24.01.2024 Views

ASA NEWSLETTER_09-10_66

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ุ<br />

์<br />

สวััสด ีปีใหม่ 2567 ครับ สำำาหรับจำดหมายเหตุอาษาฉบับนี ้ จำะเป็นเล่่มพิเศษท์ีกล่่าวถึงท์ีมางานอาษา’67 Collective Language : สััมผัสั<br />

สัถาปัตย์ แลัะประชาสััมพันธ์์กิจำกรรมท์ี เกียวข้องกับงานของฝ่่ ายต่างประเท์ศ หลัายครั ้งมักจำะมีสัมาชิกผู้ใหญ่สัอบถามเข้ามาว่า “งานฝ่่ าย<br />

ต่างประเท์ศทำำาแล้้วได้อะไร ?” คำาตอบของคำาถามเหล่่านั ้น จำากทีีมคณะกรรมการบริหารแลัะนโยบายของนายกสัมาคมฯในอดีต จำะมีคำา<br />

ตอบร่วมกัน คือ กิจำกรรมท์ีสร้้างสััมพันธุไมตรีระหว่างประเท์ศ การสร้้างความคุ้นเคยท์ีจำะนำาไปสู่การพัฒนา วางแผนว่าด้วยภ์าพรวมแลัะ<br />

ทิิศท์างของโลักท์ีควรจำะก้าวไป การสันท์นาร่วมกันนั ้นหลัายครั ้งจำะเป็นโยชน์ท์ีจำะนำามาใช้ทัันทีี หรือ อาจยัังไม่มีประโยชน์ท์ีพร้อมนำามาใช้<br />

ในบ้านเราก็ตาม แต่ก็เป็นความรู้ท์ีทุุกประเท์ศได้ร่วมแลักเปลัียนอันเป็นประโยชน์ต่อสัาธุารณะทั้ ้งสิ้ ้ น<br />

ในโลักทุุกวันนี ้ ท์ี การสัือสัารออนไลน ์สัะดวกสับาย ทำำาให้กิจำกรรมระหว่างประเท์ศมีประสิิท์ธุิภ์าพมากขึ ้ น ในวาระคณะกรรมการบริหาร<br />

สัมาคมฯ ประจำำป ี 2565-2567 จำะขอยกตัวอย่างของการรวมทีีม 4 ประเท์ศเพือนบ้าน (4 Nations) ประกอบด้วย สิิงคโปร์ อินโดนีเซีีย<br />

ฟิิลิิปินส์์แลัะไท์ย เพือการแลักเปลัียนองค์ความรู้้ทางด้านสัถาปัตยกรรม คลัอบคลุุมไปจำนถึงการผลัักดันทั้ ้งกลุ่่มเด็กแลัะเยาวสัถาปนิก ท์ีเป็น<br />

นิสิิตนักศึกษาได้พบปะแลักเปลัียนความรู้ระหว่างประเท์ศในกิจำกรรม workshop ได้อย่างมีประสิิท์ธุิภ์าพ พูดถึงเรือง Sustainable Design Goal<br />

ท์ีเป็นพื ้นฐานหลััก เป็นวาระของโลักในปัจำจำุบันแลัะอนาคต เพือปลููกฝัังกันตั ้งแต่รุ่นเยาว์ ในการเตรียมความพร้อมท์ีจำะก้าวไปสัู่สัถาปนิกท์ีจำะ<br />

ปฏิิบัติวิชาชีพสัถาปัตยกรรมได้อย่างเต็มตัว อีกทั้ ้งยังมีกิจำกรรมอืนๆ ท์ีผ่านมาท์ีมีประโยชน์เกิดเป็นรูปธุรรม เช่น การเข้าร่วมงาน AIA (The<br />

American Institute of Architects) ท์ีได้รับมอบหนังสืือ The Architect’s Handbook of Professional Practice แลัะ The Architect’s Studio<br />

Companian การจััดกิจำกรรม workshop ร่วมกับท์าง JIA (Japan Institute of Architects) ซีึงนำาไปสู่การส่่งมอบองค์ความรู้เป็นหนังสืือชือ<br />

Handbook of Handicap เพือให้ท์างสัมาคมฯได้นำากลัับมาเผยแพร่บริการแก่สัมาชิกในห้องสม ุด (สัมาชิกสัามารถดูลิิงค์ตัวอย่างหนังสืือได้<br />

ในภ์ายในเล่่ม) หรือท์ีผ่านมาสัถานการณ์โควิดท์ีทั้ ้งโลักประสับ สัมาคมสัถาปนิกสัยามฯได้ร่วมแชร์องค์ความรู้การออกแบบเตียงผู้ป่ วย เพือ<br />

รองรับโรคระบาด ซีึงบางประเท์ศได้นำาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสัมเช่นกัน ยังมีกิจำกรรมท์ี จำะเกิดขึ ้ นในอนาคตเร็วๆนี ้ คือท์าง SIA (Singapore<br />

Institute of Architects) จำะนำผู้้เชียวชาญท์ีมีประสับการณ์แลัะเล่่าช่วงเวลัาท์ีสิิงคโปร์พัฒนาวิธีีการขออนุญาตก่อสร้้าง มาบรรยายให้ท์าง<br />

กรุงเท์พมหานคร เพือเป็นองค์ความรู้แลัะแนวท์างในการพัฒนาปรับใช้ให้กับบ้านเราต่อไป นอกเหนือจำากความสััมพันธ์์ระหว่างประเท์ศท์ี<br />

ดีแล้้ว เรายังใช้โอกาสนี้ ้ เพือเป็นเวทีีท์ีนำาสัมาชิกสัถาปนิกไท์ยท์ีมีผลังานแลัะความสัามารถอันโดดเด่น ออกสู่เวทีีนานาชาติ โดยเริมจำากใน<br />

กลุ่่มประเท์ศเพือนบ้านใกล้้เคียงแลัะต่อยอดผลัักดันไปสู่เวทีีระดับโลักเช่นกัน<br />

สัิงท์ีเกิดขึ ้ นระหว่างปีท์ีทุุกท่่านได้เห็นมาในกิจำกรรมท์ีเชือมสััมพันธ์์ไมตรีระหว่างประเท์ศท์ีมีทั้ ้งความสุุข สน ุกสันาน สัาระ แลัะ ขณะเดียวกัน<br />

ทำำาให้ประเท์ศไท์ย เป็นท์ียอมรับในกลุ่่มสัถาปนิกทั้ ้งในระดับโลัก (UIA) หรือในระดับภููมิภ์าคเอเชีย (ARCASIA) รวมทั้ ้งสิ้ ้ น 23 ประเท์ศ ยัง<br />

เป็นพื ้ นท์ี แสัดงศักยภ์าพของนักออกแบบไท์ย ออกสัู่สัายตาชาวโลัก เพราะฉะนั ้นเมือพูดถึงการเข้าร่วมกิจำกรรมในต่างประเท์ศนั ้น อาจำจำะ<br />

ไม่ใช่คำาตอบว่าเราไปร่วมกิจำกรรมแล้้วได้ประโยชน์อย่างไร ? งานฝ่่ ายต่างประเท์ศทำำาแล้้วได้อะไร ? คำาตอบจึึงมี 2 ท์างว่า เมือไป เราให้<br />

ประโยชน์ต่อเพือนบ้างแค่ไหน แลัะนำสิ่่งใดกลัับมาให้การดำาเนินชีวิตในเมืองไท์ยดีขึ ้ น<br />

ขอขอบคุณทุุกท่่านท์ีสันใจต ิดตามแลัะสน ับสน ุนสัมาคมฯเสัมอมา พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ<br />

นายชนะ สััมพลััง<br />

นายกสัมาคมสัถาปนิกสัยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์์ ประจำำป ี พ.ศ. 2565-2567<br />

คณะกรรมการบริหารสมาคมสถาปนิิกสยาม ในิพระบรมราชููปถัมภ์์ ปี 2565-2567<br />

นิายกสมาคม<br />

นายชนะ สััมพลััง<br />

อุุปนิายก<br />

นายนิเวศน์ วะสีีนนท์์<br />

นาย จีีรเวช หงสก ุลั<br />

นายไพท์ยา บัญชากิตติกุลั<br />

นายชุตยาเวศ สิินธุุพันธ์ุ<br />

ผศ.ดร.รัฐพงษ์ อังกสัิท์ธุิ<br />

นายรุ่งโรจำน์ อ่วมแก้ว<br />

เลขาธิการ<br />

นายพิพัฒน์ รุจำิราโสัภ์ณ<br />

เหรัญญิก<br />

นายไมเคิลัปริพลั ตั ้งตรงจำิตร<br />

ปฏิคม<br />

นายเฉลัิมพลั สัมบัติยานุชิต<br />

นิายทะเบียนิ<br />

นายคมสััน สักุลัอำานวยพงศา<br />

ประชูาสัมพันิธ์<br />

นางสัาวกุลัธุิดา ท์รงกิตติภ์ักดี<br />

กรรมการกลาง<br />

ศ.ดร.ต้นข้าว ปาณินท์์<br />

ดร.วสัุ โปษยะนันท์น์<br />

นายเฉลัิมพงษ์ เนตรพฤษรัตน์<br />

นายอดุลัย์ แก้วดี<br />

ผศ.ณธุท์ัย จำันเสัน<br />

นายธุนพงศ์ วิชคำหาญ<br />

ประธานิกรรมาธิการสถาปนิิก<br />

ล้านินิา<br />

นายปราการ ชุณหพงษ์<br />

ประธานิกรรมาธิการสถาปนิิกอีีสานิ<br />

นายวีรพลั จำงเจร ิญใจำ<br />

ประธานิกรรมาธิการสถาปนิิก<br />

ทักษิิณ<br />

ดร.กาญจำน์ เพียรเจำริญ<br />

ประธานิกรรมธิการสถาปนิิกบูรพา<br />

นายคมกฤต พานนสัถิตย์<br />

คณะกรรมการกอุงทุนิสมาคมสถาปนิิกสยาม<br />

ในิพระบรมราชููปถัมภ์์ปี 2564-25<strong>66</strong><br />

ประธานิกรรมการกอุงทุนิ<br />

นายสิิน พงษ์หาญยุท์ธุ<br />

กรรมการกอุงทุนิ<br />

นายบุญญวัฒน์ ทิิพทััสั<br />

รศ.ยุพยง เหมะศิลป ิน<br />

นายสม ิตร โอบายะวาทย์์<br />

นายวิญญูู วานิชศิริโรจน ์<br />

นายชนะ สััมพลััง<br />

นายไมเคิลัปริพลั ตั ้งตรงจำิตร


หนัังสือุ Handbook of Handicap<br />

จาก JIA (Japan Institute of Architects)<br />

สัามารถอ่านออนไลน ์ได้ท์ี https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kiban/machizukuri/manual05.html<br />

หรืออ่านได้ท์ีห้องสม ุดนคร ศรีวิจำารณ์ สัมาคมสัถาปนิกสัยามฯ


หนัังสือุ The Architect’s Handbook of Professional Practice<br />

จาก AIA (The American Institute of Architects)<br />

สัามารถอ่านได้ท์ีห้องสม ุดนคร ศรีวิจำารณ์ สัมาคมสัถาปนิกสัยามฯ หรือ รอติดตามฉบับแปลัภ์าษาไท์ยได้ในเร็วๆนี ้


หนัังสือุ The Architect’s Studio Companian<br />

จาก AIA (The American Institute of Architects)<br />

สัามารถอ่านได้ท์ีห้องสม ุดนคร ศรีวิจำารณ์ สัมาคมสัถาปนิกสัยามฯ หรือ รอติดตามฉบับแปลัภ์าษาไท์ยได้ในเร็วๆนี ้


้<br />

“พบกับค ำาตอุบขอุงค ำาถามว่่าเราได้ อุะไร ้<br />

กับกิจกรรมคว่ามสัมพันธ์์ระหว่่างประเทศ”<br />

บท์บาท์หน้าท์ีของฝ่่ ายต่างประเท์ศ ในงานสัถาปนิก’67 กิจำกรรมท์ี กำาลัังจำะเกิดขึ ้ นจำากความร่วมมือแลัะการดำาเนินงานหลัักนันคือ<br />

งานสัถานปิก’67 ภ์ายใต้แนวคิด Collective Language ท์ี จำะเชือมโยงแลัะสัือถึงภ์าษาท์างด้านสัถาปัตยกรรมท์ีทุุกคนบนโลักเรา<br />

เข้าใจร ่วมกัน ไม่ว่าจำะอยู่คนประเท์ศ คนลัะภ์าษา ซีึงบท์บาท์ของฝ่่ ายต่างประเท์ศนั ้นมีความสำำคััญอย่างยิ งในการช่วยเหลืือแลัะ<br />

