16.07.2013 Views

Studieretningsfolder.. - Niels Steensens Gymnasium

Studieretningsfolder.. - Niels Steensens Gymnasium

Studieretningsfolder.. - Niels Steensens Gymnasium

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Niels Steensens Gymnasium

Studieretninger 2013

... dit valg, dit liv


Kom og vær med

2

Bliv en del af vores fællesskab!

Velkommen til Niels Steensens Gymnasium

Denne folder vil give dig et overblik over, hvordan de næste tre år af

dit liv kan forme sig, når du vælger vores skole.

Vi tilbyder dig en uddannelse på en skole der er unik: et fantastisk

sammenhold, moderne faciliteter, internationale aktiviteter,

spændende studierejser og engagerede lærere.


Niels Steensens Gymnasium

Hvem er vi, og hvad er vi for en skole?

Gymnasiet er tre vigtige år i dit liv - så du skal vælge en skole, der passer

til dig, og det du vil med dit liv. I dette hæfte kan du se, hvem vi er, og

hvad vi er for en skole.

Niels Steensens Gymnasium

Niels Steensens Gymnasium er en privat skole. Den er en del af et

verdensomspændende netværk af jesuiterskoler med over 2 mio. elever

fordelt på universiteter, gymnasier og grundskoler i 69 lande. Alle er

kendetegnet ved et katolsk værdigrundlag, høj faglighed og uddannelse

af reflekterende elever med omsorg for andre.

Dette sætter vi også højt på Niels Steensens Gymnasium. Vi lægger

vægt på en høj faglighed, hvor eleverne udnytter deres evner optimalt

og får de bedste forudsætninger for videre uddannelse. Vi vil også gerne

være med til at danne eleverne, så de senere i livet kan bruge deres

evner til gavn for andre i samfundet - både lokalt og globalt. Samtidig er

vi en skole, som med glæde har taget imod og fortsat vil tage imod alle

uafhængigt af religiøst ståsted.

Niels Steensens Gymnasium er en kristen skole, hvor der ikke ses nogen

modsætning mellem naturvidenskabelig erkendelse og religion. Skolen

har navn og forbillede efter danskeren Niels Steensen, som i 1600-tallet

gjorde store naturvidenskabelige opdagelser inden for geologi og

anatomi og senere i livet blev både katolsk præst og biskop.

Den faglige undervisning og ekstra tilbud

August 2012 flyttede vores gymnasieafdeling til nye lyse lokaler med

elevlounger, gruppearbejdsrum og store lyse klasselokaler med Smart-

Boards på 2.sal i skolens hovedbygning.

IT er i dag er en integreret del af arbejdet med fagene, og alle elever

skal derfor medbringe en PC til den daglige undervisning. Du kan læse

mere om dette på side 27.

I mange af fagene foregår undervisningen på små hold (studieretningsfagene

og valghold), så der er mere tid til den enkelte elev. Desuden

lægger vi vægt på både at tilgodese dem, der har eventuelle faglige

mangler når de begynder, og på at udfordre elever med særlige evner.

Vi har erfaring for, at en lille gruppe elever har problemer særligt i de

naturvidenskabelige fag, når de begynder i 1.g. Derfor tilbyder vi det

første halve år ekstra matematiktimer til disse elever. Desuden er der

lektiecafé i matematik, fysik og kemi hver uge for alle skolens elever.

Til de særligt talentfulde er der ekstra tilbud - fx tilbud om at få en

3


4

plads på Akademiet for Talentfulde Unges særlige talentforløb sammen

med andre unge i hovedstadsområdet, tilbud om at deltage i projekt

forskerspire og diverse landsdækkende konkurrencer i de forskellige

fag samt studiekredse i emner på universitetsniveau. Endelig har elever

med særlige talenter inden for kinesisk mulighed for at få legat til et års

undervisning på et kinesisk universitet.

Dannelse

Det er vigtigt for os, at der er plads til forskellighed, og at man respekterer

og drager omsorg for hinanden. Der er mange tværgående aktiviteter

på skolen - bl.a. den årlige musical og rejser på tværs af klasser.

Det betyder, at eleverne kender hinanden godt og har det godt sammen

- også på tværs af klasser og årgange.

Omsorgen for andre mennesker både lokalt og globalt er en værdi, der

præger mange aktiviteter på skolen - bl.a. fællestimer og de emner, der

arbejdes med i fagene, fx udviklingsstrategier, udfordringer på miljø- og

klimaområdet, flygtninge og integration. Desuden er en obligatorisk

del af gymnasieforløbet et tyve timers praktikforløb, socialpraktik, hvor

eleverne hjælper til på et plejehjem, et handicapcenter eller lignende og

lærer sider af livet at kende, som de måske ellers ikke ville møde.

Niels Steensens Gymnasium vil vi, uden at være missionerende,

understøtte, at eleverne reflekterer over, hvem de er og hvilke værdier,

de vil lægge til grund for deres liv. Det arbejder vi med i den daglige

undervisning og gennem retræterne, som du kan læse mere om på de

følgende sider.

Niels Steensens Gymnasiums værdigrundlag kommer også til udtryk

ved Kirkeårets store højtider, som fejres med messer og gudstjenester i

jesuitternes smukke kirke, Sankt Augustin, der ligger lige ved siden af

skolen. Derudover er der tilbud om messer hver tirsdag med efterfølgende

fælles frokost for de deltagende elever. Ved at bringe vores elever

i kontakt med den kirkelige tradition håber vi, at vores elever, uanset

ståsted, tør åbne sig op for en større forståelse af tilværelsen og dens

mangfoldige spørgsmål.


Science

Skolen lægger stor vægt på at give eleverne en solid faglig ballast inden

for de naturvidenskabelige fag. Undervisningen foregår i moderne

veludstyrede faglokaler, og en stor del af undervisningen tager udgangspunkt

i arbejde med forsøg og øvelser. Der er også en del ud af huset

aktiviteter med besøg på bl.a. DTU, Københavns Universitet og forskellige

virksomheder.

Internationale aktiviteter

Den internationale dimension er en vigtig del af Niels Steensens Gymnasiums

profil. Vi vil gerne bibringe vores elever internationalt udsyn

samt respekt og forståelse for andre kulturer og religioner.

Det gør vi ved at give eleverne mulighed for at møde det internationale

både her på skolen og udenfor. De møder den internationale dimension

i undervisningen, men også ved at møde lærere og andet personale

fra mange forskellige lande. Desuden kommer vores elever med mange

forskellige nationale, religiøse og kulturelle baggrunde, hvilket betyder,

at eleverne lærer at respektere og anerkende forskellighed. Samtidig tilbyder

vi dem deltagelse i mange internationale aktiviteter, som du kan

læse om på de følgende sider.

