22.04.2024 Views

ASA NEWSLETTER_01-02_67

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ุ<br />

์<br />

สารจากนิายกสมาคมฯ<br />

สวััสด ีผู้อ่านจำดหมายเหตุอาษาทุุกท่่านครับ ฉบับนี ้ ้จะเป็นฉบับงานสัถาปนิก’<strong>67</strong> ภ์ายในเล่่มจำะรวบรวม<br />

เน้ ้ อหากิจำกรรมทั้ ้งหมด จำะขอถ้อโอกาสนี้ ้ กล่่าวประชาสััมพันธ์์แลัะเชิญชวนทุุกท่่านเข้าร่วมงานสัถาปนิก’<strong>67</strong><br />

ซึ่่งเป็นงานใหญ่ประจำำป ีของสัมาคมฯ โดยจััดข่ ้ นภ์ายใต้แนวคิด Collective Language : สััมผัสั สัถาปัตย์<br />

ท์ีจำะแสัดงถ่งอัตลัักษณ์ของการสั้อสัารด้วยภ์าษาท์ีไร้ขอบเขตของสัถาปนิก แลัะนักออกแบบ เป็นการเน้นยำ ้าถ่ง<br />

ความสำำคััญของงานสัถาปัตยกรรม แลัะการออกแบบท์ีสััมผัสัได้โดยผู้คนจำากท์ัวทุุกมุมโลัก ยิงไปกว่านั ้นในปี<br />

พ.ศ. 25<strong>67</strong> นี ้ สัมาคมสัถาปนิกสัยามฯ ได้ส่่งเสร ิมวิชาชีพสัถาปัตยกรรมให้เป็นท์ีรู้จำักแก่คนท์ัวไปมาเป็นระยะ<br />

เวลัา 90 ปีพอดี จึึงเป็นโอกาสอัันดีท์ีงานสัถาปนิกปีนี ้ นอกจำากจำะเป็นพ้ ้ นท์ีท์ีเช้อมโยงผู้คนท์ัวโลักในแวดวง<br />

สัถาปัตยกรรมแล้้วนั ้น ยังเป็นพ้ ้ นท์ีท์ีรวบรวมเร้องราวการสั้อสัารท์างสัถาปัตยกรรมตลัอดระยะเวลัา 90 ปี<br />

ของการก่อตั ้ง สัมาคมฯ ให้ผู้คนได้เฉลิิมฉลัองแลัะตระหนักถ่งทิิศท์างในอนาคตร่วมกัน รวมถ่งจำะมีการจััด<br />

สััมมนา นิท์รรศการ การแสัดงผลังานการออกแบบ แลัะเท์คโนโลยีีการก่อสร้้างในงานอีกด้วยงานสัถาปนิก’<strong>67</strong><br />

จััดข่ ้ นระหว่างวันท์ี 30 เมษายน – 5 พฤษภ์าคม 25<strong>67</strong> ณ ชาเลันเจำอร์ฮอลัลั์ 1-3 อิมแพ็ค เม้องท์องธุานี<br />

นายชนะ สััมพลััง<br />

นายกสัมาคมสัถาปนิกสัยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์์ ประจำำป ี พ.ศ. 2565-25<strong>67</strong><br />

คณะกรรมการบริหารสมาคมสถาปนิิกสยาม ในิพระบรมราชููปถัมภ์์ ปี 2565-25<strong>67</strong><br />

