ วะสีนนท์<br />

นาย จำีรเวช หงสกุล<br />

นายไพทยา บัญชากิตติกุล<br />

นายชุตยาเวศ สินธุพันธ์<br />

ผศ.ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ<br />

นายรุ่งโรจำน์ อ่วมแก้ว<br />

เลขาธิการ<br />

นายพิพัฒน์ รุจำิราโสภณ<br />

เหรัญญิก<br />

นายไมเคิลปริพล ตั ้งตรงจำิตร<br />

ปฏิคม<br />

นายเฉลิมพล สมบัติยานุชิต<br />

นายทะเบียน<br />

นายคมสัน สกุลอำนวยพงศา<br />

ประชาสัมพันธ์<br />

นางสาวกุลธิดา ทรงกิตติภักดี<br />

กรรมการกลาง<br />

ศ.ดร.ต้นข้าว ปาณินท์<br />

ดร.วสุ โปษยะนันทน์<br />

นายเฉลิมพงษ์ เนตรพฤษรัตน์<br />

นายอดุลย์ แก้วดี<br />

ผศ.ณธทัย จำันเสน<br />

นายธนพงศ์ วิชคำหาญ<br />

ประธานกรรมาธิการสถาปนิก<br />

ล้านนา<br />

นายปราการ ชุณหพงษ์<br />

ประธานกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน<br />

นายวีรพล จำงเจำริญใจำ<br />

ประธานกรรมาธิการสถาปนิก<br />

ทักษิณ<br />

ดร.กาญจำน์ เพียรเจำริญ<br />

ประธานกรรมธิการสถาปนิกบูรพา<br />

นายคมกฤต พานนสถิตย์<br />

คณะกรรมการกองทุนสมาคมสถาปนิกสยาม<br />

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2564-25<strong>66</strong><br />

ประธานกรรมการกองทุน<br />

นายสิน พงษ์หาญยุทธ<br />

กรรมการกองทุน<br />

นายบุญญวัฒน์ ทิพทัส<br />

รศ.ยุพยง เหมะศิลปิน<br />

นายสมิตร โอบายะวาทย์<br />

นายวิญญู วานิชศิริโรจำน์<br />

นายชนะ สัมพลัง<br />

นายไมเคิลปริพล ตั ้งตรงจำิตร


ภาพบรรยากาศ งานสถาปนิกล้านนา’65<br />

ภายใต้แนวคิด : กลางแปลงบ้าน แปลงเม่อง จััดข้ ้ นระหว่างวันที 16-17 ธันวาคม 2565 ณ สวนสาธารณะกลางเม่องพิษณุโลก<br />

กิจกรรมการแสดง แสง/สี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ<br />

วรมหาวิหาร สะท้อนถ้งสถานทีประวัติศาสตร์ที มีมรดกทาง<br />

สถาปัตยกรรมอันมีคุณค่า ซึ่่งจัังหวัดพิษณุโลก เป็นเม่องสาคัญ<br />

หลักทางภาคเหน่อตอนล่าง ที มีประวัติศาสตร์ ทั ้งทางด้าน<br />

สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ชุมชุน เป็นเม่องศูนย์กลางที มีการ<br />

เช่อมโยงทางวัฒนธรรม การค้า และโครงสร้างทางการปกครอง<br />

ทางกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา ได้จััดงาน ณ สถานทีทีมีความ<br />

สาคัญและจำะสร้างแรงบันดาลใจำให้กับชาวเม่องพิษณุโลก


นิทรรศการ “กลางแปลง” ณ ลานคนเม่อง สวนชมน่าน รวมถ้งกิจำกรรมนำำชมสถาปัตยกรรมและพ่ ้นทีทางประวัติศาสตร์ของจัังหวัด<br />

พิษณุโลก เช่น วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พระราชวังจัันทน์ และพิพิธภัณฑ์์พ่ ้นบ้านบ้านจ่่าทวีโรงหล่อบูรณะไทย จ่่าสิบเอก<br />

ดร.ทวี บูรณะเขตต์ อันเป็นพ่ ้นทีสาคัญและมีเร่องราวทางประวัติศาสตร์ มีเร่องราว ความผูกพัน ทีเช่อมโยงชาวสถาปนิกจำากรุ่นสู่รุ่น


ภาพบรรยากาศ งานสถาปนิกอีสาน’65<br />

ภายใต้แนวคิด “คิดอยูดี : Better Thinking, Better Living” ระหว่างวันที 4-5 พฤศจิิกายน 2565<br />

ณ พิพิธภัณฑ์์เม่องอุดรธานี จัังหวัดอุดรธานี<br />

งานสถาปนิกอีสาน’65 ภายใต้แนวคิด “คิดอยูดี” ทาง<br />

กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน ได้สะท้อนให้เห็นถ้งการเช่อมโยง<br />