5


6

Kinesisk på NSG

Kinesisk kultur har en særlig betydning for Niels Steensens Gymnasium

som jesuiterskole. Jesuitterne var tidligt tilstede i Kina og bidrog betydeligt

til videnskabs- og kulturformidlingen mellem øst og vest.

Inspireret af dette arbejde, og for at give vore elever de bedst mulige

kompetencer til deres fremtidige liv, udbyder skolen kinesisk som både

begynder- og fortsættersprog på A-niveau i gymnasiet. Desuden udbydes

i samarbejde med Confucius Institute på Copenhagen Business

School (CBS) en studieretning med fagene Kinesisk A, Samfundsfag A

og Matematik B. Du kan læse mere om denne studieretning og skolens

øvrige kinesiske aktiviteter i det følgende.

Idræt

Idræt har en stor plads på skolen og er med til at skabe fællesskab mellem

alle skolens elever. Årligt er der en række idrætsaktiviteter på tværs

af klasser og årgange bl.a. jule-volleystævne og skolens motionsdag i

Dyrehaven. I erkendelse af hvor vigtig motion er både for sundhed og

indlæringsevne, tilbyder skolen eleverne deltagelse i forskellige idrætsaktiviteter

to morgener om ugen ved gymnasiets idrætslærere. Derudover

indbydes nogle af skolens elever hvert år til forskellige internationale

idrætsstævner hos skolens partnerskoler.

Kontakt- og besøgsdag

Vi håber, at du har fået lyst til at høre mere om os. Du kan tilmelde

dig en af skolens besøgsdage via vores hjemmeside www.nsg.dk. På de

følgende sider kan du læse mere om skolens aktiviteter, studieretninger

og valgmuligheder samt se udtalelser fra vores elever. Hvis du har

spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig på telefon 39 16

23 51 eller e-mail jp@nsg.dk.

Lise Baadsgaard Jepsen

Rektor

Niels Steensens logo

Niels Steensens Gymnasium er opkaldt efter den store danske anatom,

geolog og senere katolske biskop Niels Steensen (1638-1686).

Skolens logo, et hjerte med et kors, stammer fra Niels Steensens brevsegl

og senere bispesegl. I sine anatomiske studier påviste videnskabsmanden

Niels Steensen, at hjertet er en muskel. Hjertet i seglet står for

Niels Steensens naturvidenskabelige forskning og erkendelse. Korset

står for troen på Jesus Kristus. Skolens logo forbinder således tro og

videnskab til en enhed, som Niels Steensen levede ud fra.

Vi håber, at vores elever får inspiration fra Niels Steensens tanker:

”Skønt er det, vi ser.

Skønnere det, vi forstår.

Men langt det skønneste er det, vi ikke fatter.”

Niels Steensen


Niels Steensens Gymnasium

Hvad skal man vælge?

Der findes et hav af forskellige gymnasier, der alle frister med forskellige

emner, bygninger, mennesker, læringsprogrammer og hvad ved jeg.

Man står og skal tage det første skridt på en rejse, som man ved varer de

næste 3 år. 3 år, som skal fyldes med lærdom, mere lærdom og endnu

mere lærdom, men de skal også fyldes med oplevelser, med nye venner,

med gamle venner – det vil være de mest indflydelsesrige år i ens liv

indtil nu, så der skal vælges med både hjerte og hjerne.

At vælge Niels Steensens Gymnasium var for mig at få opfyldt alle disse

krav, jeg havde til et gymnasium. Fagligheden er i højsædet, og det kan

mærkes på de engagerede lærere, som er til stede, og som ser én. Vi skal

alle ud på en rejse, som kan gøre os rede til det voksenliv, som kommer

lige om lidt – men der er også en mulighed for den fordybelse og refleksion,

som også skal til.

Globalisering bruges som et magisk trylleord, som skal hjælpe alle

i denne verden til at komme videre, og på Niels Steensens bliver vi

udfordret – både internt og eksternt. Eleverne kommer fra alle mulige

familier, og vi kommer med hver vores ideer, traditioner og måder at

reflektere på. Vi lærer at samarbejde, at lytte og at finde løsningerne,

som kan være til alles bedste. At sammenholdet og stemningen på vores

lille gymnasium er unik, kan alle blive enige om. Alle hjælper og støtter

hinanden, fordi man kender hver enkel, der går på stedet, og folk

respekterer hinanden. Det giver en tryghed, der resulterer i nogle elever,

der hviler dybt i sig selv og er selvsikre.

Eksternt møder vi både elever fra USA, Polen, Kroatien og Kina, blot

for at nævne nogle lande. Vi mødes på tværs af landegrænser, religioner

og filosofier, og vi lærer at lytte og reflektere over det, vi ser og hører.

Vi besøger disse lande, og derigennem udvides vores egen verden med

nye ideer, nye tanker og nye venner. Udvekslingsprogrammerne giver os

venskaber for livet.

For mig har Niels Steensens samlet hele verden og givet mig en mulighed

for at snuse til det hele, inden jeg tager den endelige beslutning

om, hvad jeg vil bruge mit liv til. Og jeg vil finde det skridt, som giver

mig den første rejse. Ballasten fra skolen, og dens tilgange til at få ny

viden, ruster mig på denne måde til at kunne reflektere over det videre

uddannelsesforløb.

Jeg havde lyst til et gymnasium, der både havde et bredt internationalt

perspektiv, men også gav mig en eftertænksom indsigt. Jeg valgte Niels

Steensens Gymnasium. Et valg, jeg aldrig vil fortryde. Og måske er det

også det rette valg for dig?

Sarah, elev på NSG

En elevs perspektiv

7


Opbygning og fag

8

Dansk A NV 1 Idræt C Engelsk B

Dansk A Historie A Idræt C Engelsk B

Dansk A Historie A Idræt C Engelsk B

Dansk A Historie A Idræt C

...i den treårige stx uddannelse

Undervisningen over de tre år er bygget op med et halvt års grundforløb og et to et halvt års studieretningsforløb.

Endeligt valg af studieretning foretages i december, og studieretningsforløbet begynder i januar i 1.g.

Uanset hvilken studieretning, der vælges, vil nedenstående fag og niveauer indgå i uddannelsen.