นิายกสมาคม<br />

นายชนะ สััมพลััง<br />

อุุปนิายก<br />

นายนิเวศน์ วะสีีนนท์์<br />

นาย จีีรเวช หงสก ุลั<br />

นายไพท์ยา บัญชากิตติกุลั<br />

นายชุตยาเวศ สิินธุุพันธ์ุ<br />

ผศ.ดร.รัฐพงษ์ อังกสัิท์ธุิ<br />

นายรุ่งโรจำน์ อ่วมแก้ว<br />

เลขาธิการ<br />

นายพิพัฒน์ รุจำิราโสัภ์ณ<br />

เหรัญญิก<br />

นายไมเคิลัปริพลั ตั ้งตรงจำิตร<br />

ปฏิคม<br />

นายเฉลัิมพลั สัมบัติยานุชิต<br />

นิายทะเบียนิ<br />

นายคมสััน สักุลัอำานวยพงศา<br />

ประชูาสัมพันิธ์<br />

นางสัาวกุลัธุิดา ท์รงกิตติภ์ักดี<br />

กรรมการกลาง<br />

ศ.ดร.ต้นข้าว ปาณินท์์<br />

ดร.วสัุ โปษยะนันท์น์<br />

นายเฉลัิมพงษ์ เนตรพฤษรัตน์<br />

นายอดุลัย์ แก้วดี<br />

ผศ.ณธุท์ัย จำันเสัน<br />

นายธุนพงศ์ วิชคำหาญ<br />

ประธานิกรรมาธิการสถาปนิิก<br />

ล้านินิา<br />

นายปราการ ชุณหพงษ์<br />

ประธานิกรรมาธิการสถาปนิิกอีีสานิ<br />

นายวีรพลั จำงเจร ิญใจำ<br />

ประธานิกรรมาธิการสถาปนิิก<br />

ทักษิิณ<br />

ดร.กาญจำน์ เพียรเจำริญ<br />

ประธานิกรรมธิการสถาปนิิกบูรพา<br />

นายคมกฤต พานนสัถิตย์<br />

คณะกรรมการกอุงทุนิสมาคมสถาปนิิกสยาม<br />

ในิพระบรมราชููปถัมภ์์ปี 2566-2568<br />

ประธานิกรรมการกอุงทุนิ<br />

นายสิิน พงษ์หาญยุท์ธุ<br />

กรรมการกอุงทุนิ<br />

รศ.ยุพยง เหมะศิลป ิน<br />

นายสม ิตร โอบายะวาทย์์<br />

นายวิญญูู วานิชศิริโรจน ์<br />

ผศ.มนต์ผกา วงษา รัศมิทััต<br />

นายชนะ สััมพลััง<br />

นายไมเคิลัปริพลั ตั ้งตรงจำิตร


โครงการ งานิสถาปนิิก’<strong>67</strong> Collective Language : สัมผััส สถาปัตย์<br />

ระหว่างวันอังคารท์ี 30 เมษายน - วันอาทิิตย์ท์ี 5 พฤษภ์าคม 25<strong>67</strong> ณ ชาเลันเจำอร์ฮอลัลั์ 1-3 ศูนย์แสัดงสิินค้าแลัะการประชุม<br />

อิมแพ็ค เม้องท์องธุานี<br />

ความเป็ นิมา<br />

สัมาคมสัถาปนิกสัยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์์ ได้จััดงานเพ้อเผยแพร่วิชาชีพสัถาปัตยกรรมมาตั ้งแต่ปีพุท์ธุศักราช 2529 โดยใช้<br />

ช้องานว่า “สัถาปนิก’29” แลัะได้จััดเป็นประจำำาท์ุกปี (ยกเว้นปีพุท์ธุศักราช 2533 แลัะ 2563) จำนถ่งปัจำจำุบัน ได้จััดไปแล้้ว 35<br />

ครั ้ง โดยมีผู้เข้าชมปีลัะประมาณ 400,000 คน สำำาหรับปีพุท์ธุศักราช 25<strong>67</strong> นี ้ คณะกรรมการบริหารสัมาคมฯ ปีพุท์ธุศักราช<br />

2565-25<strong>67</strong> มีมติเห็นชอบในการจััดงานสัถาปนิก’<strong>67</strong> ซึ่่งจััดเป็นครั ้งท์ี 36 ระหว่างวันอังคารท์ี 30 เมษายน - วันอาทิิตย์ท์ี 5<br />

พฤษภ์าคม 25<strong>67</strong> ณ อาคารชาเลันเจำอร์ฮอลัลั์ 1-3 ศูนย์แสัดงสิินค้าแลัะการประชุม อิมแพ็ค เม้องท์องธุานี ถนนแจ้้งวัฒนะ ตำาบลั<br />

บ้านใหม่ อำาเภ์อปากเกร็ด จัังหวัดนนทบ ุรี เพ้อให้เป็นไปตามวัตถุประสังค์ดังต่อไปนี ้<br />

วัตถุประสงค์ขอุงการจัดงานิ<br />

1. เพ้อเป็นเวทีีเผยแพร่แลัะประชาสััมพันธ์์ ผลังานท์างวิชาชีพสัถาปัตยกรรม แลัะกิจำกรรมของสัมาคมฯ<br />

2. เพ้อส่่งเสร ิมให้เกิดเป็นสั้อกลัางในการจััดแสัดงนิท์รรศการวัสด ุก่อสร้้างรวบรวมแลัะให้ความรู้เกียวกับนวัตกรรม ผลิิตภััณฑ์์การ<br />

ก่อสร้้างวัสด ุเท์คโนโลยีี นวัตกรรมท์ีเกียวเน้องเกียวกับวงการสัถาปัตยกรรม<br />

3. เพ้อการส่่งเสริิมวิชาชีพท์างสัถาปัตยกรรมแก่สัมาชิกสัมาคม แลัะสัังคม ตลัอดจำนให้บริการท์างวิชาการแก่ประชาชนนิสิิตนักศ่กษา<br />