ของการออกแบบบริบททางสถาปัตยกรรมทีจำะช่วยให้ประชาชน<br />

ได้มีชีวิตทีดีได้อย่างไร โดยเล่อกจััดแสดงนิทรรศการ ณ บริเวณ<br />

พิพิธภัณฑ์์ และ ด้านข้างลานวิ งสวนสาธารณะหนองประจัักษ์<br />

อุดรธานี ได้มีจุุดประสงค์ทีให้เกิดความต่อเน่องและเช่อมโยงกับ<br />

ประชาชน ทีคาดว่าจำะมีนักท่องเทียวเข้ามาเยียมชมจำานวนมาก<br />

ซึ่่งประกอบด้วย งานนิทรรศการผลงานสถาปนิกในภาคอีสาน<br />

งานแสดงผลงานนักศ้กษาจำากสถาบันด้านสถาปัตยกรรมต่างๆ<br />

ในภาคอีสาน ผลงานประกวดแบบของนักศ้กษา


ภายในงานสถาปนิกอีสาน’65 ได้มีกิจำกรรมมากมาย อาทิ สัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ กิจำกรรมทัศนศ้กษา วัดป่ าคำชะโนด<br />

พิพิธภัณฑ์์ศาลเจ้้าปู ่ ย่า พิพิธภัณฑ์์หลวงตาบัว เข้าเยียมชม อาคารโรงแรมเก่าในยุคประวัติศาสตร์ GI ณ โรงหนังวิสต้า โรงแรมศิริ<br />

อุดรและโรงแรมกรุงทอง ปิดท้ายด้วยงานอาษาไนท์ ภายใต้ แนวคิด มันส์อยูดี<br />

ทั ้งนี ้ ทางกรรมาธิการฯหวังเป็นอย่างยิงว่า การจััดงานดังกล่าว จำะช่วยให้ทุกคนได้รับรู้และเข้าใจถ ึงบทบาทของสถาปนิกที มีต่อ<br />

สังคม เสริมสร้างความเข้าใจำในแนวคิดการพัฒนาเม่องในรูปแบบต่างๆ ทีส่อให้เห็นจำากโครงการต่างๆ ในอีสาน ช่วยเกิดการกระ<br />

ตุ้นวงจำรการพัฒนาการก่อสร้างตกแต่งและการหมุนเวียนเศรษฐกิจำในภูมิภาคและระหว่างประเทศ


ภาพบรรยากาศ งานสถาปนิกทักษิณ’<strong>66</strong><br />

ภายใต้แนวคิด ‘‘ลับแล : Unseen Old Town’’ จั ั ดข้น ร ะ ห ว ่ า งว ั นที 2 3 - 2 6 กุ ม ภ าพ ั นธ ์ 2 5 6 6<br />

ณ เม่องเก่าสงขลา จัังหวัดสงขลา<br />

งานสถาปนิกทักษิณ’<strong>66</strong> เม่อเด่อนกุมภาพันธ์ทีผ่านมา ได้จััด<br />

ข้ ้ นภายใต้แนวคิด “ลับแล : Unseen Old Town” สะท้อนให้<br />

เห็นถ้งความสาคัญของเม่องเก่าสงขลา ซึ่่งสามารถเป็นแหล่ง<br />

ท่องเทียวทางวัฒนธรรมและสามารถศ้กษาประวัติศาสตร์ทาง<br />

สถาปัตยกรรมที ได้ซึ่่อนเล้น รอโอกาสที เปิดให้ทุกคนมาเยี ยม<br />

ชม โดยทางกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ จึึงได้จััดกิจำกรรมและ<br />

นิทรรศการ ณ จุุดที เป็นสถานที ที เสริมสร้างความรู้ทางด้าน<br />

วิชาการ วิชาชีพ ให้แก่สมาชิก นักเรียน นักศ้กษาและผู้สนใจำ<br />

ทัวไป รวมถ้งกิจำกรรมทัวร์เยียมชมสถานทีทีเช่อมโยงกับแนวคิด<br />

งาน “ลับแล”


ภายในงานสถาปนิกทักษิณ’<strong>66</strong> ได้มีนิทรรศการและกิจำกรรมมากมายประกอบด้วย กิจำกรรมสถาปนิกน้อย “วาดเร่องลับเม่องเก่า<br />

สงขลา” สัมมนาการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในภาคใต้ ณ เวทีโรงงิ ้ ว ศาลหลักเม่องสงขลา สัมมนา “Common Heritage of Songkhla<br />

Old Town … Living on History” สัมมนา “The secret of Conservation work” กิจำกรรมแล – บ้าน – เม่อง – ลับ A.E.Y.Space<br />

(ทีได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำำป ี 2560), คาเฟ่่ อเมซึ่อน เม่องเก่าสงขลา Cafe’ Amazon Songkhla Old<br />

Town, ศาลเจ้้าจำง ฝููเมียว และบ้านนพรัมภา กิจำกรรมล่อง-เล-ลับ ทัศนศ้กษาชมเม่องเก่าสงขลาฝูังบ่อยางในมุมมองจำากทะเลสาบ<br />

สงขลา และเยียมชมเม่องเก่าสงขลาฝูังแหลมสน (เขาแดง) ปิดท้ายด้วยงานเลี ้ ยง NIGHT PARTY ธีมคัลเลอร์ฟููล ณ VIVA HOTEL


