Geo-Nyt 69 - Geografilærerforeningen

geografi.dk

Geo-Nyt 69 - Geografilærerforeningen

Geo-Nyt 69

· maj 2010 ·

Geografilærerforeningen

for gymnasiet og HF


Anders Teglgaard Kjær

kasserer

Birgit Sandermann

Justesen - formand

2

Charlotte Skotte Møller

Allan Andreasen

Kortnum

Marie-Louise Søndberg

Dominique Otoul

næstformand

Hanne Döcker

Formand:

Birgit Sandermann Justesen

Næstformand:

Dominique Otoul

Kasserer:

Anders Teglgaard Kjær

Sekretær:

Hanne Döcker

Fagligt forum for geografi:

Allan Andreasen Kortnum

Pædagogisk Samarbejdsudvalg:

Dominique Otoul

Fagligt forum for nv:

Birgit Sandermann Justesen

Kontakt til webmaster:

Birgit Justesen

Geo-Nyt 69 · maj 2010

Højslevgårdsvej 5,

7840 Højslev

Kollelevbakken 4

2830 Virum

Stolbjergvej 20,

3070 Snekkersten

Nonbo Krat 50, Hald Ege

8800 Viborg

Thyregodsvej 20, 4.th.

2500 Valby

Dybbølsgade 25 1.tv.

1721 København V

Linderupvej 13

3600 Frederikssund

tlf. 97 52 35 99 atk@skivegym.dk

tlf. 86 65 90 36 birgitjustesen@gmail.com

tlf. 26 36 19 73 csh@oerstadgym.dk

tlf. 86 62 30 60 aa@vibkat.dk

tlf. 21 70 96 06 isesoendberg@hotmail.com

tlf. 33 24 45 48 do@detfri.dk

tlf. 47 31 23 31 hanne.doeker@ skolekom.dk

Kontakt til regionerne:

Hanne Døcker

Geo-kurser:

Birgit Sandermann Justesen

Kontakt til Geografforbundet:

Dominique Otoul,

Birgit Sandermann Justesen

Fagkonsulent:

Lars Andersen

Undervisningsministeriet

Frederiksholms Kanal 26

1220 København K,

tlf. 2074 5839,

email: Lars. Andersen@uvm.dk

Foreningens websider:

http://www.emu.dk/gym/fag/ge/index.html


Fra formanden

Mange ting rør sig i foreningen og vi

håber, at vi med dette nummer af GeoNyt

får spredt nyheder og lagt op til debat, således

at bladet bliver mere levende. Bladet

byder på eksperimentelt arbejde, boganmeldelser,

orientering om igangværende

konsortier og kurser.

Ikke kun GeoNyt er forum for debat og

formidling af hvad der rører sig inden for

faget. De tre meget velbesøgte regionalmøder

gav anledning til mange gode

drøftelser og input. Et vigtigt input fra

regionalmøderne drejede sig om behovet

for efteruddannelse, men også lærebogsmaterialet

var i fokus. Begge emner vil

blive taget op i bestyrelsen og allerede nu

er der sat gang i efteruddannelsen, idet

der arrangeres eksperimentel workshop i

Aalborg,

Det er nu tid til at indbetale kontingent til

foreningen (se nærmere side 12) og jeg

skal opfordre alle til at betale snarest og

senest 15. maj 2010. Når man har indbetalt

sit kontingent vil man modtage et

HUSK årets ”Generalforsamlingskursus” 13.-14.september 2010

Nyt fra bestyrelsen

medlemskort, der bl.a. giver gratis adgang

til Planetariet (se side 11). Desuden vil

der til alle der har indbetalt kontingent

blive tilsendt en cd-rom, hvor de ca. 100

eksperimentelle øvelser, som kolleger har

indsendt til bestyrelsen, er samlet.

Geografiolympiadens danske deltagere er

nu fundet og sidst i juli drager de 4 deltagere

sammen med to af GeoOL-gruppen

til Taiwan for at forsvare de danske farver

ved den internationale olympiade. Det

bliver spændende og nyt. Næste Geografi-

Olympiade finder sted 2012, dvs. om 2 år.

Men diskussionen om at ændre til en årlig

international Geografiolympiade i stil med

hvad der kendes fra eksempelvis fysik og

biologi er allerede sat i værk og det bliver

efter alt at dømme normen efter 2012. I

øvrigt kan årets test fra såvel den indledende

som finalerunden findes på Emu’en

- til inspiration for alle.

Birgit Sandermann Justesen

Formand

Maj 2010

Geo-Nyt 69 · maj 2010

3


April 2010

Nyt fra fagkonsulenten – april 2010

I februar og marts har der været afholdt

tre velbesøgte regionalmøder. Tak for

jeres deltagelse i debatten – jeg synes, at

jeg har fået god respons og gode bidrag til

det videre arbejde – og håber også at I fik

noget med hjem!