Oldtidskundskab

C

2. fremmedsprog

B

2. fremmedsprog

B

2. fremmedsprog

B

Samfundsfag

C

Samfundsfag

C

Religion C

Kunstneriske

fag C

Kunstneriske

fag C

Matematik

C

Matematik

C

Fysik C

Fysik C

Almen

sprogforståelse

1 Naturvidenskabeligt grundforløb

Derudover bruges 200 timer i studieretningsforløbet på almen studieforberedelse, AT. Her arbejder eleverne

i særlige projektperioder med problemstillinger på tværs af fagene. Forløbet afsluttes med en mundtlig

eksamen i 3.g på baggrund af en synopsis.

Niels Steensens Gymnasium kan du vælge et af følgende 2. fremmedsprog: Spansk A, Kinesisk fortsættersprog

A, Kinesisk begyndersprog A, Tysk fortsætter B og Fransk fortsætter B. Du kan gennem valgfag

opgradere Tysk og Fransk til A-niveau. Du skal vælge mellem et af følgende kunstneriske fag på C-niveau:

Billedkunst, Musik, Drama og Mediefag.

Udover disse obligatoriske fag skal hver studieretning indeholde yderligere 8 blokke med fag og niveauer.

Hver blok svarer til et års undervisning.

A-niveau fag

(bruges til at hæve et B-niveau

til A)

B-niveau fag

(bruges til at hæve et C-niveau

til B)

C-niveau fag

A-niveau fag A-niveau fag

B-niveau fag

Naturvidenskabeligt fag på

C-niveau: Naturgeografi,

biologi eller kemi

Naturvidenskabeligt fag på

B-niveau

Naturvidenskabeligt fag på

C-niveau: Naturgeografi,

biologi eller kemi

B-niveau fag

C-niveau fag

Dvs. at det er disse blokke, der toner den enkelte studieretning. I det følgende ses en beskrivelse af de enkelte

studieretninger med angivelse af de 8 blokke og muligheder for valgfag.


Udbud af studieretninger 2013

Det samlede overblik

NR 1. fag 2. fag 3. fag Naturvidenskabelige fag Frie valgfag

1 Matematik A Filosofi C Fysik A Kemi og Biologi

2 Matematik A Fysik B Kemi B Kemi og Biologi

3 Biologi A Idræt B Matematik B Kemi og Biologi

1 A-niveau

1 C-niveau

1 A-niveau

1 C-niveau

4 Samfundsfag A Engelsk A Matematik B Naturgeografi og Biologi 1 C-niveau

5 Kinesisk A Samfundsfag A Matematik B Naturgeografi og Biologi 1 A-niveau

6 Engelsk A Religion B Samfundsfag B Naturgeografi og Biologi

1 A-niveau

1 C-niveau

7 Latin A Græsk A Naturgeografi og Biologi 1 B-niveau

8 Engelsk A Mediefag B Samfundsfag B Naturgeografi og Biologi

På studieretning 4, 5, 6 og 8 skal der også vælges et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

1 A-niveau

1 C-niveau

9


Science og filosofi

A-niveau fag Matematik A Fysik A

Studieretning 1: Matematik A, Filosofi C og Fysik A

B-niveau fag Matematik B Fysik B Kemi B

C-niveau fag Biologi C Kemi C Filosofi C

I denne studieretning behøver du ikke

at vælge valgfag. Du vil dog få mulighed

for at hæve 2. fremmedsprog,

kemi eller engelsk til A-niveau og

således få et ekstra A-niveau fag.

Hvad opdagede Niels Bohr og Einstein, hvilken betydning fik

deres teorier for menneskeheden, og hvorfor er filosofi prikken

over i’et?

Find svar i fysik og matematik, og stil spørgsmål i filosofi. Det handler

i bund og grund om, hvordan vores verden hænger sammen, hvor vi

kommer fra, og hvor vi er på vej hen. Du vil blive trænet i matematisk

tankegang og i at forstå de teoretiske modeller indenfor fysik. I filosofi

møder du logik og moral, som giver de andre fag den ekstra dimension.

Her er nogle af de spørgsmål vi tager op:

W Hvorfor betyder universets begyndelse noget for os?

W Hvad er verdens mindste byggesten?

W Hvor kommer grundstofferne fra? Hvad bestemmer deres egenskaber?

W Hvad sker der når teknologi bruges destruktivt?

W Hvad kan man bruge integraler, vektorer og differentialligninger

til?

W Hvad har moral og naturvidenskab med hinanden at gøre?

W Hvorfor er Einstein verdens mest berømte videnskabsmand?

W Er logik filosofiens matematik?

W Hvordan ved vi, at vi ved noget?

10>


Du får mulighed for at arbejde som en rigtig forsker, hvor nysgerrigheden

og kreativiteten driver opdagelserne. Du kommer til at beskæftige

dig med eksperimenter, som understøtter teorierne, nogle udfører

vi her på skolen, andre i samarbejde med Niels Bohr Instituttet og DTU.

En mulighed kunne være at studere atomer i et af DTU’s kraftigste

mikroskoper, køle en superleder ned til -196 grader eller sidde ved Niels

Bohrs gamle skrivebord og filosofere.

I tværfaglige forløb spiller fagene godt sammen, og man kan lave

projekter om fx kvantefysik, planeternes bevægelse, superledning eller

radioaktivitet.

Du kan glæde dig til det meningsfulde og spændende samspil mellem

de naturvidenskabelige fag og filosofi. Vi udfordrer vores viden om

verden, bevidstheden og viden i sig selv.

Studieretningen sigter især mod lange naturvidenskabelige studier på

universiteterne og DTU.

11


Science

Studieretning 2: Matematik A, Fysik B og Kemi B

k

12

A-niveau fag Matematik A Valg A

B-niveau fag Matematik B Kemi B Fysik B

C-niveau fag Biologi C Kemi C

Valg C

(evt. valg B eller A)

Lys og farver, stjerner og galakser, kvarker og sorte huller: er du

nysgerrig efter at finde ud af, hvordan verden omkring dig er bygget

op, og hvordan den kan forklares?

Så er dette studieretningen for dig. Den giver dig værktøjer til at undersøge,

hvordan naturen fungerer, og hvorfor naturvidenskab er spændende.

Studieretningen SCIENCE beskæftiger sig med, hvordan naturvidenskab

kan bruges til at forklare verden omkring os. Fysikken giver fx svar

på, hvor grundstofferne kommer fra. Kemi forklarer deres egenskaber,

og hvordan de reagerer. Matematik bruges som et uundværligt redskab i

begge fag til at opstille modeller og beskrive sammenhænge.