ร่วมกันสัือสัารเพือให้เกิดกิจำกรรมนี ้ ขึ ้ นในงานสัถาปนิกครั ้งนี ้ เนื ้ อหาแลัะกิจำกรรมหลัักท์ีจำะเกิดขึ ้ นนั ้น ประกอบด้วย<br />

1. นิิทรรศการธีมงานิหลัก Collective Language<br />

เป็นหนึ งในไฮไลัท์์ของนิท์รรศการหลัักในงานสัถาปนิก’67 ท์ี ได้รับการดำาเนินงานโดยฝ่่ าย<br />

ต่างประเท์ศของสัมาคมฯ ท์ีมีการประสัานงานไปยังกลุ่่ม ARCASIA ทั้ ้งหมด 22 ประเท์ศใน<br />

เอเชีย เพือขอความร่วมมือในการส่่งผลังานงานเข้าร่วมการจััดแสัดงนิท์รรศการนี ้ รวมถึงการ<br />

เชิญสัถาปนิกจำาก 12 ประเท์ศ 12 โปรเจ็็คภ์ายใต้แนวคิดท์ีกำาหนด ดังนี<br />

THEME EXHIBITION: COLLECTIVE LANGUAGE ถ่ายท์อดอัตลัักษณ์ร่วมท์างภ์าษา<br />

สัถาปัตยกรรมในภููมิภ์าคเอเชียท์ีมีความหลัากหลัาย มีมิติท์างภ์าษาท์ีเชือมโยงกัน แต่อาจำ<br />

มีวัตถุประสังค์การสัื อสัารท์ี แตกต่าง โดยท์างภััณฑารักษ์ถอดการแบ่งกลุ่่มภ์าษาร่วมออก<br />

เป็น 3 กลุ่่ม ดังนี ้


SHADING : กลุ่่มภ์าษาสัถาปัตยกรรมท์ีมีองค์ประกอบหลัักสัะท้้อนถึงเรืองสัภ์าพเศรษฐกิจำ บริบท์ของเมือง สัภ์าพภููมิประเท์ศ<br />

สัภ์าพภููมิอากาศ แลัะภ์าวะโลักร้อน ซีึงมีอิท์ธุิพลัแตกต่างกันไป สัถาปัตยกรรมจึึงมีส่่วนช่วยปรับตัวให้ผู้ใช้อาคารเข้ากับการ<br />

เปลัียนแปลังด้วยนวัตกรรมแลัะภููมิปัญญาท้้องถิน สัือสัารผ่านหน้ากากอาคาร (SCREEN) ระบบควบคุมการหมุนเวียนการควบคุม<br />

อากาศ (THERMAL COMFORT) สร้้างระบบนิเวศโอบอุ้มเพือปรับสัภ์าพสัิงมีชีวิตภ์ายในให้เข้ากับของอาคาร (ECO SYSTEM FOS-<br />

TERING) แลัะสัามารถอยู่ร่วมกับความเปลัียนแปลังภ์ายนอกจำนเกิดภ์าวะอยู่่สบาย<br />

HUMANITY : กลุ่่มภ์าษาสัถาปัตยกรรมท์ีมีองค์ประกอบหลัักสัะท้้อนถึงแนวความคิดภ์าพรวม แลัะวัตถุประสังค์การใช้งานของ<br />

พื ้ นท์ี สัถาปัตยกรรมทำำางานผ่านองค์ประกอบจำากความนึกคิดของผู้ออกแบบ ด้วยการสร้้างมาตรส่่วน (SCALE) รูปท์รง ทำำาให้เกิด<br />

การแบ่งขนาดของพื ้ นท์ีจำนเกิดปริมาตร (VOLUME) แลัะการใช้ผิวสััมผัสัของวัสด ุท์ีแตกต่างกัน (CONTRAST) กระตุ้นการรับรู้ของ<br />

ผู้ใช้พื ้ นท์ีให้แยกแยะความแตกต่างระหว่างมิติพื ้ นท์ีท์ีหลัากหลัาย<br />

RITUAL : กลุ่่มภ์าษาสัถาปัตยกรรมท์ีมีองค์ประกอบหลัักสัะท้้อนถึงวัฒนธุรรม ความเชือ ศูนย์รวมท์างจิิตใจำของกลุ่่มคน ซีึงมีส่่วน<br />

สััมผัสัได้แลัะไม่ได้ บท์บาท์ของสัถาปัตยกรรมจึึงลึึกซึ้ ้ งถึงการเชือมรูปแบบความสััมพันธ์์ท์างนามธุรรมกับผู้คนในรูปแบบกายภ์าพ<br />

ด้วยการหยิบยกมูลค่่าท์างวัฒนธุรรม (LEGACY) ของท้้องถินทั้ ้งเท์คนิค วัตถุ รูปท์รง ทำำาปฏิิกิริยากับเวลัาแลัะธุรรมชาติ (TIME<br />

AND NATURE) โดยใช้พื ้ นท์ีซีึงจำำกััดแลัะบีบคั ้นความรู้สัึกด้วยขนาด (OVERSCALE) ล้้อมกรอบภ์าษาท์ีไร้ตัวตนอยู่ในภ์าวะท์ีผู้ใช้<br />

อาคารจัับต้องได้


2. <strong>ASA</strong> International Forum<br />

เป็นอีกหนึงกิจำกรรมท์ีสัถาปนิกแลัะสัมาชิกคอยติดตามเข้าร่วมทุุกปี เป็นการเชิญ speaker ท์ีเป็นสัถาปนิกระดับโลัก มาบรรยาย<br />

ถึงแนวคิดการออกแบบ ท์ีมาท์ีไป วิธีีการทำำางาน รวมถึงองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมแรงบันดาลัใจำอย่างใกล้้ชิด ซีึงในปีนี ้ พิเศษอย่างยิง<br />

ท์ีธีีมจำะเน้น International จึึงมอบหมายหน้าท์ีหลัักท์ีจำะเสันอชือ ประสัานงานแลัะติดต่อท์าบท์ามนั ้นก็จำะเป็นฝ่่ ายต่างประเท์ศสัมา<br />

คมฯ แน่นอนว่าสัถาปนิกท์ีจำะเชิญมาบรรยายนั ้น จำะมีผลังานระดับโลักท์ีเป็นท์ียอมรับในวงกว้างอย่างแน่นอน<br />

<strong>ASA</strong> International Forum จัด้ข้ นิระหว่่างวัันิที 4-5 พฤษิภ์าคม 2567 ในิงานิสถาปนิิก’67<br />

2.<br />

2.<br />

THEME : Critical Regionalism in Architecture Speaker : 1. Daliana Suryawinata and Florian Heinzelmann– German, INDO-<br />

NESIA 2. Erik L’Heureux - American, Singapore 3. Ma Yansong – CHINA 4. Marina Tabassum– BANGLADESH 5. Tonkao<br />

Panin - Thailand<br />

1.<br />

1.<br />

2.<br />

3. 3.<br />

4.<br />

5.<br />

กิจำกรรมทั้ ้งหมดท์ีกล่่าวมานั ้น จำะเกิดขึ ้ นในงานสัถาปนิก’67 ภ์ายใต้แนวคิด Collective Language : สััมผัสั สัถาปัตย์ จััดขึ ้ นระหว่าง<br />

วันท์ี 30 เมษายน – 5 พฤษภ์าคม 2567 ณ อิมแพค เมืองท์องธุานี จึึงขอเชิญชวนสัมาชิกติดตามแลัะเข้าร่วมงาน ทั้ ้งนี ้ ยังมีกิจำกรรม<br />

อีกมากมายท์ียังกล่่าวไม่หมด 3. สัมาชิกสัามารถติดตามเพิมเติมได้ท์ี www.asaexpo.org หรือ เฟิชบุคเพจำ งานสัถาปนิก:<strong>ASA</strong> EXPO


กิจกรรม Live Design Discourse ประเทศสิงคโปร์<br />

สัมาคมฯ ได้ส่่ง ดร. นิลป ัทม์์ ศรีโสัภ์าพ หัวหน้าสำำน ักวิชา<br />

สัถาปัตยกรรมศาสัตร์ คณะสัถาปัตยกรรมศาสัตร์ ผังเมือง แลัะ<br />

นฤมิตรศิลป ์ มหาวิท์ยาลััยมหาสัารคาม นายเปรม เจด ีย์ถา<br />

นิสิิตคณะสัถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิท์ยาลััยเชียงใหม่ นางสัาว<br />

อาตีระ เมาตี นิสิิต สำำน ักวิชาสัถาปัตยกรรมศาสัตร์แลัะการ<br />

ออกแบบจำาก มหาวิท์ยาลััยวลััยลัักษณ์ นายกวิภััฎ เอกบุตร<br />

นิสิิต คณะสัถาปัตยกรรมศาสัตร์ จำากมหาวิท์ยาลััยเกษตรศาสัตร์<br />

แลัะนางสัาวอภิิญญา จำารุจิิตร นิสิิต คณะสัถาปัตยกรรมศาสัตร์<br />

ผังเมือง แลัะนฤมิตรศิลป ์ จำากมหาวิท์ ยาลััยมหาสัารคาม เข้า<br />

ร่วมกิจำกรรม Live Design Discourse ระหว่างวันท์ี 20-24<br />

กุมภ์าพันธ์์ 25<strong>66</strong> ณ ประเท์ศสิิงคโปร์<br />

โดยโจำท์ย์คือการอนุรักษ์แลัะฟื้ ้ นฟููอาคาร Golden Mile<br />

Complex (GMC) ซีึงเป็นสัถาปัตยกรรมรูปแบบ Metabolism ท์ี<br />

สร้้างขึ ้ นในปี 1973 ภ์ายใต้แนวความคิด “Cultural Exchange<br />

based on Loveable” เพื อให้สัอดคล้้องกับนิท์รรศการ THE<br />

LOVEABLE SINGAPORE PROJECT ของท์างประเท์ศสิิงคโปร์<br />

ในงาน Venice Biennale ท์ีจำะจััดขึ ้ นในเดือนพฤษภ์าคม 25<strong>66</strong><br />

โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจำกรรมได้ลังพื ้นท์ีเพือทำำาการเก็บข้อมูลัโดยรวม<br />