For de der ikke har været til regionalmøderne

følger her et kort resumé:

Fagets status: Der forventes at ske en stor

udskiftning af lærerkræfterne i naturgeografi/geografi,

idet forventningen er, at ca.

120-130 personer går på pension inden

for de næste 4 år. Det betyder, at der skal

ansættes omkring 30 nye kandidater årligt

i de kommende år. Også i indeværende

skoleår er der omkring 30 kandidater i

pædagogikum.

Der har i det forløbne år været massevis

at aktiviteter i forbindelse med COP15 i

København. En del af aktiviteterne forventes

at forsætte på www.emu.dk Fokus

vil i den kommende periode blandt andet

været på ”Undervisning i Bæredygtig

Udvikling”.

Der vil komme en række inspirationskonferencer

i efteråret, ligesom der afholdes

en nordisk konference i november. Den

nordiske klimadag, som blev introduce-

4

Geo-Nyt 69 · maj 2010

Fra fagkonsulenten

ret i 2009, vil også være at finde den 11.

november med konkurrencer også for

ungdomsuddannelserne.

Læreplanerne i gymnasiet og hf er blevet

justeret efter Påskeforliget i 2009. Nye læreplaner

træder i kraft 1. august 2010 og

udsendes i løbet af foråret, når de sidste

dele af uddannelsespolitikken er vedtaget

i Folketinget. Nye vejledninger/Råd og

Vink vil også være at finde på www.uvm.

dk og på www.emu.dk fra omkring 1. juli.

Særligt skal bemærkes, at nf får ny

eksamensform (som minder om den i

forsøgslæreplanen) og at prøvetiden fra

2011 bliver 40 minutter. Det har været et

stort ønske i evalueringerne af forsøgslæreplanen.

Vi har en række udviklingsarbejder i

gang: skriftlighed på B-niveauet, eksperimenter

til geografi i nf-sammenhæng,

udvikling af ATforløb med udgangspunkt

i et kursus på Ærø. Der vil blandt andet

være fokus på energi samt videnskabsteori/metode.

De deltagende fag er ng, sa, eø.

Skriftligheden i gymnasiet er i fokus; der

er kommet nogle fælles formuleringer i

læreplanerne om skriftlighed i de naturvidenskabelige

fag – nogle meget brede

formuleringer, som ligger på linje med


opfattelsen af begrebet ”ny skriftlighed”,

som blev introduceret med reformen i

2005. Læs mere om det skriftlige arbejde

generelt og med geografiske eksempler i

Ellen Kroghs: Videnskabsretorik og skrivedidaktik,

Gymnasiepædagogik nr. 77.

Kan findes på www.emu.dk

Der kommer ny læreplan til AT – og

denne nye læreplan har konsekvens for

alle fags læreplaner, der nu får tilføjet et

fagligt mål: ”demonstrere viden om fagets

identitet og metoder”.

Endvidere er der indføjet, at faget skal

tænkes i relation til samarbejdet i studieretningerne,

hvor dette er muligt. Vi

indgår på C-niveau i ca. 1/3 af alle studie-

Landskabet nær Thingvellir. Foto: Christine Utzon-Krefeld

retninger, på B-niveau har vi omkring

22 % af en årgang, men det er under 2 %,

der har faget som studieretningsfag.

Hvordan kobler man den daglige undervisning

til eksamensspørgsmålene?

Dette punkt affødte en god diskussion

eksamensformerne på både C- og Bniveau,

ligesom vi diskuterede ”det gode

eksamensspørgsmål” på de forskellige

niveauer.

Følg med på fagets sider på www.emu.dk

Lars Andersen – april 2010

Geo-Nyt 69 · maj 2010

5


Eksperimenter til brug i geografiundervisningen i nf

I starten af det nye år har 10 lærere fra 8

forskellige hf-kurser i samarbejdet med

foreningen lavet udviklingsarbejde vedrørende

eksperimenter til brug i nf. Vi har

taget udgangspunkt i den nye læreplan og

især den nye eksamensform – som flere af

os har afprøvet en variant af, nemlig under

forsøget.

Formålet har ikke været at præsentere en

lang række eksperimenter – dertil er den

dvd, som Allan fra bestyrelsen har udarbejdet,

og som samler en række forslag til

eksperimenter, udmærket. Vi har i stedet

arbejdet detaljeret med 10 nøje udvalgte

eksperimenter, efter at have drøftet hvad

vi mener med eksperimenter. Vi har arbejdet

med en definition af eksperimenter

som er meget bred og som mindste mål

skal indeholde enten indsamling eller

bearbejdelse af datamateriale.