แนิวคิดหลักในิการจัดงานิสถาปนิิก’<strong>67</strong> : Collective Language : สัมผััส สถาปัตย์<br />

ตั ้งแต่โบราณกาลัมนุษย์ใช้ภ์าษาเป็นเคร้องม้อในการสั้อสัารเพ้อติดต่อกัน โดยปัจำจำุบันพบว่ามีภ์าษามากกว่า 7,000 ภ์าษาท์ัวโลัก<br />

ท์ี ถูกใช้ในการสั้ อสัาร ขณะท์ี ศิลัปวัฒนธุรรมของแต่ลัะชาตินั ้นถ้อเป็นเคร้ องม้อสั้ อสัารท์รงพลัังอีกเคร้ องม้อหน่งในการสร้้างความ<br />

เข้าใจำเร้องราวระหว่างผู้คนต่างชาติต่างภ์าษา<br />

ในปีนี ้ ้ทางคณะผู้จำัดได้เลืือกหัวข้อ ‘Collective Language : สััมผัสั สัถาปัตย์’ เป็นแนวคิดหลัักในการจััดงานเพ้อแสัดงถ่งอัตลัักษณ์<br />

ของการสั้ อสัารด้วยภ์าษาท์ี ไร้ขอบเขตของสัถาปนิก แลัะนักออกแบบ เป็นการเน้นยำ ้าถ่งความสำำคััญของงานสัถาปัตยกรรม แลัะ<br />

การออกแบบท์ีสััมผัสัได้โดยผู้คนจำากท์ัวทุุกมุมโลัก ยิงไปกว่านั ้นในปี พ.ศ. 25<strong>67</strong> นี ้ สัมาคมสัถาปนิกสัยามฯ ได้ส่่งเสร ิมวิชาชีพ<br />

สัถาปัตยกรรมให้เป็นท์ีรู้จำักแก่คนท์ัวไปมาเป็นระยะเวลัา 90 ปีพอดี จึึงเป็นโอกาสอัันดีท์ีงานสัถาปนิกปีนี ้ นอกจำากจำะเป็นพ้ ้ นท์ีท์ี<br />

เช้อมโยงผู้คนท์ัวโลักในแวดวงสัถาปัตยกรรมแล้้วนั ้น ยังเป็นพ้ ้ นท์ีท์ีรวบรวมเร้องราวการสั้อสัารท์างสัถาปัตยกรรมตลัอดระยะเวลัา<br />

90 ปี ของการก่อตั ้งสัมาคมฯ ให้ผู้คนได้เฉลิิมฉลัองแลัะตระหนักถ่งทิิศท์างในอนาคตร่วมกัน รวมถ่งจำะมีการจััดสััมมนา นิท์รรศการ<br />

การแสัดงผลังานการออกแบบ แลัะเท์คโนโลยีีการก่อสร้้างในงานอีกด้วย<br />

นิิทรรศการและกิจกรรมสำคััญปี นิี ประกอุบด้วย<br />

นิิทรรศการธีมงานิ Collective Language : สัมผััส สถาปัตย์<br />

มีจุุดประสังค์ให้ผู้เข้าชมนิท์รรศการทั้ ้งผู้ท์ี อยู่ในอุตสัาหกรรมการออกแบบสัถาปัตยกรรม แลัะบุคคลทั่่วไปสััมผัสัภ์าษาในรูปแบบ<br />

“ภ์าษาสัถาปัตยกรรม” เพ้อให้เข้าใจถ ึงลัักษณะองค์ประกอบสัถาปัตยกรรมร่วมสํําคัญในภููมิภ์าคเอเชีย ซึ่่งเน้ ้ อหาถูกจััดแสัดงผ่าน<br />

12 ผลังานท์ีมีท์ีตั ้งอยู่ในภููมิภ์าคเอเชีย แลัะจำากสัมาคมพันธมิิตร 21 ประเท์ศใน The Architects Regional Council Asia (ARCASIA)<br />

โดยรวบรวมนำาเสันอออกเป็น 2 ส่่วน ประกอบด้วย<br />

1. นำาเสันอกลุ่่มภ์าษาท์ีภััณฑ์ารักษ์หลััก เจำอร์รี หง (Jenchieh Hung) แลัะนาดา อินทพัันธ์์ ถอดองค์ประกอบสัถาปัตยกรรมเพ้อ<br />