ของอาคาร รวมทั้ ้งศักยภ์าพแลัะข้อจำำกััดของพื ้ นท์ี รวมทั้ ้งแลัก<br />

เปลัียนข้อมูลพื้ ้ นฐาน แลัะความคิดเห็นจำาก Mentors ท์ีมาจำาก<br />

แต่ลัะประเท์ศ เพือทำำาความเข้าใจำใน Design Background โดย<br />

แต่ลัะกลุ่่มได้นำาเสันอแนวท์างการออกแบบอาคารให้กับผู้้ทรง<br />

คุณวุฒิท์ี ท์างสัมาคมสัถาปนิกสิิงคโปร์เชิญมาร่วมแลักเปลัี ยน<br />

ความคิดเห็น ซีึงจำากการนำาเสันองานในครั้งนี ้ ถือเป็นจุุดเริมต้นท์ี<br />

ดีท์ีทำำาให้ผู้เข้าร่วมงานมีความเข้าใจำในบริบท์การออกแบบท์ีแตก<br />

ต่างจำากพื ้ นท์ีท์ีคุ้นเคย<br />

การเข้าร่ว่มงานิ ARCH:ID 2023 และการประชุุม<br />

Four-Nations ประเทศอิินิโด้นิิเซีีย<br />

สัมาคมฯ ได้ส่่ง ผศ.ดร.รัฐพงษ์ อังกสิิทธิ์์ ์ อุปนายกสัมาคมฯ เข้า<br />

ร่วมงานพิธีีเปิดงาน ARCH: ID 2023 แลัะการประชุม Four-Nations<br />

ในวันท์ี 17 มีนาคม 25<strong>66</strong> ณ Indonesia Convention and<br />

Exhibition Center ประเท์ศอินโดนิเซีีย โดยสัาระสำำคััญของการ<br />

ประชุม Four-Nations ได้แก่<br />

1) การจััดทำำาหนังสืือผลังานสัถาปัตยกรรมระหว่าง 4<br />

ประเท์ศ ภ์ายใต้หัวข้อ “Sustainable”<br />

2) การจััดทำำาโครงการ Live Design Discourse โดย<br />

สัมาคมสัถาปนิกมาเลัเซีียจำะเป็นเจ้้าภ์าพในเดือนธัันวาคม 25<strong>66</strong>


3) การปฏิิบัติวิชาชีพด้านสัถาปัตยกรรมข้ามพรมแดน<br />

(Cross border contribution and platform) ซีึงแต่ลัะประเท์ศจำะ<br />

จััดทำำข้้อมูลัเกียวกับข้อกำาหนดแลัะข้อจำำกััดในการปฏิิบัตวิชาชีพ<br />

สัถาปัตยกรรมสำำาหรับสัถาปนิกต่างชาติของแต่ลัะประเท์ศ เพือ<br />

นำามาเปรียบเทีียบกันในการประชุมครั ้งต่อไป<br />

4) Value Articulation Framework เป็นการจััดทำำาสั่วน<br />

ประกอบต้นทุุนการปฏิิบัติวิชาชีพสัถาปัตยกรรม แลัะความรับผิด<br />

ชอบของสัถาปนิกตามขอบเขตงาน โดยสัมาคมสัถาปนิกสิิงคโปร์<br />

เพือใช้เป็นเกณฑ์ในการคิดค่าบริการวิชาชีพสัถาปัตยกรรม ลัด<br />

การตัดราคาค่าปฏิิบัติวิชาชีพ แลัะลัดการทำำางานเพิมโดยไม่ได้รับ<br />

ค่าตอบแท์น โดย สัมาคมสัถาปนิกสิิงคโปร์อนุญาตให้สัมาคมฯ<br />

อืนนำาไปใช้เป็นต้นแบบในการจััดทำำา VAF ของแต่ลัะสัมาคมฯ<br />

เพือให้สัมาชิกสัามารถนำาไปใช้เป็นเกณฑ์ในการคิดค่าบริการ<br />

วิชาชีพต่อไป ทั้ ้งนี ้ การประชุม Four-Nations ครั ้งต่อไป จำะจััด<br />

ในวันท์ี 27 เมษายน 25<strong>66</strong> ณ ประเท์ศไท์ย โดยท์างสัมาคม<br />

สัถาปนิกสัถาปนิกสัยาม ในพระบรมราชูปภััมภ์์เป็นเจ้้าภ์าพ<br />

โดยงาน Arch:ID ครั ้งต่อไปจำะจััดขึ ้ นระหว่าง 22-25<br />

ก .พ. 25<strong>66</strong> (2024) ณ ICE BSD City, Tangerang ประเท์ศ<br />

อินโดนีเชีย<br />

การประชุุมร่ว่มกับอุงค์การต่างประเทศ ระหว่่าง<br />

งานิสถาปนิิก’<strong>66</strong><br />

สัมาคมสัถาปนิกสัยามฯ ได้จััดประชุมร่วมกับองค์กรต่างประเท์ศ<br />

ในวันท์ี 27 เมษายน 25<strong>66</strong> เวลัา 9.00-17.00น. ณ ห้อง<br />

ประชุม M2 โรงแรมเซ็็นท์ารา แกรนด์ แอท์ เซ็็นทรััลัเวิลด์์ โดย<br />

มีนายชนะ สััมพลััง นายกสัมาคมฯ แลัะ ผศ.ดร.รัฐพงษ์ อัง<br />

กสิิทธิ์์ ์ อุปนายกสัมาคมฯ เข้าร่วมประชุม ซีึงได้มีการประชุม<br />

หารือแนวท์างความร่วมมือในอนาคตแลัะติดตามความคืบหน้า<br />

โครงการท์ี ดำาเนินการในปัจำจำุบัน กับสัมาคมสัถาปนิกเกาหลีี<br />

(Korea Institute of Registered Architects, KIRA) สัมาคม<br />

สัถาปนิกญีปุ ่ น (The Japan Institute of Architects, JIA) สัมาคม<br />

สัถาปนิกแลัะวิศวกรก่อสร้้างลัาว (Association of Laos Architects<br />

and Civil Engineers, ALACE) สัมาคมสัถาปนิกมาเลัเซีีย<br />

(Pertubuhan Akitek Malaysia, PAM) สัมาคมสัถาปนิกสิิงคโปร์<br />

(Singapore Institute of Architects, SIA) แลัะสัมาคมสัถาปนิก<br />

อินโดนิเซีีย (Ikatan Arsitek Indonesia, IAI) ร่วมทั้ ้งได้ต่ออายุ<br />

บันทึึกข้อตกลังความร่วมมือระหว่างจต ุภ์าคี (Four-Nations<br />

MOU) ได้แก่ ไท์ย มาเลัเซีีย สิิงคโปร์ แลัะอินโดนิเซีีย แลัะความ<br />

ร่วมมือร่วมกับสัมาคมสัถาปนิกแลัะวิศวกรก่อสร้้างลัาว<br />

การมอุบรางวััลสมาชิิกกิตติมศักด้ิ<br />

เมือวันท์ี 27 เมษายน 25<strong>66</strong> นายกสัมาคมสัถาปนิกสัยามฯ ได้<br />

มอบรางวัลัสัมาชิกกิตติมศักดิ ์สัมาคมสัถาปนิกสัยามฯ ประจำำป ี<br />

25<strong>66</strong> ให้กับ Ar. Naomi Sato นายกสัมาคมสัถาปนิกญีปุ ่น (The<br />

Japan Institute of Architects, JIA) เนืองจำากเป็นสัถาปนิกท์ีให้<br />

ความสำำคััญกับการออกแบบเพื อการพัฒนาอย่างยังยืนในการ<br />

สร้้างสัภ์าพแวดล้้อมท์างสัังคมท์ี น่าอยู่ โดยสัถาปนิกควรมีส่่วน<br />

ร่วมในการออกแบบท์ี เป็นประโยชน์ต่อสัาธุารณชนแลัะทํําให้<br />

สัังคมดีขึ ้ น ร่วมทั้ ้งควรได้รับการยอมรับ ไว้วางใจำ แลัะเป็นท์ีพึง<br />

ของชุมชน ซีึงพิธีีมอบสัมาชิกกิตติมศักดิ ์ได้มีจััดขึ ้ นในงานเลี้ ้ ยง<br />

รับรอง Presidential Dinner ณ ห้องอาหารศาลัาทิิพย์ โรงแรม<br />

แชงกรี-ลัา กรุงเท์พ


การประชุุมร่ว่มกับอุงค์การต่างประเทศ ระหว่่าง<br />

งานิสถาปนิิก’<strong>66</strong><br />

สัหภ์าพสัถาปนิกนานาชาติ (Union Internationale Des Architectes<br />

– UIA) ได้จััดงาน UIA World Congress of Architects<br />

2023 ระหว่างวันท์ี 2-6 กรกฎาคม 25<strong>66</strong> ณ เมืองโคเปนเฮเกน<br />

ประเท์ศเดนมาร์ก<br />

ในการนี ้ นายชนะ สััมพลััง นายกสัมาคมฯ นายชุตยาเวศ<br />

สิินธุุพันธุ์์ แลัะ ผศ.ดร.รัฐพงษ์ อังกสิิทธิ์์ ์ อุปนายกสัมาคมฯ เป็น<br />

ตัวแท์นผู้เข้าร่วมงาน ทั้ ้งนี ้ มีจำำานวนผู้เข้าร่วมงานโดยประมาณ<br />

6,000 คนเดินท์างจำาก 135 ประเท์ศท์ัวโลัก มีวิท์ยากรบรรยาย<br />

มากกว่า 400 คนตลัอดโปรแกรมการจััดงาน<br />

ภ์ายในงานดังกล่่าวมีการประชุมสมััชชาสัหภ์าพสัถาปนิก<br />

นานาชาติ (UIA General Assembly) ระหว่างวันท์ี 6-9 กรกฎาคม<br />

25<strong>66</strong> เพื อกำาหนดมาตรฐานสัากลั แลัะกรอบการประเมิน<br />

มาตรฐานด้านคุณสัมบัติในการประกอบวิชาชีพสัถาปัตยกรรม<br />

ร่วมกันระหว่างประเท์ศต่างๆ ภ์ายในธีีมการหารือ อนาคตท์ียังยืน<br />

โดยพร้อมหน้า หรือ “Sustainable Futures – Leave No One<br />

Behind!” มุ่งความสันใจด้้าน ‘archtivism’, ความหลัากหลัายท์าง<br />

ชีวภ์าพ, การไม่แบ่งแยกท์างสัังคม, การออกแบบท์ีเป็นสัากลั, แลัะ<br />

ความยุติธุรรมด้านสัภ์าพภููมิอากาศ เพือให้ตอบสันองต่อเป้าหมาย<br />

การพัฒนาท์ียังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)<br />

ทั้ ้งหมด 17 เป้าหมายท์ีองค์การสัหประชาชาติกำาหนดขึ ้ น<br />

ในวันท์ี 9 กรกฎาคม 25<strong>66</strong> UIA แลัะ UNESCO ได้<br />

แต่งตั ้งให้ เมืองปักกิง ประเท์ศจีีน ให้เป็น เมืองศูนย์กลัางแห่ง<br />

สัถาปัตยกรรมประจำำป ี 25<strong>66</strong> (World Capital of Architecture<br />

2023) ก่อนหน้านี ้ ปักกิงเคยเป็นเจ้้าภ์าพการประชุม UIA World<br />

Congress of Architects ครั ้งท์ี 20 เมือปี 2542 (ปี ค.ศ. 1999)<br />

แลัะหลัังจำากห่างหายไปนานถึง 30 ปี ปักกิงก็จำะเป็นเจ้้าภ์าพจััด<br />

งานอันท์รงเกียรตินี ้ อีกครั ้ง ในชืองาน UIA World Congress of<br />

Architects 2029 ระหว่างวันท์ี 18 – 21 มิถุนายน 2572<br />

ในระหว่างการประชุม คุณ Zhang Li คณบดีคณะ<br />

สัถาปัตยกรรมศาสัตร์จำากมหาวิท์ยาลััยซิิงหัวประเท์ศจีีน ได้รับ<br />

เลืือกเป็นรองประธุาน UIA World Congress of Architects ในกลุ่่ม<br />

ประเท์ศท์ี 4 (UIA Region IV)<br />

รวมถึงได้ประกาศให้การประชุมฟิอรัมนานาชาติ UIA<br />

2024 International Forum ณ เมืองกัวลัาลััมเปอร์ ประเท์ศ<br />

มาเลัเซีีย ระหว่างวันท์ี 15-19 พฤศจิิกายน 2567 โดยมีสัมาคม<br />

สัถาปนิกมาเลัเซีีย (Pertubuhan Akitek Malaysia, PAM) เป็นเจ้้า<br />

ภ์าพจััดงาน<br />

ส่่วนการประกวด UIA Friendly and Inclusive Spaces<br />

Awards ท์ีมีการประกาศผลัในระหว่างการจััดงาน ได้รับการตอบ<br />

รับจำากผู้สั่งผลังานทั้ ้งสิ้ ้ น 250 ผลังาน โดยผลังานประเท์ศไท์ยท์ี<br />

ได้รับรางวัลั ในหมวด Public and Open Spaces


์<br />

้<br />

การร่ว่มงานิ Archidex 2023 และ Datum 2023<br />

ณ ประเทศมาเลเซีีย<br />

นายชนะ สััมพลััง นายกสัมาคมฯ แลัะ ผศ.ดร.รัฐพงษ์ อังกสิิทธิ์์<br />

อุปนายกฝ่่ ายต่างประเท์ศ ได้เข้าร่วมงาน Archidex 2023 ท์ีจััดขึ ้ น<br />

พร้อมกับการประชุมเสัวนา Datum Conference 2023 แลัะ ACAE<br />

Roundtable Meeting ท์ีจััดขึ ้ นระหว่างวันท์ี 26-29 ก.ค 25<strong>66</strong> ณ<br />

ประเท์ศมาเลัเซีีย<br />

โดย Mr.Abu Zarim bin Abu Bakar นายกสัมาคมสัถาปนิก<br />

มาเลัเซีีย (Pertubuhan Akitek Malaysia, PAM) ได้กล่่าวเปิดงาน<br />

ต้อนรับ ณ Kuala Lumpur City Centre (KLCC) โดยมหกรรมนี ้ ้จะ<br />

มาพร้อมกับการจััดแสัดงสิินค้ากว่า 1,400 บูธุ จำากผู้จำัดแสัดงทั้ ้ง<br />

ในประเท์ศมาเลัเซีียแลัะนานาชาติรวมแล้้วกว่า 15 ประเท์ศ ทั้ ้งยัง<br />

มาพร้อมกับกิจำกรรมต่างๆ ทั้ ้งการประกวดแบบ การแสัดงงานนัก<br />

ศิกษา แลัะวงสันท์นาหลัากหลัายหัวข้อ เพือรองรับกับผู้เข้าร่วมงาน<br />

กว่า 38,000 คนจำากกว่า <strong>10</strong>0 ประเท์ศ (กว่า 84% ของผู้เข้าร่วม<br />