ภาพบรรยากาศ งานสถาปนิกบูรพา’65<br />

ภายใต้แนวคิด ‘‘Space for ALL : แตกตางอยางกลมกลืน’’ จััดข้ ้ นวันที 27 สิงหาคม 2565 ณ ลานกิจำกรรม<br />

ชั ้น 1 ศูนย์การค้าเซึ่็นทรัล พัทยาบีช<br />

งานสถาปนิกบูรพา’65 นับเป็นครั ้งแรกของการจััดงานสถาปนิก<br />

ทางฝูังตะวันออก นับตั ้งแต่ที ได้มีการแต่งตั ้งกรรมาธิการ<br />

สถาปนิกบูรพา เป็นการรวมตัวของสถาปนิกทางฝูังตะวันออก<br />

ของประเทศไทย ที แสดงให้เห็นถ้งศักยภาพและการพัฒนา<br />

ของวงการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ รวมถ้งการแสดง<br />

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้าง ซึ่่งทางกรรมาธิการฯ ได้<br />

สะท้อนให้เห็นผ่านแนวคิด Space for ALL : แตกตางอยาง<br />

กลมกลืน


ภาพบรรยากาศ งานสถาปนิกบูรพา’<strong>66</strong><br />

ภายใต้แนวคิด ‘‘ออกทะเล : Imagination’’ จััดข้ ้ นวันที 6-7 ตุลาคม 25<strong>66</strong> ณ ชายหาดบางแสน ชลบุรี<br />

งานสถาปนิกบูรพา’<strong>66</strong> โดยแนวความคิด “เริมต้นมาจำากการส่อถ้งจิินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ทีไร้ขีดจำำกััดพร้อมทีจำะออก<br />

ไปสู่การค้นพบสิงใหม่ๆรวมไปถ้งการสร้างแรงบันดาลใจำเพ่อนำำไปสู่แนวความคิดในการออกแบบทีตอบโจำทย์ได้เป็นอย่างดี ในงาน<br />

ปีนี ้ ้จะมีนิทรรศการและกิจำกรรม เช่น นิทรรศการเผยแพร่ผลงานของนักศ้กษาจำากสถาบันต่างๆ ทีเปิดสอนสาขาสถาปัตยกรรม รวม<br />

ถ้งนิทรรศการผลงานประกวดแบบ “ของนักศ้กษา” และนิทรรศการแสดงผลงานของสถาปนิกสมาชิกสมาคมฯ และบริษัทออกแบบ<br />

งานสถาปัตยกรรม ในภาคตะวันออก ทั ้งยังมีการจััดแสดงสินค้าและนวัตกรรม วัสดุก่อสร้างต่างๆภายในงาน และกิจำกรรม “พา<br />

เยียมชมสถานทีประวัติศาสตร์ เกาะสีชัง”


้<br />

ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมงานสถาปนิกภูมิภาค ทั ้ง 4 ภาค เพ่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพ<br />

สถาปัตยกรรม ให้กระจำายออกสู่วงกว้างอย่างทัวถ้ง ร่วมกันผลักดันและเปิดโอกาสให้สถาปนิกภูมิภาคได้มีพ่ ้ นที<br />

แสดงตัวตน ซึ่่งแต่ละภูมิภาคนั ้นก็มีอัตลักษณ์ทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและองค์ความ<br />

รู้ที แตกต่างกันออกไป ทำให้งานสถาปนิกแต่ละภูมิภาคนั ้นมีความน่าสนใจำในแบบของตัวเอง องค์ความรู้ที แตกต่าง<br />

กันจำะช่วยส่งเสริมและเป็นแรงบันดาลใจำในการออกแบบ ดังนั ้นจึึงขอให้ข้อมูลถ้งแนวคิดการจััดงานและยกตัวอย่าง<br />

กิจำกรรมต่างๆ ทีจำะเกิดข้ ้ นในงานสถาปนิกภูมิภาค ดังนี<br />

งานสถาปนิกอีสาน’<strong>66</strong> ทีจััดข้ ้ นภายใต้แนวคิด “ซางพอซางแม” ซึ่่งมาจำาก การเช่อมโยงงานช่างระดับพ่อแม่สู่คน<br />

รุ่นหลัง โดยนาลักษณะงานช่างที โดดเด่นในอุบลราชธานีและพ่ ้ นที ใกล้เคียงมาสร้างความน่าสนใจำให้กับงาน โดย<br />

ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมและงานศิลปะไว้ด้วยกัน งานสถาปนิกอีสาน’<strong>66</strong> เล่อกโรงแรมอุบลโฮเตล หร่อที<br />

คนอุบลรู้จำักในนาม “โรงแรมเก้าชั ้น” เป็นสถานที จััดงาน เพราะเล็งเห็นถ้งคุณค่าของอาคารเก่าหลังนี ้ ทีสามารถ<br />

เช่อมโยงอดีตมาจำนถ้งปัจำจำุบันได้ อีกทั ้ง สามารถถ่ายทอดประวัติศาสตร์งานสถาปัตยกรรมทีมีคุณค่าของเม่องเก่า<br />

