17.07.2013 Views

se afskrift - Wadschier.dk

se afskrift - Wadschier.dk

se afskrift - Wadschier.dk

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Affotografering af de originale protokoller findes på<br />

www.wadschier.<strong>dk</strong> hvor der også er register til skifteprotokollerne.<br />

1738-1762 side 1-23<br />

1762-1768 side 23-36<br />

1768-1783 side 36-58<br />

1783-1792 side 58-74<br />

1792-1799 side 74-111<br />

1799-1805 side 111-163<br />

1805-1809 side 163-200<br />

As<strong>se</strong>ns og Hindsgavls amter, skifteprotokol 1738-1762<br />

Enkelte ord skrevet (i parentes) betyder jeg er usikker på stavemåden.<br />

Nogle navne har jeg standardi<strong>se</strong>ret f.eks. Christen som af en enkelt skriver bliver skrevet Kresten, Cathrine<br />

for Kathrine, Clemen og Klemen o.s.v.<br />

Agnete Hansdatter Boe, barnefødt på Orelund, Sandager, værgemålsopgørel<strong>se</strong> 11.6.1739, fol. 1<br />

29.10.1733: forrige formynder Jens Hvalsøe i Fåborg, hans børn skal betale hendes fædrene arv, ifølge dom<br />

Fåborg byting 13.2.1733. Stedfar Peder Hartvig<strong>se</strong>n på Orelund underskriver.<br />

1737 hos svoger Niels Helle<strong>se</strong>n i Fåborg, halvbror Hans Laurit<strong>se</strong>n Lund er død i Nora Præstegård i afvigte<br />

år.<br />

5.7.1738 Agnete Hansdatter på Orelund er trolovet i dis<strong>se</strong> dage.<br />

8.7.1738 Skrivel<strong>se</strong> fra Niels Munk, Skovs Højrup, og fra Hans Mad<strong>se</strong>n, Kærbyholm.<br />

6.10.1738 skrivel<strong>se</strong> angående Rasmus Laurit<strong>se</strong>n på Skærbæk, hans børn. Underskrevet L. Struck, Oden<strong>se</strong><br />

11.6.1739 Thomas Kingo, præst til Allesø og Broby er gift med Agnete Hansdatter Boe. Hendes far var Hans<br />

Jørgen<strong>se</strong>n Boe på Orelund, en svoger er formynder: Christian Schurtz, farver i As<strong>se</strong>ns.<br />

Rasmus Peder<strong>se</strong>n, bø<strong>dk</strong>er, Hårby, skifte 7.7.1739, fol. 4<br />

~ Birthe Rasmusdatter, lavværge degnen Adam Frederich Fugl<br />

Deres børn:<br />

Peder Rasmus<strong>se</strong>n, Hårby, gift og myndig<br />

Rasmus Rasmus<strong>se</strong>n, Hårby, gift og myndig<br />

Laurs Rasmus<strong>se</strong>n, Hårby, gift og myndig<br />

Anna Rasmusdatter ~ Iver Knud<strong>se</strong>n, møller i Skydebjerg mølle<br />

Jørgen Rasmus<strong>se</strong>n, 21 år, tjener i Hårby<br />

Anders Rasmus<strong>se</strong>n, 19 år tjener i Hårby<br />

Anna Trolle Gersdorff, 11.3.1740, fol. 7<br />

Tilladel<strong>se</strong> til at være egen værge<br />

Lars Jørgen<strong>se</strong>n Windahl, Bubbelgård, Indslev, værgemålsregnskab, 22.4.1740, fol. 7<br />

Svoger afg. Niels Bygum ~ Anna Sørensdatter<br />

30.3.1740 skrivel<strong>se</strong> fra Peder Laurit<strong>se</strong>n, Middelfart, morbror, er værge.<br />

23.6.1722 skifte efter hans mor, afsluttet på Bubbelgård, omfattende bøndergods:<br />

En bondegård i Bubbel, beboet af Knud Jen<strong>se</strong>n, er død, ny fæster 22.6.1739: Jacob Morten<strong>se</strong>n, HK 4-7-3-0<br />

(på fol. 10). Gården var 13.9.1715 af den daværende værge sognepræst Anders Hviid i Brenderup bortfæstet<br />

til Knud Jen<strong>se</strong>n, den tidligere beboer var Bent Jørgen<strong>se</strong>n<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

1


En bondegård i Bubbel, beboer Rasmus Niel<strong>se</strong>n, HK 8-5-0-1 (fol. 9b, 14.3.1740: Rasmus Niel<strong>se</strong>n har afstået<br />

gården til Jens Søren<strong>se</strong>n i Gammellykke og bemeldte Rasmus Niel<strong>se</strong>ns mors slægt Karen Hansdatter, der har<br />

tjent ham i lang tid).<br />

fol. 17, værgemålsregnskab, fol. 181 værgemålsregnskab: morbror sn. Peder Laurit<strong>se</strong>n og dennes søn<br />

mons. Laurits Mørk, fol. 267 værgemålsregnskab<br />

Adolfine Christine Rostgård, frue, Brahesholm og Krengerup, afkald på arv 3.9.1740, fol. 14b<br />

~ Christian de Stockfeldt.<br />

Hendes far konferenceråd Frederich Rostgård til Kragerup, Suerøe og Anholt giver afkald på arv efter<br />

datteren.<br />

Mette Hansdatter, Flemlø<strong>se</strong>, skifte 17.6.1741, fol. 15<br />

~ ejendomsbonde Jacob Lar<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Lars Jacob<strong>se</strong>n, gift og bor i Hårby<br />

Hans Jacob<strong>se</strong>n, 34 år tjener i Flemlø<strong>se</strong><br />

Anders Jacob<strong>se</strong>n, 29 år, tjener far<br />

Mette Jacobsdatter ~ Hans Niel<strong>se</strong>n i Flemlø<strong>se</strong><br />

Anna Jacobsdatter trolovet Hans Ib<strong>se</strong>n smed ibid.<br />

Lars Jacob<strong>se</strong>n og/eller Anders Jacob<strong>se</strong>n skal fæste gården.<br />

Johan Baumeister, Bremen, kvittering for arv dateret Bremen 16.8.1742, fol. 16b<br />

Kvittering fra hans efterladte døtre Angunte Baumeisters og Adelheit Baumeisters<br />

(<strong>se</strong> skifte Anna Baumeisters, 29.1.1740, fol. 39)<br />

Zibbret Hermansdatter Willer, Bubbelgård, Indslev, skifte 30.3.1742, fol. 22b<br />

~ 1 Absalon Friedrich<strong>se</strong>n, skifte 14.6.1730<br />

Børn:<br />

Friedrich Absalon<strong>se</strong>n, 19 år<br />

Anna Juels Absalonsdatter, 16 år<br />

Arv efter deres farbror Friedrich Friedrich<strong>se</strong>n er i boet. Født værge Jørgen Friedrich<strong>se</strong>n, provst i Vends<br />

herred.<br />

~ 2 sn. Peder Mad<strong>se</strong>n Ilum<br />

Børn:<br />

Mads Peder<strong>se</strong>n, 9 år<br />

Frands Peder<strong>se</strong>n, 6 år<br />

Anna Marie Pedersdatter, 8 år<br />

Lucia Cathrine Pedersdatter, 4 år<br />

Elisabeth Pedersdatter, 2 år<br />

Christina Pedersdatter, 1 år<br />

Værge morbror købmand Hans Juel af Middelfart.<br />

Bubbelgårds HK 17-4-3-1.<br />

Tilhørende bøndergods:<br />

1. Christen Christen<strong>se</strong>ns hus i Bubbel by, fæstet i 12 år, 7 fag<br />

2. Povl Jen<strong>se</strong>ns hus i Bubbel by, 4 fag<br />

3. Jørgen Niel<strong>se</strong>n, sammested, hus, 7 fag<br />

4. Anders Ander<strong>se</strong>n, Bubbel by, hus 6 fag<br />

5. Jens Rasmus<strong>se</strong>n i Bubbel by, hus 8 fag<br />

6. Rasmus Jesper<strong>se</strong>ns enke, Bubbel by, hus 7 fag<br />

7. Jochum Eiler<strong>se</strong>n, nyt hus i Bubbel 7 fag<br />

8. Peder Eiler<strong>se</strong>n, nyt hus u Bubbel, 12 fag<br />

9. Rasmus Laur<strong>se</strong>n Knol, Lille Gremerlykke, hus 8 fag<br />

10. Søren Laur<strong>se</strong>n, Gremerlykke, bebor 6 fag af et hus<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

2


11. Morten Han<strong>se</strong>n bebor det andet ½ hus på 6 fag<br />

12. Knud Ol<strong>se</strong>n, samme sted, et sted med 24 fag og ca. 2 tdr. HK<br />

13. Niels Laur<strong>se</strong>n, Indslev, fæster, 5 fag hus<br />

14. Niels Didrich<strong>se</strong>n, et hus, ibid, 8 fag<br />

15. Kromanden Hans Jørgen<strong>se</strong>n i Indslev er fæster af hus på 5 fag<br />

Jørgen Han<strong>se</strong>n, Skrillinge, Kauslunde, skifte 3.8.1742, fol. 35b<br />

~ Kirstine Bertelsdatter, lavværge farbror Rasmus Peder<strong>se</strong>n i ejendomshus<br />

Børn:<br />

Bertel Jørgen<strong>se</strong>n, 4 år<br />

Margrethe Jørgensdatter, ½ år<br />

Værge farbror Hans Han<strong>se</strong>n i Middelfart og morbror Peder Bertel<strong>se</strong>n i Skrillinge.<br />

Hu<strong>se</strong>t har 16 fag med stråtag og klinede vægge, 4 agre (beliggenhed nævnes) på ialt ca. 4 skp HK.<br />

Niels Jen<strong>se</strong>n, Etterup, Rørup, skifte 15.2.1743, fol. 37b<br />

~ Anna Andersdatter i ejendomsbondehus.<br />

Testamente af 29.5.1733.<br />

Anna Baumeisters, Hårby, skifte 29.1.1740, fol. 39<br />

Enke efter løjtnant Anton Ernfred Husum, hun var hos degnen Adam Frederich Fugl.<br />

Hendes arvinger:<br />

½ søster Anna Adelheit Gruel ~captajn Ejsing i Hårby<br />

Helsøster ? (navn er ikke skrevet) og<br />

Helsøster Marthe Baumeister Ro<strong>se</strong>nhauen.<br />

De er begge døde og har efterladt sig børn og arvinger. Det står noget rodet: en bror og 2 døtre Agnete og<br />

Adelheit Baumeister i Stadt Bremen, og søsteren en søn Jørgen Ro<strong>se</strong>nhagen, som skal være i Batavia i<br />

Ostindien.<br />

Afsluttet 9.11.1741 fol. 50b.<br />

Axel Feder<strong>se</strong>n Høyer, Lille Gremerlykkehus, Bubbelgård, Indslev, skifte 25.6.1733, fol. 50 b<br />

~ Margrethe Marie Jacobsdatter Holst, lavværge Rasmus Laurit<strong>se</strong>n Bager af Lille Gremerlykke<br />

Børn:<br />

Esther Magdalene Høyer, 13 år<br />

Marie Elisabeth Høyer, 7 år<br />

Værge sn. Peder Mad<strong>se</strong>n Ilum af Bubbelgård<br />

Hans Broder<strong>se</strong>n Landorph, Nakkegård, Hjærup, skifte 13.11.1745, fol. 54<br />

~ 1 Charlotte Hansdatter Atke<br />

Børn:<br />

Jomfru Anna Christina Hansdatter Landorph, skifte 11.3.1755, fol. 284<br />

Jomfru Mette Christina Hansdatter Landorph<br />

Tilsynsværge: sn. Farenhorst til Billeskov<br />

~ 2 enken Sophie Rasch<br />

Børn:<br />

Broder Han<strong>se</strong>n Landorph, 9 år<br />

Mathias Han<strong>se</strong>n Landorph, 8 år<br />

Jørgen Han<strong>se</strong>n Landorph, 2 år<br />

Charlotte Hansdatter Landorph, 3 år<br />

Til stede: sognepræst Arent Haffel til Husby menighed.<br />

Fol. 61: 7.7.1721 gavebrev fra major Henning Landorph og hustru Sophie Amalie Steen<strong>se</strong>n til deres sl. bror<br />

as<strong>se</strong>ssor Broder Landorph til Billesbølle, hans 3 børn:<br />

Hans Landorph 300 RD<br />

Jørgen Landorph 300 RD<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

3


Mette Christine Landorph 400 Rd.<br />

Fol. 63, 8.2.1746: henvisning til skifte 19.11.1744 efter sl. major frue Landorph.<br />

Flere ejendomme, bøndergods og HK nævnes. Afsluttes fol. 84<br />

Maren Hansdatter Krarup, Søholm, Køng, skifte 25.8.1746, fol. 84b<br />

~ forpagter sn. Peder Boje.<br />

Testamente af 19.8.1746. Hendes bror er <strong>se</strong>ign. Hans Krarup af Orte Skovhu<strong>se</strong>.<br />

Maren Pedersdatter, Harndrup Mølle, skifte 24.3.1747, fol. 86 b<br />

~ 1 Søren Møller<br />

Børn:<br />

Peder Søren<strong>se</strong>n, er gift, har en datter Apelone Pedersdatter<br />

Maren Sørensdatter er gift med Jens Han<strong>se</strong>n<br />

~ 2 Niels Christen<strong>se</strong>n af Søby Søgård mølle, ægteskabskontrakt af 13.8.1722<br />

Ingen børn.<br />

Mette Andersdatter, Gelsted Tårup, skifte 29.4.1747, fol. 88<br />

~ 1 Peder Laurit<strong>se</strong>n smed, skifte 10.3.1740<br />

Børn:<br />

Laurits Peder<strong>se</strong>n, 24 år, kurator Niels Ander<strong>se</strong>n ibid (Ålsboe?)<br />

Anne Dorthe Pedersdatter, 20 år, værge morbror Hans Ander<strong>se</strong>n i Ålsboe<br />

~ 2 Peder Rasmus<strong>se</strong>n, ejendomsbonde<br />

Børge Walchendorph, major, til Billeshave, skifte 17.6.1747, fol. 94<br />

~ Agathe Rodsteen Uhrne<br />

Testamente dateret 21.11.1738<br />

Peder Rasmus<strong>se</strong>n, Åbylund, Nørre Åby, skifte 7.11.1746, fol. 96<br />

~ Maren Pedersdatter i en ejendomsbondegård, antaget lavværge Niels Munck, Skovshøjrup<br />

Børn:<br />

Jens Peder<strong>se</strong>n, 26 år<br />

Peder Peder<strong>se</strong>n, 23 år<br />

Hans Peder<strong>se</strong>n, 15 år<br />

Anna Pedersdatter, 30 år<br />

Agathe Pedersdatter, 20 år<br />

Karen Pedersdatter, 11 år<br />

Bodil Pedersdatter ~ Laurits Rasmus<strong>se</strong>n, Balslev.<br />

Fødte værger fasterbørnene Rasmus Laurit<strong>se</strong>n, Jens Laurit<strong>se</strong>n af Hjærup, Rasmus Thoma<strong>se</strong>n i Langemo<strong>se</strong><br />

Mølle og Peder Thoma<strong>se</strong>n i Ørslev.<br />

HK 9-3-3-2<br />

Den ældste søn Jens Peder<strong>se</strong>n overtager gården mod aftægt til mor.<br />

Gertrude Kaphengst, fru oberstinde, Søholm, Køng, skifte 6.4.1745, fol. 98b<br />

Skiftet afsluttes fol. 157<br />

Flere testamenter af afskrevet:<br />

20.5.1672: Morten Schinkel og hustru Anna Charisius<br />

25.11.1704: enken Anna Charisius<br />

29.8.1709: August von Kaphengst og hustru Anna Barbra Charisius<br />

31.10.1712, 23.5.1738, 30.4.1744: Anna Barbra Charisius<br />

Fol. 114b-130 registrering af indbo.<br />

Fol. 155 fortegnel<strong>se</strong> over fæstere i Nårup, Bregnemo<strong>se</strong>, Langsted, Køng, Gummerup, Glamsbjerg, Holte,<br />

Derup, Falden, Lysholdt, Rørmo<strong>se</strong>gård, Søe Søby.<br />

Fol. 157 jordebog<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

4


Margrethe Rasmusdatter, Svenstrup, Kauslunde, skifte 8.3.1748, fol. 168<br />

~ Jørgen Han<strong>se</strong>n, ejendomsbonde i den såkaldte Lampes gård<br />

Hendes mor er Maren Thomasdatter i Gastrup<br />

Bror Jørgen Rasmus<strong>se</strong>n Bang i Hjorte<br />

Bror Rasmus Rasmus<strong>se</strong>n Bang tjener i Middelfart<br />

Søster Anna Rasmusdatter er gift i Bylderup<br />

Halvbror Peder Rasmus<strong>se</strong>n tjener i Gastrup<br />

Halvbror Anders Rasmus<strong>se</strong>n tjener i Middelfart<br />

Rasmus Niel<strong>se</strong>n, bonde i As<strong>se</strong>nbølle, tilhører Rasmus Henrich<strong>se</strong>n, skifte 1.4.1748, fol. 168<br />

~ 1 Dorthe Nielsdatter<br />

Børn:<br />

Lars Rasmus<strong>se</strong>n<br />

Maren Rasmusdatter ~ Jørgen Knud<strong>se</strong>n i Asperup<br />

Karen Rasmusdatter<br />

Anna Rasmusdatter<br />

Sid<strong>se</strong>l Rasmusdatter<br />

~ 2 Gertrud Hansdatter, lavværge Jørgen Han<strong>se</strong>n af Østerskov<br />

Børn:<br />

Hans Rasmus<strong>se</strong>n, 11 år<br />

Rasmus Rasmus<strong>se</strong>n, 3 år<br />

Anna Rasmusdatter, 13 år<br />

Anne Marie Rasmusdatter, 9½ år<br />

Kirsten Rasmusdatter, 6 år<br />

Værge farbror Anders Niel<strong>se</strong>n af Viby, tilsynsværger Offer Han<strong>se</strong>n og Hans Niel<strong>se</strong>n af Brangstrup<br />

Arngot Ulriche Hansdatter, Kærbyholm, Indslev, skifte 18.4.1748, fol. 169, hun døde 19.3.1748<br />

~ Mads Han<strong>se</strong>n, skifte 5.5.1754, fol. 260b<br />

En søn Peder Mad<strong>se</strong>n.<br />

Skøde af 26.12.1735 fra Hans Mad<strong>se</strong>n, svigerfaderen, svigermor er Birthe Hansis.<br />

Elisabeth Andersdatter, Dybmo<strong>se</strong>, skifte 28.6.1748, fol. 171b<br />

~ Rasmus Søren<strong>se</strong>n, ejendomsbonde<br />

Arving er hendes far Laurits Dine<strong>se</strong>n af Ørsbjerg<br />

Laurits Christen<strong>se</strong>n, barnefødt Skærbæk, værgemålsregnskab 8.7.1741, fol. 174<br />

Afdøde Rasmus Laurit<strong>se</strong>n på Skærbæk, værgemål for hans børn, 7.7.1743, fol. 174b<br />

Værgen er Hans Mad<strong>se</strong>n på Kærbyholm og hans søn Mads Han<strong>se</strong>n.<br />

Christence Rasmusdatter.<br />

Maria Rasmusdatter har ved ægteskab med Jens Mikkel<strong>se</strong>n fra Belling i Udby sogn fået sin arv udbetalt, læst<br />

Wedelsborg birketing 14.12.1744.<br />

Lars Rasmus<strong>se</strong>n er nu 19 år, er fra sin barndom opfødt hos sine venner på Brahesborg, sign. C. Rantzau.<br />

Michel Jen<strong>se</strong>n, ejendomsbonde og hustru Karen Andersdatter, Nakke, Tanderup, skifte 12.6.1747, fol.<br />

183<br />

Børn:<br />

Ulrich Michel<strong>se</strong>n, 12 år,<br />

Værge morfar Anders Rasmus<strong>se</strong>n i Fuglebjerglund og hans bror Mads Rasmus<strong>se</strong>n i Gamby, item Hans<br />

Jørgen<strong>se</strong>n i Veflinge som er næstsøskendebarn til den sl. mand.<br />

3 døtre Christina, Maria og Finne, under 12 år dør alle 3 under skifteforhandlingerne.<br />

Fol. 189 Hans Jen<strong>se</strong>n i Høved Møller er gift med søster til Michel Jen<strong>se</strong>n<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

5


Fol. 194 Michel Jen<strong>se</strong>n skytte boede før i Kingstrup<br />

Sluttes fol. 200, værgemålsregnskab fol. 273b<br />

Hans Villum<strong>se</strong>n, ejendomsbonde, Lunge, Gelsted, skifte 29.4.1748, fol. 200b<br />

~ Karen Jørgensdatter<br />

Enkens stedsøn er Niels Han<strong>se</strong>n, 18 år, kurator farbror Laurits Villum<strong>se</strong>n af Haare.<br />

Hans Villum<strong>se</strong>n havde gården i fæste af Rasmus Ib<strong>se</strong>n i Diget, men havde betalt 200 RD i afdrag på skøde,<br />

enken får tilbudt at købe gården, men afslår.<br />

Enkens bror Niels Jørgen<strong>se</strong>n på Brenholt har penge til gode.<br />

Den sl. mand havde 2 brødre begge med navnet Laurits Villum<strong>se</strong>n.<br />

Marie Bøctius, Hårby, skifte 27.6.1748, fol. 203b<br />

~ Niels Schindler, forrig kaptajnløjtnant ved det fynske national infanteri regiment<br />

Hendes børn:<br />

En søn Christian von Wiler er død og har efterladt sig 2 døtre<br />

En datter Magdalene von Wiler, er i København, for hende mødte fogden på Løgismo<strong>se</strong> mons. Rasch.<br />

Jep Han<strong>se</strong>n, ejendomsbonde, Ørslev, skifte 13.4.1749, fol. 207<br />

~ Birthe Hansdatter, værge (Nis Bech) af Nyfæste<br />

Arvinger er hans afdøde søsters børn:<br />

Hans Laurit<strong>se</strong>n i Ørslev<br />

Jesper Han<strong>se</strong>n samme sted<br />

Maren Hansdatter ~ Hans Gorm<strong>se</strong>n ibid<br />

Anne Kirstine Hansdatter ~ Peder Niel<strong>se</strong>n i Orte<br />

Maren Hansdatter, ugift i stervboen<br />

De er den afdødes fuldsøsterbørn, endnu 2 afdøde halvsøstres børn:<br />

Hans Christen<strong>se</strong>n i Ellesø på Wedelsborg gods<br />

Rasmus Christen<strong>se</strong>n ibid<br />

Anne Christensdatter ~ Jørgen Lunde i Balslev<br />

Christine Christensdatter ~ Jørgen Han<strong>se</strong>n i Ørslev<br />

Karen Christensdatter ~ Niels Jen<strong>se</strong>n i Balslev<br />

Maren Andersdatter ~ Rasmus Laur<strong>se</strong>n i Håre<br />

Anders Ander<strong>se</strong>n i Skovshøjrup, for ham mødte hans søn Laurs Ander<strong>se</strong>n<br />

Jørgen Ander<strong>se</strong>n, fæstebonde, Brangstrup, Nørre Åby, skifte 30.7.1749, fol. 211b<br />

~ 1 Anna Cathrine Madsdatter, henvisning til skifte 28.6.1748<br />

Børn:<br />

Jacob Jørgen<strong>se</strong>n, 17 år<br />

Anne Jørgensdatter, 20 år<br />

Dorthe Jørgensdatter, 14 år<br />

Cathrine Jørgensdatter, 11 år<br />

Pigernes værge er farbror Anders Ander<strong>se</strong>n i Favrskov mølle.<br />

Sønnens værge er Anders Jørgen<strong>se</strong>n i Gadstrup, som er ejer af fæstegården<br />

~ 2 Karen Lauritsdatter, værge stedfar Hans Han<strong>se</strong>n her i byen<br />

El<strong>se</strong> Lisbet Andersdatter Piil, Lillebæk, Hårby, skifte 31.3.1749, fol. 212b<br />

~ ejendomsbonde Jørgen Find<strong>se</strong>n, gårdens HK 7 skp. 2 fk<br />

Børn:<br />

Johan Jørgen<strong>se</strong>n er hjemme<br />

Margrethe Jørgensdatter ~ rytterbonde Søren Ander<strong>se</strong>n i Hårby<br />

Anne Lisbet Cathrine Jørgensdatter, ugift hos svoger Søren Ander<strong>se</strong>n i Hårby<br />

Find Jørgen<strong>se</strong>n, er i København i tjeneste hos grev Rantzau<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

6


Johanne Jørgensdatter ~ Hans Rasmus<strong>se</strong>n i Hårby.<br />

Sønnen Johan Jørgen<strong>se</strong>n overtager gården med aftægt til faderen. Men den 15.10 er brev med indsigel<strong>se</strong> fra<br />

Find Jørgen<strong>se</strong>n Lillebech, men han er ikke til stede, da han er på rej<strong>se</strong> til Kina.<br />

3 dokumenter fremlægges:<br />

Mette von der Kulas skøde af 15.4.1700 til Johan Clau<strong>se</strong>n, læst Fynbo landsting 6.11.1700<br />

Johan Clau<strong>se</strong>ns gavebrev til sin fæstmø El<strong>se</strong> Elisabeth Piil, dateret Wedelsborg 19.4.1708.<br />

Et afståel<strong>se</strong>sbrev til bemeldte El<strong>se</strong> Elisabeth sl. Johan Clau<strong>se</strong>ns fra hendes søn Jochum Johan<strong>se</strong>n, dateret<br />

As<strong>se</strong>ns 2.2.1711.<br />

Niels Schindler, forrig kaptajnløjtnant, Hårby, skifte 16.6.1749, fol. 215b<br />

2 sønner:<br />

Niels Jørgen Schindler, byfoged, Tønsberg, Norge<br />

N. Schindler, underofficer ved sjællandske gevorbenen Infanteriregiment.<br />

Anne Cathrine Nielsdatter, Aulby, Vejlby, skifte 3.1.1751, fol. 218<br />

~ 1 Jørgen Ander<strong>se</strong>n<br />

Søn Anders Jørgen<strong>se</strong>n (12 år) værge farbror Anders Ander<strong>se</strong>n, Aulby<br />

~ 2 Jens Lar<strong>se</strong>n smed, ejendomsbonde, skifte 26.11.1751, fol. 228b<br />

Børn:<br />

Lars Jen<strong>se</strong>n, 3 år<br />

Anne Marie Jensdatter, 6 år<br />

Anne Jensdatter, ½ år<br />

Værge farbror Peder Lar<strong>se</strong>n Aulby<br />

Skøde til enkemanden dateret 23.1.1747.<br />

Fol. 219 mangler. Fol. 220, 221 er ikke transkriberet, da dato og overskrift mangler<br />

Anders Niel<strong>se</strong>n, ejendomsbonde, Ebberup, død 1745, skifte 7.3.1751, fol. 222b<br />

~ Anna Margrethe Conradsdatter<br />

Enken er trolovet med Hans Clau<strong>se</strong>n i Sønderby, men præsten vil ikke vie dem, da han ikke mener det<br />

foretagne skifte er lovligt. Det var foretaget af herredsfoged Læssøe i As<strong>se</strong>ns i 1747. Ved skøde 12.8.1749<br />

havde svigersønnen Rasmus Lar<strong>se</strong>n overtaget gården.<br />

Børn: ved nyt skifte 7.3.1751:<br />

Conrad Ander<strong>se</strong>n, 17 år<br />

Niels Ander<strong>se</strong>n, 13 år<br />

Johanne Cathrine Andersdatter, 5 år<br />

Anne Cathrine Andersdatter nu ~ Rasmus Lar<strong>se</strong>n på stedet.<br />

værge farbror Jesper Niel<strong>se</strong>n i Fjellerup samt Anders Han<strong>se</strong>n i As<strong>se</strong>ns og Rasmus Rasmus<strong>se</strong>n i Skalbjerg<br />

som også er børnenes pårørende.<br />

El<strong>se</strong> Marie Borstølen, husholderske hos etatsråd Simon<strong>se</strong>n, skifte 4.12.1750, fol. 225<br />

Arvinger er hendes søskendebørn, som giver afkald fol. 266, 12.6.1751:<br />

Hans Christian Helt, student i Middelfart<br />

Jørgen Helt, student, på Clausholm i Jylland<br />

Jens Tønne<strong>se</strong>n, forpagter på Krengerup<br />

Lars Tønne<strong>se</strong>n, fæster på kammerherre Juls gods Torpegård, Tårup i Jylland<br />

Iver Tønne<strong>se</strong>n, fæster i (Knud, Kur, Kvels?), Tårup sogn, i Jylland<br />

Birthe Tønnesdatter, enke efter Ole Peder<strong>se</strong>n, i Kur på Torpegårds gods<br />

Christen Tønne<strong>se</strong>n er død, hans søn Tønne Christen<strong>se</strong>n, på fornævnte gods<br />

Jens Lar<strong>se</strong>n smed, Aulby, Vejlby, skifte 26.11.1751, fol. 228b<br />

~ 1 Anna Cathrine Nielsdatter, skifte 3.1.1751<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

7


Børn:<br />

Lars Jen<strong>se</strong>n, 4 år<br />

Anne Marie Jensdatter, 7 år<br />

Anne Jensdatter, 1 år<br />

Værger farbrødrene: Rasmus Lar<strong>se</strong>n for sønnen og Peder Laur<strong>se</strong>n for pigerne.<br />

Anne Marie Pedersdatter enke efter Jørgen Ra<strong>se</strong>witz, har haft underhold i gården siden skifte 3.1.1751 tager<br />

sig af Lars Jen<strong>se</strong>n, hun flytter til sin svigersøn Stephen Knud<strong>se</strong>n i byen.<br />

Pigerne bliver hos stedmoderen.<br />

Hans Wilhelm von Rømmer, generalmajor af infanteriet og Anna Elisabeth, født rigsgrevinde af Trampe.<br />

Kopi af testamente dateret As<strong>se</strong>ns, 20.8.1749, fol. 230<br />

Hans Bryde, <strong>se</strong>lvejer Hol<strong>se</strong>gård, testamente 26.11.1746, død 10.7.1751, fol. 230b<br />

Testamente til hustru Dorthea Pedersdatter Holm<br />

Kirsten Hansdatter, Hårby, skifte 20.1.1752, fol. 231b<br />

~ Peder Rasmus<strong>se</strong>n, husmand<br />

Børn:<br />

Rasmus Peder<strong>se</strong>n, 19 år<br />

Hans Peder<strong>se</strong>n, 16 år<br />

Anne Margrethe Pedersdatter, 10 år<br />

Værger morbrødre Rasmus Han<strong>se</strong>n i Hårby og Just Han<strong>se</strong>n i Vøjstrup<br />

Et hus på 5 små fag har han <strong>se</strong>lv opbygget med venners hjælp for 3 år siden, grunden har han fået af sin mor<br />

Birthe Rasmusdatter<br />

Jens Michel<strong>se</strong>n, ejendomsbonde, Lunge, Gelsted, skifte 26.8.1751, fol. 232b<br />

~ Dorthe Rasmusdatter, værge Oluf Jen<strong>se</strong>n i Lunge<br />

Børn:<br />

Mons. Friedrich Møller, hører i Oden<strong>se</strong> latinske skole<br />

Peder Jen<strong>se</strong>n, 22 år er hjemme<br />

Rasmus Jen<strong>se</strong>n, 19 år bagerdreng i Oden<strong>se</strong><br />

Frederica Jensdatter, 25 år er hjemme, værge kromand Rasmus Langå i Gribsvad<br />

Gårdens HK 4-1-1-1, sønnen Peder Jen<strong>se</strong>n overtager.<br />

Kirsten Christiansdatter Krarup, Orte Skovhu<strong>se</strong>, skifte, død 18.9.1752, fol. 236b<br />

~ forpagter Hans Krarup<br />

Arvinger er hendes søskendebørn:<br />

En helbror Peder Christian<strong>se</strong>n, badskær i Bergen, Norge er død og har efterladt sig 2 sønner<br />

Helsøster Sara Christiansdatter, er enke i Orte Skovhu<strong>se</strong> ~med skrædder, som ikke vides hvor er<br />

Halvsøster død, 2 sønner:<br />

Laurits Jørgen<strong>se</strong>n Scherl, birkeskriver i Hørsholm (Hirzholm)<br />

Peder Jørgen<strong>se</strong>n Scherl i Valsølille<br />

Knud Pagh, færgemand, Strib, skifte 14.6.1752, fol. 240b<br />

~ Anna Barbara<br />

Børn:<br />

Jens Pagh, 21 år<br />

Paul Pagh, 19 år<br />

Curator deres farbrødre Mads Pagh og Michel Pagh, begge indvånere i Fredericia.<br />

Enken ~ 1 Paul Niel<strong>se</strong>n, skifte 14.12.1727<br />

Børn:<br />

Laurits Paul<strong>se</strong>n i København hos <strong>se</strong>kretær Bretenwille<br />

Niels Paul<strong>se</strong>n, <strong>se</strong>rgent ved matro<strong>se</strong>rne på Holmen<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

8


Anna Paulsdatter ~ i Fredericia med farver Thomas Harder<br />

Sid<strong>se</strong>l Paulsdatter ~ guldsmed Jacob Satterup, Kolding<br />

Gårdens HK 0-3-3-1<br />

Anna Elisabeth Lorentzdatter, Vejlby, skifte 3.8.1752, fol. 246b<br />

~ Jacob Niel<strong>se</strong>n, bø<strong>dk</strong>er<br />

Hendes arvinger:<br />

En bror Jørgen Lorentzen, tømmermand er rejst udenlands for 34 år siden, vides ikke om han er død eller<br />

levende, for ham mødte søstersønnen Peder Jørgen<strong>se</strong>n i Vejlby<br />

En broderdatter til afdøde Anna Lorentzdatter ~ Søren Ander<strong>se</strong>n, borger og skrædder i Middelfart<br />

En søstersøn Peder Jørgen<strong>se</strong>n i Vejlby<br />

Kaptajn Eising, Hårby, død 22.12.1752, skifte fol. 247b<br />

~ Anna Adelheit (Weller)<br />

Børn:<br />

Adelheit Elisabeth Eising ~ mons. (Stecher) kirurg i Kerteminde<br />

Anna Veronica Eising kammerjomfru for grevinde Schulin i København<br />

Helene Sophie Eising ~ løjtnant Klenow i As<strong>se</strong>ns<br />

Peder Jørgen<strong>se</strong>n, <strong>se</strong>lvejer, Pejrupgård, skifte 23.5.1753, fol. 249b<br />

Børn:<br />

Jørgen Peder<strong>se</strong>n, myndig i gården<br />

Christen Peder<strong>se</strong>n, myndig i gården<br />

Afdøde Dorthe Pedersdatter ~ 1724 Niels Ib<strong>se</strong>n i Hækkebølle, afkald på mødrene arv 13.2.1743<br />

Hendes børn:<br />

Karen Nielsdatter, 24 år og<br />

Maren Nielsdatter, 20 år<br />

er i Tanggård hos faster Anne Cathrine Jørgensdatter ~ rytterbonde Niels Peder<strong>se</strong>n, som er formynder<br />

Anne Marie Nielsdatter, 22 år<br />

Johanne Nielsdatter, 18 år<br />

Er begge her i gården hos morbror Jørgen Peder<strong>se</strong>n, som er værge<br />

Anne Cathrine Nielsdatter, 13 år i Skydebjerg hos værgen Anders Rasmus<strong>se</strong>n<br />

Anne Kirstine Clausdatter, Fangel, skifte 17.2.1753, fol. 251<br />

~ 1 skoleholder Otte Niel<strong>se</strong>n, Fangel, skifte 14.4.1744<br />

Børn:<br />

Claus Holm, 34 år tjener generalløjtnant Kaas<br />

Jens Otte<strong>se</strong>n Holm, 30 år, degn i Lunde<br />

Laurits Otte<strong>se</strong>n, 20 år tjener som handskemagersvend i Oden<strong>se</strong><br />

Maren Ottesdatter ~ Jens Niel<strong>se</strong>n, handskemager, Oden<strong>se</strong><br />

Karen Ottesdatter ~ farversvend i Sverige, en datter Anna Cathrine er i stervboen til opdragel<strong>se</strong>.<br />

Frederica Ottesdatter tjener urtemanden på Hollufgård<br />

Anne Ottesdatter er hjemme<br />

Tilsynsværge degnen Rasmus Niel<strong>se</strong>n her i byen<br />

~ 2 Andreas Fugl, skoleholder, Fangel<br />

Peder Søren<strong>se</strong>n Boller, Harndrup, skifte 17.5.1753, fol. 253<br />

Bor i et hus han <strong>se</strong>lv har bygget i Harndrup, er tidligere farver i Middelfart<br />

~ Margrethe Jørgensdatter<br />

Børn:<br />

Jørgen Peder<strong>se</strong>n, 17 år<br />

Jacob Peder<strong>se</strong>n, 12 år<br />

Margrethe Christine Pedersdatter, 18 år<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

9


Birgitte From Pedersdatter, 15 år<br />

Anna Barbara Pedersdatter, 11 år<br />

Værge Peder Aaby, sognepræst i Årslev, enkens lavværge degnen mons. Piil<br />

Karen Nielsdatter, Gieldbjerg, Balslev, skifte 12.12.1753, fol. 258b<br />

~ Jørgen Han<strong>se</strong>n, ejendomsbonde<br />

Børn:<br />

Hans Jørgen<strong>se</strong>n, 12 år<br />

Niels Jørgen<strong>se</strong>n, 7 år<br />

Karen Margrethe Jørgensdatter, 10 år<br />

Kirsten Jørgensdatter, 7 år<br />

Værger morbrødrene Juchum Niel<strong>se</strong>n, gift fæstebonde i Gadstrup og Anders Niel<strong>se</strong>n, gift fæster i Nørre Åby<br />

Jørgen Han<strong>se</strong>ns far Hans Jørgen<strong>se</strong>n er på aftægt i gården.<br />

Rasmus Niel<strong>se</strong>n, ejendomsbonde, Grarup, skifte 18.5.1754, fol. 259b<br />

~ Anna Cathrine Hansdatter, lavværge far Hans Niel<strong>se</strong>n fra Trolddal<br />

Søn Niels Rasmus<strong>se</strong>n, 1½ år, værge ejendomsbonde Jens Rasmus<strong>se</strong>n i Holme.<br />

HK 7-6-0-2, fæstebrev af 12.1.1741 på halvdelen af gården fra sl. mands endnu levende far Niels<br />

Rasmus<strong>se</strong>n, samt skøde af 7.4.1751.<br />

Mads Han<strong>se</strong>n, ejendomsbonde, Kærbyholm, Indslev, skifte 5.5.1754, fol. 260b<br />

~ 1 Arngot Ulriche Hansdatter<br />

Søn Peder Mad<strong>se</strong>n, 6 år, værge morfar Hans Han<strong>se</strong>n, ejendomsbonde i Ålsbo (nævnes også som oldefar)<br />

~ 2 Anne Nielsdatter<br />

Søn Hans Mad<strong>se</strong>n, 1½ år, værge morfar Niels Jen<strong>se</strong>n af Kærby<br />

Gården er på 4 længer og 115 fag<br />

Pigen Johanne Nielsdatter, Pejrupgård, skifte 5.8.1754, fol. 265<br />

Hos morbror Jørgen Peder<strong>se</strong>n<br />

Hendes søstre: Karen Nielsdatter, Anna Nielsdatter, Maria Nielsdatter, Maren Nielsdatter, Anne Cathrine<br />

Nielsdatter.<br />

Formyndere Anders Rasmus<strong>se</strong>n Drud i Skydebjerg og Niels Peder<strong>se</strong>n i Tanggård<br />

Jørgen Han<strong>se</strong>n, ejendomsbonde, Indslev, skifte 11.7.1755, fol. 283<br />

~ Karen Thomasdatter<br />

Børn:<br />

Hans Jørgen<strong>se</strong>n, som moderen afstår gården til mod aftægt<br />

Bodil Jørgensdatter ~ Peder Ander<strong>se</strong>n smed, gdm. I Ejby<br />

Maren Jørgensdatter ~ Mads Niel<strong>se</strong>n, gdm. I Ejby<br />

Karen Jørgensdatter ~ Rasmus Han<strong>se</strong>n, Lunge<br />

Johanne Jørgensdatter ugift i gården, værge svoger Mads Niel<strong>se</strong>n<br />

Jfr. Anne Christine Landorph, Nørre Åby præstegård, skifte 11.3.1755, fol. 284<br />

Arvinger er hendes søskende:<br />

Helsøster Mette Landorph ~ mons. Peder Peder<strong>se</strong>n Bech, Viuf i Jylland<br />

3 halvbrødre og en halvsøster tilsynsværge mons. Jen<strong>se</strong>n, stadsmusikant i Oden<strong>se</strong>, deres mor madam<br />

Landorph var også til stede.<br />

Fol. 284b: arv efter afdøde mor Charlotte Amalie Arke og far Hans Landorph på Nakkegård<br />

Hans Ander<strong>se</strong>n, Orte Skovhu<strong>se</strong>, skifte 3.10.1755, fol. 288b<br />

Hos far <strong>se</strong>lvejerbonde Anders Lar<strong>se</strong>n i Orte Skovhu<strong>se</strong><br />

~ Cathrine Nielsdatter, lavværge Mads Michel<strong>se</strong>n i Bred.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

10


Faderen Anders Lar<strong>se</strong>n er arving, hans to døtre er gift med Hans Ol<strong>se</strong>n i Kaslund og Peder Sigurd<strong>se</strong>n i<br />

Skalbjerg.<br />

Hans Han<strong>se</strong>n, bø<strong>dk</strong>er, husmand, Ebberup, skifte 29.10.1755, fol. 291<br />

~ 1 Margrethe Andersdatter, skifte i As<strong>se</strong>ns 25.2.1738<br />

Datter Maren Hansdatter, 19 år værge (madfader?) Mads Rasmus<strong>se</strong>n her af byen<br />

~ 2 ?<br />

~ 3 enken Anne Clemensdatter, værge stedfar Oluf Peder<strong>se</strong>n, Melby (Meddelby)<br />

Datter Margrethe Cathrine Hansdatter, 8 år, værge mosters mand Mads Ander<strong>se</strong>n af Turup<br />

Rasmus Søren<strong>se</strong>n, Dybmo<strong>se</strong>gård, skifte 29.5.1755, fol. 292b<br />

~ Maren Mortensdatter, lavværge sn. Bech fra Nyfæste<br />

Børn:<br />

Søren Rasmus<strong>se</strong>n, 2 år<br />

Elisabeth Rasmusdatter, 5 år<br />

Rasmus Rasmus<strong>se</strong>n fødes under skiftebehandlingen<br />

Værger: farbror Jep Søren<strong>se</strong>n fra Vierne og sn. Hans Vedele, forpagter ~med søster til afdøde.<br />

Peder Ander<strong>se</strong>n, møller, (Rørbæk) mølle, skifte 8.12.1755, fol. 298<br />

~ Anne Kirstine Truelsdatter, værge sn. Werchmester<br />

Børn:<br />

Anders Peder<strong>se</strong>n, 5 år<br />

Maren Pedersdatter, 11½ år<br />

Dorthe Pedersdatter, 10 år<br />

Karen Pedersdatter, 8 år<br />

Mette Pedersdatter, 2 ½ år<br />

Anne Pedersdatter, 12 uger<br />

Værger er sl. mands søstres mænd: Abraham Prib, Rasmus Rasmus<strong>se</strong>n Bang, Mads Jørgen<strong>se</strong>n Bager, alle<br />

borgere og indvånere i Middelfart.<br />

Oberstinde Holch, Barbara Kirstine Steen<strong>se</strong>n, Skovgårde, skifte 10.4.1747, fol. 299b-367b<br />

Enke efter Oberst Mogens Holch.<br />

Ingen livsarvinger. Skiftet indeholder mange slægtsrelationer samt også jordebøger over Skovgårde med<br />

kirke- og bøndergods (fol. 313 over skøder og a<strong>dk</strong>omster, fol. 344 jordebog med resterende<br />

landgildeydel<strong>se</strong>r, fol. 364 arven på 20.000 RD, fordeling.<br />

Afsluttes 11.6.1756 fol. 367b<br />

Hans Ander<strong>se</strong>n, ejendomsbonde, Voldby, skifte 23.8.1756, fol. 367b<br />

~ Anne Cathrine Larsdatter, lavværge Jørgen Han<strong>se</strong>n af Lampes gård<br />

Søn Hans Han<strong>se</strong>n, 18 år, curator farbror Jørgen Ander<strong>se</strong>n af Brangstrup<br />

Enken ~ 1 Hans Rasmus<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Jørgen Han<strong>se</strong>n, Lampes gård, afkald på arv 11.12.1736<br />

Christopher Peder<strong>se</strong>n i Brøn<strong>se</strong>, afkald 5.7.1737<br />

Rasmus Peder<strong>se</strong>n i Skrillinge afkald 3.8.1741<br />

Lars Jørgen<strong>se</strong>n ibid afkald 5.9.1742<br />

Hans Stephen<strong>se</strong>n i Båring afkald 27.11.1755<br />

(Det fremgår ikke om de 4 sidstnævnte er gift med enkens døtre)<br />

Værgemålsregnskaber og afkald, fol. 369b<br />

Johanne Cathrine Andersdatter, Ebberup, fol. 369<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

11


13.10.1756 arven efter far Anders Niel<strong>se</strong>n. Moderen Anne Margrethe Conradsdatter er gift med Anders<br />

Rasmus<strong>se</strong>n i Sønderby<br />

Fol. 371<br />

Afkald 11.6.1756 fra Iver baron Holch, amtmand i Ålborg<br />

Afkald 4.6.1756 C. F. Holch, Holchenhavn<br />

Afkald 14.6.1756 E. R. Holch, Oden<strong>se</strong><br />

Afkald 11.6.1756 M. K. Holch, Wiltmolt<br />

Afkald 11.6.1756 J. K. Holch, Wiltmolt<br />

Afkald 17.6.1756 M. Holch, Kongsvinger<br />

Afkald 4.6. 1756 E. C. von Ahlefeldt, Sorø<br />

Afkald 7.6.1756 H. C. de Ahlefeldt, Preetz<br />

Afkald 31.5.1756 C. H. von Heinen, Viborg<br />

Afkald 12.6.1756 P. S. Cicignon, Nakkebølle<br />

Afkald 28.6.1756 J. E. Hauch, Viborg<br />

Afkald 20.9.1756 H. W. Holch, København<br />

Afkald 2.7.1756 afkald E. Holch, Christiansø<br />

Afkald 14.9.1756 Erica Holch, Haderslev<br />

Mouritz Josva Excing, Hårby, i det kgl. privil. værtshusskifte 30.5.1757, fol. 373b<br />

~ Christence Marie, som får bevilling til uskiftet bo, men først nævnes nogle ejendomme tilhørende boet:<br />

3 gårde i Sarup, som beboes af<br />

Hans Han<strong>se</strong>n, Unge Peder Han<strong>se</strong>n og gamle Peder Han<strong>se</strong>n.<br />

Ialt 7 jordlø<strong>se</strong> hu<strong>se</strong>, heraf 3 i Sarup, som beboes af<br />

Peder Nicolaj Andrea<strong>se</strong>n, Hans Peder<strong>se</strong>n, Andreas Michel<strong>se</strong>n<br />

Og 5 hu<strong>se</strong> ved foranmeldte privilligerede værtshus her i byen og beboes af<br />

Hans Møller, Hans Otte<strong>se</strong>n, Ole Mad<strong>se</strong>n, Hans Rasmus<strong>se</strong>n og mons. Huulegaard privilligeret gæstgiver.<br />

Madam Sophie Rasch enke efter Hans Landorph i Nakke, død 23.5.1756, fol. 374<br />

Børn:<br />

Mathias Landorph, 18 år<br />

Charlotte Amalie Landorph, 14 år<br />

Deres værge pastor P. Veijle<br />

Broderus Landorph, 20 år<br />

Jørgen Landorph, 13 år<br />

Deres værge sn. Beck på Nyfæste.<br />

Den afdødes 3 brødre frabeder sig værgemålet for de umyndige børn.<br />

Niels Rasch, byfoged i Hor<strong>se</strong>ns,<br />

Jochum Rasch i Tisvilde, er allerede værge for afdød brors 2 børn, hvoraf et barn bor hos ham, han har <strong>se</strong>lv 6<br />

børn<br />

Friedrich Rasch kas<strong>se</strong>rer og bogholder ved tugt- og manufakturhu<strong>se</strong>t på Christians-.<br />

Hans Landorph, skiftet sluttet 16.12.1746<br />

~ 1 Charlotte Amalie At<strong>se</strong>, skifte 30.8.1737<br />

Jørgen Han<strong>se</strong>n, ejendomsbonde, Galbjerg, Balslev, skifte 2.6.1757, fol. 381b<br />