På denne måde spiller de tre studieretningsfag godt sammen, hvilket

giver rig mulighed for at lave tværfaglige projekter. Et eksempel kunne

På denne studieretning skal du vælge to af

følgende valgfag: Fysik A, Kemi A, Engelsk

A, Tysk A, Fransk A, Idræt B, Religion

B, Psykologi C eller Filosofi C (mindst et

A-valg)

Hvis du vælger Kinesisk A eller Spansk A

som 2. fremmedsprog bortfalder dit A-valg

(medmindre du ønsker fem A-niveaufag).


være energiproduktion - Hvilke former for energiproduktion og -lagring

kan fremtidens samfund anvende? Solceller, brændselsceller,

vindmøller, solfangere, jordvarme, kernekraft eller er der stadigvæk olie

til kraftværkerne? Her fungerer matematikken som et værktøj, der giver

kemikerne og fysikerne mulighed for at opstille sammenhænge, som

kan efterprøves med eksperimenter.

Andre spørgsmål der kan tages op er:

W Hvordan har vi skabt det verdensbillede, vi har i dag?

W Hvad kan nanoteknologi bruges til?

W Hvad kan man bruge integraler, vektorer og differentialligninger

til?

W Hvad har lys og lyd til fælles?

W Hvordan virker Carbon-14-metoden til at datere gamle mumier?

Med denne studieretning har du mulighed for at besøge Novozymes og

møde forskerne derude, som vil orientere dig om deres nyeste forsk-

ning. Har du lyst til at lave forsøg med fx radioaktivitet eller superledere,

vil et besøg på H.C. Ørsted Instituttet være en oplagt mulighed.

Studieretningen sigter især mod lange og mellemlange uddannelser

indenfor naturvidenskab.

13


Biologi og idrætslinjen

14

A-niveau fag Biologi A Valg A

Studieretning 3: Biologi A, Idræt B og Matematik B

B-niveau fag Biologi B Matematik B Idræt B

C-niveau fag Biologi C Kemi C Valg C

Hvordan reagerer kroppen på doping, og hvordan virker den i det

hele taget? Hvordan kan man ændre elitesportsfolk ved hjælp af

genteknologi?

Svarene på disse spørgsmål og mange flere kan du få svar på i denne

studieretning, hvor menneskekroppen og det levende er centrum.

I biologi bliver menneskekroppen brugt som model i en undersøgelse

af de grundlæggende fysiologiske processer, som holder en organisme

i balance og sætter den i stand til at overleve og formere sig. Undervisningen

foregår i en vekslen mellem teori og eksperimenter i laboratoriet

og undersøgelser i naturen.

Idræt arbejder med forskellige idrætsformer og fokus på tekniske og

taktiske færdigheder, samarbejde og betydningen af selvværd. I teoriundervisningen

arbejder du med forskellige trænings- og idrætsformers

betydning for kroppens tilstand og udvikling, og i et større perspektiv

idrættens historie og dens betydning i samfundet.

Matematik er et uundværligt redskab, når man skal beregne og analysere

data fra forsøg, øvelser og test.

Biologi og idræt fletter sig tæt sammen på alle de områder, der handler

om, hvordan kroppen og dens fysiologi fungerer og kan optimeres. Der

er derfor mange muligheder for samarbejde mellem de to fag.

Obligatoriske fag som historie og religion bliver inddraget, når et emne

skal undersøges i en bredere samfundsfaglig eller etisk sammenhæng.

Studieretningen har to faglige studieture i 3.g, hvoraf den ene er en

skitur med idræt.

Denne studieretning er bl.a. for dig, der overvejer lange og mellemlange

uddannelser indenfor sundhed, ernæring og idræt.

På denne studieretning skal du vælge

to af følgende valgfag: Matematik A,

Engelsk A, Tysk A, Fransk A, Kemi B,

Fysik B, Religion B, Psykologi C eller

Filosofi C (mindst et A-valg)

Hvis du vælger Kinesisk A eller Spansk

A som 2. fremmedsprog bortfalder dit

A-valg (medmindre du ønsker fem

A-niveaufag).


3.g Idræt B

Elever med Idræt B har mulighed for at deltage i et skikursus med deres

idrætshold og idrætslærere.

“Den 11. januar 2012 mødte vi forventningsfuldt op ved DGIbyen,

hvor vi med bus skulle køre mod Hemsedal, som ligger i

Norge. Her skulle vi tilbringe en hyggelig og lærerig uge sammen

på ski. I starten var mange af os skeptiske over for vores evner

på pisterne, og de der ikke havde prøvet det før tvivlede på, om

de ville ligge mere med næsen i sneen end at stå på ski.

“Det viste sig dog at være helt anderledes. Allerede efter en dags

tid med skiene på kom vores skjulte skitalenter frem, og ved

hjælp af vores dygtige lærere Kåre og Mie, som lærte os forskellige

teknikker og tricks, endte vi med at prøve både de stejle sorte

pister, bump og vilde off-pister.”

Sabrina

“Skituren til Hemsedal i Norge i 3.g var en fantastisk og helt enestående

oplevelse. Turen var ikke kun lærerig, men også spændende

og udfordrende på samme tid. Forventningerne var høje,

da vi ankom til destinationen efter en lang rejse i bussen, men

det skulle vise sig at det var det hele værd.

“Dagens program på skituren bestod normalt i skiundervisning

af vores lærere med forskellige fokuspunkter om morgenen og

formiddagen, hvorefter vi fik resten af dagen til at selv udforske

pisterne og forbedre vores skiteknik. Det var især en oplevelse at

kunne stå på ski om aftenen, hvor pisterne blev belyst af mange

lysmaster. Efter en hård og lang dag på skipisterne, var der ikke

noget bedre end at slappe af i de dejlige varme hytter, som vi

boede i.

“Turen var så unik, at vi drenge efter turen blev enige om, at

samme oplevelse skulle gentages, når vi engang blev færdige med

gymnasiet.”

Thomas

15


Den samfundsfaglige linje

Studieretning 4: Samfundsfag A, Engelsk A, Matematik B

A-niveau fag Samfundsfag A Engelsk A

B-niveau fag Samfundsfag B

Naturviden-

skabeligt fag B

C-niveau fag Naturgeografi Biologi

Matematik B

Valg C

(evt. B eller A)

På denne studieretning skal du vælge

et af følgende valgfag: Tysk A, Fransk

A, Idræt B, Religion B, Psykologi C eller

Filosofi C. Hvis du vælger Kinesisk

A eller Spansk A som 2. fremmedsprog

bortfalder dit valg.

Desuden skal du vælge biologi, naturgeografi

eller fysik på B-niveau.