บอกเล่่าถ่งลัักษณะสํําคัญของสัถาปัตยกรรมในภููมิภ์าคเอเชียนี ้ แลัะนำาไปสู่่การตั ้งคำาถามถ่งภ์าษาอ้นๆ ในสัถาปัตยกรรมท์ีจำะกลัาย<br />

เป็นภ์าษากลัางท์ีใช้ร่วมกันในอนาคต<br />

2. ร่วมกับการจััดแสัดงผลังานท์ีได้รับการคัดเลืือกจำากสัมาคมพันธม ิตร 21 ประเท์ศใน The Architects Regional Councilsia<br />

(ARCASIA) รวมกันเป็นกลุ่่มภ์าษาท์ีถอดจำากองค์ประกอบของสัถาปัตยกรรม เพ้อสั้อสัารถ่งทิิศท์างของภููมิภ์าคในอนาคตเช่นกัน


<strong>ASA</strong> International Forum 2<strong>02</strong>4 งานบรรยายท์ีเป็นไฮไลัท์์ ได้เชิญสัถาปนิกช้อดังระดับโลัก ภ์ายใต้แนวคิด COLLECTIVE LANGUAGE:<br />

CRITICAL REGIONALISM IN ARCHITECTURE” ร่วมถอดรหัสวิิพากษ์ภ์าษาสัถาปัตยกรรมผ่านภููมิภ์าคนิยม (Critcal Regionalism<br />

in Architecture) จำากแนวคิดแลัะผลังานการออกแบบสัถาปัตกรรมในระดับสัากลัของสัถาปนิกไท์ยแลัะต่างชาติ ท์ีจำะทำำาให้มุมมอง<br />

ต่อสัถาปัตยกรรมชัดเจำนแลัะกว้างไกลัยิงข่ ้ น สามารถลงทะเบียนิและดูรายละเอีียดเพิมเติมที www.asaexpo.org


นิิทรรศการ <strong>ASA</strong> ALL MEMBER : COLLECTIVE PRACTICES สัมผััส วิชูาชีีพ”และน ิิทรรศการ 90 ปี สมาคมฯ<br />

นิท์รรศการ <strong>ASA</strong> ALL MEMBER ปี 2<strong>02</strong>4 มุ่งหวังให้ผู้เข้าชมนิท์รรศการท์ีเป็นทั้ ้งผู้ท์ี อยู่ในแวดวงอุตสัาหกรรมนักออกแบบแลัะบุคคลั<br />

ท์ัวไปได้ร่วม สััมผัสั “วิชาชีพ” ผ่านนิท์รรศการ <strong>ASA</strong> ALL MEMBER : Collective Practices ซึ่่งเน้ ้ อหาจำะ ไม่ใช่จััดแสัดงเพียงเฉพาะ<br />

แค่ผลังานท์ีแล้้วเสร ็จำเพียงอย่างเดียว แต่เปิดโอกาสัให้ทุุกคนได้ร่วมสััมผัสวััฒนธุรรมองค์กร หร้อ Office Culture ซึ่่งเป็นสัิงสำำคััญ<br />

ท์ีอยู่เบ้ ้ องหลัังให้เกิดการสร้้างสัรรค์ผลังานการออกแบบของแต่ลัะองค์กร สัมาคมเช้อว่านิท์รรศการในครั ้งนี ้ จำะทำำาให้ผู้ชมได้เห็น<br />

ถ่ง “ภ์าษากลัาง” แลัะทรััพยากรต่าง ๆ ท์ีองค์กรเหล่่านั ้น ใช้เป็นแรงบันดาลัใจำในการออกแบบ<br />

นิท์รรศการ 90 ปีสัมาคมสัถาปนิกสัยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์์ ได้รวบรวมข้อมูลัประวัติแลัะข้อมูลัเชิงสถ ิติเกียวกับวิชาชีพ<br />

สัถาปัตยกรรมแลัะการออกแบบในประเท์ศไท์ย โดยรวบรวมข้อมูลัจำากสำำน ักงานออกแบบท์ีเป็นสัมาชิกแลัะตอบรับเข้าร่วมแสัดง<br />

ผลังานในนิท์รรศการ รวมกับฐานข้อมูลที่่ท์างสัมาคมได้เคยเก็บรวบรวมไว้นำามาสร ุป จััดหมวดหมู่ในรูปแบบของอินโฟกราฟิกแลัะ<br />

สั้อผสัมอ้น ๆ นิท์รรศการส่่วนนี ้ ้จะเป็นเหม้อนพ้ ้ นท์ีเช้อมโยงนิท์รรศการของแต่ลัะสัมาชิกเข้าไว้ด้วยกัน<br />

