Bernard Hałaczek

staff.amu.edu.pl

Bernard Hałaczek

Przegląd Antropologiczny – Anthropological Review • Vol. 69, 55-68 (2006)

Kronika (Chronicle)

Nowi członkowie honorowi PTA

KSIĄDZ PROFESOR BERNARD HAŁACZEK

Urodzony 14 września 1936 roku w Katowicach,

emerytowany profesor antropologii

w Instytucie Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu

Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW)

w Warszawie oraz Instytutu Antropologii

Uniwersytetu Zuryskiego.

Studiował w latach 1954–1959 filozofię

i teologię w Wyższym Śląskim Seminarium

Duchownym w Krakowie, a w latach 1960–

1964 filozofię przyrody na Katolickim Uniwersytecie

Lubelskim. Jego głównymi nauczycielami

tego okresu byli profesorowie

ks. Kazimierz Kłósak w Krakowie oraz

ks. Włodzimierz Sedlak w Lublinie, pod kierunkiem którego napisał pracę magisterską

na temat antropogenezy w ujęciu o. Teilharda de Chardin. Jako asystent

w Katedrze Biologii Teoretycznej KUL został w 1966 roku skierowany na specjalistyczne

studia z antropologii przyrodniczej. Odbył je w Szwajcarii, w Instytucie

Antropologii Uniwersytetu Zuryskiego i zakończył w 1972 roku rozprawą doktorską

Die Langknochen der Hinterextremität bei simischen Primaten (pod kierunkiem

prof. Josefa Biegerta).

Po promocji na doktora filozofii w zakresie nauk przyrodniczych (tzw. Philosophie

II) Uniwersytetu Zuryskiego odbył kilkumiesięczne staże w kolejnych ośrodkach

naukowych. Odwiedził w tym celu Institut d’Antropologie de la Sorbonne

w Paryżu, Peabody Museum Yale University w New Haven, University of the

Witwatersrand Medical School w Johannesburgu i Uniwersytet w Regensburgu.

Kontakty naukowe kontynuował poprzez współudział w badaniach Uniwersytetu

Lowańskiego na stanowiskach neolitycznych z Masywu Chauveau w Belgii, wykłady

gościnne na uniwersytetach w Tybindze i Moguncji oraz przez udział w redakcji


56

Nowi członkowie honorowi PTA

mediolańskiego „KOS. Rivista di Scienza e Etica” i stałą współpracę z Instytutem

Antropologii i Instytutem Socjologii Uniwersytetu Zuryskiego.

Z początkiem 1974 roku został zatrudniony jako adiunkt na Wydziale Filozofii

Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej (ATK) w Warszawie. Tu, na podstawie

dorobku naukowego, zdobył w 1980 roku stopień doktora habilitowanego.

Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1991 roku. Od 1982 roku był kierownikiem

Katedry Historii i Filozofii Nauki, a od 1992 roku, do dziś – kierownikiem Katedry

Filozofii Człowieka w Instytucie Ekologii i Bioetyki. Pełnił funkcje prodziekana,

a następnie dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej. Poza ATK (obecnie UKSW),

od 1973 roku wykładał filozofię przyrody i filozofię człowieka w Wyższym Śląskim

Seminarium Duchownym w Katowicach.

Jego dorobek zawiera wiele prac naukowych, w których podejmuje problematykę

z kilku dziedzin: filogenezy człowieka i historii paleoantropologii, antropologii demograficznej,

ekofilozofii i bioetyki oraz historii i filozofii nauki.

More magazines by this user
Similar magazines