Udvælgelseskriterier har været at eksperimenterne

skulle være tilpasset en hfundervisnings

virkelighed, gerne afprøvet

i egne klasser. De skulle derfor:

n kunne anvendes i forbindelse med

eksamen

n være egnet til at indgå i de forløb vi

enten plejer at lave eller kunne tænke

os at lave i samarbejde med kemi og

biologi

6

Geo-Nyt 69 · maj 2010

Udviklingsarbejde

n dække bredt de forskellige discipliner

der skal arbejdes med i hf

n bestå af både feltarbejde og i klasserummet

eller laboratoriet

n inddrage de forskellige metoder geografi

benytter sig af i hf

n henvende sig til hf-kursister, med

udgangspunkt i deres forudsætninger

Vores diskussioner resulterede i 2 skabeloner,

en til lærere og en til eleverne, og

vi har givet respons på hinandens ideer til

eksperimenter – som vi nu er i gang med

at redigere færdigt.

De overordnede temaer for eksperimenterne

er:

n landskabsformer (fokus på kyster)

n salt og havstrømme

n strålingsbalancen

n vandføring i å og opland

n nedsivning af vand i jord, kapillærrørs

virkning, markkapacitet

n solindstråling - vendekredse

n fødevarer i Mali

n landbrug i Danmark

n befolkningsudvikling

n byklima og grønne arealer

Resultatet af arbejdet skal offentliggøres,

dels på EMU i sin helhed, og i uddrag i

Geo-Nyt, helst inden sommerferien, dels


på foreningens generalforsamling i september,

hvor gruppen vil demonstrere de

forskellige eksperimenter i workshops (så

vidt muligt, da noget er feltarbejde).

Vi arbejder på ideen om et kursus for

geografilærere i hf, et sted i Jylland i løbet

af efteråret, idet der er udtrykt behov for

at vi mødes og diskutere den nye læreplan

med den nye eksamen sammen. Nærmere

oplysninger vil følge.

Gruppen består af:

Jens (KVUC),

Jette og Henriette (Køge),

Niels (Greve),

Elsebeth (Gentofte),

Jimmy (Mulernes),

Allan (Vejle VUC),

Therese (Frederiksberg HF),

Morten (Det frie Gymnasium)

Dominique (Det frie Gymnasium)

Dominique Otoul

Geo-Nyt 69 · maj 2010

7


8

– finaledeltagerne fundet

I den indledende runde i geografiolympiaden

deltog ikke mindre end ca 750 elever

og af disse gik 16 videre til anden og

afgørende runde. 22. marts oprandt dagen,

hvor deltagerne skulle mødes.

Første punkt var et ”inspirationskursus”

GeoCenter , hvor eleverne blev ledt

igennem forskellige opgaver med GIS. Ud

over at skulle konkurrere indbyrdes er det

også meget vigtigt, at de deltagende elever

er i stand til at samarbejde, og dette holdt

”dommerne” løbende øje med også selv

om der ikke direkte var en test i gang.

Efter at have lært hinanden at kende drog

alle ud til vandrerhjemmet på Amager, og

straks blev deltagerne ubarmhjertigt kastet

ud i en længere skriftlig test. Aftensmaden

kom som en behagelig afbrydelse inden

aftenen bød på yderligere to forskellige

skriftlige test. Alle de skriftlige tests var

bygget op,så det var unødvendigt med

hjælpemidler, på nær atlas. Dette mest for

at give deltagerne samme betingelser som

ved den internationale konkurrence.

God trætte var det tiden at hygge og lære

hinanden bedre at kende, inden dagen

sluttede helt.

Næste dag bød på en felttur til Karlstrup

Kalkgrav. Her blev eleverne inddelt i

Geo-Nyt 69 · maj 2010

Geografi-Olympiaden 2010

grupper og hvert hold skulle måle og

tegne et terrænprofil, se på fossiler, lave

jordbundsanalyser og analysere kalkgravens

profil. Grupperne skulle selv organisere

arbejdet med udgangspunkt i udleverede

generelle vejledninger. Ud over det

rent faglige blev samarbejdet i gruppen

studeret nøje af dommerne.

Retur i konferencerumme diskuteredes

metoder og resultater inden vi alle skiltes.

De fire deltagere, der går videre til den internationale

Geografi-Olympiade i Taiwan

til sommer er:

Patrick Gadd, Sankt Annæ Gymnasium

Rasmus Due, Mulernes Legatskole

Niels Hulgård, Sankt Annæ Gymnasium

Christoffer Clement, Marie Kruses Skole

Tak til alle der har deltaget, og særligt

tillykke til dem, der går videre til den

internationale konkurrence.

Fotos: Dorte Nørregaard Madsen

Tekst: Birgit Sandermann Justesen


Geo-Nyt 69 · maj 2010

9


10

Geo-Nyt 69 · maj 2010


En dag på Planetariet

Bestyrelsen arbejder på at anskaffe gode

tilbud på spændende og fagligt relevante

museer eller lignende til medlemmer af

Geografilærerforeningen.

Vi er i en opstartsfase, men vi har indtil

videre en aftale på plads med Tycho Brahe

Planetarium i København og er i gang

med at udvikle et samarbejde med Geocenter

Møns Klint.