นิิทรรศการประกวดแบบเชิิงแนิวความคิด (<strong>ASA</strong> Experimental Design Competition) การแสัดงผลังานการประกวดแบบใน<br />

ระดับนานาชาติ ท์ีเปิดให้สัมาชิกสัมาคมฯ สัถาปนิก นิสิิต-นักศ่กษาแลัะผู้้สนใจทั่่วไปเข้าร่วมส่่งผลังานแสัดงแนวคิดภ์ายใต้แนวคิด<br />

Sensing Architecture: Architecture beyond vision สัามารถดูรายลัะเอียดเพิมเติม https://www.asacompetition.com/


โซนินิิทรรศการรางวัลอุาคารอุนิุรักษ์์ศิลปสถาปัตยกรรม / รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นิ ประจำป ี 25<strong>67</strong> นำาเสันอผลังานท์ี<br />

ได้รับรางวัลัอนุรักษ์ศิลัปสัถาปัตยกรรม แลัะ รางวัลัสัถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำำป ี 25<strong>67</strong> ท์ีคัดเลืือกโดยสัมาคมสัถาปนิกสัยามฯ<br />

แลัะ นิิทรรศการ VERNADOC นำาเสันอผลังานการเก็บข้อมูลัอาคารสัถาปัตยกรรมท์ี ท์รงคุณค่า ในรูปแบบ VERNADOC รวมถ่ง<br />

นิิทรรศการเชิิดชููสถาปนิิกอุาวุโส ในิวาระครบรอุบ 90 ปี สมาคมฯ ท์ีรวบรวมประวัติแลัะผลังานของสัถาปนิกอาวุโสั เพ้อให้<br />

ได้ศ่กษาเรียนรู้ประวัติศาสัตร์ท์ีมีคุณค่าของสัถาปัตยกรรมท์ีสัรรค์สร้้างไว้<br />

โซนินิิทรรศการ สมาคมมัณฑนิากร แห่งประเทศไทย : TIDA / สมาคมภููมิภ์าสถาปนิิกประเทศไทย : TALA / สมาคมสถาปนิิก<br />

ผัังเมือุงไทย : TUDA และ สถาปนิิกอุาสา โดย สภ์าสถาปนิิก : ACT<br />

นิิทรรศการแสดงผัลงานิสถาบันิการศึกษิา / ผัลงานว ิทยานิิพนธ์์นัักศึกษิา TOY ARCH และ โครงการปฏิบัติการอุอุกแบบ<br />

สถาปัตยกรรมระดับนิิสิตนัักศึกษิา’<strong>67</strong> นำาเสันอผลังานการออกแบบผลังานของนิสิิต-นักศ่กษา ผ่านโครงการประกวดวิท์ยานิพนธ์์<br />

ท์างสัถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำำป ี 25<strong>67</strong> (TOY ARCH) แลัะผลังานของคณะสัถาปัตยกรรมศาสัตร์แลัะการออกแบบ จำากสัถาบันการ<br />

ศ่กษาท์ัวประเท์ศ แลัะ นิิทรรศการกิจกรรมสีนิำ า โดย CDAST รวมถ่ง นิิทรรศการ โครงการปฏิบัติการอุอุกแบบสถาปัตยกรรม<br />

ระดับนิิสิตนัักศึกษิา <strong>67</strong> ทีได้ให้นักศ่กษาร่วมโครงการปากคลัองลัาวน: ร่วมค้นหาโอกาสัในการออกแบบพ้ ้ นท์ีใช้สัอยร่วม เพ้อ<br />

เศรษฐกิจำสัร้างสัรรค์ แลัะการอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างยังย้น”