อุบลราชธานีให้เป็นทีรู้จำักมากข้ ้ น<br />

ในงานปีนี ้ ้จะมีนิทรรศการและกิจำกรรม เช่น นิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบจำากบริษัท สถาบันการ<br />

ศ้กษา และศิลปินในพ่ ้นทีภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหน่อ รวมถ้งบริษัททีสนับสนุนโครงการ นอกจำากนี ้ กิจำกรรมภายใน<br />

งานจำะส่งเสริมการฟื้ ้ นฟููเม่อง เดินชมเม่องดูวิถีชีวิตที ผสมผสานระหว่างเก่ากับใหม่ในย่านเม่องเก่าอุบล และการ<br />

วาดลายเส้นสีน้ ำำภาพเม่อง (urban sketch) กิจำกรรมหมอบ้าน และสถาปนิกน้อย การสัมมนาเพ่อแลกเปลี ยนเรียน<br />

รู้ด้านสถาปัตยกรรม ส่งเสริมและพัฒนาวงการวิชาชีพ กิจำกรรมส่งเสริมการฟื้ ้ นฟููเม่องเก่าอุบลราชธานี งานเลี ้ ยง<br />

<strong>ASA</strong> Night’<strong>66</strong> เป็นต้น<br />

งานสถาปนิกทักษิณ’67 จััดข้ ้ นภายใต้แนวคิด “อยู ให้ บาย” เน่องด้วยสถานการณ์ โรคระบาดโควิด 19 ทีผ่านมา<br />

ทำให้วิถีชีวิตผู้คนเปลียนไป จำนเกิดระเบียบใหม่ทางสังคมและกลายเป็นความปกติใหม่ทีเป็นทียอมรับกันในวงกว้าง<br />

ทำให้กระแสการควบคุมการจััดการบริการวิชาชีพต่างๆ ต้องปรับตัวเองทั ้งเร่องของขนาดขององค์กร การส่อสาร<br />

การเดินทาง และ การยอมรับในเร่องของผลลัพธ์มากกว่ารูปแบบ ซึ่่งความปกติเดิมขนาดขององค์กรมักจำะแปรผัน<br />

ตามขนาดของผลงาน แต่หลังจำากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ความปกติใหม่สะท้อนให้เห็นว่าขนาดขององค์กร<br />

ไม่ได้แปรผันตามขนาดของผลงานอีกต่อไป ศักยภาพขององค์กรขนาดเล็กสามารถสร้างสรรค์ผลงานทีมีคุณภาพได้<br />

ทัดเทียมกับองค์กรขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจำะก่อให้เกิดดุลยภาพทางสังคมถ่อเป็นเส้นทางทีจำะนำำไปสู่<br />

ผลลัพธ์ใหม่ทีสาคัญ ความสามารถของการย่ดหยุ่นกับการเปลียนแปลง (Resilience) การพ้งพาตนเอง (Self-reliance)<br />

โดยไม่ลดทอนความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาและการเคารพต่อดำรงอยู่ของถินกำเนิดของตน จึึงเกิดแนว<br />

ความคิดในการจััดงานสถาปนิกทักษิณประจำำป ี 2567 ณ จัังหวัดตรัง ภายใต้อัตลักษณ์ของงานว่า “อยู่ ให้ บาย”<br />

จำะมีนิทรรศการ YOUNG ARCHITECT / SENIOR ARCHITECT / B2C ( BUSINESS TO CUSTOMER ) /<br />

นิทรรศการ B2B ( BUSINESS TO BUSINESS ) กิจำกรรมวิชาการ ประกอบด้วย <strong>ASA</strong> Student LAW Work Shop<br />

/ สถาปนิกน้อย รวมถ้งงานสัมมนาอยู่ – ให้ – บาย (นัยยะทางสถาปัตยกรรม) / การออกแบบพ่ ้ นทีสาธารณะ<br />

สำหรับพลเม่องใช้ร่วมกัน / อสังหาริมทรัพย์ยุคหลังโควิด กิจำกรรมงานบริการสาธารณะ เปิดคลินิก หมอบ้าน ให้คำ<br />

ปร้กษาด้านการออกแบบแก่ประชาชนทัวไป / แจำกแบบบ้านบริกากิจำกรรมสันทนาการ เช่น กิจำกรรมกีฬาสถาปนิก<br />

สัมพันธ์ ประกอบด้วย การแข่งขันเทนนิสสถาปนิกอาษาโอเพน 2024 ( <strong>ASA</strong> Open 2024) การแข่งขันฟุุตบอล<br />

11 คน ARCH CUP ครั ้งที 2 (นัดพิเศษ ระหว่างทีม Allstar Arch. VS บริหารท้องถิน จำ.ตรัง) ท่องเลตรัง ดำน้ ำำ ดู<br />

ปะการัง สัมผัส “เกาะกระดาน”(ชายหาดทีดีทีสุดในโลก2023) ถ้ ำำมรกต และอีกหลายเกาะ (one day trip) งาน<br />