Vi vil fortsætte med at indhente gode

tilbud til jer. Stederne skal være geografisk

spredt over hele landet og give jer

mulighed for at komme ind gratis eller til

fordelagtige priser. Derved får I mulighed

for at se stederne og vurdere deres anvendelighed

i jeres undervisning.

Aftalerne vil løbende blive evaluerede og

alle parter skal kunne registrere fordele

ved tilbuddenes eksistens for at de fort-

Medlemstilbud

sætter – derfor hvis I er glade for tilbuddene,

så hold jer endelig ikke tilbage med

at bruge stederne – ikke mindst med jeres

elever.

I Geo-Nyt vil I kunne følge med de programmer,

udstillinger m.m., de forskellige

steder præsenterer, via reklamer

fra stederne samt få at vide hvilke nye

spændende steder det er lykkedes os at

lave aftale med.

For at kunne gøre brug af tilbuddene, skal

man være medlem af foreningen og kunne

præsentere et gyldigt medlemskort, som

vi også vil indføre og som I vil modtage i

forbindelse med fornyelse eller tegning af

medlemskab her før sommerferien.

For bestyrelsen, med venlige hilsner

Dominique

Geo-Nyt 69 · maj 2010

11


HUSK indbetaling i maj

Kontingentet for medlemskab af Geografilærerforeningen

for gymnasiet og HF er i

2010 400 kr.

Kontingentet dækker perioden maj 2010-

maj 2011.

12

Geo-Nyt 69 · maj 2010

Beløbet skal indsættes på foreningens

konto i Danske Bank –

reg. nr: 3106, konto nr.: 4655534563

senest d. 10-5-2010.

Kontingent 2010-11

Anfør navn og CPR-nummer på indbetalingen.

Kontingentet er fradragsberettiget,

og indberettes af foreningen såfremt CPRnummer

oplyses ved indbetalingen.

Kontingentet for studerende,

pædagogikumkandidater og

pensionister er 200 kr.


Vil du udbyde et kursus?

Retningslinjer ved udbydelse af kurser:

Vil man arrangere og udbyde et kursus

med foreningens hjælp, gælder følgende

retningslinjer:

Udbyder indsender til foreningens formand

og kasserer en beskrivelse af kursets

indhold, samt et budget med

n anslået timeforbrug til forberedelse,

afholdelse og afrapportering

n materialeudgifter

n transportudgifter

n udgifter til forplejning

n udgifter til ophold/lokaleleje

n forventet antal deltagere

Foreningen fastsætter derefter en kursusafgift,

og vurderer om det forventede antal

deltagere skal ned- eller opjusteres. I fald

at kurset ikke opnår det forventede antal

deltagere, garanterer foreningen for aflønningen

for forberedelsen af kurset, men

forbeholder sig ret til ikke at lade kurset

gennemføre.

Foreningen forestår markedsføring og

regnskabsføring, og udsender elektroniske

regninger til deltagerne. Endvidere

garanterer foreningen for aflønningen af

udbydere og oplægsholdere.

KURSUS-arrangementer

Aflønningen beregnes efter GLs AC-satser

(se http://www.gl.org/GL-Sites/WWW/

Forside/Loen_og_ansaettelse/Regulering/

AC_satser)

Geo-Nyt 69 · maj 2010

13


I de senere år er Island blevet et opnåeligt

studierejsemål økonomisk set. Dermed

åbner der sig en spændende geologisk

lokalitet. Men ikke kun de geologiske og

naturgeografiske aspekter gør Island attraktivt

som studierejsemål, også samfundsmæssigt

og økonomisk er der masser

at komme efter.

Marts 2010 drog jeg med Nærum Gymnasiums

2b (EN-SA-studieretning ) til

Island. Studierejsen var en del af et ATprojekt

med titlen ӯkonomi og naturressourcer

på Island” – et AT-projekt skruet

sammen af fagene naturgeografi C, fysik

C og samfundsfag A. Og der var nok

at tage fat på! Inden afrejsen arbejdede

eleverne med at opnå størst muligt indsigt

i de økonomiske forhold på Island, Islands

økonomiske krise, Island som verdens

ældste demokrati, Island som ’energiselvforsynende’

nation, geotermisk energi,

brintsamfundet og andre relaterede emner.

AT-projektet har virket meget helstøbt

ikke mindst fordi alle tre fag hele tiden

har kunnet spille sammen.

Klimakset var turen til Island som bød på

besøg og foredrag i Seðlabanki (Den islandske

nationalbank), AlÞingi (Parlamentet),

besøg på det nye geotermiske kraftværk

Hellisheiði og hos Iceland New Energy (Islands

brintsamfund) og to heldagsture med

geologi for alle pengene: kogende mudder,

gejsere, lavaformationer, kratere, mudder,

Þingvellir, Gullfoss og meget andet.