Denne studieretning er for dig, der interesserer dig for det samfund,

du er en aktiv del af. Du får samfundsfag på A-niveau. Her

vil du komme til at arbejde med de tre store hovedområder: politik,

økonomi og sociologi.

Du bliver involveret i den demokratiske debat, får indblik i de økonomiske

magtforhold og relationer mellem det danske samfund og det

internationale. Samspillet mellem de tre studieretningsfag, specielt

matematik, giver et godt grundlag for at beskæftige sig med naturvidenskabelige

samfundsforhold, som fx miljødebatten. Kort sagt, samfundsfag

kvalificerer dig til at danne dine egne samfundsmæssige holdninger

på et solidt fagligt grundlag.

16^


Du får også engelsk på A-niveau, hvilket er en afgørende styrke, når

du skal kæmpe dig igennem de tunge, tykke fagbøger på din videre vej

gennem uddannelsessystemet. Du vil lære at udtrykke dig på et sikkert,

flydende engelsk både skriftligt og mundtligt, og du vil støde på mange

forskellige genrer og materialetyper; lige fra Shakespeare til Salinger.

Engelsk er et mangesidet fag, hvor der også er god mulighed for at arbejde

med præcis det, som du brænder for; for eksempel i dit studieretningsprojekt

som skal skrives i 3.g.

Matematik indgår i studieretningen på B-niveau. I matematik lærer du

fagets præcise logik og formelsprog. Du kommer til at arbejde med be-

viser, matematiske modeller, og du lærer at vurdere deres anvendelighed.

Den solide viden om statistik og naturvidenskab gør dig godt

rustet til at vurdere forhold for mennesker og samfund.

Der er mulighed for et udvekslingsophold i USA. Læs mere om dette på

side 28.

I den samfundsfaglige studieretning lægges der også vægt på samarbejde

med bl.a. virksomheder, organisationer og forskere i form af besøg

uden for skolen og besøg af disse på skolen.

Denne studieretning sigter mod lange eller mellemlange videregående

uddannelser på CBS og universiteterne.

17


Kinalinjen

18

Studieretning 5: Kinesisk A, Samfundsfag A og Matematik B

A-niveau fag Kinesisk A Samfundsfag A

B-niveau fag Matematik B Samfundsfag B

«

Naturvidenskabeligt

fag B

C-niveau fag Naturgeografi Biologi Valg A

Er du interesseret i sprog og internationale forhold? Har du mod

på at komme tæt på det fremstormende kinesiske samfund, bl.a.

gennem et studieophold på vores partnerskole i Beijing? Tager

du den nye globale udvikling med Kina i centrum alvorligt - Så er

Kinalinjen et godt valg.

Fagene samfundsfag, kinesisk og matematik giver gode muligheder for

fagsamarbejde om mange spændende emner med fokus på sprog, kultur

og samfundsforhold. Studieretningen giver dig en dybere forståelse

for de samfundsmæssige forhold samt de religiøse, filosofiske og traditionelle

værdier, der ligger til grund for de moderne samfund i Østasien

og i verden generelt.

« «

På studieretningen får du lært at kommunikere på kinesisk. Med en

fornuftig indsats, bliver du udrustet og i stand til at føre en samtale

samt læse og skrive ukomplicerede tekster med kinesiske skrifttegn. Du

opnår også et bredt indblik i kinesisk kultur, samfund og økonomi.

«

«

Skolen samarbejder med Confucius Instituttet på Copenhagen Business

School. Gennem dette samarbejde har Niels Steensens Gymnasium fået

Storkøbenhavns eneste Confucius Classroom, som er et projekt, hvor

På denne studieretning skal du vælge

et af følgende valgfag: Engelsk A eller

Matematik A

Desuden skal du vælge biologi, fysik

eller naturgeografi på B-niveau.


skolen får tilført ekstra midler og muligheder i forbindelse med vores

kinesiskundervisning. Det betyder bl.a. undervisningsmaterialer og

-udstyr og ekstra gæstelærere fra Kina.

På denne studieretning, vil du skulle deltage i et udvekslingsprogram

med vores partnerskole i Beijing, The High School Affiliated to Renmin

University (RDFZ). Det vil sige, at du allerede i din gymnasietid vil få

mulighed for både at opleve Kina og en kinesisk skole, og måske skabe

dig et netværk i Kina, som du vil få glæde af fremover.

Med valget af denne studieretning får du et forspring som global borger.

Der ligger vigtige personlige udviklingsmuligheder for fødderne af dig.

Du vil få udvidet din horisont og få større forståelse for dig selv og

andre. Du får opøvet en ”kulturel intelligens,” der er vigtigt karrieremæssigt,

men også en vigtig kompetence til at udvikle verden til gavn

for os alle.

Studieretningen sigter mod lange samfundsvidenskabelige og humanistiske

uddannelser på universiteterne og CBS. Ligeledes er du godt rustet

til studier i udlandet.

Chinese Bridge-konkurrencen

Elever med kinesisk på NSG har mulighed for at deltage i ”Den kinesiske

Bro”- en stor international konkurrence i kinesisk sprog organiseret

af Kinas undervisningsministerium. Der er konkurrencer i Danmark

arrangeret af Confucius Instituttet (CBS) og Den Kinesiske Ambassade.

Elever der klarer sig godt i denne konkurrence har mulighed for

at komme til finalen i Beijing og deltage i konkurrencen der. Elever fra

NSG har deltaget i finalen, og nogle elever har i den forbindelse også

opnået mulighed for et års Scholarship til studier på kinesiske universiteter.

19


Kulturforståelse

Studieretning 6: Engelsk A, Religion B og Samfundsfag B

A-niveau fag Valg A Engelsk A

B-niveau fag Samfundsfag B

Naturviden-

skabeligt fag B

Religion B

På denne studieretning skal du vælge

to af følgende valgfag: Samfundsfag

A(kræver samtidig valg af matematik

på B-niveau), Tysk A, Fransk A,

Matematik B, Matematik A, Idræt B,

Psykologi C eller Filosofi C (mindst et

A-valg)

C-niveau fag Naturgeografi Biologi Valg C

Hvis du vælger Kinesisk A eller Spansk

A som 2. fremmedsprog bortfalder dit

A-valg (medmindre du ønsker fem

A-niveaufag).

Desuden skal du vælge biologi, fysik

Er den amerikanske drøm kun amerikanernes? Hvordan kan det

eller naturgeografi på B-niveau.

være at nogle menneskers religiøse overbevisning styrker verdensfreden

og andres våben fabrikanterne? Hvad er et lykkeligt

liv? Sætter imperier og nationalisme stadigvæk den internationale

politiske dagsorden?