เลี ้ ยงต้อนรับ (Welcome to Trang and Mini Concert) งานเลี ้ ยงประจำำป ี ( <strong>ASA</strong> Night ) (พบกับการแสดง และ Big<br />

Concert / Big Name )


ปฏิทินกิจกรรมสถาปนิกภูมิภาค<br />

ประจำา ปี 2565<br />

ล้านนา อีสาน ทักษิณ บูรพา<br />

ม.ค.<br />

ก.พ.<br />

(29) asa esan field trip @ centre point terminal21 จำ.นครราชสีมา<br />

(19) asa esan thank you party @coco beach<br />

Korat จำ.นครราชสีมา<br />

มี.ค.<br />

(27) งานฟุุตบอลกระชับสัมพันธ์สถาปนิกล้านนา จำ.เชียงใหม่<br />

(23) asa esan talk “เม่อสถาปนิก ทำโรงแรม” (online)<br />

จำ.นครราชสีมา<br />

เม.ย.<br />

พ.ค.<br />

(23) งานดาหัว-คัวฮอม สถาปนิกล้านนาอาวุโส จำ.เชียงใหม่<br />

(28) สถาปนิกบูรพาสัญจำร “ระยองลองมาหลง” จำ.ระยอง<br />

(20) asa esan dinner talk “การออกแบบชีวิตในพ่ ้ นทีต่างสิง<br />

แวดล้อม วัฒนธรรม พฤติกรรมและสายพันธุ์” จำ.นครราชสีมา<br />

มิ.ย.<br />

(11) สถาปนิกสัญจำร ครั ้งที 1 จำ.ตรัง<br />

(26) <strong>ASA</strong> THAKSIN TALK จำ.สงขลา<br />

(25-26) อบรมAdvance Real Estate<br />

Finance จำ.นครราชสีมา<br />

(29) เสวนาวิชาชีพ มิติแสงสว่างทาง<br />

สถาปัตยกรรม<br />

ก.ค.<br />

(3-10)จััดแสดงผลงานสมาชิกสมาคมฯ<br />

จำ.นครราชสีมา<br />

(8) <strong>ASA</strong> DINNER “TALK BIM IMPLEMEN-<br />

TATION” จำ.สงขลา<br />

(9) เสวนาวิชาชีพ หัวข้อ“การเดินทาง”<br />

จำ.เชียงใหม่<br />

ส.ค.<br />

(19) <strong>ASA</strong> MINI DINNER TALK “TOWN OLD TOWN” จำ.สงขลา<br />

ก.ย.<br />

(4) SPECIAL TRIP THE WALL 2022<br />

จำ.สงขลา<br />

(21) ประชุมกรรมาธิการสัญจำร จำ.อุดรธานี<br />

(6-7) Workshop นาเกล่อ พัทยา จำ.ชลบุรี<br />

(23) <strong>ASA</strong> DINNER TALK “PERFECTION OF<br />

YOUR DESIRE” จำ.สงขลา<br />

(22-25) ทัศนศ้กษาสถาปัตยกรรม ณ<br />

เวียงจัันทน์-หลวงพระบาง สปป.ลาว<br />

(10) Boling Burapa จำ.ชลบุรี<br />

(27) งานสถาปนิกบูรพา’65 “SPACE FOR<br />

ALL” แตกต่าง อย่าง กลมกล่น / โครงการ<br />

ประกวดงานออกแบบสถาปัตยกรรม “Pattaya<br />

Assemble Design Contest” จำ.ชลบุรี<br />

ต.ค.<br />

(8)สถาปนิกสัญจำร สำรวจำอาคารอนุรักษ์<br />

(21) <strong>ASA</strong> DINNER TALK“Public spaces,<br />

public affairs” / “Circular economy in<br />

construction sector” จำ.สงขลา<br />

(26) แถลงข่าวกิจำกรรม Music for our City<br />

2022 จำ.นครราชสีมา<br />

(29-30) โครงการเตรียมความพร้อม สอบ<br />

รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม<br />

จำ.เชียงใหม่<br />

(29) Talk on Site จำ.ภูเก็ต<br />

พ.ย.<br />

(4-6) งานสถาปนิกอีสาน’65 “คิด อยู่ ดี” จำ.อุดรธานี<br />

(11) สัมมนา FUTURE SOLUTION FOR HOMES & HOTELS<br />

จำ.สงขลา<br />

ธ.ค.<br />

(7) สัมมนาสถาปนิกอีสาน “Public Spaces,Public<br />

affairs” จำ.นครราชสีมา<br />

(21-25) นิทรรศการราล้ก 122 ปี สถานี<br />

รถไฟัโคราช (นครราชสีมา)<br />

(9) สัมมนา ความรู้เบ่ ้ องต้นในการออกแบบ<br />

และการก่อสร้าง“PRECAST” / สัมมนา<br />

ปรัชญาและหลักการออกแบบ “UNIVERSAL<br />

DESIGN” จำ.สงขลา<br />

(10) สัมมนา กฎหมายควบคุมอาคารที<br />

เกียวกับห้องน ้าห้องส้วม<br />

(12) WORKSHOP การประกวดออกแบบ<br />

สถาปัตยกรรมสถาปนิกทักษิณ’<strong>66</strong><br />

(16-17) งานสถาปนิกล้านนา’65 “กลาง<br />

แปลง”