14

Geo-Nyt 69 · maj 2010

ISLAND – som studierejsemål

Eleverne betalte 3500,- kr. som dækkede

rejsen, nogle busbilletter i Reykjavik, de

to heldags busture, hotel (Cabin) med 5

overnatninger, entreer og gaver til diverse

oplægsholdere.

Som naturgeograf vil jeg næste gang

turen går til Island arrangere en 2-dages

bustur med overnatning på et vandrerhjem

undervejs. En sådan tur vil åbne op for

muligheden for at komme ind i Island og

op i nærheden af de store jøkler og mulighed

for flere og længere vandreture de

steder, der stoppes. Eleverne var helt bidt

af at være væk fra alt og med at vandre i

det barske terræn– og vi var aldeles alene

især på endagsturen på Reykjanes.

Ta’ til Island – det er et pragtfuldt studierejsemål!

Birgit Sandermann Justesen

Alle fotos: Christine Utzon-Krefeld


2b ved Gullfoss

Askelag ved Kleifarvatn

Geo-Nyt 69 · maj 2010

15


16

Geo-Nyt 69 · maj 2010

Krater!!

Søjlebasalt ved Gullfoss Krisuvik


Geo-Nyt 69 · maj 2010

Krisuvik

Lava Kleifarvatn

17


18

… ta’ til Island :-)

Geo-Nyt 69 · maj 2010


GO-atlas

I denne virtuelle tidsalder kæmper det

gode, gamle atlas en brav kamp mod

Google Earth, Google Maps og andre digitale

kort, som endda er gratis tilgængelige

på nettet. Derudover er der jo også alle de

mange muligheder, som GIS kan tilbyde.

Alligevel er GO ATLAS til overbygningen

og gymnasiet fra Geografforlaget værd at

investere i.

Rigtig mange elever elsker at kigge på kort

– så en opgave, hvor kort bliver inddraget,

fanger som oftest de fleste elever. Dette kan

de digitale kort selvfølgelig også tilbyde,

men nogle gange er det bare befriende ikke

at være afhængig af de digitale medier.

En af forcerne ved et atlas er de mange

forskellige tematiske kort samlet i én

bog, hvilket giver eleverne mulighed for

at fordybe sig i alskens geofaglige emner

– hvilket der så absolut er mulighed for i

dette atlas. Til tider kan man dog undres

over, hvorfor netop disse temaer er valgt,

mens der tilsyneladende ikke har været

plads til andre.

Ud over de fysiske og tematiske kort indeholder

dette atlas også billeder, satellitbilleder

og figurer.

Anvendelsen af billeder giver en udvidet

forståelse af de geofaglige begreber, fx

findes en hel side med billeder af otte for-

Anmeldelse

Af Charlotte Skotte Møller

skellige danske landskabselementer, hvor

lokaliteterne er nummeret på et Danmarkskort

med landskabselementer, som netop

findes på modstående side.

Af eksempler på satellitbilleder kan

nævnes: Et satellitbillede af Aralsøen og

et udsnit af et regnskovsområde i Brasilien

(vist nok?). Savner dog langt de fleste

steder en angivelse af hvilket årstal (og evt.

dato) satellitbilledet er optaget og hvilken

type af satellit, der er tale om. Eksemplet

med Aralsøen er på bedste pædagogiske

vis illustreret med to satellitbilleder fra hhv.

1973 og 2004 (ja her er årstallene angivet

på fornem vis), så reduceringen af søens

areal tydeligt fremgår. Derimod findes kun

et enkelt satellitbillede over regnskoven,

hvor det ellers ville være oplagt at have vist

to satellitbilleder fra to forskellige årstal,

hvorved udviklingen af regnskovsrydningen

ville være tydeliggjort.

I atlasset findes mange gode figurer med god

forklarende tekst, men på figuren med drivhuseffekten

står: ”CO2 opsuger en del af den

varme, som reflekteres fra jorden”, hvilket

vist ikke er en helt nøjagtig forklaring…

Slutteligt er det ærgerligt, at der i registeret

ikke er angivet længde- og breddegrader,

så eleverne opdrages til at benytte denne

måde at stedbestemme på.

Geo-Nyt 69 · maj 2010

19


Temperaturudvikling målt på plader

Formål med forsøget

At bestemme temperaturudvikling på plader

med variablerne hældning og farve.

Forsøgs-opstilling

Pladerne stilles op ad en mur vendt mod

Solen. Temperaturen måles vha. et infrarødt

termometer gennem ca. 15-20 minutter

med ca. 1 minuts interval.

Målingerne foretages henholdsvis hvor

hældningens betydning undersøges og

hvor farvens betydning undersøges.

Se billeder

!

20

Tips til læreren

Laserstrålen fra vaterpasset

og afstandsmåleren er skadelig

for øjnene, derfor skal

vaterpasset slukkes hvis der

kommer forbigående. Det er

ligeledes ikke tilladt at sigte

mod andre eller se direkte ind

i laserstrålen.

