17.07.2013 Views

Patienters Håndhygiejne - Region Midtjylland

Patienters Håndhygiejne - Region Midtjylland

Patienters Håndhygiejne - Region Midtjylland

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Præsentation af projekt:

Patienters Håndhygiejne

En kvalitativ undersøgelse af indlagte patienters holdninger

og adfærd i forbindelse med håndhygiejne under indlæggelse

på AUH.

Holstebro d. 15. april 2013

v/ Kvalitetskonsulent Kamilla Anne Næsted, Kvalitetsafdelingen AUH

Aarhus Universitetshospital

Kvalitet

Administrationen


Præsentation af projekt: Patienters Håndhygiejne

Baggrund

• Hospitalsledelsen og Hygiejnerådet på AUH besluttede, at AUH skulle

gennemføre en lille kvalitativ undersøgelses med fokus på patienternes

egne holdninger og adfærd om håndhygiejne

• Opgaven placeret i kvalitetsafdelingen, undersøgelsen gennemført af 2

kvalitetskonsulenter

Baggrunden:

• Hæmatologisk afd. R på AUH havde sammen med Regionshospitalet

Randers og Konsulenthuset Conceptmaking deltaget i et udviklings- og

innovationsprojekt omkring hygiejneadfærdsstøttende teknologier.

• Resultaterne fra projektet viste, at en stor andel af patienterne ikke

udfører eller udfører mangelfuld håndhygiejne

• Det infektionshygiejniske perspektiv: I flere år har der været fokus på

personalets håndhygiejne men ikke på patienternes

Aarhus Universitetshospital Region Midtjylland


Præsentation af projekt: Patienters Håndhygiejne

Titel og fokus

Fokus var at afdække:

– hvilken information patienterne får om håndhygiejne

– er der barrierer både i forhold til at give og modtage

informationen

– barrierer for patienternes udførelse af god håndhygiejne.

Undersøgelsen er primært baseret på interviews med

patienter og personale

- 2 gruppeinterviews med patienter

- 2 gruppeinterviews med sygeplejersker

Titel: ”Indlagte Patienters Håndhygiejne

- En kvalitativ undersøgelse af indlagte patienters

holdninger og adfærd i forbindelse med håndhygiejne

under indlæggelse på AUH”

Aarhus Universitetshospital Region Midtjylland


Præsentation af projekt: Patienters Håndhygiejne

Områder vi ville belyse – vores

arbejdsspørgsmål (’forsker’-spørgsmål)

• Hvilken viden har patienterne om håndhygiejne og vigtigheden af god

håndhygiejne og infektionsrisiko?

– Hvad har de fået at vide af personalet?

– Hvilken viden og vaner har de med hjemme fra?

• Udfører de korrekt håndhygiejne, og er de klar over, hvis de ikke udfører

korrekt håndhygiejne?

– Hvilke barrierer kan patienterne få øje på, der evt. vanskeliggør deres

håndhygiejne?

– Har patienterne forslag til, om sygehuset kan hjælpe patienterne til

forbedring af deres egen håndhygiejne?

• Hvordan informeres og vejledes patienter i håndhygiejne af personalet?

• Hvordan oplever personalet den information og vejledning, der gives til

patienterne, og ser personalet barrierer for give denne information og

vejledning?

• Hvilke barrierer ser personalet for patienters håndhygiejne?

Aarhus Universitetshospital Region Midtjylland


Præsentation af projekt: Patienters Håndhygiejne

Metoden og processen

• Søgning i e-Dok

(undersøge om afdelingerne havde beskrivelser af information

til patienterne)

• Minispørgeskema til afdelingsledelsen

(baggrundsviden for os – informerer de alle patienter eller

bestemte grupper – hvilken/hvilke faggrupper informerer

patienterne…)

• Interviewguide til interview med patienterne

• Interviewguide til interview med personalet

Aarhus Universitetshospital Region Midtjylland


Metoden processen fortsat…

• 2 gruppeinterviews med patienter på 2 forskellige

afdelinger –ca. 1 times varighed

– I alt 9 patienter deltog

(afd. spl. Udvalgte nogle af de patienter der var friske nok

til at deltage – patienterne fik et brev vi havde lavet

med beskrivelse af hvad projektet gik ud på – hvad det

ville kræve af dem at deltage osv.- patienterne skulle så

vurdere og de havde lyst/energi til at deltage)

• 2 gruppeinterviews med personalet på de 2 afdelinger – ca.