Hans gamle far er Hans Jørgen<strong>se</strong>n i gården.<br />

~ 1 Karen Nielsdatter, skifte 12.12.1753<br />

Børn:<br />

Hans Jørgen<strong>se</strong>n, 15 år<br />

Niels Jørgen<strong>se</strong>n, 6 år<br />

Karen Margrethe Jørgensdatter, 13 år<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

12


Kirsten Jørgensdatter, 10 år<br />

~ 2 enken Maren Madsdatter, værge far Mads Rasmus<strong>se</strong>n, Kærbyholm, ved skiftets slutning underskriver<br />

Niels Rasmus<strong>se</strong>n som lavværge<br />

Søn Mads Jørgen<strong>se</strong>n, 2½ år<br />

Værger: farbror Johan Han<strong>se</strong>n gift fæstebonde i Nørre Åby, fasters mand Anders Niel<strong>se</strong>n, gift fæstebonde i<br />

Nellerod i Hårslev sogn, morbror Jochum Niel<strong>se</strong>n gift fæstebonde i Nørre Åby, mosters mand Niels<br />

Morten<strong>se</strong>n gift og fæstebonde i (Mo<strong>se</strong>gård)<br />

Anna Elisabeth de Trampe generalmajorinde Rømer, på provstiegården ved As<strong>se</strong>ns, skifte 27.5.1757,<br />

fol. 384, afsluttes fol. 405<br />

Enke efter Hans Wilhelm von Rømer<br />

Testamente af 18.10.1743, og 10.9.1755.<br />

Hans arvinger, ingen brødre er i live, hans<br />

yngste helbror + cornet Otto Wilhelm von Rømer efterlod sig<br />

en søn Hans Wilhelm Rømer og<br />

en datter Anna Sophie Amalie Rømer.<br />

Halvbror Christian Ludvig von Rømer, kaptajn i 2. Smålandske nationalinfanteri regiment og<br />

En broders enke Elisabeth Eleonora Leverken<br />

Hendes arvinger:<br />

Et pigebarn hun har taget til sig frk. Wilhelmine Elisabeth Schiort, skal til sin tid giftes med Hans Wilhelm<br />

von Rømer (hun arver dog 1000 RD <strong>se</strong>lv om giftermålet ikke bliver til noget).<br />

Ældste søster Susanne Elisabeth grevinde af Trampe enke efter generalløjtnant Ellebrodt har ingen<br />

livsarvinger.<br />

Søster Charlotte Anna Grevinde af Trampe ~ generalmajor grev Trampe, er velsignet med mange børn<br />

Søster Sophie Hedevig grevinde af Trampe, har rigeligt, så hun behøver ingen arv!<br />

Skiftet indeholder panteforskrivninger med jordebøger, boopgørel<strong>se</strong> m.v.<br />

Anna Barbara sl. færgemand Knud Paghs, Strib, skifte 29.3.1757, fol. 405-412b<br />

~ 1 Povl Niel<strong>se</strong>n, hans brors enke er gift med Gotfred Pheifer i København<br />

Børn:<br />

Niels Povl<strong>se</strong>n, <strong>se</strong>rgent i København<br />

+ Lars Povl<strong>se</strong>n har efterladt sig en datter Johanne Larsdatter<br />

Sid<strong>se</strong>l Povlsdatter ~ Jacob Satterup, guldsmed, Kolding<br />

Anna Povlsdatter ~ Thomas Harder, farver i Frederitz.<br />

~ 2 Knud Pagh<br />

Børn:<br />

Jens Pagh, har fået skøde 12.9.1753<br />

Povl Pagh, 23 år er hjemme.<br />

Sophie Elisabeth Jacobsdatter Aalborg, Sanderum, skifte 1.10.1757, fol. 413<br />

~ skoleholder Johan Ander<strong>se</strong>n Monrath<br />

Søn Jacob Han<strong>se</strong>n Monrath, 4 år<br />

Gertrud Hansdatter, Gadstrup, Nørre Åby, skifte afsluttet 9.1.1758, fol. 415<br />

~ 1 Rasmus Niel<strong>se</strong>n, skifte 1.4.1748<br />

Børn:<br />

Hans Rasmus<strong>se</strong>n, 21 år, kurator Hans Niel<strong>se</strong>n, Brangstrup<br />

Marie Rasmusdatter, 19 år, værge halvbror Lars Rasmus<strong>se</strong>n, gift fæstebonde i Blanke<br />

Kirsten Rasmusdatter, 16 år, værge morbror Jørgen Han<strong>se</strong>n, gift, fæstebonde i Ørslev skov.<br />

~ 2 Anders Jørgen<strong>se</strong>n, fæstebonde<br />

Ejer af gården er Rasmus Henrich<strong>se</strong>n Vedele af As<strong>se</strong>nbølle.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

13


Oluf Jen<strong>se</strong>n Møller og hustru Anne Hansdatter, Lunge, Gelsted, skifte 6.12.1758, fol. 416, registreret<br />

28.12.1757<br />

Børn:<br />

Jens Ol<strong>se</strong>n, 23 år, værge farbrors søn fæstebonde Jens Peder<strong>se</strong>n, Ørsbjerg<br />

Hans Ol<strong>se</strong>n, 11 år<br />

Anne Olesdatter ~ <strong>se</strong>lvejerbonde Peder Jen<strong>se</strong>n, Lunge<br />

Maren Olsdatter ~ fæstebonde Mads Lar<strong>se</strong>n, Lunge<br />

Anne Kirstine Olesdatter, 15 år<br />

Margrethe Olesdatter, 8 år<br />

De umyndige pigers værge farbror Rasmus Jen<strong>se</strong>n, Askeby i Særslev sogn, tilsynsværge Peder Han<strong>se</strong>n,<br />

Kerte gift med den sl. mands broderdatter og Hans Peder<strong>se</strong>n, fæstebonde i Ørsted, som er den sl. mands<br />

brodersøn.<br />

Gården matr. 9, HK 10-0-3-2, var nylig nedbrændt ifølge tingsvidne.<br />

Jens Ol<strong>se</strong>n havde fæstet gården af faderen iflg. Fæstebrev 28.4.1756. Jens Ol<strong>se</strong>n havde købt gården af sin<br />

afdøde bror Peder Jen<strong>se</strong>n i Ørsbjerg ifølge skøde af 9.6.1741 fra Harritslevgård (?)<br />

Peder Rasmus<strong>se</strong>n, <strong>se</strong>jlvejerbonde og møller, i Kustrup vejr- og hestemølle, skifte 17.5.1758, fol. 419<br />

~ Apelone Jensdatter, lavværge Hans Mad<strong>se</strong>n af byen<br />

Børn:<br />

Rasmus Peder<strong>se</strong>n, 5 år (hans skifte 21.9.1767, fol. 114b)<br />

Niels Peder<strong>se</strong>n, 2½ år<br />

Anne Cathrine Pedersdatter, 10 år<br />

Karen Pedersdatter, 8 år( hendes skifte 4.7.1770)<br />

Kirsten Pedersdatter, 7 år<br />

Birthe Pedersdatter, ½ år<br />

Værger: fasters mand Jens Rasmus<strong>se</strong>n (Bolbro), farbrors søn Hans Rasmus<strong>se</strong>n af Stavrby og morbror Jens<br />

Jen<strong>se</strong>n og mosters mand Niels Han<strong>se</strong>n, begge af (Reverslev) samt Offer Han<strong>se</strong>n af Brangstrup gift med mors<br />

moster. Gårdens HK 5-5-1-1 samt 2 ejendomshu<strong>se</strong>.<br />

11.12.1757, fol. 421 afkald på arv fra oberstinde Holch.<br />

10.4.1758, fol. 421 afkald fra Anne Conradine Torp og Karen Sophie Torp for arv efter deres mor Anne<br />

Madsdatter Torp og deres bror Frederich Torp, dateret Løvens præstegård<br />

Jørgen Han<strong>se</strong>n, skoleholder, Orte, skifte 29.5.1758, fol. 421b<br />

~ 1 Ide Hansdatter, skifte 4.2.1736<br />

Børn:<br />

Mette Jørgensdatter ~ Oluf Niel<strong>se</strong>n bø<strong>dk</strong>er, Lunge, Gelsted<br />

Margrethe Jørgensdatter ~ Jørgen Hieronius<strong>se</strong>n, skomager, Oden<strong>se</strong><br />

Maren Jørgensdatter ~ Niels Ol<strong>se</strong>n, husmand, Vedtofte<br />

~ 2 enken Anne Marie Hansdatter, lavværge Claus Rasmus<strong>se</strong>n af byen<br />

Børn:<br />

Hans Jørgen<strong>se</strong>n, 21 år<br />

Oluf Jørgen<strong>se</strong>n, 17 år<br />

Lars Jørgen<strong>se</strong>n, 15 år<br />

Philip Jørgen<strong>se</strong>n, 12 år<br />

Bernt Jørgen<strong>se</strong>n, 6 år<br />

Ide Jørgensdatter, 9 år<br />

Værger morbror Bernt Han<strong>se</strong>n af Heden i Kerte sogn, Rasmus Han<strong>se</strong>n af Kaslund i Barlø<strong>se</strong>.<br />

Hans Han<strong>se</strong>n, fæstebonde, Brangstrup, Nørre Åby, skifte 8.7.1758, fol. 424b<br />

~ Maren Andersdatter, lavværge bror Jørgen Ander<strong>se</strong>n, her af byen<br />

Børn:<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

14


Hans Han<strong>se</strong>n, 22 år<br />

Lars Han<strong>se</strong>n, 11 år<br />

Cathrine Hansdatter ~ fæstebonde Peder Peder<strong>se</strong>n i (Ronnes) i Udby sogn<br />

Maren Hansdatter, 15 år<br />

Værge farbror Offer Han<strong>se</strong>n ibid. Gårdens ejer er Mads Rasmus<strong>se</strong>n.<br />

Birgitte Cathrine von Haven Landorph, Fjellerup præstegård, skifte 10.7.1758, fol. 425<br />

~ Mathias Han<strong>se</strong>n Landorph<br />

Hendes arvinger<br />

Mor Maren Wieland enke efter sognepræst Lambert von Haven, Vester Skerninge og søskende:<br />

Friedrich Christian von Haven, 31 år, i det tyske akademi i Göttingen<br />

Pernille Elisabeth von Haven, 30 år hos faster madam Trane på Kierupgård<br />

Edel Maria von Haven, 23 år hos hr. Rasch på Hindsgavl.<br />

De er alle helsøskende til afdøde. Sognepræst i Fjeldsted og Harndrup Joachim Wieland er morbror. Arv<br />

efter afdødes far indestår hos sn. Salomon von Haven i Oden<strong>se</strong>.<br />

Birthe Madsdatter, Trøstrup Korup skole, Korup, skifte 4.10.1758, fol. 431b<br />

~ skoleholder Michel Henrich<strong>se</strong>n<br />

Arvinger:<br />

Bror Jørgen Mad<strong>se</strong>n, gårdmand her i byen<br />

+ bror Hans Mad<strong>se</strong>n, hans søn Mads Han<strong>se</strong>n, 17-18 år, værge sognepræsten Wolf Godsche Holm<br />

Søster Maren Madsdatter enke i Oden<strong>se</strong> efter kleinsmed, værge Søren Jen<strong>se</strong>n, kobbersvend, Oden<strong>se</strong>.<br />

Inventaret er det samme som ved skifte 10.6.1748 efter daværende skoleholder Mads Peder<strong>se</strong>ns afdøde<br />

hustru Sid<strong>se</strong>l Kirstine Hansdatter Samsøe.<br />

Karen Emmersdatter, Viby Ellegaard, Udby, skifte 19.1.1759, fol. 433<br />

Selvejer Rasmus Rasmus<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Jørgen Rasmus<strong>se</strong>n, 27 år<br />

Mette Rasmusdatter, 25 år<br />

Fæstebrev på livstid dateret 3.7.1751. Sønnen overtager fæstet far får aftægt.<br />

Maren Nielsdatter, Brangstrup, Nørre Åby, skifte 3.10.1758, fol. 434b<br />

~ 1 Rasmus Rasmus<strong>se</strong>n, skifte 17.10.1731<br />

Børn:<br />

Niels Rasmus<strong>se</strong>n, fæstebonde i Kauslunde, Billeshave gods<br />

Marie Rasmusdatter ~ fæstebonde Søren Rasmus<strong>se</strong>n i Føns<br />

Karen Rasmusdatter ~ fæstebonde Niels Jørgen<strong>se</strong>n, Ørbæk, Ore sogn<br />

Apelone Rasmusdatter ~ fæstebonde Claus Ander<strong>se</strong>n, Viby, Udby sogn<br />

~ 2 fæstebonde Jacob Knud<strong>se</strong>n<br />

Ungkarl Rasmus Han<strong>se</strong>n, 28 år, Voldby, Kauslunde sogn, skifte 27.3.1759, fol. 436b<br />

Mor enken Anne Cathrine Larsdatter, lavværge Ole Peder<strong>se</strong>n ibid<br />

Enke efter Hans Rasmus<strong>se</strong>n, skifte 15.9.1734<br />

Helsøskende:<br />

Jørgen Han<strong>se</strong>n, Lampes gård<br />

Maren Hansdatter ~ fæstebonde Christopher Peder<strong>se</strong>n i Boeringe, Udby<br />

+ Johanne Hansdatter, søn Ole Rasmus<strong>se</strong>n, 14 år er hos mormor<br />

+ Kirsten Hansdatter, datter Margrethe Larsdatter, 13 år, hos stedfar Oluf Ander<strong>se</strong>n i Skrillinge<br />

Karen Hansdatter ~ fæstebonde Hans Stephen<strong>se</strong>n, Båring<br />

Hanne Kirstine Hansdatter ~ Jens Han<strong>se</strong>n, Blanke<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

15


Halvbror Hans Han<strong>se</strong>n, 22 år, har iflg. Fæstebrev af 29.9.1756 fæstet mors gård, kurator Jørgen Ander<strong>se</strong>n i<br />

Brangstrup.<br />

Selvejerbonde Ejler Peder<strong>se</strong>n, Etterup, Rørup, skifte 7.7.1759, fol. 439 (også indført fol. 445)<br />

~ Gertrud Rasmusdatter, lavværge Anders Henrich<strong>se</strong>n Vedele<br />

Arvinger hans søskende:<br />

Jørgen Peder<strong>se</strong>n, 33 år, bor Åhøjrup<br />

Karen Pedersdatter, 48 år ~ fæstebonde Anders Lar<strong>se</strong>n i Roerslev<br />

Fæstebonde Henrich Ander<strong>se</strong>n, Sjod, Gamtofte, skifte 8.8.1759, fol. 440b<br />

~ Maren Madsdatter, lavværge Anders Jørgen<strong>se</strong>n af Lundager<br />

Børn:<br />

Anders Henrich<strong>se</strong>n, 27 år<br />

Mads Henrich<strong>se</strong>n, 26 år<br />

Jacob Henrich<strong>se</strong>n, 18 år<br />

Claus Henrich<strong>se</strong>n, 16 år<br />

Hans Henrich<strong>se</strong>n, 13 år<br />

Dorthe Henrichsdatter, 21 år<br />

Værger deres søskendebørn: Hans Jørgen<strong>se</strong>n, skoleholder i Verninge, Lars Han<strong>se</strong>n møller, Uglebjerg mølle,<br />

Claus Han<strong>se</strong>n af Turup.<br />

Sønnen Mads Henrich<strong>se</strong>n fæster og giver mor aftægt.<br />

Selvejerbonde Jens Eskild<strong>se</strong>n, Kauslunde, skifte 13.10.1759, fol. 442<br />

~ Maren Rasmusdatter, lavværge <strong>se</strong>rgent Damgaard af byen<br />

Børn:<br />

Eskild Jen<strong>se</strong>n, 22 år<br />

Oluf Jen<strong>se</strong>n, 19 år<br />

Jørgen Jen<strong>se</strong>n, 16 år<br />

Lisabeth Jensdatter, 30 år<br />

Anne Jensdatter ~ Jens Lar<strong>se</strong>n, fæstebonde i Gamborg<br />

Maren Jensdatter ~ Hans Rasmus<strong>se</strong>n, landsoldat i Svendstrup<br />

Maria Jensdatter, 14 år<br />

Værger: mostres mænd Eskild Jørgen<strong>se</strong>n af Gamborg og Peder Niel<strong>se</strong>n af Svendstrup<br />

Anne Larsdatter, Ørsbjerg, Kerte, skifte 5.10.1759, fol. 443b<br />

~ ejendomshusmand Michel Niel<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Rasmus Michel<strong>se</strong>n, 8 år<br />

Anna Cathrine Michelsdatter, 11 år<br />

Margrethe Madsdatter, Kerte, skifte 24.10.1759, fol. 444b (også fol. 447b)<br />

~ ejendomsbonde Jørgen Ander<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Kirstine Jørgensdatter, 4 år<br />

Maren Jørgensdatter, 2 år<br />

Værge Mads Peder<strong>se</strong>n af Hjærup den sl. kones morbroder.<br />

Fæstebonde Anders Lar<strong>se</strong>n, Roerslev, skifte 30.5.1760, fol. 446<br />

~ Karen Pedersdatter, lavværge bror Jørgen Peder<strong>se</strong>n, Åhøjrup<br />

Børn:<br />

Peder Ander<strong>se</strong>n, 9 år<br />

Karen Andersdatter, 16 år<br />

Anne Andersdatter, 12 år<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

16


Anne Marie Andersdatter, 5 år<br />

Cathrine Andersdatter, 2 år<br />

Værger: farbrødrene Knud Lar<strong>se</strong>n af Indslev og Lars Lar<strong>se</strong>n, Indslev Tårup<br />

Anne Hansdatter, Blangstrup, Turup, skifte 25.6.1760, fol. 448<br />

~ <strong>se</strong>lvejerbonde Jens Niel<strong>se</strong>n Bang<br />

Børn:<br />

Niels Jen<strong>se</strong>n 17 år<br />

Hans Jen<strong>se</strong>n, 14 år<br />

Christian Jen<strong>se</strong>n, 13 år<br />

Jørgen Jen<strong>se</strong>n, 10 år<br />

Ellen Kirstine Jensdatter, 7 år<br />

Anna Margrethe Jensdatter, 5 år<br />

Tilsynsværge: farbror Christian Bang af Smeirup, morbror Christen Han<strong>se</strong>n af Aborre samt mosters mand<br />

Claus Peder<strong>se</strong>n af Barlø<strong>se</strong><br />

Fæstebonde Hans Ander<strong>se</strong>n, Lunge, Gelsted, skifte 28.6.1760, fol. 449<br />

~ Margrethe Rasmusdatter, lavværge bror Hans Rasmus<strong>se</strong>n i Ørsbjerg<br />

Børn:<br />

Anders Han<strong>se</strong>n, 9 år<br />

Rasmus Han<strong>se</strong>n, 6 år<br />

Peder Han<strong>se</strong>n, 2 år<br />

Karen Hansdatter, 14 år<br />

Værge farbror Niels Ander<strong>se</strong>n af Skydebjerg.<br />

Cathrine Knubsdatter, Strib, skifte 29.3.1759, fol. 450<br />

~ færgemand Jens Pagh<br />

Døde 28.3. efter fød<strong>se</strong>l af tvillingedrenge. Testamente af 22.4.1759, enkemanden forbliver i uskiftet bo.<br />

Jørgen Peder<strong>se</strong>n, Fjeldsted, skifte 4.10.1760, fol. 451<br />

~ Karen Rasmusdatter, værge Mads Rasmus<strong>se</strong>n af Kærbyholm<br />

Børn:<br />

Peder Jørgen<strong>se</strong>n, 36 år, tjener i gården<br />

Anne Marie Jørgensdatter ~ Anders Ander<strong>se</strong>n, gårdmand, Sletterød<br />

Karen Jørgensdatter ~ Gert Han<strong>se</strong>n, gårdmand, Fjellerup<br />

Gården er skødet til Jørgen Lar<strong>se</strong>n i Gilbro Mølle, Gribsvad, den 25.6.1760<br />

Hans Ib<strong>se</strong>n, Fjellerup, Fjeldsted, skifte 4.4.1761, fol. 452b<br />

~ Bodil Nielsdatter, lavværge halvbror Hans Jen<strong>se</strong>n af Fjelsted<br />

Børn:<br />

Rasmus Han<strong>se</strong>n har gården i fæste<br />

Jep Han<strong>se</strong>n, 26 år<br />

Karen Hansdatter ~ Rasmus Rasmus<strong>se</strong>n i Fjellerup<br />

Anne Hansdatter, 21 år tjener i gården, værge søskendebarn Jacob Han<strong>se</strong>n af Fjeldsted.<br />

Moderen forbliver i gården på aftægt.<br />

Elisabeth Haurevath Axelsdatter Weile, Køng Højbjerg, Køng skifte 5.1.1761, fol. 453<br />

Enke efter herredsfoged Fallenkamp<br />

Arvinger:<br />

Halvbror Johannes ? sognepræst i (Ringsted) i Sjælland<br />

4 helsøskende:<br />

Hans Weile, sognepræst, Skeby, Sjælland<br />

+ Ingeborg Weile, sl. Samuels i Lyndel<strong>se</strong>, Fyn<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

17


Børn:<br />

Axel Biering, kapelan i Torager i Jylland<br />

Peder Biering, sognepræst i ?, Jylland<br />

Edel Margrethe Biering ~ forpagter Axel Lar<strong>se</strong>n på ? i Jylland<br />

+ Marecha Lumborg Weile, sl. Jørgen Kærumgårds børn:<br />

Axel Kærumgaard, i stervboen<br />

Peder Kærumgaard på Jægersborg<br />

Jørgen Folmer Kærumgaard på Ærø<br />

Susanne Axelsdatter Weile ~ sognepræst hr. Marcher i Simmerbølle på Langeland<br />

Testamente af 30.12.1760 med Axel Kærumgaard som enearving.<br />

Anne Trolle Giersdorph, Kiergaard, skifte 14.1.1761, fol. 454b<br />

~ oberstløjtnant Herluf Trolle, ved falsterske geworbene infanteri regiment.<br />

Tilladel<strong>se</strong> til uskiftet bo.<br />

Maren Nielsdatter Munk, Hamborg, Brenderup, skifte 23.5.1761, fol. 456<br />

~ <strong>se</strong>lvejer Knud Rasmus<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Niels Knud<strong>se</strong>n, 5 år<br />

Anne Kirstine Knudsdatter, 2 år<br />

Tilsynsværger: morbrødrene Peder Niel<strong>se</strong>n Munch af Skovshøjrup og Lars Niel<strong>se</strong>n Munch af Grarup.<br />

Som sikkerhed for arven pantsættes den sl. kones arvede gård i Brangstrup HK 6-4-0-1 som beboes af Hans<br />

Jen<strong>se</strong>n, ifølge skøde af 3.2.1761 læst på Fynbo Landsting 25.3.1761.<br />

Maren Hansdatter, Stockholm, Harndrup, skifte 14.9.1761, fol. 458<br />

~ Claus Christen<strong>se</strong>n<br />

Søn Hans Clau<strong>se</strong>n, 43 dage.<br />

Sl. kones bror Jørgen Han<strong>se</strong>n af Harndrup og svoger Peder Ander<strong>se</strong>n ibid var tilsynsværger.<br />

Marie Christophersdatter, Fjellerup, Fjeldsted, skifte 28.9.1761, fol. 458b<br />

~ husmand Jens Jen<strong>se</strong>n<br />

Ingen arvinger kendes da hun var eneste barn født af ægte forældre, som for mange år siden har beboet et hus<br />

i Balslev Mo<strong>se</strong>gård. Faderen var aftakket rytter født i Hamborg i Holsten og moderen Mette var født i<br />

Mechlenborg udenlands, begge er døde i Balslev Mo<strong>se</strong>gård.<br />

Fæstehu<strong>se</strong>t ejes af Jørgen Lar<strong>se</strong>n i Gilbro Mølle.<br />

Fæstebonde Hans Niel<strong>se</strong>n, Brangstrup, Nørre Åby, skifte 15.10.1761, fol. 460<br />

~ Gertrud Jørgensdatter, lavværge Offer Han<strong>se</strong>n her ibid<br />

Børn:<br />

Lars Han<strong>se</strong>n, 31 år på rej<strong>se</strong> fra København til Grønland<br />

Niels Han<strong>se</strong>n, 18 år er i gården<br />

Peder Han<strong>se</strong>n, 7 år<br />

Anne Hansdatter ~ fæstebonde Rasmus Han<strong>se</strong>n, Gelsted<br />

Anne Cathrine Hansdatter ~ Oluf Han<strong>se</strong>n Kolding, husmand i Byllerup<br />

Anne Dorthe Hansdatter ~ Peder Oluf<strong>se</strong>n, fæstebonde sammested<br />

Maren Hansdatter, 22 år tjener hjemme<br />

El<strong>se</strong> Hansdatter, 15 år tjener i Dalum mølle<br />

Sid<strong>se</strong>l Hansdatter, 12 år tjener Rasmus Han<strong>se</strong>n i Gelsted<br />

Mette Hansdatter, 5 år<br />

Værger: morbrødrene Hans Jørgen<strong>se</strong>n af Gelsted, Claus Jørgen<strong>se</strong>n af Middelfart og Anders Jørgen<strong>se</strong>n af<br />

Gadstrup samt mosters mand Peder Søren<strong>se</strong>n af Viby.<br />

Ejendomsbonde Hans Ander<strong>se</strong>n, Voldby, Kauslunde, skifte og forening 20.10.1761, fol. 461b<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

18


~ Anne Cathrine Larsdatter, lavværge <strong>se</strong>rgent Peder Damgaard<br />

Gårdens HK 7-5-2-1 med 3 hu<strong>se</strong> som beboes af Peder Han<strong>se</strong>n, Oluf Peder<strong>se</strong>n og Jens Mad<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Jørgen Han<strong>se</strong>n, Lampes gård<br />

Hans Han<strong>se</strong>n, 24 år, har gården i fæste iflg. Fæstebrev 29.9.1757, curator farbror Jørgen Ander<strong>se</strong>n,<br />

Brangstrup<br />

+ Maren Hansdatter ~ Christopher Peder<strong>se</strong>n, Broenge<br />

Børn:<br />

Rasmus Christopher<strong>se</strong>n, 22 år<br />

Anne Christophersdatter, 19 år<br />

+ Johanne Hansdatter ~ + Rasmus Peder<strong>se</strong>n, Skrillinge, søn Oluf Rasmus<strong>se</strong>n, 17 år, værge morbror Jørgen<br />

Han<strong>se</strong>n, tilsynsværge Eskild Jørgen<strong>se</strong>n, Gamborg<br />

+ Kirsten Hansdatter ~ + Lars Jørgen<strong>se</strong>n, Skrillinge, datter Margrethe Larsdatter, 15 år, er her i gården,<br />

værge morbror Jørgen Han<strong>se</strong>n, tilsynsværge Peder Niel<strong>se</strong>n, Svendstrup<br />

Karen Hansdatter ~ Hans Stephen<strong>se</strong>n, Båring<br />

Hanne Kirstine Hansdatter ~ Jens Han<strong>se</strong>n, Blanke.<br />

Der er arv efter halvbror skifte 27.3.1759<br />

Hans Han<strong>se</strong>n overtager gården med aftægt til moderen<br />

Fæstehusmand Oluf Søren<strong>se</strong>n, Fjelsted, skifte 26.3.1761, fol. 465b<br />

~ Karen Henrichsdatter, lavværge Anders Jesper<strong>se</strong>n.<br />

I et fæstehus tilhørende Jens Jacob<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Lars Ol<strong>se</strong>n, 22 år<br />

Jørgen Ol<strong>se</strong>n, 12 år, formynder Rasmus Michel<strong>se</strong>n<br />

Anne Marie Olsdatter, 23 år<br />

Anne Malene Olsdatter, 18 år<br />

Værge Lars Jørgen<strong>se</strong>n, alle af Fjeldsted<br />

Anne Andersdatter, Stockholmhu<strong>se</strong>t, Harndrup, skifte 4.5.1761, fol. 466<br />

~ Jørgen Mogen<strong>se</strong>n, skiftet foregik i Stockholmgården, som ejes af Claus Christen<strong>se</strong>n.<br />

Datter Bodil Jørgensdatter, 14 uger.<br />

Hendes brødre: Anders Ander<strong>se</strong>n, Lars Ander<strong>se</strong>n tjener i Fjellerup<br />

Anne Larsdatter, Fjeldsted, skifte 9.11.1761, fol. 466b<br />

~ <strong>se</strong>lvejerhusmand Jacob Han<strong>se</strong>n<br />

Arvinger er hendes søskendebørn eller deres børn:<br />

Rasmus Han<strong>se</strong>n, husmand, Roelund<br />

Apelone Hansdatter ~ hospitalsbonde Jens Peder<strong>se</strong>n ibid<br />

Christopher Peder<strong>se</strong>n Broenge<br />

Lars Peder<strong>se</strong>n, fæstebonde i Gamborg<br />

Anders Christopher<strong>se</strong>n, fæstebonde i Bubbel<br />

De er alle søskendebørn<br />

+ Peder Peder<strong>se</strong>n, Gamborg, søskendebarn,<br />

hans børn:<br />

Maren Pedersdatter ~ Anders Lar<strong>se</strong>n, fæstebonde, Gamborg<br />

Anne Pedersdatter, 22 år, tjener ovennævnte svoger<br />

Karen Pedersdatter, 20 år, tjener do<br />

+ Knud Knud<strong>se</strong>n, søskendebarn,<br />

Hans søn Anders Knud<strong>se</strong>n, 30 år tjener Lars Peder<strong>se</strong>n ibid.<br />

+ Jørgen Knud<strong>se</strong>n, søskendebarn sammested<br />

Datter Dorthe Jørgensdatter, 19 år tjener Adam Peder<strong>se</strong>n i Røjle<br />

+ Lars Ander<strong>se</strong>n, Fjellerup, søskendebarn<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

19


Hans børn:<br />

Maren Larsdatter, 19 år<br />

Karen Larsdatter, 15 år<br />

Anne Larsdatter, 13 år<br />

Dorthe Larsdatter, 11 år<br />

Maren Andersdatter, Fjeldsted, skifte 21.12.1761, fol. 468<br />

~ Niels Niel<strong>se</strong>n<br />

Hendes mor Bodil Christensdatter, til stede for hende Niels Buch, Brandholt<br />

Søskende:<br />

Niels Ander<strong>se</strong>n tjener i Middelfart<br />

Christen Ander<strong>se</strong>n tjener i Middelfart<br />

Cathrine Andersdatter ~ Christen Svend<strong>se</strong>n i Kierby<br />

Maren Rasmusdatter, Køstrup, Indslev, skifte 11.1.1762, fol. 468b<br />

~ 1 Mads Niel<strong>se</strong>n møller, skifte sluttet 26.6.1755<br />

Børn:<br />

Niels Mad<strong>se</strong>n, 8 år<br />

Kirstine Marie Madsdatter, 12 år<br />

Anne Johanne Madsdatter, 10 år<br />

Værger Morten Møller, Frederiksgave mølle i hans sted Jens Rasmus<strong>se</strong>n af Holmegaard tilsynsværge for<br />

Niels og Johanne. Knud Rasmus<strong>se</strong>n af Hamborg en morbror er tilsynsværge for Kirstine Marie da hendes<br />

tidligere værge Hans Jørgen<strong>se</strong>n i Gelsted ikke var mødt.<br />

~ 2 enkemanden <strong>se</strong>lvejer Henrich Niel<strong>se</strong>n møller<br />

Datter Anne Kirstine Henrichsdatter, 4 år<br />

Tilsynsværge Niels Iver<strong>se</strong>n af Sletterød gift med moster.<br />

Fol. 473 brev fra enkemandens far sn. Niels Henrich<strong>se</strong>n i Vilslev præstegård i Jylland, obligation af<br />

16.12.1755 på 1150 RD, hvoraf resterer 950 RD at betale. Niels Henrich<strong>se</strong>ns stedfar er Anders Hviid i<br />

Brenderup.<br />

Karen Kirstine Andersdatter, Skovs Højrup, Brenderup, skifte 22.4.1762, fol. 475<br />

~ Jens Han<strong>se</strong>n<br />

Hendes søskende er arvinger<br />

Lars Ander<strong>se</strong>n, fæstebonde på Næs i Sandager (står først som Peder<strong>se</strong>n derefter som Ander<strong>se</strong>n)<br />

Jens Ander<strong>se</strong>n, fæstebonde i Hol<strong>se</strong><br />

Maren Andersdatter ~fæstebonde Søren Lar<strong>se</strong>n i Munkehus på ryttergod<strong>se</strong>t<br />

Anne Andersdatter ~ Jørgen Jen<strong>se</strong>n, husmand i Trøstrup på ryttergod<strong>se</strong>t<br />

Selvejerbonde Mads Søren<strong>se</strong>n, Båring, skifte 24.5.1762, fol. 476<br />

Enkemand efter Maren Hansdatter, som døde for et års tid siden, i uskiftet bo efter bevilling.<br />

Børn:<br />

Søren Mad<strong>se</strong>n, 20 år<br />

Hans Mad<strong>se</strong>n, 8 år<br />

Anne Dorthe Madsdatter ~ hospitalsbonde Anders Han<strong>se</strong>n, Vejrup<br />

Anne Madsdatter, 18 år<br />

Maren Madsdatter, 12 år<br />

Værger: mosters mand Hans Han<strong>se</strong>n i Asperup, morbror og fars søsters mand Peder Han<strong>se</strong>n af Båring,<br />

morbror Anders Han<strong>se</strong>n i Båring og morbror Niels Han<strong>se</strong>n ibid.<br />

Gårdens HK 7-1-2-1, skøde 11.3.1754 fra Jacob Wedel til Hol<strong>se</strong>gård til Mads Søren<strong>se</strong>n.<br />

Søren Mad<strong>se</strong>n er fæster af gården og overtager den.<br />

Selvejer Lars Jen<strong>se</strong>n, Gelsted Tårup, Gelsted, skifte 3.8.1762, fol. 482<br />

~ Anne Pedersdatter, lavværge Mads Albert<strong>se</strong>n, Lunge<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

20


Jørgen Lar<strong>se</strong>n, 8 år<br />

Karen Larsdatter, 17 år<br />

Ellen Larsdatter, 10 år<br />

Værge farbror Jens Jen<strong>se</strong>n, fæstebonde i Fjeldsted, Sandagergård gods, tilsynsværge fasters mand Lars Ib<strong>se</strong>n,<br />

fæstebonde i Fjelsted, søskendebarn til enken Niels Povl<strong>se</strong>n, fæstebonde på Wedelsborg, Knud Morten<strong>se</strong>n<br />

som er gift med enkens søster.<br />

Birthe Pedersdatter, Blanke, skifte 2.8.1762, fol. 483<br />

~ Jochum Erich<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Erich Jochum<strong>se</strong>n, 28 år tjener Lars Møller i Køstrup mølle<br />

Jørgen Jochum<strong>se</strong>n, 26 år har gården i fæste ifølge fæstebrev af 3.2.1762<br />

Karen Jochumsdatter ~ fæstebonde Anders Søren<strong>se</strong>n, Køstrup<br />

Faderen får aftægt. Ejer af gården er Niels Han<strong>se</strong>n i Dærup.<br />

Anne Pauline Hvalsøe, Mølleknappe, skifte 19.6.1762, fol. 484<br />

~ 1 Lars Lar<strong>se</strong>n, Orelund<br />

Børn:<br />

farver Jacob Lar<strong>se</strong>n, As<strong>se</strong>ns<br />

Birthe Larsdatter enke efter Niels Helle<strong>se</strong>n, Fåborg<br />

~ 2 Hans Jørgen<strong>se</strong>n, Orelund<br />

Datter Agnete Hansdatter enke efter Thomas Kingo<br />

~ 3 sn. Peder Hartvig<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Hans Peder<strong>se</strong>n Lund, studius hos hr. Bø<strong>dk</strong>er i Akkerup<br />

Hartvig Peder<strong>se</strong>n Lund, inspektør ved grev Holsteins klædefabrik på grevskabet Letraborg<br />

Jomfru Marie Cathrine Lund, ugift 32 år, er på stedet<br />

Dorthe Pedersdatter Lund ~ løjtnant von Bonnik<strong>se</strong>n, Bogen<strong>se</strong>.<br />

Mølleknappes HK 2-6-3-1.<br />

Skifte efter halvbror Hans Lar<strong>se</strong>n i Nærå 18.3.1737<br />

Halvsøster Anne Margrethe Larsdatter (ingen dato men er også død).<br />

Selvejerhusmand Niels Peder<strong>se</strong>n, Fjellerup, Fjeldsted, skifte 19.10.1762, fol. 490<br />

Ejer af hu<strong>se</strong>t Lars Ib<strong>se</strong>n Bjørnsboe (?)<br />

~ Marie Elisabeth Jørgensdatter, lavværge Hans Ander<strong>se</strong>n, Fjeldsted<br />

En søn værge Gert Han<strong>se</strong>n<br />

Peder Niel<strong>se</strong>n, 31 år<br />

Jørgen Niel<strong>se</strong>n, 15 år<br />

Oberstløjtnant Christian Frederich Giersdorph, Kærsgård, død 23.12.1759, skifte fra fol. 493-589<br />

~ fru Palene Uhrne<br />

Testamente 8.5.1730 og 21.5.1742.<br />

Ved giftermålet ejede han kun den gård han arvede efter Anne Trolle iflg. Testamente 2.12.1716<br />

~ 1, skifte 23.11.1729<br />

Friedrich von Giersdorph<br />

Anne Trolle von Giersdorph.<br />

Fol. 540: diver<strong>se</strong> dokumenter, skøder jordebøger m.v.<br />

I skiftet er følgende skifter indført:<br />

Knud Niel<strong>se</strong>n, Brenderup, skifte 27.5.1757, fol. 577<br />

~ Maren Knudsdatter, lavværge Jeppe Niel<strong>se</strong>n, Åhøjrup<br />

Børn:<br />

Palle Christian Knud<strong>se</strong>n, 13 år, formynder Povl Niel<strong>se</strong>n, Brenderup<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

21


Karen Hansdatter, Broe, skifte 15.9.1749, fol. 578<br />

~ Søren Peder<strong>se</strong>n<br />

Datter Kirstine Johanne Sørensdatter, tilsynsværge (underskriver) Anders Ander<strong>se</strong>n af Byllerup<br />

Mads Ander<strong>se</strong>n, Broe, fol. 579 kvitterer for arv efter sin sl. formand Søren Peder<strong>se</strong>n og hustru Karen<br />

Hansdatter. Underskrevet af Giersdorph 11.12.1756<br />

Jørgen Rasmus<strong>se</strong>n skytte, skifte 9.6.1756, fol. 579b<br />

~ Anne Kirstine Madsdatter, lavværge Jesper Mad<strong>se</strong>n, Fjeldsted<br />

Børn:<br />

Rasmus Jørgen<strong>se</strong>n, 14 år<br />

Oluf Jørgen<strong>se</strong>n, 9½ år<br />

Mads Jørgen<strong>se</strong>n, 8 år<br />

Anne Jørgensdatter, 13 år<br />

Værger morbror Jacob Mad<strong>se</strong>n, Fjeldsted, morfar Mads Jacob<strong>se</strong>n, Fjeldsted.<br />

Søren Rasmus<strong>se</strong>n, Kærby, Asperup, skifte 30.4.1755, fol. 581<br />

~ Mette Stephensdatter, lavværge Stephen Simon<strong>se</strong>n, Asperup<br />

Børn: Kirsten Sørensdatter, 7½ år<br />

Karen Sørensdatter, 4½ år<br />

Formyndere Anders Rasmus<strong>se</strong>n af Brenderup og Niels Jørgen<strong>se</strong>n af Kærby<br />

As<strong>se</strong>ns og Hindsgavls amter, skifteprotokol 1762-1768<br />

Peder Niel<strong>se</strong>n, Sletterød, Fjeldsted, skifte 7.2.1763, fol. 1<br />

~ Margrethe Andersdatter, lavværge brodersøn Niels Han<strong>se</strong>n, Fjellerup (hun er aldrende og <strong>se</strong>ngeliggende)<br />

Børn:<br />

Niels Peder<strong>se</strong>n, 40 år tjener amtsforvalter Brun, As<strong>se</strong>ns<br />

Rasmus Peder<strong>se</strong>n, 36 år<br />

Peder Peder<strong>se</strong>n, 24 år<br />

Maren Pedersdatter ~ Christopher Knud<strong>se</strong>n, Tågerud, Vigerslev<br />

Mette Pedersdatter, 38 år tjener proprietær Enevold Braer i Jylland<br />

Anne Pedersdatter, 35 år tjener på stedet, værge søsters mand Hans Jesper<strong>se</strong>n i Sletterød<br />

Karen Pedersdatter ~ Hans Jesper<strong>se</strong>n, Sletterød<br />

Selvejerhusmand Peder Gorm<strong>se</strong>n, Ørsbjerg, Kerte, skifte 17.2.1763, fol. 2<br />

~ Kirsten Nielsdatter, lavværge Simon Jen<strong>se</strong>n, Myllerup<br />

Børn:<br />

Gorm Peder<strong>se</strong>n, 14 år<br />

Hans Peder<strong>se</strong>n, 5 år<br />

Anne Cathrine Pedersdatter, 11 år<br />

Pernille Pedersdatter, 1 år<br />

Værger farbrødre Anders Gorm<strong>se</strong>n og Simon Gorm<strong>se</strong>n begge af Kaslund.<br />

Ungkarl skoleholder Jens Christian Lund, Orte skole, skifte 19.10.1762, fol. 2b<br />

Hans helsøskende:<br />

Madame Welling på stedet, præsteenke af Skydebjerg, ved skiftets slutning i Bogen<strong>se</strong>, lavværge skoleholder<br />

Busch i Orte<br />

Madame Meyer i København enke efter vintapper Jens Meyer<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

22


Jfr. Anne Kirstine Lund, husholderske på Ulrichsholm<br />

+ Magdalene Lund, var gift med musikanter sn. Marting Reus i København, hun døde for 13-14 år siden, en<br />

søn Frederich Reus, 17 år, hos far i København<br />

Fæster Niels Rasmus<strong>se</strong>n, Åby Margård, Nørre Åby, skifte 16.3.1763, fol. 9 b<br />

~ Karen Erichsdatter, lavværge Hans Jen<strong>se</strong>n, Store Hesbjerg<br />

Hans søskende:<br />

Kirsten Rasmusdatter ~ husmand Rasmus Oluf<strong>se</strong>n, Vejrup<br />

+ Jens Rasmus<strong>se</strong>n<br />

Hans børn:<br />

Hans Jen<strong>se</strong>n, 30 år tjener Claus Jørgen<strong>se</strong>n i Middelfart<br />

Lars Jen<strong>se</strong>n, 29 år tjener Lars Ander<strong>se</strong>n i Ejby<br />

+ Hans Rasmus<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Rasmus Han<strong>se</strong>n ca. 29 år, soldat, tjener Peder Han<strong>se</strong>n i Kerte<br />

Karen Hansdatter ca. 27 år, tjener skrædder Jens Bech i As<strong>se</strong>ns<br />

Gårdens ejer er Hans Morten<strong>se</strong>n i Vo<strong>se</strong>mo<strong>se</strong><br />

Enken Karen Erichsdatter ~ 1 Jens Han<strong>se</strong>n<br />

deres børn:<br />

Niels Jen<strong>se</strong>n, tjener Store Hesbjerg (mors værge Hans Jen<strong>se</strong>n er hans svigerfar)<br />

Erich Jen<strong>se</strong>n tjener i Gilbro Mølle<br />

Jørgen Jen<strong>se</strong>n tjener her i gården<br />

Bodil Jensdatter tjener i gården, hun har arv til gode efter far, skifte i Rolsøgård, som gården da tilhørte.<br />

Gårdens HK ca. 9tdr 1½ skp.<br />

Margrethe Jensdatter, Åbylund, Nørre Åby, skifte 25.5.1763, fol. 12b<br />

~ <strong>se</strong>lvejerbonde Jens Peder<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Peder Jen<strong>se</strong>n, 9 år<br />

Rasmus Jen<strong>se</strong>n, 5 år<br />

Anne Jensdatter, 15 år<br />

Værger: morbrødre Jørgen Jen<strong>se</strong>n Bang af Gadstrup og Jens Jen<strong>se</strong>n, Nørre Åby samt mosters mand Anders<br />

Jørgen<strong>se</strong>n her af Åbylund<br />

Kirsten Andersdatter, Lampes gård, skifte 31.5.1763, fol. 13b<br />

~ <strong>se</strong>lvejer Jørgen Han<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Hans Jørgen<strong>se</strong>n, 14 år<br />

Peder Jørgen<strong>se</strong>n, 13 år<br />

Anders Jørgen<strong>se</strong>n, 12 år<br />

Hans Christian Jørgen<strong>se</strong>n, 5 år<br />

Rasmus Jørgen<strong>se</strong>n, 3½ år<br />

Jesper Jørgen<strong>se</strong>n, 2 år<br />

Kisten Jørgensdatter, 8 år<br />

Anne Marie Jørgensdatter, 10 uger<br />

Værger: morbror Stephen Ander<strong>se</strong>n, Ejlskov, mosters mand fæstebonde Hans Han<strong>se</strong>n, Svendstrup<br />

Selvejerhusmand Jacob Han<strong>se</strong>n, Fjeldsted, skifte 16.6.1763, fol. 14b<br />

~ Kirsten Andersdatter, lavværge far Anders Niel<strong>se</strong>n, Ørsbjerg<br />

Søn Jens Jacob<strong>se</strong>n, ½ år<br />

Værge farfar Hans Jen<strong>se</strong>n af byen og farbror Hans Han<strong>se</strong>n i Fjeldsted<br />

Selvejerbonde Peder Niel<strong>se</strong>n Munch, Skovs Højrup, Brenderup, skifte 7.2.1763, fol. 15<br />

~ Dorthe Marie Mortensdatter, lavværge far Morten Niel<strong>se</strong>n i Broe<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

23


Arvinger er hans søskende:<br />

Lars Niel<strong>se</strong>n Munch, her i byen<br />

+ Søster ~ Knud Rasmus<strong>se</strong>n, Hamborg, han var syg, hans svoger Niels Iver<strong>se</strong>n, Sletterød mødte for børnene:<br />

Niels Knud<strong>se</strong>n, 6 år<br />

Anne Kirstine Knudsdatter, 4 år<br />

Gården matr. 2, Skovshøjrupgård, enken har fået skøde på det halve HK 7-2-2-½, skovskyld 2 skp.<br />

Den sl. mand fik skøde fra sin far 3.2.1761, uddrag af Fynbo landsting fol. 17.<br />

Kirsten Hansdatter, Ørsbjerg, Kerte, skifte 3.6.1763, fol. 23<br />

~ husmand Peder Ander<strong>se</strong>n<br />

Hendes søskende arver:<br />

+ bror Anders Han<strong>se</strong>n i Ørsbjerg<br />

Hans børn:<br />

Anne Margrethe Andersdatter, 24 år tj. Peder Jen<strong>se</strong>n Sønder Åby<br />

Anne Cathrine Andersdatter, 18 år tjener Hans Lar<strong>se</strong>n, Ørsbjerg<br />

Karen Andersdatter, 16 år tjener Peder Ander<strong>se</strong>n, gårdmand ibid<br />

Johanne Andersdatter, 15 år tjener Christen Ander<strong>se</strong>n, Skydebjerg, Gamby<br />

Værger Jørgen Han<strong>se</strong>n af Favrskov og Peder Møller i Emtekær<br />

+ søster Maren Hansdatter ~ Peder Jørgen<strong>se</strong>n, Kerte på Billeskov gods<br />

Hendes børn:<br />

Hans Peder<strong>se</strong>n, 12 år hos far<br />

Anders Peder<strong>se</strong>n, 8 år hos Hans Ander<strong>se</strong>n i Ørsbjerg<br />

Anne Marie Pedersdatter, 10 år hos far<br />

+ søster Anne Hansdatter ~ husmand Niels Han<strong>se</strong>n her i byen<br />

Hendes søn Hans Niel<strong>se</strong>n, 22 år, tjener Erich Johan<strong>se</strong>n i Ålsbo på Billeskov gods<br />

+ søster Karen Hansdatter<br />

Hendes datter Anne Kirstine Hansdatter er født uden ægteskab ~ Lars Niel<strong>se</strong>n, Årup på Erholm gods<br />

+ halvsøster Karen Knudsdatter ~ gårdmand Jens Peder<strong>se</strong>n, Ørsbjerg<br />

Hendes datter Karen Jensdatter, 6 år er hos far<br />

Ejeren af hu<strong>se</strong>t Povl Ander<strong>se</strong>n i Ejby er bror til enkemanden Peder Ander<strong>se</strong>n<br />

Indsidder Søren Han<strong>se</strong>n, Indslev, skifte 22.6.1763, fol. 29b, hos Hans Søren<strong>se</strong>n, Indslev<br />

~ Mette Larsdatter, værge Hans Jen<strong>se</strong>n, Indslev.<br />

Arvinger er hans brødre<br />

Hans Søren<strong>se</strong>n, Indslev<br />

Hans Han<strong>se</strong>n, Tårup<br />

Rasmus Han<strong>se</strong>n, Lunge<br />

Og 3 søsterbørn:<br />

Christiane Nielsdatter, 10 år<br />

Hans Niel<strong>se</strong>n, 9 år<br />

Riborg Nielsdatter, 7 år<br />

Værger morbrødrene Rasmus Han<strong>se</strong>n, Lunge og Hans Han<strong>se</strong>n og Hans Søren<strong>se</strong>n<br />