Geo-Nyt 69 · maj 2010

Eksperiment

Revideret efter forsøgsbeskrivelse af Per Torp Pedersen

Perspektivering

Forsøget kan bruges til at undersøge temperaturen

i relation til Jordens hældning i

fht. Solen.

Forsøget kan bruges til at illustrere albedoens

betydning.

Forsøget kan bruges til at øve eleverne i

anvendelsen af begreberne ”uafhængige

variabler”, ”afhængige variabler” og ”kontrollerede

variabler”.

Forsøget kan medvirke til at dække det

faglige mål på Naturgeografi B; ”eleverne

skal kunne planlægge og gennemføre eksperimentelt

arbejde herunder systematiske

Hvor kan udstyret købes?

Simple infrarøde termometre kan

købes i mange byggemarkeder – mere

avancerede kan bl.a. købes hos det

svenske firma Sagitta (http://www.

sagitta.se/humatutr.html), søg under

infrarøde termometre.

Der er brugt almindelige malede

træplader.


feltobservationer og feltmålinger vedrørende

geofaglige fænomener”.

For at stille pladen vinkelret i forhold til

Solens stråler kan en blyant holdes vinkelret

på pladen – hvis der ikke bliver kastet

skygge af blyanten, er pladen placeret i

90° i forhold til Solen.

Forsøget er afhængigt af stort set skyfrit

vejr. Alternativt kan albedoen undersøges

gennem opvarmning af vand i sorte og

hvide flasker.

Geo-Nyt 69 · maj 2010

21


Global opvarmning – Isis

Anmeldelse af Hans Birger Jensen:

Global opvarmning – Isis, Systime 2008

GLOBAL opvarmning af Hans Birger

Jensen er en spændende og højaktuel bog

skrevet til brug primært i nv-undervisningen.

Bogen favner vidt og er fyldt med

gode opslag, som kan læses selvstændigt

eller i sammenhæng med de andre opslag.

Set med naturgeografis øjne, kunne man

dog ønske, at der havde været en naturgeograf

mere inde over de opslag, som

har primært geografisk tilsnit – ja måske

mangler der et par opslag, som ville have

gjort bogen mere helstøbt til nv, idet, der

derved ville være taget hensyn til alle de

fire naturvidenskabelige fag, der bidrager

til nv.

Især mangler jeg en opsplitning af opslag

8 ”luft- og havstrømme”, hvor der burde

have været et selvstændigt opslag omkring

det globale vindsystem. Det afsnit, der er,

skøjter hen over virkelig kompliceret stof,

som ved et ekstra opslag kunne være gjort

meget mere spiseligt for eleverne, ligesom

der også ville have kunnet stilles flere

gode opgaver!

Men jeg mangler også et selvstændigt

opsag om vulkanisme, en af ’jokerne’ i de

mange klimamodeller. Det nævnes

22

Geo-Nyt 69 · maj 2010

perifert i opslag 8 om klimamodeller, men

hvorfor ikke berøre emnet i et opslag?

Interessant er opslag 4 om ’det nye

Grønland’ – men også meget påståeligt.

Set med naturgeografiske øjne mangler

afsnittet et nuanceret kort over klima- og

plantezoner på Grønland, hydrotermfigurer

til at underbygge oplysningerne

og tabeller eller grafer, der fortæller om

fødevareproduktionen (landbruget) på

Grønland – med andre ord tabeller, grafer

og diagrammer, der underbygger opslaget

og som kunne have dannet basis for

mange gode opgaver!

Men mest af alt savner jeg en litteraturliste!

Vi stiller i dag krav til eleverne om

at kunne referere og dokumentere, så det

krav må man også stille her, ikke mindst

i en spændende bog, der bearbejder så

vigtigt et emne som GLOBAL OPVARM-

NING.

Birgit Sandermann Justesen

Anmeldelse

Af Birgit Sandermann Justesen


AT- samarbejde - eksemplificeret ved Øproblematik

i DK (Ærø som case)

Beskrivelse

3 dages kursus på Ærø med en vekslen mellem

oplæg og felt arbejde

n oplæg om de deltagende fag i videnskabsteoretisk

perspektiv

n oplæg om lokale forhold på Ærø

n Feltarbejde med fokus på forståelse af

de deltagende fags metoder

n Udarbejdelse af konkrete AT-forløb i

fagene

n Kurset udbydes i samarbejde med de

faglige foreninger i fagene

AT-Kursus på Ærø

Formål

At få udviklet en efteruddannelsesaktivitet

der kan stimulere AT – samarbejet i

deltagende fag videnskabsteoretisk og ved

ind dragelse af feltarbejde og udadrettet ak tiviteter

i et fysisk afgrænset område, her

Ærø.

Formålet er endvidere at få udviklet

konkrete eksempler på AT-samarbejde i

forbindelse med efteruddannelsesaktiviteten.