Denne studieretning er for dig, der interesserer dig for kulturforståelse,

kulturmøder og de problemstillinger, det kan medføre i en moderne

globaliseret verden. Du kommer til at arbejde med store tænkeres ideer,

der forholder sig til identitet, magt, demokratiopfattelser, samfundskritik,

tro, livsanskuelser og etik både i dansk og international kontekst.

Og samtidig vil du gennem denne studieretning styrke dine engelske

sprogfærdigheder, din kulturelle viden og samfundsmæssige indsigt.

Denne studieretning gør det derfor muligt for dig at kommunikere,

forstå og færdes i en globaliseret verden.

20ü


I Engelsk A vil du lære at udtrykke dig på korrekt, flydende engelsk

både skriftligt og mundtligt. Samtidig vil du få et omfattende kendskab

til den engelsksprogede verdens kulturer og historie. Du kommer til at

læse både nyere og ældre former for litteratur. Lige fra Shakespeare til

sociale medier og tegneserier.

Med Religion B vil du få indsigt i enkelte traditionelle religioner så som

Kristendom, Islam og Buddhisme og mere moderne religiøse bevægelser.

Du kommer til at arbejde videnskabeligt med religion som et menneskeligt

og samfundsmæssigt fænomen.

Med Samfundsfag B vil du lære om både danske og internationale

samfundsforhold. Du kommer til at arbejde både teoretisk og praktisk i

forsøget på at forstå hvad, der driver samfundsudviklingen i forhold til

politik, økonomi og sociologi.

Studieretningens fagkombination giver rig mulighed for samarbejde på

tværs af fagene. Du kan fx arbejde med civilreligion i USA, hooliganisme

som mulig religiøst fænomen, minoritetsreligion i et vestligt sekulariseret

samfund eller etiske problemstillinger som aktiv dødshjælp

eller kloning.

Studieretningen sigter mod en bred vifte af lange og mellemlange

videregående uddannelser - fx humanistiske og sproglige fag på universiteterne

og CBS.

21


Klassikerne

A-niveau fag Græsk A Latin A

B-niveau fag Græsk C og B Valg B Latin B

C-niveau fag Naturgeografi Biologi Latin C

Studieretning 7: Latin A og Græsk A

På denne studieretning skal du

vælge et af følgende valgfag:

Engelsk A, Tysk A, Fransk A,

Biologi B, Naturgeografi B,

Religion B eller Idræt B

Hvis du vælger Kinesisk A eller

Spansk A, behøver du ikke at vælge et

valgfag.

Hvorfor har mange mennesker i betydningsfulde poster i lande

som USA, Frankrig, Tyskland og England en klassisk sproglig

uddannelse i græsk og latin? Hvad er det, der gør, at man klarer

sig så godt efter gymnasietiden, når man kan græsk og latin?

Når man beskæftiger sig med de klassiske sprog og den antikke

kultur, vil man konstant åbne døre og vinduer ud mod resten af

verden – også den nuværende!

Når man læser græsk og latin, vil man hurtigt opdage, hvor tæt de

moderne europæiske sprog er knyttet sammen. Man vil meget hurtigere

kunne læse en avis i Spanien og begå sig i Italien, når man kender den

sproglige og kulturelle baggrund for vores moderne kultur. De to fag,

græsk og latin, gør os i stand til at læse tekster, der har påvirket vores

kultur, som den ser ud i dag. De gør os i stand til at forstå, hvorfor vi

taler og tænker, som vi gør. Hvorfor vores samfund er bygget op, som

det er. Man siger, at det antikke Grækenland er vores kulturs vugge. De

to fag spiller tæt sammen i forhold til at blive sprogligt bevidst og kunne

gennemskue systemer. Temaer vil være demokrati, retorik, drama,

filosofi, skyld, skæbne og andre spændende sager. Temaerne fortæller

22¨


også, at det er nemt at arbejde sammen med andre fag i gymnasiet:

dansk, historie, matematik, religion, etc.

PÅ NSG bor vi dejligt tæt på alle de relevante museer (fx Glyptoteket),

Københavns Universitet, som en mulig samarbejdspartner, og de

københavnske teatre. Det udnytter vi selvfølgelig! En studietur til Rom

og Athen er oplagt.

Hvad er det for kompetencer man udvikler som klassisksproglig? Både

græsk og latin har fokus på at udvikle ens grammatiske viden. Man

opnår et højt grammatisk niveau, som kan udnyttes i forhold til at forstå

de moderne sprogs ordforråd og oprindelse. Man opnår selv et meget

stort ordforråd og evnen til at se igennem ord, sætninger og tekster,

som er avancerede. Man lærer at tænke meget systematisk og logisk.

Det er kompetencer, man kan udnytte i et hvilket som helst studium og

i en hvilken som helst karriere.

Oplagte studievalg efter gymnasiet er alle de humanistiske fag, bl.a.

historie, arkæologi, kunsthistorie, sprog og sprogvidenskab. Andre muligheder

er teologi, samfundsvidenskab, jura og antropologi.

23


Medier og Journalistik

Studieretning 8: Engelsk A, Mediefag B og Samfundsfag B

A-niveau fag Valg A Engelsk A

B-niveau fag Samfundsfag B

Naturviden-

skabeligt fag B

Mediefag B

På denne studieretning skal du vælge

to af følgende valgfag:

Samfundsfag A (kræver samtidig valg

af matematik på B-niveau), Tysk A,

Fransk A, Matematik B,

Matematik A, Idræt B, Psykologi C

eller Filosofi C (mindst et A-valg)

C-niveau fag Naturgeografi Biologi Valg C

Hvis du vælger Kinesisk A eller

Spansk A som 2. fremmedsprog

bortfalder dit A-valg. (medmindre du

ønsker fem A-niveaufag).

Er du interesseret i hvordan mennesker kommunikerer med

Desuden skal du vælge biologi, fysik

hinanden igennem medierne? Har du lyst til at fordybe dig i de

eller naturgeografi på B-niveau.

store engelske værker? Kunne du tænke dig at se og lave film?

Så er denne studieretning lige noget for dig.

Denne studieretning har fokus på kommunikationen i den globale

verden, med særlig fokus på de engelsksprogede lande. Du vil lære

at forholde dig kritisk til massemedierne og samtidig se på, hvordan

amerikaniseringen præger den vestlige verden. Eksempelvis anvender

næsten alle film samme skabelon som filmene fra Hollywood.