Karen Mortensdatter, Hårby, skifte 23.6.1762, fol. 30b, afsluttes 14.7.1763<br />

~ gårdfæster Hans Han<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Morten Han<strong>se</strong>n, den yngste søn ejer faderens fæstegård, han kom i gode omstændigheder ved ægteskab<br />

Hans Han<strong>se</strong>n, 37 år, ladefoged på Frederiksgave gods<br />

Peder Han<strong>se</strong>n, 28 år, tjener i Fåborg hos mons. Erreboe<br />

Maren Hansdatter, 26 år værge Hans Henning<strong>se</strong>n i Hårby<br />

Birthe Hansdatter, 24 år værge Jens Mad<strong>se</strong>n i Hårby<br />

Johanne Hansdatter, tjener Hans Ro<strong>se</strong> i Akkerup, han er hendes værge og gift med moster<br />

Sl. kone var ~ 1 Hans Rasmus<strong>se</strong>n<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

24


Datter Anne Hansdatter ~ Hans Han<strong>se</strong>n, murmester i Hårby.<br />

Claus Christen<strong>se</strong>n. Stockholm, Harndrup, skifte 27.5.1763, fol. 32b, + 28.4.1763<br />

~ Anne Hansdatter, værge Christopher Ander<strong>se</strong>n af (Schorup) ~ enkens søster<br />

Hans søskende er arvinger:<br />

Jens Christen<strong>se</strong>n, kudsk, bor i Hor<strong>se</strong>ns<br />

Christen Christen<strong>se</strong>n, bor i Mosvrå, Almind sogn i Jylland<br />

+ søster Maren Christensdatter, datter Karen Marie Christensdatter, Hor<strong>se</strong>ns værge morbror Jens Christen<strong>se</strong>n<br />

Maren Larsdatter, Ebberup, skifte 2.11.1763, fol. 34<br />

~ husmand Anders Clau<strong>se</strong>n<br />

Hendes søskende er arvinger:<br />

Mads Lar<strong>se</strong>n, Søby<br />

Jens Lar<strong>se</strong>n, Sønderby<br />

Mette Larsdatter ~ Johan Peder<strong>se</strong>n, Lundager<br />

+ Anne Larsdatter ~ Michel Lar<strong>se</strong>n, Ørsbjerg<br />

Hendes børn: Rasmus Michel<strong>se</strong>n, 8 år<br />

Anne Cathrine Michelsdatter, 15 år<br />

Jacob van Meurs, Orelund, Sandager, skifte 24.12.1763, fol. 34b<br />

Testamente hvor hans søster er enearving:<br />

Adriane von Meurs ~ kapelan i Dalum og Sanderum Hans Tage Fabricius<br />

2 døtre: Margrethe Fabricius og Birgitte Marie Fabricius<br />

Selvejerhusmand Jacob Han<strong>se</strong>n, Fjelsted, skifte 16.6.1763, fol. 36b<br />

~ Kirsten Andersdatter, lavværge far Anders Niel<strong>se</strong>n, Ørsbjerg<br />

Søn Jens Jacob<strong>se</strong>n, ½ år<br />

Værger farfar Hans Jen<strong>se</strong>n her af byen og farbror Hans Han<strong>se</strong>n ibid.<br />

28.2.1764: enken ~ 2 Niels Han<strong>se</strong>n, som har beboet en gård i Hårslev,<br />

Har født en søn Jacob Jacob<strong>se</strong>n, nu 4 uger<br />

Jens Søetoft, Køng, skifte 2.3.1764, fol. 38b<br />

~ Dorthe Thomasdatter, lavværge sn. Jens Ostenfeldt af As<strong>se</strong>ns<br />

Børn:<br />

Niels Jen<strong>se</strong>n, 8½ år<br />

Hans Jen<strong>se</strong>n, 7 år<br />

Eleonore Jensdatter, 6 år<br />

Værge sn. Claus Han<strong>se</strong>n, As<strong>se</strong>ns.<br />

Skøde på gården 10.12.1762<br />

Strøbonde Rasmus Niel<strong>se</strong>n, Frøbjerg, Orte, skifte 11.4.1764, fol. 39<br />

~ Karen Henrichsdatter, lavværge Hans Jørgen<strong>se</strong>n, Brendholt<br />

Børn:<br />

Gorm Rasmus<strong>se</strong>n, 39 år bor i Hor<strong>se</strong>ns<br />

Niels Rasmus<strong>se</strong>n, 32 år tjener i gården<br />

Anne Rasmusdatter, 34 år tjener i gården<br />

Værge farbror Mads Niel<strong>se</strong>n af Langsted<br />

Husmand Jens Ander<strong>se</strong>n, Saltofte, skifte 7.5.1764, fol. 40<br />

~ Maren Hansdatter, lavværge bror fæstebonde Niels Han<strong>se</strong>n, Langensboe på Frederiksgave gods<br />

Børn:<br />

Hans Jen<strong>se</strong>n, fæstebonde i Blangstrup Brahesholm gods<br />

Anders Jen<strong>se</strong>n, 30 år lakaj hos grev Fritz Rantzau Brahesborg<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

25


Niels Jen<strong>se</strong>n, tjener Hans Han<strong>se</strong>n i Saltofte<br />

Jens Jen<strong>se</strong>n, 27 år syg og <strong>se</strong>ngeliggende i gården<br />

Rasmus Jen<strong>se</strong>n, 25 år tjener Anders Lykke i Melby<br />

Anne Jensdatter ~ Hans Peder<strong>se</strong>n, dragon ved fynske dragonregiment<br />

Karen Jensdatter, 16 år er hjemme<br />

Værge mosters mand Simon Espen<strong>se</strong>n på Helnæs<br />

Bodil Jensdatter, Åby Margård, Nørre Åby, skifte 13.6.1764, fol. 41<br />

~ fæstebonde Christen Peder<strong>se</strong>n<br />

Søn Jens Christen<strong>se</strong>n, 7 uger<br />

Formynder Hans Jen<strong>se</strong>n i Store Hesbjerg.<br />

Gårdens ejer er Hans Morten<strong>se</strong>n i Vo<strong>se</strong>mo<strong>se</strong><br />

Selvejerbonde Jens Jacob<strong>se</strong>n, Fjeldsted, skifte 14.7.1764, fol. 42<br />

~ Dorthe Olufsdatter, lavværge Niels Iver<strong>se</strong>n, Sletterød<br />

Børn:<br />

Oluf Jen<strong>se</strong>n, 22 år har fæstet gården, kurator Jørgen Lar<strong>se</strong>n, Gilbro mølle<br />

Maren Jensdatter ~ fæstebonde Anders Jørgen<strong>se</strong>n, Gadstrup<br />

Karen Jensdatter, 14 år værge farbror Niels Lar<strong>se</strong>n, Fjellerup<br />

Ungkarl Jacob Lar<strong>se</strong>n, Fjeldsted, skifte 14.7.1764, fol. 42b<br />

Hos halvbrors enke Dorthe Olufsdatter<br />

Arvinger er hans søskende:<br />

Bror Niels Lar<strong>se</strong>n, 35 år tjener Niels Jen<strong>se</strong>n i Fjellerup<br />

+ halvbror Jens Jacob<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Oluf Jen<strong>se</strong>n, 22 år fæster af gården<br />

Maren Jensdatter ~ fæstebonde Anders Jørgen<strong>se</strong>n, Gadstrup<br />

Karen Jensdatter, 14 år<br />

+ halvsøster Dorthe Jacobsdatter ~ Niels Mad<strong>se</strong>n, Fjeldsted<br />

Søn Lars Niel<strong>se</strong>n, 22 år tjener Lars Ib<strong>se</strong>n<br />

+ halvsøster Karen Jacobsdatter ~ Anders Ander<strong>se</strong>n, Sletterød<br />

Datter Karen Andersdatter, 16 år er hos far<br />

+ halvsøster Agathe Jacobsdatter<br />

~ 1 Lars Ander<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Maren Larsdatter, 21 år<br />

Karen Larsdatter, 19 år<br />

Anne Larsdatter, 16 år<br />

Dorthe Larsdatter, 14 år<br />

~ 2 Niels Jen<strong>se</strong>n, Fjellerup<br />

Børn: Lars Niel<strong>se</strong>n, 11 år<br />

Jacob Niel<strong>se</strong>n, 7 år<br />

Gertrud Nielsdatter, 5 år<br />

Husmand Hans Ander<strong>se</strong>n, Fjeldsted, skifte 18.9.1764, fol. 44b, + 17.8.1764<br />

~ 1 Marentz Carstensdatter<br />

Børn:<br />

Anders Han<strong>se</strong>n, husmand i Fjellerup<br />

Niels Han<strong>se</strong>n, gårdmand i Ålsboe<br />

Anne Hansdatter ~ husmand Manaher Levin<strong>se</strong>n i Fjellerup<br />

Christence Hansdatter, 26 år tjener krigsråd Wedel på Hol<strong>se</strong>gård<br />

~ 2 enken Karen Jensdatter, lavværge Hans Han<strong>se</strong>n, Fjeldsted<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

26


Børn:<br />

Søren Han<strong>se</strong>n, 5½ år<br />

Værge farbror Jesper Peder<strong>se</strong>n af Emtekær.<br />

Hu<strong>se</strong>t tilhører Jørgen Niel<strong>se</strong>n i Fjeldsted.<br />

Marie Sophie Henrichsdatter, Fjeldsted, skifte 18.9.1764, fol. 46<br />

~ husmand Jens Jen<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Frederich Jen<strong>se</strong>n, 3½ år<br />

Elisabeth Jensdatter, 1 ¾ år<br />

Tilsynsværge mosters mand Jacob Mad<strong>se</strong>n, Fjeldsted<br />

Hu<strong>se</strong>ts ejer Michel Rasmus<strong>se</strong>n ladefoged på Søndergårde.<br />

Jørgen Lar<strong>se</strong>n, Ejby, skifte 1.10.1764, fol. 47<br />

~ Anne Andersdatter, værge degnen mons. Møller, Ejby<br />

Børn:<br />

Anders Jørgen<strong>se</strong>n, 19 år<br />

Rasmus Jørgen<strong>se</strong>n, 12 år<br />

Anne Jørgensdatter ~ fæstebonde Oluf Han<strong>se</strong>n, Indslev<br />

Karen Jørgensdatter ~ <strong>se</strong>lvejerbonde Hans Rasmus<strong>se</strong>n, Gelsted<br />

Maren Jørgensdatter, 25 år<br />

Kirsten Jørgensdatter, 22 år<br />

Anne Marie Jørgensdatter, 8 år<br />

Værger farbrødre Find Lar<strong>se</strong>n og Peder Lar<strong>se</strong>n begge af byen. Tilsynsværge deres slægtning Jens Peder<strong>se</strong>n<br />

også af byen.<br />

Den ældste søn Anders Jørgen<strong>se</strong>n har fæstet 12.4.1762 og giver mor aftægt<br />

Husmand Jørgen Thor<strong>se</strong>n i hu<strong>se</strong>t Par<strong>se</strong>lund tilhørende Dybmo<strong>se</strong>gård, skifte 5.11.1764, fol. 48<br />

enkemand<br />

helsøster Anne Kirstine Thorsdatter, enke efter Anders Michel<strong>se</strong>n i Ejby, en søn Michel Ander<strong>se</strong>n tjener Jens<br />

Peder<strong>se</strong>n i Ejby.<br />

En stedsøn Niels Niel<strong>se</strong>n i Kielberghus, hvor den sl. mand tidligere boede.<br />

Jens Jørgen<strong>se</strong>n og hustru Marie Mortensdatter i Dybmo<strong>se</strong>gård var til stede<br />

Hans sl. kones søsterdatter Birthe Marie 9 år er i Dybmo<strong>se</strong>gård, hendes mødrene arv står i hu<strong>se</strong>t.<br />

Anders Jørgen<strong>se</strong>n af Møllerhus ved Sverbyegård er gift med Karen Andersdatter, som er pigen Birthe Maries<br />

nærmeste slægt. Han kvitterer for pigens arv 27.12.1764.<br />

Husmand Jens Jen<strong>se</strong>n, Fjellerup, skifte 7.1.1765, fol. 49b<br />

~ 1<br />

Børn:<br />

Jens Jen<strong>se</strong>n, 40 år<br />

Anders Jen<strong>se</strong>n, 33 år<br />

Maren Jensdatter ~ Jørgen Lar<strong>se</strong>n, Fjellerup<br />

Anne Jensdatter, 20 år formynder Niels Iver<strong>se</strong>n, Sletterød<br />

Manaher Levin<strong>se</strong>n, skomager, Fjellerup, skifte 7.1.1765, fol. 51<br />

~ 1 Maren Jørgensdatter<br />

Datter Anne Cathrine Manahersdatter, 16 år, værge Niels Iver<strong>se</strong>n, Sletterød<br />

~ 2 enken Anne Hansdatter, lavværge Jørgen Niel<strong>se</strong>n, Etterup<br />

Levin Manaher<strong>se</strong>n, 4 år<br />

Maren Manahersdatter, 2 år<br />

Værge Jørgen Jørgen<strong>se</strong>n, Fjeldsted<br />

En stedsøn Jørgen Lar<strong>se</strong>n har arv til gode.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

27


Anne Olufsdatter, Lunge, Gelsted, skifte 15.1.1765, fol. 53<br />

~ husmand Peder Jen<strong>se</strong>n Møller<br />

Børn:<br />

Jens Peder<strong>se</strong>n, 10½ år<br />

Oluf Peder<strong>se</strong>n, 8 år<br />

Christen Peder<strong>se</strong>n, 5 år<br />

Da enkemanden er syg og <strong>se</strong>ngeliggende blev morbroderen Jens Oluf<strong>se</strong>n her i byen og en mosters mand gl.<br />

Mads Lar<strong>se</strong>n her i byen tilsynsværger.<br />

Fæstebonde Oluf Han<strong>se</strong>n, Indslev, skifte 9.3.1765, fol. 54<br />

~ Anne Jørgensdatter, lavværge Hans Rasmus<strong>se</strong>n i Gelsted gift med enkens søster, <strong>se</strong> 25.9.1786<br />

Børn:<br />

Karen Olufsdatter, 3½ år<br />

Anne Olufsdatter, 1½ år.<br />

Værge farbror Peder Han<strong>se</strong>n, Gadstrup. Tilsynsværge fasters mand Oluf Han<strong>se</strong>n, Indslev.<br />

Karen Pedersdatter, Indslev, skifte 12.3.1765, fol. 55<br />

~ Hans Søren<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Søren Han<strong>se</strong>n, 10 ½ år<br />

Peder Han<strong>se</strong>n, 8½ år<br />

Rasmus Han<strong>se</strong>n, 5 år<br />

Mette Marie Hansdatter, 3 år<br />

Tilsynsværger morbrødre Peder Peder<strong>se</strong>n af Stubberup og Jens Peder<strong>se</strong>n, Åbylund samt mosters mand<br />

Anders Niel<strong>se</strong>n i Åhøjrup.<br />

Indsidder Jørgen Lar<strong>se</strong>n, Ørsbjerg, Kerte, skifte 12.7.1765<br />

Logerende hos Michel Niel<strong>se</strong>n. Hu<strong>se</strong>ts ejer er Niels Peder<strong>se</strong>n i Kronborg.<br />

~ Karen Clausdatter, værge bror Mads Clau<strong>se</strong>n, Gelsted<br />

Søn Lars Jørgen<strong>se</strong>n, død i Stenderup i Holsten, hans børn:<br />

Jørgen Lar<strong>se</strong>n, 3½ år<br />

Rasmus Lar<strong>se</strong>n, ½ år<br />

Anne Cathrine Larsdatter, 9 år<br />

Værge afdøde Jørgen Lar<strong>se</strong>ns brodersøn Lars Knud<strong>se</strong>n, gårdmand i Barlø<strong>se</strong>.<br />

Tilsynsværge mosters mand Eggert Andrea<strong>se</strong>n af Ørsbjerg.<br />

Johanne Pedersdatter, Blangstrup, skifte 29.7.1765, fol. 59<br />

~ 1 Jørgen Erich<strong>se</strong>n, skifte 12.4.1764, i Puge Mølle<br />

Børn:<br />

Erich Jørgen<strong>se</strong>n, 25 år er fæster af Puge mølle<br />

Peder Jørgen<strong>se</strong>n, 20 år tjener bror i Puge mølle<br />

Jørgen Jørgen<strong>se</strong>n, 7 år her på stedet<br />

El<strong>se</strong> Jørgensdatter, 18 år tjener bror i Puge mølle.<br />

Anne Jørgensdatter, 5 år<br />

Kurator for Erich Jørgen<strong>se</strong>n er Claus Peder<strong>se</strong>n i Barlø<strong>se</strong> hans morbror. Værgen Lars Niel<strong>se</strong>n Støvle af<br />

Gamtofte er af deres slægt<br />

~ 2 <strong>se</strong>lvejer Jens Niel<strong>se</strong>n<br />

Karen Henrichsdatter, Frøbjerg, skifte 24.9.1765, fol. 60<br />

Enke efter fæstebonde Rasmus Niel<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Gorm Rasmus<strong>se</strong>n i Hor<strong>se</strong>ns<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

28


Niels Rasmus<strong>se</strong>n, 33 år på stedet og fæster gården<br />

Anne Rasmusdatter ~ fæstebonde Jens Michel<strong>se</strong>n, Ørsbjerg<br />

Forpagter Hans Henrich<strong>se</strong>n Vedele, gården Hamborg, Brenderup, skifte 30.5.1765, fol. 61b<br />

Forpagter ved Søndergårde<br />

~ Elisabeth Sørensdatter, lavværge bror Jeppe Søren<strong>se</strong>n, Vierne<br />

Børn:<br />

Henrich Han<strong>se</strong>n Vedele, 19 år gift bebor gården Låge i Hårslev<br />

Søren Han<strong>se</strong>n Vedele, 18 år oplæres i Oden<strong>se</strong> latinskole<br />

Mathias Han<strong>se</strong>n Vedele, 12 år hos mor<br />

Anne Cathrine Hansdatter Vedele, ~ mons. Jørgen Juel, forpagter på Wedelsborg<br />

Karen Hansdatter Vedele, 14 år.<br />

Født værge er farbror Anders Henrich<strong>se</strong>n Vedele, Etterup.<br />

Tilladel<strong>se</strong> til uskiftet bo af 6.8.1762<br />

Jørgen Ander<strong>se</strong>n, Kerte, skifte 28.1.1766, fol. 66<br />

Hos <strong>se</strong>lvejerbonden Niels Niel<strong>se</strong>n<br />

~ 1 Anne Hansdatter<br />

Børn:<br />

Anders Jørgen<strong>se</strong>n, gift bor i et hus i Kerte<br />

Mette Jørgensdatter ~ indsidder Lars Niel<strong>se</strong>n hos Anders Jørgen<strong>se</strong>n<br />

Karen Jørgensdatter enke efter Jørgen Han<strong>se</strong>n ibid<br />

~ 2 Margrethe Madsdatter, skifte 24.10.1759<br />

Børn:<br />

Anne Kirstine Jørgensdatter, 10 år, er her, er vanvittig og skrøbelig<br />

Maren Jørgensdatter, 8 år, værgen Anders Jen<strong>se</strong>n antager hende til opdragel<strong>se</strong>.<br />

Værger: Morbror Anders Mad<strong>se</strong>n, Kaslund og tilsynsværge husmand Anders Jen<strong>se</strong>n, Skydebjerg<br />

~ 3 enken Johanne Sørensdatter, lavværge far fæstebonde Søren Ander<strong>se</strong>n, Skydebjerg.<br />

Margrethe Nielsdatter, Røjle, skifte 22.4.1766, fol. 67b<br />

~ <strong>se</strong>lvejergårdmand Peder Han<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Hans Peder<strong>se</strong>n, 5 år<br />

Maren Pedersdatter, 8 år<br />

Karen Pedersdatter, 3 år<br />

Værger: mosters mand Jørgen Rasmus<strong>se</strong>n, Staurby, farbror Niels Han<strong>se</strong>n, Vejlby.<br />

Selvejerhusmand Stephen Knud<strong>se</strong>n, Aulby, skifte 22.4.1766, fol. 68b<br />

~ 1 Maren Jespersdatter<br />

Datter Margrethe Stephensdatter ~Anders Iver<strong>se</strong>n i Middelfart<br />

~ 2 enken Eleonore Marie Knudsdatter, lavværge Bernt Niel<strong>se</strong>n, Stavrby<br />

Børn:<br />

Knud Stephen<strong>se</strong>n, 23½ år tjener Johan Han<strong>se</strong>n i Nr. Åby, kurator Ole Jørgen<strong>se</strong>n Møller, Aulby mølle<br />

Marie Stephensdatter ~ Johan Christopher Henckel, skomager i Kaslund.<br />

Sønnen Knud overtager det ½ hus mens moderen beholder det 2. Halve hus.<br />

Maria Ejlersdatter, Brenderup, skifte 1.6.1765, fol. 69b-76b<br />

Enke efter Rasmus Jen<strong>se</strong>n smed, skifte 6.7.1741<br />

Børn:<br />

Karen Rasmusdatter ~ Jørgen Jørgen<strong>se</strong>n, Hjorte<br />

Marie Rasmusdatter ~ Jørgen Ander<strong>se</strong>n Møller, Brende Mølle<br />

Anne Margrethe Rasmusdatter ~ Jørgen Henning<strong>se</strong>n, Harndrup<br />

Anne Dorthe Rasmusdatter ~ Anders Niel<strong>se</strong>n Møller, Ovre Mølle til Harritslevgård<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

29


+ Marie Kirstine Rasmusdatter, Åhøjrup<br />

Hendes børn:<br />

Rasmus Han<strong>se</strong>n, 22 år, tjener mosters mand Jørgen Ander<strong>se</strong>n Møller, Brende mølle<br />

Karen Hansdatter ~ Knud Rasmus<strong>se</strong>n, Hønnerup<br />

Marie Hansdatter, 24 år, tjener her i stervboen<br />

+ Anne Rasmusdatter, Hybæks mølle<br />

~1 Jens Han<strong>se</strong>n Møller<br />

Børn:<br />

Rasmus Jen<strong>se</strong>n, 16 år tjener i Gammeldams Mølle, hans farbror Anders Han<strong>se</strong>n i Gammeldams mølle er død<br />

Ejler Jen<strong>se</strong>n, 9 år hos Jørgen Ander<strong>se</strong>n Møller, Brende Mølle<br />

Jens Jen<strong>se</strong>n, 5 år hos stedfar Jørgen Truel<strong>se</strong>n i Hybæk mølle<br />

Anne Kirstine Jensdatter, 12 år hos Jørgen Jørgen<strong>se</strong>n, Hjorte<br />

Mette Cathrine Jensdatter, 10 år hos stedfar Jørgen Truel<strong>se</strong>n<br />

~ 2 Jørgen Truel<strong>se</strong>n<br />

Datter Voldborg Jørgensdatter, 4 år<br />

Fol. 71b fortegnel<strong>se</strong> over hu<strong>se</strong>, skøder og fæstebreve.<br />

Anne Hansdatter, Fjellerup, skifte 28.4.1766, fol. 76b<br />

~ 1 Manaher Levin<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Levin Manaher<strong>se</strong>n, 5 år<br />

Maren Manahersdatter, 3 år<br />

Værger morbror Niels Han<strong>se</strong>n, Ålsbo og Anders Han<strong>se</strong>n, Fjellerup. Den fødte værge Johan Henrik Levin<strong>se</strong>n<br />

af As<strong>se</strong>ns var ikke mødt.<br />

Tilsynsværge gårdmand Lars Peder<strong>se</strong>n, Ålsbo den sl. kones søskendebarn.<br />

Afsluttes 3.11.1766<br />

Maren Hansdatter, Padesøberg, Fjeldsted, skifte 24.5.1766, fol. 79b<br />

~ Erich Christen<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Christen Erich<strong>se</strong>n, 4½ år<br />

Hans Erich<strong>se</strong>n, 3½ år.<br />

Tilsynsværge mosters mand Hans Jen<strong>se</strong>n, Vedelehus i Rugård Enemærke.<br />

Christine Marie Exsing, Hårby, skifte 9.9.1766, fol. 80b<br />

Enke efter Mourits Exsing<br />

Børn:<br />

Sn. Christian Exsing, Husum, Holsten<br />

Madame Marie Sophie Exsing ~ mons. Huulegaard på stedet<br />

Jfr. Charlotte Exsing, er på stedet<br />

Jfr. Eleonore Kirstine Exsing ~ sn. Oluf Fiilstrup, skoleholder i Sarup<br />

Selvejergårdmand Ad<strong>se</strong>r Jørgen<strong>se</strong>n Lund, Ormehøj, skifte 8.10.1766, fol. 83, + 11.8.1766<br />

~ madame Margrethe Elisabeth<br />

Børn:<br />

Jørgen Ad<strong>se</strong>r<strong>se</strong>n Lund, 25 år i Middelfart<br />

Thomas Ad<strong>se</strong>r<strong>se</strong>n Lund, 19 år tjener hr. Langsted i Oden<strong>se</strong>, hans kurator er sn. Johannes Roos, som ejer ½<br />

Ormehøj hvor han også logerer<br />

Herman Ad<strong>se</strong>r<strong>se</strong>n Lund, 9 år, værge Jørgen Lar<strong>se</strong>n, Gilbro Mølle<br />

Gertrud Margrethe Ad<strong>se</strong>rsdatter Lund ~ Anders Jørgen<strong>se</strong>n, Skovmøllen, Veflinge<br />

Elisabeth Ad<strong>se</strong>rsdatter Lund, 21 år<br />

El<strong>se</strong> Marie Ad<strong>se</strong>rsdatter Lund, 10 år<br />

Værge mons. Bech fra Nyfæste.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

30


Kirsten Jørgensdatter, Turup, skifte 5.11.1766, fol. 84b<br />

~ husmand Simon Knud<strong>se</strong>n<br />

Børn: Jørgen Simon<strong>se</strong>n, 10 år<br />

Johanne Marie Simonsdatter, 5 år<br />

Tilsynsværge morbror Lars Jørgen<strong>se</strong>n af Ebberup<br />

Selvejer Hans Han<strong>se</strong>n, Voldby, Kauslunde, skifte 21.11.1766, fol. 86<br />

~ Kirsten Larsdatter, lavværge Jørgen Henrich<strong>se</strong>n, Skovmøllen i Ore, hendes morbror<br />

Søn Hans Han<strong>se</strong>n, 3 år<br />

Værge farbror Jørgen Han<strong>se</strong>n, Lampes gård.<br />

Jørgen Ander<strong>se</strong>n i Brangstrup er den sl. mands farbror.<br />

Selvejergårdmand Jens Peder<strong>se</strong>n, Åbylund, Nørre Åby, skifte 29.11.1766, fol. 88b<br />

~ 1 Margrethe Jensdatter, skifte 25.5.1763<br />

Børn:<br />

Peder Jen<strong>se</strong>n, 12½ år<br />

Rasmus Jen<strong>se</strong>n, 8½ år<br />

Anna Jensdatter, 18½ år<br />

Værger morbror Jørgen Jen<strong>se</strong>n, Gadstrup, mosters mand Anders Jørgen<strong>se</strong>n, Åbylund<br />

~ 2 enken Cathrine Jørgensdatter, lavværge kromand Lars Han<strong>se</strong>n, Indslev<br />

Margrethe Jensdatter, 7 uger<br />

Værger farbror Peder Peder<strong>se</strong>n, Stubberup, Hans Søren<strong>se</strong>n, Indslev ~ faster, fasters mand Anders Niel<strong>se</strong>n i<br />

Åhøjrup.<br />

Selvejerhusmand Anders Jørgen<strong>se</strong>n, Pademo<strong>se</strong>hus, Brenderup, skifte 21.1.1767, fol. 90b<br />

~ Mette Jacobsdatter, lavværge bror Niels Jacob<strong>se</strong>n, Båring<br />

Søn Jacob Ander<strong>se</strong>n, 1 år<br />

Værge Søren Gorm<strong>se</strong>n, Harndrup gift med sl. mands søster.<br />

Tilsynsværge sn. Claus Tommerup, Skovshøjrup.<br />

Fæstebonde Rasmus Han<strong>se</strong>n, Lunge, Gelsted, skifte 22.4.1767, fol. 91b<br />

I en gård som tilhører Lars Peder<strong>se</strong>n ibid<br />

~ Karen Jørgensdatter, lavværge søsters mand Mads Niel<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Hans Rasmus<strong>se</strong>n, 23 år, tjener her<br />

Karen Rasmusdatter, 18 år<br />

Maren Rasmusdatter, 15 år, tjener mosters mand Mads Niel<strong>se</strong>n, gårdmand, Ejby<br />

Anne Dorthea Rasmusdatter, 14 år<br />

Anne Marie Rasmusdatter, 12 år<br />

Værger farbrødre Hans Han<strong>se</strong>n, gårdmand i Indslev Tårup og Hans Søren<strong>se</strong>n gårdmand i Indslev.<br />

Johanne Erichsdatter, Frøbjerg, skifte 10.5.1765, fol. 94<br />

~ Lars Marcus<strong>se</strong>n<br />

Hendes søskende:<br />

Lars Erich<strong>se</strong>n, husmand, Ørsted<br />

Anne Marie Erichsdatter, indsidder hos husmand Anders Peder<strong>se</strong>n i Frøbjerg, hendes egen søn Erich Mad<strong>se</strong>n<br />

tjener her i gården, lavværge er hendes stedsøn Hans Mad<strong>se</strong>n af Stauby i Nørre Broby<br />

Gårdmand Niels Jen<strong>se</strong>n, Fjeldsted, skifte 11.5.1767, fol. 100b<br />

~ 1 Agatha Jacobsdatter, skifte 26.4.1759<br />

Børn:<br />

Lars Niel<strong>se</strong>n, 15 år, værge farbror Hans Jen<strong>se</strong>n, Store Hesbjerg<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

31


Jacob Niel<strong>se</strong>n, 11 år værge Jørgen Lar<strong>se</strong>n, Gilbro Mølle ~ faster<br />

Gertrud Nielsdatter, 9 år, værge Niels Christen<strong>se</strong>n i Skalbjerg ~ moster,<br />

Tilsynsværge Jens Jørgen<strong>se</strong>n af Harndrup ~ farmor<br />

~ 2 Kirstine Pedersdatter, lavværge Jørgen Henrich<strong>se</strong>n, Skovmøllen i Ore sogn, hendes stedfar, <strong>se</strong> hendes<br />

skifte 22.8.1793<br />

Søn Jens Niel<strong>se</strong>n, 1 år, værge mosters mand Jesper Han<strong>se</strong>n, Åhøjrup, tilsynsværge Niels Povl<strong>se</strong>n, Roerslev<br />

en farbror til moderen.<br />

Georg Niel<strong>se</strong>n, Møllehus ved As<strong>se</strong>ns, skifte 17.6.1767, fol. 104b<br />

aftakket underofficer i infanteriet med pension og tillige skomager<br />

~ Maren Ebbesdatter, lavværge Elias Peder<strong>se</strong>n, møller Colds mølle<br />

Børn: Hans Jørgen Georg<strong>se</strong>n, 12 år, formynder Find Ander<strong>se</strong>n, Kærum<br />

Gertrud Maria Georgsdatter, 22 år, værge Søren Han<strong>se</strong>n af As<strong>se</strong>ns<br />

Konens søsters mand i As<strong>se</strong>ns kunne ikke antages som værge.<br />

Selvejerbonde Lars Knud<strong>se</strong>n, Kaslund, +3.7.1767, fol. 106b<br />

~ 1 Kirsten Jespersdatter<br />

Datter Anne Larsdatter ~ fæstebonde Søren Søren<strong>se</strong>n i Voldby<br />

~ 2 enken Maren Pedersdatter, værge bror Hans Peder<strong>se</strong>n, fæstebonde i Kaslund<br />

Børn:<br />

Kirsten Larsdatter trolovet med Hans Niel<strong>se</strong>n, som tjener i gården<br />

Dorthe Kirstine Larsdatter ~ <strong>se</strong>lvejer Jens Mad<strong>se</strong>n i Voldby<br />

Gårdens HK 7-7-2-2 samt 2 hu<strong>se</strong>, et beboet af Thomas Jacob<strong>se</strong>n på 8 fag og det andet 10 fag.<br />

Karen Jørgensdatter, Hårby, skifte 20.7.1767, fol. 112b<br />

~ boelsmand Rasmus Peder<strong>se</strong>n<br />

Datter Maren Rasmusdatter, 10 år<br />

Værge barnets mosters mand sn. Kærumgård, degn og skoleholder i As<strong>se</strong>ns.<br />

Stedet en frikøbt ejendom på HK 0-5-1-2.<br />

Anne Hansdatter, Ejby, skifte 24.?.1767, fol. 113b<br />

~ Rasmus Han<strong>se</strong>n inderste hos <strong>se</strong>lvejerhusmand Hans Rasmus<strong>se</strong>n<br />

Hendes søskende:<br />

Jens Han<strong>se</strong>n Grøn, Balslev<br />

+ Maren Hansdatter, Ålsbo<br />

Datter Karen Margrethe Pedersdatter, 9 år, hos far gårdmand Peder Han<strong>se</strong>n<br />

Anne Marie Hansdatter tjener Povl Ander<strong>se</strong>n i Ejby, med kæreste Christen Niel<strong>se</strong>n som tjener David Mad<strong>se</strong>n<br />

i Balslev.<br />

Rasmus Peder<strong>se</strong>n, 14 år, i Kustrup, skifte 21.9.1767, fol. 114b<br />

Mor Apelone Jensdatter, ~ 2 møller Lars Ander<strong>se</strong>n<br />

~ 1 Peder Rasmus<strong>se</strong>n, skifte 17.5.1758<br />

Helsøskende:<br />

Niels Peder<strong>se</strong>n, 12 år<br />

Anne Cathrine Pedersdatter, 19 år<br />

Karen Pedersdatter, 18 år<br />

Kirsten Pedersdatter, 17 år<br />

Birthe Pedersdatter, 10 år<br />

Halvbror Peder Lar<strong>se</strong>n, 7 år<br />

Fæstebonde Johan Han<strong>se</strong>n, Nørre Åby, skifte 15.8.1767, fol. 115b<br />

I den såkaldte Kongegård ejet af Anders Jørgen<strong>se</strong>n, Åbylund<br />

~ Anne Jensdatter, lavværge sognepræsten i Nørre Åby hr. Raffenberg<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

32


Hans søskende:<br />

+ bror Jørgen Han<strong>se</strong>n, Gielbjerg, hans børn:<br />

Hans Jørgen<strong>se</strong>n, 26 år, tjener i gården<br />

Niels Jørgen<strong>se</strong>n, 17 år hos stedfar Søren Steen<strong>se</strong>n, Gielbjerg, Balslev sogn<br />

Mads Jørgen<strong>se</strong>n, 12 år ligeledes<br />

Karen Margrethe Jørgensdatter ~ Laurits Mad<strong>se</strong>n, Kærbyholm<br />

Kirstine Jørgensdatter ~ Hans Han<strong>se</strong>n, Brandstrup<br />

Søster Anne Hansdatter ~ Anders Niel<strong>se</strong>n, Nellerod, Hårslev sogn<br />

Kirstine Jacobsdatter, Vejlby, skifte 22.7.1767, fol. 117<br />

~ bø<strong>dk</strong>er Jacob Niel<strong>se</strong>n, 67 år<br />

Børn:<br />

Niels Jacob<strong>se</strong>n, 13 år<br />

Anne Elisabeth Jacobsdatter, 11 år<br />

Christine Jacobsdatter, 5 år<br />

Skøde af 5.2.1749. Han afstår hu<strong>se</strong>t til den ældste søn Niels Jacob<strong>se</strong>n<br />

Tjenestepige Margrethe Larsdatter, Lampes gård, skifte 22.9.1767, fol. 118<br />

Hos <strong>se</strong>lvejerbonde Jørgen Han<strong>se</strong>n<br />

Hendes mor Kirsten Hansdatter, Skrillinge, skifte 16.9.1750<br />

Hendes mormor Hans Ander<strong>se</strong>ns enke, Voldby, skifte 20.10.1761<br />

Hendes morbror Rasmus Han<strong>se</strong>n, Voldby, skifte 27.3.1759<br />

Der er også arv efter en anden morbror samme sted.<br />

Arvinger er hendes halvsøskende, hvis mor er enken Maren Pedersdatter:<br />

Kirsten Larsdatter, 14 år tjener Oluf Niel<strong>se</strong>n, værge Oluf Lar<strong>se</strong>n i Svendstrup<br />

Anne Kirstine Larsdatter, 10 år hos Søren Rasmus<strong>se</strong>n, Skrillinge værge Morten Lar<strong>se</strong>n, Svendstrup<br />

Maren Larsdatter, 12 år, til opdragel<strong>se</strong> hos unge Peder Bertel<strong>se</strong>n i Skrillinge, værge Peder Christen<strong>se</strong>n,<br />

Svendstrup.<br />

Fæstebonde Povl Ol<strong>se</strong>n, Fjellerup, skifte 15.7.1767, fol. 121<br />

Gården tilhører sn. Johannes Roos i Ormehøj<br />

~ 1 Maren Jørgensdatter<br />

Datter Karen Povlsdatter, 12 år<br />

~ 2 enken Karen Hansdatter<br />

Børn:<br />

Karen Povlsdatter, 10 år<br />

Mette Povlsdatter, 8 år<br />

Anne Povlsdatter, 4½ år<br />

El<strong>se</strong> Povlsdatter, 3½ år<br />

Elisabeth Povlsdatter, 4 uger<br />

Værger: morbrødre Niels Han<strong>se</strong>n og Anders Han<strong>se</strong>n i Fjellerup, farbror Peder Ol<strong>se</strong>n af Troldal indfandt sig<br />

ikke. Tilsynsværge Niels Han<strong>se</strong>n af Fjellerup.<br />

Peder Jacob<strong>se</strong>n, Nakke, skifte 17.11.1767, fol. 122b<br />

Logerende hos sønnen <strong>se</strong>lvejer Jens Peder<strong>se</strong>n<br />

~ Maren Nielsdatter, lavværge Niels Ander<strong>se</strong>n i Hønnerup<br />

Børn:<br />

Jens Peder<strong>se</strong>n, hvor forældrene logerede<br />

Niels Peder<strong>se</strong>n bor i Orte Skovhu<strong>se</strong>gård<br />

+ Jacob Peder<strong>se</strong>n i Ringe mølle på Einsidelborgs gods<br />

Hans børn:<br />

Christen Jacob<strong>se</strong>n, gift og logerende i Ringe mølle<br />

Kirstine Jacobsdatter, 15 år, tjener sammested<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

33


Selvejergårdmand Povl Ander<strong>se</strong>n, Ejby, skifte 12.12.1767, fol. 124<br />

~ Maren Christensdatter, lavværge Stephen Simon<strong>se</strong>n, Asperup<br />

Børn:<br />

Christen Povl<strong>se</strong>n, 10 år<br />

Anders Povl<strong>se</strong>n, 5 år<br />

Anne Povlsdatter, 14 år<br />

Kirstine Povlsdatter, 3 år<br />

Værger: morbror Hans Christen<strong>se</strong>n, Båring, mosters mand Søren Ander<strong>se</strong>n ibid.<br />

Tilsynsværger: farbrødrene Lars Ander<strong>se</strong>n og Peder Ander<strong>se</strong>n af Ørsbjerg.<br />

Gårdens HK 4-2-2-2, skøde 29.5.1752<br />

En gård i Ørsbjerg er fæstet af den sl. mands bror Lars Ander<strong>se</strong>n, han har før ejet den, skøde af 11.6.1765 til<br />

den anden bror Povl Ander<strong>se</strong>n.<br />

Selvejerbonde Jørgen Henning<strong>se</strong>n, Harndrup, skifte 25.2.1768, fol. 127b<br />

~ Anne Margrethe Rasmusdatter, lavværge søsters mand Anders Niel<strong>se</strong>n Møller, Ovre Mølle ved<br />

Harritslevgård.<br />

Søn Henning Jørgen<strong>se</strong>n, ½ år, værge farfar Henning Morten<strong>se</strong>n, fæstebonde i Højbjerg i Køng sogn<br />

Tilsynsværge mosters mand Jørgen Jørgen<strong>se</strong>n, gårdmand og fæstebonde i Hjorte, Tanderup sogn<br />

Enken var gift 1 Anders Morten<strong>se</strong>n, skifte sluttet 16.6.1763, hendes stedsøn Morten Ander<strong>se</strong>n er værge og<br />

morbror er Jørgen Lar<strong>se</strong>n i Gilbro mølle.<br />

Enken har 5 børn i første ægteskab.<br />

Karen Pedersdatter, Roerslev, skifte 6.4.1768, fol. 130<br />

~ 1 Anders Lar<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Peder Ander<strong>se</strong>n, 17 år<br />

Karen Andersdatter, 24 år<br />

Anne Andersdatter, 20 år<br />

Anne Marie Andersdatter<br />

Cathrine Andersdatter, 10 år<br />

Værge farbror Knud Lar<strong>se</strong>n af Indslev og morbror Jørgen Peder<strong>se</strong>n af Åhøjrup.<br />

Den afdøde kone havde arvet sin bror Ejler Peder<strong>se</strong>n i Etterup.<br />

As<strong>se</strong>ns og Hindsgavls amter, skifteprotokol 1768-1783<br />

Konferenceråd og amtmand Hans Simon<strong>se</strong>n, døde på Oden<strong>se</strong> slot, skifte 11.4.1768, fol. 2<br />

Ejer af Erholm og Søndergårde.<br />

Kgl. dispensation 2.2.1748, testamenter 26.11.1761, 24.3.176616.11.1767.<br />

Anne Marie Heisager, på Erholm, skifte 22.6.1768, fol. 14<br />

~ forpagter Danqvart Møller<br />

En datter Dorthea Møller, 13 år<br />

Tilsynsværge farbror Christen Møller i Skovhu<strong>se</strong>t ved Oden<strong>se</strong><br />

Anne Cathrine Jensdatter, Gilbro Mølle, Fjelsted, skifte 22.6.1768, fol. 18<br />

~ 1 Niels Jørgen<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Jørgen Niel<strong>se</strong>n, 19 år<br />

Værge farbror Jens Jørgen<strong>se</strong>n, Harndrup, morbror Hans Jen<strong>se</strong>n, Store Hesbjerg<br />

~ 2 Jørgen Lar<strong>se</strong>n, enkemanden<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

34


Børn:<br />

Lars Jørgen<strong>se</strong>n, 17 år<br />

Jens Jørgen<strong>se</strong>n, 8 år<br />

Bodil Jørgensdatter, 14 år<br />

Anna Jørgensdatter, 9 år<br />

Tilsynsværge Niels Christen<strong>se</strong>n, Skalbjerg.<br />

Fol. 22b nogle hu<strong>se</strong> tilhørende møllen. HK 3-7-2-2<br />

Jochum Niel<strong>se</strong>n, Gadstrup, skifte 4.7.1768, fol. 24<br />

~ Karen Nielsdatter, lavværge Rasmus Lar<strong>se</strong>n, Åhøjrup<br />

Børn:<br />

Niels Jochum<strong>se</strong>n, 25 år<br />

Anders Jochum<strong>se</strong>n, 17 år<br />

Karen Jochumsdatter, ugift på stedet.<br />

Kirsten Jochumsdatter ~ gårdmand Jens Han<strong>se</strong>n, Balslev Mo<strong>se</strong>gård<br />

Værge farbror Anders Niel<strong>se</strong>n, gårdmand, Nørre Åby, Niels Morten<strong>se</strong>n, <strong>se</strong>lvejer Balslev Mo<strong>se</strong>gård<br />

Skøde 24.9.1760 af Niels Jørgen<strong>se</strong>n på Bogvedgård til Esche Jørgen<strong>se</strong>n, HK 9-0-1-1.<br />

Boet mangler at betale Esche Jørgen<strong>se</strong>n 475 RD som resterer af købesummen.<br />

Sønnen Niels Jochum<strong>se</strong>n overtager gården og giver mor aftægt.<br />

Karen Andersdatter, Balslev, skifte 24.9.1768, fol. 30b<br />

~ ejendomsbonde Jens Han<strong>se</strong>n Grøn<br />

Datter Anne Marie Jensdatter, 3 år<br />

Tilsynsværge morbror Jørgen Ander<strong>se</strong>n, Asperup og Anders Ander<strong>se</strong>n af Ejby.<br />

Skøde 11.6.1765, HK 1-1-1-2<br />

Maren Madsdatter, Gieldbjerggård, skifte 28.2.1769, fol. 34b<br />

~ 1 Jørgen Han<strong>se</strong>n, skifte 4.7.1757<br />

Børn:<br />

Mads Jørgen<strong>se</strong>n, 14 år<br />

~ 2 <strong>se</strong>lvejer Jørgen Steen<strong>se</strong>n, enkemanden<br />

Børn:<br />

Jørgen Søren<strong>se</strong>n, 10 år<br />

Steen Søren<strong>se</strong>n, 6 år<br />

Simon Søren<strong>se</strong>n, 2½ år<br />

Christen Søren<strong>se</strong>n, 4 uger<br />

Tilsynsværge morfar Mads Rasmus<strong>se</strong>n, Kærbyholm, morbrødre Rasmus Mad<strong>se</strong>n og Lars Mad<strong>se</strong>n, begge af<br />

Kærbyholm og Hans Mad<strong>se</strong>n af Vejrup.<br />

HK 10-2-2-0<br />

Gård af 80 fag med tilhørende hu<strong>se</strong><br />

1 hus af 14 fag beboer Anders Lar<strong>se</strong>n<br />

1 hus af 10 fag beboer Peder Jørgen<strong>se</strong>n<br />

1 hus af 12 fag beboer Ole Knud<strong>se</strong>n<br />

1 hus af 5 fag beboer Peder Christen<strong>se</strong>n<br />

1 hus af 5 fag beboer Jørgen Peder<strong>se</strong>n<br />

1 hus af 9 fag beboer Jens Christen<strong>se</strong>n<br />

1 hus af 7 fag beboer Carsten Niel<strong>se</strong>n<br />

Gård i Byllerup HK 5-1-1-2, af 53 fag, beboer Jens Ander<strong>se</strong>n.<br />

Skifte i gården 12.12.1753 efter gårdens forrige beboer Jørgen Han<strong>se</strong>ns 1. hustru Karen Nielsdatter: en søn<br />

Niels Jørgen<strong>se</strong>n.<br />

Selvejerhusmand Mads Albrecht<strong>se</strong>n, Lunge, Gelsted, skifte 26.4.1769, fol. 42b<br />

Registreret 23.2.1767<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

35


~ Karen Sørensdatter (lavværge Mads Ib<strong>se</strong>n underskriver)<br />

Børn:<br />

Niels Albert<strong>se</strong>n, 16 år er syg og <strong>se</strong>ngeliggende<br />

Dorthe Albertsdatter, 9 år<br />

Maren Albertsdatter, 6 år.<br />

Værger Niels Povl<strong>se</strong>n og Knud Morten<strong>se</strong>n, begge af Mygind.<br />

Skøde på et hus i Emtekær, Tanderup sogn 1.12.1756.<br />

Selvejer Niels Han<strong>se</strong>n, Ørsbjerg, Kerte skifte 12.5.1769, fol. 46b<br />

~ Kirsten Andersdatter, lavværge bror Niels Ander<strong>se</strong>n, Ørsbjerg<br />

Datter Karen Marie Nielsdatter, over år gammel.<br />

Værge afdødes brodersøn Hans Jen<strong>se</strong>n, gårdmand i Harndrup.<br />

Gård HK 1-5-2-2, skøde 9.6.1764. Stuehus 9 fag, ladehus med port 10 fag.<br />

Enken ~ 1 Jacob Han<strong>se</strong>n, Fjelsted, skifte 16.6.1763<br />

Søn Jens Jacob<strong>se</strong>n, 6½ år, værge farbror Hans Han<strong>se</strong>n ibid.<br />

Søn Jacob Jacob<strong>se</strong>n blev født efter indgåel<strong>se</strong> af nyt ægteskab, men han levede kun 1½ år.<br />

Anne Cathrine Hansdatter, Skovs Højrup, Brenderup, skifte 17.4.1769, fol. 51b<br />

~ 1 Rasmus Niel<strong>se</strong>n<br />

Søn Niels Rasmus<strong>se</strong>n, 17 år, værge Niels Jen<strong>se</strong>n af Holmegård, en farbrors søn<br />

~ 2 <strong>se</strong>lvejer Lars Munch, enkemanden<br />

Børn:<br />

Rasmus Lar<strong>se</strong>n, 9 år<br />

Peder Lar<strong>se</strong>n, 5 år<br />

Lars Lar<strong>se</strong>n, 4 uger<br />

Anne Cathrine Larsdatter, 14 år<br />

Værge morfar Hans Niel<strong>se</strong>n af Grarup.<br />

Gården med 4 længer, HK 6-5-0-2, skov 2 skp.<br />

Stuehus 17 fag, østen længe lade 12 fag, sønden længe stald 20 fag, vesten længe lade 20 fag.<br />