ปฏิทินกิจกรรมสถาปนิกภูมิภาค<br />

ประจำา ปี 25<strong>66</strong><br />

ล้านนา อีสาน ทักษิณ บูรพา<br />

ม.ค.<br />

(7) ประกวดแนวความคิด SIKAO FOR ALL การ<br />

วางผังแม่บทบนพ่ ้ นทีสาธารณะของเทศบาลตำบล<br />

สิเกา จำ.ตรัง<br />

(21) บรรยายพิเศษโดยสถาปนิก<br />

ผู้เชียวชาญ คุณจีีรเวช หงสกุล IDIN<br />

Architect จำ.นครราชสีมา<br />

(28) Burapa New Year Party 2023<br />

จำ.ชลบุรี<br />

ก.พ.<br />

มี.ค.<br />

เม.ย.<br />

พ.ค.<br />

มิ.ย.<br />

(18) กิจำกรรมเสวนา Camping Talk<br />

หัวข้อ “New Generation Designer”<br />

จำ.เชียงใหม่<br />

(10) สัมมนา “สินเช่อบ้านกับสถาปนิก” จำ.สงขลา<br />

(16) MINI DINNER TALK จำ.สงขลา<br />

(22) กิจำกรรม Coffee talk<br />

(3) โครงการแนะแนว<br />

วิชาการและวิชาชีพ “ก่อ<br />

ร่าง สร้างเม่อง” จำ.ชลบุรี<br />

(20) ทาบุญอาคารทีทำการ / TALK ON SITE<br />

จำ.สงขลา<br />

(23-25) งานสถาปนิกทักษิณ’<strong>66</strong> “ลับแล : Unseen<br />

Old Town”<br />

(21) เสวนาในหัวข้อ “Greenery Reside :<br />

Redesign for Green CITY” จำ.สุราษฎร์ธานี<br />

(28) ดูงานอาคาร O-NES TOWER จำ.กรุงเทพฯ<br />

(23) Weekend Talk “Axis on Songkhla Oldtown” จำ.สงขลา<br />

(30) Weekend Talk “TOY ARCH 2023 IN SOUTHERN” จำ.สงขลา<br />

(26) <strong>ASA</strong> ESAN PARTY 2023<br />

จำ.นครราชสีมา<br />

(22) งานดาหัว-คัว<br />

ฮอม สถาปนิกล้านนา<br />

อาวุโส จำ.เชียงใหม่<br />

(29) สัมมนาสถาปนิกอีสาน<br />

“นวัตกรรมไฟัฟั้าเพ่อความยังย่น”<br />

จำ.นครราชสีมา<br />

(25-27) กิจำกรรม <strong>ASA</strong><br />

ESAN PROFESSIONAL PRAC-<br />

TICE TRIP 2023 กรุงเทพฯ<br />

(27) สถาปนิกบูรพาสัญจำร “บูรพา<br />

ลองชมจัันท์” จำ.จัันทบุรี<br />

ก.ค.<br />

ส.ค.<br />

ก.ย.<br />

ต.ค.<br />

พ.ย.<br />

ธ.ค.<br />

(8)Talk on Site EP2 - Creativity in Design (From<br />

Architect to Developer) จำ.ภูเก็ต<br />

(18) Dinner Talk “นวัตกรรม ผนัง<br />

ภายนอก Glasroc x” จำ.นครราชสีมา<br />

(28) สัมมนาสถาปนิกอีสาน “เล็ก<br />

น้อย_มากมาย” จำ.นครราชสีมา<br />

(8-10) งานสถาปนิกล้านนา’<strong>66</strong> “Local to Global”<br />

(15) เก็บเก่า ด้วยกระบวนการ VERNADOC<br />

จำ.เชียงใหม่<br />

(3-5) งานสถาปนิกอีสาน’<strong>66</strong> “ซึ่างพอ ซึ่างแม” จำ.นครราชสีมา<br />

(20) LECTURE SERIES ARCHITECT<br />

“หายใจร ่วมกับธรรมชาติ” จำ.ชลบุรี<br />

(12-17,19) Open House Asa Cloud หลบบ้านมาแล มาแหลง มาฟัังกัน ให้ผลิบาน<br />

จำ.สงขลา หัวข้อ<br />

(12) “สถาปัตยกรรมอนุรักษ์ภาคใต้ และกิจำกรรม <strong>ASA</strong> Thaksin” / “คนหลังบ้าน”<br />

