Bestyrelsesmøde 7. + 8. maj 2004 Middelfart - SSP Samrådet

ssp.samraadet.dk

Bestyrelsesmøde 7. + 8. maj 2004 Middelfart - SSP Samrådet

Bestyrelsesmøde 7. + 8. maj 2004 Middelfart

Bornholms amt

Dagsorden:

Repræsentant mødt afbud

Frederiksborg amt Martin Bannow -MB x

Fyns amt Henning Arentsen -HA x

Nordjyllands amt Erik Gravesen -EG x

Ribe amt Markus Jessen -MJ x

Ringkøbings amt Hans Christian Norlyk -HC x

Roskilde amt Pia Borg -PB x

Stor København Vibeke Foltmann -VF x

Stor København Jens Arntsberg -JA x

Storstrøms amt Aksel Poulsen -AP x

Sønderjyllands amt Peter Skivild -PS x

Vejle amt Kim Hansen -KH x

Vestsjælland amt Karin Snevang -KS x

Viborg amt Anders K. Olesen -AO x

Århus amt Pia Hostrup -PH x

1) Godkendelse af dagsorden

Kim Hansen bad under pt. 8, at vi drøftede hjemmesiden igen, igen.

2) Godkendelse af referat fra mødet d 16 marts 2004

Ref. fra 16.3.2004 GODKENDT.

3) Præsentation af bestyrelsen(og datoer for bestyrelsesmøder )

mandag den 23. august

tirsdag den 16. november

Onsdag den 9. februar 2005

Generalforsamling -bestyrelsessamling mandag den 14. marts 2005

Døgnmøde: 10. + 11. maj 2005

4) Konstituering:

5)

valg af næstformand - Pia Borg

Valg af sekretær - Peter Skivild

Repræsentationer i udvalg i Det Kriminalprævntive Råd:

- UKO (HC) suppl. (KS )

- SSP (MB) (JA)

- MPU (miljøplanudv.) (PB) (HA)

-LIONs Quest: Samrådet udtræder marts 2005. Erik Graves fortsætter.


5) Opsamling og evaluering af generalforsamling

GENERALFORSAMLINGEN:

- Afviklingen kunne umiddelbart virke FOR planlagt. Hvis der skal debat, så

måske ikke en styring fra en talerstol, men måske mere efter en cafemodel.

- Meget uforstående over for kritikken. Mit amt har udtalt, at

generalforsamlingen var målrettet og med fremdrift. Stor ros til bestyrelsen for

alle de ting, der er sat i gang

- God tempo på generalforsamlingen.

- Samrådets undersøgelse kunne godt være en debat værd.

- Der manglede to beretninger, som så burde være fremlagt mundtligt

- Formanden for amterne bør spørge/undersøge: hvilke ting kunne

medlemskommunerne ønske, der bliver focuspunkter på generalforsamlingen.

ÅRSMØDET:

KS talte på vegne af årsmødearrangørerne:

- Arbejdsgruppen manglede - en køreplan fra tidligere år

(KH/PB: det var blevet tilbudt).

- krav til faglighed på Årsmødet

- der bør være en rutineret bestyrelsesmedlem til at være sparring i

planlægningen.

- bestyrelsen bør melde tidligt ud, hvis de ikke kan bakke op om tema og form

- hvordan får vi alle til at bo på Pejsegaarden.

- arbejdsgruppen var selv utilfredse med "Projektmageren" (Michael Hansen)

Han kom ikke godt igennem processen. Opsamlingen er ikke meget værd i

forhold til den undersøgelse bestyrelsen havde lavet. Han var ikke pengene

værd.

Blandede meninger fra bestyrelsen:

- Der skal være et fagligt indhold, som tilgodeser såvel nye som gamle SSPkonsulent.

- Kan vi "gabe" over den store spredning i faglighed på et årsmøde (forskellige

uddannelser til ingen uddannelse).

- Tema på årsmødet var generelt "for smalt" og mest egnet til "nye" SSPpersoner.

- God socialt indhold

- Købmandsbutikken virker stadig ikke

- Bestyrelsen har på mange fronter tilbudt arbejdsgruppen (Michael) hjælp.

- Arrangerende amt skal forholde sig til rygning under morgenmaden og

aftensmaden,

- Der blev skabt mange nye kontakter i det landsdækkende netærk

- Mange gode input for primært nye SSP-folk


Idekatalog i forbindelse med workshop:

Ideerne – de første 3 sider, vil blive lagt ud på hjemmesiden under ”Årsmøde

2004”. Medlemmerne vil blive orienteret pr. mail desangående.

5) Tema: Nutidens unge -Lisa Færch, leder af formidlingscentret for børn,

unge og familier deltog i dialogen.

Temaet var UDVIKLINGEN PÅ BØRN - OG UNGEOMRÅDET

Et par spændende timer, hvor meningerne blev udvekslet. Vi drøftede bl.a. de

kompetencer, der skal til for at klare de opgaver, der er for en SSP-konsulent i

dag.

Lise Færch inviterede Kim Hansen "op til dans" - skal vi lave kurser sammen?

Kan vi finde nogle overordnede mål. Nogle dybereliggende kursustitler. Skal vi

invitere andre faggrupper ind i en arbejdsgruppe, for at styrke et meget højt

faglighed. Skabe et ydre image?

- Kan vi sætte overskrifter på denne dialog med hensyn til opgradering af

vores faglighed. Inden næste møde har Pia og Kim taget kontakt Lisa Færch.

De vil fremlægge resultatet på næste bestyrelsesmøde.

6) Status og input på arbejdsgrupperne

a. styrkelse af amtsarbejdet-HC ?

Vibeke fremlagde et oplæg til forretningsorden for SSP-Københavns amt.

Lovede at maile den rundt til bestyrelsen, når den var vedtaget.

b. Kursusudvalg-Pia Pia udfylder

c. Lønundersøgelse-Karin Udsat

d. SSP-dagen-Vibeke Udsat

e. Presseudvalg-Kim. Udsat

7) Ideer og oplæg til årsmødet 2005 Udsat

8) a) SSP-magasinet-hvad skal der ske med det?

Pris for 4 numre = 500.000,- kr. + forsendelse. Samrådet har ikke pengene.

Journalisterne arbejder på - gennem fonde, at skaffe den nødvendige kapital.

b) Hjemmesiden igen, igen.

30.000,- kr for køb af hjemmesiden. Prisen for webmaster er ca. 120.000,-

kr., hvilket er et prisniveau, hvor SSP-Samrådet ikke kan være med. En proff.

"artikelmager" vil tage ca. 600,- kr., hvis vi skal ud at købe en mdl. artikel.


Vibeke og Jens vil sætte sig sammen for at komme med ideer til ændringer.

Hvordan skal fladen se ud. Hvordan gør vi den aktiv? osv. Hver gang der er

noget nyt SKAL, der udsendes en mail til medlemmerne.

9) Økonomi

Forbruget er som budgetteret, jfr. udleverede regnskabsrapporter. Årsmødet løber

rundt med et mindre overskud. Der mangler endnu et par regninger.

10) Orientering

11) evt.

Peter uddelte diverse bøger og video ud til anmeldelse. Forventes sendt til

Aksel, så det kan komme på nettet senest 4 uger efter.

Vibeke uddelte vedtægter for Storkøbenhavns amt (vil sende dem ud

elektronisk , når de var godkendt).

More magazines by this user
Similar magazines