งานคือผู้เชียวชาญแลัะผู้มองหาโอกาสต ่อยอดท์างธุุรกิจำ) ในช่วงเวลัา<br />

4 วัน<br />

การเสว่นิา Datum 2023<br />

Datum Conference เป็นซีีรีย์การพูดคุยด้านงานสัถาปัตยกรรม<br />

กับสัถาปนิกนานาชาติ โดยมุ่งเน้นในหัวข้อ แบ่งเป็น DATUM:KL,<br />

DATUM+PLUS, DATUM:PRO, DATUM:M, แลัะ DATUM:EDU โดย<br />

ใช้ธีีม “เป็นหนึงเดียว (We as 1)” โดยได้เชิญวิท์ยากรจำากหลัาก<br />

หลัายประเท์ศมากกว่า 97 ท่่านในหัวข้อฟิอรัมมากกว่า 60 session<br />

ในด้าน Satirical Space, Creative Community, Art as Structures<br />

แลัะ Craftmanship โดยมี ดร. รชพร ชูช่วย จำาก all(zone) แลัะ อภิิ<br />

ชาติ ศรีโรจำนภิิญโญ แลัะ ชนาสิิต ชลศ ึกษ์ จำาก Stu/D/O Architects<br />

ท์ีเป็นสัถาปนิกจำากประเท์ศไท์ยท์ีมาร่วมเป็น speaker ให้กับ<br />

DATUM+PLUS แลัะ DATUM:KL ตามลำำดัับ ร่วมกับ speaker อืนๆ<br />

เช่น Harlen Miller and Atira Ariffin, UN Studio (เนเธุอร์แลันด์); Ian<br />

Simpson, SimpsonHaugh (สัหราชอาณาจัักร); Seah Chee Huang,<br />

DP Architects (สิิงคโปร์); Chiquita M. Pitono, Arkitekton Limatama<br />

(อินโดนีเซีีย); แลัะ Sidharta Talwar, Studio Lotus (อินเดีย) เป็นต้น<br />

ต่อในปี 2567 จำะมีการจััดงาน ARCHIDEX ถึงสัองครั ้งในปี<br />

เดียว กับ ARCHIDEX 2024 ระหว่างวันท์ี 3 – 6 กรกฏิาคม 2567<br />

แลัะ ARCHIDEX @ UIA 2024 อันเป็นการจััดงานร่วมกับสัหภ์าพ<br />

สัถาปนิกโลัก (UIA) ในวันท์ี 15 – 17 พฤศจิิกายน 2567 ทั้ ้งสัอง<br />

งานจำะจััดขึ ้ นท์ี KL Convention Centre ท์ีเดียวกันกับปีนี<br />

การประชุม ACAE Roundtable Meeting ของสัมาพันธ์์<br />

สัถาปนิก ACASIA มีการแจ้้งอัพเดตงานส่่วนต่างๆ ของ ARCASIA โดย<br />

ประธุานของแต่ลัะ committee ย่อย เช่น ACA20, ARCASIA Students’<br />

Architectural Design Competition 2023, ARCASIA Thesis of The<br />

Year 2023, ARCASIA Students Jamboree, ACAE Compendium<br />

of PLANT, ArchitectKNOW เป็นต้น<br />

ในปีนี ้ ธีีมหลัักของงานมาพร้อมกับสัามคำาสัำคััญอย่าง Sustainability,<br />

Future Architecture แลัะ Wellbeing ซีึงในภ์าพรวม เหล่่าผู้จำัดมาก<br />

หน้าหลัายตากว่า 600 เจ้้าจำะกระจำายตัวอยู่ในพื ้ นท์ีจััดแสัดงทั้ ้ง <strong>10</strong><br />

hall ท์ีแยกตามหมวดหมู่ของสิินค้า โดย Hall 1 แลัะ Hall 2 จำะจััด<br />

แสัดงสิินค้ากลุ่่มประตู กระจำก หน้าต่างแลัะสุุขภััณฑ์ Hall 3 4 5 แลัะ<br />

6 เป็นเรืองของวัสด ุก่อสร้้างแลัะการก่อสร้้างด้วยระบบอุตสัาหกรรม<br />

(Industrialized Building System, IBS) Hall 7 จััดแสัดงเครืองครัว<br />

แลัะอุปกรณ์สำำน ักงาน Hall 8 เป็นเรืองของ BIM แลัะ อาคารอัจำฉริยะ<br />

Hall 9 เป็นเรืองการออกแบบภ์ายในแลัะแสังสว่่าง แลัะสุุดท้้ายกับ<br />

Hall <strong>10</strong> ท์ีว่าด้วยพื ้ นแลัะผนัง


การร่ว่มงานิ ARCASIA’s Asian Congress of Architects<br />

ครั งที 20 (ACA20)<br />

สัมาคมสัถาปนิกฯ ได้ส่่งตัวแท์นเข้าร่วมงาน ARCASIA’s Asian<br />

Congress of Architects ครั ้งท์ี 20 หรือ ACA20 นับเป็นการ<br />

ประชุมใหญ่ระดับภููมิภ์าคของ ARCASIA จำะจััดขึ ้ นทุุกๆ สัองปี<br />

โดยในครั ้งนี ้ เป็นการจััดงานบนเกาะบาราไกย์ ประเท์ศฟิิลิิปปินส์์<br />

ระหว่างวันท์ี 17-23 กันยายน 25<strong>66</strong> มีประเท์ศสัมาชิก 20<br />

ประเท์ศ จำาก 22 ประเท์ศสัมาชิก จำำานวนผู้เข้าร่วมงานจำำานวน<br />

439 คน<br />

มีรายนามผู้แท์นสัมาคมสัถาปนิกฯเข้าร่วมงาน ได้แก่ นายชุตยา<br />

เวศ สิินธุุพันธุ์์ แลัะ ผศ.ดร.รัฐพงษ์ อังกสิิทธิ์์ ์ อุปนายกสัมาคมฯ,<br />

นางสัาวอมรรัตน์ เดชอุดมทรััพย์ ผู้เชียวชาญด้านอาคารเขียว<br />

แลัะอาคารยังยืน, ดร.นิลป ัทม์์ ศรีโสัภ์าพ หัวหัวหน้าสำำน ักวิชา<br />

สัถาปัตยกรรมศาสัตร์ คณะสัถาปัตยกรรมศาสัตร์ผังเมืองแลัะ<br />

นฤมิตรศิลป ์ มหาวิท์ยาลััยมหาสัารคาม, นายชวาน พรรณดวง<br />

เนตร มหาวิท์ยาลััยเท์คโนโลยีีราชมงคลัธุัญบุรี, นางสัาวณฐพร<br />

เมฆสวััสัดิ ์ คณะทำำางานฝ่่ ายต่างประเท์ศ กรรมาธิิการสัถาปนิก<br />

ทัักษิณ ศูนย์สุุราษฎร์ธุานี-เกาะสม ุย, แลัะนักศึกษาจำำานวน 4<br />

ท่่าน ได้แก่ นายปิยภััท์ร ลีีลัาพิชัยสิิฐ, นางสัาววิภ์วา ปัญญา<br />

ศราวุธุ, นาวสิิวรัฐ ขวัญจัันทร์์ แลัะนางสัาวณัฐฐาพร สุุรวัฒนะ<br />

Committee of Architecture Education (ACAE) เป็นการหารือ<br />

แนวท์างความร่วมมือกันด้านการศึกษา, ARCASIA Committee<br />

of Green & Sustainable Architect (ACGSA) เป็นการ<br />

แลักเปลัี ยนข้อมูลด้้านสัถาปัตยกรรมสีีเขียวแลัะสัถาปัตยกรรม<br />

ยังยืน, ARCASIA Committee of Professional Practice (ACPP)<br />

เป็นการหารือแนวท์างการปฏิิบัติวิชาชีพสัถาปัตยกรรม การ<br />

พัฒนาวิชาชีพต่อเนื อง แลัะประเด็นปัญหาเกี ยวกับการปฏิิบัติ<br />

วิชาชีพ, ARCASIA Committee of Social Responsibility (ACSR)<br />

มีวัตถุประสังค์เพือแลักเปลัียนความคิดเห็นเกียวกับบท์บาท์แลัะ<br />

หน้าท์ี ของสัถาปนิกในการทำำางานเพือสัังคม แลัะการช่วยเหลืือ<br />

ประชาชนกรณีภััยพิบัติท์างธุรรมชาติ แลัะ ARCASIA Committee<br />

of Young Architecture (ACYA) มีวัตถุประสังค์เพือสน ับสน ุนให้<br />

สัถาปนิกรุ่นใหม่ได้พัฒนาวิชาชีพให้ไปสู่่ระดับสัากลั ซีึงเป็นการ<br />

จััดประชุมในช่วงเวลัาเดียวกันโดยแยกสัถานท์ีประชุมในความรับ<br />

ผิดชอบแต่ลัะด้าน<br />

โดยมีกิจำกรรมสำำคััญ ได้แก่<br />

1. การประชุุม The Office Bearers และ การประชุุม<br />

Committee Chairs เริมต้นงาน ACA20 อย่างเป็นท์างการใน วัน<br />

ท์ี 18 กันยายน 25<strong>66</strong> ด้วยการประชุม Office Bearers, Fellowship<br />

แลัะคณะกรรมการทั้ ้ง 5 Committee ย่อย ได้แก่ ARCASIA<br />

2. พิธีเปิ ด้งานิ ในช่วงคำาของวันท์ี 18 กันยายน 25<strong>66</strong><br />

เป็นพิธีีเปิดงาน เริมด้วยการเชิญธุงชาติของประเท์ศสัมาชิก แลัะการ<br />

เชิญประธุานจััดงาน ACA20, Office Bearer, Fellowship แลัะ Committee<br />

Chairs เข้าสัู่พิธีี ซีึงจััดขึ ้ นท์ี Boracay Newcoast Convention<br />

Center จำากนั ้นเป็นพิธีีมอบรางวัลั ของ ARCASIA Thesis of the Year<br />

(TOY2023), ARCASIA Student Design Competition Award (SDC<br />

2023) แลัะ ARCASIA Awards for Architecture (AAA2023) ซีึง<br />

สัถาปนิกไท์ยโดยบริษัท์ IDIN Architects ได้รับรางวัลั Gold (ท์ี 1)<br />

ประเภ์ท์ Category B-2 Public Amenity: Resort Buildings โดยมี<br />

ผู้ตัดสิินผลังานในครั ้งนี ้ จำำานวน 5 ท่่าน ซีึงรวมถึงคุณนิธิิศ สัถาปิตา<br />

นนท์์ จำาก Architect 49 จำากประเท์ศไท์ยอีกด้วย


้<br />

3. การจัด้แสด้ง ACA20 และฟอุรั ม Congress Prope<br />

ในวันท์ี 19 กันยายน 25<strong>66</strong> ได้มีการเปิดตัวการจััดแสัดง ACA20<br />