I efteruddannelsesaktiviteten vil indgå,

at fagene skal ”lære” og vide mere om

hinandens arbejdsmetoder, videnskabsteoretisk

og i felten for at skabeb forståelse for

tværfaglige problematikker og muligheder.

Kursustitel AT- samarbejde - eksemplificeret ved Ø-problematik i DK (Ærø som

case)

Arrangør/projektansvarlig Nærum Amtsgymnasium, Nærum Hovedgade 30, 2850 Nærum

Telefon: 44 98 56 93

Tilmeldingsfrist 15/06/2010

Bemærkning til tilmelding Tilmelding til kursusleder. angiv enkelt eller dobbeltværelse

Bank Danske bank – Konto: reg 0216 konto 4069037569 indbetalinger

skal mærkes ”ÆRØ”

Målgruppe Lærere i samfundsfag, erhvervsøkonomi og naturgeografi

Indsatsområder Almen studieforberedelse (stx)

Fagligt samspil

Dato 04/10/2010 - 06/10/2010

Kursusform Internat/indkvartering

Min. deltagere 20

Max. deltagere 30

Pris Dobbeltværelse 3.200 kr. og enkeltværelse 3.500 kr.

Kursusleder Claus Nexøe og Piet Forrest

Kursusleders email cn@nagym.dk

Geo-Nyt 69 · maj 2010

23


Opmåling af terrænprofil

Formålet

Formålet med at opmåle profilet er dels at

få indsigt i opmålingsteknikken – dels at

bruge opmålingen i tolkningen af terrænets

dannelse og udvikling.

Udstyr

Laservaterpas

Landmålerstokke 5 stk.

landmålerlineal

Elektronisk afstandsmåler

Målebånd 50 m

Digitalkamera

Snor

!

24

Forsigtig

Laserstrålen fra vaterpasset

og afstandsmåleren er skadelig

for øjnene, derfor skal

vaterpasset slukkes hvis der

kommer forbigående. Det er

ligeledes ikke tilladt at sigte

mod andre eller se direkte ind

i laserstrålen.

Geo-Nyt 69 · maj 2010

Feltarbejde

Revideret efter forsøgsbeskrivelse af Hanne Ziemelis m.fl.

Opstilling af udstyr

Laservaterpasset opstilles ved et punkt (fx

nær en sø-eller strandkant), så denne danner

basis for profilet. Laserstrålen sigter

mod et målepunkt på enten en landmålerstok

eller en landmålerlineal Laseren tændes

og slukkes ved at trykke på knappen.

Målingen af afstanden foregår ved at laserens

prik rammer et punkt på målestokken.

Afstandsmåleren tændes og afstanden

aflæses ved at klikke på knappen ”Read”.

Kontrollér at afstanden måles i meter, hvis

ikke så klik på knappen ”FT/M”. Afstanden

i meter kan nu aflæses af skærmen.

Foto: Dorte Nørregaard Madsen


Det er vigtigt, at I laver mange afstandsmålinger,

da dette gør jeres profil mere

præcis. I skal måle hver gang der er ændringer

i overfladens hældning. I skal som

udgangs punkt lave en måling pr. meter.

Journal

Tegn og kommenter profilet mht.

hældningen, tidspunktet på dagen,

plantevækst, og fejlkilder.

Placer første stok nederst i profilet. Sæt

lasermåleren fast og mål afstanden fra

lasermåleren til jordoverfladen.

Se illustration ovenfor.

Placer landmålerstokkene med 5-10 meters

mellemrum, således profilet afmærkes.

Hold målebåndet vandret mellem de

enkelte landmålerstokke, mens I afmåler

afstanden præcis.

Når laseren er placeret og landmålestokkene

er opstillet, så tag et digitalbillede

af profilet, dette kan være nyttigt i den

senere databehandling og præsentation af

profilet.

Geo-Nyt 69 · maj 2010

25


26

Geo-Nyt 69 · maj 2010

Regionalmøde i Aalborg

Feltarbejde, eksperimentelt arbejde og geografisk metode

Hvor og hvornår?

Mandag d. 20/9-2010 kl. 13-17,

Nørresundby Gymnasium og HF-Kursus,

Studievej 14, 9400 Nørresundby.

Hvordan?

Tilmelding pr. mail til Allan Kortnum

(aa@vibkat.dk), deadline 1/9-2010.

Pris: 400 kr.

Opkrævning sendes efterfølgende som

elektronisk faktura til ansættelsesstedet.

PROGRAM

13.00 Kaffe og intro.

Deltagerne udfører selv, under vejledning

af lærerne fra Nørresundby, følgende tre

elevorienterede eksperimenter i grupper,

og behandler resultaterne i en journal

”Start ude”! Øvelse om luftens fugtighed

(konkret eksperimentelt arbejde til ng-c).

Forsøg med solindstråling (konkret eksperimentelt

arbejde til Nf).