(13) “S Stories”<br />

(14) “Love can be designed เม่อความรักผลิบาน” / “ROAD TO WOLRD HERITAGE”<br />

(15) “ MOVEMENT OF SONGKHLA “THE LIVING CITY”<br />

(16) “MIX & MATCH”<br />

(17) นิทรรศการ Healthy can be designed / สัมมนา “LIVE WITH RENOVATION”<br />

(19) นิทรรศการ life can be designed “ชีวิตทีออกแบบได้”<br />

(18) DAY TIMES ACTIVITIES สถาปนิกพาเทียว @ ท่าเร่อแหลมสน จำ.สงขลา / Dinner Talk<br />

ในหัวข้อเร่อง “สถาปนิก . เขียว” จำ.สงขลา<br />

(19) DAY TIMES ACTIVITIES สถาปนิกพาเทียว @ บ้านเลขที 195 นครนอก / สัมมนา<br />

“LIVE IN SONGKHLA OLD TOWN” จำ. สงขลา<br />

(20) เสวนา life can be designed “ชีวิตทีออกแบบได้” จำ.สงขลา<br />

(2) กิจำกรรม Krabi twilight “เข้าท่า”<br />

จำ.กระบี<br />

(23)”SEMINAR PARTY SAM-<br />

UI SPACE SURAT DESIGN CAFE”<br />

จำ.สุราษฎร์ธานี<br />

(16 ก.ย. - 3 พ.ย.) HACKABLE CITY Competition<br />

VIDEO Contest<br />

(28) สัมมนา “การอนุรักษ์และพัฒนาเม่องเก่า<br />

ภูเก็ต : การออกแบบร่วมสมัยในบริบทเม่องท่อง<br />

เทียวระดับโลก” จำ.ภูเก็ต / สัมมนา Good Design<br />

จำ. ปัตตานี<br />

(15) สัมมนาวิชาการ<br />

(21) กิจำกรรม ‘TECT Talk 2023<br />

จำ.นครราชสีมา<br />

(19) กิจำกรรม : “สร้างแสง แป๋ ง<br />

เม่อง” “การออกแบบแสงสว่างให้กับ<br />

เม่องเก่าเชียงใหม่”<br />

(8-10) Architectural Design Student<br />

Workshop จำ.ระยอง<br />

(22) Architecture Open House @<br />

A49 จำ.กรุงเทพฯ<br />

(6-7) งานสถาปนิกบูรพา’<strong>66</strong><br />

“IMAGINATION : ออกทะเล” จำ.ชลบุรี<br />

ปฏิทินกิจกรรมสถาปนิกภูมิภาค ประจำา ปี 2567 ทักษิณ บูรพา<br />

ม.ค.<br />

(16-18 ) งานสถาปนิกทักษิณ’67 “อยู่ให้บาย” U - Sabai (27) Burapa New Year Party 2024