โดย นายก Abu Sayeed M. Ahmed ผลังานท์ีชนะรางวัลั Thesis<br />

of the Year (TOY), Student Design Competition (SDC) แลัะ<br />

ARCASIA Awards for Architecture (AAA) ได้ถูกจััดแสัดงท์ีบริเวณ<br />

Promenade of Hotel Belmont ซีึงอยู่หน้าหาด Newcoast ซีึงใน<br />

การจััดแสัดงนี ้ ได้รวบรวมโปรเจำคของ ARCASIA Committee แลัะ<br />

Research Poster Presentation เข้าไปด้วย<br />

แลัะในวันเดียวกันนี ้ มีการจััดบรรยายแลัะแลักเปลัียน<br />

ความรู้ในหัวข้อการศึกษาต่างๆจำากกลุ่่มประเท์ศสัมาชิกทั้ ้ง 22<br />

ประเท์ศท์ีทำำาการนำาเสันอผลังาน โดยมีหัวข้อดังนี<br />

SESSION 1: นวัตกรรมเท์คโนโลยีีอันชาญฉลัาดกับชุมชนแลัะ<br />

การฟื้ ้ นฟูู<br />

- หัวข้อ Autonomous Driving: From Means of Transportation<br />

to Mobile Architecture<br />

นำาเสันอโดย: LEE Chi Fung Brian, SIU Kwan Yeung Marco,<br />

KAN Sze Nok Sharon แลัะ KONG Andy Padraig (ฮ่องกง)<br />

- หัวข้อ World’s first Robot-friendly office building;<br />

exploring a new boundary in architectural design - people<br />

working together with robots in South Korea’s IT valley<br />

นำาเสันอโดย: Gibson Rhie แลัะ JuByung Lee (เกาหลีีใต้)<br />

- หัวข้อ Algorithmic Design and Discrete Architecture:<br />

Concrete Prefabrication Rethinking the Construction Industry<br />

นำาเสันอโดย: Noor Mubesher แลัะ Umer Sajjad (ปากีสัถาน)<br />

- หัวข้อ Weaving Social Sustainability into Solution-making:<br />

insights from the MOVEUP Alternative Temporary<br />

Shelter Strategy<br />

นำาเสันอโดย: Geomilie S Tumamao-Guittap แลัะ Jennifer N.<br />

Furigay (ฟิิลิิปปินส์์)<br />

- หัวข้อ The Process of Community-Led Development<br />

at Gabtoli City Colony: A Framework for Community<br />

Engagement and Social Resilience<br />

นำาเสันอโดย: Humayra Anan, Mahmuda Alam แลัะ Md.<br />

Mashuk Ul Alam (บังกลัาเท์ศ)<br />

- หัวข้อ The spatial transition of a public space<br />

during a social movement with reference to ‘Gota-Go-Gama’<br />

in Sri Lanka in 2022<br />

นำาเสันอโดย: Sachith Vithanage (ศรีลัังกา)<br />

- หัวข้อ Rohingya: Nurturing Roots Amidst Displacement<br />

- ‘A Tale of Resilience and Hope’<br />

นำาเสันอโดย: Tabassum UI Zannat แลัะ Rahanat Ara Jafar<br />

(บังกลัาเท์ศ)<br />

- หัวข้อ Revival of Traditional Stone Spouts (Hiti)<br />

in Kathmandu Valley, Nepal: A Sustainable Solution for<br />

Community Resiliency through Indigenous Knowledge<br />

นำาเสันอโดย: Prasamsa Pokharel (เนปาลั)<br />

- หัวข้อ Refugee Architecture for Childhood Crisis:<br />

Concept, Politics, and Transformation of CFS in Balukhali<br />

Camp, Cox’s Bazar, Bangladesh<br />

นำาเสันอโดย: S. M. Arafat Hossain, Apurba Kumar Podder<br />

แลัะ Naimul Aziz (บังกลัาเท์ศ)


SESSION 2: การศึกษาด้านสัถาปัตย์เพือการเตรียมพร้อมสู่<br />

อนาคต<br />

- หัวข้อ Conflict Between Academia and Praxis<br />

นำาเสันอโดย: Umar Saeed แลัะ Basma Iqbal (ปากีสัถาน)<br />

- หัวข้อ Integrating Environmental, Social and Governance<br />

(ESG) Principles in Architecture Education: A Reform<br />

Approach for Universities<br />

นำาเสันอโดย: Can Zhang แลัะ Zhuoran Zhang (จีีน)<br />

- หัวข้อ The Knowledge Management Architecture<br />

in Bridging the Gap in Architectural Education and Practice<br />

นำาเสันอโดย: Idris Taib, Sharyzee Mohmad Shukri, Mohd Azli<br />

Mohamad Jamil, Aminuddin A MR, Adrianta Aziz แลัะ Ridha<br />

Razak (มาเลัเซีีย)<br />

- หัวข้อ Adaptive Practice-Oriented Bachelors of<br />

Architecture Education System for Better Job Satisfaction<br />

in Architecture-Related Jobs in Dhaka<br />

นำาเสันอโดย: Tasnova Iqbal แลัะ Meherun Nesa Boby<br />

(บังกลัาเท์ศ)<br />

- หัวข้อ To Resilient Peaceful Campus-relationship:<br />

Security Evaluation and Optimal Design for School Outdoor<br />

Environment Based on Spatial Syntax<br />

นำาเสันอโดย: Xidong Ma แลัะ Yan Li (จีีน)<br />

- หัวข้อ Survey of Examination Results of Architecture<br />

Comprehensive Course of National University College<br />

of Architecture<br />

นำาเสันอโดย: Joffrey Stephen C. Chung, Gracie Ching-Salaya<br />

แลัะ Leah S. Manio (ฟิิลิิปปินส์์)<br />

4. การประชุุม ARCASIA Council Meeting ครั งที 43<br />

ในวันท์ี 20-21 กันยายน 25<strong>66</strong> เป็นการประชุม ARCASIA<br />

Council Meeting ครั ้งท์ี 43 จััดขึ ้ นท์ีโรงแรม Henan Palm มีผู้<br />

เข้าร่วมเป็นตัวแท์นอย่างเป็นท์างการสัถาบันจำากประเท์ศสัมาชิก<br />

พร้อมด้วยผู้แท์น อดีต Chairperson แลัะ อดีต President ของ<br />

ARCASIA ผู้เพิงพ้นตำาแหน่ง รวมถึง Office Bearer คณะกรรมการ<br />

ทั้ ้ง 5 Committee ผู้ดำารงตำาแหน่งวาระปัจำจำุบัน คณะกรรมการ<br />

ACA20 แลัะ คณะกรรมการ AAA Award โดยด้วยหัวข้อหารือ<br />

ประกอบด้วย<br />

4.1 รายงานผลัการดำาเนินงานของ President ARCASIA ผู้เพิงพ้น<br />

ตำาแหน่ง<br />

4.1.1 ปรับปรุง Website www.arcasia.org<br />

4.1.2 จััดทำำน ิตยสัารอิเล็็กท์รอนิกส์์ใหม่ ARChive e-magazine.<br />

4.1.3 คู่มือ ARCASIA<br />

4.1.4 สัมาชิก ARCASIA: กัมพูชา (ให้ติดตามต่อในอีก 2-3 ปีข้างหน้า<br />

อีกครั้ง), มัลดีีฟิ (รอการตัดสิินใจำเข้าร่วมสัมาชิก)<br />

4.1.5 กิจำกรรม Committee<br />

4.1.6 กิจำกรรมความร่วมมือระหว่าง Committee ในการวางแผน<br />

งานในอนาคต<br />

4.1.7 Architecture Asia Award<br />

4.1.8 การเตรียมการจััดงาน ARCASIA<br />

- สถิิติผู้ร่วมงาน<br />

• จำำานวนผู้ร่วมงานทั้งสิ้ ้น 439 คน<br />

• ผู้เข้าร่วมงานจำาก Zone A จำำานวน 200 คน คิดเป็นร้อยลัะ 46 โดย<br />

ประเท์ศท์ีส่่งผู้เข้าร่วมมากท์ีสุุดคือบังกลัาเท์ศ


้<br />

้<br />

• ผู้เข้าร่วมงานจำาก Zone B จำำานวน 147 คน คิดเป็นร้อยลัะ 33 โดย<br />

ประเท์ศท์ีส่่งผู้เข้าร่วมมากท์ีสุุดคือฟิิลิิปปินส์์<br />

• ผู้เข้าร่วมงานจำาก Zone C จำำานวน 21 คน คิดเป็นร้อยลัะ 5 โดย<br />

ประเท์ศท์ีส่่งผู้เข้าร่วมมากท์ีสุุดคือฮ่องกง<br />

• ผู้เข้าร่วมงานท์ีเป็นนักศึกษา จำำานวน 68 คน คิดเป็นร้อยลัะ 15 โดย<br />

ประเท์ศท์ีส่่งนักศึกษาเข้าร่วมมากท์ีสุุดคือฟิิลิิปปินส์์<br />

- มีการแต่งเพลังธีีมเข้าไปเพิมในคอลัเลัคชันของงาน<br />

4.2 รับรองการประชุม ARCASIA Council Meeting ครั้งท์ี 42<br />

4.3 รายงานออดิตท์างการเงิน มีการรับรองรายงานท์ีแสัดงตัวเลัข<br />

รายรับ-รายจ่่าย แลัะยอดคงเหลืือ ปัจำจำุบันเป็นบัญชีธุนาคารใน<br />

สิิงคโปร์ เพือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างต่อเนืองโดยไม่ขึ ้น<br />

กับประเท์ศท์ีได้รับเลืือกให้เป็น President<br />

4.4 รายงาน Country Report เป็นรายงานผลัการดำาเนินการใน<br />

รอบปีของสัถาบันแห่งชาติของประเท์ศสัมาชิกท์ี เข้าร่วมการประชุม<br />

โดยประเท์ศไท์ยได้มีการเชิญชวนให้ต่างประเท์ศเข้าร่วมงานสัถาปนิก<br />

25<strong>66</strong> ในธีีม Collective Language ซีึงมีความหมายในเชิงการเป็น<br />

international<br />

ส่่วนประเท์ศมาเลัเซีียได้ประกาศการเป็นเจ้้าภ์าพจััดงาน UIA 2024<br />

International Forum ณ กรุงกัวลัาลััมเปอร์ ระหว่างวันท์ี 15-19<br />

พฤศจิิกายน 2567<br />

4.5 รายงานสัือนิตยสัาร Architecture Asia มีการหารือในปัญหาค่า<br />

ใช้จ่่ายขนส่่งท์ีสููง แต่ต้นทุุนการพิมพ์ท์ีตำามากจำากการพิมพ์ท์ีประเท์ศ<br />

จีีน ยังทำำาให้การจััดพิมพ์รวมค่าจััดส่่ง ยังคงใช้วิธีีเดิม จำนกว่าจำะหาโรง<br />

พิมพ์ตามพื ้นท์ีต่างๆท์ีให้ค่าใช้จ่่ายคุ้มค่าการลังทุุนกว่านี<br />

4.6 รายงานโครงการประกวดรางวัลั Ar. Barry Will Award ปัจำจำุบัน<br />

เป็นการดำาเนินการของ ARCASIA Ar. Barry Will Award 2023 ซีึงอยู่<br />

ระหว่างพิจำารณาเลืือกโครงการจำากใบสมััครท์ีได้รับก่อนปิดรับผลังาน<br />

เมือ 7 สิิงหาคม 25<strong>66</strong> เพือเข้าสู่่กระบวนการพรีเซีนต์ผลังาน<br />

4.7 รายงาน ARCASIA Architecture Awards ผู้ตัดสิินในครั้งนี ้ จำำานวน<br />

5 ท่่าน โดยรวมถึงคุณนิธิิศ สัถาปิตานนท์์ ได้ทำำาการตัดสิินรางวัลัให้กับ<br />

ผู้ชนะจำำานวนทั้งสิ้ ้น 27 รายการ โดยมีประเท์ศท์ีได้รับรางวัลดัังนี ้ จีีน 6<br />

รางวัลั บังกลัาเท์ศ 4 รางวัลั ญีปุ ่น 3 รางวัลั อินเดีย 2 รางวัลั เวียดนาม<br />

1 รางวัลั แลัะไท์ย 1 รางวัลั มีผู้สั่งผลังานเข้าร่วมทั้งสิ้ ้น 697 ผลังาน<br />

จำาก 22 ประเท์ศ โดยผลังานท์ีมีคุณสัมบัติผ่านเงือนไขสู่่กระบวนการ<br />

พิจำารณาจำำานวน 397 ผลังาน<br />

4.8 รายงาน คณะกรรมการ Committee: ACAE, ACPP, ACGSA,<br />

ACSR, ACYA, Inter-committee<br />

4.9 รายงาน ARCASIA Fellowship Chair<br />

4.<strong>10</strong> คัดเลืือก Vice President ประจำำา Zone A, Zone B, Zone C<br />

4.<strong>10</strong>.1 การเสันอชือเพือชิง Zone B President แลัะสัมาคมฯไม่ได้<br />

นำาเสันอชือในครั้งนี ้ ซีึงในอนาคตหากสัมาคมต้องการเสันอชือเพือชิง<br />

ตำาแหน่ง Vice President (Zone B) ให้ขอมติจำากการประชุมกรรมการ<br />

บริหารประกอบกับการพิจำารณาถึงการจััดสัรรงบประมาณต่อไป<br />

4.<strong>10</strong>.2 ผลัการเลืือก Vice President เป็นดังนี<br />

- Zone A: Devendra Nath Gongal (SONA จำากประเท์ศเนปาลั)<br />

- Zone B: Saykham Thammanosouth (ALACE จำากประเท์ศลัาว)<br />

- Zone C: Kong Yeung Thomas Cheung (HKIA จำากประเท์ศฮ่องกง)<br />

4.11 สัถานท์ีจััดงาน Forum22 (2024) ณ ประเท์ศศรีลัังกา<br />

4.12 สัถานท์ีจััดงาน ACA21 (2025) ณ กรุงโซีลั ประเท์ศเกาหลีี<br />

ระหว่างช่วงเดือนกันยายน<br />

4.13 รายงาน ARCASIA Fellowship Chair


5. ACA20 Student Jamboree สัมาคมสัถาปนิกสัยามฯ<br />

คัดเลืือกผลังานนักศึกษาท์ีส่่งเข้าประกวด ARCASIA Students’<br />

Architectural Design Competition 2023 ภ์ายใต้หัวข้อ Designing<br />

a Future-Ready Community Responding to the Most<br />

Challenging Social Condition จำนได้นักศึกษาจำำานวน 4 ท่่านท์ี<br />

เป็นตัวแท์นในนามสัมาคมฯดังกล่่าว<br />

6. กีฬา ARCASIALYMPIC<br />

7. งานิเลี ยง Friendship Night และพิธีปิ ด้<br />

การร่ว่มงานิ Four-Nation Meeting ณ ประเทศ<br />

สิงคโปร์<br />

สัมาคมสัถาปนิกสัยามฯ ร่วมงานประชุม Four-Nations ท์ีจััดโดย<br />

สัมาคมสัถาปนิกสิิงคโปร์ (Singapore Institute of Architects,<br />

SIA) ในวันท์ี 3 ต.ค. 25<strong>66</strong> ณ เลัาจน ์ของสำำน ักงาน SIA ร่วม<br />