Når du beskæftiger dig med film på tværs af fagene, vil du i engelsk lære

om den sproglige helhed filmen, i mediefag vil du beskæftige dig med

filmens virkemidler, og i samfundsfag vil du se på filmens temaer i en

større samfundsfaglig sammenhæng.

Således opstår der sammenspil mellem fagene, hvilket muliggør at gå

i dybden med engelsksprogede film eller tekster ved at se på dem fra

fagenes forskellige indgangsvinkler.

24¸


Med engelsk på A-niveau vil vi beskæftige os med de store litterære

værker fx Shakespeares, men også nutidige værker bliver taget op, da

Engelsk A giver dig indblik i den engelske kultur, historie og samfund.

Med Engelsk A lærer du at tale og skrive et korrekt flydende engelsk.

Samfundsfag B hjælper dig til at få indsigt i det moderne samfunds

mekanismer fra verdensøkonomi til massekommunikation og dansk

politik.

Mediefag B giver dig redskaber til at analysere film og TV samt redskaber

til kritisk stillingtagen. Du kommer også selv til at lave film.

På denne måde bliver der skabt en flydende overgang mellem teori og

praksis.

På denne studieretning vil du også opleve en lang række aktiviteter

udenfor skolen. Vi vil eksempelvis gå i biografen, besøge medieinstitutioner

som DR og tage i Folketinget.

Derudover har NSG udvekslingsaftaler med amerikanske high schools

i Ohio og Kentucky. Her vil du indgå i den amerikanske hverdag og få

afprøvet dit engelsk.

Denne studieretning sigter mod humanistiske studier på universiteterne,

Journalisthøjskolen, CBS, Filmskolen samt mange andre uddannelser,

som har fokus på medier og mennesker.

25


Retræter på NSG

26

“En pause fra hverdagen er meget værdifuld, når man er blevet

træt af den stressende og rutineprægede hverdag. Retræte samler

klassen, og fællesskabet bliver bedre. Vi får reflekteret over livet,

og vurderer både gode og dårlige sider omkring os selv, hvilket

gør, at man udvikler sig. Man vender altid tilbage med fornyet

energi og et lidt mere afklaret jeg. De nye faciliteter giver rig

mulighed for at have det sjovt, og samtidig samle klassen. Alt

i alt har 3 år med retræte i Hølkerup givet et godt socialt sammenhold,

mulighed for personlig udvikling og nogle gode minder.”

En pause fra hverdagen er meget værdifuld

Elevudtalelser efter 3 års gymnasieretræter

Niels Steensens Gymnasium vil vi gerne bidrage til, at eleverne i

højere grad bliver reflekterende. Vi vil godt, uden at være missionerende,

understøtte, at eleverne reflekterer over, hvem de er og hvilke

værdier, de vil lægge til grund for deres liv - og i forlængelse af dette,

hvad de vil bruge deres liv til i fremtiden.

Det arbejder vi bl.a. med ved de obligatoriske retræter. Alle skolens

klasser tager hvert år på en to dages tur til et retrætecenter i Hølkerup

i Odsherred. Her får eleverne ro til sammen med deres kammerater

at fordybe sig og reflektere over forskellige emner af relevans for deres

klassetrin fx venskab, kærlighed, fællesskab, konflikter og fremtidige

uddannelsesmuligheder. Skolen har fået meget positive tilbagemeldinger

på disse retræter, som udover at skabe rum for refleksion, også

styrker sammenholdet i klasserne. Derfor er det noget, både skolen og

eleverne prioriterer meget højt.


IT på NSG

... med SmartBoards i alle klasselokaler

På NSG ønsker vi at udvikle elevernes IT-kompetencer og fastholde et

højt fagligt niveau i undervisningen gennem anvendelse af moderne elæringssystemer.

Vi vil uddanne elever, som både har tilegnet sig et godt

kendskab til IT, er rutinerede IT-brugere og som har faglige kompetencer

på et højt niveau. Dermed giver vi eleverne de bedste forudsætninger

for deres fremtidige liv.

Den bærbare computer er en integreret del af den daglige undervisning

i alle fag, og derfor skal alle elever medbringe en computer med Officepakke.

Vi har mulighed for i ganske særlige tilfælde at udlåne en PC til

elever, som ikke selv har midler til at anskaffe en bærbar.

Vi benytter Lectio, som fungerer som elektronisk skema og lektiekalender,

og er konferencesystem til udveksling af beskeder mellem skolens

elever, lærere og ledelse. I Lectio afleverer eleverne mange af deres

skriftlige opgaver, og det er her lærerne lægger undervisningsmateriale

til eleverne. I Lectio kan eleverne desuden se undervisningsplaner,

fravær, karakterer, eksamensplan m.m.

Der er SmartBoards i alle klasselokaler, og lærerne anvender Smart-

Boardets interaktivitet i undervisningen. SmartBoardet betyder også, at

det er muligt at gemme noterne fra den daglige undervisning i Lectio.

Ved siden af bøger er undervisningsmaterialet i de forskellige fag i stigende

grad e-bøger, i-Bøger og websites. Desuden benyttes i nogle fag

E-læringssystemet Moodle, som er velegnet til træningsopgaver, interaktive

multimedieopgaver og meget andet.

I de naturvidenskabelige studieretninger vil eleverne få udleveret licenser

til det professionelle CAS-matematik program, Maple, som erstatter

lommeregneren og som også benyttes på de videregående uddannelser,

bl.a. DTU.

27


Internationale aktiviteter

Gennem 7 år har NSG haft frivillige udvekslingsrejser for 2.g til skoler

i Ohio og Kentucky. På udturen besøger eleverne og de medrejsende

NSG-lærere New York i tre dage, inden rejsen går videre vestpå til to

ugers skolegang og oplevelser hos de amerikanske værtsfamilier.

28

”Jeg stod på toppen af Empire State Building og så hele New York

foran mig. Det var den sidste aften i New York, og jeg så tilbage

på alle de ting, vi havde set og oplevet på bare fire dage. Alt fra

Ground Zero til Frihedsgudinden. Ting man ser og hører om på

TV, ting man drømmer om, ting som er flere tusinde kilometer

væk fra ens dagligdag; og her stod jeg og så ned på alle mine

oplevelser og minder. Jeg vil aldrig glemme denne tur”

Nakisa

”Når jeg tænker tilbage på USA er der kun gode ting, nye venner,

en ny familie og bunker af nye og fede oplevelser, jeg ikke

ville have været foruden! Jeg blev modtaget med åbne arme af

min amerikanske værtsfamilie. De åbne arme fortsatte ligegyldigt

hvorhen jeg gik. På skolen fik jeg kram af alle pigerne og

lærerne, og spørgsmål der fortalte mig at vores to kulturer var

vidt forskellige. To kulturer, der var anderledes hvordan du end

drejer det. At tage de to uger til USA er noget af det bedste jeg

nogensinde har gjort. En oplevelse alle ville have godt af. En

oplevelse der har givet mig venner for livet!”