30 min. varighed

-I alt deltog 15 sygeplejersker/sosuer

(vi benyttede os af allerede planlagte personalemøder)

Aarhus Universitetshospital Region Midtjylland


Præsentation af projekt: Patienters Håndhygiejne

Resultater

Den information patienterne får:

Skriftlig information…

- Kun nogle patienter får skriftlig information om håndhygiejne

…den ene afdeling bruger slet ikke skriftligt materiale længere

..den anden oftest kun 1 gang trods gentagne indlæggelser over lang

tid – oftest v. 1. indlæggelse

…flere patienter her har svært ved at huske om/hvad de har fået

Mundtlig information…

-Den mundtlige information bliver nogen gange tilfældig og

sporadisk enten fordi:

- det ikke registreres i journal om den er givet

- der ikke er fast regler for at give informationen

- det er svært at give opfølgende information – følelse af at

overskride grænser for allerede tillært adfærd

Aarhus Universitetshospital Region Midtjylland


Fra interviewene…

…En patient fortæller, at han ved første indlæggelse fik en god

information af personalet i en time, og at det ville være godt,

hvis ellers han kunne huske det.

…En patient udtrykker, at man ikke bare må give en folder, men at

der skal følge mundtlig information med.

….En anden patient: ”med alle de foldere man får, så orker man

bare ikke at læse det hele”

…Personalet giver samme forklaring. På den ene afdeling (hvor de ikke

længere giver skr. Info) fortæller de at de ikke har en fastlagt måde at

informere på – det bliver situationsbestemt fx diarré eller isolationsstue…

Den anden afdeling lidt mere fastlagt måde: v. 1. indlæggelse udleveres en

skriftlig folder der gennemgås grundigt m. patienten

Aarhus Universitetshospital Region Midtjylland


Fra interviewene…

…Personale: på den ene afdeling overvejer de om de burde ha

en SFI til at dokumentere om information er givet.

På den anden afdeling har de en SFI – bruges ikke altid men de bliver

bedre – de fortæller at det netop ikke altid er på 1. indlæggelsesdag der

informeres fordi pt skal forholde sig til rigtig meget, måske er dårlig osv.

…Personalet: det er svært!! (særligt at give den opfølgende information om

selve håndhygiejnen – at irettesætte)

Opleves som en overskridelse af personlige grænser…

Det er svært fx at skulle irettesætte voksne mennesker mht. en procedure og

en vane såsom håndvask, som patienterne gennem mange år har tillagt sig.

Aarhus Universitetshospital Region Midtjylland


Fra interviewene…

… Personalet:…opleves som nedsættende overfor patienterne, hvis de skal

informeres om, at de skal gøre noget anderledes.

Et af personalerne udtaler at det er ”en overskridelse af privatsfæren, hvor

jeg ikke har noget at gøre”.

En anden spl.: ”Det bliver lidt børnehaveagtigt, som når man taler til børn”

…opleves som grænseoverskridende indirekte at sige til patienterne

”jeg ved mere end dig”.

Dilemma:

….en tydelig tilkendegivelse af, at man godt kunne ønske sig, og at man

ligefrem burde give en mere tydelig og detaljeret information til patienterne

om god håndhygiejne.

Aarhus Universitetshospital Region Midtjylland


Fra interviewene…

Ønsket om mere information og opfølgende information findes

også hos patienterne…

…modsat personalet oplever patienterne ikke, at det er et

problem at blive irettesat eller få fortalt, hvordan den korrekte

håndhygiejne skal være i helt konkrete situationer.

Det er derimod et konkret og direkte ønske fra flere af

patienterne!

En patient siger, ”jeg ved det jo godt men glemmer det”.

Flere patienter udtrykker at de gerne vil rettes på netop fordi man som

patient glemmer det eller ikke har overskud….

Aarhus Universitetshospital Region Midtjylland


Præsentation af projekt: Patienters Håndhygiejne

Resultater

Viden

• Patienternes viden om god håndhygiejne knytter sig

primært til procedurer omkring spise situationer samt

toiletbesøg

• Der er generelt ikke så stort fokus på

håndhygiejneprocedurer mht. berøring af fx

sår, katetre, ting fra gulvet

• Patienterne får i høj grad deres viden om håndhygiejne ved

at observere personalet (fremfor information herom)

Aarhus Universitetshospital Region Midtjylland


Fra interviewene…

Fra interviewene med både patienter og personale er det

tydeligt at det primært er spisesituationer og toiletbesøg der

er i fokus….

Personalet i den ene afdeling kunne godt tænke sig at informere om, at

gulvene er urene og uhygiejniske. De fortæller, at der i informationen til

patienterne er alt for lidt fokus på at fortælle om gulvet

–”Vi har aldrig fokus på det – det er noget vi aldrig snakker om”.

