23.01.2024 Views

Memòria d'elefant 5

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Quadern d’entreteniment<br />

9-10<br />

anys<br />

5


MEMÒRIA D’ELEFANT 5<br />

1a. edició: maig de 2020<br />

© Josep Lluís Martínez Picanyol, 2020<br />

© Edicions del Pirata, 2020<br />

C/ La Costa, 74<br />

08023 - Barcelona<br />

informacio@edicionsdelpirata.cat<br />

www.edicionsdelpirata.cat<br />

ISBN: 978-84-17207-32-8<br />

Dipòsit legal: B 8679-2020<br />

Imprès a Catalunya.<br />

Edicions del Pirata dona suport al copyright, que protegeix la creació de les obres literàries i és,<br />

per tant, un element important per estimular la feina dels artistes i la generació de coneixement.<br />

Us donem les gràcies per donar suport als autors comprant una edició autoritzada d’aquest llibre<br />

i per respectar les lleis del copyright en no reproduir, escanejar o distribuir de forma total<br />

o parcial aquesta obra, per cap mitjà, sense permís.


Entra al laberint<br />

i mira d’arribar<br />

a la sortida sense<br />

repetir cap animal.<br />

Quadern d’entreteniment<br />

3


Qui parla amb qui?<br />

I tant que estic treballant<br />

en el seu cas! Estic<br />

a punt de resoldre’l!<br />

Ens cal una persona activa<br />

i dinàmica i hem pensat<br />

en el seu marit.<br />

Encara tens aquella<br />

al·lèrgia a les plomes<br />

que ni les pots sentir<br />

anomenar?<br />

Sí, però és que<br />

jo me’l menjo.<br />

Manel, Miquel,<br />

Marcel, Martí, Mateu,<br />

Moisès, Manassès,<br />

Melquisedec...<br />

Vull<br />

fer una<br />

reclamació!<br />

TELÈFON<br />

TELÈFON<br />

Ho he aconseguit,<br />

Maria Helena! He triomfat!<br />

Et vinc a buscar!<br />

NOTORNA<br />

Viatges Notorna,<br />

digui?<br />

Això no l’ha de<br />

preocupar. A tothom<br />

li agrada molt<br />

el diner.<br />

Gràcies. Vaig a veure si el<br />

puc fer arribar fins al telèfon.<br />

ATXIM!<br />

ATXIM!<br />

ATXIM!<br />

ATXIM!<br />

ATXIM!<br />

PSICÒLEG<br />

De quatre lletres!<br />

De quatre lletres!<br />

La Maria Helena se n’ha<br />

anat de viatge de nuvis.<br />

MOTS ENCREUATS<br />

Sí? Doncs deixi-ho<br />

córrer. Ja m’ho he<br />

resolt jo mateixa.<br />

4 MEMÒRIA D’ELEFANT 5


Completa el text amb els noms dels dibuixos.<br />

Aquell genet fa<br />

hores que ens segueix.<br />

Porta un<br />

negre i munta<br />

un<br />

blanc. Estic segur que és el mateix<br />

que va trencar les<br />

del bar, va robar<br />

l’ al xèrif i es va menjar el<br />

que la senyoreta Lucy havia posat a refredar<br />

a la<br />

. No sé com es diu, però<br />

és un element perill<br />

. Val<br />

que ens afanyem i no ens deixem<br />

atrapar<br />

ell.<br />

Entre aquests dos dibuixos hi ha set diferències. Troba-les.<br />

Quadern d’entreteniment<br />

5


Com es diu cada excursionista?<br />

Som-hi, nois! Dempeus! En marxa!<br />

La Violeta, la Rosa<br />

i en Tomàs s’han ajagut<br />

a terra.<br />

L’Enric, la Cecília, en Teo i en Jordi<br />

porten una càmera fotogràfica.<br />

En Teo, l’Enric i en Valeri<br />

porten la motxilla a l’esquena.<br />

Ara no recordo quin dia<br />

és avui.<br />

En Teo, en Damià,<br />

en Valeri i la Rosa<br />

porten barret<br />

o gorra.<br />

Els de les<br />

ulleres són en<br />

Damià,<br />

en Jordi<br />

i la Cecília.<br />

Ha vingut una noia nova<br />

que es diu Sara?<br />

Els que van<br />

amb calça<br />

curta són en<br />

Jordi,<br />

la Teresa, en<br />

Valeri i la Rosa.<br />

No tan nova.<br />

No la coneixes<br />

perquè<br />

no vens mai.<br />

En Valeri i en Damià<br />

porten un càvec per<br />

enterrar les deixalles.<br />

6 MEMÒRIA D’ELEFANT 5


Per on passarà la Caputxeta per anar a casa l’àvia sense trobar el llop?<br />

Quadern d’entreteniment<br />

7


8 MEMÒRIA D’ELEFANT 5<br />

En aquest dibuix hi ha més de divuit detalls<br />

el nom dels quals comença amb la lletra G.


L’home del barret negre,<br />

cada vegada que arribi a una cruïlla,<br />

agafarà el camí de la seva dreta.<br />

A quina casa arribarà?<br />

Quadern d’entreteniment<br />

9


Aquests animals estan dient el nom d’un altre animal. Saps quin?<br />

LA PRIMERA LLETRA<br />

ÉS A ESCORPÍ I A OCA,<br />

PERÒ NO ÉS NI A GRANOTA<br />

NI A PANTERA.<br />

LA SEGONA LLETRA<br />

ÉS A LLANGARDAIX<br />

I A PUMA, PERÒ NO ÉS<br />

NI A MICO NI A TEIXÓ.<br />

LA TERCERA LLETRA<br />

ÉS A IBIS I A MORSA,<br />

PERÒ NO ÉS NI A MULA<br />

NI A RATA.<br />

LA QUARTA LLETRA<br />

ÉS A ALIGOT I A TALP,<br />

PERÒ NO ÉS NI A VACA<br />

NI A PELICÀ.<br />

LA CINQUENA LLETRA<br />

ÉS A FOCA I A ORCA,<br />

PERÒ NO ÉS NI A GARSA<br />

NI A CIGNE.<br />

LA SISENA LLETRA<br />

ÉS A CABRA I A MERLÀ,<br />

PERÒ NO ÉS NI A ÀNEC<br />

NI A GALL.<br />

Entre aquests dos dibuixos hi ha set diferències. Troba-les.<br />

10 MEMÒRIA D’ELEFANT 5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!