กับประเท์ศสัมาชิกในภ์าคี ได้แก่ สัมาคมสัถาปนิกมาเลัเซีีย<br />

(Pertubuhan Akitek Malaysia, PAM) แลัะสัมาคมสัถาปนิกอิน<br />

โดนิเซีีย (Ikatan Arsitek Indonesia, IAI)<br />

ในการนี ้ นายชุตยาเวศ สิินธุุพันธุ์์ เป็นตัวแท์นสัมาคม<br />

สัถาปนิกฯ เข้าการหารือในหัวข้อต่างๆ อาทิิ เกียวกับการแก้ไข<br />

ปัญหาด้านวิชาชีพ เช่น การคิดค่าบริการวิชาชีพของสัถาปนิก,<br />

ความเป็นไปได้ในการแลักเปลัียนการเรียนรู้ระหว่างประเท์ศ<br />

ในโครงการการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนือง หรือ Continuing<br />

Professional Development (CPD), มาตรฐานการศึกษา แลัะ<br />

การรับรองวุฒิปริญญาใน (Accreditation) ซีึงเป็นการแลัก<br />

เปลัี ยนแนวปฏิิบัติท์ี เป็นเลิิศเพื อเป็นการสร้้างนิมิตรหมายอันดี<br />

ท์ี จำะสร้้างแนวท์างปฏิิบัติของวิชาชีพระหว่างประเท์ศในภ์าคพื ้ น<br />

เดียวกัน อีกทั้ ้งยังได้หารือถึงการจััดงานต่างๆของสัมาคมท์ี ไม่<br />

มุ่งเน้นการแข่งขันแต่จำะเป็นในแนวท์างการส่่งเสริิมซีึงกันแลัะกัน


การร่ว่มงานิแถลงข่าว่ An Intimate Evening With<br />

World Architecture Festival (WAF)<br />

เมือวันท์ี 26 ตุลัาคม 25<strong>66</strong> นายชนะ สััมพลััง นายกสัมาคม<br />

สัถาปนิกสัยามฯ ได้เข้าร่วมงานแถลังข่าว An Intimate Evening<br />

With World Architecture Festival (WAF) จััดขึ ้ นท์ี LIXIL Experience<br />

Center อาคารออลัซีีซีัน ถ.วิทย ุ กรุงเท์พฯ ซีึงเป็นงานท์ี<br />

เปิดโอกาสัให้สัถาปนิกแลัะนักออกแบบชาวไท์ยมาร่วมทำำาความ<br />

รู้จำัก พบปะพูดคุยกันเกียวกับกิจำกรรมของนิท์รรศการ WAF เพือ<br />

ช่วยกันผลัักดันเวทีีการประกวดของ WAF ให้เป็นท์ี รู้จำัก ตลัอด<br />

จำนช่วยกันส่่งเสร ิมแลัะสน ับสน ุนให้สัถาปนิกแลัะนักออกแบบ<br />

ภ์ายในของไท์ยได้มีโอกาสัแสัดงศักยภ์าพให้เป็นท์ีประจัักษ์บน<br />

เวทีีระดับนานาชาติมากยิงขึ ้ น<br />

ในงาน นำาโดย Audrey Yeo ลีีดเดอร์ ประเท์ศไท์ย<br />

แลัะกลุ่่มประเท์ศอินโดไชน่า, ธุุรกิจำเท์คโนโลยีีการใช้นำ ้า ลิิก<br />

ซิิลั เอเชียแปซิิฟิิก แลัะ Paul Finch Programme Director of the<br />

World Architecture Festival (WAF) นอกจำากนี ้ ผู้จำัดงานยังได้<br />

เรียนเชิญคุณกรกช คุณาลัังการ นายกสัมาคมมัณฑนากรแห่ง<br />

ประเท์ศไท์ย (TIDA), คุณมังกร ชัยเจร ิญไมตรี นายกสัมาคม<br />

ภููมิสัถาปนิกประเท์ศไท์ย (TALA), รวมถึงกรรมการตัดสิินผลั<br />

งานประกวดออกแบบท์ี เข้ารอบของปีนี ้ ในงาน WAF 2023 ณ<br />

ประเท์ศสิิงคโปร์ ได้แก่ คุณพิชัย วงศ์ไวศยวรรณ รองกรรมการ<br />

ผู้จำัดการ บริษัท์ สัถาปนิก 49 จำำกััด แลัะคุณนิวัติ อ่านเปรือง ผู้<br />

บริหารอาวุโสั บริษัท์ พีไอเอ อินทีีเรีย จำำกััด อีกด้วย<br />

ทั้งนี ้ คุณชนะ สััมพลััง นายกสัมาคมฯหวังเป็นอย่างยิงว่า<br />

ประเท์ศไท์ยจำะเป็นเจ้้าภ์าพจััดการประกวดรางวัลัสัถาปัตยกรรม<br />

ในระดับโลักสัักครั ้ง<br />

การแต่งตั งเครือข ่ายสถาปนิิกรุ่่นใหม่ CYA ภ์ายใต้<br />

พันิธกิจ ARCASIA<br />

CYA เป็นแพลัตฟิอร์มทีีจััดตั ้งขึ ้ นมาใหม่ เพือให้ความสำำคััญกับ<br />

สัถาปนิกรุ่นใหม่ (อายุตำากว่า 40 ปี) จำากประเท์ศสัมาชิกสัมา<br />

พันธ์์สัถาปนิกแห่งเอเซีีย ARCASIA โดยมี ARCASIA Committee<br />

on Young Architects, ACYA ร่วมกับ Young Architects League<br />

(YAL) แห่งสัมาคมสัถาปนิกแห่งประเท์ศสิิงคโปร์ (Singapore<br />

Institute of Architects หรือ SIA) ซีึงมี Ar.Chio WenTian (Chair<br />

SIA-YAL) แลัะ Ar. Bianca Gill (Co-Chair SIA-YAL) เป็น curator<br />

ของกิจำกรรม<br />

CYA ได้ให้แต่ลัะประเท์ศสัมาชิกแต่งตั ้งตัวแท์นสัถาปนิก<br />

รุ่นใหม่ (อายุตำากว่า 40 ปี) ซีึงสัมาคมสัถาปนิกสัยามฯจึึงได้คัด<br />

เลืือกสัถาปนิกดังต่อไปนี ้ ให้เป็นเครือข่ายของประเท์ศไท์ย<br />

1. นายพลวิิทย์์ รัตนธุเนศวิไลั - PHTAA Living Design<br />

2. นายสัการ จััยวัฒน์ - Skarn Chaiyawat Architects<br />

3. นายธุงชาติ ชินสีีห์ - Hook Architects<br />

ซีึง CYA ได้เริมดำาเนินการแนะนำตััวสัมาชิก โดยมี<br />

สัถาปนิก Ar. Reza Durrani จำากปากีสัถานเป็นประเท์ศแรก ตาม<br />

ด้วยโพสต์์แนะนำานายสัการ จััยวัฒน์จำากประเท์ศไท์ย ผ่านช่อง<br />

ท์าง Facebook Group ของ ACYA<br />

https://www.facebook.com/groups/ACYAMAILER/<br />

posts/1385971592028908/


้<br />

การร่ว่มงานิ JIA Architects Convention 2023<br />

Tokoname Tokai ประเทศญีปุ ่ ่น<br />

สัมาคมสัถาปนิกประเท์ศญี ปุ ่ น (Japan Institute of Architects,JIA)<br />

จััดกิจำกรรมประจำำป ี โดยในปี 2023 นี ้ จััดขึ ้ นท์ีเมือง<br />

Tokoname เป็นเมืองเล็็กๆ ท์ีตั ้งอยู่ฝ่ังตะวันตกของ จัังหวัดไอจิิ<br />

เป็นท์ีรู้จำักในฐานะแหล่่งผลิิตเครืองปั ้นดินเผา ในการนี ้ นายชนะ<br />

สััมพลััง นายกสัมาคมฯ นายชุตยาเวศ สิินธุุพันธุ์์ แลัะ ผศ.ดร.<br />

รัฐพงษ์ อังกสิิทธิ์์ ์ อุปนายกสัมาคมฯ เป็นตัวแท์นผู้เข้าร่วมงาน<br />

ในงานมีตัวแท์นจำากภ์าครัฐ ประกอบด้วยผู้ว่าราชการ<br />

จัังหวัด นกยกเท์ศมนตรีแลัะบุคคลัสัำคััญอีกหลัายท่่านมาร่วม<br />

เปิดงานในธีีม Meguru 環 (めぐ)る เป็นหัวข้อของการหารือ<br />

ครั ้งนี ้ มีความหมายถึงการหมุนเวียนเป็นวงโคจำร (circulation)<br />

ว่าด้วยการหันมองอดีตเพือเรียนรู้ท์ี จำะรับมือกับอนาคต การเตรี<br />

ยมพร้อมรับมือกับภััยพิบัติแลัะมาตรการรับมือการเปลัียนแปลัง<br />

สัภ์าพภููมิอากาศเพื อป้องกันการสููญเสีียสัิงสำำคััญ ในฐานะ<br />

สัถาปนิก ลัองคิดถึงวิธีีท์ี จำะฟื้ ้ นฟููเมืองแลัะค้นหาคุณค่าใหม่ใน<br />

ทรััพย์สิินในท้้องถินท์ีมีเอกลัักษณ์<br />

โดยในปีนี ้ มี International Presidents’ Forum (IPF) ท์ี จััดให้<br />

เสัวนาเกียวกับความตระหนักถึงสัถาปนิก ดังนี<br />

1. การตระหนักรู้เกียวกับสัถาปนิก<br />

• การตระหนักของประชาชนในประเท์ศท์ี มีต่อบท์บาท์<br />

สัถาปนิก<br />

• ช่องว่างระหว่างความมุ่งหวังของสัถาปนิกแลัะสัิงท์ีประชาชน<br />

รับรู้<br />

• เหตุท์ีทำำาให้เกิดความเปลัียนแปลังในมุมมองท์ีประชาชนรับ<br />

รู้ถึงบท์บาท์ของสัถาปนิก<br />

2. แผนปฏิิบัติของสัถาบันด้านสัถาปัตยกรรมของประเท์ศใน<br />

การยกระดับชือเสีียงวิชาชีพของสัถาปนิก


การร่ว่มงานิ World Architecture Award (WAF)<br />

2023 ณ ประเทศสิงคโปร์<br />

สัมาคมสัถาปนิกสัยามฯ ได้รับเกียรติจำาก Grohe (Lixil) ในการ<br />

เชิญร่วมงานอีเวนต์ World Architecture Award (WAF) 2023<br />

แลัะงานเปิดตัว Grohe Spa ณ ประเท์ศสิิงคโปร์ โดยสัมาคม<br />

ส่่งตัวแท์นเข้าร่วมงาน ได้แก่ นายชนะ สััมพลััง นายกสัมาคมฯ<br />

นายชุตยาเวศ สิินธุุพันธุ์์ แลัะ ผศ.ดร.รัฐพงษ์ อังกสิิทธิ์์ ์ อุปนายก<br />

สัมาคมฯ<br />

ซีึงงาน WAF 2023 โดยครั ้งนี ้ จำัดขึ ้ นระหว่างวันท์ี 29<br />

พ.ย. - 1 ธุ.ค. 25<strong>66</strong> ณ Marina Bay Sand Convention Center<br />

โดยงาน WAF เป็นนิท์รรศการแสัดงผลังานท์างสัถาปัตยกรรม<br />

จำากท์ัวโลัก โดยมีโกรเฮ่เป็นพาร์ท์เนอร์ผู้ร่วมก่อตั ้งกิจำกรรม WAF<br />

มาตั ้งแต่ปี 2008 จำนถึงปัจำจำุบัน ซีึงรวมถึงการประกวดออกแบบ<br />

เวทีีเสัวนาโดยผู้บรรยายแลัะผู้เชียวชาญจำากนานาประเท์ศ<br />

แลัะยังเป็นพื ้ นท์ี สัานสััมพันธ์์ของคนในวงการออกแบบอีกด้วย<br />

โดยมีกิจำกรรมประกวดผลังาน WAF Award เป็นเวทีีประกวด<br />

ออกแบบระดับโลักท์ี ดึงดูดผลังานจำากนักสร้้างสัรรค์ในวงการ<br />

สัถาปัตยกรรมแลัะการออกแบบจำากท์ัวทุุกมุมโลัก โดยมีความ<br />

ร่วมมือจำาก Grohe เป็นพาร์ท์เนอร์ผู้ร่วมก่อตั ้งกิจำกรรม WAF มา<br />

ตั ้งแต่ปี 2008<br />

จำากจำำานวนผู้เข้าร่วมงานประกวดผลังาน WAF 2023<br />

Award กว่า 2,000 คนจำาก 70 ประเท์ศท์ัวโลัก ในครั ้งนี ้ มีผลั<br />