์<br />

์<br />

์<br />

คณะกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา<br />

ประธานกรรมาธิการ<br />

นาย ปราการ ชุณหพงษ์<br />

รองประธานฝ ายวิชาชีพ<br />

นาย กิตติวัฒน์ ณ รังษี<br />

รองประธานฝ ายวิชาการ<br />

ผศ.ดร.บุรินทร์ ธราวิจิิตรกุล<br />

รองประธานฝ ายตางประเทศ<br />

นาย ปวรรธน์ ตันตยานุสรณ์<br />

รองประธานฝ ายกิจกรรมเมืองและ<br />

นโยบายสาธารณะ<br />

ผศ.ดร.วิทยา ดวงธิมา<br />

รองประธานฝ ายภูมิภาค<br />

นาย ณัฐกานต์ เกตุชาวนา<br />

รองประธานฝ ายกิจการพิเศษ<br />

นาย สันธยา คชสารมณี<br />

เลขานุการ<br />

นาย ทรงพล พรศักดิ ์กุล<br />

กรรมาธิการ ฝ ายทะเบียน<br />

นาย ชุติพงศ์ วงศ์ภูงา<br />

กรรมาธิการ ฝ ายการเงิน<br />

นาย เสน่ห์ จัันทราพิพัฒน์<br />

กรรมาธิการ ฝ ายปฏิคม<br />

นาย สาริน นิลสนธิ<br />

กรรมาธิการ ฝ ายประชาสัมพันธ์<br />

นาย ธีรัตน์ ฝั้ ้นแก้ว<br />

กรรมาธิการกลาง<br />

นาย ประกิจำ คาภิไหล<br />

นาย อรรถสิทธิ ์ กองมงคล<br />

ผศ.พันธ์ศักดิ ์ ภักดี<br />

นาย ปกรณ์อยู่ดี<br />

นาย กวีวัธน์ มนูสุรสิทธิ<br />

นาย กวีวัธน์ มนูสุรสิทธิ<br />

คณะกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน<br />

ประธานกรรมาธิการ<br />

นาย วีรพล จำงเจำริญใจำ<br />

รองประธานฝ่ ายวิชาชีพ<br />

นาย ปองพล ยุทธรัตน์<br />

รองประธานฝ่ ายวิชาการ<br />

ดร.ศิริวัฒน์ สาระเขตต์<br />

รองประธานฝ่ ายต่างประเทศ<br />

นาย พงษ์ศักดิ ์ ทนงธนะสิทธิ<br />

รองประธานฝ ายกิจกรรมเมืองและ<br />

นโยบายสาธารณะ<br />

นาย ปกิต ห้างหว้า<br />

รองประธานฝ ายภูมิภาค<br />

นาย ประชา เทพรัตน์<br />

รองประธานฝ ายกิจการพิเศษ<br />

ผศ.ดร.สักรินทร์ แซึ่่ภู่<br />

เลขานุการ<br />

นางสาว มณีรัตน์ พจำนบรรพต<br />

กรรมาธิการ ฝ่ ายทะเบียน<br />

ผศ.สิริพร วาสนาประเสริฐ<br />

กรรมาธิการ ฝ่ ายการเงิน<br />

นางสาว วัฒนี ศิริชัยคีรีโกศล<br />

กรรมาธิการ ฝ ายปฏิคม<br />

นาย นัฐวุฒิ ราชัน<br />

กรรมาธิการ ฝ่ ายประชาสัมพันธ์<br />

นาย จำตุพิเชฐพล วงศ์คำ<br />

กรรมาธิการกลาง<br />

นาย คุณเอก ตัณฑ์เกษม<br />

ผศ.พรสวัสดิ ์ พิริยะศรัทธา<br />

นาย ดุจำธาร วิญญาณ<br />

นาย ณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย<br />

ดร.สฤษดิ ์ ติยะวงศ์สุวรรณ<br />

นาย ยง บุญอารีย์<br />

คณะกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ<br />

ประธานกรรมาธิการ<br />

ดร.กาญจำน์ เพียรเจำริญ<br />

รองประธานฝ่ ายวิชาชีพ<br />

นาย หรินทร์ ปานแจำ่ม<br />

รองประธานฝ่ ายวิชาการ<br />

ผศ.ดร.ทัชชญา สังขะกูล<br />

รองประธานฝ่ ายต่างประเทศ<br />

นางสาว เรืองรัมภา อินทรักษ์<br />

คณะกรรมาธิการสถาปนิกบูรพา<br />

ประธานกรรมาธิการ<br />

นายคมกฤต พานนสถิตย์<br />

รองประธานฝ่ ายวิชาชีพ<br />

นาย พูลชัย เรืองศิลปานันท์<br />

รองประธานฝ ายวิชาการ<br />

นาย ปราโมทย์ ถิตานนท์<br />

รองประธานฝ ายตางประเทศ<br />

นาย ริเริม รังสิเวค<br />

รองประธานฝ ายกิจกรรมเมืองและ<br />

นโยบายสาธารณะ<br />

นาย ศิวกร สนิทวงศ์<br />

รองประธานฝ ายภูมิภาค<br />

นาย ตรีชาติ ชูเวทย์<br />

รองประธานฝ ายกิจการพิเศษ<br />

นาย ราชิต ระเด่นอาหมัด<br />

รองประธานฝ ายกิจกรรมเมืองและ<br />

นโยบายสาธารณะ<br />

นาย กลยุทธ ถังสูงเนิน<br />

รองประธานฝ ายภูมิภาค<br />

นาย ชัยพล ลี ้ เจร ิญ<br />

รองประธานฝ ายกิจการพิเศษ<br />

นาย นรา ดีเพ็ชร์<br />

เลขานุการ<br />

นาย ปรัชญา ชลเจร ิญ<br />

กรรมาธิการ ฝ ายทะเบียน<br />

นาย อรุณ ชูทอง<br />

กรรมาธิการ ฝ ายการเงิน<br />

นาย อธิปัตย์ ยินดี<br />

กรรมาธิการ ฝ ายปฏิคม<br />

นาย ชานนท์ ทัสสโร<br />

เลขานุการ<br />

นาย ธีรวัฒน์ สุขแจ่่มใส<br />

กรรมาธิการ ฝ ายทะเบียน<br />

นางสาว ณิชารีย์ พราหมณี<br />

กรรมาธิการ ฝ ายการเงิน<br />

นาย บรรชร ยุติธรรม<br />

กรรมาธิการ ฝ ายปฏิคม<br />

นาย พรภักดิ ์ พลังมนต์ทิพย์<br />

กรรมาธิการ ฝ ายประชาสัมพันธ์<br />

นาย ธาริน กาลสงค์<br />

กรรมาธิการกลาง<br />

นาย คำรน สุทธิ<br />

นาย มงคล คงคาชัย<br />

นาย อนันต์ กาเดร์<br />

นางสาว ลลิดา เร่องศิริเดช<br />

นาย ศิริชัย ศิลปรัศมี<br />

นาย ภวัต รอดเข็ม<br />

กรรมาธิการ ฝ ายประชาสัมพันธ์<br />

นาย ขวัญชัย ขันธรรม<br />

กรรมาธิการกลาง<br />

นาย จิิรยุทธ ตันติวรนุกูล<br />

นาย นิติกร ผันอากาศ<br />

นาย ชานน วัชระปรารมย์<br />

นางสาว นัทนดา บุญทัน<br />

นาย รัศมีธรรม มะโนโฮ้ง

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!