<strong>ASA</strong> ACTIVITIES SCHEDULE<br />

Main Stage<br />

JUPITER<br />

<strong>ASA</strong> CLUB / KID CLUB<br />

TUE<br />

30<br />

APR<br />

2<strong>02</strong>4<br />

09.00-<br />

12.00<br />

13.00-<br />

14.00<br />

14.00-<br />

16.00<br />

Press conference<br />

มอุบรางวัล <strong>ASA</strong> Experimental<br />

Design Competition<br />

On Architecture & Existing<br />

Trees : From Design to<br />

Implementation<br />

(การออกแบบสัถาปัตยกรรม ภููมิ<br />

สัถาปัตยกรรม แลัะการจััดการ<br />

ต้นไม้ใหญ่เดิมในโครงการ)<br />

14.00-<br />

16.00<br />

16.00-<br />

18.00<br />

บริบทสถาปัตยกรรมไทยประเพณี<br />

กับการกำาหนิดมาตรฐานว ิชูาชีีพ -<br />

ACT (Jupiter 11-13)<br />

วิกฤตปัญหาขอุงสถาปัตยกรรมไทย<br />

ประเพณีในิ 4 สาขาวิชูาชีีพ - ACT<br />

(Jupiter 11-13)<br />

19.00-<br />

20.00<br />

Live Music<br />

by Trio Band<br />

17.00-<br />

18.00<br />

The Dark Side of the Collective<br />

by Kevin Mark Low<br />

WED 1<br />

MAY<br />

2<strong>02</strong>4<br />

11.00-<br />

12.00<br />

A smile as design approach for good<br />

architecture by Marcus Roselieb<br />

(Chiangmai Life Architects)<br />

19.00-<br />

20.00<br />

Live Music<br />

by Trio Band<br />

15.00-<br />

17.00<br />

พิธีรับเสด็จ : ลงทะเบียนิ / เตรียมการ (โถงหนิ้าอุาคารชูาเลนิ<br />

เจอุร์ฮอุลล์ 2-3)<br />

17.00-<br />

19.00<br />

สมเด็จพระกนิิษิฐาธิราชูเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนิราชูสุดาฯ<br />

เสด็จพระราชูดำาเนิินิทรงเปิดงานิสถาปนิิก <strong>67</strong><br />

(โถงหนิ้าอุาคารชูาเลนิเจอุร์ฮอุลล์ 2-3) (เฉพาะผู้ได้รับบัตรเชิญ)<br />

THU 2<br />

MAY<br />

2<strong>02</strong>4<br />

11.00-<br />

12.00<br />

หญิงเหล็กในิตำานิานิ by อุาจารย์แม่<br />

กึ๋ง รศ.ยุพยง เหมะศิลปินิ<br />

13.00-<br />

16.00<br />

ประชุุมใหญ่สามัญประจำป ี 25<strong>67</strong><br />

(Jupiter 4-7)<br />

19.00-<br />

20.00<br />

Live Music<br />

by Trio Band<br />

12.30-<br />

13.30<br />

ระบายรสชูาติกาแฟ<br />

by พิรุณพงศ์ จุลลางกูร, และพัทธ<br />

วรรณ สุกทนิ<br />

10.30-<br />

11.30<br />

บทเรียนิสถาปนิิก ชีีวิต ชุุมชูนิ<br />

(Collective Architectural Community)<br />

(Jupiter 11-13)<br />

14.00-<br />

15.00<br />

15.00-<br />

16.00<br />

16.00-<br />

17.00<br />

17.00-<br />

18.00<br />

TIDA : APSDA Talk<br />

Material and Labor: Industrial craft<br />

as a catalyst for architectural<br />

by David Schafer (Studiomake)<br />

งานิประกาศผัล TIDA Thesis<br />

Awards 2<strong>02</strong>3<br />

Talk to me<br />

by ทรงกลด บางยี่ขันิ<br />

11.30-<br />

12.30<br />

13.30-<br />

14.30<br />

16.00-<br />

17.00<br />

จากยูเนิสโกถึงอุาษิา เคล็ดลับทำา<br />

อย่่างไรถึงจะได้รางวัล? (Heritage<br />

Conservation Awards) (Jupiter 11-<br />

13)<br />

เรือุงควรรีบรู้ อุุตสาหกรรมอุอุกแบบ<br />

และก่อุสร้างไทย (Collective<br />

Language for Thai Architects and<br />

Designers) (Jupiter 11-13)<br />

บทสนิทนิาขอุงผู้้สร้างสรรค์งานิ<br />

สถาปนิิก'<strong>67</strong> (Collective Creators of<br />

Architect'24) (Jupiter 11-13)<br />

17.00-<br />

22.00<br />

เชิิดชููสถาปนิิกในิโอุกาสครบรอุบ 90<br />

ปี สมาคมสถาปนิิกสยาม ในิพระบรม<br />

ราชููปถัมภ์์ (Jupiter 8-10)<br />

หมายเหตุ : กำาหนดการอาจมีีการเปลัียนแปลังตามความเหมาะ สัามารถดูรายลัะเอียดเพิมเติม www.asaexpo.org


