Østlig del - Limfjorden

limfjord.dk

Østlig del - Limfjorden

n dvs. at risikoen for skadelige biologiske effekter som følge af påvirkning fra disse stoffer er meget lav. PAH niveauerne kan også sammenlignes med vandkvalitetskriterierne opsat af SFT. Se tabel 4.2.3 og 4.2.4. Ud fra disse retningslinjer klassificers alle tre stationer som moderat forurenet, dvs. tilstandsklasse II ud fra summen af PAH. Ud fra disse kriterier vurderes begge stationer imidlertid stadig at være egnede (klasse 2) til fritidsfiskeri etc. Organotin Organiske tinforbindelser benyttes i en lang række sammenhænge og produkter: PVC, pesticider, træbeskyttelse, siliconeholdige materialer og desinfektionsmidler. Endelig bruges organotin forbindelsen tributyltin (TBT) i store mængder som aktivstof i antibegroningsmalinger til skibe. TBT nedbrydes til dibutyltin (DBT) og monobutyltin (MBT). Både DBT og MBT er mindre giftige end TBT. TBT nedbrydes kun langsomt i miljøet, og kombineret med forbindelsens lipofile egenskaber, giver dette en høj risiko for akkumulering i levende organismer. TBT kan give hormonelle forstyrrelser hos vandlevende organismer, og er hos marine pattedyr mistænkt for at give neurologiske og reproduktionsmæssige forstyrrelser. Resultater Analyseresultater for 2003 er vist i figur 4.2.7. På alle tre stationer fandtes udgangsstoffet TBT i en højere koncentration end nedbrydningsproduktet DBT. Det andet nedbrydningsprodukt MBT var under detektionsgrænsen på alle stationer (

More magazines by this user
Similar magazines