Personalet bemærker dette, når de ser patienter gå rundt på strømpesokker

og bagefter lægge sig op i sengen.

Aarhus Universitetshospital Region Midtjylland


Fra interviewene…

Patienterne får viden af at observere personalet…

En mandlig patient siger, at han fx spritter hænder, hver gang han går

ind og ud af sin stue, fordi det er det, personalet gør.

En kvindelig patienten siger:

”man suger til sig af, hvad sygeplejersken gør”.

I den sammenhæng siger hun også,

”serviceassistenterne er de mest omhyggelige – lægerne de dumper”.

Aarhus Universitetshospital Region Midtjylland


Præsentation af projekt: Patienters Håndhygiejne

Resultater

Barrierer for patienternes udførelse af god håndhygiejne

• Utydelige skilte

• Tomme sæbe- og spritbeholdere

• Patienterne glemmer informationen

- De udtrykker ønske om løbende information/opfølgning og

løbende at blive korrigeret af personalet

Barrierer for personalets information til patienterne

• Ikke skriftligt materiale til rådighed (den ene afdeling)

• Svært at gi’ uddybende/opfølgende information - opleves som en

overtrædelse af privatsfærens grænser

Aarhus Universitetshospital Region Midtjylland


Resultater

Hvad kan der gøres ved disse barrierer? (patienterne)

• Tomme sæbe-/spritdispensere skal udskiftes

• Spritservietter skal ikke være den slags der skal pakkes ud

(ikke alle pt har sprit på sengeborde – nogle efterlyser dette)

• Mere tydeligere skilte

• Mere information / opfølgning / irettesættelse

• Skriftlig information / pjece (den afd. der ikke får det)

Aarhus Universitetshospital Region Midtjylland


Fra interviewene…

Hvad kan der gøres ved disse barrierer? (personalet)

Personalets udfordring mht. at gi’ den opfølgende information

kan måske nok imødekommes….

…mht. oplevelsen at det er svært at sige ’jeg ved mere end dig’ men

de har en faglig viden…

Et af personalerne udtrykker:

”det er svært at sige, jeg ved bedre end dig, men det gør vi jo

rent faktisk”.

Faglige viden handler om, at der er forskel på at være indlagt på et sygehus

og så være derhjemme. Medfører nogle andre krav til hygiejnen end der er

derhjemme.

Aarhus Universitetshospital Region Midtjylland


Fra interviewene…

Et andet personale udtrykker, at når man modtager patienten, kunne man jo

”introducere dem til vores verden”.

En erkendelse af, at disse begrundelser kunne være vigtige at præsentere for

patienterne.

..måske at de faglige begrundelser skal anvendes i højere grad, end de bliver

nu

..for at legitimere oplevelsen af at overskride grænser når man som personale

informerer og også irettesætter patienterne, netop fordi begrundelserne er

fagligt funderede.

Aarhus Universitetshospital Region Midtjylland


Præsentation af projekt: Patienters Håndhygiejne

Resultater

Holdning

• Personale og patienter deler samme holdning: kravene til

god håndhygiejne handler om patienternes egen sikkerhed

- et hensyn til patienterne selv og deres omgivelser

• Sygehuset og hjemmet er to forskellige verdner, og at

dette medfører forskellige krav til håndhygiejnen (hvilket

personalet oplever som svært at formidle)

• Patienterne har den holdning at de får en øget

opmærksomhed og ansvarsfølelse mht. nødvendigheden af

god hygiejne

• Patienterne observerer og reflekterer over risikofyldte

processer og situationer i afdelingen.

Aarhus Universitetshospital Region Midtjylland


Præsentation af projekt: Patienters Håndhygiejne

Hvordan er resultaterne indtil videre brugt…

Hygiejnerådet på AUH har drøftet resultaterne mhp. evt. tiltag

De vil gerne opfordre afd. til at arbejde videre med

”Lavt hængende frugter”… Tiltag der tager hånd om:

• Tomme sæbe- og spritbeholdere

• Utydelige skilte

Rådet overvejer og undersøger lige nu om der skal sættes større

projekter i gang på baggrund af resultaterne – fx PhD. projekter

eller lign.

• Etik og kommunikation

• Patientinvolvering

Patientsikkerheds aspekt generelt v. patienternes håndhygiejne…

Rådet vil vende tilbage til resultaterne igen når der er indhentet

mere information om større projektmuligheder

Aarhus Universitetshospital Region Midtjylland

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!