1 hus 6 fag beboer Peder Han<strong>se</strong>n<br />

1 hus 7 fag beboer Niels Ol<strong>se</strong>n.<br />

1 hus i Vejlby kaldet Fittenborg, 12 fag stue og lade, beboer Peder Peder<strong>se</strong>n, HK 0-2-2-3/4<br />

1 hus i Etterup by, Rørup, 13 fag, HK 0-1-3-0 beboer Peder Han<strong>se</strong>n.<br />

2/3 part af gård i Indslev, beboer Hans Søren<strong>se</strong>n, HK 6-4-1-2, 13½ fag stuehus samt stald og lade på 54 fag.<br />

2/3 af 2 hu<strong>se</strong> på gårdens grund<br />

Et på 7½ fag beboer Niels Niel<strong>se</strong>n<br />

Et på 11 fag beboer Henrich Butt<br />

Anna Hansdatter, Harndrup, skifte 26.5.1769, fol. 63<br />

~ <strong>se</strong>lvejerhusmand Morten Søren<strong>se</strong>n<br />

Hendes søskende:<br />

Bror Niels Han<strong>se</strong>n, Fjeldsted<br />

Bror + Mads Han<strong>se</strong>n, Harritslev by, Skovby sogn<br />

Hans børn:<br />

Maria Elisabeth Madsdatter, 9 år<br />

Maren Madsdatter, 7 år<br />

Værge farbror Niels Han<strong>se</strong>n<br />

Søster Mette Hansdatter ~ Claus Han<strong>se</strong>n, skoleholder, Harritslev<br />

Søster Maren Hansdatter, gift 2 gange sidst med Christopher Ander<strong>se</strong>n, Skaby, Skovby sogn<br />

½ søster Maren Madsdatter<br />

Den afdødes far Hans Niel<strong>se</strong>n, Tofte, Skovby sogn var gift 1 med Maren Madsdatter.<br />

Stuehus 0 fag, ladehus 9 fag med 3 skp haveplads.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

36


Magdalene Elisabeth, Bubbelgård, skifte 3.10.1769, fol. 66<br />

Enke efter Jens Damgaard, skifte 30.6.1759<br />

Børn:<br />

Christiane Jensdatter Damgaard ~ sn. Høybjerg<br />

Christen Jen<strong>se</strong>n Damgaard<br />

Jens Damgaard<br />

Helvig Kirstine Damgaard, curator bror Christen<br />

Selvejer Anders Jørgen<strong>se</strong>n, Gadstrup, skifte 6.2.1770, fol. 67<br />

~ Maren Jensdatter, lavværge sn. Peder Høybjerg på Bubbelgård<br />

Børn:<br />

Gertrud Andersdatter, 11 år<br />

Anna Andersdatter, 9 år<br />

Dorthe Andersdatter, 7 år<br />

Jens Ander<strong>se</strong>n, 2 år<br />

Værge farbror Claus Borring, Middelfart og i hans sted skoleholderen mons. Niels Ploug, samt sl. mands<br />

søsters mand Peder Søren<strong>se</strong>n af Viby.<br />

Stuehus 18 fag, gården ialt 81 fag. HK 8-7-2-2.<br />

Børnepenge ifølge skifte 6. Og 12.4.1756 efter Christen Ol<strong>se</strong>n, Nørre Åby, hans børns arv: Christen<br />

Christensdatter (?) og Margrethe Christensdatter.<br />

Gårdens tidligere beboer + Rasmus Niel<strong>se</strong>ns datter Marie Rasmusdatter er endnu ugift, hendes bror Lars<br />

Rasmus<strong>se</strong>n i Blanke krævede hendes fædrene og mødrene arv efter skifter 1.4.1748 og 9.1.1758.<br />

Færgemand Christopher Niel<strong>se</strong>n, Strib, skifte 19.11.1769 afsluttet 7.3.1770, fol. 72b<br />

~ 1 ?, skifte 6.6.1750<br />

Børn: Maren Christophersdatter<br />

Elisabeth Christophersdatter<br />

Er begge ugifte, deres værger sn. Niels Bang i Skovstrup og sn. Gregers Erich<strong>se</strong>n i Fredericia.<br />

~ 2 Marie Hedevig Knub, enken, lavværge hr. Jen<strong>se</strong>nius sognepræst i Vejlby<br />

Ejendommen: stuehus med haver ejer sn. Jens Pagh. Stuehus øst-vest 11 fag, bryggehus syd-nord 8 fag,<br />

høn<strong>se</strong>- og svinehus øst-vest 6 fag, lade og porthus syd-nord ved stuehu<strong>se</strong>t, staldhus og vognport syd-nord 12<br />

fag ligger ved stuehu<strong>se</strong>t, en længe tilbygget sidstnævnte længe øst-vest på 14 fag.<br />

Et hus beboet af Hans Toldboe på 8 fag ligger øst-vest.<br />

Et hus beboet af Hans Gys på 7 fag ligger øst-vest.<br />

Henvisning til skifte efter den sl. mands far Niels Ib<strong>se</strong>n, færgemand, 14.2.1730. Der var ejendomsholdsbrev<br />

til Christopher Niel<strong>se</strong>n dateret 10.10.1733.<br />

Anna Maria Christensdatter, Ejby, skifte 24.2.1769, afsluttes 19.4.1770, fol. 91b, + 14.2.1769<br />

Enke efter <strong>se</strong>lvejer Povl Ander<strong>se</strong>n, skifte 12.12.1767<br />

Børn:<br />

Christen Povl<strong>se</strong>n<br />

Anders Povl<strong>se</strong>n<br />

Anna Kirstine Povlsdatter, dør under skiftet<br />

Anna Povlsdatter<br />

Børnenes farbrødre Laurs Ander<strong>se</strong>n og Peder Ander<strong>se</strong>n begge af Ørsbjerg.<br />

Søren Ander<strong>se</strong>n tager sig af ældste datter og yngste søn, Hans Christen<strong>se</strong>n tager sig af den ældste søn og<br />

yngste datter.<br />

Hendes bror Hans Christen<strong>se</strong>n i Båring<br />

Søren Ander<strong>se</strong>n i Båring ~ hendes søster.<br />

Peder Lar<strong>se</strong>n har gården i forpagtning iflg. Kontrakt af 21.3.1768 i 16 år til 21.3.1774.<br />

Skøde 29.5.1752 fra Anne Marie sl. Hans Jen<strong>se</strong>n Hunderups enke i Oden<strong>se</strong>.<br />

Skøde 19.1.1729 til Hans Jen<strong>se</strong>n Hunderup.<br />

Stuehus 14 fag, øst-vest, skal være nybygget for 10 år siden<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

37


Lade næst ved, øst-vest, 13 fag ind mod gården, udentil 25 fag formedelst 2 kroghu<strong>se</strong><br />

Ladehus og stand øst-vest, 25 fag til gården og udentil 28 fag med port.<br />

Længe syd-nord, 15 fag mod gården portrum iregnet og 16 fag udentil. I længen er indrettet huskammer til 2<br />

familier, som bor til leje: Niels Rasmus<strong>se</strong>n og Gert Han<strong>se</strong>n.<br />

HK 4-2-2-2<br />

Selvejer Anders Han<strong>se</strong>n, Vejrup, skifte 30.6.1770, fol. 102<br />

~ 1 Maren Pedersdatter, skifte 21.3.1761<br />

Børn:<br />

Povl Ander<strong>se</strong>n, 22 år<br />

Johanne Andersdatter, 19 år<br />

Anna Cathrine Andersdatter, 17 år<br />

Værge morbror Christen Peder<strong>se</strong>n af Åby Margård<br />

~ 2 Anna Dorthe Madsdatter, enken, lavværge bror Søren Mad<strong>se</strong>n, Båring<br />

HK 5-3-2-0, stuehus 20 fag, 3 længer ialt 50 fag.<br />

Kirstine Larsdatter, Kauslunde, skifte 4.7.1770, fol. 107<br />

~ <strong>se</strong>lvejer Hans Niel<strong>se</strong>n<br />

Søn Lars Han<strong>se</strong>n, 3 år<br />

Tilsynsværge Jens Mad<strong>se</strong>n, gårdmand i Voldby.<br />

Stuehus 26 fag, øvrige længer ialt 56 fag. HK 7-7-2-2.<br />

Et hus beboet af Thomas Jacob<strong>se</strong>n på 8 fag<br />

Et hus beboet af Godsche Michel<strong>se</strong>n på 6 fag<br />

Et hus beboet af Ole Han<strong>se</strong>n på 10 fag.<br />

Karen Pedersdatter, Kustrup mølle, Vejlby, skifte 4.7.1770, fol. 112<br />

Datter af møllens forrige beboer Peder Rasmus<strong>se</strong>n skifte 17.5.1758<br />

Skifte efter bror Rasmus Peder<strong>se</strong>n 21.9.1767<br />

Mor Apelone Jensdatter ~ Lars Ander<strong>se</strong>n, nuværende møller i Kustrup mølle<br />

Søster Anne Cathrine Pedersdatter ~ Hans Niel<strong>se</strong>n af Roerslev Margård<br />

Bror Niels Peder<strong>se</strong>n, 15 år<br />

Søster Kirsten Pedersdatter<br />

Søster Birthe Pedersdatter, begge søstre er ugifte<br />

Halvbror Peder Lar<strong>se</strong>n, 10 år<br />

Geheimråd Hans Frederich<strong>se</strong>n Levetzau, Billesbølle, skifte 11.9.1770, fol. 113b<br />

~ Sophie von Eyden i uskiftet bo, værge kammerherre amtmand von Holsten<br />

Børn:<br />

Theodosius Levetzau, stiftsbefalingsmand, Ribe stift, amtmand<br />

Albrecht Philip Levetzau, kammerjunker hos enkedronning Juliane Marie, har fået arv<br />

Christian Frederich Levetzau, kaptajn ved slesvigske dragon regiment, har fået arv<br />

Frederich Ludvig Levetzau, kammerjunker hos kgl. majst. Løjtnant i garden til hest, født december 1747,<br />

curator den ældste bror<br />

Niels Krag Levetzau på Sorø akademi, født november 1753, formynder ældste bror<br />

Gert Diderich Levetzau, søkadet, 15 år, formynder ældste bror<br />

Anna Margrethe Levetzau ~ kammerherre Niels Krabbe Juel til Billeshave, har fået arv.<br />

Husmand Christian Ander<strong>se</strong>n, Brenderup, skifte 1.12.1770, fol. 116b<br />

Fæster af svigersønnen Palle Christian Knud<strong>se</strong>ns hus.<br />

Børn:<br />

Søn + Anders Christian<strong>se</strong>n, hans børn:<br />

Frederich Ander<strong>se</strong>n, 21 år i Ågårds mølle<br />

Jacob Ander<strong>se</strong>n, 19 år hos mor i Ore<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

38


Anne Andersdatter ~ Palle Christian Knud<strong>se</strong>n.<br />

Anna Kirstine Troelsdatter, Skærbæk mølle, skifte 1.12.1770, afsluttet 25.6.1771, fol. 118b<br />

~ 1 Peder Ander<strong>se</strong>n, skifte 8.12.1753<br />

Børn:<br />

Maren Pedersdatter ~ Niels Christian Holt, sne<strong>dk</strong>er, Middelfart<br />

Dorthe Pedersdatter<br />

Karen Pedersdatter<br />

Mette Pedersdatter<br />

Anne Pedersdatter<br />

Anders Peder<strong>se</strong>n, 20 år<br />

~ 2 Ole Mad<strong>se</strong>n, møllerskifte 20.5.1776, fol. 281<br />

Børn:<br />

Peder Ol<strong>se</strong>n, 12 år<br />

Mads Ol<strong>se</strong>n, 5 år<br />

Anne Johanne Olesdatter<br />

Helvig Olesdatter<br />

Værge morbror Peder Troel<strong>se</strong>n og mosters mand Abraham Prip. Begge af Middelfart.<br />

HK 1-3-3-2.<br />

Selvejer Jørgen Han<strong>se</strong>n, Lampesgård, Svenstrup, Kauslunde, skifte 27.4.1771, afsluttet 5.8.1771, fol.<br />

125b<br />

Enkemand efter Kirstine Andersdatter, skifte 31.3.1763, efter ialt 4 ægteskaber<br />

Børn af 3 ægteskaber:<br />

Anna Jørgensdatter (fra 1. Ægteskab) ~ gårdmand Lars Han<strong>se</strong>n, Kauslunde<br />

Anders Jørgen<strong>se</strong>n, 30 år<br />

Hans Jørgen<strong>se</strong>n, 22 år<br />

Peder Jørgen<strong>se</strong>n, 21 år<br />

Anders Jørgen<strong>se</strong>n, 20 år<br />

Kirsten Jørgensdatter, 15 år.<br />

Morbror Jesper Ander<strong>se</strong>n, gårdmand i Ejlskov<br />

Mosters mand Ole Niel<strong>se</strong>n, Kauslunde<br />

Niels Offer<strong>se</strong>n af Brangstrup er nær pårørende.<br />

Stuehus øst-vest 16 fag med tilbygning på 4 fag.<br />

Korn- og fæhus, syd-nord, 15 fag med portrum<br />

Ladehus øst-vest, 30 fag<br />

Staldhus syd-nord, 18 fag med portrum<br />

HK 6-7-2-1.<br />

Et hus i Svenstrup med kålhave, 6 fag, beboer Michel Jørgen<strong>se</strong>n.<br />

Skøde fra Christian Wedel, Wedelsborg til sl. Jørgen Han<strong>se</strong>n 7.4.1747, skøde med resolutionsrettigheder læst<br />

Fynbo landsting 11.3.1758.<br />

Dokumenter:<br />

Skifte 3.10.1736 efter formanden i gården Peder Mad<strong>se</strong>n<br />

Skifte 4.12.1737<br />

Skifte 16.12.1738<br />

Skifte 8.3.1748 (Margrethe Rasmusdatter, ingen børn)<br />

Skifte 22.9.1767.<br />

Jørgen Jen<strong>se</strong>n i Kauslunde vil indgå ægteskab med den yngste datter Kirsten Jørgensdatter og overtage<br />

gården.<br />

Selvejer Christen Peder<strong>se</strong>n, Åby Margård, Nørre Åby, skifte 31.3.1772, fol. 139<br />

~ 1 Bodil Christensdatter<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

39


Søn Jens Christen<strong>se</strong>n, 8 år, værge morbror Niels Jen<strong>se</strong>n, Byllemo<strong>se</strong>gård i Ravnebjerg herred, har arvet en<br />

konstabel Erich Jen<strong>se</strong>n efter skifte 23.3.1767 skiftet af provsten Peder Weile i Vends herred.<br />

~ 2 Maren Larsdatter, enken<br />

Peder Christen<strong>se</strong>n, 7 år<br />

Bodil Christensdatter,<br />

Agathe Christensdatter<br />

Værge Jørgen Troel<strong>se</strong>n møller i Hybæk mølle og Hans Mad<strong>se</strong>n i Køng<br />

Gården med 4 længer, HK 9-1-2-1.<br />

Afdøde have været værge for Anne Cathrine Andersdatter, og modtaget hendes arv efter faderen Anders<br />

Han<strong>se</strong>n i Vejrup. Hendes bror er Povl Ander<strong>se</strong>n.<br />

Margrethe Jensdatter Åbylund, Nørre Åby, skifte 1.4.1772, fol. 144<br />

Steddatter af Jens Jen<strong>se</strong>n Bang gift med<br />

Moderen Anne Cathrine Jørgensdatter, faderen Jens Peder<strong>se</strong>n, skifte 29.12.1766.<br />

Halvbror Peder Jen<strong>se</strong>n, 18 år<br />

Halvbror Rasmus Jen<strong>se</strong>n, 13 år, værge deres morbror Jørgen Jen<strong>se</strong>n Bang af Gadstrup<br />

Halvsøster Anna Jensdatter ~ Jørgen Ander<strong>se</strong>n i Åby<br />

Halvsøster Anna Jensdatter, værge far Jens Jen<strong>se</strong>n Bang<br />

Kirsten Pedersdatter, Indslev Tårup, skifte 13.4.1772, fol. 145b<br />

~ 1 Mads Henrich<strong>se</strong>n, gårdmand, Vejrup<br />

Børn:<br />

Johanne Madsdatter ~ Jørgen Troel<strong>se</strong>n, Hybæks mølle<br />

Karen Madsdatter ~ gårdmand Hans Mad<strong>se</strong>n, Vejrup<br />

Pelene Madsdatter, 16 år er hjemme<br />

~ 2 <strong>se</strong>lvejer Hans Niel<strong>se</strong>n.<br />

Stuehus 12 fag, stald syd-nord 11 fag, ladehus øst-vest 17 fag, tørve- og huggehus syd-nord 10 fag.<br />

HK 5-7-3-2.<br />

Selvejer Hans Niel<strong>se</strong>n Troldal, Grarup, skifte 14.4.1772, fol. 148<br />

~ 1<br />

Datter Anne Kirstine Hansdatter ~ <strong>se</strong>lvejer Hans Lar<strong>se</strong>n, Fjeldsted<br />

+ Anne Cathrine Hansdatter ~ Lars Munch, Skovs Højrup, hendes børn<br />

Niels Rasmus<strong>se</strong>n, 19 år<br />

Rasmus Lar<strong>se</strong>n<br />

Peder Lar<strong>se</strong>n<br />

Anne Cathrine Larsdatter<br />

~ 2 Mette Nielsdatter, enken, lavværge Jens Niel<strong>se</strong>n Bang, Ejby<br />

Datter Marie Hansdatter, 9 år.<br />

På de umyndiges vegne sn. Lars Munch og Jens Jørgen<strong>se</strong>n i Harndrup.<br />

Gårdens 4 længer: stuehus øst-vest 17 fag, stand syd-nord 17 fag, lade øst-vest inden 26 fag, uden 31 fag.<br />

Kornlade syd-nord 12 fag med port.<br />

Et hus 7 fag beboer Hans Offer<strong>se</strong>n<br />

Et hus 6 fag beboer Peder Knud<strong>se</strong>n<br />

Skøde fra Lars Munch 26.12.1767<br />

HK 7-7-0-2.<br />

Enkens far er Niels Jen<strong>se</strong>n i Kærby.<br />

Maren Rasmusdatter, Køng, skifte 2.7.1772, fol. 151b<br />

~ 1 Peder Han<strong>se</strong>n, skifte 11.12.1770<br />

Børn:<br />

Hans Peder<strong>se</strong>n, husmand i Solholm Enemærke<br />

Mads Peder<strong>se</strong>n, 24 år tjener Peder Rasmus<strong>se</strong>n i Køng<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

40


Rasmus Peder<strong>se</strong>n, 22 år tjener Rasmus Mo<strong>se</strong>gård i Gummerup<br />

Maren Pedersdatter<br />

Anna Pedersdatter er meget svag og skrøbelig<br />

~ 2 <strong>se</strong>lvejerhusmand Mads Johan<strong>se</strong>n.<br />

Maren Nielsdatter, Nakke, skifte 11.10.1771, afsluttet 6.7.1772, fol. 154<br />

Enke efter Peder Jacob<strong>se</strong>n, skifte 5.12.1767, var hos sønnen Jens Peder<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Søn Jens Peder<strong>se</strong>n, Nakke (dør under skiftet) hans børn:<br />

Peder Jen<strong>se</strong>n, 18 år<br />

Niels Jen<strong>se</strong>n<br />

Jørgen Jen<strong>se</strong>n<br />

Hans Jen<strong>se</strong>n<br />

Maren Jensdatter<br />

Gertrud Jensdatter<br />

Søn Niels Peder<strong>se</strong>n, Orte Skovhu<strong>se</strong><br />

Søn + Jacob Peder<strong>se</strong>n hans børn:<br />

Christen Jacob<strong>se</strong>n<br />

Kirstine Jacobsdatter ~ Peder Møller, Ringe mølle.<br />

Anna Nielsdatter, Høed, Flemlø<strong>se</strong>, skifte 9.7.1772, fol. 158<br />

~ gårdmand Rasmus Morten<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Morten Rasmus<strong>se</strong>n, 14 år<br />

Niels Rasmus<strong>se</strong>n, 5 år<br />

Hans Rasmus<strong>se</strong>n, 4 år<br />

Jørgen Rasmus<strong>se</strong>n, 1 år<br />

Maren Rasmusdatter, 13 år<br />

Anna Rasmusdatter, 9 år<br />

Morbror gårdmand Jørgen Niel<strong>se</strong>n, Allerup, Sønder Broby<br />

HK 2-0-1-0, stuehus 18 fag, vesten længe lade 11 fag, sønden længe fæhus og stand 10 fag med port.<br />

Selvejer Anders Ander<strong>se</strong>n, Sletterød, skifte 5.8.1772, afsluttet 15.10.1772, fol. 161<br />

~ 1 Karen Marie Nielsdatter, skifte 9.1.1741<br />

Børn:<br />

Niels Ander<strong>se</strong>n, gårdmand, Ejby<br />

~ 2 Anne Marie Jørgensdatter, enken, værge bror husmand Peder Jørgen<strong>se</strong>n i Fjelsted<br />

Anders Ander<strong>se</strong>n, 21 år, overtager gården<br />

Jørgen Ander<strong>se</strong>n, 16 år<br />

Rasmus Ander<strong>se</strong>n, 13 år<br />

Værge Jens Rasmus<strong>se</strong>n smed i Aborre er bror til afdøde, Jens Ander<strong>se</strong>n gårdmand Lundager, Gamtofte er<br />

søskendebarn til børnene.<br />

Steddattersøn Niels Ander<strong>se</strong>n gårdmand i Ejby i afdødes 1. Ægteskab.<br />

Gården, stuehus 10 fag, østre ladehus 10 fag, sønder staldlænge 24 fag, vestre ladelænge 13 fag.<br />

Et hus på 8 fag beboer Knud Niel<strong>se</strong>n<br />

Et hus 5 fag beboer Jeppe Han<strong>se</strong>n.<br />

Andreas Jacob<strong>se</strong>n Fugl, Hårby, skifte 1.10.1771 afsluttet 11.5.1773, fol. 168b<br />

Enkemand efter Cathrine Charlotte Sophie Tilman<br />

Børn:<br />

Dorthea Margrethe Fugl, tjener først i Roskilde kloster, kommer <strong>se</strong>nere i ægteskab med <strong>se</strong>lvejer Niels<br />

Han<strong>se</strong>n af Hedeboerne i Veflinge, men er død før 31.12.1772. Testamente af 22.11.1772.<br />

Elisabeth Fugl, i født værges sted sognepræst Lobedanty i Akkerup og sognedegn i Køng Anders Heilig.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

41


Selvejer Mads Niel<strong>se</strong>n, Brangstrup, Nørre Åby, skifte 12.5.1773, fol. 178<br />

~ Karen Larsdatter, lavværge morbror Jørgen Ander<strong>se</strong>n, Brangstrup<br />

Børn:<br />

Jørgen Mad<strong>se</strong>n i Indslev Tårup<br />

Lars Mad<strong>se</strong>n, 10 år<br />

El<strong>se</strong> Madsdatter ~ Jørgen Peder<strong>se</strong>n i Indslev Tårup<br />

Maren Madsdatter, 16 år<br />

Karen Madsdatter, 7 år<br />

Anna Madsdatter, 4 år<br />

Værge farbror gårdmand Jørgen Niel<strong>se</strong>n, Byllerup<br />

Enkens bror er Hans Lar<strong>se</strong>n af Balslev Mo<strong>se</strong>gård.<br />

Skøde på gården 11.6.1768, stuehus øst-vest 20 fag, vester længe lade 13 fag, nordre længe lade og stand 22<br />

fag, østen længe ladehus 21 fag.<br />

Husmand Rasmus Jen<strong>se</strong>n, Harndrup, skifte 10.5.1773, fol. 182<br />

~ Anna Cathrina Schumandsdatter (nævnes også som Johanne), lavværge sn. Julius Erich<strong>se</strong>n, Kindstrup<br />

Hans søstre:<br />

Anne Cathrine Jensdatter ~ gårdmand Anders Niel<strong>se</strong>n, Harndrup<br />

Anne Jensdatter ~ gårdmand Niels Lar<strong>se</strong>n, Brenderup<br />

Maren Jensdatter<br />

Karen Jensdatter<br />

El<strong>se</strong>beth Jensdatter<br />

De 3 sidstnævnte er ugifte hos Jens Jørgen<strong>se</strong>n i Harndrup<br />

Enken var ~ 1 Christian Marcus<strong>se</strong>n, skifte 11.11.1771: en søn.<br />

Anne Marie Hansdatter, Køng Højrup, skifte 3.6.1773, fol. 185<br />

~ husmand Peder Morten<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Hans Peder<strong>se</strong>n, 12 år<br />

Anna Pedersdatter, 18 år<br />

Dorothea Pedersdatter, 9 år<br />

Maren Pedersdatter, 7 år<br />

Født værge Rasmus Han<strong>se</strong>n, Frøbjerg er syg, for ham mødte Anders Jørgen<strong>se</strong>n, gårdmand og Peder Han<strong>se</strong>n,<br />

husmand, begge af Køng Højrup.<br />

Hu<strong>se</strong>t har han <strong>se</strong>lv bygget på den gårds grund som han før ejede. Ny ejer af gården er Anders Lar<strong>se</strong>n, hvis<br />

søster Anne Larsdatter i Ørbæk, Dreslette har lånt Peder Morten<strong>se</strong>n penge.<br />

8 fag hus.<br />

Enkemandens bror Hans Morten<strong>se</strong>n, gårdmand, Langtved.<br />

Maren Larsdatter, Køng Højrup, skifte 12.6.1773, fol. 187b<br />

~ <strong>se</strong>lvejer Anders Lar<strong>se</strong>n<br />

Søn Lars Ander<strong>se</strong>n, 2 år<br />

Værge morfar Lars Rasmus<strong>se</strong>n, gårdmand, Mullerød.<br />

Gård skøde 1.3.1770, HK 5-3-2-2, 4 længer.<br />

Selvejer Jens Han<strong>se</strong>n Grøn, Balslev, skifte 14.6.1773, fol. 191<br />

~ Kirstine Findsdatter, lavværge Jørgen Troel<strong>se</strong>n, Hybæk mølle<br />

Arvinger er hans søskende:<br />

Anne Marie Hansdatter ~ husmand Christen Niel<strong>se</strong>n, Ejby<br />

+ Maren Hansdatter ~ gårdmand Peder Han<strong>se</strong>n, Ålsbo, hun er død for ca. 12 år siden<br />

En datter Karen Margrethe Pedersdatter, 15 år.<br />

Gård skøde 11.6.1765, HK 1-1-1-2.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

42


Husmand Mads Christian<strong>se</strong>n, Harndrup, skifte 24.4.1772 afsluttet 19.6.1773, fol. 194<br />

Arvinger er hans 3 sønner:<br />

Niels Mad<strong>se</strong>n, 25 år<br />

Knud Mad<strong>se</strong>n, 18 år<br />

Anders Mad<strong>se</strong>n, 15 år<br />

Nærmeste pårørende er Anders Rasmus<strong>se</strong>n møller i Ågårds mølle og Povl Niel<strong>se</strong>n i Brenderup.<br />

Anne Marie Larsdatter, Bubbel, skifte 26.6.1773, fol. 197<br />

~ <strong>se</strong>lvejer Jens Søren<strong>se</strong>n, hun var hans 3. Hustru.<br />

Søn Lars Jen<strong>se</strong>n, 11 år<br />

Værge nærmeste beslægtede Christopher Peder<strong>se</strong>n husmand i Åby.<br />

~ 1 Karen Hansdatter, skifte 23.2.1750, en søn<br />

~ 2 Anna Olufsdatter, skifte 20.9.1757, 3 børn: Søren, Ole, Karen Dorthea.<br />

Gården 4 længer, HK 8-5-0-1, skøde 19.9.1764.<br />

Et hus i Fjeldsted, skøde 8.8.1761, beboer Rasmus Mathia<strong>se</strong>n, 8 fag med kålhave.<br />

I samme skøde er nævnt en gård HK 5-0-1-0, som for længst er solgt.<br />

Selvejer Jesper Han<strong>se</strong>n, Roerslev, skifte 29.6.1773, fol. 202<br />

~ Dorthea Andersdatter, lavværge gårdmand Jens Jen<strong>se</strong>n, Roerslev, hendes skifte 24.4.1789<br />

Børn:<br />

Anders Jesper<strong>se</strong>n, 11 år, skifte 4.9.1781<br />

Karen Jespersdatter, 16 år<br />

Kirsten Jespersdatter, 3 år<br />

Værger farbrødrene gårdmand Hans Han<strong>se</strong>n, Asperup, gårdmand Jens Han<strong>se</strong>n, Blanke, gårdmand Niels<br />

Han<strong>se</strong>n, Roerslev.<br />

Gård 4 længer, HK 9-4-1-0, skøde 28.12.1754 fra forvalter Niels Henrich<strong>se</strong>n på Gyldensteen.<br />

Husmand Rasmus Peder<strong>se</strong>n, Hårby, skifte 12.8.1773, fol. 206b<br />

~ 1 Karen Jørgensdatter, skifte 20.7.1767<br />

Datter Maren Rasmusdatter, 14 år<br />

~ 2 enken Karen Andersdatter, lavværge gårdmand Anders Mad<strong>se</strong>n, Køng<br />

Børn:<br />

Hans Rasmus<strong>se</strong>n, 5 år<br />

Anders Rasmus<strong>se</strong>n, 3 år<br />

Karen Rasmusdatter, 1 år<br />

Værge farbror til afdøde gårdmand Lars Rasmus<strong>se</strong>n, Hårby.<br />

Hu<strong>se</strong>t HK 0-5-1-2, 27 fag stue og ladehu<strong>se</strong>, skøde 16.5.1753.<br />

Selvejer Ole Rasmus<strong>se</strong>n, Fjellerup, 23.10.1773, fol. 211<br />

~ Kirstine Pedersdatter, lavværge bror Peder Jørgen<strong>se</strong>n, Fjelsted<br />

Børn:<br />

Niels Ol<strong>se</strong>n, 6 år<br />

Peder Ol<strong>se</strong>n, 3 år<br />

Værger nærmeste pårørende gårdmand Peder Niel<strong>se</strong>n, Svenstrup, Jørgen Jen<strong>se</strong>n af Lampesgård.<br />

Gården HK 11-0-3-1, ialt 94 fag, skøde 11.12.1767.<br />

Et hus i Fjellerup 25 fag fæster Anders Han<strong>se</strong>n<br />

Et hus i Fjellerup, 5 fag, fæster Hans Isach<strong>se</strong>n<br />

Et hus i Fjellerup, 8 fag, fæster Johan Peder<br />

Et hus i Fjellerup 14 fag fæster Anders Huus<br />

Et hus i Fjellerup 5 fag hus og 7 fag lade fæster Christopher smed.<br />

Enken ~ 1 Niels Jen<strong>se</strong>n, skifte 10.6.1767<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

43


Søn Jens Niel<strong>se</strong>n<br />

Niels Jen<strong>se</strong>n var ~ 1 ? skifte 10.4.1757, 3 børn: Lars Niel<strong>se</strong>n, Jacob Niel<strong>se</strong>n, Gertrud Nielsdatter.<br />

Selvejer Jørgen Peder<strong>se</strong>n, Ejby, skifte 14.6.1773 afsluttet 24.1.1774, fol. 215b<br />

~ 1 Mette Jensdatter, skifte 9.4.1753 på Sandagergård<br />

Børn:<br />

Peder Jørgen<strong>se</strong>n<br />

Hans Jørgen<strong>se</strong>n<br />

Maren Jørgensdatter ~ Knud Ib<strong>se</strong>n, Køstrup<br />

Karen Jørgensdatter ~ i forår 1772 med gårdmand Niels Mad<strong>se</strong>n, Ejby, hun var først trolovet med Hans<br />

Jen<strong>se</strong>n, som døde. Sandagergård gods.<br />

~ 2 enken Karen Nielsdatter, lavværge sn. Høyberg på Bubbelgård<br />

Børn:<br />

Niels Jørgen<strong>se</strong>n, 18 år<br />

Mads Jørgen<strong>se</strong>n, 12 år<br />

Rasmus Jørgen<strong>se</strong>n, ½ år<br />

Anna Jørgensdatter, 5 år<br />

Værger var de myndige halvbrødre.<br />

Gården HK 9-0-1-2, købekontrakt af 4.1.1773 hvorefter afg. Jørgen Peder<strong>se</strong>n købte den sidste halvpart af<br />

gården af gårdmand Niels Han<strong>se</strong>n, Hønnerup Hovgård.<br />

En gård HK 8-5-1-1, skøder 8.9.1749, 18.2.1760, beboer Povl Krog, Ejby.<br />

Afdødes bror Peder Peder<strong>se</strong>n er hos svigersønnen Niels Han<strong>se</strong>n i Hønnerup Hovgård.<br />

Gårdmand Anders Mad<strong>se</strong>n, Stockholmgård, Harndrup, skifte 8.4.1773 afsluttet 21.2.1774, fol. 228<br />

~ Karen Nielsdatter, lavværge bror gårdmand Mads Niel<strong>se</strong>n, Harndrup<br />

Børn:<br />

Mads Ander<strong>se</strong>n, 7 år<br />

Hans Ander<strong>se</strong>n, 5 år<br />

Værger farbror gårdmand Hans Mad<strong>se</strong>n, Ubberud, Søren Mad<strong>se</strong>n, Ravnebjerg, Mads Mad<strong>se</strong>n af Elmelund.<br />

Gård HK 4, købekontrakt 10.2.1773 til Anders Mad<strong>se</strong>n i Gelsted fra Lars Christen<strong>se</strong>n i Harndrup på<br />

broderen Peder Christen<strong>se</strong>ns vegne.<br />

Husmand Hans Ol<strong>se</strong>n, Fjeldsted, skifte 4.5.1774, fol. 234<br />

~ Karen Marie Knudsdatter (lavværge Jørgen Knud<strong>se</strong>n underskriver)<br />

Børn:<br />

Hans Han<strong>se</strong>n, 3 uger<br />

Dorthe Hansdatter, 8 år<br />

Karen Hansdatter, 6 år<br />

Anna Hansdatter, 3 år<br />

Værger farbror husmand Jesper Ol<strong>se</strong>n, Fjeldsted og husmand Niels Lar<strong>se</strong>n, Fjeldsted gift med afdødes søster.<br />

Hu<strong>se</strong>t 16 fag, skøde 12.6.1771.<br />

Selvejer Knud Ib<strong>se</strong>n, Køstrup, skifte 15.6.1774, fol. 235b<br />

~ 1 Anne Kirstine Hansdatter, skifte 5.10.1758<br />

Datter Karen Knudsdatter, 18 år værge morbror gårdmand Hans Han<strong>se</strong>n, Indslev Tårup<br />

~ 2 Maren Jørgensdatter<br />

Børn:<br />

Stine Knudsdatter, 13 år<br />

Mette Knudsdatter, 9 år<br />

Maren Knudsdatter, 6 år<br />

Anna Knudsdatter, 3 år<br />

Værge sl. mands bror gårdmand Christen Ib<strong>se</strong>n, Bubbel.<br />

Gården HK 8-7-2-2, 4 længer, skøde 11.12.1761.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

44


Ellen Povlsdatter, Udby, skifte 21.12.1774<br />

~ husmand Hans Jørgen<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Jørgen Han<strong>se</strong>n, 26 år<br />

Hans Han<strong>se</strong>n, 10 år<br />

Karen Hansdatter, 18 år<br />

Anne Marie Hansdatter, 10 år<br />

Tilsynsværger nærmest beslægtede Michel Niel<strong>se</strong>n, Bassøe, Hans Jørgen<strong>se</strong>n Udby Mo<strong>se</strong>gård, Christen<br />

Peder<strong>se</strong>n, Udby<br />

Gård 10 fag hus og 8 fag lade, HK 0-1-1-0.<br />

Et smedehus på grunden på 10 fag.<br />

Cathrine Jochumsdatter Bolt, Udenfor Ramsherred port, As<strong>se</strong>ns, skifte 9.1.1775, fol. 244<br />

I et hus tilhører Lars Lar<strong>se</strong>ns enke<br />

~ 1 Jørgen Han<strong>se</strong>n, datter Marie Elisabeth Jørgensdatter<br />

Uden ægteskab med Gabriel sadelmager: Anne Margrethe Gabrielsdatter<br />

~ 2 enkemanden Johan Jacob<strong>se</strong>n Stevner.<br />

Anne Kirstine Jacobsdatter, 6 år.<br />

Værger sn. Johan Frederich Bolt og sn. Henrich Kærumgård af As<strong>se</strong>ns som nærmeste fødte værger.<br />

Husmand Niels Christian<strong>se</strong>n Møller, Harndrup, skifte 9.6.1775, fol. 246<br />

~ Kirstine Nielsdatter, lavværge Jørgen Lar<strong>se</strong>n, Gilbro mølle<br />

Børn:<br />

Christian Niel<strong>se</strong>n, 24 år<br />

Hans Niel<strong>se</strong>n, 20 år<br />

Rasmus Niel<strong>se</strong>n, 8 år<br />

Karen Nielsdatter ~ gårdmand Hans Ander<strong>se</strong>n, Vejrup<br />

Mette Nielsdatter ~ gårdmand Stephen Jen<strong>se</strong>n, Fjellerup<br />

Anne Marie Nielsdatter, ugift hjemme<br />

Værge de gifte søstres mænd.<br />

Hus 9 fag, lade med port 12 fag, skøde 11.6.1774 fra Morten Søren<strong>se</strong>n, Harndrup<br />

Indsidder ungkarl Peder Clau<strong>se</strong>n, Svenstrup, skifte 19.7.1774 afsluttet 23.8.1775, fol. 249<br />

I <strong>se</strong>lvejer Jens Niel<strong>se</strong>ns gård i Kauslunde som beboes af Jørgen Peder<strong>se</strong>n.<br />

Hans søskende:<br />

Bror Jørgen Clau<strong>se</strong>n, 50 år<br />

Bror + Jens Clau<strong>se</strong>n, Skrillinge, datter Birthe Kirstine Jensdatter ~ Jørgen Peder<strong>se</strong>n gårdmand, Fønskov<br />

Søster + Apelone Clausdatter ~ Niels Povl<strong>se</strong>n, Roerslev, hendes børn<br />

søn Jens Niel<strong>se</strong>n, 16 år<br />

søn Hans Niel<strong>se</strong>n gårdmand Roerslev<br />

søn Claus Niel<strong>se</strong>n gårdmand Roerslev<br />

datter Birthe Kirstine Nielsdatter ~ gårdmand Mads Ander<strong>se</strong>n, Kindstrup<br />

Dokumenter:<br />

Skøde på 2 gårde i Svenstrup nu beboet af Ole Jørgen<strong>se</strong>n og Peder Han<strong>se</strong>n.<br />

Afskrift af skifte efter Jens Clau<strong>se</strong>n, Skrillinge, 16.9.1752<br />

Skifte efter Hans Palle<strong>se</strong>n, Svenstrup 26.1.1770.<br />

Selvejer Niels Peder<strong>se</strong>n og hustru Mette Andersdatter, Fjellerup, skifte 4.5.1774 afsluttet 11.9.1775, fol.<br />

258<br />

Børn:<br />

Peder Niel<strong>se</strong>n, 11 år<br />

Marie Nielsdatter, 15 år<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

45


Maren Nielsdatter, 8 år.<br />

Værger Niels Peder<strong>se</strong>ns søskendebarn Christopher Jørgen<strong>se</strong>n af Møeregård i Vigerslev sogn, Hans<br />

Ander<strong>se</strong>n, Pas<strong>se</strong>berg, Erik Ander<strong>se</strong>n af Lille Rønnemo<strong>se</strong>, Rasmus Ander<strong>se</strong>n i Hårslev, alle 3 på<br />

Gyldensteens gods brødre til afdøde Mette Andersdatter.<br />

Gården 4 længer, HK 4-3-0-0, skøde 11.7.1769.<br />

Tjenestekarlen Hans Povl<strong>se</strong>n fra Sandagergård har fået fripas er antaget af værgerne for indtil videre at<br />

forestå gården og give børnene ophold. Han tilbyder at ægte den ældste datter Marie Nielsdatter indenfor de<br />

næste 2 år, da hun nu er næsten 16 år samt at købe gården. Hans Povl<strong>se</strong>ns stedfar Hans Jørgen<strong>se</strong>n er i en<br />

hu<strong>se</strong>jendom på Sandagergård gods i Hårslev.<br />

Rasmus Lar<strong>se</strong>n, Ebberup, skifte 2.11.1775 afsluttet 22.1.1776, fol. 264<br />

~ Anne Cathrine Andersdatter, lavværge (Conrad Ander<strong>se</strong>n underskriver)<br />

Børn:<br />

Anders Rasmus<strong>se</strong>n, 14 år<br />

Lars Rasmus<strong>se</strong>n, 5 år<br />

Anne Margrethe Rasmusdatter, 16 år<br />

Karen Rasmusdatter, 9 år<br />

Johanne Rasmusdatter, 1 år<br />

Værger Lars Jen<strong>se</strong>n, Ebberup og Lars Brun, Voldtofte er begge gift med en søster til afdøde.<br />

Gård 3 længer, HK 4-2-3-1, skøde fra Anne Margrethe Conradsdatter 12.6.1749.<br />

Selvejerbonde Peder Niel<strong>se</strong>n, Asperup, skifte 25.3.1776, fol. 269b<br />

~ Karen Hansdatter, lavværge Anders Jørgen<strong>se</strong>n<br />

Søn Niels Peder<strong>se</strong>n, 1½ år<br />

Værge Niels Stephen<strong>se</strong>n gift med afdødes søster.<br />

Gård 4 længer, HK 10-0-0-1, skøde 11.12.1769.<br />

Husmand Niels Han<strong>se</strong>n, Køng, skifte 18.6.1776, fol. 274b<br />

~ Bodil Hansdatter, lavværge sn. Lund af Høyberg<br />

Børn:<br />

Navne Niel<strong>se</strong>n, 3½ år<br />

Maren Nielsdatter, 2½ år<br />

Der var ingen pårørende, værge møller Gustav Frederich møller i Køng mølle.<br />

Hu<strong>se</strong>t et bolsted 20 fag, HK 2-0-1-2, skøde 31.12.1771.<br />

Enken ~ 1 Navne Peder<strong>se</strong>n på stedet, skifte 22.6.1771<br />

Datter Dorthe Navnesdatter nu 7 år, værge farbror <strong>se</strong>lvejer Christen Peder<strong>se</strong>n i Gummerup.<br />

Johan Jacob<strong>se</strong>n, Udenfor Ramsherred Port, As<strong>se</strong>ns, skifte 24.10.1776, fol. 279b<br />

I et hus tilhører Lars Lar<strong>se</strong>ns enke<br />

~ 1 Cathrine Jochumsdatter<br />

Datter Anne Kirstine Johansdatter, værge morbror Johan Frederich Bolt af As<strong>se</strong>ns<br />

~ 2 Gertrud Cathrine Larsdatter, lavværge bror Knud Lar<strong>se</strong>n.<br />

Ole Mad<strong>se</strong>n Møller, Skærbæk mølle, skifte 23.12.1776 afsluttet 18.5.1776<br />

~ 1 Anne Kirstine Troelsdatter, skifte 29.6.1771, ~ 1 Peder Ander<strong>se</strong>n, skifte 8.12.1753<br />

Børn:<br />

Peder Ol<strong>se</strong>n, 17 år<br />

Anne Johanne Olsdatter, 15 år<br />

Mads Ol<strong>se</strong>n, 11 år<br />

Hedevig Olsdatter, 9 år<br />

Værger Peder Troel<strong>se</strong>n i Middelfart og Jens Ander<strong>se</strong>n i Byllerup<br />

~ 2 enken Birthe Pedersdatter, lavværge Rasmus Peder<strong>se</strong>n, Stavrby<br />

Ved samling 23.12.1776 har enken født en datter, som siden er død.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

46


Møllen HK 1-3-3-2.<br />

Steddatter Dorthe Pedersdatter er nu gift med Jens Jesper<strong>se</strong>n bø<strong>dk</strong>er, Kauslunde.<br />

Enken er trolovet med ungkarl Mads Mad<strong>se</strong>n fra Billeskov, hvor han var ladefoged.<br />

Margrethe Pedersdatter, Favrskov, skifte 30.9.1777, fol. 289<br />

~ <strong>se</strong>lvejergårdmand Jørgen Christen<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Christian Jørgen<strong>se</strong>n, 4 år<br />

Kirsten Jørgensdatter, 1 år<br />

Værge morfar gårdmand Peder Han<strong>se</strong>n, Klinte.<br />

Gården 4 længer, HK 7-4-1-0, skøde 11.6.1765.<br />

Et nyt hus på 7 fag er fæstet af Michel Han<strong>se</strong>n<br />

En bondegård i Skydebjerg HK 5-4-0-2 er fæstet af Hans Jen<strong>se</strong>n, skøde 12.6.1769<br />

Et hus i Skydebjerg fæstes af Rasmus Mad<strong>se</strong>n, skøde fra skomager Niels Han<strong>se</strong>n af 11.12.1775<br />

Jørgen Rasmus<strong>se</strong>n smed, Udenfor Ramsherred Port, As<strong>se</strong>ns, skifte 26.11.1777, fol. 293b<br />

Han er død for ¼ år siden.<br />

~ 1 ?<br />

Børn:<br />

Bonde Jørgen<strong>se</strong>n, smed Kauslunde<br />

Hans Jørgen<strong>se</strong>n skal opholde sig i Flensborg<br />

Maren Jørgensdatter<br />

Maria Jørgensdatter, sidste 2 er ugifte og skal være i Oden<strong>se</strong><br />

Cathrine Jørgensdatter skal være gift og bo i København<br />

~ 2 enken Anne Jeppesdatter, lavværge sn. Claus Han<strong>se</strong>n af As<strong>se</strong>ns.<br />

Hu<strong>se</strong>t 8 fag med have, skøde 30.9.1760.<br />

Birthe Bendixdatter, Udenfor Ramsherred Port, As<strong>se</strong>ns, skifte 13.12.1777, fol. 295b<br />

~ indsidder Nicolaj Nis<strong>se</strong>n hos Jørgen Rasmus<strong>se</strong>n smeds enke<br />

Søn Bendix Nicolaj<strong>se</strong>n, 3 år<br />

Værge morbror husmand Hans Bendixen, Bågø.<br />

Rasmus Han<strong>se</strong>n, Etterup, Rørup, skifte 9.2.1778, fol. 296b<br />

~ Malene Pedersdatter, lavværge bror Niels Peder<strong>se</strong>n, Bred<br />

Børn:<br />

Maria Rasmusdatter, 15 år<br />

Kirsten Rasmusdatter, 12 år<br />

Værge gårdmand Christen Jacob<strong>se</strong>n, Etterup.<br />

Gård 3 længer, HK 4-4-0-0, skøde 20.7.1761<br />

Et hus på 8 fag fæstes af Anders Johan<strong>se</strong>n<br />

Henrich Niel<strong>se</strong>n, Køstrup Mølle, Brenderup, skifte 25.2.1778 afsluttet 29.7.1778<br />

~ 1 Maren Rasmusdatter, skifte 11.1.1762<br />

Datter Anne Kirstine Henrichsdatter, 20 år, værge morbror Knud Rasmus<strong>se</strong>n, Væden<br />

~ 2 enken Mette Kirstine Nielsdatter, lavværge først underskriver Hans Ib<strong>se</strong>n, derefter gårdmand Jens<br />

Søren<strong>se</strong>n, Bubbel.<br />

Børn:<br />

Niels Henrich<strong>se</strong>n, 12 år<br />

Povl Henrich<strong>se</strong>n, 8 år<br />

Anne Marie Henrichsdatter, 2 år<br />

Nærmeste fødte værge farbror sn. Henning Henrich<strong>se</strong>n boende hos hr. Lang i Vieslev præstegård i Jylland.<br />

Afdøde mands far Niels Henrich<strong>se</strong>n nævnes i 1769.<br />

Skøde 11.12.1755 fra Morten Niel<strong>se</strong>n Møller i Frederiksgave mølle.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

47


Selvejergårdmand Anders Lar<strong>se</strong>n, Køng Højrup, skifte 29.12.1777 afsluttet 14.9.1778<br />

~ 1 Maren Larsdatter, skifte 12.7.1773<br />

Søn Lars Ander<strong>se</strong>n, 7 år, værge morfar gårdmand Lars Rasmus<strong>se</strong>n, Mullerød<br />

~ 2 enken Maren Andersdatter, lavværge bror gårdmand Lars Ander<strong>se</strong>n, Køng Højrup<br />

Datter Maren Andersdatter, 2 år<br />

Søn Anders Ander<strong>se</strong>n er 7 uger ved samling 14.9.1778, skifte 7.5.1798<br />

Værge afdødes halvbrødre Lars Lar<strong>se</strong>n, Køng Højrup og Mads Lar<strong>se</strong>n hans svigersøn Claus Han<strong>se</strong>n i<br />