Forsøg med årsvariation i solindstråling

(konkret eksperimentelt arbejde til ng-c).

I tilknytning hertil: Der skrives et metodeafsnit

til hver journal med fokus på en

tydeliggørelse af de anvendte geografiske

metoder.

n Præsentation af resultater.

n Diskussion.

n Pause med kaffe og kage

Præsentation af feltarbejde med inddragelse

af eksperimtelt arbejde:

n Omtale af feltarbejde ved Bulbjerg

og Ertebølle (Ng-B) med fokus på

stratigrafi, pladetektonik, erosiontransport-aflejring,

klintopmåling og

profiltegning.

n Omtale af feltarbejde i Østerådalen

(Nf) med fokus på opmåling af vandløbets

tværsnitsprofil, indtegning af

dræningsareal, måling af vandhastighed

ved hjælp af vandhastighedsmåler,

beregning af vandføring.

n Omtale af eksperimentelt arbejde om

vandkraft (nv) med fokus på potentiel

energi/smeltevandskraftværk/skalamodelberegning.

n Diskussion


sarepta.org Læs mere bl.a. vedrørende tid og sted på hjemmesiden

Polarforskning i klasserommet

NAROM (Nasjonalt senter for romrelatert

opplæring), ESERO kontoret (European

Space Education Resource Office) i Norge

og Høgskolen i Bodø inviterer til tre spennende

polarforskningskurs for nordiske

lærere og lærerstudenter. Kursene er nett-

og feltbaserte, og hvert kurs gir 10 studiepoeng

(study credits).

Kursene er utviklet i et nordisk samarbeid

innen Nordisk Ministerråd sitt program

Nordplus horisontal. Bakgrunn for kursene

er erfaringer, kunnskap og data fra polarårprosjektet

PolarEduSpace (formidlingsprosjekt

med støtte fra Forskningsrådet).

Påmeldingsfrist 14. mai for kurs med oppstart

i 2011 med feltsamling ved Andøya

Rakettskytefelt og på Island

”Under polarhimmelen”

Kurset vil ha fokus på solvind og vekselvirkningen

mellom denne og jordas

magnetosfære (romvær) og prosessen frem

til nordlysutbrudd. Det vil benyttes forskjellige

bakkebaserte data og satellittdata

for å studere aktivitetene. En ”Romkoffert”

med en samling instrumenter tilrettelagt for

bruk i klasserommet for observasjoner av

sola, romværet og stråling i omgivelsene

vil bli tilgjengelig.

Fint geografisk link

”Miljøendringer i sub-polare områder”

Hensikten med kurset er å gi deltagerne

grunnleggende forståelse av glasial fysikk,

geomorfologi og klima. Tilnærmingen

er tverrfaglig og omfatter forelesninger,

feltarbeid og praktisk arbeid.

Feltsamlingen vil vektlegge glasiale og

klimaendringer på Sólheimajökull, – en

lang brearm som kommer fra isbreen

Mýrdalsjökull i sørlige Island. Tidligere

studier har vist at denne breen er en ikkebølgende

isbre og endringer i omfang er

direkte knyttet til endringer i klima. Det

er flere årsaker til at Sólheimajökull er et

ideelt sted for denne type kurs, men de tre

viktigste er:

n breen er lett tilgjengelig

n et omfattende datasett på klima og

marginale endringer er tilgjengelig for

de siste 100 år

n en mengde kart, luftfoto og satellittbilder

er tilgjengelig for området

Geo-Nyt 69 · maj 2010

27


Geo-Nyt v/

Birgit Sandermann Justesen

Kollelevbakken 4

2830 Virum

Geo-Nyt 69 · maj 2010 ·

Nyt fra bestyrelsen ............................................................................. 3

Fra fagkonsulenten .............................................................................. 4

Udviklingsarbejde til nf ..................................................................... 6

Geografi-Olympiaden 2010 .......................................................... 8

Medlemstilbud .....................................................................................11

Kontingent 2010-11 ......................................................................12

KURSUS-arrangementer ............................................................. 13

ISLAND – som studierejsemål ................................................. 14

Anmeldelse · GO-atlas .................................................................. 19

Eksperiment .......................................................................................... 20

Anmeldelse · Global opvarmning ........................................... 22

AT-Kursus på Ærø ............................................................................. 23

Feltarbejde ............................................................................................. 24

Regionalmøde i Aalborg .............................................................. 26

Sarepta – fint geografisk link ..................................................... 27

Geo-Nyt nr. 69: Ansvarsh. red. og layout:

Birgit Sandermann Justesen og Lisbet Lavaud

Redaktion sluttet d. 24. april 2010

Bidrag til nr. 70 sendes, helst i digital form, senest 10. august 2010 til:

Birgit Sandermann Justesen, Kollelevbakken 4, 2830 Virum

E-mail: Birgitjustesen@gmail.com

More magazines by this user
Similar magazines