งานท์ีส่่งเข้าแข่งขันรวมทั้ ้งสิ้ ้ น 833 ผลังาน ในจำำานวนนี ้ มีผลังาน<br />

ท์ีผ่านการคัดเลืือกเป็น shortlisted รวม 477 ผลังาน เพือชิง<br />

รางวัลัรอบสุุดท้้ายใน 42 ประเภ์ท์ โดยทุุกผลังานจำะเข้าสู่รอบ<br />

การนำาเสันอใน Crit Sessions ต่อหน้าคณะกรรมการตัดสิินใน<br />

งาน ซีึงเหล่่าคณะกรรมการตัดสิินประกอบด้วยผู้เชียวชาญใน<br />

แวดวงมากกว่า 140 คนจำากหลัากหลัายประเท์ศ<br />

ในงานประกอบด้วยเวทีีเสัวนาโดยผู้บรรยายแลัะผู้<br />

เชียวชาญจำำานวน 76 คนจำากท์ัวโลักตลัอด 3 วันเต็ม ซีึงปีนี ้ จำัดขึ ้น<br />

ในธีีมท์ีมีชือว่า ‘Catalyst’ โดยในวันสุุดท้้ายจำะเป็นการประกาศ<br />

รางวัลัในช่วง Gala Awards Dinner ท์ีสัถาปนิกผู้เชียวชาญระดับ<br />

โลักมากกว่า 600 คนมารวมตัวกัน<br />

ผลังานจำากประเท์ศไท์ยท์ีผ่านเข้ารอบสุุดท้้าย ได้แก่<br />

• Kaomai Museums and Tea Barn โดย PAVA architects<br />

แลัะได้รับรางวัลั Winner ในหมวด Creative Re-use<br />

• Angsila Oyster Scaffolding Pavilion โดย CHAT Architects<br />

แลัะได้รับรางวัลั Special Prize ในหมวด International<br />

Building Beauty<br />

• Benjakitti Forest Park: Transforming a Brownfield<br />

into an Urban Ecological Sanctuary โดย Turenscape + Arsomsilp<br />

Community and Environmental Architect แลัะได้รับ<br />

รางวัลัในหมวด Landscape of the Year 2023<br />

• Center of Excellence for Forest Conservation PTT<br />

LNG โดย Architects 49 แลัะได้ยกให้เป็นผลังาน Highly Commended<br />

ในหมวด Completed Buildings: Production Energy<br />

and Logistics<br />

• we!park โดย Shma Company Limited<br />

• True Digital Park West โดย Architects 49<br />

สำำาหรับผลังานท์ี ได้รับรางวัลัท์ั ้งหมด สัามารถติดตามได้จำาก<br />

www.worldarchitecturefestival.com


การร่ว่มงานิ Glasstech & Fenestration Asia 2023<br />

กรุงเทพมหานิคร<br />

MMI Asia องค์กรท์ีเชียวชาญการจััดงานการประชุมแลัะแสัดง<br />

สิินค้าระดับโลักจำากเยอรมนี จััดงาน Glasstech & Fenestration<br />

Asia 2023 ซีึงเป็นงานการประชุมแลัะแสัดงสิินค้าท์ี รวบรวม<br />

องค์กรผู้ผลิิตกระจำกอาคารแบบครบวงจำรท์ี สุุดในภููมิภ์าคเอเชีย<br />

ตะวันออกเฉียงใต้ เมือวันท์ี 29 พฤศจิิกายน – 1 ธัันวาคม<br />

25<strong>66</strong> ท์ีผ่านมา<br />

โดยในงานมีนิท์รรศการท์ี นำาเสันอสิินค้าแลัะบริการจำากผู้<br />

ประกอบการแลัะสัมาคมอุตสัาหกรรมด้านเท์คโนโลยีีกระจำก<br />

แลัะผนังส่่วนหน้าอาคาร (Façade) ระดับโลัก มีตัวแท์นชั ้นนำา<br />

ระดับประเท์ศแลัะระดับโลักตกลังเข้ามาร่วมงานนี ้ กว่า 200<br />

ราย บนพื ้นท์ีจััดงานกว่า 8,000 ตารางเมตร ผ่านการสน ับสน ุน<br />

จำากสำำน ักงานส่่งเสร ิมการจััดประชุมแลัะนิท์รรศการ (องค์การ<br />

มหาชน) (TCEP)<br />

คุณไพท์ยา บัญชากิติคุณ อุปนายกสัมาคมสัถาปนิกสัยามฯ เป็น<br />

ตัวแท์นนายกเข้าร่วมพิธีีเปิดงาน ร่วมกับ<br />

• คุณไมเคิลั วิลตััน CEO แลัะกรรมการผู้จำัดการ MMI Asia Pte<br />

Ltd.<br />

• คุณวิชัย วิรัตกพันธ์์ กรรมการแลัะเลัขานุการ ผู้ตรวจำการ<br />

ธุนาคารแลัะรักษาการผู้อำานวยการศูนย์ข้อมูลัอสัังหาริมทรััพย์<br />

• คุณวิรัตน์ ลี้ ้ ไวโรจน ์ นายกสัมาคมธุุรกิจอ ุตสัาหกรรมกระจำก<br />

ไท์ย<br />

• ดร.ดวงเด็ด ย้วยความดี ผู้อำานวยการฝ่่ ายอุตสัาหกรรมงาน<br />

แสัดงสิินค้านานาชาติ สำำน ักงานส่่งเสร ิมการจััดประชุมแลัะ<br />

นิท์รรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEP<br />

• คุณ Gan Pay Yap ประธุานสัมาคมกระจำกแห่งสิิงคโปร์<br />

นอกจำากนี ้ ้ภายในงานมีการจััดเวทีีเสัวนาฟิอรัมนานาชาติใน<br />

18 หัวข้อจำากผู้เชียวชาญด้านต่างๆท์ี เกียวข้อง โดยหลัังจำากท์ี<br />

ผู้จำัดงานเข้าพบนายกสัมาคมฯเมื อเดือนเมษายนท์ี ผ่านมาเพื อ<br />

ให้สัมาคมสัถาปนิกฯ แนะนำวิิท์ยากรผู้เชี ยวชาญในหัวข้อท์ี<br />

เกียวข้อง อันได้แก่<br />

• คุณนิธิิศ สัถาปิตานนท์์ จำาก Architects 49<br />

• ดร.จัักรกฤษณ์ เหลืืองเจร ิญรัตน์ ในหัวข้อ “Impact of Climate<br />

Change in Flat Glass and Facade Design”<br />

• ดร.สิิริน พินิจำ ในหัวข้อ “Optimizing Building Facade Design:<br />

Balancing Heat Gain and Interior Daylight within Reflectance<br />

Constraints”<br />

• รศ.ดร. ชนิกานต์ ยิ ้มประยูร ในหัวข้อ “Sustainable Solutions<br />

to Combat Climate Change”


ประชูาสัมพันธ์์เชิิญชูว่นิสถาปนิิกส่งผลงานิในิการประกว่ด้ ADF Design Award 2024<br />

NPO Aoyama Design Forum (ADF) สัือออนไลน ์ด้านการออกแบบสัถาปัตยกรรมพันธม ิตรของสัมาคมสัถาปนิกฯ ได้จััดให้มีการ<br />

ประกวด ADF Design Award 2024 ซีึงเป็นส่่วนหนึงของการประกวด ADF Milano Salone Design Awards 2024 โดยในปีนี ้ หัวข้อ<br />

การประกวดคือ “Design for Architecture” แบ่งหัวข้อประกวดเป็น 6 ประเภ์ท์ย่อย ได้แก่<br />

1. Hospitality 2. Commercial & Office 3. Multi-family dwellings 4. Education & Sports 5. Cultural Buildings<br />

6. Public Architecture หมดเขตรับผลังาน 22 ธุ.ค. 25<strong>66</strong> นี ้ โดยผู้ชนะจำะได้รับเงินรางวัลั แลัะได้จััดแสัดงผลังานในงาน ADF<br />

Milano Salone 2024 ระหว่างวันท์ี 16-21 เมษายน 2567<br />

รายลัะเอียดเพิมเติม www.awards-adf.jp/en/awards/adf-design-award-2024/


้<br />

การร่ว่มงานิ Live Design Discourse (LDD) ขอุง Four-Nations ณ ประเทศมาเลเซีีย<br />

ด้วยสัมาคมสัถาปนิกสัยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์์ ได้รับเชิญจำากสัมาคมสัถาปนิกมาเลัเซีีย (Pertubuhan Akitek Malaysia, PAM)<br />

เข้าร่วมงาน Live Design Discourse 2023 (LDD) อันเป็น workshop สำำาหรับสัถาปนิกรุ่นใหม่ระหว่างประเท์ศสัมาชิกท์ีจััดขึ ้ น<br />

นับตั ้งแต่ ปี 2017 เป็นต้นมา ภ์ายใต้ความร่วมมือของ 4 ประเท์ศความร่วมมือ ในนามจต ุภ์าคี หรือ “Four-Nation” โดยครั ้งนี ้ ้จะ<br />

เป็นในการจััดงาน ณ เมืองกูชิง ประเท์ศมาเลัเซีีย ระหว่างวันท์ี 14-18 ธัันวาคม 25<strong>66</strong><br />

โครงการ LDD เป็นเวทีีให้นักศึกษาแลัะบุคลัากรสัถาปนิกรุ่นใหม่จำากประเท์ศอินโดนีเซีีย มาเลัเซีีย สิิงคโปร์ แลัะไท์ย แลักเปลัียน<br />

แนวคิดเชิงวัฒนธุรรมแลัะเสร ิมสร้้างความสััมพันธ์์ผ่านสัถาปัตยกรรม<br />

บท์บาท์ของสัมาคมฯในฐานะสัถาบันของประเท์ศไท์ยท์ี เป็นหนึ งในประเท์ศสัมาชิกของสัมาพันธ์์ Four-Nation มุ่งหวังผลัักดัน<br />

โอกาสัสัู่แวดวงสัถาปนิกในการผ่านความร่วมมือกับสัมาคมประเท์ศต่างๆ เป็นเครือข่ายแลัะเวทีีสร้้างประสับการณ์ ด้วยการคัด<br />

เลืือกกลุ่่มบุคลัากร ได้แก่ เมนเตอร์ผู้แนะแนว 1 ท่่าน แลัะนักศึกษาจำากท์ัวประเท์ศอีก 4 ท่่าน ร่วมกิจำกรรมระดมความคิดเพือ<br />

สัรรค์สร้้างผลังานด้านสัถาปัตยกรรมภ์ายใต้หัวข้อท์ีกำาหนด ในการนี ้ สัมาคมสัถาปนิกฯ ได้คัดเลืือกตัวแท์นเข้าร่วม ประกอบด้วย<br />

รายนามดังต่อไปนี<br />

1. อาจำารย์นิลป ัทม์์ ศรีโสัภ์าพ มหาวิท์ยาลััย<br />

มหาสัารคาม<br />

2. นายอิริฟิาน โตะจิิ มหาวิท์ยาลััยสังขลัานครินทร์์<br />

3. นายกรีฑา เก้งโท์น มหาวิท์ยาลััยขอนแก่น<br />

4. นางสัาวอรทััย ศรีรังสิิน มหาวิท์ยาลััยเท์คโนโลยีีราช<br />

มงคลัธุัญบุรี<br />

5. นางสัาวณัฐสุุดา เหล็็กดี มหาวิท์ยาลััยแม่โจ้้<br />

ในครั ้งนี ้ หัวข้อของ workshop คือ “[RE] and age” เพือให้เกิด<br />

การพัฒนาเมืองอย่างยังยืนในมุมมองของ “live, work & play”<br />

ให้พัฒนาไปในทิิศท์างดีขึ ้ นกว่าเดิม


การร่ว่มประชุุม UIA Region IV Presidents/SGs Meeting<br />

สัมาคมสัถาปนิกฯเข้าร่วมการประชุมระหว่างคณะสัภ์าของ UIA ในกลุ่่มประเท์ศ Region IV ท์างแอพพลิิเคชัน Zoom ในวันท์ี 13<br />