As<strong>se</strong>ns.<br />

Gården 4 længer, HK 5-3-3-0, skøde 1.3.1770<br />

Mads Knud<strong>se</strong>n Møller, Fielstrupgård, Hårby, skifte 28.2.1778 afsluttet 29.12.1778<br />

Enkemand, hustru er død 1765, bevilling af 8.8.1749 til uskiftet bo.<br />

Børn:<br />

Madame Dorthe Cathrine Møller ~ sn. Rasmus<strong>se</strong>n af Fielstrupgård<br />

Vilhelmine Auguste ~ sn. Niels Hunderup, forpagter på Oregård<br />

Ide Juliane ~ sn. Claus Nis<strong>se</strong>n købmand, Oden<strong>se</strong><br />

+ Anne Marie, død ca. 1767 ~ Morten Calmer, Trolleborg mølle deres børn:<br />

Christian Ditlev Calmer, er myndig<br />

Gustav Frederich Calmer i Køng mølle, er myndig<br />

Conrad Georg Calmer, 14 år<br />

Vilhelmine Conradine Calmer ~ forvalter sn. Weiborg, Ålstrup, Lolland<br />

Dorthe Benedicte Calmer ~ skovridder Jonathan Møller ved Brahetrolleborg<br />

Ellen Cathrine Calmer, 24 år tjener i København<br />

Anna Martine Calmer, 21 år tjener i Oden<strong>se</strong><br />

Ide Lucia Calmer, 18 år og<br />

Charlotte Amalie Calmer, 12 år, de to sidste er på Fielstrupgård.<br />

Gårdmand Peder Han<strong>se</strong>n, Køng, skifte 23.9.1778 afsluttet 27.1.1779, fol. 338b<br />

~ Kirsten Andersdatter, lavværge far Anders Mad<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Hans Peder<strong>se</strong>n, 2år<br />

Karen Pedersdatter, 5 år<br />

En dødfødt søn er født ved samlingen 27.1.1779<br />

Værge farbrødre gårdmand Morten Han<strong>se</strong>n, Hårby, ladefoged Hans Han<strong>se</strong>n på Frederiksgave<br />

Gård 4 længer, HK 4-5-0-0, skøde 11.6.1776<br />

Selvejerhusmand Jens Ander<strong>se</strong>n bø<strong>dk</strong>er, Turup, skifte 4.2.1779, fol. 343b<br />

~ Anna Andersdatter<br />

Datter Dorthe Marie Jensdatter, 10 år<br />

Nærmeste pårørende er Form Peder<strong>se</strong>n ved Brahesborg.<br />

Hus 18 fag, HK 0-2-2-2, skøde 7.12.1757<br />

Et hus i Turup skøde 7.12.1757 beboes af Peder Christen<strong>se</strong>n smed, 24 fag, HK 0-4-2-1, dette hus får datteren<br />

som arv skøde på.<br />

Murermester Niels Rasmus<strong>se</strong>n, Møllehus, skifte 31.3.1779 afsluttet 1.5.1779<br />

~ Maren Ebbesdatter, lavværge coporal Hans Ander<strong>se</strong>n, As<strong>se</strong>ns<br />

Arvinger er hans mor og søskende:<br />

Moderen Ide Beate Thomasdatter enke efter murmester Rasmus Henning<strong>se</strong>n, As<strong>se</strong>ns<br />

Bror Thomas Rasmus<strong>se</strong>n, murmester, Fredericia<br />

Anne Marie Rasmusdatter, 45 år ugift hos moderen i As<strong>se</strong>ns<br />

Hu<strong>se</strong>t HK 0-0-1-1 ¾, skøde 23.3.1750.<br />

Enken var ~ 1 Georg Niel<strong>se</strong>n, skifte 17.6.1767<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

48


Hendes børn:<br />

Hans Jørgen Jørgen<strong>se</strong>n<br />

Gertrud Marie Jørgen<strong>se</strong>n ~ murmester Hans Peder<strong>se</strong>n, As<strong>se</strong>ns.<br />

Selvejergårdmand Niels Han<strong>se</strong>n, Brangstrup, Nørre Åby, skifte 17.3.1779 afsluttet 24.6.1779<br />

~ Karen Rasmusdatter, lavværge sn. Peder Høyberg, Bubbelgård<br />

Børn:<br />

Hans Niel<strong>se</strong>n, 6 år<br />

Rasmus Niel<strong>se</strong>n, 3 år<br />

Niels Niel<strong>se</strong>n, 5 uger<br />

Anne Cathrine Nielsdatter, 5 år<br />

Nærmeste pårørende gårdmand Peder Ol<strong>se</strong>n, Byllerup, Lars Rasmus<strong>se</strong>n, Skrillinge, Anders Niel<strong>se</strong>n, Balslev,<br />

Jørgen Niel<strong>se</strong>n, Balslev, de er alle gift med søstre til afdøde.<br />

Gården 4 længer, HK 5-0-0-1, skøde fra afdødes moder Gertrud Jørgensdatter 16.12.1777.<br />

Henvisning til skifte 13.1.1773 efter Rasmus Han<strong>se</strong>n i Gelsted.<br />

Enken har haft trolovel<strong>se</strong> med karlen Offer Han<strong>se</strong>n af Viby.<br />

Moderen Gertrud Jørgensdatter i Brangstrup med lavværge bror sn. Claus Jørgen<strong>se</strong>n Baaring i Middelfart,<br />

havde aftægt ifølge kontrakt 20.11.1771, Offer Han<strong>se</strong>n lovede at holde denne kontrakt.<br />

Pigen Sophie Christensdatter, Køng, skifte 10.8.1778 afsluttet 8.7.1779, fol. 360<br />

Hendes søskende:<br />

Sn. Rasmus Christen<strong>se</strong>n, forvalter Marienlund ved Oden<strong>se</strong><br />

Peder Christen<strong>se</strong>n, maler i Køng<br />

Hans Christen<strong>se</strong>n, sne<strong>dk</strong>ersvend, er i Preus<strong>se</strong>n<br />

Sn. Jacob Christen<strong>se</strong>n, 21 år, er i Oden<strong>se</strong><br />

Anna Christensdatter ~ Ole Han<strong>se</strong>n, Køng<br />

Petronelle Christensdatter ~ Bertel Peder<strong>se</strong>n Groth, Nårup<br />

Kirsten Christensdatter ~degnen sn. Mogens Schiær, Gamtofte<br />

Johanne Christensdatter, ugift, tjener på Brobygård.<br />

Den afdøde piges værge sn. Rasmus<strong>se</strong>n, Tybrind, hun havde mødrene og fædrene arv ifølge skifter<br />

18.3.1763 og 17.6.1767.<br />

Inderste Sid<strong>se</strong>l Olsdatter, Køng, hos <strong>se</strong>lvejer Ole Han<strong>se</strong>n, skifte 16.6.1779 afsluttet 23.10.1779, fol. 364b<br />

Hendes børn:<br />

Anne Marie Madsdatter ~ gårdmand Peder Han<strong>se</strong>n, Sarup<br />

Kirsten Madsdatter ~ smed Peder Lar<strong>se</strong>n, Gummerup<br />

+ Anders Mad<strong>se</strong>n, hans børn:<br />

Mads Ander<strong>se</strong>n, 18 år<br />

Marie Andersdatter, ugift<br />

Karen Andersdatter, ugift.<br />

De to ugift piger var hos stedfar Ole Han<strong>se</strong>n i Køng.<br />

Anne Pedersdatter, Hønnerup Hovgård, Gelsted, skifte 13.11.1779, fol. 368<br />

~ <strong>se</strong>lvejer Niels Han<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Peder Niel<strong>se</strong>n, 3 år<br />

Anne Nielsdatter, 10 år<br />

Karen Marie Nielsdatter, 8 år<br />

Nærmeste pårørende Jens Jen<strong>se</strong>n Bang, Ejby, Hans Ib<strong>se</strong>n, Køstrup.<br />

Gården HK 11-2-2-2, skøder 11.6.1767, 3.1.1775, 29.9.1778<br />

Et hus i Hønnerup er beboet af Morten Ander<strong>se</strong>n<br />

2 hu<strong>se</strong> i Hønnerup bygget på Peder Lucas<strong>se</strong>ns forhen beboede gårds plads.<br />

Enkemanden var ~ 1 Anna Hansdatter, skifte 8.11.1765<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

49


Hans børn:<br />

Hans Niel<strong>se</strong>n<br />

Maren Nielsdatter ~ Rasmus Lar<strong>se</strong>n, Lunge<br />

Niels Niel<strong>se</strong>n<br />

Johannes Roos, Ormehøjgård, Rørup, skifte 17.8.1779 afsluttet 18.7.1780, fol. 373<br />

Enkemand efter Margrethe Elisabeth Landt, ~ 1 A<strong>se</strong>r Lund, skifte 8.10.1766<br />

Testamenter af 13.5.1768 og hans testamente af 19.7.1771<br />

Arvinger er hans stedbørn:<br />

Thomas As<strong>se</strong>r<strong>se</strong>n Lund, hos konferenceråd Mylius i Oden<strong>se</strong><br />

Herman As<strong>se</strong>r<strong>se</strong>n Lund, 25 år er på stedet<br />

+ Jørgen As<strong>se</strong>r<strong>se</strong>n Lund, færgemand i Middelfart,<br />

hans børn:<br />

As<strong>se</strong>r Jørgen<strong>se</strong>n Lund<br />

Margrethe Elisabeth Jørgensdatter Lund<br />

Deres mor er gift 2 med færgemand Leerbæk<br />

Gertrud Margrethe As<strong>se</strong>rsdatter Lund ~ sn. Anders Jørgen<strong>se</strong>n forpagter på Bøttigersholm<br />

Elisabeth Dorthea As<strong>se</strong>rsdatter Lund ~ Niels Knud<strong>se</strong>n, vognmand i Oden<strong>se</strong><br />

El<strong>se</strong> Marie As<strong>se</strong>rsdatter Lund ~ Rasmus Ib<strong>se</strong>n i gården<br />

Gården HK 5-6-2-1, skøde 28.8.1761.<br />

En gård i Fjellerup HK 5-4-4-0 fæster Jørgen Niel<strong>se</strong>n, skøde 28.8.1761<br />

En gård i Fjellerup HK 5-0-2-1 fæster Søren Jen<strong>se</strong>n, skøde 28.8.1761.<br />

Hus i Lunge fæster Hans Knud<strong>se</strong>ns hustru, fæster Hans Knud<strong>se</strong>ns hustru<br />

Skøde af 4.6.1761 fra degnen Jørgen Jørgen<strong>se</strong>n Mad<strong>se</strong>n i Bred til afg. As<strong>se</strong>r Jørgen<strong>se</strong>n Lund på 2 jordlø<strong>se</strong><br />

hu<strong>se</strong> i Kielstrup, Vis<strong>se</strong>nbjerg. Nu fæstet af Rasmus Jen<strong>se</strong>n og Peder Han<strong>se</strong>n<br />

Et jordløst hus i Kielstrup fæstes af Laurs Peder<strong>se</strong>n og Jacob Jesper<strong>se</strong>n.<br />

Et hus på Ormehøjs grund fæstet af Jens Peder<strong>se</strong>n<br />

Comtes<strong>se</strong> Sophie Hedevig af Trampe, Løgismo<strong>se</strong>, skifte 28.5.1780 afsluttet 21.8.1780, fol. 411b<br />

Dokumenter, bevilling til testamente for comtes<strong>se</strong>rne Sophie Hedevig og Frederica Lovi<strong>se</strong> af Trampe<br />

22.5.1739.<br />

Aftale mellem comtes<strong>se</strong>rne 28.5.1739, læst ved landstinget 22.1.1744.<br />

Anordning om arv af comtes<strong>se</strong> Sophie Hedvig 28.12.1743 med ændring 18.10.1770.<br />

Enearving grev Adam Frederich af Trampe.<br />

Arv til navngivne tjenestefolk.<br />

Selvejerboelsmand Jørgen Han<strong>se</strong>n, Balslev, skifte 29.3.1781, fol. 435<br />

~ Kirsten Findsdatter<br />

Børn:<br />

Hans Jørgen<strong>se</strong>n, 7 år<br />

Jens Jørgen<strong>se</strong>n, 2 år<br />

Anna Jørgensdatter, 4 år<br />

Værge nærmeste pårørende gårdmand Peder Jørgen<strong>se</strong>n, Kindstrup<br />

Gården HK 1-1-1-2, skøde 11.6.1765.<br />

Selvejer Niels Iver<strong>se</strong>n, Sletterød, Fjelsted sogn, skifte 19.4.1781, fol. 438<br />

~ 1 Karen Christensdatter<br />

Børn:<br />

Christen Niel<strong>se</strong>n, Harndrup<br />

Iver Niel<strong>se</strong>n, husmand i Sletterød<br />

Anna Nielsdatter ~ sne<strong>dk</strong>er Ole Mogen<strong>se</strong>n, Fjelsted<br />

~ 2 Karen Olufsdatter<br />

Børn:<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

50


Ole Niel<strong>se</strong>n, gårdmand, Sletterød<br />

Karen Nielsdatter ~ gårdmand Hans Hiere<strong>se</strong>n, Fjelsted<br />

Dorthea Nielsdatter ~ gårdmand Hans Jen<strong>se</strong>n, Fjelsted<br />

~ 3 enken Birthe Rasmusdatter, værge sn. Schmidt, forpagter, Billesbølle<br />

Børn:<br />

Rasmus Niel<strong>se</strong>n, 26 år<br />

Morten Niel<strong>se</strong>n, 17 år<br />

Jørgen Niel<strong>se</strong>n, 14 år<br />

Cathrine Nielsdatter, 21 år<br />

Birthe Kirstine Nielsdatter, 9 år<br />

Deres myndige halvbrødre var værger.<br />

Gården HK 6-4-1-1, 4 længer, skøde 29.11.1761.<br />

Et hus i Sletterød, 10 fag, fæster Rasmus Peder<strong>se</strong>n<br />

Et hus i Sletterød, 8 fag, fæster Anders Jen<strong>se</strong>n<br />

Et hus i Sletterød, 10 fag, Iver Niel<strong>se</strong>n har det frit sin livstid.<br />

Selvejer Jørgen Ander<strong>se</strong>n, Brangstrup, skifte 4.9.1781, fol. 445<br />

~ Karen Pedersdatter, lavværge gårdmand Hans Peder<strong>se</strong>n, Indslev<br />

Børn:<br />

Anders Jørgen<strong>se</strong>n, 10 år<br />

Peder Jørgen<strong>se</strong>n, 8 år<br />

Hans Jørgen<strong>se</strong>n, 3 år<br />

Maren Jørgensdatter, 17 år<br />

Karen Jørgensdatter, 15 år<br />

Værger gårdmand Anders Rasmus<strong>se</strong>n, Byllerup, Jørgen Rasmus<strong>se</strong>n, Brangstrup, Anders Niel<strong>se</strong>n og<br />

Christopher Peder<strong>se</strong>n, begge Nørre Åby<br />

Gården, 4 længer, HK 6-4-3-0, skøde 11.12.1769.<br />

Ungkarl Anders Jesper<strong>se</strong>n, 20 år, Roerslev, hos gårdmand Anders Han<strong>se</strong>n, skifte 4.9.1781, fol. 450<br />

Moderen Dorthe Andersdatter ~ 1 Jesper Han<strong>se</strong>n, skifte 29.6.1773, ~ 2 gårdmand Anders Han<strong>se</strong>n<br />

Søster Karen Jespersdatter<br />

Søster Kirsten Jespersdatter<br />

Værge farbror <strong>se</strong>lvejer Niels Han<strong>se</strong>n, Roerslev og Jens Han<strong>se</strong>n, Blanke<br />

Se skifte Dorthe Andersdatter 24.4.1789<br />

Riborg Hansdatter, Balslev Mo<strong>se</strong>gård, skifte 10.8.1781, fol. 451b<br />

~ <strong>se</strong>lvejer Jørgen Lar<strong>se</strong>n<br />

Arvinger hendes forældres søskende og søskendebørn<br />

Afdødes far + gårdmand Hans Ol<strong>se</strong>n, Blanke ~ + Sara Andersdatter<br />

Far: Hans Ol<strong>se</strong>ns søskende:<br />

1. + Jørgen Ol<strong>se</strong>n, gårdmand, Roerslev Margård<br />

1a. + Ole Jørgen<strong>se</strong>n, Aulby mølle<br />

1.a.1. Jørgen Ol<strong>se</strong>n gårdmand, Båring<br />

1.a.2. Marie Olsdatter ~ husmand Hans Han<strong>se</strong>n, Kustrup<br />

1.a.3. Kirstine Olsdatter ~ Anders Jørgen<strong>se</strong>n, Kindstrup<br />

1.a.4. Maren Olsdatter ~ Ole Peder<strong>se</strong>n, Staurby<br />

1.b. + Jørgen Jørgen<strong>se</strong>n, gårdmand, Kustrup<br />

1.c. Thomas Jørgen<strong>se</strong>n, gårdmand, Kustrup<br />

1.d. + Jørgen Jørgen<strong>se</strong>n, Kustrup en datter Marie Jørgensdatter, 14 år<br />

2. + Rasmus Ol<strong>se</strong>n, gårdmand, Balslev<br />

2. a. + Niels Rasmus<strong>se</strong>n i ?: søn Rasmus Niel<strong>se</strong>n i Aulby mølle<br />

2. b. + Johanne Rasmusdatter ~ + gårdmand Jørgen Jen<strong>se</strong>n, Roerslev: datter Johanne Jørgensdatter ~<br />

gårdmand Peder Bertel<strong>se</strong>n i Røjle.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

51


3. + Søren Ol<strong>se</strong>n, gårdmand, Roerslev<br />

3.a. + Peder Søren<strong>se</strong>n, gårdmand, Båring, hans børn<br />

3.a.1. Anders Peder<strong>se</strong>n, 15 år i Båring<br />

3.a.2. Maren Pedersdatter ~ Niels Jørgen<strong>se</strong>n, Båring<br />

3.a.3. Anna Pedersdatter, 30 år ugift i Båring.<br />

3.b. + Riborg Sørensdatter ~ + Lars Rasmus<strong>se</strong>n, Blanke<br />

3.b.1. Søren Rasmus<strong>se</strong>n, Ringe<br />

3.b.2. Maren Rasmusdatter ~ gårdmand Mads Jørgen<strong>se</strong>n, Roerslev<br />

3.b.3. Anne Marie Rasmusdatter ~ gårdmand Rasmus Jørgen<strong>se</strong>n, Blanke<br />

3.b.4. Anna Rasmusdatter ~ gårdmand Jens Han<strong>se</strong>n, Blanke: søn Hans Jen<strong>se</strong>n myndig og ugift<br />

3.b.5. Kirstine Rasmusdatter, ugift i Blanke<br />

3.c. + Anna Sørensdatter ~ + Jens Peder<strong>se</strong>n, Ålsbo<br />

3.c.1. Peder Jen<strong>se</strong>n, gårdmand, Ålsbo<br />

3.c.2. Søren Jen<strong>se</strong>n, ungkarl, myndig<br />

3.c.3. Gertrud Jensdatter ~ Niels Lar<strong>se</strong>n, Ålsbo<br />

4. + Anne Margrethe Olsdatter ~ + Hans Niel<strong>se</strong>n, Båring<br />

4. a. + Niels Han<strong>se</strong>n, gårdmand, Båring<br />

4.a.1. Hans Niel<strong>se</strong>n, gårdmand, Bubbel<br />

4.a.2. Knud Niel<strong>se</strong>n, 19 år, ungkarl, Båring<br />

4.a.3. Christiane Nielsdatter, ugift i Indslev<br />

4.a.4. Riborg Nielsdatter, ugift i Indslev<br />

4.a.5. Birthe Nielsdatter, ugift i Båring<br />

4.b. + Margrethe Hansdatter ~ Niels Jørgen<strong>se</strong>n, Roerslev<br />

4.b.1. Jørgen Niel<strong>se</strong>n, myndig, ungkarl, Roerslev<br />

4.b.2. Birthe Nielsdatter ~ Claus Niel<strong>se</strong>n, Roerslev<br />

4.b.3. Maren Nielsdatter, ugift i Roerslev<br />

4.c. + Anne Hansdatter ~ + Rasmus Knud<strong>se</strong>n, Risum: søn Knud Rasmus<strong>se</strong>n, ungkarl, myndig, Røjle<br />

5. + Anna Olsdatter ~ + Niels Michel<strong>se</strong>n, Asperup<br />

5.a. + Riborg Nielsdatter ~ + Stephen i Ålsbo: Niels Stephen<strong>se</strong>n, myndig, ungkarl tjener i København<br />

Mor: Sara Andersdatters søskende:<br />

+ Isach Ander<strong>se</strong>n, gårdmand, Lunge<br />

Søn + Anders Isach<strong>se</strong>n: en datters søn er i København.<br />

Karen Jørgensdatter, Køng, skifte 14.1.1782, fol. 459b<br />

~ <strong>se</strong>lvejergårdmand Rasmus Peder<strong>se</strong>n<br />

Datter Maren Rasmusdatter, 1½ år<br />

Tilsynsværger morfar Jørgen Frederich<strong>se</strong>n smed, Kirke Søby og morbror gårdmand Jacob Jørgen<strong>se</strong>n,<br />

Glamsbjerg.<br />

Gården,, 4 længer, HK 11-2-2-2, skøde 11.12.1776<br />

Et hus på gårdens grund, fæster Lars Ander<strong>se</strong>n<br />

Et ditto, fæster Niels Knud<strong>se</strong>n<br />

Et hus i Køng, fæster Jørgen Ander<strong>se</strong>n<br />

Selvejergårdmand Hans Niel<strong>se</strong>n, Roerslev Margård, skifte 4.2.1782, fol. 465<br />

~ Anna Cathrine Pedersdatter<br />

Børn:<br />

Peder Han<strong>se</strong>n, 5 år<br />

Maren Hansdatter, 13 år<br />

Karen Hansdatter, 9 år<br />

Værge farbror gårdmand Claus Niel<strong>se</strong>n, Roerslev, Mads Ander<strong>se</strong>n, Trydengård ~ afdødes søster.<br />

Gården, 4 længer, skøde 20.10.1767 HK 8-2-20, noget er afgået nu HK 8-1-0-0.<br />

Afdødes bror Jens Niel<strong>se</strong>n fordrer 10 års løn.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

52


Anne Margrethe Larsdatter, Asperup, skifte 18.4.1782, fol. 470b<br />

~ <strong>se</strong>lvejerhusmand Peder Palle<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Gertrud Kirstine Pedersdatter, 2½ år<br />

Karen Pedersdatter, 12 uger.<br />

Tilsynsværger morbrødre Lars Lar<strong>se</strong>n, Niels Lar<strong>se</strong>n, begge tjener i Kærbyholm, afdødes stedfar husmand<br />

Lars Niel<strong>se</strong>n i Skovs Højrup<br />

Hu<strong>se</strong>t 10 fag stuehus 4 fag stald, skøde 30.6.1752<br />

Ejendomsbonde Jørgen Lar<strong>se</strong>n, Fjelsted, skifte 8.7.1782, fol. 474<br />

~ Anna Andersdatter<br />

Børn:<br />

Niels Jørgen<strong>se</strong>n, 16 år<br />

Mette Cathrine Jørgensdatter, 10 år<br />

Værge morbror Hans Lar<strong>se</strong>n, ungkarl tjener Bubbelgård, gårdmand Anders Niel<strong>se</strong>n, Fjelsted ~ afdødes<br />

søster.<br />

Gården 4 længer, HK 5-6-3-2, skøde 21.12.1781.<br />

Selvejerhusmand Niels Niel<strong>se</strong>n, Aulby, Vejlby sogn, skifte 29.7.1782, fol. 478b<br />

~ Maren Jørgensdatter<br />

Børn:<br />

Maren Nielsdatter ~ gårdmand Hans Rasmus<strong>se</strong>n, Aulby<br />

Anne Margrethe Nielsdatter, ugift i gården<br />

Værge farbror husmand Lars Jørgen<strong>se</strong>n, Røjle Tårup<br />

Hu<strong>se</strong>t på 27 fag af meget gammel bygning og 2 skp. Sædeland.<br />

Selvejerhusmand Peder Knud<strong>se</strong>n, Turup, skifte 7.10.1782, fol. 482<br />

~ Anne Marie Christensdatter<br />

Børn:<br />

Marie Kirstine Pedersdatter, 26 år<br />

Christiane Pedersdatter, 17 år<br />

Maren Pedersdatter, 15 år<br />

Værger farbrødre skovfoged Mads Knud<strong>se</strong>n, Fuglsvanghu<strong>se</strong>t, husmand Simon Knud<strong>se</strong>n, Turup.<br />

Det jordlø<strong>se</strong> hus i Turup skøde 28.11.1763<br />

Bolsted i Udby, 1 td HK, fæster Peder Niel<strong>se</strong>n. Var 5.6.1749 skødet til Christen Jen<strong>se</strong>n, som var enkens far,<br />

og hun var eneste arving.<br />

Skøde til + Christen Jen<strong>se</strong>n fra Rasmus Langå i Gribsvad på bolsted i Udby HK 2-3-1-0, fæster Jesper<br />

Mad<strong>se</strong>n.<br />

Husmand Anders Rasmus<strong>se</strong>n, Hårby, skifte 5.7.1781 afsluttet 21.11.1782, fol. 485<br />

~ Anne Madsdatter.<br />

Hans søskende:<br />

1. Rasmus Rasmus<strong>se</strong>n<br />

2. Lars Rasmus<strong>se</strong>n, begge i Hårby<br />

3. + Jørgen Rasmus<strong>se</strong>n, gårdmand i Hårby,<br />

hans børn:<br />

Rasmus Jørgen<strong>se</strong>n, 26 år<br />

Hans Jørgen<strong>se</strong>n, 20 år<br />

Anne Margrethe Jørgensdatter ~ gårdmand Michel Han<strong>se</strong>n, Hårby<br />

Birthe Jørgensdatter<br />

Sara Jørgensdatter er begge ugifte.<br />

4. + Peder Rasmus<strong>se</strong>n, husmand i Hårby<br />

hans børn:<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

53


Rasmus Peder<strong>se</strong>n, myndig<br />

Kirsten Pedersdatter<br />

Birthe Pedersdatter, begge ugifte<br />

Anne Margrethe Pedersdatter ~ Jochum, der er i Holsten<br />

+ Hans Peder<strong>se</strong>n, husmand i Hårby: datter Kirsten Hansdatter, 17 år<br />

+ Rasmus Peder<strong>se</strong>n, husmand, Hårby<br />

hans børn:<br />

Hans Rasmus<strong>se</strong>n, 11 år<br />

Anders Rasmus<strong>se</strong>n, 10 år<br />

Karen Rasmusdatter, 9 år<br />

Maren Rasmusdatter, 22 år tjener i Haderslev.<br />

5. Anna Rasmusdatter ~ Thomas møller, skydebjerg mølle.<br />

Hu<strong>se</strong>t jordløst hus skøde 16.11.1751.<br />

Anna Cathrine Ibsdatter, Udenfor Ramsherred Port, As<strong>se</strong>ns , skifte 11.9.1782 afsluttet 20.2.1783, fol.<br />

490b<br />

~ ejendomshusmand Nicolaj Nis<strong>se</strong>n<br />

Hendes<br />

Bror + Henrik Ib<strong>se</strong>n hans børn:<br />

Anne Henrichsdatter ~ Niels Clau<strong>se</strong>n, indsidder, Berlin, Harndrup<br />

Anne Cathrine Henrichsdatter ~ Anders Lar<strong>se</strong>n, Balslev<br />

Søster +, hendes 7 børn:<br />

Lars Ander<strong>se</strong>n, skytte på Kjærsgård<br />

Claus Ander<strong>se</strong>n, skytte, tjener i Vejrup<br />

Hans Ander<strong>se</strong>n, gårdmand, Vejrup<br />

+ Morten Ander<strong>se</strong>n i Harndrup: 3 sønner og 1 datter, alle myndige<br />

Birthe Andersdatter ~ Peer Niel<strong>se</strong>n, Fyllested<br />

Maren Andersdatter ~ Erich Han<strong>se</strong>n, Harndrup<br />

Gertrud Rasmusdatter ~ Morten Ander<strong>se</strong>n, Harndrup<br />

Jomfru Anna Elisabeth Han<strong>se</strong>n, Hårby, skifte 11.12.1782 afsluttet 18.6.1783, fol. 494<br />

Hendes 3 søstre er arvinger:<br />

Anna Kirstine Hansdatter ~ Salomon Niel<strong>se</strong>n, smed i Landsgrav ved Slagel<strong>se</strong>, han er ca. 80 år, en søn Niels<br />

Salomon<strong>se</strong>n er til stede for ham.<br />

Christiane Hansdatter, ugift 44 år er i København<br />

Anne Marie Hansdatter ~ sn. Hans Marcus<strong>se</strong>n Barnholt, mesterskomager i København.<br />

Selvejergårdmand Hans Han<strong>se</strong>n, Asperup, skifte 8.8.1783, fol. 502b<br />

~ Kirsten Nielsdatter, lavværge gårdmand Niels Han<strong>se</strong>n, Asperup<br />

Børn:<br />

Mette Margrethe Hansdatter, 18 år<br />

Værge gårdmand Niels Jørgen<strong>se</strong>n, Asperup.<br />

Gården, 4 længer, skøde 7.2.1772, HK 9-0-3-1<br />

Et hus på 4 fag på gårdens grund er opført for få år siden.<br />

Enken ~ 1 Søren Niel<strong>se</strong>n, skifte 26.1.1763, 3 børn bl.a. en søn Jørgen Søren<strong>se</strong>n.<br />

Enken afstår gården til Jeppe Ander<strong>se</strong>n født i Bubbel, Indslev sogn, som agter at indlade sig i ægteskab med<br />

datteren. Enken får aftægt.<br />

Maren Holgersdatter, Høed, skifte 9.10.1783, fol. 509b<br />

~ <strong>se</strong>lvejerhusmand Jens Jørgen<strong>se</strong>n skrædder, Høed<br />

Søn Jørgen Jen<strong>se</strong>n, 3½ år.<br />

Tilsynsværge morbror Hans Holger<strong>se</strong>n tjener i Mo<strong>se</strong>bogården.<br />

Enkemandens mor Anna Christensdatter, Voldtofte.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

54


Skøde på hus 8 fag og have 27.12.1780 fra gårdmand Jørgen Ander<strong>se</strong>n, Voldtofte.<br />

Skarpretter Christian Suhr, Hierup, skifte 30.11.1781 afsluttet 16.10.1783<br />

~ Margrethe Wagner<br />

Børn:<br />

Andreas Suhr<br />

Christian Suhr, er begge myndige<br />

Stine Marie Suhr ~ Augustinus Christian Stengel, skarpretter i Oden<strong>se</strong><br />

Marie Margrethe Suhr ~ Christian Seidler, skoleholder i Snestrup by, Pårup sogn<br />

Witte Wagner Suhr ~ Andreas Henrich<strong>se</strong>n, skomager, Kerte<br />

Farbror Christopher Han<strong>se</strong>n, husmand i Hierup.<br />

Hu<strong>se</strong>t med 2 skp sædeland, 12 fag stue og stald, skøde 15.6.1747 samt hus på skorstensfejerens grund på 2<br />

alb.<br />

Mette Pedersdatter, Køng, skifte 5.11.1783, fol. 524b<br />

~ <strong>se</strong>lvejer Johan Peder<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Jens Johan<strong>se</strong>n, 13 år<br />

Peder Johan<strong>se</strong>n, 10 år<br />

Christopher Johan<strong>se</strong>n, 7 år<br />

Anders Johan<strong>se</strong>n, 2 år<br />

Anna Sophie Johansdatter, 12 år<br />

Den afdødes morbror husmand Hans Christen<strong>se</strong>n, Hårby.<br />

Hu<strong>se</strong>t 15 fag stue- og staldhus, skøde fra hans afdøde mor og stedfar + Jens sne<strong>dk</strong>er, 11.12.1770, læst Vends<br />

herred 22.7.1744!? Adskillige mageskifter nævnes.<br />

As<strong>se</strong>ns og Hindsgavls amter, skifteprotokol 1783-92<br />

Johanne Jensdatter, Køng, skifte 30.12.1783, fol. 1b<br />

~ <strong>se</strong>lvejer skrædder Hans Peder<strong>se</strong>n, jordløst hus ved Søholm<br />

Datter Karen Hansdatter var efter mord død bragt til fars søster i Hårby ~ Lars Rasmus<strong>se</strong>n skrædder, men<br />

døde 14 dage efter moderen.<br />

Sl. kones mor ~inderste Anders Jacob<strong>se</strong>n i Glesborg by<br />

Mads Ander<strong>se</strong>n Lunde, husmand i Gummerup ~ afdødes søster<br />

Hans Peder<strong>se</strong>n skrædder ~ pigen Johanne Jensdatter af Gummerup 13.11.1782, bekræftes af sognepræsten i<br />

Køng. Datteren er begravet i Hårby 3. Advent 1783,<br />

Skøde på hu<strong>se</strong>t fra Jens Johan<strong>se</strong>n, Holte 11.6.1782.<br />

Selvejerhusmand Ivar Niel<strong>se</strong>n, Sletterød, skifte 24.2.1784, fol. 2<br />

~ Anne Gertrud Jensdatter, værge Jørgen Ander<strong>se</strong>n ibid.<br />

Børn:<br />

Karen Marie Ivarsdatter, 17 år<br />

Bente Ivarsdatter, 8 år<br />

Værge <strong>se</strong>lvejergårdmand Ole Niel<strong>se</strong>n, Sletterød<br />

Hu<strong>se</strong>t HK 0-3-3-1, skøde 10.12.1783.<br />

Karen Jensdatter, Røjle, Vejlby, skifte 23.2.1784, fol. 3<br />

~ <strong>se</strong>lvejerhusmand Knud Ander<strong>se</strong>n smed<br />

Børn:<br />

Jens Knud<strong>se</strong>n, 25 år smed i Båring<br />

Anders Knud<strong>se</strong>n, 22 år er stokblind<br />

Lars Knud<strong>se</strong>n, 18 år<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

55


Maren Knudsdatter, 14 år<br />

Maria Knudsdatter, 11 år<br />

Marie Kirstine Knudsdatter, 7 år<br />

Kirsten Knudsdatter, 5 år<br />

Værge halvmorbror husmand Hans Jen<strong>se</strong>n, Strib.<br />

Enkemanden ~ 1, skifte 22.5.1761 søn smed Anders Knud<strong>se</strong>n, Vejlby<br />

Skøde 22.5.1761.<br />

Selvejergårdmand Peder Niel<strong>se</strong>n, Kærbyholm, skifte 14.7.1784, fol. 5, + 8.4.1784<br />

~ Anne Nielsdatter, lavværge afd. Mands bror Lars Niel<strong>se</strong>n, Kærby<br />

Børn:<br />

Niels Peder<strong>se</strong>n, 27 år overtager gården<br />

Mads Peder<strong>se</strong>n, 24 år<br />

Anne Marie Pedersdatter, 22 år<br />

Maren Pedersdatter, 16 år<br />

Den ældste bror er værge.<br />

Enken var gift 1 Mads Han<strong>se</strong>n, som var forrig ejer af gården, søn Hans Mad<strong>se</strong>n er i Indslev Tårup, sønnen<br />

Peder Mad<strong>se</strong>n er død.<br />

Kirsten Mortensdatter, Gummerup, skifte 7.8.1780, fol. 6 b, +5.4.1777, afsluttes 31.7.1784<br />

~ <strong>se</strong>lvejerhusmand Povl Jacob<strong>se</strong>n. Han skifter nu, da han vil indgå nyt ægteskab.<br />

Arvinger er hendes broder- og søsterbørn:<br />

+ Bror Peder Morten<strong>se</strong>n og Anders Morten<strong>se</strong>n, begge i Dreslette:<br />

a. ungkarl Morten Ander<strong>se</strong>n hos stedfar Zacharias Enoch<strong>se</strong>n, Køng<br />

b. Maren Andersdatter ~ husmand Mads Frand<strong>se</strong>n, Kærumgård by<br />

c. Dorthe Andersdatter ~ indsidder Anders Niel<strong>se</strong>n, Ørsted<br />

d. Karen Pedersdatter ~ gårdmand Niels Peder<strong>se</strong>n, Flensborg<br />

e. Margrethe Pedersdatter, 18 år tjener Anders Erich<strong>se</strong>n, Aborre, værge Niels Peder<strong>se</strong>n i Glensborg<br />

f. Niels Peder<strong>se</strong>n Biering, skal opholde sig på Falster. Han giver fuldmagt til Rasmus i Aborre.<br />

Søsterbørn, søster ~ Hans Christopher<strong>se</strong>n. Køng, er begge døde<br />

a. Christopher Han<strong>se</strong>n, 32 år, ungkarl tjener Gustav møller i Køng<br />

b. Hans Morten<strong>se</strong>n, 7 år hos husmand Rasmus Peder<strong>se</strong>n, mor Margrethe Pedersdatter ~<br />

husmand Rasmus Peder<strong>se</strong>n, Aborre<br />

c. Johann Ibsdatter ~ Jens Laur<strong>se</strong>n, rytter i Holsten, ved holstenske regiment. Fuldmagt til Niels Peder<strong>se</strong>n i<br />

Glensborg. De bor i Kolding på Kuunsby Banke.<br />

Hu<strong>se</strong>t på 6 fag har han <strong>se</strong>lv bygget på grunden af et bolsted, som han købte ved skøde 3.11.1777 fra<br />

gårdmand Hans Jacob<strong>se</strong>n, Vedtofte. HK 0-6-1-2. Skøde på et stykke jord HK 0-4-2-1 11.7.1778 fra<br />

gårdmand Peder Han<strong>se</strong>n, Køng.<br />

Karen Nielsdatter, Nakkegård, Tanderup, skifte 30.3.1784, fol. 11<br />

Enke efter <strong>se</strong>lvejer Jens Peder<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Peder Jen<strong>se</strong>n, gårdmand, Stubberup, under Wedelsborg<br />

Niels Jen<strong>se</strong>n, 21 år<br />

Jørgen Jen<strong>se</strong>n, 17 år<br />

Hans Jen<strong>se</strong>n, 13 år, sammen med 2 ældre brødre i gården<br />

Maren Jensdatter ~ gårdmand Clemen Han<strong>se</strong>n, Kaslund<br />

Gertrud Jensdatter ~ gårdmand Anders Laur<strong>se</strong>n, Næs, under Brahesborg.<br />

Skøde fra moderen til Niels Jen<strong>se</strong>n, 16.3..1784, læst Wedelsborg birk 20.1.1784.<br />

HK 6-1-2-0. Skøde 26.8.1761 til + Jens Peder<strong>se</strong>n på gård i Hønnerup HK 5-2-0-0, skøde 11.12.1770 på sted i<br />

Ørsbjerg HK 1-5-2-2½. Afsluttet 14.12.1784.<br />

Karen Rasmusdatter, Kærbyholm, Indslev, skifte 11.10.1784, fol. 15b, + 1782<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

56


~ <strong>se</strong>lvejer Rasmus Mad<strong>se</strong>n, ønsker at indgå nyt ægteskab<br />

Børn:<br />

Mads Rasmus<strong>se</strong>n, 28 år, landmåler<br />

Rasmus Rasmus<strong>se</strong>n, 21 år, curator <strong>se</strong>lvejer Hans Mad<strong>se</strong>n, Vejrup<br />

Christen Rasmus<strong>se</strong>n, 17 år<br />

Karen Rasmusdatter ~ <strong>se</strong>lvejer Jørgen Ander<strong>se</strong>n, Nørre Åby<br />

Anne Rasmusdatter, 15 år<br />

Selvejerhusmand bø<strong>dk</strong>er Anders Christen<strong>se</strong>n Jyde, Ørsbjerg, skifte 26.7.1784, fol. 16b<br />

~ Kirsten Nielsdatter<br />

Enken ~ 1 Peder, skifte 17.2.1763<br />

Børn:<br />

Gorm Peder<strong>se</strong>n, Skallebølle<br />

Hans Peder<strong>se</strong>n, ibid<br />

Anne Cathrine Pedersdatter ~ Niels Lar<strong>se</strong>n, Ørsbjerg<br />

Petronelle Pedersdatter, ugift er i gården.<br />

Arving er hans søster Gertrud Christensdatter ~ skoleholderens søn fra Hald i Jylland.<br />

Hus med jord HK 0-2-0-1.<br />

17.12.1784. Niels Ander<strong>se</strong>n Hald har siden foråret opholdt sig i Nysted på Lolland, mener der skal være arv<br />

for mindst 100 RD. Enken, som er 68 år og ikke ønsker auktion, tilbyder 50 RD.<br />

14.1.1785. Niels Ander<strong>se</strong>n Hald indfinder sig på vej hjem fra Lolland, da hans kone er død 18.12.1784 fra 3<br />

umyndige pigebørn på 10, 8 og 5 år. Han får udbetalt 50 RD.<br />

Ungkarl Hans Ol<strong>se</strong>n, Mullerød, skifte 25.1.1785, fol. 19b<br />

Hos gårdmand Rasmus Laur<strong>se</strong>n. Registreret 21.12.1784<br />

Arvinger: Rasmus Lar<strong>se</strong>n på stedet er en søstersøn<br />

Laurs Laur<strong>se</strong>n, en farbror til afdøde, i Køng Højrup er værge for Lars Ander<strong>se</strong>n, 13 år en søsterdattersøn af<br />

afdøde, tilhører Løgismo<strong>se</strong>.<br />

Selvejer kromand Lars Casper Mansfeldt og hustru Marie Sophie Exing, Hårby, skifte 31.3.1783, 20b<br />

Hun døde kort efter manden.<br />

Hans arvinger:<br />

Bror Johan Jørgen Mansfeldt, brokskærer, Hårby<br />

Søster Sara Kirstine Mansfeldt, ugift i Hårby<br />

+ bror Otto Didrich Mansfeldt: søn Otte Mansfeldt, 12 år, i lære hos hattemager Jochum Schuman Lange i<br />

Fåborg, værge farbror Johan Jørgen Mansfeldt.<br />

Hendes arvinger:<br />

Søster Stine Exing ~ skoleholder Filstrup, Sarup<br />

Charlotte Exing ugift er i Hårby kro<br />

+ bror Christian Exing, Husum, Holsten<br />

3 døtre: Charlotte Lovi<strong>se</strong> Exing er myndig, Marie Sophie Exing * <strong>se</strong>ptember 1765, Christiane Eleonora<br />

Exing* december 1769. Deres mor er gift igen.<br />

4.11.1784. Sara Kirstine Mansfeldt er død, ifølge aftale med deres sl. far Otto Christopher Mansfeldt og Lars<br />

Casper Mansfeldt 7.1.1780 havde hun fået arv.<br />

Fol. 29: Hårby kro, 12 fag stuehus, 31 fag lade og stand, 5 fag tørvekube.<br />

5 hu<strong>se</strong> på kroens grund.<br />

a. et hus 9 fag, beboer Johan Peder skrædder<br />

b. et hus 6 fag stuehus, 2 fag stald, beboer Peder Han<strong>se</strong>n bø<strong>dk</strong>er.<br />

c. et hus 5 fag med lille kålhave beboet af Lars Lar<strong>se</strong>n<br />

d. et hus 6 fag beboer <strong>se</strong>rgent Simon Zalkosofsky, hans hustru Lovi<strong>se</strong> Sørensdatter har fæstebrev af<br />

29.9.1782.<br />

e. et hus på 7 fag fæster Ellen Gregersdatter nu ~ Niels Niel<strong>se</strong>n.<br />

20.1.1785, 27.1.1785, afsluttes fol. 52b.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

57


Marie Rasmusdatter, Brenderup, skifte 26.6.1784, fol. 52b<br />

~ Selvejerhusmand Peder Jen<strong>se</strong>n, Brenderup<br />

Søn Jørgen Peder<strong>se</strong>n, 17 år tjener i As<strong>se</strong>ns, værge farbror husmand Christen Jen<strong>se</strong>n, Brenderup<br />

Datter Christina Pedersdatter, 20 år i hu<strong>se</strong>t<br />

Datter Mette Pedersdatter ~ gårdmand Jørgen Han<strong>se</strong>n, Køstrup<br />

Hu<strong>se</strong>t 7 fag stuehus, 12 fag udhus, skøde fra præsten hr. Grüner 22.5.1762.<br />

Et hus i Brenderup beboer Michel Greger<strong>se</strong>n, stuehus 9 fag, 4 fag udhus.<br />

Afsluttet 28.1.1785.<br />

Selvejergårdmand Rasmus Rasmus<strong>se</strong>n, Vejrup, Indslev, skifte 29.1.1785, fol. 55<br />

~ Anne Marie Larsdatter, lavværge Peder Han<strong>se</strong>n, Båring<br />

Børn:<br />

Anne Rasmusdatter, 14 år<br />

Kirsten Rasmusdatter, 1 ½ år<br />

Værge farbror gårdmand Christen Rasmus<strong>se</strong>n, Nørre Åby<br />

Der nævnes enkens planlagte ægteskab med Mads Ander<strong>se</strong>n, som annulleres, i stedet trolovel<strong>se</strong> med Jacob<br />

Erich<strong>se</strong>n, af Bubbel, underskrevet 16.3.1785.<br />

Karen Larsdatter, Fjelsted, skifte 28.2.1785, fol. 57<br />

~ <strong>se</strong>lvejergårdmand Anders Niel<strong>se</strong>n<br />

Hendes søskende:<br />

1. Bror Hans Lar<strong>se</strong>n, 40 år tjener i Fjelsted<br />

2. Bror afdøde Jørgen Lar<strong>se</strong>n, Fjelsted, hans børn:<br />

Søn Niels Jørgen<strong>se</strong>n, 17 år<br />

Datter Mette Cathrine Jørgensdatter hos moderen<br />

3. Søster afdøde Anne Larsdatter, Fjelsted, hendes børn:<br />

Søn Michel Rasmus<strong>se</strong>n, 15 år<br />

Datter Maren Rasmusdatter<br />

Datter Dorthe Marie Rasmusdatter, 12 år, alle hos stedfar <strong>se</strong>lvejergårdmand Hans Jen<strong>se</strong>n, Fjelsted<br />

Datter Mette Rasmusdatter, 22 år tjener i København<br />

Datter Anne Margrethe Rasmusdatter, 20 år tjener her på stedet<br />

Datter Kirsten Rasmusdatter, 17 år, tjener Gremmelykke<br />

Datter afdøde Karen Rasmusdatter, datter Anne Cathrine Jespersdatter, 2 år, som opfødes her på stedet,<br />

faderen tjener sognefogden her i byen.<br />

Gård 3 længer, HK 5-0-3-1/2<br />

Med 2 fæstehu<strong>se</strong> på gårdens grund.<br />

Selvejergårdmand Anders Jen<strong>se</strong>n, Roerslev Margård, Roerslev, skifte 1.3.1785, fol. 59b<br />

~ Anne Cathrine Pedersdatter, lavværge møller Lars Ander<strong>se</strong>n, Rugård Skovmølle<br />

Sl. Mands far er gårdmand Jens Jen<strong>se</strong>n, Roerslev under Gyldensteens gods.<br />

Enken ~ 1 Hans Niel<strong>se</strong>n, skifte 4.2.1782<br />

En søn Peder Han<strong>se</strong>n, 8 år, værge farbror Claus Niel<strong>se</strong>n, Roerslev, og 2 døtre.<br />

Anne Christensdatter, Køng, skifte 30.3.1785, fol. 60b<br />

~ 1 Anders Mad<strong>se</strong>n, skifte 30.11.1763<br />

Børn:<br />

Mads Ander<strong>se</strong>n, 25 år<br />

Maren Andersdatter, 23 år<br />

Karen Andersdatter, 22 år<br />

~ 2 enkemanden<br />

Børn:<br />

Anders Ol<strong>se</strong>n, 18 år<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

58


Hans Ol<strong>se</strong>n, 17 år<br />

Christen Ol<strong>se</strong>n, 14 år<br />

Rasmus Ol<strong>se</strong>n, 12 år<br />

Jacob Ol<strong>se</strong>n, 9 år<br />

Anna Olsdatter, 11 år<br />

Værge morbror Peder Christen<strong>se</strong>n maler af Køng.<br />

Gården HK 2-4-2-1, er frasolgt, HK 6-6-0-0 efter skøde fra major von Schøller 11.12.1770. Der er 4 hu<strong>se</strong> på<br />

gårdens grund:<br />

Et hus 7 fag beboer Rasmus Knud<strong>se</strong>n<br />

Et hus 12 fag beboer Rasmus Lar<strong>se</strong>n<br />

Et hus 5 fag beboer Niels Erich<strong>se</strong>n<br />

Et hus 5 fag beboer Lars Niel<strong>se</strong>n.<br />

Anne Jensdatter, Røjle, Vejlby, skifte 16.6.1785, fol. 64<br />

~ <strong>se</strong>lvejerhusmand Jens Jen<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Jens Jen<strong>se</strong>n, husmand, Vejlby<br />