Main Stage<br />

JUPITER<br />

<strong>ASA</strong> CLUB / KID CLUB<br />

FRI<br />

3<br />

MAY<br />

2<strong>02</strong>4<br />

11.00-<br />

12.00<br />

13.00-<br />

14.00<br />

งานิมอุบรางวัล Publicity for Thai Architects<br />

TALA seminar: Toward carbon Neutral<br />

11.00-<br />

12.00<br />

งานิประกวดหัวข้อว ิจัย<br />

<strong>ASA</strong> International Abstract<br />

Competition 2<strong>02</strong>4<br />

(Jupiter 11-13)<br />

19.00-<br />

20.00<br />

Live Music<br />

by Trio Band<br />

14.00-<br />

15.00<br />

15.00-<br />

16.00<br />

16.00-<br />

17.00<br />

มอุบรางวัล <strong>ASA</strong> platform Selected materials<br />

2<strong>02</strong>4<br />

ว่าด้วยฮวยจุ้ย และงานิอุอุกแบบ by<br />

ญาโณทัย ตรีรัตน์์โชติิกุล<br />

รูปเปลียนิ แก่นิเดิม by คุณญาโณทัย<br />

ตรีรัตน์์โชติิกุล<br />

17.00-<br />

18.00 แคมป์ ปิ ง...ดวงจันิทร์ by คุณสุุริยะ อัมพันศิริ<br />

รัตน์แลัะ คุณซึ่ัลัมาน มูเก็ม<br />

13.00-<br />

14.00<br />

15.00-<br />

17.00<br />

สัมผััสสถาปัตย์ มุมมอุงขอุงนััก<br />

อุอุกแบบรุ่่นใหม่<br />

(Jupiter 11-13)<br />

by Singapore Government &<br />

Governer Chatchart (BMA)<br />

การขอุอุนิุญาตก่อุสร้างวิถีใหม่:<br />

กรณีศึกษิาประเทศสิงคโปร์<br />

(The New Age of Construction<br />

Permitting Process : Singapore<br />

Case Study) (Jupiter 11-13)<br />

18.00-<br />

19.00<br />

CDAST Award Presentation & TOYARCH<br />

Award Ceremony<br />

SAT 4<br />

MAY<br />

2<strong>02</strong>4<br />

10.30-<br />

12.30<br />

12.30-<br />

13.30<br />

15.00-<br />

16.00<br />

17.00-<br />

18.00<br />

18.00-<br />

19.00<br />

19.00-<br />

20.00 <strong>ASA</strong>SA<br />

Kiddative Coversation Atchitecture<br />

Colourful Conversation: Illustrator meets<br />

Storyteller by กวินิ ศิริพานิิชู และค ุณธัชูมา<br />

พรรณ จันิทร์จำรััสแสง<br />

<strong>ASA</strong> Student Workshop Showcase & <strong>ASA</strong>SA<br />

สถาปัตย์ พลัดเมือุง by คุณเผด ิมเกียรติ<br />

สุขกันต์์ และ คุณเอุกภ์าพ ดวงแก้ว<br />

CDAST Water Color Showcase<br />

11.00-<br />

12.00<br />

14.00-<br />

15.00<br />

16.00-<br />

17.00<br />

13.00-<br />

17.00<br />

"Marina Tabassum Architects,<br />

in Bangladesh" by Marina<br />

Tabassum (Jupiter 11-13)<br />

"Architecture and Context" by<br />

Mr. Antoine Chaaya (Jupiter<br />

11-13)<br />

"Socio-climatic Spaces" by Ar.<br />

Daliana Suryawinata<br />

Dr. Florian Heinzelmann (Jupiter<br />

11-13)<br />

<strong>ASA</strong> : เรือุงอััคคีภััย และ Event<br />

สถาปนิิกทำาได้<br />

(Jupiter 7)<br />

13.30-<br />

14.30<br />

13.00-<br />

14.00<br />

16.00-<br />

17.00<br />

17.00-<br />

19.00<br />

18.00-<br />

22.00<br />

Kiddative Present Project<br />

Live Music<br />

by Trio Band<br />

Live Music<br />

by Trio Band<br />

<strong>ASA</strong> : จบสถาปัตย์เป็ นิอุะไรก็ได้<br />

ยกเว้นิสถาปนิิก<br />

<strong>ASA</strong> Night : Space<br />

งานิอุาษิาไนท์์ 2<strong>02</strong>4 (ห้อุง<br />

แกรนด์์ ไดมอุนิ บอุลรูม อุาคา<br />