Christine

Med NSG til udlandet


Global Young Leaders Conference (GYLC)

300 unge fra hele verden mødes til en 10 dages konference, som afholdes

i Washington DC og New York City. Elever fra Niels Steensens

Gymnasium kan deltage i dette enestående møde med unge fra alverdens

lande. Bl.a. besøges FN, USA’s Udenrigsministerium, Verdensbanken

og forskellige ambassader. Deltagelse vil foregå i sommerferien

mellem 2. og 3.g.

“I sommeren 2012 deltog jeg sammen med en klassekammerat

i Global Young Leaders Conference. Det var en af de bedste

oplevelser i mit nu 18-årige liv. Jeg så det som en mulighed for

at møde nye mennesker fra hele verden, opleve deres kulturer

og det vigtigste at få venskaber, der ikke ville have været mulige

uden denne begivenhed.

“På konferencen indgår du i en gruppe på 30 andre unge fra hele

verden, som du skal lære at arbejde sammen med, hvilket i sig

selv kan være en udfordring. Dette vil forberede dig til dit fremtidige

liv, hvis du ønsker at have et arbejde, hvor du skal samarbejde

med folk, der ikke er fra Danmark, måske ikke engang fra

Europa, men fra hele verden.

“Du sidder måske og tænker, at alt dette virker overvældende, og

at der måske ligger for meget arbejde i at få det realiseret. Men

vi kan begge love jer, at denne rejse vil være noget, som du vil få

glæde af langt ud i fremtiden.”

Tyskland / Dresden

Buster

Gennem flere år har NSG haft et udvekslingsprogram med St. Benno-

Gymnasium Dresden. Her møder de danske elever tysk gæstfrihed og

kultur i en mindre by i det tidligere DDR. Tysk historie og europæisk

fremtid mødes i Dresden, gamle palæer langs Elben og højteknologisk,

miljøvenlig bilproduktion findes side om side.

Ved de tyske elevers genbesøg i København får NSG-eleverne mulighed

for at være ambassadører for dansk kultur og levevis. Dansk forskning

præsenteres bl.a. ved en dag på H.C.Ørsted Institutet, hvor eleverne

arbejder med ”Klima og drivhuseffekt”.

Gennem besøget i Dresden og genbesøget i København styrkes de

sproglige kompetencer og opleves på en helt ny måde.

29


Socialpraktik

Du kan gøre en forskel allerede nu

Det er en del af skoleforløbet på NSG, at du som 2.g elev skal i socialpraktik

i 20 timer. Det er en enestående chance for i en periode at være

tæt på andre mennesker, mennesker som kan have brug for noget af

det, du kan give dem, mennesker som du måske ellers aldrig ville have

mødt og mennesker hvis livsvilkår du måske ellers aldrig havde stiftet

bekendtskab med. Du kan fx hjælpe flygtningebørn med lektier, hjælpe

til i et suppekøkken for hjemløse eller være besøgsven på et plejehjem.

Socialpraktik i Lourdes, Frankrig

Socialpraktik kan også udføres som medhjælper på den nordiske valfart

til den katolske valfartsby Lourdes i Pyrenæerne.

30

”Turen til Lourdes har været en kæmpe øjenåbner for mig. At så

mange mennesker fra forskellige lande og forskellige kulturer

kan være sammen om én stor ting, det er noget af det mest

fantastiske jeg nogensinde har oplevet! Gamle og unge, syge og

raske, høje og lave, tykke og tynde, ALLE er velkomne i det samfund,

som bliver repræsenteret i Lourdes, og med det fællesskab

der er, kommer man aldrig i tvivl, der er plads til ALLE! At få et

så godt forhold til så mange gamle og syge mennesker er en hel

vild oplevelse! Det at kunne hjælpe har været fantastisk!”

Hvordan kan du gøre en forskel?

Christine


NSG-Show

Vær en del af noget, der er større end dig selv

En af årets store begivenheder er skolens opsætning af NSGshowet.

NSGshowet er en frivillig elevdrevet opsætning, hvor eleverne er med

til at skrive manuskriptet, arrangere scenografien, spille musik, instruere

skuespillerne, lave koreografien, kostumer, kulisser, hår, sminke og

meget mere. Skolens lærere hjælper til, men det er frem for alt elevernes

egen entusiasme og engagement, der skaber stykket.

Samarbejde på tværs af klasserne

NSGShowet er for alle interesserede elever på tværs af klasser og klassetrin.

Alle arbejder sammen for at skabe et pragtstykke af en forestilling,

der kun overgås af næste års opsætning. Det er populært at være med til

at lave NSGShowet; en meget stor del af skolens elever deltager enten på

eller bag scenen.

I år opfører vi en nyfortolkning af August Strindbergs klassiker fra 1901

Et drømmespil. I Strindbergs oprindelige stykke stiger gudedatteren

Agnes ned på jorden for at finde ud af, hvorfor menneskene klager så

meget. I vores moderne fortolkning stiger Agnes ned for at finde ud

af, hvorfor teenagere klager så meget. Eleverne har i samarbejde med

skolens lærere bearbejdet manuskriptet og valgt musik, der både rummer

rock, pop og mere alternative numre. Formålet er at skabe den rette

stemning, så man får et indblik i en teenagers drøm, der både indeholder

kærlighed og mareridt.

Hvis du har lyst til at spille teater, synge, spille musik, danse, instruere,

designe kjoler eller bygge kulisser, så er NSGshowet en oplagt mulighed

for dig.

En del af et større fælleskab

31


Niels Steensens Gymnasium

Studieretningsfolder 2013

Redaktion:

W Rektor Lise Baadsgaard Jepsen

W Elisabeth Kossmann

Layout:

W Henrik Delfer

Tryk:

W Universaltrykkeriet A/S

Niels Steensens Gymnasium drives på katolsk grundlag.

Dermed danner katolsk tro i teori og praksis skolens

naturlige rammer. På vor skole finder den sit udtryk i

den ignatianske pædagogik og tradition. Således indgår

skolen i jesuiterskolernes historie og udvikling.

Niels Steensens Gymnasium

Sankt Kjelds Gade 3

DK- 2100 København Ø

Danmark

Telefon: +45 39 16 23 40

E-mail: nsg@nsg.dk

Web: http://www.nsg.dk/

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!