Karen Jensdatter, 34 år ugift<br />

Dorthe Jensdatter, 29 år ugift<br />

Værge morbror gårdmand Niels Jen<strong>se</strong>n Holbæk, Risum, Asperup~<br />

Maren Sørensdatter, Kauslunde, skifte 1.8.1785, fol. 65<br />

~ <strong>se</strong>lvejer Eske Jen<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Anne Eskesdatter, 9 år<br />

Johanne Eskesdatter, 4 år<br />

Maren Eskesdatter, 7 uger<br />

Tilsynsværge morbror Christen Søren<strong>se</strong>n, Bøgelund, Vejlby, farbrødrene gårdmand Ole Jen<strong>se</strong>n, Røjle og<br />

<strong>se</strong>lvejer Jørgen Jen<strong>se</strong>n, Lampes gård.<br />

Der nævnes skøde fra enkemandens mor Maren Rasmusdatter samt en søster Elisabeth Jensdatter.<br />

Marthe Charlotte Krag hr. Schaldemo<strong>se</strong>s Handruplund, Gelsted, skifte 25.1.1785, fol. 67b<br />

~ sn. Christian Schaldemo<strong>se</strong><br />

Børn:<br />

Niels Schaldemo<strong>se</strong>, 2 år<br />

Anne Medea Schaldemo<strong>se</strong>, 6 år<br />

Cathrine Lisbeth Schaldemo<strong>se</strong>, 4 år<br />

Maren Sophie Schaldemo<strong>se</strong>, 2 måneder.<br />

Morfar hr. Krag, sognepræst i (Grekstad) sogn.<br />

HK 5-4-2-1, skov 0-5-3-0, sluttes 22.9.1785<br />

Hestepranger Asmus Gabriel Thombye, Angeln, Holsten, skifte 21.11.1778, fol. 70-82.<br />

Hos Anders Jørgen<strong>se</strong>n, Åbylund, Nørre Åby.<br />

Jens Michel<strong>se</strong>n, Frøbjerg, skifte 4.7.1785, fol. 82<br />

~ Maren Larsdatter, lavværge Peder Mad<strong>se</strong>n, gårdmand af byen<br />

Arvinger er 2 søstre:<br />

Karen Michelsdatter, 18 år tjener i Skovby<br />

Maren Michelsdatter, 14 år hos Anders Christen<strong>se</strong>n i Frøbjerg<br />

Værger morbrødre Jens Ander<strong>se</strong>n, husmand, Frøbjerg og Niels Ander<strong>se</strong>n husmand i Brunshu<strong>se</strong>.<br />

HK 3-6-0-1, skov 0-0-1-1.<br />

Afsluttes 22-12-1785.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

59


Ejendomshusmand Sigvald Niel<strong>se</strong>n sne<strong>dk</strong>er, Ejby (Sevald), skifte 15.1.1786, fol. 86, + 12.12.1785<br />

~ Maren Hansdatter, lavværge svoger Anders Han<strong>se</strong>n, husmand, Fjellerup<br />

Datter Anna Sigvaldsdatter, 3 år, født værge kroholder Anders Rasmus<strong>se</strong>n, Oden<strong>se</strong>. For ham mødte<br />

gårdmand Christen Ander<strong>se</strong>n, Ejby.<br />

Ud over stervbohu<strong>se</strong>t er et hus i Indslev-Tårup som beboes af Rasmus Michel<strong>se</strong>n.<br />

Selvejergårdmand Anders Peder<strong>se</strong>n, Gastrup, Nørre Åby, skifte 2.2.1787, fol. 87b<br />

~ Anna Andersdatter. Lavværge David Mad<strong>se</strong>n fra Balslev<br />

Datter Karen Andersdatter, ¼ år, formynder fars stedfar <strong>se</strong>lvejer Jørgen Jørgen<strong>se</strong>n, Byllerup<br />

Skøde 11.6.1785, HK 8-2-2-2 men noget er frasolgt 31.12.1785, nuværende HK 7-7-3-1 3/8. Forrige ejer af<br />

gården Jens Niel<strong>se</strong>n fremviste købekontrakt af 23.8.1784.<br />

Selvejer Niels Marcus<strong>se</strong>n, Kindstrup, Gelsted, skifte 24.10.1785, fol. 89b<br />

~ Anne Kirstine Jensdatter, lavværge <strong>se</strong>lvejer Niels Jen<strong>se</strong>n, Holme.<br />

Børn:<br />

Jens Niel<strong>se</strong>n, 17 år<br />

Anne Nielsdatter, 19 år<br />

Karen Nielsdatter, 14 år<br />

Værge farbror Rasmus Marcus<strong>se</strong>n i Hønnerup.<br />

Skøde 14.12.1778 fra Morten Niel<strong>se</strong>n Møller i As<strong>se</strong>ns, HK 6-1-2-2, <strong>se</strong>nere er frasolgt HK 1-1-0-0.<br />

2 hu<strong>se</strong> beboes af Nis Ol<strong>se</strong>n og Hans ?, hver af 6 fag.<br />

Sl. mands stedsøn Jens Jen<strong>se</strong>n, 21 år tjener i gården, curator Niels Han<strong>se</strong>n i Hønnerup, arv ifølge skifte<br />

27.6.1765 samt skifte efter bror Hans Jen<strong>se</strong>n 13.1.1766.<br />

Selvejergårdmand Jørgen Povl<strong>se</strong>n, Bubbel, Indslev, skifte 6.9.1785, fol. 91b<br />

~ Anne Christensdatter, lavværge Søren Rasmus<strong>se</strong>n af Bubbelgård<br />

Børn:<br />

Niels Jørgen<strong>se</strong>n, 13 år<br />

Anne Lisbeth Jørgensdatter, 21 år<br />

Anne Marie Jørgensdatter, 11 år<br />

Dorthe Jørgensdatter, 6 år<br />

Født værge husmand Christen Jørgen<strong>se</strong>n, Vejrslev, en halvbror til afdøde, som angav at han var eneste bror.<br />

Skøde 18.6.1783, HK 8-5-0-1. 2 hu<strong>se</strong> beboet af Jens Knud<strong>se</strong>n og Jens Jørgen<strong>se</strong>n.<br />

Selvejer Hans Ib<strong>se</strong>n, Skydebjerg Tårup, skifte 6.2.1786, fol. 95b<br />

~ 1 Karen Marie Nielsdatter, skifte 4.6.1776<br />

Børn:<br />

Riborg Hansdatter, 20 år<br />

Niels Han<strong>se</strong>n, 16 år<br />

Karen Hansdatter, 14 år<br />

Jep Han<strong>se</strong>n, 12 år<br />

Værge <strong>se</strong>lvejer Rasmus Niel<strong>se</strong>n, Nårup, Verninge<br />

~ 2 enken Anne Cathrine Pedersdatter, lavværge stedfar gårdmand Jens Bertel<strong>se</strong>n i Tårup i Sandager sogn<br />

Børn:<br />

Maren Hansdatter, 8 år<br />

Peder Han<strong>se</strong>n, 7 år<br />

Jens Han<strong>se</strong>n, 5 år<br />

Anna Marie Hansdatter, 3 år<br />

Formynder farbrødrene gårdmand <strong>se</strong>lvejer Jens Ib<strong>se</strong>n i Skydebjerg og gårdmand Jørgen Ib<strong>se</strong>n i Gelsted.<br />

HK 7-0-1-2<br />

Mette Pedersdatter, Gelsted Tårup, skifte 7.3.1786, fol. 97b<br />

~ <strong>se</strong>lvejergårdmand Niels Peder<strong>se</strong>n<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

60


Børn:<br />

Peder Niel<strong>se</strong>n, 6 år<br />

Anne Johanne Nielsdatter, 7 år<br />

Kirsten Nielsdatter, 2 år<br />

Gården er solgt til Anders Peder<strong>se</strong>n i Gelsted den 27.2.1786. HK 4-0-0-2.<br />

Enkemanden solgte gården for at børnene kunne få arv. Han fæster igen en gård på Erholm gods, som før var<br />

beboet af Rasmus Han<strong>se</strong>n i Gelsted Tårup.<br />

El<strong>se</strong> Pedersdatter, Møllehus, Kærum, skifte 9.6.1786, fol. 100b<br />

~ husmand Hans Peder<strong>se</strong>n, bø<strong>dk</strong>er<br />

Børn:<br />

Sid<strong>se</strong>l Hansdatter<br />

Maren Hansdatter<br />

Dorthe Hansdatter<br />

Anne Hansdatter<br />

Elisabeth Hansdatter<br />

Peder Han<strong>se</strong>n<br />

Alle umyndige, tilsynsværge Anders Jen<strong>se</strong>n i Kærumgård.<br />

Skøde 11.12.1779 fra Maren Ebbesdatter sl. Niels Rasmus<strong>se</strong>n murmesters<br />

Anna Jørgensdatter, Indslev, skifte 25.9.1786, fol. 102b<br />

~ 1 Oluf Han<strong>se</strong>n, skifte 9.3.1765<br />

Børn:<br />

Anna Olufsdatter, 23 år værge morbror Peder Han<strong>se</strong>n, Gadstrup<br />

Karen Olufsdatter ~ gårdmand Hans Niel<strong>se</strong>n, Båring<br />

~ 2 enkemanden gårdmand Hans Peder<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Ole Han<strong>se</strong>n, 20 år<br />

Peder Han<strong>se</strong>n, 13 år<br />

Dorthe Marie Hansdatter, 8 år.<br />

Enkemanden er fæster hos Peder Han<strong>se</strong>n i Gadstrup, som har haft gården i eje i over 20 år, han købte gården<br />

af Jørgen Lar<strong>se</strong>n i Ejby.<br />

Maren Larsdatter, Ejby, skifte 26.5.1787, fol. 104<br />

~ <strong>se</strong>lvejergårdmand Rasmus Jørgen<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Maren Rasmusdatter, 6 år<br />

Anne Cathrine Rasmusdatter, 5 år<br />

Værge den sl. kones far <strong>se</strong>lvejer Lars Niel<strong>se</strong>n i Kærby, Asperup.<br />

Skøde 11.12.1773 fra Niels Holme i Holme, HK 8-5-1-1.<br />

Gertrud Rasmusdatter, Harndrup, skifte 3.8.1787, fol. 106b<br />

~ <strong>se</strong>lvejer Morten Ander<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Anders Morten<strong>se</strong>n, 19 år<br />

Rasmus Morten<strong>se</strong>n, 12 år<br />

Hans Morten<strong>se</strong>n, 9 år<br />

Anne Dorthe Mortensdatter, 14 år<br />

Karen Maria Mortensdatter, 6 år<br />

Afsluttes fol. 132, 3.8.1787, 26.5.1788<br />

Jens Søren<strong>se</strong>n, <strong>se</strong>lvejer, Krybily, Fjelsted, skifte 3.8.1787, 108<br />

~ Anna Pedersdatter, skifte 1.11.1790, fol. 299<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

61


Børn:<br />

Peder Jen<strong>se</strong>n, <strong>se</strong>lvejergårdmand, Lykkegård, Fjelsted<br />

Maren Jensdatter, ugift hos moderen<br />

Anna Jensdatter, ugift hos moderen<br />

Skøde 29.6.1785, HK 0-7-0-0, skøde 11.6.1785 HK 0-2-3-0<br />

Dorthe Pedersdatter, Hoed, skifte 25.4.1787, fol. 111, afsluttes 1.11.1787<br />

~ <strong>se</strong>lvejergårdmand Rasmus Morten<strong>se</strong>n<br />

Arvinger er hendes søskende:<br />

Helbror husmand Anders Peder<strong>se</strong>n, Voldtofte<br />

Halvbror landsoldat Jørgen Peder<strong>se</strong>n, 20 år<br />

Halvsøster Karen Pedersdatter, 21 år<br />

Halvsøster Anne Pedersdatter, 18 år<br />

Skøder, 28.9.1771, 26.2.1773, HK 0-1-3-1<br />

Rasmus Marcus<strong>se</strong>n, Fjelsted, skifte 4.1.1788, fol. 114<br />

~ Karen Rasmusdatter, lavværge husmand Frederik Jen<strong>se</strong>n, husmand, Hårslev<br />

Børn:<br />

Jørgen Rasmus<strong>se</strong>n, 12 år<br />

Apelone Rasmusdatter, 8½ år<br />

Anne Cathrine Rasmusdatter, 5 år<br />

Værge fars søskendebarn husmand Peder Peder<strong>se</strong>n, Sletterød.<br />

Skøde 26.1.1778.<br />

Selvejer Niels Didrich<strong>se</strong>n, Voldtofte, Flemlø<strong>se</strong>, skifte 28.1.1788, fol. 115b<br />

~ Birthe Larsdatter<br />

Børn:<br />

Lars Niel<strong>se</strong>n fra As<strong>se</strong>ns<br />

Hans Niel<strong>se</strong>n fra Nørregård<br />

Anders Niel<strong>se</strong>n er i gården<br />

Jørgen Niel<strong>se</strong>n er i gården, de er alle myndige<br />

Birthe Nielsdatter, 33 år<br />

Mette Nielsdatter, 28 år<br />

Testamente af 28.7.1786. Enken meddelte at hendes datter Maren Nielsdatters ved Lars Christen<strong>se</strong>n i<br />

Stenderup avlede barn var død, og at sønnerne Lars og Hans Niel<strong>se</strong>n havde givet afkald 28.4.1784 på<br />

fædrene og mødrene arv.<br />

Selvejer Niels Lar<strong>se</strong>n, Ørsbjerg, skifte 8.3.1788, fol. 117<br />

~ Anne Cathrine Pedersdatter, lavværge Gorm Peder<strong>se</strong>n, Skallebølle<br />

Børn:<br />

Peder Niel<strong>se</strong>n, 14 år<br />

Lars Niel<strong>se</strong>n, 7 år<br />

Ingeborg Nielsdatter, 12 år<br />

Anne Kirstine Nielsdatter, 3 år<br />

Kirstine Nielsdatter, 1 år<br />

Værger farbror Hans Lar<strong>se</strong>n i Ørsbjerg og Anders Lar<strong>se</strong>n husmand i Ørsted.<br />

HK 4-6-1-1.<br />

Husmand Peder Jen<strong>se</strong>n, Nørre Åby, skifte 18.3.1788, fol. 119b, + 17.2.1788<br />

~ Anna Hansdatter, værge morbror <strong>se</strong>lvejer Jørgen Jen<strong>se</strong>n, Åby Margård<br />

Børn:<br />

Jens Peder<strong>se</strong>n, 9½ år<br />

Christen Peder<strong>se</strong>n, 5 år<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

62


Værge gårdmand Rasmus Jen<strong>se</strong>n, Fønskov under Wedelsborg som er farbror.<br />

Hus HK 0-4½-0-0.<br />

Ellen Christensdatter, Skydebjerg, skifte 22.3.1788, fol. 121b<br />

~ <strong>se</strong>lvejer Christen Niel<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Lars Christen<strong>se</strong>n¨<br />

Dorthe Christensdatter<br />

Værge farbror Anders Niel<strong>se</strong>n i Skydebjerg<br />

Karen Jørgensdatter, Gremmerlykke, Jordlø<strong>se</strong>, skifte 21.4.1788, fol. 122b<br />

~ Frederik Rasmus<strong>se</strong>n, skifte 2.7.1788<br />

Børn:<br />

Jørgen Frederik<strong>se</strong>n, 5 år<br />

Ingeborg Frederiksdatter, 14 år<br />

El<strong>se</strong> Frederiksdatter, 11 år<br />

Tilsynsværge <strong>se</strong>lvejer Søren Rasmus<strong>se</strong>n, Bubbelgård.<br />

Husmand Hans Jen<strong>se</strong>n, Indslev, skifte 21.4.1788, fol. 124b<br />

~ Karen Knudsdatter, lavværge Søren Knud<strong>se</strong>n, gårdmand, Indslev på Kærgård gods<br />

Børn:<br />

Jens Han<strong>se</strong>n 3½ år<br />

Mette Hansdatter 1½ år<br />

Værge farbror Jacob Jen<strong>se</strong>n, Balslev Mo<strong>se</strong>gård på Wedelsborg gods og Lars Jen<strong>se</strong>n gårdmand, Indslev på<br />

Kærgård gods.<br />

Anna Clemensdatter, Ebberup, skifte 21.2.1788, fol. 126<br />

~ husmand Anders Clau<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Claus Ander<strong>se</strong>n, 18 år<br />

Clemen Ander<strong>se</strong>n, 26 år<br />

Maren Andersdatter ~ soldat Jens Lar<strong>se</strong>n i Norby.<br />

Karen Pedersdatter, Køng, skifte 5.5.1788, fol. 128<br />

~ <strong>se</strong>lvejerhusmand Anders Lar<strong>se</strong>n<br />

Søn Hans Ander<strong>se</strong>n, 3 år.<br />

Hus HK 1-1-1-5/8.<br />

14.5.1788.<br />

Selvejergårdmand Jacob Erik<strong>se</strong>n, Vejrup, Indslev, skifte 8.5.1788, fol. 132b<br />

~ Anne Marie Larsdatter, lavværge Hans Rasmus<strong>se</strong>n, Kærby<br />

Datter Anne Jacobsdatter, 2½ år, værge farbror Peder Erik<strong>se</strong>n, Bubbel.<br />

Gårdens HK 3-0-3-0.<br />

27.5.1788.<br />

Selvejergårdmand Christen Han<strong>se</strong>n, Turup, skifte 2.7.1788, fol. 135b<br />

~ Mette Kirstine Pedersdatter, lavværge Jochum Jørgen<strong>se</strong>n, tjener Møllerknappe<br />

Børn:<br />

Hans Christen<strong>se</strong>n, 11 år<br />

Lars Christen<strong>se</strong>n, 9 år<br />

Ingeborg Christensdatter, 21 år<br />

Maren Christensdatter, 13 år<br />

Værger Bertel Han<strong>se</strong>n, tjener på Myllerup og Jørgen Han<strong>se</strong>n tjener i Barlø<strong>se</strong>, er begge farbrødre.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

63


Gårdens HK 3-0-0-0.<br />

Enkens ~ 1 Jep Oluf<strong>se</strong>n: en søn Peder Jep<strong>se</strong>n tjener Møllerknappe<br />

Maren Hansdatter, Køng, skifte 29.7.1788, fol. 137b<br />

~ <strong>se</strong>lvejerhusmand Jacob Jørgen<strong>se</strong>n, Køng<br />

Børn:<br />

Jørgen Jacob<strong>se</strong>n, 8 år<br />

Peder Jacob<strong>se</strong>n, 3 år<br />

Anne Jacobsdatter, 5 år<br />

Gertrud Jacobsdatter, 10 uger<br />

Ungkarl Jens Hvalsøe, Barlø<strong>se</strong> præstegård, skifte 13.4.1787, fol. 139b<br />

Trolovet jfr. Emmerenize Margrethe Sophie Wachmeister<br />

Arvinger hans søskende:<br />

Bror hr. Ole Hvalsøe, sognepræst i Barlø<strong>se</strong><br />

Bror + Hans Hvalsøe, Køng, hans børn:<br />

1. Jacob Han<strong>se</strong>n Hvalsøe, 32 år, student i Sjælland hos sognepræst Wellius i Herlufmagle.<br />

2. Valentin Han<strong>se</strong>n Hvalsøe, 28 år bager i Haderslev<br />

3. Elisabeth Maria Hvalsøe, 26 år under skiftet ~ Ammetoft, Vester Åby<br />

4. + Birgitte Sophie Hvalsøe<br />

5. Margrethe Marie Hvalsøe, 23 år + under skiftet ~ sognepræst Hans Jørgen Ammetoft, Vester Åby.<br />

14.4.1787. afsluttes 11.8.1788, fol. 153b:<br />

Prokurator Han<strong>se</strong>n fra Billesbølle mødte for Maria Cathrine Nielsdatter og hendes værge fra Hjorte og<br />

krævede af Valentin Han<strong>se</strong>n Hvalsøes arv, da han ved resolution fra stiftet var pålagt at betale Maria<br />

Cathrine Nielsdatter årlig 10 RD i 10 år til et uden ægteskab i året 1779 avlet og endnu i live værende<br />

drengebarn. Flere andre kreditorer mødte. Sluttes fol. 154b.<br />

Selvejergårdmand Clemen Han<strong>se</strong>n, Kaslund, skifte 7.7.1788, fol. 154b<br />

~ Maren Jensdatter, lavværge gdm. Peder Jen<strong>se</strong>n, Stubberup, under Wedelsborg<br />

Børn:<br />

Judith Clemensdatter, 12½ år<br />

Jens Clemen<strong>se</strong>n, 10 år<br />

Niels Clemen<strong>se</strong>n, 7 år<br />

Lars Clemen<strong>se</strong>n, 5 år<br />

Hans Clemen<strong>se</strong>n, 1 år<br />

Værge den afdødes halvbroder Hans Peder<strong>se</strong>n <strong>se</strong>lvejergårdmand i Sandager<br />

Gårdens HK 8-5-3-2. Endvidere et bolsted på HK 1-5-3-2 beboet af Simon Gorm<strong>se</strong>n i Kaslund.<br />

I en kontrakt af 3.7.1786 mellem afdøde og bror Hans Peder<strong>se</strong>n nævnes deres mor Karen Clemensdatter og<br />

en bror Jens Peder<strong>se</strong>n.<br />

15.8.1788.<br />

Marie Hedevig Knap, Strib, skifte 12.8.1786, fol. 159b<br />

Enke efter færgemand Christopher Niel<strong>se</strong>n, skifte 19.11.1769, afsluttet 7.3.1770.<br />

Arving hendes bror sognepræst Nicolaj Knob, Grerup og Skanderup sogne i Jylland.<br />

12.9.1786, 13.9.1786, 29.1.1787 (fol 188), 31.3.1788 (fol. 197), 1.4.1788, 8.9.1788 afsluttet fol. 206.<br />

Selvejergårdmand Peder Palle<strong>se</strong>n, Svenstrup, skifte 16.6.1788, fol. 206b<br />

~ 1 Anne Margrethe Larsdatter, skifte 18.4.1782<br />

Datter Gertrud Christine Pedersdatter, 9 år, værge morbror bolsmand Lars Lar<strong>se</strong>n, Skovshøjrup<br />

~ 2 Dorthea Hansdatter, lavværge far gårdmand Hans Han<strong>se</strong>n i Indslev Tårup<br />

Søn Hiere Peder<strong>se</strong>n, 2 år, værge fasters mand bolsmand Anders Ander<strong>se</strong>n i Ejby.<br />

Gårdens HK 2-6-3-2. 3.11.1788.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

64


Morten Niel<strong>se</strong>n Møller, Strandmøllen ved As<strong>se</strong>ns, skifte 18.9.1786, fol. 209b<br />

Enkemand efter Kirstine Marie Jørgensdatter<br />

Børn:<br />

Jørgen Morten<strong>se</strong>n, er myndig, har overtaget møllen<br />

Pernille Mortensdatter ~ værtshusholder Nicolaj Grønfelt, As<strong>se</strong>ns<br />

Maren Mortensdatter ~ Jens Beck, møller, Faurskov<br />

Johanne Mortensdatter ~ Niels Christian<strong>se</strong>n, møller i Fredericia<br />

+ Maria Mortensdatter (skifte fol. 221) ~ Niels Jen<strong>se</strong>n, Holmegård<br />

Hendes børn: søn Morten 17-18 år, datter Anna 20 år.<br />

10.12.1762 får Morten Niel<strong>se</strong>n fra Frederiksgave mølle tilladel<strong>se</strong> til uskiftet bo.<br />

17.10.1786.<br />

Skøde på Strandmøllen fra Peder Helle<strong>se</strong>n, As<strong>se</strong>ns 11.12.1767.<br />

Afskrift af flere skøder på gårde, panteobligationer m.v.<br />

30.11.1786, fol. 230b henvisning til skiftebreve:<br />

19.4.1770 i Høe efter gårdmand Peder Mad<strong>se</strong>ns hustru Kirsten Christensdatter<br />

22.5.1773 i Dreslette efter en afdød enke Maren Pedersdatter<br />

3.5. oh 1.6.1773 i Favrskov Mølle efter møller Anders Ander<strong>se</strong>ns hustru Karen Jørgensdatter<br />

7.5.1776 i Hjerup efter husmand Niels Lar<strong>se</strong>n.<br />

Endvidere flere afkald. 22.12.1788 fol. 244.<br />

Selvejergårdmand Anders Niel<strong>se</strong>n, Brangstrup, Nørre Åby, skifte 26.2.1789, fol. 244b<br />

~ Marie Jørgensdatter, lavværge bror Jørgen Jørgen<strong>se</strong>n, Køng<br />

Børn:<br />

Mariane Andersdatter, 11 år<br />

Mette Cathrine Andersdatter, 3 år<br />

Værge for ældste pige Jørgen Lar<strong>se</strong>n, Hyllegård, Svenstrup og for den yngste Christen Rasmus<strong>se</strong>n i Nørre<br />

Åby.<br />

Skøde 11.12.1778, HK 5-2-1-0<br />

Hans Han<strong>se</strong>n, Hedehu<strong>se</strong>t, Nørre Åby mark, skifte 14.3.1789, fol. 246b<br />

- han var for længe siden fros<strong>se</strong>t ihjel på marken.<br />

~ Karen Henriksdatter, lavværge Christen Rasmus<strong>se</strong>n, gårdmand, Nørre Åby, skifte 13.1.1798<br />

Børn:<br />

Hans Han<strong>se</strong>n, 7 år<br />

Kirsten Hansdatter, 10 1/4 år<br />

Værge gårdmand Anders Søren<strong>se</strong>n, Nørre Åby.<br />

Skøde fra gårdmand Anders Søren<strong>se</strong>n, Nørre Åby til afdøde 15.12.1783.<br />

Hu<strong>se</strong>ts HK 20 tønder sædelands størrel<strong>se</strong>.<br />

Dorthe Andersdatter, Roerslev, skifte 24.4.1789, fol. 248<br />

~ 1 Jesper Han<strong>se</strong>n, skifte 29.6.1773<br />

Karen Jespersdatter ~ gårdmand Peder Mad<strong>se</strong>n, Båring, under Kærgård<br />

Kirsten Jespersdatter, 19 år er hjemme, født værge gårdmand Jens Han<strong>se</strong>n, Blanke<br />

~ 2 <strong>se</strong>lvejergårdmand Anders Han<strong>se</strong>n<br />

Gårdens HK 9-3-1-0.<br />

Skifte efter Jesper Han<strong>se</strong>ns søn Anders Jesper<strong>se</strong>n 4.9.1781.<br />

Selvejer Frederik Rasmus<strong>se</strong>n Bagger, Gremmerlykkehus, Indslev, skifte 2.7.1788, fol. 250b<br />

Han døde 9.6.1788<br />

Enkemand efter Karen Jørgensdatter, skifte 21.4.1788<br />

Ingeborg Frederiksdatter, 14 år<br />

El<strong>se</strong> Frederiksdatter, 11 år<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

65


Jørgen Frederik<strong>se</strong>n, 5 år<br />

Værge farbror Absalon Rasmus<strong>se</strong>n, husmand, Nørre Åby, tilsynsværge <strong>se</strong>lvejer Søren Rasmus<strong>se</strong>n,<br />

Bubbelgård.<br />

Et hus i Vis<strong>se</strong>nbjerg Heiberghus, HK 0-2-1-1, beboer Hans Rasmus<strong>se</strong>n.<br />

6.7.1789<br />

Anne Cathrine Jespersdatter, Skydebjerg, skifte 9.11.1789, fol. 261<br />

~ <strong>se</strong>lvejerhusmand Hans Han<strong>se</strong>n<br />

Anders Han<strong>se</strong>n, 7 år<br />

Jesper Han<strong>se</strong>n, 2 år<br />

Kirsten Hansdatter, 5 år<br />

Hu<strong>se</strong>t har en lille kålhave på en skæppe lands størrel<strong>se</strong>.<br />

Rasmus Mad<strong>se</strong>n, Vejrup, Indslev, skifte 14.1.1790, fol. 262<br />

~ 1 Karen Simonsdatter, skifte 5.5.1755<br />

Hans Rasmus<strong>se</strong>n, 40 år, gårdmand i Kærbyholm<br />

Simon Rasmus<strong>se</strong>n, 35 år, gårdmand i Brangstrup<br />

~ 2 Karen Rasmusdatter, skifte sluttet 11.10.1784<br />

Sn. Mads Rasmus<strong>se</strong>n, 34 år, Nørre Åby<br />

Rasmus Rasmus<strong>se</strong>n, 25 år, Nørre Åby<br />

Christen Rasmus<strong>se</strong>n, 22 år, er hjemme<br />

Karen Rasmusdatter ~ <strong>se</strong>lvejer Jørgen Ander<strong>se</strong>n, Nørre Åby<br />

Anna Rasmusdatter ~ <strong>se</strong>lvejer Anders Han<strong>se</strong>n, Hårslev<br />

~ 3enken Kirstine Marie Sørensdatter, lavværge far husmand Søren Jen<strong>se</strong>n, Fyllested<br />

Lars Rasmus<strong>se</strong>n, 5 år<br />

Karen Dorthea Rasmusdatter, 3 år<br />

Maren Rasmusdatter, ½ år<br />

Værger <strong>se</strong>lvejergårdmand Jørgen Ander<strong>se</strong>n, Nørre Åby og (farbrødre) Hans Rasmus<strong>se</strong>n, Simon Rasmus<strong>se</strong>n<br />

og Rasmus Rasmus<strong>se</strong>n.<br />

Selvejerhusmand Anders Rasmus<strong>se</strong>n bø<strong>dk</strong>er, Kærby, Asperup, skifte 11.2.1790, fol. 263<br />

~ Anna Andersdatter, lavværge <strong>se</strong>lvejergårdmand Jens Rasmus<strong>se</strong>n, Kærby<br />

Børn:<br />

Rasmus Ander<strong>se</strong>n, 18 år tjener<br />

Anne Dorthea Andersdatter, 21 år tjener<br />

Maren Andersdatter, 12 år hjemme<br />

Værge mosters mand <strong>se</strong>lvejergårdmand Morten Han<strong>se</strong>n, Vejrup<br />

Stedets HK 0-1-1-1.<br />

Dorthea Pedersdatter Holm, Kærsgård og Hol<strong>se</strong>gård, skifte 8.4.1790, fol. 265b<br />

~ krigsråd Wedel, som agter at indgå nyt ægteskab.<br />

Testamente af 14.12.1753 om uskiftet bo og 11500 RD til fordeling mellem arvingerne.<br />

Fordelingen foregik på Wedelsborg, hvor pengene var deponeret.<br />

Arvingerne var:<br />

Præsten hr. Steenbuch, Uggerslev, hans børn: Døtrene Ovidia, Karen, Dorthea, Anne.<br />

Sne<strong>dk</strong>ermester Christian Bruun, København som arving efter sin afdøde hustru Christiane Gethel ifølge<br />

testamente af 20.11.1789.<br />

Købmand Hans Bryde Holst, As<strong>se</strong>ns og hans bror farversvend Niels Henrik<strong>se</strong>n Holst, København.<br />

Fru kancelliråd<strong>se</strong>nke Hvalsøe<br />

Maren Wederking Pejrup.<br />

Enken Christiane Schmidt sl. Kaa<strong>se</strong>r og Jen<strong>se</strong>nii, hendes børn: Christian Christopher, Niels Krabbe,<br />

Christine, Birthe Kirstine, Anne Margrethe, som all er myndige.<br />

Præsten hr. Arensbach i Fanderup.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

66


Hr. Arensbach i Ejlby.<br />

Hr. Mygind i Nørre Åby på sin hustrus vegne.<br />

Fol. 267 er en forklaring på slægtsforholdene og en <strong>afskrift</strong> af testamentet.<br />

Selvejer Anders Ander<strong>se</strong>n, Fjellerup, skifte 20.4.1790, fol. 269b<br />

~ Anne Kirstine Pedersdatter, lavværge bror <strong>se</strong>lvejer Peder Møller, Fjelsted.<br />

Børn:<br />

Ole Ander<strong>se</strong>n, 14 år<br />

Anne Marie Andersdatter, 12 år<br />

Karen Andersdatter, 9 år.<br />

Værge <strong>se</strong>lvejer Jørgen Ander<strong>se</strong>n, Sletterød.<br />

Der var tilladel<strong>se</strong> til uskiftet bo.<br />

Fol. 270 underskriver enkens myndige søn Jens Niel<strong>se</strong>n, Vejrup<br />

Selvejerbolsmand Morten Ander<strong>se</strong>n, Harndrup, skifte 26.3.1789, fol. 270<br />

~ 1 Gertrud Rasmusdatter, skifte 26.3.1788<br />

Børn:<br />

Anders Morten<strong>se</strong>n, 20 år tjener på Sjælland<br />

Rasmus Morten<strong>se</strong>n, 15 år<br />

Hans Morten<strong>se</strong>n, 10 år<br />

Anne Dorthea Mortensdatter, 18 år<br />

Karen Marie Mortensdatter, 7 år<br />

Værge farbror gårdmand Lars Ander<strong>se</strong>n, Harndrup<br />

Gårdens HK 2-0-3-0.<br />

9.5.1789. 5.11.1789.<br />

Fol. 273: inderste Maren Nielsdatter har frit husværel<strong>se</strong> sin livstid.<br />

26.6.1790, afsluttes fol. 286.<br />

Selvejergårdmand Rasmus Peder<strong>se</strong>n, Køng, skifte 4.5.1790, fol. 273b<br />

~ 1 Karen Hansdatter, skifte 14.1.1782<br />

Datter Maren Rasmusdatter, 10 år<br />

~ 2 enken Kirsten Jørgensdatter, lavværge far gårdmand Jørgen Simon<strong>se</strong>n, Snave<br />

Børn:<br />

Jørgen Rasmus<strong>se</strong>n, 4 år<br />

Karen Rasmusdatter, 2 år<br />

Værge farbror Lars Ander<strong>se</strong>n i Køng.<br />

2.6.1790 tilsynsværge er smeden Jørgen Frederik<strong>se</strong>n, Kirke Søby og gårdmand Jacob Jørgen<strong>se</strong>n, Glamsbjerg.<br />

HK 11-2-2-2. 2 hu<strong>se</strong> på gårdens grund fæstere: Lars Ander<strong>se</strong>n og Niels Knud<strong>se</strong>n.<br />

Selvejer Jacob Henrik<strong>se</strong>n, Uhrskov, Orte, skifte 22.6.1790, fol. 277<br />

~ Karen Nielsdatter, lavværge Christen Niel<strong>se</strong>n, Skydebjerg<br />

Datter Anne Johanne Jacobsdatter, 22 år<br />

Værge farbror Anders Henrik<strong>se</strong>n i gården.<br />

Gården er med stuehus 18 fag øst-vest. Ladehus med heste- og kostald på 32 fag samt en længe på 12 fag.<br />

Skøde 5.4.1774, HK 2-2-0-0, skov 0-3-2-1.<br />

Selvejer Anders Jørgen<strong>se</strong>n, Åhus, Pejrup, skifte 21.6.1790, fol. 278b<br />

~ Kirstine Marie Hansdatter, lavværge <strong>se</strong>lvejer Niels Christen<strong>se</strong>n, Skalbjerg<br />

Børn:<br />

Jørgen Ander<strong>se</strong>n, 19 år tjener fru Klingenberg i As<strong>se</strong>ns<br />

Hans Peder Ander<strong>se</strong>n, 12 år<br />

Lars Christian Ander<strong>se</strong>n, 8 år<br />

Anne Cathrine Andersdatter, 16 år<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

67


Kirstine Andersdatter, 14 år<br />

Værge ?<br />

Enkens bror er Hans Hagendahl i Oden<strong>se</strong>.<br />

Rasmus Lar<strong>se</strong>n, Skovshøjrup, skifte 25.6.1790, fol. 280b<br />

~ 1 intet navn angivet, skifte 11.5.1768 datter Anne Rasmusdatter<br />

~ 2 enken Apelone Hansdatter, værge bror Rasmus Han<strong>se</strong>n, Skovshøjrup<br />

Børn:<br />

Lars Rasmus<strong>se</strong>n, 13 år<br />

Hans Rasmus<strong>se</strong>n, 4 år<br />

Ole Rasmus<strong>se</strong>n ½ år<br />

Anne Marie Rasmusdatter, 21 år<br />

Mette Rasmusdatter, 15 år<br />

Karen Rasmusdatter, 9 år<br />

Kirsten Rasmusdatter 7 år<br />

Formynder Peder Lar<strong>se</strong>n, Skovs Højrup<br />

Jens Peder<strong>se</strong>n, Allersvrå, skifte 25.6.1790, fol. 281b<br />

~ Anna Kirstine Jensdatter, værge møller Jørgen Truel<strong>se</strong>n, Hybæks mølle.<br />

Tilladel<strong>se</strong> til uskiftet bo.<br />

Børn:<br />

Jens Peder<strong>se</strong>n, 7 år skal nok være Peder Jen<strong>se</strong>n, 7 år)<br />

Maren Jensdatter, 8 år<br />

Anne Johanne Jensdatter 3½ år<br />

Værge den sl. mands far Peder Jen<strong>se</strong>n, Mo<strong>se</strong>gård.<br />

Mette Hannibalsdatter, Kingstrup, skifte 14.1.1790, fol. 286<br />

~ <strong>se</strong>lvejerhusmand Peder Søren<strong>se</strong>n bø<strong>dk</strong>er<br />

Børn:<br />

Hans Peder<strong>se</strong>n, 4 år<br />

Karen Pedersdatter, 2 år<br />

Mette Sophie Pedersdatter, 6 uger.<br />

HK 0-3-0-0.<br />

Forpagter Jeppe Lar<strong>se</strong>n Smidt, Billesbølle, skifte 11.7.1790, fol. 287b<br />

~ 1 ?<br />

Børn:<br />

Frederikke Kar<strong>se</strong>n Smidt<br />

Sophie Smidt<br />

Tilsynsværge Christian Møller, Fjelsted.<br />

12.7.1790, 9.8.1790. Værge farbror Mads Lar<strong>se</strong>n smed i Gadslev sogn, Koldinghus amt.<br />

Skøde på stedet Gremmerlykkehus HK 7-1-3-0.<br />

Fortsættes. 23.10.1790, fol. 298b. Fortsættes 28.12.1791, fol. 345, fortsætter 1.5.1792 fol. 349, fortsætter fol.<br />

359 til fol. 367b. Fortsætter 1.5.1792 i næste protokol fol. 18, afsluttes fol. 22.<br />

Maren Jensdatter, Kaslund, skifte 2.8.1790, fol. 294<br />

~ 1 Clemen Han<strong>se</strong>n, skifte 7.7.1788<br />

Børn:<br />

Jens Clemen<strong>se</strong>n, 12 år<br />

Niels Clemen<strong>se</strong>n, 7 år<br />

Lars Clemen<strong>se</strong>n, 5 år<br />

Hans Clemen<strong>se</strong>n, 3 år<br />

Judith Clemensdatter, 14 år<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

68


Værge afdødes bror Peder Jen<strong>se</strong>n, Stubberup<br />

~ 2 <strong>se</strong>lvejer Jørgen Søren<strong>se</strong>n.<br />

Fortsættes 7.9.1790 fol. 296 og afsluttes. Børnenes værge nævnes som farbror Hans Peder<strong>se</strong>n, Sandagergård.<br />

Anna Larsdatter, Dreslette, skifte 30.8.1790, fol. 295b<br />

~ Hans Han<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Hans Han<strong>se</strong>n, 13 år<br />

Lars Han<strong>se</strong>n, 11 år<br />

Jørgen Han<strong>se</strong>n, 9 år<br />

Værge morbror husmand Lars Lar<strong>se</strong>n, Køng Højrup<br />

Selvejer Peder Jen<strong>se</strong>n, Brenderup, skifte 30.9.1790, fol. 296b<br />

Børn:<br />

Jørgen Peder<strong>se</strong>n, 24 år er på rej<strong>se</strong> til Ostindien<br />

Mette Pedersdatter ~ gårdmand Jørgen Han<strong>se</strong>n, Kødstrup<br />

Christiane Pedersdatter ~ Oluf Knud<strong>se</strong>n på stedet.<br />

Farbror Christen Jen<strong>se</strong>n mødte for Jørgen Peder<strong>se</strong>n.<br />

Kontrakt på stedet til Oluf Jen<strong>se</strong>n 25.1.1786.<br />

Anna Pedersdatter, Krybily, Fjelsted, skifte 1.11.1790, fol. 299<br />

Enke efter Jens Søren<strong>se</strong>n, skifte 3.8.1787, fol. 108<br />

Børn:<br />

Christian Lar<strong>se</strong>n, 44 år vides ikke hvor er<br />

Peder Jen<strong>se</strong>n, 38 år<br />

Anna Jensdatter, 31 år<br />

Maren Jensdatter, 36 år.<br />

HK 2-0-1-0<br />

Fortsættes 13.12.1790, fol. 305. Fortsættes 18.6.1791, fol. 315, afsluttes fol. 319. Afskrifter af diver<strong>se</strong><br />

dokumenter.<br />

Anne Dorthe Madsdatter, Kærbyholm, skifte 2.11.1790, fol. 301<br />

~ <strong>se</strong>lvejergårdmand Hans Rasmus<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Anders Han<strong>se</strong>n, 15 år<br />

Mads Han<strong>se</strong>n, 10 år.<br />

Tilsynsværger afdødes brødre <strong>se</strong>lvejer Søren Mad<strong>se</strong>n, Båring og <strong>se</strong>lvejer Hans Mad<strong>se</strong>n, Brangstrup.<br />

Gården HK 7-1-2-13/4 skøde 3.12.1784.<br />

Et hus i Skovs Højrup HK 0-3-1-1, skøde 11.6.1782<br />

Enkemandens bror Rasmus Rasmus<strong>se</strong>n.<br />

Selvejergårdmand Peder Han<strong>se</strong>n, Gadstrup, skifte 25.11.1790, fol. 303b, + 23.10.1790<br />

~ Mariane Christensdatter, lavværge stedfar gårdmand Peder Ander<strong>se</strong>n, Viby<br />

Børn:<br />

Hans Peder<strong>se</strong>n, 13 år<br />

Christen Peder<strong>se</strong>n, 11 år<br />

Mads Peder<strong>se</strong>n, 7 år<br />

Maren Pedersdatter, 9 år<br />

Formynder gårdmand Søren Christen<strong>se</strong>n, Husby for Hans og Mads, gårdmand Hans Christen<strong>se</strong>n, Viby for de<br />

to andre.<br />

Skøde 11.6.1763, HK 8-3-2-0.<br />

Skøde 21.5.1761 gård i Indslev HK 4-3-3-0, fæstet af Hans Peder<strong>se</strong>n.<br />

Skøde 28.7.1758, hus i Åbylund beboer Jens Han<strong>se</strong>ns enke, HK 0-1-0-0.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

69


Et hus på gårdens grund, beboer Hans Erik<strong>se</strong>n.<br />

Bodil Rasmusdatter, Hoed, skifte 31.1.1791, fol. 305b<br />

~ <strong>se</strong>lvejergårdmand Lars Erik<strong>se</strong>n.<br />

Børn:<br />

Jens Lar<strong>se</strong>n<br />

Erik Lar<strong>se</strong>n<br />

Rasmus Lar<strong>se</strong>n<br />

Hans Lar<strong>se</strong>n<br />

Anna Larsdatter<br />

Tilsynsværge morbror gårdmand Morten Rasmus<strong>se</strong>n, Voldtofte.<br />

Anne Margrethe Madsdatter, Kingstrup, Gelsted, skifte 17.3.1791, fol. 306b<br />

~ gårdmand Hans Søren<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Mads Han<strong>se</strong>n, 5 år<br />

Søren Han<strong>se</strong>n, 3 år<br />

Mette Sophie Hansdatter, 7 år<br />

Anne Cathrine Hansdatter, 24 uger<br />

Tilsynsværge Mads Lar<strong>se</strong>n, Lunge<br />

Skøde 11.9.1782, HK 6-2-0-2, noget er frasolgt så HK er 5-0-0-2.<br />

Anne Margrethe Rasmusdatter, Turup, skifte 2.5.1791, fol. 308<br />

~ husmand Jørgen Peder<strong>se</strong>n<br />

Arvingerne er hendes<br />

Mor Anne Cathrine Rasmusdatter ~ gårdmand Anders Rasmus<strong>se</strong>n, Ebberup<br />

Helbror Anders Rasmus<strong>se</strong>n, 29 år tjener i Voldtofte<br />

Helsøster Karen Rasmusdatter, 24 år tjener Frederiksgave<br />

Halvsøster Maren Andersdatter, 14 år hos far.<br />

Fortsættes 31.5.1791, fol. 312b, afsluttes fol. 314b.<br />

Skøde 21.6.1790 HK 0-4-2-1½ samt skøder på noget jord.<br />

Selvejer Hans Jen<strong>se</strong>n Erreboe, Skydebjerg, skifte 5.5.1791, fol. 308b<br />

~ El<strong>se</strong> Sørensdatter, lavværge Knud Christen<strong>se</strong>n (i Ore)<br />

Børn:<br />

Anders Han<strong>se</strong>n, 25 år tjener på Billesbølle<br />

Maren Hansdatter, 24 år ~ Knud Jen<strong>se</strong>n på stedet<br />

Margrethe Hansdatter, 16 år<br />

Karen Hansdatter 19 år<br />

Lisbeth Hansdatter, 12 år<br />

Johanne Hansdatter, 11 år<br />

Skøde 11.6.1786, HK 2-4-3-0.<br />

Enkens bror Jørgen Søren<strong>se</strong>n tjener her i byen.<br />

Aftægtsmand Christen Henning<strong>se</strong>n, Asperup, skifte 24.5.1791, fol. 311b<br />

Enkemand efter Bodil Christensdatter død for 2 år siden, der er ikke holdt skifte efter hende.<br />

Hendes søn var Rasmus Stephen<strong>se</strong>n som ejer stedet, og som for mere end 20 år siden havde overtaget det.<br />

Bodil Christensdatters børn:<br />

1. + Karen Stephensdatter ~ Niels Jørgen<strong>se</strong>n, Kærby, hendes børn:<br />

1a Anne Kirstine Nielsdatter ~ <strong>se</strong>lvejer Anders Niel<strong>se</strong>n, Fjelsted<br />

1b Maren Nielsdatter, hjemme hos far<br />

2. Maren Stephensdatter ~ Rasmus Lar<strong>se</strong>n Munk, Roerslev<br />

3. Christen Stephen<strong>se</strong>n, husmand, Åbylund<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

70


4. Margrethe Stephensdatter enke efter fæstegårdmand Niels Ander<strong>se</strong>n, Båring<br />

5. Rasmus Stephen<strong>se</strong>n som bebor gården.<br />

Christen Henning<strong>se</strong>ns arvinger:<br />

1. bror + Niels Henning<strong>se</strong>n har boet i Skalbjerg, Vis<strong>se</strong>nbjerg<br />

Hans søn Peder Niel<strong>se</strong>n tjener Anders Knud<strong>se</strong>n i Højme.<br />

2. søster + Johanne Henningsdatter, Oden<strong>se</strong>, hendes børn<br />

Søn Rasmus Faaborg, præst i Ullerup<br />

Søn Jacob Faaborg, degn i Gudbjerg<br />

Søn Henning Faaborg, præst på Avernakø og 2 døtre, som ikke vides hvor er.<br />

3. søster + Inger Henningsdatter ~ Hans Plov, bor hos Jørgen Han<strong>se</strong>n i Brylle, hendes børn:<br />

Jørgen Han<strong>se</strong>n, gårdmand, Brylle<br />

Niels Han<strong>se</strong>n tjener Mollerup præstegård i Jylland<br />

Rasmus Han<strong>se</strong>n skal opholde sig på Sjælland.<br />

Aftægtskontrakt 19.12.1768, læst Båg herred 10.7.1772.<br />

Selvejergårdmand Hans Jen<strong>se</strong>n, Hjortholm, skifte 20.6.1791, fol. 319b<br />

~ Anna Pedersdatter, lavværge gårdmand Ole Han<strong>se</strong>n, Køng Højrup<br />

Børn:<br />

Jens Han<strong>se</strong>n, 5 år<br />

Anne Hansdatter, 13 år<br />

Ellen Hansdatter, 11 år<br />

Maren Hansdatter, 9 år<br />

Værge afdødes bror Niels Jen<strong>se</strong>n, Blangstrup og bror forpagter Christen Jen<strong>se</strong>n, Nybøllegård.<br />

Skøde 28.2.1778, HK 5-1-1-2, skov 0-7-1-0.<br />

Karen Stephensdatter, Kærby, skifte 4.7.1791, fol. 322b, + for 3 år siden<br />

~ Niels Jørgen<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Anne Kirstine Nielsdatter ~ <strong>se</strong>lvejergårdmand Anders Niel<strong>se</strong>n, Fjelsted<br />

Maren Nielsdatter, 27 år hos far.<br />

Skøde 28.9.1761 fra hr. Laurits Hviid, HK 4-1-0-1 samt skøde på jord 11.6.1790.<br />

Dorthe Bertelsdatter, Skovs Højrup, skifte 1.8.1791, fol. 326<br />

~ <strong>se</strong>lvejer Jørgen Niel<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Johan Jørgen<strong>se</strong>n, 13 år<br />