รอิิมแพ็คฟอุรั ม)<br />

SUN 5<br />

MAY<br />

2<strong>02</strong>4<br />

10.30-<br />

12.30<br />

12.30-<br />

13.30<br />

15.00-<br />

16.00<br />

16.00-<br />

17.30<br />

Kiddative Coversation Atchitecure<br />

Flavour Profile: the Design, the Structure,<br />

the Details by แบรด ชูืนิสมทรง<br />

Out of the classroom: education, practice,<br />

and thinking in architecture by Jenchieh<br />

Hung & ผัศ. สรายุทธ ทรัพย์สุข<br />

Talks : สถาปัตย์ดีเด่นิ<br />

11.00-<br />

12.00<br />

14.00-<br />

15.00<br />

16.00-<br />

17.00<br />

"Hot Air: Decarbonization<br />

on the Equator" by Dr. Erik<br />

L'Heureux (Jupiter 11-13)<br />

"Basic Elements" by<br />

Ms. Tonkao Panin (Jupiter<br />

11-13)<br />

"Landscape in Motion" by Mr.<br />

Ma Yansong (Jupiter 11-13)<br />

13.30-<br />

14.30<br />

16.00-<br />

17.00<br />

19.00-<br />

20.00<br />

Kiddative Present Project<br />

Live Music<br />

by Trio Band<br />

Live Music<br />

by Trio Band<br />

17.30-<br />

18.00<br />

มอุบรางวัล Best Innovation Themetic<br />

Pavillion<br />

13.00-<br />

18.00<br />

TALA NCLA: Academic review<br />

( Jupiter 7 - 8 )


ผัังนิิทรรศการสมาคมฯ : <strong>ASA</strong> ZONE<br />

Challenger 2<br />

Top View and Group Zonning


กิจกรรม <strong>ASA</strong> COLLECTIVE EXPERIENCE กิจำกรรมท์ีต่อยอดจำาก Human Library ท์ีจััดไปเม้องานสัถาปนิก’66 ท์ีผ่านมา ซึ่่งเป็น<br />

กิจำกรรมถ่ายท์อดประสับการณ์ แลัะเร้องราวตามความถนัดของนักออกแบบแต่ลัะท่่าน ผ่านการบอกเล่่าแลัะพูดคุยอย่างใกล้้ชิดเป็น<br />

กันเอง (Sensory Intimacy) ท์ีถูกรวบรวมแลัะตกผลึึกผ่านประสับการณ์แลัะความสันใจำของผู้บรรยายทั้ ้งชาวไท์ยแลัะต่างชาติท์ีจำะ<br />

มาแบ่งปันเร้องราว แลักเปลัียนความรู้ ความคิด แลัะประสับการณ์ร่วมกันออกสัู่สัาธุารณะ แลัะ <strong>ASA</strong> Profesional Seminar<br />

เป็นสััมมนาวิชาชีพท์ีให้ความรู้้ทางด้านสัถาปัตยกรรมอย่างเข้มข้น สามารถลงทะเบียนิได้ที www.asaexpo.org


นิิทรรศการภููมิภ์าค รวบรวมผัลงานิและกิจกรรม รวมถึงงานิสถาปนิิกภููมิภ์าค โดยกรรมาธิิการสัถาปนิกภููมิภ์าคทั้ ้ง 4 ประกอบ<br />

ด้วย กรรมาธิิการสัถาปนิกล้้านนา อีสัาน ทัักษิณ แลัะ บูรพา<br />

นิิทรรศการ <strong>ASA</strong> Platform Selected Material 2<strong>02</strong>4 รวบรวมข้อมูลวััสด ุสำำาหรับงานออกแบบท์ีน่าจัับตามองในปี 2<strong>01</strong>4 ซึ่่งคัด<br />

สัรรโดยทีีมงาน <strong>ASA</strong> Platform กิจกรรมโซนิ Dooddle เหมาะสำำาหรับน้องๆ ท์ีสันใจร่่วมกิจำกรรมท์างด้านสัถาปัตกรรม<br />

ส่วนิงานิพื นิทีกิจกรรมและบริการ<br />

ACT + <strong>ASA</strong> Shop - พ้ ้ นท์ี จำำาหน่ายหนังสืือแลัะของท์ี ระลึึกสัมา<br />

คมฯ หนังสืือวิชาการจำากสัถาบันการศ่กษา<br />

<strong>ASA</strong> Book Shop – พ้ ้นท์ีจััดจำำาหน่ายหนังสืือจำากสัถาบันการศ่กษา<br />

แลัะองค์กรท์างด้านสัถาปัตยกรรม<br />

<strong>ASA</strong> Club - พ้ ้ นท์ี Meeting Point แลัะจุุดพักผ่อนประจำำาของชาว<br />

อาษา<br />

<strong>ASA</strong> Night – งานสัังสัรรค์พบปะตามประเพณีของเหล่่าสัมาชิก<br />

อาษาทุุกรุ่น ทุุกสมััย ทุุกสัถาบัน<br />

In Partnership with<br />

Sponsored by

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!