ธุ.ค. 25<strong>66</strong> ร่วมกับ 22 ตัวแท์นสัมาคมสัถาปนิกของแต่ลัะประเท์ศสัมาชิกใน region เดียวกัน นำาโดย<br />

• คุณ Rui Leão เลัขานุการ UIA<br />

• สัมาชิกสัภ์า UIA Region IV ได้แก่ คุณ Youngkeun Han, คุณ Richard Kirk, คุณ George Kunihiro, คุณ Debatosh Sahu<br />

• คุณ ZHANG Li รองประธุาน UIA Region IV<br />

โดยแต่ลัะประเท์ศจำะแสัดงความคิดเห็นท์ีมีต่อหัวข้อ การลัดคาร์บอนฟุุตพริ ้ นท์์, การปรับเข้าสัู่ดิจิิตอลัแลัะ AI, fairer การจััดสัรร<br />

ทรััพยากรเมือง, แลัะ กิจำการสัาธุารณูปโภ์ค รวมถึงความคาดหวังท์ีมีต่อ UIA Region IV ในการให้การสน ับสน ุนกิจำกรรมใดๆใน<br />

กลุ่่มประเท์ศสัมาชิก<br />

โดยแต่ลัะประเท์ศตกลังท์ีจำะมีการจััดกิจำกรรมท์ีเกื ้อหนุนกันมากกว่าการสร้้างการแข่งขันระหว่างกัน ส่่วนการประชุม UIA Region IV<br />

Presidents/SGs Meeting ครั ้งต่อไปในเดือน ก.พ. 2567 จำะเป็นการแลักเปลัียนความคิดเห็นเกียวกับว่าแต่ลัะสัมาคมของประเท์ศ<br />

สัมาชิกต่างๆจำะสร้้างการมีส่่วนร่วมในการประชุมนานาชาติ UIA: International Forum and General Assembly 2024 ได้อย่างไร<br />

บ้าง ซีึงจำะจััดขึ ้ นท์ีเมืองกัวลัาลััมเปอร์ ประเท์ศมาเลัเซีีย ระหว่างวันท์ี 15-19 พ.ย. 2567


การร่ว่มงานิ FIDIC Asia Pacific Conference 2023<br />

ดร. สร ิน พินิจำ ในนามตัวแท์นของสัมาคมสัถาปนิกสัยามฯ ได้<br />

ร่วมงาน FIDIC Asia Pacific Conference 2023 ในหัวข้อ “Engineering<br />

towards Net Zero” ระหว่างวันท์ี 26-28 พฤศจิิกายน<br />

นี ้ ณ โรงแรมมิลัเลันเนียม ฮิลตััน กรุงเท์พฯ ซีึงมีผู้เชียวชาญด้าน<br />

วิศวกรรมทั้ ้งชาวไท์ยแลัะชาวต่างชาติ ในภ์าคอุตสัาหกรรมการ<br />

ก่อสร้้าง ตัวแท์นภ์าครัฐ รวมถึงผู้ท์ี เกี ยวข้องด้านสัิ งแวดล้้อม<br />

มาร่วมพูดคุยแลักเปลัี ยนเท์คโนโลยีี ความรู้ แลัะมุมมองเกี ยว<br />

กับโอกาสั ความท้้าท์าย แลัะความสำำาเร็จำในการดำาเนินการเพือ<br />

ลัดการปล่่อยกาซีเรือนกระจำก โดยจำะนำาความรู้ท์ีได้ไปร่วมกัน<br />

ผลิิตผลังาน เพือการบรรลุุเป้าหมายการปล่่อยกาซีเรือนกระจำก<br />

สุุท์ธุิเป็นศูนย์ให้ได้ภ์ายในปี ค.ศ. 2065 มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน<br />

จำาก 20 ประเท์ศ อาทิิ มาเลัเซีีย สิิงคโปร์ อินโดนีเซีีย ฟิิลิิปปินส์์<br />

ออสัเตรเลีีย อินเดีย ศรีลัังกา บังคลัาเท์ศ ญีปุ ่ น เกาหลีี แลัะจีีน<br />

ฯลัฯ<br />

International Federation of Consulting Engineers<br />

(สัมาพันธ์์วิศวกรท์ีปรึกษานานาชาติ) หรือ FIDIC เป็นองค์กร<br />

วิชาชีพสำำาหรับวิศวกรท์ี ปรึกษาแลัะการก่อสร้้างท์ี มีชือเสีียงโดย<br />

เฉพาะอย่างยิ งในสัหภ์าพยุโรป มีสัถานะเป็นองค์การระหว่าง<br />

ประเท์ศท์ีไม่ได้ดำาเนินการโดยภ์าครัฐ (international non-governmental<br />

organization) ก่อตั ้งเมือปี ค.ศ. 1913 โดยการริเริม<br />

ความร่วมมือจำาก 3 ประเท์ศ ได้แก่ เบลัเยียม ฝ่รังเศสั แลัะสวิิต<br />

เซีอร์แลันด์ ซีึงใช้ชือเป็นภ์าษาฝ่รังเศสว่่า Fédération Internationale<br />

Des Ingénieurs-Conseils อันเป็นท์ีมาของชือย่อ FIDIC<br />

นันเอง ในปัจำจำุบัน FIDIC มีสำำน ักงานใหญ่อยู่ท์ีกรุงเจน ีวา สวิิต<br />

เซีอร์แลันด์ แลัะมีสัมาชิกมาจำากประเท์ศต่าง ๆ มากกว่า <strong>10</strong>0<br />

ประเท์ศท์ัวโลัก ซีึงสัมาคมวิศวกรท์ีปรึกษาแห่งประเท์ศไท์ยก็ได้<br />

เข้าเป็นสัมาชิกของ FIDIC เมือปี ค.ศ. 1985 หรือ พ.ศ. 2528<br />

งานแถลังข่าวเปิดงานสััมมนาอย่างเป็นท์างการ จััด<br />

ขึ ้ นวันจัันทร์์ท์ี 27 พฤศจิิกายน 25<strong>66</strong> มีตัวแท์นภ์าครัฐของ<br />

ไท์ยเข้าร่วมมากมาย ได้แก่ ดร.ชัชชาติ สิิท์ธุิพันธุ์์ ผู้ว่าราชการ<br />

กรุงเท์พมหานคร ดร.พิรุณ สััยยะสิิทธิ์์ ์พานิช เลัขาธิิการ<br />

สำำน ักงานนโยบายแลัะแผนทรััพยากรธุรรมชาติแลัะสัิงแวดล้้อม<br />

นอกจำากนั ้นก็ยังมี นายชวลิิต จัันท์รรัตน์ นายกสัมาคมวิศวกรท์ี<br />

ปรึกษาแห่งประเท์ศไท์ย Mr. Sudhir Dhawan President, FIDIC<br />

Asia – Pacific, India ดร.วิทููร เจีียมจิิตต์ตรง ท์ีปรึกษา สัมาคม<br />

วิศวกรท์ี ปรึกษาแห่งประเท์ศไท์ย นายนิวัฒน์ ธััญปิตินันทน ์<br />

ประธุานการจััดงาน FIDIC ASIA PACIFIC 2023 เป็นต้น<br />

การสััมมนามี 5 หมวด ได้แก่ 1. กลุ่่มอาคาร เกียวกับ<br />

อาคารท์ีใช้คาร์บอนตำา 2. กลุ่่มพลัังงาน 3. กลุ่่ม Transportation<br />

แลัะ Logistics การขนส่่งคาร์บอนตำา 4. กลุ่่มการพัฒนาเมือง<br />

แลัะการพัฒนาชนบท์ ด้านผังเมือง ชุมชน 5. กลุ่่มสัาธุารณสุุข<br />

แลัะนำ ้าประปา แลัะหมวดพิเศษ FFL กลุ่่มวิศวกรรุ่นใหม่หัวใจำสัี<br />

เขียว (FIDIC Future Leaders)


ข่าว่กฎหมาย<br />

1. กฎกระทรว่งคว่บคุมอุาคารกำาหนิด้การอุอุกแบบโครงสร้างอุาคาร ( 6 ก.ย. 25<strong>66</strong> )<br />

สัามารถอ่านฉบับเต็มท์ี https://asa.or.th/laws/news2023<strong>09</strong>08/<br />

2. กฎกระทรว่งคว่บคุมอุาคารกำาหนิด้ว่ัสดุุทีใช้้ในิการก่อุสร้าง ( 31 สั.ค. 25<strong>66</strong> )<br />

สัามารถอ่านฉบับเต็มท์ี https://asa.or.th/laws/news2023<strong>09</strong>01-2/<br />

3. กฎกระทรว่งคว่บคุมอุาคารกำาหนิด้ฐานิรากและพื นิด้ินิทีรอุงรับอุาคาร ( 31 สั.ค. 25<strong>66</strong> )<br />

สัามารถอ่านฉบับเต็มท์ี https://asa.or.th/laws/news2023<strong>09</strong>01/<br />

4. กฎกระทรว่งคว่บคุมอุาคารกำาหนิด้ลักษิณะและระบบคว่ามปลอุด้ภ์ัยขอุงโรงแรม ( 30 สั.ค. 25<strong>66</strong> )<br />

สัามารถอ่านฉบับเต็มท์ี https://asa.or.th/laws/news20230831-2/<br />

5. ปรับปรุงการกำาหนิด้ประเภ์ทขอุงโรงแรม 30 สั.ค. 25<strong>66</strong><br />

สัามารถอ่านฉบับเต็มท์ี https://asa.or.th/laws/news20230831/<br />

ข่าว่สถาปนิิกทักษิิณ<br />

1. กิจกรรมรอุบเดืือุนิกันิยายนิ - ตุลาคม 25<strong>66</strong> สัามารถอ่านฉบับเต็มท์ี https://asa.or.th/news/sep-oct-asa-thaksin-activity/<br />

ข่าว่โครงการพัฒนิาวิิชูาชีีพ ISA<br />

1. ผนัังก่อกัับวััสดุุก่อุผนััง ดูรายลัะเอียดเพิ มเติมท์ี https://asa.or.th/events/isa-continuing-professional-development-01-67-isa-material-info-online-1-67/<br />

2. อุะลูมิเนีียมมาตรฐานิสากล กับ SMS SCHIMMER อย ุธยา ดูรายลัะเอียดเพิมเติมทีี https://asa.or.th/events/<br />

isa-continuing-professional-development-02-67-isa-material-info-online-1-67/


MEMBER CORNER<br />

สมาชิิกสมาคมสถาปนิิกสยาม ในิพระบรมราชููปถัมภ์์ ทีผ่านิการอุนิุมัติจากทีประชุุมกรรมการบริหาร<br />

ประจำาเด้ือุนิกันิยายนิ 25<strong>66</strong><br />

สัมาชิกประเภ์ท์ สามัญ ราย 5 ปี<br />

สัมาชิกประเภ์ท์ ภ์าคี รายปี<br />

สัมาชิกประเภ์ท์ สมทบ รายปี<br />

• บุคคลทั่่วไป<br />

• นักศึกษา<br />

จำำานวน 36 คน<br />

จำำานวน 42 คน<br />

จำำานวน 24 คน<br />

จำำานวน 17 คน<br />

ประจำาเดืือุนิตุลาคม 25<strong>66</strong><br />

สัมาชิกประเภ์ท์ สามัญ ราย 5 ปี<br />

สัมาชิกประเภ์ท์ ภ์าคี รายปี<br />

สัมาชิกประเภ์ท์ สมทบ รายปี<br />

• บุคคลทั่่วไป<br />

• นักศึกษา<br />

จำำานวน 33 คน<br />

จำำานวน 38 คน<br />

จำำานวน 24 คน<br />

จำำานวน 1 คน<br />

สัมาชิกประเภ์ท์ นิิติบุคคล<br />

• ต่ออายุสัมาชิก<br />

• ขึ ้ นท์ะเบียนใหม่<br />

จำำานวน 4 บริษัท์<br />

จำำานวน - บริษัท์<br />

สัมาชิกประเภ์ท์ นิิติบุคคล<br />

• ต่ออายุสัมาชิก<br />

• ขึ ้ นท์ะเบียนใหม่<br />

จำำานวน 4 บริษัท์<br />

จำำานวน - บริษัท์

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!