Niels Jørgen<strong>se</strong>n, 3 år<br />

Stine Jørgensdatter, 11 år<br />

Skøde 11.12.1781, skøde 30.3.1789. HK ialt 1-0-1-2<br />

Selvejerhusmand Palle Christian Knud<strong>se</strong>n bø<strong>dk</strong>er, Brenderup, skifte 15.8.1791, fol. 328<br />

~ Anna Andersdatter, lavværge bror Frederik Ander<strong>se</strong>n møller, Ågård mølle<br />

Hans arvinger:<br />

1. en faster + Anne Nielsdatter ~ + husmand Jeppe Niel<strong>se</strong>n, Skovs Højrup<br />

1.a. Niels Ib<strong>se</strong>n over 30 år, går omkring i landet og betler, for ham mødte hans stedfar husmand Mathias<br />

Rasmus<strong>se</strong>n, Båring.<br />

2. en farbror + Ole Knud<strong>se</strong>n, hans 2 børn, som begge er døde:<br />

2.a.+ Knud Ole<strong>se</strong>n, Svenstrup, hans 5 børn:<br />

2.a.1. + Antoni Knud<strong>se</strong>n<br />

2.a.1.a Christen Ulrich Antoni<strong>se</strong>n, 18 år hos mor i Bøjel, Torning sogn, Viborg<br />

2.a.2. husmand Ole Knud<strong>se</strong>n, Vejlby<br />

2.a.3. husmand Hans Nicolaj Knud<strong>se</strong>n, Brenderup<br />

2.a.4. Ingeborg Knudsdatter enke efter husmand sne<strong>dk</strong>er Rasmus Søren<strong>se</strong>n, Asperup<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

71


2.a.5. Anne Helene Knudsdatter ~ Peder Marcus<strong>se</strong>n (?) i København<br />

2.b. + Anna Olesdatter ~ Peder Jørgen<strong>se</strong>n i (?hu<strong>se</strong>t) ved Rugård<br />

2.b.1. Jørgen Peder<strong>se</strong>n, i Englerup mølle ved Ringsted<br />

2.b.2. Jochum Peder<strong>se</strong>n i (Laufledhu<strong>se</strong>t)<br />

2.b.3. Ole Peder<strong>se</strong>n, i Sallinglunde mølle ved Fåborg<br />

3. moster Mette Christensdatter ~ Niels Jen<strong>se</strong>n, indsidder hos søn husmand Jens Niel<strong>se</strong>n, Strandby under<br />

Løgismo<strong>se</strong><br />

4. moster + Karen Jørgensdatter ~ Søren Peder<strong>se</strong>n<br />

4.a. Peder Søren<strong>se</strong>n, borger og feldbereder i Kolding<br />

4.b. Maren Sørensdatter ~ hørsvinger Jens Christen<strong>se</strong>n, Vedtofte<br />

4.c. + Apelone Sørensdatter ~ Henning Morten<strong>se</strong>n<br />

4.c. 1. Christine Margrethe Henningsdatter, 15 år, i Vaj<strong>se</strong>nhu<strong>se</strong>t i Flensborg<br />

4.c.2. Eva Henningsdatter, 13 år tjener i Flensborg.<br />

Der var testamente, men endnu ikke kommet tilbage fra kancelliet.<br />

Fortsættes 26.9.1791, fol. 332, fortsættes og afsluttes fol. 338.<br />

Maren Cathrine Nielsdatter, Harndrup, skifte 20.8.1791, fol. 330b<br />

~ <strong>se</strong>lvejergårdmand Hans Søren<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Niels Han<strong>se</strong>n, 6 år<br />

Anna Margrethe Hansdatter, 7 år<br />

Anna Hansdatter, 5 år<br />

Skøde 11.12.1783, 11.12.1790, HK 8-6-3-½, skov 0-0-2-0.<br />

Et hus beboet af Peder Han<strong>se</strong>n på gårdens grund.<br />

Fortsættes 29.9.1791, fol. 332b sluttes.<br />

Husmand Jens Jen<strong>se</strong>n, Åbylund, skifte 14.10.1791, fol. 333b<br />

~ Anna Margrethe Michelsdatter, lavværge Mads Jørgen<strong>se</strong>n, Åbylund<br />

Børn:<br />

Jens Jen<strong>se</strong>n, 25 år<br />

Niels Jen<strong>se</strong>n, 14 år<br />

Ellen Jensdatter, 22 år<br />

Marie Jensdatter, 20 år<br />

Gårdmand Anders Lar<strong>se</strong>n, Kingstrup Ellegård, skifte 18.10.1791, fol. 334<br />

I fæstegård ejet af gårdmand Niels Lar<strong>se</strong>n, Fjelsted<br />

~ Dorthe Pedersdatter, lavværge <strong>se</strong>lvejergårdmand Hans Peder<strong>se</strong>n, Hønnerup<br />

Børn:<br />

Lars Ander<strong>se</strong>n, 27 år, <strong>se</strong>lvejergårdmand, Store Stæremo<strong>se</strong>, Brendekilde<br />

Peder Ander<strong>se</strong>n, 24 år<br />

Maren Andersdatter, 16 år<br />

Værge farbror Niels Lar<strong>se</strong>n, Fjelsted.<br />

Selvejerhusmand Peder Morten<strong>se</strong>n, Køng Højrup, skifte 29.10.1791, fol. 337<br />

~ 1 Anne Marie Hansdatter<br />

Børn:<br />

Hans Peder<strong>se</strong>n, husmand, Verninge<br />

Anne Pedersdatter ~ murmester Frederik Jørgen<strong>se</strong>n, Oden<strong>se</strong><br />

Dorthe Pedersdatter, 27 år tjener i Langsted<br />

Maren Pedersdatter, 25 år tjener i Strandby<br />

~ 2 enken Margrethe Larsdatter, værge fæstegårdmand Henrik Henrik<strong>se</strong>n, Højbjerg<br />

Søn Anders Peder<strong>se</strong>n, 11 år.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

72


Værge gårdmand Anders Han<strong>se</strong>n her i byen en søn af børnenes farbror <strong>se</strong>lvejergårdmand Hans Morten<strong>se</strong>n i<br />

Langsted.<br />

Fortsættes 25.11.1791, fol. 339b: den yngste søns værge er her Jens Lar<strong>se</strong>n, Orte Skovhu<strong>se</strong>.<br />

Hu<strong>se</strong>t er uden hartkorn. Afsluttes fol. 342<br />

Margrethe Adamsdatter, Akkerup, skifte 3.11.1791, fol. 338b<br />

~ bolsmand Hans Christopher<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Maren Hansdatter, 18 år tjener i Sarup<br />

Margrethe Hansdatter, 16 år er hjemme<br />

Karen Hansdatter, 14 år tjener i Sarup<br />

Ane Hansdatter, 10 år er hjemme.<br />

Dorthe Hansdatter, 6 år er hjemme.<br />

Værge morbror husmand Peder Adam<strong>se</strong>n, Slontorn (Slåentorn).<br />

Dorthea Nielsdatter, Fjelsted, skifte 8.12.1791, fol. 342<br />

~ Lars Jørgen<strong>se</strong>n <strong>se</strong>lvejer<br />

Børn:<br />

Jørgen Lar<strong>se</strong>n ejer og bebor stedet<br />

Maren Larsdatter ~ <strong>se</strong>lvejer Hans Povl<strong>se</strong>n, Fjellerup<br />

Margrethe Larsdatter, ugift på stedet.<br />

Værge morbror Anders Niel<strong>se</strong>n, <strong>se</strong>lvejer i byen.<br />

Gården er for længst afstået til sønnen ifølge skøde 4.3.1786.<br />

Fortsættes og afsluttes i næste protokol 7.11.1792, fol. 60, afsluttes fol. 62.<br />

Johan Jørgen<strong>se</strong>n og hustru Karen Jensdatter, Lillebæk, Hårby, skifte 15.12.1791, fol. 344<br />

Ingen livsarvinger, testamente 13.1.1785 og 4.3.1785.<br />

Rasmus Rasmus<strong>se</strong>n gift med pigen som nævnes i testamentet Anne Jørgensdatter, har overtaget og bebor<br />

stedet. Ifølge testamentet skal deres øvrige arvinger dele 30 RD.<br />

Johan Jørgen<strong>se</strong>ns arvinger:<br />

1. søster + Margrethe Jørgensdatter ~ gårdmand + Søren Ander<strong>se</strong>n, Skydebjerg, hendes børn:<br />

1.a. Niels Søren<strong>se</strong>n, gårdmand, Skydebjerg<br />

1.b. Jørgen Søren<strong>se</strong>n, 37 år tjener i Skydebjerg<br />

1.c. Hans Søren<strong>se</strong>n, husmand i Skydebjerg<br />

1.d. El<strong>se</strong> Sørensdatter enke efter Hans Jen<strong>se</strong>n, Skydebjerg, værge bror Niels<br />

1.e. Dorthe Sørensdatter ~ Peder Christopher<strong>se</strong>n, Skydebjerg<br />

2. søster + Lisbeth Jørgensdatter ~ Niels ?, hendes børn:<br />

2.a. Christopher Niel<strong>se</strong>n, Frøbjerg<br />

2.b. Jørgen Niel<strong>se</strong>n, Lervadshu<strong>se</strong>t i Vis<strong>se</strong>nbjerg<br />

2.c. Anne Nielsdatter ~ husmand Anders Stephen<strong>se</strong>n, Skydebjerg<br />

3. søster + Johanne Jørgensdatter ~ Hans Rasmus<strong>se</strong>n, Hårby<br />

3.a. Jørgen Han<strong>se</strong>n, gårdmand, Hårby<br />

3.b. Find Han<strong>se</strong>n, 25 år hos bror Jørgen<br />

3.c. El<strong>se</strong> Hansdatter ~ gårdmand Peder Rasmus<strong>se</strong>n, Nellemo<strong>se</strong><br />

3.d. Kirsten Hansdatter ~ Christen Jørgen<strong>se</strong>n, smed, Akkerup<br />

Karen Jensdatters arvinger:<br />

4. bror Jørgen Jen<strong>se</strong>n, gårdmand i Køng Højrup<br />

5. bror + Søren Jen<strong>se</strong>n, gårdmand Køng Højbjerg<br />

5.a. Niels Søren<strong>se</strong>n indsidder i Langsted.<br />

Skifte 31.3.1749 afsluttet 14.7.1750 mellem forrige ejer af Lillebæk Jørgen Jen<strong>se</strong>n og børn.<br />

Skøde fra fru Banner, Frederiksgave til rådmand Johan Clau<strong>se</strong>n i As<strong>se</strong>ns på stedet Lillebæk, dateret<br />

15.4.1700, et gavebrev fra Johan Clau<strong>se</strong>n til hans fæstmø på Lillebæk dateret 19.4.1708.<br />

Fortsættes 6.1.1792, fol. 346b. fol. 346 <strong>afskrift</strong> af sagens dokumenter:<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

73


Af testamentet fremgår at Anna Jørgensdatter er Karen Jensdatters søskendebarn og født i Jordlø<strong>se</strong>.<br />

Forevist 24.10.1788 på Wedelsborg efter Karen Jensdatters død.<br />

Skøde til Johan Clau<strong>se</strong>n på Lillebæk 15.4.1700, HK 0-7-2-0, beboer er Mads Jen<strong>se</strong>n.<br />

Enkemanden Johan Clau<strong>se</strong>n har skiftet med børn fra forrige ægteskab, og udsteder morgengavebrev til sin<br />

fæstmø El<strong>se</strong> Lisabeth Pihl som er Mette von Kuhlas kammerpige.<br />

Kirstine Jørgensdatter, Lille Gremmerlykkehus, skifte 13.2.1792, fol. 351<br />

Stedet tilhører Morten Møller fra Hylken Mølle<br />

~ Hans Jørgen<strong>se</strong>n Dreyer<br />

En datter Anne Cathrine Pedersdatter, avlet med Peder Han<strong>se</strong>n fra Sverbegård i Oden<strong>se</strong> amt før afdøde kom i<br />

ægteskab med enkemanden.<br />

Værge morfar Jørgen Troel<strong>se</strong>n, Hybæks mølle.<br />

15.2.1792 morfaderen tilbyder at tage barnet til sig. Enkemanden overvejer i 14 dage.<br />

As<strong>se</strong>ns og Hindsgavls amter, skifteprotokol 1792-1798<br />

Maren Andersdatter, Lunge, skifte 18.2.1792, fol. 2b<br />

~ <strong>se</strong>lvejergårdmand Niels Niel<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Niels Niel<strong>se</strong>n, 31 år tjener Peder Ander<strong>se</strong>n her i byen<br />

Anders Niel<strong>se</strong>n, 29 år er hjemme<br />

Hans Niel<strong>se</strong>n, 18 år er hjemme<br />

Maren Nielsdatter, 24 år er hjemme<br />

Kirsten Nielsdatter, 22 år er hjemme<br />

Anna Nielsdatter, 20 år er hjemme<br />

Karen Nielsdatter, 11 år er hjemme<br />

Tilsynsværge farbror fæstebonde Mads Niel<strong>se</strong>n, Harndrup.<br />

HK 4-1-1-1, ved skøde 11.6.1788 er købt 2 tdr, HK er ialt 6-3-1-1.<br />

Fortsætter<br />

Karen Marie Jensdatter og Maren Jensdatter, Lunge, skifte 20.2.1792, fol. 5<br />

Begge ugifte er hos broderen <strong>se</strong>lvejer Ole Jen<strong>se</strong>n i Lunge.<br />

Deres arvinger:<br />

Bror Ole Jen<strong>se</strong>n, Lunge<br />

Søster Anne Cathrine Jensdatter ~ <strong>se</strong>lvejer Hans Niel<strong>se</strong>n, Hønnerup<br />

Søster Mette Jensdatter ~ <strong>se</strong>lvejer Mads Mad<strong>se</strong>n, Lunge<br />

Søster Hanniballine Jensdatter, 17 år værge bror Ole.<br />

De afdødes far <strong>se</strong>lvejer Jens Ole<strong>se</strong>n, Lunge ved disposition 17.4.1789 givet de to afdøde pant i Ole Jen<strong>se</strong>ns<br />

gård.<br />

Indsidder Søren Gorm<strong>se</strong>n, Ørsbjerg, skifte 5.3.1792, fol. 5b<br />

Hos bror Anders Gorm<strong>se</strong>n.<br />

Arvingerne er<br />

1. bror Anders Gorm<strong>se</strong>n<br />

2. bror + Gorm Jørgen<strong>se</strong>n, gårdmand, Kaslund<br />

2. a. Gorm Jørgen<strong>se</strong>n, gårdmand, Kaslund<br />

2. b. + Hans Jørgen<strong>se</strong>n, en datter Kirsten Hansdatter<br />

2. c. Enevold Jørgen<strong>se</strong>n, gårdmand, Kaslund<br />

2. d. + Dorthe Jørgensdatter ~ husmand Niels Michel<strong>se</strong>n, Rørup<br />

2. d.1. Michel Niel<strong>se</strong>n, 15 år<br />

2. d.2 Jørgen Niel<strong>se</strong>n, 12 år<br />

2. e. Karen Jørgensdatter ~ Jørgen Simon<strong>se</strong>n, Kaslund<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

74


2. f. Anne Marie Jørgensdatter tjener i Kerte præstegård.<br />

Margrethe Madsdatter, Harndrup, skifte 16.3.1792, fol. 7<br />

~ <strong>se</strong>lvejer Niels Jacob<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Mads Niel<strong>se</strong>n, 5 år<br />

Elisabeth Nielsdatter, 8 år<br />

Skøde 11.6.1788, HK 0-3-2-2.<br />

Pensionist Niels Jen<strong>se</strong>n, tidligere forvalter ved Løgismo<strong>se</strong> og Flentofte, skifte 27.3.1792, fol. 8b<br />

Registrering, fortsætter 25.4.1792, fol. 12 b:<br />

En søster i Fredericia Karen Jensdatter ~Lars Christen<strong>se</strong>n<br />

En søster Anne Jensdatter ~ værtshusholder Jørgen Jen<strong>se</strong>n, Fredericia<br />

Den afdøde var født i Bredsten sogn, Tørskin by i Ribe stift. (Det er Vejle amt).<br />

Fortsætter 6.6.1792, fol. 26, hvor hans søskende opgives nøjagtig.<br />

1. søster + Elisabeth Jensdatter ~ Peder Lar<strong>se</strong>n, Tørskin, Bredsten sogn, Tørrild Herred<br />

1.a. søn Jens Peder<strong>se</strong>n, 37 år, <strong>se</strong>lvejer, Tørskin<br />

1.b. datter Anne Pedersdatter ~ fæstegårdmand Knud Peder<strong>se</strong>n, Limeskov, Norup sogn under Engelsholm<br />

1.c. datter Margrethe Pedersdatter, 28 år er hjemme.<br />

1.d. datter Maren Pedersdatter, 24 år tjener Pedersholm ved Vejle<br />

1.e. datter Karen Pedersdatter, 20 år tjener Høllund, Ørsted sogn, Jerlev herred<br />

2. søster Anna Jensdatter ~ Jørgen Jen<strong>se</strong>n, værtshusmand, Fredericia<br />

3. søster Karen Jensdatter ~ skomager Lars Christen<strong>se</strong>n, Fredericia<br />

4. søster Maren Jensdatter ~ skovfoged Peder Jen<strong>se</strong>n, Leerbæk i Jylland<br />

5. søster Mette Jensdatter ~ vægter Christian Johan Peder<strong>se</strong>n, ved det (fyrstelige hof i Hor<strong>se</strong>ns?)<br />

6. søster El<strong>se</strong> Jensdatter ~ Jens Jesper<strong>se</strong>n, Rudmas ved Husum i det slesvigske.<br />

Til fol. 26b fortsætter 21.12.1792 fol. 67, afsluttes fol. 73b med <strong>afskrift</strong>er af diver<strong>se</strong> dokumenter<br />

Selvejer Søren Ander<strong>se</strong>n, Båring, skifte 23.4.1792, fol. 8<br />

~ Maren Christensdatter, lavværge gårdmand Hans Christen<strong>se</strong>n, Båring<br />

Børn:<br />

Anne Kirstine Sørensdatter ~ møller Peder Lar<strong>se</strong>n, Skovmøllen, Veflinge<br />

Christiane Sørensdatter, 15 år<br />

Værge farbror Hans Ander<strong>se</strong>n, Båring<br />

HK 7-4-1-2.<br />

Anne Madsdatter, Roerslev, skifte 23.4.1792, fol. 11<br />

~ <strong>se</strong>lvejer Niels Lar<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Mads Niel<strong>se</strong>n, 4 år<br />

Kirsten Nielsdatter, 19 år<br />

Marie Nielsdatter, 13 år<br />

Maren Nielsdatter, 11 år<br />

Bodil Cathrine Nielsdatter, 8 år<br />

HK 8-6-0-0.<br />

Lars Rasmus<strong>se</strong>n, Åbylund, skifte 25.5.1792, fol. 22<br />

~ Anne Nielsdatter, lavværge <strong>se</strong>lvejer Jens Jen<strong>se</strong>n Bang, Åbylund<br />

Børn:<br />

Niels Lar<strong>se</strong>n, 15 år<br />

Værge morbror fæstehusmand Rasmus Jacob<strong>se</strong>n på grevskabet Gyldensteen i et af de såkaldte Ullehu<strong>se</strong>, da<br />

ingen på fars side kunne påtage sig værgemålet.<br />

Hu<strong>se</strong>ts ejer er Hans Lar<strong>se</strong>n.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

75


Gertrud Jensdatter, Gummerup, skifte 2.6.1792, fol. 23b<br />

~ <strong>se</strong>lvejergårdmand Christian Johan<strong>se</strong>n.<br />

Arving er afdødes datter født uden ægteskab<br />

+ Karen Pedersdatter ~ <strong>se</strong>lvejerbolsmand Anders Han<strong>se</strong>n, Køng, hendes efterladte søn Hans Ander<strong>se</strong>n, 7 år.<br />

Skøde 11.6.1772, HK 4-5-0-2½. ¼ heraf er ved skøde 11.12.1785 solgt til Anders Han<strong>se</strong>n i Køng, så HK er<br />

3-3-3-1 ¼.<br />

Fortsætter 8.7.1792, fol. 26b, afsluttes.<br />

Selvejer Jens Christian Bang, Ørsbjerg, skifte 4.6.1792, fol. 25b<br />

~ Maren Bondesdatter, lavværge far Bonde Jørgen<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Michel Jen<strong>se</strong>n, 16 år er hos morfar Bonde Jørgen<strong>se</strong>n, Kaslund for at lære smedehåndværk<br />

Christian Jen<strong>se</strong>n, 11 år<br />

Værge farbror Jochum Christen<strong>se</strong>n (Hæss) <strong>se</strong>lvejerhusmand i Ørsbjerg.<br />

Skøde 9.10.1787, HK 0-1-3-0<br />

Enken trolovet med ungkarl Lars Michel<strong>se</strong>n, Favrskov.<br />

Sne<strong>dk</strong>er Lars Rasmus<strong>se</strong>n og hustru Karen Hansdatter, Kindstrup, Gelsted, skifte 11.6.1792, fol. 28<br />

Han døde få dage efter hustruen.<br />

Børn:<br />

Niels Lar<strong>se</strong>n, fæstehusmand, 34 år, Kindstrup<br />

Hans Lar<strong>se</strong>n, 38 år, bortrejst for 12 år siden til København ved husarerne, men skal være erlediget for 1 år<br />

siden, det vides ikke hvor han nu er.<br />

Maren Larsdatter, 39 år<br />

Gertrud Larsdatter, 26 år, vanfør, begge sidstnævnte ugifte.<br />

Skøde 11.12.1780, hus med kålhave.<br />

Fortsættes 23.7.1792, fol. 38b, fortsættes 3.9.1792 fol. 43b trods annoncer er der ikke hørt fra Hans Lar<strong>se</strong>n.<br />

Fortsætter 24.10.1792, fol. 56b. Der var kommet afkald fra Hans Lar<strong>se</strong>n som bor i Ballerup på Sjælland.<br />

Hu<strong>se</strong>t overdrages til Maren Larsdatter, som tager sig af den vanføre søster. Afsluttes fol. 57b<br />

Selvejergårdmand Anders Erik<strong>se</strong>n, Allersvrå, skifte 16.6.1792, fol. 29b<br />

~ Anne Kirstine Jensdatter, lavværge fæstegårdmand Rasmus Hiere<strong>se</strong>n<br />

Arving hans far <strong>se</strong>lvejergårdmand Erik Peder<strong>se</strong>n, Bubbel<br />

Enken ~ 1 Jens Peder<strong>se</strong>n<br />

Hendes børn:<br />

Jens Jen<strong>se</strong>n, 8 år<br />

Marie Jensdatter, 10 år<br />

Anne Johanne Jensdatter, 5 år<br />

Børnenes værge farfar Peder Jen<strong>se</strong>n, Mo<strong>se</strong>gård.<br />

Fortsættes 14.7.1792, fol. 35b og afsluttes<br />

Selvejergårdmand, lægdsmand Hans Han<strong>se</strong>n, Orte, skifte 23.6.1792, fol. 31<br />

~ Anne Marie Andersdatter, lavværge far Anders Peder<strong>se</strong>n fæster af Brenholt under Erholm<br />

Børn:<br />

Hans Han<strong>se</strong>n, 8 år<br />

Anders Han<strong>se</strong>n, 5 år<br />

Mads Han<strong>se</strong>n, 3 år<br />

Johanne Marie Hansdatter, 11 år<br />

Birthe Kirstine Hansdatter, 4 år<br />

Cathrine Hansdatter, ½ år<br />

Værge for drengene fæstegårdmand Søren Han<strong>se</strong>n, Dybmo<strong>se</strong> på Erholm gods og for pigerne blev ansat<br />

<strong>se</strong>lvejergårdmand Anders Han<strong>se</strong>n her af byen.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

76


Skøde 25.10.1765, gårdens HK 6-0-0-1, skov 0-2-1-1. Ifølge skøde 25.6.1787 er solgt til Søren Ander<strong>se</strong>n<br />

Lund i Grønnemo<strong>se</strong>hu<strong>se</strong>t, Ore HK 0-3-1-1, så rigtigt HK er 5-4-3-0.<br />

2 hu<strong>se</strong>: et på 12 fag østen for gården og et på 12 fag vesten for gården.<br />

Søren Han<strong>se</strong>n, Dybmo<strong>se</strong> ~ sl. mands søster Maren Hansdatter, har arv til gode ifølge skifte 7.6.1776<br />

Fortsættes 20.10.1792, fol. 52, afsluttes fol. 53b.<br />

Mette Kirstine Haagensdatter, i et fiskerhus udenfor Ramsherred port, As<strong>se</strong>ns, skifte 2.7.1792, fol. 34b<br />

~ Peder Jen<strong>se</strong>n<br />

Datter Kirstine Pedersdatter, som er hjemme hos faderen<br />

Skøde 11.6.1790: hus på 3 fag med kålhave.<br />

Mette Andersdatter, Køng, skifte 20.7.1792, fol. 36<br />

~ <strong>se</strong>lvejergårdmand Mads Ander<strong>se</strong>n<br />

En søn Anders Mad<strong>se</strong>n<br />

Afdødes bror er Anders Ander<strong>se</strong>n.<br />

Gårdens HK 5-2-0-0, samt et hus beboet af skrædder Rasmus Lar<strong>se</strong>n.<br />

Karen Hansdatter, Gremmerlykkehus, skifte 8.8.1792, fol. 39<br />

~ <strong>se</strong>lvejerhusmand Hans Søren<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Anne Hansdatter ~ Peder Christian<strong>se</strong>n, borger og brændevinsmand i København<br />

Maren Hansdatter ~ <strong>se</strong>lvejerhusmand Hans Jørgen<strong>se</strong>n, Bubbel<br />

Anne Marie Hansdatter ~ fæstegårdmand Christen Jørgen<strong>se</strong>n, Haare<br />

Anne Severine Hansdatter, 28 år gebrækkelig og hjemme<br />

Sara Hansdatter, 17 år tjener søster i København<br />

Karen Margrethe Hansdatter, 15 år, er hjemme<br />

Tilsynsværge morbror <strong>se</strong>lvejergårdmand Jens Han<strong>se</strong>n, Balslev Mo<strong>se</strong>gård, og morbror <strong>se</strong>lvejergårdmand<br />

Anders Han<strong>se</strong>n, Roerslev<br />

HK 0-3-2-1.<br />

Fortsættes 19.9.1792, fol. 46, fortsættes og afsluttes 6.11.1792, fol. 59<br />

Anne Christensdatter, Gummerup, skifte 18.8.1792, fol. 41b<br />

~ <strong>se</strong>lvejer Joachim Rasmus<strong>se</strong>n<br />

Søn Christen Joachim<strong>se</strong>n, 3 år<br />

Tilsynsværge morbror Erik Han<strong>se</strong>n fæster af Langs mølle under Hvedholm.<br />

Skøde 11.12.1787 hus med køkken- og frugthave, samt skøder på ialt 2 skp. Jord.<br />

Anne Jensdatter, Åby Margård, Nørre Åby, skifte 10.9.1792, fol. 44<br />

~ ejendomsbolsmand Lars Han<strong>se</strong>n, skifte 10.1.1798, fol. 287<br />

Børn:<br />

Hans Lar<strong>se</strong>n, 31 år tjener Kindstrup mølle<br />

Jens Lar<strong>se</strong>n, 30 år <strong>se</strong>lvejerhusmand i Nørre Åby<br />

Anders Lar<strong>se</strong>n, 26 år<br />

Anne Larsdatter, 21 år<br />

Anne Johanne Larsdatter, 17 år<br />

Mette Larsdatter, 13 år<br />

Sidste 4 børn er alle hjemme. Skøde 27.5.1763, udsættes til 26.9.1792, fol. 46, afsluttes fol. 47.<br />

Major Frederik Christian von Bülow, Båring, skifte 1.10.1792, fol. 47<br />

Beboede en stue i et hus tilhørende provst Clau<strong>se</strong>n i Asperup<br />

~ 1<br />

Børn:<br />

Frederik Christian Mesting von Bülow, kaptajn opholder sig på Løjtved<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

77


Christian Frederik Lærgh.. von Bülow, er her på stedet<br />

Loui<strong>se</strong> von Bülow er også på stedet<br />

~ 2 Anne Clau<strong>se</strong>n, værge degnen Heilmann i Asperup<br />

Børn:<br />

Bertel Bülow, 17 år kadet i København<br />

Nicolaj Christopher Bülow, 13 år i Herlufsholm skole i Sjælland<br />

Christian Wilhelm Bülow, 12 år i Helsingør<br />

Hans Henrik (Foister) Bülow, 11 år, hjemme<br />

Magnus Lützau Bülow, 9 år hjemme<br />

Cornelius Lerche Bülow, 8 år, hjemme<br />

Christiane Ernestine Lerche Bülow, 16 år hos kammerherre Svaneschiold i Sjælland<br />

Ulriche Sophie Lerche Bülow, 14 år, hjemme<br />

Anne Margrethe von Bülow, 11 år hos morfar hr. Peder Clau<strong>se</strong>n i Asperup<br />

Sophie Benedicte von Bülow, 6 år hos geheimråd Skield<strong>se</strong>n<br />

Karen Bas<strong>se</strong> Bülow, 7 år i Jylland hos hr. Clau<strong>se</strong>n præst i Ødum<br />

Cathrine Rasch von Bülow, 4 år i Nørre Åby præstegård.<br />

Alle de sidstes værge var deres morfar provst Clau<strong>se</strong>n og i hans svaghed hans kapelan hr. Brant.<br />

Fortsætter 9.10.1792, fol. 50, fortsætter 2.1.1793 fol. 73b til fol 74, fortsætter 5.4.1793, fol. 85,<br />

Fortsætter 27.5.1793, fol. 93. 28.9.1793, fol. 121b: enkens bror er Hans Clau<strong>se</strong>n fra Asperup.<br />

19.12.1793, fol. 131b afsluttet.<br />

Ungkarl Mads Peder<strong>se</strong>n, Gadstrup, Nørre Åby, skifte 17.10.1792, fol. 51<br />

Stedsøn af <strong>se</strong>lvejer Peder Christen<strong>se</strong>n<br />

~ afdødes mor Mariane Christensdatter<br />

Afdødes far <strong>se</strong>lvejer Peder Han<strong>se</strong>n, skifte 25.11.1790, afdødes formynder Søren Christen<strong>se</strong>n i Husby<br />

Søskende:<br />

Hans Peder<strong>se</strong>n, 15 år<br />

Christen Peder<strong>se</strong>n, 13 år<br />

Maren Pedersdatter, 11 år.<br />

Selvejergårdmand Hans Niel<strong>se</strong>n, Indslev Tårup, skifte 23.10.1792, fol. 53b<br />

~ Kirsten Pedersdatter, lavværge stedfar Lars Ander<strong>se</strong>n, Rugård Skovmølle<br />

Børn:<br />

Niels Han<strong>se</strong>n, 9 år<br />

Kirsten Hansdatter, 17 år<br />

Karen Hansdatter, 12 år<br />

Apelone Hansdatter, 7 år<br />

Anne Hansdatter, 5 år<br />

Værge farbror <strong>se</strong>lvejergårdmand Rasmus Niel<strong>se</strong>n, Ejby. Skøde 4.8.1771, udgivet af Kirsten Pedersdatter<br />

enke af Mads Henrik<strong>se</strong>n, Vejrup, hvilken enke den sl. mand har haft til ægte.<br />

HK 2-7-3-2½, HK er nu 5-7-3-2. Skødet er hos Søren Rasmus<strong>se</strong>n, Bubbelgård.<br />

Fortsætter og afsluttes 30.10.1792, fol. 58.<br />

Anne Madsdatter, Ebberup mark, skifte 22.11.1792, fol. 62<br />

~ <strong>se</strong>lvejerhusmand Ole Henrik<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Henrik Ole<strong>se</strong>n, 16 år tjener i Søby<br />

Ingeborg Olesdatter, 15 år er hjemme<br />

Maren Olesdatter, 13 år tjener i Søby.<br />

Den afdøde havde en søn avlet med Hans Peder<strong>se</strong>n på Favrskov:<br />

Hans Han<strong>se</strong>n tjener på Bågø.<br />

Fortsætter 22.12.1792 fol. 68, afsluttes fol. 69.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

78


Selvejer Conrad Peder<strong>se</strong>n Ster, Melby, Kærum, skifte 4.12.1792, fol. 63<br />

~ Anne Marie Nielsdatter, lavværge gårdmand Christian Niel<strong>se</strong>n, Naarby<br />

Børn:<br />

Niels Conrad<strong>se</strong>n, 27 år her i byen<br />

Anders Conrad<strong>se</strong>n, 19 år tjener i Kærumgård<br />

Anne Margrethe Conradsdatter ~ Ole Han<strong>se</strong>n, Holmehave, Tommerup<br />

Karen Conradsdatter, 15 år<br />

Formynder borger Hans Ander<strong>se</strong>n, As<strong>se</strong>ns<br />

Selvejerhusmand urtemand Anders Han<strong>se</strong>n, Ørsbjerg, skifte 7.12.1792, fol. 64<br />

~ Anne Hansdatter, lavværge maler Frederik Hej af byen<br />

Børn:<br />

Rasmus Ander<strong>se</strong>n, 13 år tjener på Erholm gods<br />

Niels Ander<strong>se</strong>n, 8 år er hjemme<br />

Værge ansat af skifteretten Christen Jen<strong>se</strong>n her i byen, den fødte værge farbror Jens Han<strong>se</strong>n, Lumby ved<br />

Oden<strong>se</strong> var ikke mødt.<br />

Skøde 10.6.1777: hus med lille plet jord.<br />

Gertrud Bodil Bendixdatter, Højlund, Vejlby, skifte 3.1.1793, fol. 74<br />

~ <strong>se</strong>lvejergårdmand Hans Ander<strong>se</strong>n, hans skifte 2.11.1797, fol. 258b<br />

Børn:<br />

Bendix Han<strong>se</strong>n, 15 år<br />

Anders Han<strong>se</strong>n, 11 år<br />

Anna Hansdatter, 13 år<br />

Karen Kirstine Hansdatter, 9 år er krøbling og får frit husværel<strong>se</strong><br />

Anna Margrethe Hansdatter, 5 år<br />

Sl. kones far Bendix Jen<strong>se</strong>n<br />

HK 3-5-3-½.<br />

Karen Hansdatter, Kærbyholm, skifte 15.2.1793, fol. 77<br />

~ indsidder Niels Jørgen(<strong>se</strong>n) hos fæstehusmand Peder Morten<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Jørgen Niel<strong>se</strong>n, 2 år<br />

Anne Cathrine Nielsdatter, 8 år<br />

Enkemandens brodersøn Jørgen (Povl<strong>se</strong>n) i Båring.<br />

Niels Niel<strong>se</strong>n, Skydebjerg, skifte 1.3.1793, fol. 77 b<br />

Var hos <strong>se</strong>lvejergårdmand Jens Ib<strong>se</strong>n<br />

Hans arvinger er:<br />

Søskendebørn:<br />

Christen Jen<strong>se</strong>n gift i Køng<br />

Maren Jensdatter enke efter Mathias Mejer, As<strong>se</strong>ns, for hende mødte sønnen skomagermester Jens Mejer<br />

+ Kathrine Jensdatter, hendes søn Jens Christopher<strong>se</strong>n, Langsted<br />

+ Maren Jacobsdatter, hendes børn: Peder Han<strong>se</strong>n i Smejrup og Kirsten Hansdatter ~ Anders Han<strong>se</strong>n i<br />

(Heile)<br />

+ Anna Kathrine Jensdatter, hendes børn: Niels Christen<strong>se</strong>n, Christen Christen<strong>se</strong>n er begge myndige og bor i<br />

København, og en datter Anne Marie Jørgensdatter ~ Jens Ib<strong>se</strong>n, manden her i gården.<br />

Simon Knud<strong>se</strong>n, Turup, skifte 8.3.1793, fol. 79<br />

~ 1 Kirsten Jørgensdatter, skifte 5.11.1766, fol. 84b<br />

Jørgen Simon<strong>se</strong>n, gift her i byen<br />

Johanne Marie Simonsdatter ~ husmand Knud Niel<strong>se</strong>n, Mygind<br />

~ 2 Anne Marie Michelsdatter, lavværge Mads Jørgen<strong>se</strong>n, Mygind<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

79


Knud Simon<strong>se</strong>n, 24 år<br />

Hans Simon<strong>se</strong>n, 23 år<br />

Michel Simon<strong>se</strong>n, 21 år<br />

Niels Simon<strong>se</strong>n, 19 år<br />

Peder Simon<strong>se</strong>n, 15 år<br />

Birthe Simonsdatter, 9 år<br />

Værge deres bror Jørgen Simon<strong>se</strong>n.<br />

Skøde 28.12.1757, hartkorn på 4 skæpper.<br />

Kammerherre greve Jørgen Trampe, Løgismo<strong>se</strong>, skifte 15.3.1793, fol. 80 b<br />

For<strong>se</strong>gling af boet til fol. 81.<br />

Fortsætter 12.4.1793 fol. 87b.<br />

~ grevinde Sophie Amalie født Sehested<br />

Børn:<br />

Hans Adolph Trampe, 22 år, løjtnant ved garden til fods i København<br />

Fritz Trampe, 21 år, kadet ved søetaten i København.<br />

Fortsætter 24.5.1793, fol. 93, Fortsætter 21.11.1793, fol. 126b. Fortsætter 21.11.1794, fol. 156, 29.12.1796,<br />

fol. 235 sluttes.<br />

Kammerherre Juul, Billeshave, skifte 21.3.1793, fol. 81<br />

For<strong>se</strong>gling af boet. Søn Hans Ludvig Juul er pt i Lüneborg, til fol. 84, fortsætter 30.3.1793 fol. 84b.<br />

Eneste søn og arving Hans Adolph Juul, 19 år, hvis curator er kammerherre Juul, Tåsinge.<br />

Fortsætter<br />

Hr. August Lobedantz, Asperup præstegård, skifte 26.3.1793, fol. 84<br />

Hos søn præsten hr. Lobedantz, hvor han i 27 år har haft gratis ophold.<br />

Registrering, den sl. mand har for ca. 30 år siden været købmand i Fredericia.<br />

Fortsætter 23.4.1793, fol. 89. Sluttes 20.11.1793, fol. 126.<br />

Figre Wagner Suhr, Kerte, skifte 8.4.1793, fol. 85b<br />

~ husmand skomager Andreas Henrik<strong>se</strong>n<br />

Datter Johanne Christina Andreasdatter, 12 år.<br />

Et hus med have.<br />

Ellen Hansdatter, Lunge, Gelsted, skifte 8.4.1793, fol. 86b<br />

~ indsidder Jens Rasmus<strong>se</strong>n<br />

Søn Rasmus Jen<strong>se</strong>n, 4 uger<br />

Tilsynsværge den afdødes far smed Hans Ditlev<strong>se</strong>n, Håre.<br />

Jomfru Charlotte Gram, Kålsmølle ved As<strong>se</strong>ns. Skifte 5.5.1793, fol. 89b<br />

Hun opholdt sig på 6. År i møllen hos ejeren købmand Clemmen<strong>se</strong>n.<br />

Fortsætter 3.7.1793, fol. 93b<br />

Arvinger er<br />

Elisabeth Gram og<br />

Dorthe Gram samt<br />

Ide Johanne Hedegaards født Gram, alle her i møllen samt<br />

+ Cathrine Dorthea Rud ~ tobaksspinder Rud i København, hendes børn: Christopher Rud, Peder Rud, Marie<br />

Rud.<br />

Fortsætter 15.7.1793, fol. 104: lavværge for Ide Johanne Kildegaard i møllen: hr. Clemen<strong>se</strong>n.<br />

Afdøde havde haft ophold i møllen i 9-10 år, hvorfor intet var betalt. Hr. Clemen<strong>se</strong>n har været gift med en<br />

søster til afdøde, hans børn skal arve, når de andre søstre dør.<br />

Fortsætter 26.8.1793, fol. 117. Fortsætter 7.10.1793, fol. 122b, fortsætter. 18.11.1793, fol. 126 afsluttes.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

80


Husmand Ole Han<strong>se</strong>n, Kaslund, skifte 8.5.1793, fol. 90<br />

~ Maren Rasmusdatter.<br />

Ejer af hu<strong>se</strong>t er Hans Niel<strong>se</strong>n, Kaslund.<br />

Den afdødes arvinger:<br />

Søster + Karen Hansdatter ~ Søren Ander<strong>se</strong>n, Svenstrup, hendes børn:<br />

Hans Søren<strong>se</strong>n, 25 år, tjener Jens Bertel<strong>se</strong>n, Skrillinge<br />

Anders Søren<strong>se</strong>n, 22 år, tjener Lars Han<strong>se</strong>n, Svenstrup<br />

Anne Marie Sørensdatter, 18 år tjener Rasmus Ander<strong>se</strong>n, Voldby<br />

Marie Madsdatter, Byllerup, Nørre Åby, skifte 10.5.1793, fol. 91b<br />

~ gårdfæster Jørgen Niel<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Mads Jørgen<strong>se</strong>n, 23 år<br />

Niels Jørgen<strong>se</strong>n, 20 år<br />

(Sesa) Jørgensdatter ~ Hans Niel<strong>se</strong>n, indsidder i byen<br />

Dorthe Jørgensdatter, 32 år er hjemme.<br />

Peder Ib<strong>se</strong>n af Emtekær var værge for sin søster Anne Cathrine Ibsdatter, hos stedfar Mads David<strong>se</strong>n. Anne<br />

Cathrine Ibsdatter er ejer af gården. På Peder Ib<strong>se</strong>ns vegne var David Mad<strong>se</strong>n af Balslev til stede.<br />

Karen Nielsdatter, Ejby, skifte 5.6.1793, fol. 94b<br />

~ 1Jørgen Peder<strong>se</strong>n, skifte 14.6.1774<br />

Børn:<br />

Niels Jørgen<strong>se</strong>n, 37 år, fæstegårdmand, Byllerup<br />

Mads Jørgen<strong>se</strong>n, 24 år, fæstegårdmand Kindstrup<br />

Rasmus Jørgen<strong>se</strong>n, 19 år, tjener her i gården<br />

Anne Jørgensdatter, 24 år<br />

Værge <strong>se</strong>lvejergårdmand Rasmus Niel<strong>se</strong>n her i byen<br />

~ 2 enkemanden Niels Lar<strong>se</strong>n<br />

Søn Jørgen Niel<strong>se</strong>n, 18 år<br />

Fortsætter. 4.7.1793, 97b: Anne Jørgensdatter nu gift med husmand Rasmus Niel<strong>se</strong>n i byen.<br />

Skøde 18.2.1760 fra herredsfoged Læssøe på den halve gård og fra gårdmand Niels Han<strong>se</strong>n af Hønnerup på<br />

den anden halve.<br />

HK 9-0-1-2.<br />

Karen Hansdatter, Lykkegård, Fjelsted, skifte 14.6.1793, fol. 96<br />

~ <strong>se</strong>lvejer Peder Jen<strong>se</strong>n<br />

Datter Mette Marie Pedersdatter, 3 år<br />

Skøde fra Niels Peder<strong>se</strong>n, Sletterød 16.7.1781, samt skøder på jord, ialt HK 6-7-1-1½<br />

Hus i Sletterød HK 0-0-3-1.<br />

Fortsætter. 10.8.1793, fol. 109. Afsluttes.<br />

Anne Margrethe Jørgensdatter, Uden Ramsherred Port ved As<strong>se</strong>ns, skifte 6.7.1793, fol. 100<br />

enke efter feldbereder Jørgen Albrecht<strong>se</strong>n, hun var til hu<strong>se</strong> hos Marcus Niel<strong>se</strong>n, som havde en kontrakt<br />

dateret 1.10.1792.<br />

Den sl. mands arvinger:<br />

Helbror Niels Andrea<strong>se</strong>n<br />

Nicolaj Føntz kone<br />

Jørgen glarmesters kone<br />

Pigen Bodil Andreasdatter<br />

Feldbereder Albrecht Jen<strong>se</strong>n<br />

Hans Albrecht<strong>se</strong>n, alle af As<strong>se</strong>ns.<br />

Hendes slægtninge mentes at være:<br />

Lars Jørgen<strong>se</strong>n, Båring<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

81


Frederik skomager i Ørsted.<br />

Fortsættes. 3.8.1793, fol. 105, hans arvinger angives som:<br />

Hans brødrebørn: feldberedermester Albrecht Jen<strong>se</strong>n og Niels Ander<strong>se</strong>n, begge As<strong>se</strong>ns.<br />

Søstersøn feldberedermester Hans Albrecht Been, As<strong>se</strong>ns<br />

Halvbroderbørn:<br />

Borger og værtshusholder Nicolaj Føntzes kone<br />

Borger og glarmester Jørgen Albrecht<strong>se</strong>ns kone samt<br />

Pigen Bodil Jørgensdatter.<br />

Hendes arvinger:<br />

Jochum Frederik<strong>se</strong>n fra Ørsted, dennes bror<br />

Hans Frederik<strong>se</strong>n fra Ørsted samt<br />

Lars Jørgen<strong>se</strong>n fra Båring.<br />

Marcus Niel<strong>se</strong>n skulle efter kontrakten arve alt, men der fandtes et dokument hvorefter hans (Jørgen<br />

Albrecht<strong>se</strong>n) arvinger skulle arve en obligation på 500 RD.<br />

Afdødes lavværge var Søren Mad<strong>se</strong>n Dreyer i As<strong>se</strong>ns.<br />

Fortsættes. 14.9.1793, fol. 118b på afdødes side mødte følgende:<br />

Gårdmand Lars Jørgen<strong>se</strong>n, Båring<br />

Gårdmand Find Han<strong>se</strong>n, Stubberup på sin hustru Kathrine Hansdatters vegne<br />

Lars Han<strong>se</strong>n i Stubberup<br />

Isach Han<strong>se</strong>n i Hjorte<br />

Anders Niel<strong>se</strong>n i Karuphus på sin hustru Anne Margrethe Larsdatters vegne.<br />

12.3.1794, fol. 140b. Den afdødes arvinger gentages:<br />

Jochum Frederik<strong>se</strong>n, Ørsted og hans bror<br />

Hans Frederik<strong>se</strong>n, Ørsted.<br />

Lars Jørgen<strong>se</strong>n, Båring og hans søskende:<br />

Helbror Jens Jørgen<strong>se</strong>n, Egerup<br />

Helsøster + Maren Jørgensdatter, var gift i København, en gift datter bor i København.<br />

Helsøster + Malene Jørgensdatter ~ Gorm Peder<strong>se</strong>n drejer i As<strong>se</strong>ns: søn Mathias i Nårup<br />

Halvbror + Rasmus Jørgen<strong>se</strong>n, Blangstrup: en søn og en datter<br />

Halvbror Hans Jørgen<strong>se</strong>n i Turup<br />

Halvbror Simon Jørgen<strong>se</strong>n på Tåsinge<br />

Halvsøster Dorthe Jørgensdatter ~ Anders Ander<strong>se</strong>n i Holte.<br />

Halvsøster Karen Jørgensdatter ~ husmand Jens Niel<strong>se</strong>n, Holte<br />

Anders Niel<strong>se</strong>n i Kraruphus mødte på sin hustrus vegne. Find Han<strong>se</strong>n i Stubberup på sin kones vegne, Lars<br />

Han<strong>se</strong>n i Stubberup på egne vegne og Isach Han<strong>se</strong>n af Hjorte på egne vegne.<br />

Fortsætter. 1.5.1794, fol. 144, udsættes. Afsluttes 22.12.1794, fol. 165.<br />

Husmand Bertel Jørgen<strong>se</strong>n, Nørre Åby, skifte 8.7.1793, fol. 100b<br />

~ Anna Andersdatter, lavværge Jens Bang, Åbylund<br />

Børn:<br />

Jørgen Bertel<strong>se</strong>n, 13 år<br />

Karen Bertelsdatter, 20 år<br />

Anna Bertelsdatter, 16 år<br />

Maren Bertelsdatter, 10 år<br />

Som formynder underskriver Jørgen Lar<strong>se</strong>n.<br />

Skøde 19.10.1772, HK 1 skæppe.<br />

Skomager Rasmus Jen<strong>se</strong>n, Brenderup, skifte 8.7.1793, fol. 101b<br />

~ Birthe Cathrine Jacobsdatter, lavværge Absalon Ander<strong>se</strong>n, Fyllested<br />

Børn:<br />

Lars Rasmus<strong>se</strong>n, 22 år<br />

Jens Rasmus<strong>se</strong>n, 7 år<br />

Ingeborg Rasmusdatter ~ bager Søren Niel<strong>se</strong>n, her ibid<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

82


Anne Margrethe Rasmusdatter, 15 år<br />

Mette Cathrine Rasmusdatter, 10 år<br />

Værge svoger Søren Niel<strong>se</strong>n.<br />

Skøde 11.6.1785.<br />

Frederik Wilhelm Hey, Ørsbjerg, skifte 9.7.1793, fol. 103b<br />

~ enken Maren Hansdatter, lavværge Hans Mikkel<strong>se</strong>n.<br />

Arving søster Birthe Marie Hey ~ Peder (Høbschmann) i Højby ved Oden<strong>se</strong>.<br />

Udsat. 15.7.1793, fol. 105, 22.8.1793, fol. 117b afsluttes, der er ingen arv.<br />

Selvejerhusmand Hans Christopher<strong>se</strong>n, Skydebjerg, skifte 8.8.1793, fol. 107b<br />

~ Anne Pedersdatter, lavværge bror Jens Peder<strong>se</strong>n i et udflyttet hus udenfor byen<br />

Børn:<br />

Peder Han<strong>se</strong>n, 7 år<br />

Christopher Han<strong>se</strong>n, 2 år<br />

Karen Hansdatter, 4 år<br />

Mette Hansdatter, ½ år<br />

Værge gårdmand Hans Jen<strong>se</strong>n, Skydebjerg.<br />

Skøde 18.6.1787 fra gårdmand Hans Jen<strong>se</strong>n Ladegård i Skydebjerg, ialt 16 fag bindingsværksbygninger. Der<br />

blev intet til arv.<br />

Niels Niel<strong>se</strong>n, hos Jens Ib<strong>se</strong>n, Skydebjerg, skifte 17.8.1793, fol. 110b<br />

Jens Ib<strong>se</strong>n mødte, ingen andre kom, da arvingerne meddelte, at de for længst havde fragået arv og gæld.<br />

Selvejergårdmand Jens Rasmus<strong>se</strong>n, Gummerup, skifte 20.8.1793, fol. 111b<br />

~ Karen Pedersdatter, værge gårdmand Mads Peder<strong>se</strong>n, Hårby<br />

Børn:<br />

Rasmus Jen<strong>se</strong>n, 15 år<br />

Peder Jen<strong>se</strong>n, 10 år<br />

Dorthe Jensdatter ~ Lars Erik<strong>se</strong>n, Hoed<br />

Karen Jensdatter ~ Rasmus Mad<strong>se</strong>n som tjener i gården<br />

Anna Jensdatter, 22 år<br />

Kirsten Jensdatter, 13 år<br />

Skøde fra major Schöler 11.12.1771. Gårdens HK 0-0-1-0, noget er frasolgt til Lars Frederik<strong>se</strong>n og Jørgen<br />

Jen<strong>se</strong>n, så HK er nu 5-6-3-1 ¼.<br />

Fortsætter og slutter 1.10.1793, fol. 121b<br />

Anders Ander<strong>se</strong>n og Kirstine Pedersdatter, Fjellerup, skifte 22.8.1793, fol. 113<br />

Hun havde siddet i uskiftet bo.<br />

~ 1 Niels Jen<strong>se</strong>n, skifte 11.5.1767<br />

Søn Jens Niel<strong>se</strong>n, gårdmand i Vejrup<br />

~ 2 Anders Ander<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Ole Ander<strong>se</strong>n, 18 år<br />

Anne Marie Andersdatter, 15 år<br />

Karen Andersdatter, 12 år<br />

Værge farbror Jørgen Ander<strong>se</strong>n i Sletterød, Fjelsted sogn.<br />

Gården HK 11-0-3-1, et hus fæstet af skrædder Johan Storm på 9 fag, et hus fæstet af bø<strong>dk</strong>er Anders Han<strong>se</strong>n<br />

på 10 fag, et hus beboet af træskomand Niels Jesper<strong>se</strong>n på 7 fag, et hus beboet af Anders Han<strong>se</strong>ns enke på 8<br />

fag, et hus i fæste af Jørgen Han<strong>se</strong>n smed på 12 fag.<br />

Karen Pedersdatter ~ Søren Jen<strong>se</strong>n gårdmand i Vejrup har arv til gode efter forældrene ifølge skifte sluttet<br />

4.5.1774. Anders Ander<strong>se</strong>n havde som værge modtaget arven.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

83


Ligeledes arv efter Jens Peder<strong>se</strong>n i Ejby, hans umyndige børns arv: Peder Jen<strong>se</strong>n og Anne Cathrine<br />

Jensdatter, deres formynder er gårdmand Jørgen Ander<strong>se</strong>n i Sletterød.<br />

Sønnen Ole Ander<strong>se</strong>n overtager gården.<br />

Tjenestepigen Inger Olesdatter hos <strong>se</strong>lvejer Søren Rasmus<strong>se</strong>n, Bubbelgård, skifte 2.9.1793, fol. 118<br />

Arvinger:<br />

Hendes mor Anne Rasmusdatter ~ Peder Niel<strong>se</strong>n i Kostrup<br />

Bror Rasmus Ol<strong>se</strong>n, husmand, Højrup<br />

Søster (Sofie) Olesdatter ~ Lars bø<strong>dk</strong>er, Bubbel<br />

Søster Anne Olesdatter tjener i Kostrup<br />

Søster Maren Olesdatter tjener her i gården<br />

Søster Dorthe Olesdatter ~ Morten Rasmus<strong>se</strong>n, Fyllested.<br />

Husmand Søren Mad<strong>se</strong>n, Hønnerup, skifte 21.9.1793, fol. 120<br />

~ Anne Nielsdatter, lavværge Jørgen Niel<strong>se</strong>n, Fjelsted<br />

Datter Anna Sørensdatter, 2 år, værge Lars Niel<strong>se</strong>n i Fjelsted<br />

Skøde 11.12.1786 fra møller Herman As<strong>se</strong>r<strong>se</strong>n Lund i Gilbro mølle.<br />

Karen Hansdatter, Skydebjerg, skifte 24.10.1793, fol. 122<br />

~ 1 Hans<br />

Datter + Anna Hansdatter ~ fæstegårdmand Jørgen Han<strong>se</strong>n, Skydebjerg, hendes datter Karen Jørgensdatter<br />

~ 2 Niels Ib<strong>se</strong>n.<br />

Fortsætter 16.11.1793, fol. 125b: enkemandens bror er ejer af hu<strong>se</strong>t.<br />

Husmand Christopher Han<strong>se</strong>n, Gummerup, skifte 29.10.1793, fol. 123<br />

I et hus ejet af Peder Ander<strong>se</strong>n, Gummerup<br />

~ Maren Nielsdatter, værge Herman Johan<strong>se</strong>n, Gummerup<br />

Søn Niels Christopher<strong>se</strong>n, 1½ år.<br />

Slutter 5.11.1793, fol. 124.<br />

Ungkarl Peder Jørgen<strong>se</strong>n, hos stedfar Hans Mad<strong>se</strong>n, Brangstrup, Nørre Åby, skifte 12.11.1793, fol. 124b<br />

Mor Karen Pedersdatter ~ 1 Jørgen Ander<strong>se</strong>n, skifte 4.9.1781.<br />

Helbror Anders Jørgen<strong>se</strong>n, gårdmand i Båring<br />

Helbror Hans Jørgen<strong>se</strong>n, 15 år, tjener stedfar<br />

Halvbror Jørgen Han<strong>se</strong>n, 11 år i gården<br />

Helsøster Maren Jørgensdatter ~ Anders Christopher<strong>se</strong>n, gårdmand, Bubbel<br />

Helsøster Karen Jørgensdatter ~ gårdmand Hans Han<strong>se</strong>n, Asperup.<br />

Morbror Jørgen Rasmus<strong>se</strong>n tjener i gården er værge for de umyndige.<br />

Selvejer Jørgen Niel<strong>se</strong>n, Båring, Asperup, tilladel<strong>se</strong> til uskiftet bo, 22.11.1793, fol. 127<br />

~ Mette Marie Olesdatter.<br />

Selvejer Hans Mad<strong>se</strong>n, Vejrup, Indslev, skifte 28.11.1793, fol. 127b<br />

~ Karen Madsdatter, har siddet uskiftet efter bevilling 24.2.1792, lavværge fæstemøller Jørgen Truel<strong>se</strong>n,<br />

Hybæk mølle.<br />

Mads Han<strong>se</strong>n, 22 år<br />

Peder Han<strong>se</strong>n, 16 år<br />

Simon Han<strong>se</strong>n, 9 år<br />

Værge deres afdøde farbrors søn Hans Rasmus<strong>se</strong>n, <strong>se</strong>lvejergårdmand i Kærbyholm.<br />

Fortsætter 5.12.1793, fol. 128.<br />

HK 6-4-0-2<br />

2 hu<strong>se</strong> med 6 skp. Land her i byen<br />

1 hus i Skovshøjrup med 6 skp.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

84


Selvejergårdmand Mads Ib<strong>se</strong>n, Favrskov, Kerte sogn, skifte 16.12.1793, fol. 129<br />

~ Karen Jensdatter, lavværge fæstegårdmand Knud Han<strong>se</strong>n, Ørslev, under Erholm<br />

Børn:<br />

Jens Mad<strong>se</strong>n, 23 år<br />

Inger Madsdatter ~ Rasmus Niel<strong>se</strong>n, Nårup, Verninge, <strong>se</strong>lvejer<br />

Kirsten Madsdatter ~ Christopher Casper<strong>se</strong>n, <strong>se</strong>lvejerbolsmand i Eskemo<strong>se</strong>lund?, Vis<strong>se</strong>nbjerg<br />

Karen Maria Madsdatter, 19 år er hjemme<br />

Værge for sønnen sn. Jens Buch fra Faurskov mølle, for døtrene fæstegårdmand Jørgen Ib<strong>se</strong>n, Gelsted på<br />

Erholm gods.<br />

Fortsætter fol. 132.<br />

HK 7-0-3-1, skøde 9.1.1788.<br />

Et hus i Skydebjerg, beboer Niels Ib<strong>se</strong>n<br />

2 jordlø<strong>se</strong> hu<strong>se</strong> i Kerte.<br />

Sønnen Jens Mad<strong>se</strong>n overtager gården.<br />

Selvejer Anders Gorm<strong>se</strong>n, Ørsbjerg, skifte 13.1.1794, fol. 133<br />

~ Kirstine Marie Pedersdatter, værge Rasmus Ander<strong>se</strong>n, Skydebjerg<br />

Børn:<br />

Gorm Ander<strong>se</strong>n, 6 år<br />

Birthe Kirstine Andersdatter, 10 år<br />

Værge Gorm Jørgen<strong>se</strong>n i Kaslund og Enevold Jørgen<strong>se</strong>n ibid.<br />

HK 9-2-0-0.<br />

El<strong>se</strong> Nielsdatter, Møllehus ved As<strong>se</strong>ns, skifte 18.1.1794, fol. 135b<br />

~ <strong>se</strong>lvejerhusmand Mads Peder<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Peder Mad<strong>se</strong>n, 22 år<br />

Søn på 20 år og søn på 18 år<br />

Værge tømmermand Peder Johan<strong>se</strong>n af Møllehus.<br />

Gårdmand Lars Bech, Fjelsted, skifte 3.2.1794, fol. 136b<br />

~ Karen Nielsdatter værge birkedommer Haarslev fra Hamborggård<br />

Børn:<br />

Annechen Larsdatter Bech, 6 år<br />

Maren Larsdatter Bech, 5 år<br />

Værge sn. Bar i Bred.<br />

Gården og et hus på grunden, skøde 11.12.1785, HK 4-4-2-2.<br />

Samfrændeskifte: sl. mands bror sn. Hans Simon Bech, Nyfæstegård.<br />

Rasmus Han<strong>se</strong>n, Orte, skifte 12.2.1794, fol. 140b<br />

Intet skifte, da arvingerne var myndige.<br />

Anna Madsdatter, Ejby, skifte 11.4.1794, fol. 140b<br />

~ husmand Christopher Christian<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Kirsten Christophersdatter, 8 år<br />

Maren Christophersdatter, 3 år<br />

Anna Dorthea Christophersdatter, Nørre Åby, skifte 11.4.1794, fol. 141<br />

~ <strong>se</strong>lvejerhusmand Jens Lar<strong>se</strong>n<br />

Søn Christopher Jen<strong>se</strong>n, 4 uger.<br />

HK 0-3-2-0.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

85


Selvejerhusmand Knud Ander<strong>se</strong>n smed, Røjle, Vejlby, skifte 18.4.1794, fol. 142b<br />

~ 1 El<strong>se</strong> Pedersdatter, skifte 22.5.1761<br />

Søn Anders Knud<strong>se</strong>n, smed, Vejlby<br />

~ 2 Karen Jensdatter, skifte 23.2.1784<br />

Børn:<br />

Jens Knud<strong>se</strong>n, smed, Båring<br />

Lars Knud<strong>se</strong>n, ugift i Zinnelborglund i Jylland<br />

Maren Knudsdatter ~ Niels Thoma<strong>se</strong>n, husmand, Kustrup<br />

El<strong>se</strong> Marie Knudsdatter, tjener i Staurby<br />

Maren Kirstine Knudsdatter tjener i Middelfart<br />

Kirsten Knudsdatter tjener her i byen, skifte 31.7.1794, fol. 151<br />

~ 3 Kirsten Hansdatter, værge Rasmus Han<strong>se</strong>n, fæstegårdmand i Stavrby under Hindsgavl.<br />

Børn:<br />

Hans Knud<strong>se</strong>n, 6 år<br />

Karen Knudsdatter, 8 år.<br />

Fortsætter 17.5.1794, fol. 145.<br />

Karen Vest Møller * Læssøe, død, 18.4.1794, fol. 143b<br />

~ forvalter Danqvart Møller, Erholm og Søndergårde.<br />

Tilladel<strong>se</strong> til uskiftet bo.<br />

Indsidder Mads Tønne<strong>se</strong>n, Hønnerup, skifte 11.4.1794, fol. 144b<br />

~ Kirstine Sørensdatter<br />

Søn Tønnes Mad<strong>se</strong>n i København<br />

Hun forbliver i uskiftet bo.<br />

Sid<strong>se</strong>l Marie Nielsdatter, Nakke, Tanderup, skifte 27.6.1794, fol. 147b<br />

~ <strong>se</strong>lvejergårdmand Niels Jen<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Jens Niel<strong>se</strong>n, 7 uger<br />

Anna Nielsdatter, 8 år<br />

Karen Nielsdatter, 6 år<br />

Maren Nielsdatter, 5 år<br />

Maria Nielsdatter, 2 år<br />

Tilsynsværge afdødes far Niels Christen<strong>se</strong>n, Skalbjerg, Vis<strong>se</strong>nbjerg.<br />

Indsidder Michel Jørgen<strong>se</strong>n, Ålsbo hos <strong>se</strong>lvejer Henrik Mathie<strong>se</strong>n, Ålsbo, skifte 15.7.1794, fol. 150<br />

~ Kirsten Pedersdatter<br />

Hun var ~ 1? Skifte afsluttet 29.6.1773 (Wedelsborg?)<br />

Børn:<br />

Dorthe Lisbeth<br />

Anne Cathrine ~ skibskarl Erik Peder<strong>se</strong>n, Middelfart<br />

Christiane<br />

Værge Rasmus Peder<strong>se</strong>n<br />

Børn med enkemanden:<br />

Karen Michelsdatter<br />

Ellen Michelsdatter er begge ugifte.<br />

Boet var i sin tid registreret af Henrik Mathia<strong>se</strong>n, men var meget ringe da afdøde og hustru var blandt<br />

sognets fattige og nød almis<strong>se</strong>.<br />

Pigen Kirsten Knudsdatter, Røjle, Vejlby, skifte 31.7.1794, fol. 151<br />

Datter af afdøde Knud Ander<strong>se</strong>n smed, skifte 17.5.1794 og mor 23.2.1784<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

86


Arvinger er hendes søskende:<br />

Halvbror Anders Knud<strong>se</strong>n smed, Vejlby<br />

Helbror Jens Knud<strong>se</strong>n smed, Båring<br />

Helbror Lars Knud<strong>se</strong>n<br />

Søster Maren Knudsdatter ~ Niels Thoma<strong>se</strong>n, Kustrup<br />

El<strong>se</strong> Marie Knudsdatter<br />

Marie Kirstine Knudsdatter<br />

Halvbror Hans Knud<strong>se</strong>n, 6 år<br />

Halvsøster Karen<br />

Værge farbror Hans Ander<strong>se</strong>n af Voldby<br />

Anne Marie Rasmusdatter, Hønnerup, skifte 10.9.1794, fol. 151b<br />

~ <strong>se</strong>lvejerhusmand Niels Peder<strong>se</strong>n<br />

Ingen registrering da arvingerne gav afkald på arv.<br />

Selvejerhusmand Mads Johan<strong>se</strong>n, Bobjerghu<strong>se</strong>t, Køng, skifte 9.10.1794, fol. 151b<br />

~ Kirsten Svendsdatter, lavværge fæstehusmand Jørgen Svend<strong>se</strong>n, Koppenberghu<strong>se</strong>t, Flemlø<strong>se</strong><br />

Børn:<br />

Johannes Mad<strong>se</strong>n, 2 år<br />

Maren Madsdatter, ½ år<br />

Værge fæstegårdmand Rasmus Niel<strong>se</strong>n, Dærup, Flemlø<strong>se</strong>.<br />

HK 0-3-2-2<br />

As<strong>se</strong>ssorinde Læssøe, præstegården ved As<strong>se</strong>ns, skifte 4.11.1794, fol. 153<br />

Datter + Karen Vest Møller * Læssøe, død 18.4.1794 ~ forvalter Danqvart Møller (hans skifte begynder<br />

11.12.1794, fol. 163, <strong>se</strong> dette)<br />

Hendes børn:<br />

Christian Ernst Møller<br />

Margrethe Møller ~ købmand Jørgen Dreyer, As<strong>se</strong>ns<br />

Anne Marie Møller, 19 år<br />

Christiane Charlotte Møller, 17 år<br />

Anne Sophie Møller, 15 år<br />

Caroline Dorthea 13 år.<br />

Fortsætter 3.12.1794, fol. 156b, fortsætter 10.12.1794, fol. 161b, 13.1.1795, fol. 175b, 28.1.1795, fol. 178,<br />

9.2.1795, fol. 179b, 5.3.1795, fol. 183b, 12.11.1795, fol. 195. 15.12.1795, fol. 206. 31.1.1797, 235 udsættes.<br />

2.6.1797, fol. 246 slutter.<br />

Selvejerhusmand Ole Myhre, Asperup, skifte 14.11.1794, fol. 155<br />

~ Karen Larsdatter, lavværge gårdmand Hans Han<strong>se</strong>n, Asperup<br />

Børn:<br />

Andreas Ole<strong>se</strong>n, 25 år er i Lissabon<br />

Dorthea Olesdatter, 19 år<br />

Værge Niels Michel<strong>se</strong>n af byen.<br />

Fortsætter 27.11.1795, fol. 200 og slutter.<br />

Forvalter Danqvart Møller, Søndergårde, skifte 11.12.1794, fol. 163<br />

~ 1 ?<br />

Datter ~ købmand Christian Faaborg, Oden<strong>se</strong><br />

Dattersønner Jacob Faaborg og Erik Faaborg (fol. 183b)<br />

~ 2 Karen Vest Møller * Læssøe, død, 18.4.1794<br />

Børn:<br />

Christian Ernst Møller, 13 år er i Oden<strong>se</strong> latinskole<br />

Margrethe Møller ~ købmand Jørgen Dreyer, As<strong>se</strong>ns<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

87


Anne Marie Møller, 19 år<br />

Christiane Charlotte Møller, 17 år<br />

Anne Sophie Møller, 15 år<br />

Caroline Dorthea Møller, 13 år.<br />

For Jørgen Dreyer i Oden<strong>se</strong> mødte hans bror Jacob Wilhelm Dreyer af As<strong>se</strong>ns.<br />

Født værge forpagter Møller af Vemmetofte på Sjælland kunne ikke være til stede, for ham mødte købmand<br />

Faaborg, Oden<strong>se</strong><br />

Fortsætter 8.1.1795, fol. 167b, 9.1.1795, fol. 171, 10.1.1795, fol. 174. 16.2.1795, fol. 181b. 30.4.1795, fol.<br />

186b. 22.6.1795, fol. 188b, 12.11.1795, fol. 196b. 15.12.1795, fol. 205 afsluttes.<br />

Dorthe Jensdatter, Blanke, Roerslev, skifte 27.2.1794, fol. 166b<br />

~ <strong>se</strong>lvejerhusmand Hans Jen<strong>se</strong>n<br />

Søn Hans 6 år er født før ægteskab med enkemanden, værge morfar husmand Jens Jen<strong>se</strong>n, Røjle<br />

Søn med enkemanden Jens Han<strong>se</strong>n, 4 uger.<br />

Enkemandens bror Rasmus Jen<strong>se</strong>n tjener i Røjle.<br />

Forpagter Mogens Muhle Skovsgårde, As<strong>se</strong>ns amt og hustru Mette Margrethe Evald<strong>se</strong>n<br />

Bevilling til uskiftet bo 29.7.1791, fol. 175b<br />

Forpagter Muhle død 18.1.1795, fol. 175b. Samfrændeskifte 5.10.1795, fol. 199b.<br />

Afdødes søn af 1. Ægteskab: Christian Muhle, forpagter på Erholm, har fået fædrene arv.<br />

Børn med enken Mette Margrethe Evald<strong>se</strong>n:<br />

Frederik Sigfred Muhle, 11 år<br />

Carl Adolph Muhle, 10 år<br />

Dorthe Rasmusdatter, Vejrup, Indslev, skifte 21.1.1795, fol. 176<br />

Enke efter <strong>se</strong>lvejerbolsmand Morten Han<strong>se</strong>n, hun sad i uskiftet bo.<br />

Hans arving:<br />

Søster Maren Hansdatter ~ Mads Peder<strong>se</strong>n, <strong>se</strong>lvejerhusmand, Båring Asperup<br />

Søn Morten Mad<strong>se</strong>n overtager husmandsstedet.<br />

Hendes arvinger:<br />

Søster Anna Rasmusdatter ~ David Knud<strong>se</strong>n, husmand, Skovstrup, Ore sogn<br />

Bror + Anders Rasmus<strong>se</strong>n, Kierby, hans børn:<br />

Rasmus Ander<strong>se</strong>n, Anne Dorthe Andersdatter og Maren Andersdatter, værge stedfar Jacob Jen<strong>se</strong>n i Kierby.<br />

? en datterdatter ~ husmand Lars Peder<strong>se</strong>n i Skovstrup.<br />

Niels Niel<strong>se</strong>n, Moesgård, Balslev, skifte 5.2.1795, fol. 178b<br />

I et hus tilhørende Søren Sten<strong>se</strong>n, Gieldbjerg. Han er død for 3 år siden.<br />

~ Maren Olesdatter<br />

Søn Niels Niel<strong>se</strong>n, 4 år, værge farbror Jørgen Niel<strong>se</strong>n, Føns.<br />

Anne Andersdatter, Bubbel, Indslev, skifte 15.4.1795, fol. 184<br />

~ 1 Jacob Morten<strong>se</strong>n<br />

Datter Anne Marie Jacobsdatter ~ fæstegårdmand Jørgen Jen<strong>se</strong>n, Broe<br />

~ 2 aftægtsmand Erik Peder<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Peder Erik<strong>se</strong>n, <strong>se</strong>lvejergårdmand, Indslev Tårup<br />

+ Peder Erik<strong>se</strong>n, Vejrup, hans børn:<br />

Anne Jacobsdatter, 9 år hos stedfar Hans Niel<strong>se</strong>n, Vejrup<br />

Karen Eriksdatter ~ fæstegårdmand Jesper Jen<strong>se</strong>n, Ejby<br />

Maren Eriksdatter ~ <strong>se</strong>lvejergårdmand Niels Niel<strong>se</strong>n, her i byen.<br />

Selvejerhusmand Zacharias Enoch<strong>se</strong>n, Køng, skifte 25.4.1795, fol. 185b<br />

~ Kirsten Pedersdatter, lavværge husmand Lars Peder<strong>se</strong>n, Glamsbjerg<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

88


Hun ~ 1 ?<br />

Hans stedsøn Morten Ander<strong>se</strong>n, myndig og bor i As<strong>se</strong>ns<br />

Deres børn:<br />

Anders Zacharia<strong>se</strong>n, smed i Jordlø<strong>se</strong><br />

Maren Zachariasdatter ~ Povl Christopher<strong>se</strong>n husmand her<br />

Karen Zachariasdatter, ugift tjener Højbjerggård, Køng<br />

Husmandsstedet ejes af datteren Maren og Povl Christopher<strong>se</strong>n, som har købt det for nogle år siden fra Søbo,<br />

hvor det var fæstehus.<br />

Margrethe Andersdatter, Moesgård, Balslev, skifte 23.5.1795, fol. 187b.<br />

~ fæster Jesper Jacob<strong>se</strong>n, i et hus ejet af Søren Steen<strong>se</strong>n, Gieldbjerg<br />

Børn:<br />

Jacob Jesper<strong>se</strong>n, 6 år<br />

Anna Margrethe Jespersdatter, 4 år<br />

Maren Jespersdatter, 2 år<br />

Maria Nielsdatter, Voldbro, Gamtofte, skifte 25.6.1795, fol. 189<br />

~ <strong>se</strong>lvejergårdmand Hans Han<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Niels Han<strong>se</strong>n, 6 uger<br />

Anne Hansdatter, 12 år<br />

Sid<strong>se</strong>l Hansdatter, 9 år<br />

Johanne Hansdatter, 7 år<br />

Maren Hansdatter, 4 år<br />

Tilsynsværge morfar Niels Ander<strong>se</strong>n, Aborre.<br />

HK 4-4-3-1½.<br />

Anne Kirstine Jensdatter, Skydebjerg, skifte 9.7.1795, fol. 190b<br />

~ <strong>se</strong>lvejer Peder Rasmus<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Jens Peder<strong>se</strong>n, 33 år<br />

Hans Peder<strong>se</strong>n, 21 år<br />

Anne Marie Pedersdatter ~ fæstegårdmand Villum Lar<strong>se</strong>n, Ørsbjerg, har givet afkald 19.4.1790.<br />

Den umyndige søns kurator fæstegårdmand Jens Rasmus<strong>se</strong>n, Lille Traun, Vigerslev, som er enkemandens<br />

bror.<br />

HK 2-3-2-1.<br />

Anne Kirstine Pedersdatter, Hårby, skifte 25.7.1795, fol. 192b<br />

~ <strong>se</strong>lvejerhusmand Jørgen Peder<strong>se</strong>n<br />

Søn Jacob Jørgen<strong>se</strong>n, 12 uger.<br />

Tilsynsværge nærmeste pårørende til afdøde Rasmus Peder<strong>se</strong>n af Bærholm, Køng.<br />

Jochum Jochum<strong>se</strong>n, Båring, Asperup, skifte fol. 193b<br />

~ Anne Clausdatter, lavværge Christian Ander<strong>se</strong>n, gårdmand, i byen. Bor i et hus ejet af <strong>se</strong>lvejer Søren<br />

Mad<strong>se</strong>n i byen.<br />

Datter Ingeborg Jochumsdatter, 19 år.<br />

Enken var ~ 1 Rasmus Rasmus<strong>se</strong>n Lund, skifte 2.2.1773, deres børn:<br />

Karen Margrethe Rasmusdatter og<br />

+ Rasmus Rasmus<strong>se</strong>n.<br />

Selvejergårdmand Offer Han<strong>se</strong>n, Blangstrup, skifte 15.11.1795, fol. 197b<br />

~ Karen Rasmusdatter, lavværge Mads Rasmus<strong>se</strong>n af Moesgård<br />

Hun var ~ 1 Niels Han<strong>se</strong>n, skifte afsluttet 17.3.1779<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

89


Børn:<br />

Hans Niel<strong>se</strong>n, 23 år<br />

Rasmus Niel<strong>se</strong>n, 19 år<br />

Niels Niel<strong>se</strong>n, 17 år<br />

Anne Cathrine Nielsdatter, 21 år<br />

Børn med afdøde Offer Han<strong>se</strong>n<br />

Lars Offer<strong>se</strong>n, 3 år<br />

Maren Offersdatter, 6 år<br />

Værge afdødes nærmeste beslægtede Niels Offer<strong>se</strong>n her af byen.<br />

Fortsætter 14.12.1795, fol. 202b.<br />

Den afdødes mor er på aftægt på stedet, lavværge Hans Lar<strong>se</strong>n, Viby. Hun forbliver på aftægt. Sluttet.<br />

Selvejerhusmand Hans Jørgen Stephen<strong>se</strong>n, Turup mark, Turup, skifte 21.11.1795, fol. 198.<br />

~ Anne Marie Nielsdatter, lavværge Lars Peder<strong>se</strong>n af Aborre, fæstegårdmand på Brahesborg<br />

Datter Dorthea Hansdatter, 8 år<br />

Værge farbror Peder Stephen<strong>se</strong>n, Roldshu<strong>se</strong>, Vis<strong>se</strong>nbjerg.<br />

Enkens bror ungkarl Peder Niel<strong>se</strong>n tjener Peder Clau<strong>se</strong>n i Barlø<strong>se</strong>.<br />

Afdødes søster er Mads Lar<strong>se</strong>ns kone i Roldshu<strong>se</strong>.<br />

Pigen Maren Andersdatter, Kærby, skifte 27.11.1795, fol. 201<br />

Afdøde Anders Rasmus<strong>se</strong>ns datter.<br />

Mor Anne Andersdatter ~ Jacob Jen<strong>se</strong>n<br />

Helbror Rasmus Ander<strong>se</strong>n, 25 år<br />

Helsøster Anne Dorthea Andersdatter ~ Lars Peder<strong>se</strong>n, husmand, Skovstrup, Ore<br />

Der var arv fra Morten Han<strong>se</strong>ns enke Dorthea Rasmusdatter i Vejrup.<br />

Selvejerhusmand Jørgen Ander<strong>se</strong>n og hustru Agnete Hansdatter, Gelsted, testamente 25.1.1793, fol.<br />

201b.<br />

HK 0-4-0-1½. Jørgen Ander<strong>se</strong>n noteres død uden angivel<strong>se</strong> af dato.<br />

Selvejergårdmand Morten Jørgen<strong>se</strong>n Elled, Akkerup, Hårby, registrering 19.12.1795, fol. 206b<br />

~ Kirstine Larsdatter, lavværge gårdmand Peder Lar<strong>se</strong>n.<br />

Der var oprettet testamente i 1785, men det var endnu ikke kongelig konfirmeret, bliver underskrevet<br />

8.1.1796.<br />

Den afdødes søskendebarn er gårdmand Peder Han<strong>se</strong>n af byen.<br />

Ifølge testamentet udbetales 10 RD til hans arvinger.<br />

Selvejergårdmand Jørgen Niel<strong>se</strong>n, Etterup, Rørup, død 31.12.1795, fol. 209<br />

~ 1 ?<br />

Søn Jørgen Jørgen<strong>se</strong>n, <strong>se</strong>lvejergårdmand, Andebølle, Vis<strong>se</strong>nbjerg<br />

Niels Jørgen<strong>se</strong>n, <strong>se</strong>lvejergårdmand, Etterup, Rørup<br />

De har begge givet afkald på arv.<br />

~ 2 enken Anne Nielsdatter, lavværge bror Michel Niel<strong>se</strong>n, Rold<br />

Børn:<br />

Niels Jørgen<strong>se</strong>n, 24 år<br />

Nis Jørgen<strong>se</strong>n, 22 år<br />

Hans Jørgen<strong>se</strong>n og<br />

Rasmus Jørgen<strong>se</strong>n, begge 20 år tvillinger.<br />

Der bliver intet skifte, da gården først er købt for 1 år siden.<br />

Forpagter Muhle, Erholm, bevilling til uskiftet bo, 22.1.1796, fol. 209<br />

Forpagter Muhle døde 3.1.1796.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

90


Ungkarl Niels Jørgen<strong>se</strong>n, Kaslund, skifte 29.3.1796, fol. 209b<br />

Han døde hos husmand Rasmus Peder<strong>se</strong>n, som er fæster af hu<strong>se</strong>t, der ejes af <strong>se</strong>lvejergårdmand Hans Niel<strong>se</strong>n<br />

i byen.<br />

Hans arvinger:<br />

Halvbror husmand Hans Michel<strong>se</strong>n, Staurby<br />

Halvbror afdøde Jørgen Michel<strong>se</strong>n, Skrillinge, hans børn:<br />

Peder Jørgen<strong>se</strong>n, tjener i Middelfart<br />

Michel Jørgen<strong>se</strong>n, fæstehusmand, Skrillinge<br />

Lars Jørgen<strong>se</strong>n, husmand, Stouby<br />

Mette Margrethe Jørgensdatter ~ fæstehusmand Peder Han<strong>se</strong>n her af byen.<br />

Maren Larsdatter, Frøbjerg, Orte, skifte 2.5.1796, fol. 210b<br />

~ <strong>se</strong>lvejerbolsmand Niels Han<strong>se</strong>n, skifte 12.6.1798<br />

Deres børn<br />

Hans Niel<strong>se</strong>n, 4 år<br />

Jens Niel<strong>se</strong>n, 1½ år<br />

Karen Nielsdatter 8½ år<br />

Dorthe Nielsdatter, 6½ år<br />

Tilsynsværge morbror <strong>se</strong>lvejergårdmand Anders Lar<strong>se</strong>n her af byen<br />

HK 0-7-3-2, skov 0-0-1-0, svarer til 23 tønder land.<br />

Anne Margrethe Andersdatter, Skydebjerg, skifte 3.5.1796, fol. 213<br />

~ <strong>se</strong>lvejergårdmand Niels Han<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Anne Nielsdatter ~ Jens Han<strong>se</strong>n i byen<br />

Anne Cathrine Nielsdatter, 19 år, ugift er hjemme<br />

HK 3-7-3-1, er udskiftet og svarer til 42 tønder land.<br />

Selvejergårdmand Ole Jen<strong>se</strong>n, Sletterød, Fjelsted, skifte 4.5.1796, fol. 215<br />

~ Anne Margrethe Nielsdatter<br />

Børn:<br />

Niels Ole<strong>se</strong>n 5 år<br />

Jens Ole<strong>se</strong>n, 3 år<br />

Værge farbror <strong>se</strong>lvejergårdmand Søren Jen<strong>se</strong>n, Fjellerup<br />

HK 4-6-0-0.<br />

Fæstehusmand Christian Jørgen<strong>se</strong>n, Nørre Åby, skifte 12.5.1796, fol. 216b<br />

Fæster hos <strong>se</strong>lvejergårdmand Jørgen Eskild<strong>se</strong>n, Broven<strong>se</strong><br />

~ Karen Pedersdatter, lavværge Jens Bang, Åbyhus<br />

Børn:<br />

Jørgen Christian<strong>se</strong>n, 22 år<br />

Jens Christian<strong>se</strong>n, 20 år<br />

Peder Christian<strong>se</strong>n, 15 år<br />

Anne Cathrine Christiansdatter, 25 år tjener Søren Mathie<strong>se</strong>n, Middelfart<br />

Værge farbror Jørgen Jørgen<strong>se</strong>n, husmand Rollund.<br />

Fæstehusmand Johan Niel<strong>se</strong>n, Lunge, Gelsted, skifte 14.5.1796, fol. 217b<br />

Fæster hos <strong>se</strong>lvejer Mads Mad<strong>se</strong>n i byen.<br />

Arvinger:<br />

Fæstegårdmand + Mads Han<strong>se</strong>n, Gelsted Tårup, hans børn, som er afdødes børnebørn:<br />

Hans Mad<strong>se</strong>n, 21 år<br />

Niels Mad<strong>se</strong>n, 10 år<br />

Gertrud Madsdatter, 18 år.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

91


Slutter 29.9.1796, fol. 224b<br />

Ungkarl Jørgen Peder<strong>se</strong>n, Skydebjerg, skifte 6.6.1796, fol. 218b<br />

Døde i <strong>se</strong>lvejer Andreas Peder<strong>se</strong>ns hus<br />

Mor Anna Gregersdatter opholder sig her, lavværge husmand Jens Peder<strong>se</strong>n i byen<br />

Bror Andreas Peder<strong>se</strong>n, <strong>se</strong>lvejerhusmand i byen<br />

Bror Gregers Peder<strong>se</strong>n, skoleholder i Hækkebølle, 34 år<br />

Søster Anne Kirstine Pedersdatter, ugift, her i byen<br />

Værge <strong>se</strong>lvejergårdmand Rasmus Ander<strong>se</strong>n Drud her af byen.<br />

Arv efter far og mor er læst på Ravnebjerg herredsting 9.5.1786.<br />

Selvejerhusmand Rasmus Lar<strong>se</strong>n, Kingstrup, Gelsted, skifte 10.6.1796, fol. 219b<br />

~ Maren Andersdatter, lavværge <strong>se</strong>lvejer Jens Jen<strong>se</strong>n, i byen<br />

Børn:<br />

Anders Rasmus<strong>se</strong>n, 35 år, tjener i København<br />

Lars Rasmus<strong>se</strong>n, 30 år tjener Lykkegård i Hårslev<br />

Christen Rasmus<strong>se</strong>n, 28 år tjener i Puge mølle<br />

Karen Marie Rasmusdatter, 22 år, ugift her i byen<br />

Værge farbror gårdmand Jeppe Lar<strong>se</strong>n af Særslev.<br />

HK 3 skæpper. Fortsætter 19.11.1796, fol. 228b sluttes.<br />

Selvejergårdmand Hans Peder<strong>se</strong>n, Hønnerup, Gelsted, skifte 20.6.1796, fol. 220b<br />

~ Anne Cathrine Larsdatter, lavværge fæstegårdmand Niels Lar<strong>se</strong>n, Fjelsted<br />

Børn:<br />

Peder Han<strong>se</strong>n, 18 år<br />

Lars Han<strong>se</strong>n, 16 år<br />

Anne Marie Hansdatter, 10 år<br />

Værge nærmeste pårørende fæstegårdmand Jens Niel<strong>se</strong>n i Brenderup under Gyldensteen og gårdmand Niels<br />

Niel<strong>se</strong>n af Emtekær under Wedelsborg.<br />

HK 6-7-2-0.<br />

Jomfru Ane Sophie Møller, Sandager præstegård, As<strong>se</strong>ns købstad. 22.6.1796, fol. 222b<br />

Fortsætter?<br />

Inderste Anne Cathrine Andreasdatter, Søllested, skifte 2.7.1796, fol. 222b<br />

I <strong>se</strong>lvejerhusmand Andreas Peder<strong>se</strong>ns hus.<br />

En søn Christen Niel<strong>se</strong>n Sehested, 32 år er hos ? på Kringstrup ved Sakskøbing på Lolland.<br />

Slutter 26.10.1796, fol. 226b<br />

Ugifte Charlotte Exing, Hårby, testamente 24.10.1783, fol. 223b<br />

Hun døde i Hårby 15.7.1796.<br />

1. 5 RD til Hårby fattige<br />

2. 10 RD til afdøde Christian Exings børn<br />

3. resten til søster Eleonore Christine Exings 5 børn:<br />

Bolette Olufsdatter Filstrup, som arver lige med brødrene<br />

Jens Oluf<strong>se</strong>n Filstrup<br />

Mourits Oluf<strong>se</strong>n Filstrup<br />

Andreas Oluf<strong>se</strong>n Filstrup<br />

Jacob Oluf<strong>se</strong>n Filstrup<br />

Karen Andersdatter, Hjortebjerghus, Ørsbjerg mark, skifte 16.9.1796, fol. 224<br />

~ husmand Niels Han<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

92


Hans Niel<strong>se</strong>n, 5 år<br />

Kirsten Nielsdatter, 9 år<br />

Anne Marie Nielsdatter, 1½ år<br />

Tilsynsværge morfar Anders Rasmus<strong>se</strong>n af Fulshu<strong>se</strong>ne ved Orelund.<br />

Registrering 14.9.1796, fol. 225.<br />

Pigerne Karen Hansdatter, 15 år og Apelone Hansdatter, 10 år, Indslev Tårup, 8.10.1796, fol. 226<br />

Døtre af afdøde <strong>se</strong>lvejer Hans Niel<strong>se</strong>n<br />

Deres mor er nu gift med <strong>se</strong>lvejer Peder Erik<strong>se</strong>n, Indslev Tårup<br />

Bror Niels Han<strong>se</strong>n, 12 år<br />

Søster Kirsten Hansdatter<br />

Søster Anna Hansdatter<br />

Halvsøster Maren Pedersdatter<br />

Født værge <strong>se</strong>lvejer Rasmus Niel<strong>se</strong>n, Ejby, som er afdøde Hans Niel<strong>se</strong>ns bror<br />

Anne Marie Hansdatter, Ørsbjerg mark, skifte 31.10.1786, fol. 227<br />

~ <strong>se</strong>lvejerhusmand Hans Peder<strong>se</strong>n<br />

Søn Peder Han<strong>se</strong>n, 2 år<br />

Tilsynsværge morbror Peder Han<strong>se</strong>n, fæstegårdmand, Kingstrup, Gelsted.<br />

7 fag stuehus, 14 fag ko- og ladehus, HK 0-6-2-1 ¼<br />

Anne Marie Larsdatter, Asperup, skifte 7.12.1796, fol. 229b<br />

~ fæstegårdmand Niels Michel<strong>se</strong>n, i en gård ejet af møller Hans Jørgen<strong>se</strong>n, Ore Skovmølle<br />

Børn:<br />

Malene Nielsdatter, 12 år<br />

Karen Marie Nielsdatter, 7 år<br />

Tilsynsværge morfar <strong>se</strong>lvejergårdmand Peder Lar<strong>se</strong>n, Roerslev med søn Lars Peder<strong>se</strong>n.<br />

Dorthe Sørensdatter, Skydebjerg, skifte 21.12.1796, fol. 232<br />

~ <strong>se</strong>lvejerhusmand Peder Christopher<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Søren Peder<strong>se</strong>n, 7 år<br />

Christopher Peder<strong>se</strong>n, 2 år<br />

Karen Pedersdatter, 13 år<br />

Margrethe Pedersdatter, 10 år<br />

Selvejerhusmand Henning Ander<strong>se</strong>n, Køng Højrup, Køng, skifte 28.12.1796, fol. 233b<br />

~ Margrethe Larsdatter, lavværge Henrik Henning<strong>se</strong>n af Højbjerg<br />

Arvinger er hans halvsøskende:<br />

Anne Marie Andersdatter ~ Lars Ander<strong>se</strong>n, husmand Norby, Kærum sogn<br />

Anna Andersdatter tjener på Brahesborg<br />

Hans Ander<strong>se</strong>n, 14 år tjener i Holte<br />

Værge og til stede for halvbroderen gårdmand Søren Henning<strong>se</strong>n her af byen og for søsteren gårdmand Jens<br />

Henning<strong>se</strong>n i Norby, Kærum sogn.<br />

HK 0-4-1-0.<br />

Selvejerbolsmand Jens Mad<strong>se</strong>n, Kærby, Asperup, skifte 16.2.1797, fol. 236<br />

~ Mette Larsdatter, lavværge gårdmand Hans Lar<strong>se</strong>n, Ejby<br />

Børn:<br />

Mads Jen<strong>se</strong>n, 3 år<br />

Jens Jen<strong>se</strong>n, 14 dage<br />

Anne Jensdatter, 15 år<br />

Nærmeste pårørende gårdmand Anders Jørgen<strong>se</strong>n, Båring og gårdmand Philip Jørgen<strong>se</strong>n her af byen.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

93


HK 0-7-1-2 1/8.<br />

Selvejerhusmand Jens Knud<strong>se</strong>n smed, Båring, Asperup, skifte 16.2.1797, fol. 234b<br />

~ Birthe Nielsdatter<br />

Arvinger hans hel- og halvsøskende:<br />

Helbror Lars Knud<strong>se</strong>n, Zielberglund i Jylland<br />

Halvbror Anders Knud<strong>se</strong>n, smed, Vejlby<br />

Helsøster Maren Knudsdatter ~ husmand Niels Thom<strong>se</strong>n, Kistrup<br />

Helsøster El<strong>se</strong> Marie Knudsdatter, ugift tjener i Røjle Tårup og<br />

Helsøster Marie Kirstine Knudsdatter, ugift tjener i Blanke. Deres værge farbror Hans Ander<strong>se</strong>n, Voldby<br />

Halvbror Hans Knud<strong>se</strong>n, 6 år<br />

Halvbror Knud Knud<strong>se</strong>n, 2 år<br />

Halvsøster Karen Knudsdatter, 10 år<br />

Værge stedfar husmand Povl Knud<strong>se</strong>n, Røjle.<br />

HK 0-7-2-1.<br />

Bolsmand Lars Han<strong>se</strong>n, Glensborg, Køng, skifte 23.2.1797, fol. 239<br />

~ Maren Rasmusdatter, lavværge Jacob Jørgen<strong>se</strong>n, Glensborg<br />

Enkens stedsøn Hans Lar<strong>se</strong>n er myndig, har fået udstedt obligation på 400 RD 11.12.1788.<br />

Jørgen Morten<strong>se</strong>n møller, As<strong>se</strong>ns, bevilling til uskiftet bo 10.2.1797, fol. 240.<br />

Bevilling udstedt til enken.<br />

Ungkarl Jens Han<strong>se</strong>n, Fjelsted, skifte 30.3.1797, fol.. 240b<br />

Mor Apelone Pedersdatter ~ stedfar Hans Mad<strong>se</strong>n<br />

Helbror Peder Han<strong>se</strong>n, 26 år tjener Noruplund ved Slagel<strong>se</strong> i Sjælland<br />

Søster Ellen Hansdatter ~ Hans Abraham<strong>se</strong>n i Lille L..ge<br />

Søster Anne Margrethe ~ gårdmand Rasmus Søren<strong>se</strong>n i Kirstrup<br />

Søster Maren Hansdatter, 28 år ugift hos stedfar<br />

Fædrene arv ifølge skifte 11.5.1772 indestår hos stedfaderen.<br />

Selvejerhusmand Jens Peder<strong>se</strong>n skomager, Skydebjerg, skifte 13.5.1797, fol. 241b<br />

~ Anne Cathrine Jensdatter, lavværge gårdmand Christen Niel<strong>se</strong>n af byen<br />

Børn:<br />

Jens Jen<strong>se</strong>n, 26 år tjener hos mor<br />

Peder Jen<strong>se</strong>n, 21 år tjener hos mor<br />

Anne Lisbeth Jensdatter tjener i As<strong>se</strong>ns<br />

Anne Marie Jensdatter tjener i Gamby<br />

Marie Larsdatter, Gadstrup mark, Nørre Åby, skifte 17.5.1797, fol. 243<br />

~ <strong>se</strong>lvejerhusmand Jørgen Søren<strong>se</strong>n<br />

Arvinger er hendes søstre:<br />

Karen Larsdatter ~ husmand Mads Jørgen<strong>se</strong>n, Røjle Tårup, ikke til stede pga sygdom<br />

Anne Larsdatter ugift tjener Roulund.<br />

HK 0-2-2-1<br />

Kirsten Hansdatter, Køng, skifte 29.5.1797, fol. 244b<br />

~ <strong>se</strong>lvejerhusmand Søren Han<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Karen Sørensdatter, 5 år<br />

Birthe Sørensdatter, 3 år<br />

Anne Sørensdatter, 7 uger<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

94


Tilsynsværge Lars Han<strong>se</strong>n, fæstegårdmand på Helnæs, i hans sted mødte husmand Johan Christopher<strong>se</strong>n<br />

Viiby her af byen.<br />

HK 1-1-2-2.<br />

Anders Jørgen<strong>se</strong>n, husmand, Roerslev, skifte 3.6.1797, fol. 246<br />

I et hus ejet af gårdmand Anders Han<strong>se</strong>n, Roerslev<br />

~ Maren Andersdatter, lavværge husmand Hans Ander<strong>se</strong>n af byen<br />

Børn:<br />

Jørgen Ander<strong>se</strong>n, 4 år<br />

Anders Ander<strong>se</strong>n, 1½ år<br />

Nærmeste pårørende Jacob Thoma<strong>se</strong>n af byen.<br />

Maren Jørgensdatter, Roerslev, skifte 3.6.1797, fol. 248<br />

~ Jacob Thom<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Jørgen Jacob<strong>se</strong>n<br />

Karen Jacobsdatter, 16 år<br />

Thomas Jacob<strong>se</strong>n, 14 år<br />

Tilsynsværge husmand Christen Jacob<strong>se</strong>n af byen.<br />

Indsidderenke Anna Rasmusdatter, Aulby, skifte 15.6.1797, fol. 248b<br />

Arving<br />

Bror + Niels Rasmus<strong>se</strong>n i Aulbygård<br />

Søn ungkarl Mads Niel<strong>se</strong>n tjener i Skrillinge og<br />

Søster ~ indsidder Jacob Peder<strong>se</strong>n af Svendstrup<br />

Tjenestepige Anne Rasmusdatter, Vejlby, skifte 20.6.1797, fol. 248b<br />

Hos fæstegårdmand og stedfar Mads Bertel<strong>se</strong>n under Hindsgavl gods.<br />

En datter Kirsten Larsdatter, 3 år, værge Mads Bertel<strong>se</strong>n.<br />

Tilsynsværge bolsmand Niels Jacob<strong>se</strong>n bø<strong>dk</strong>er her i byen.<br />

Afdødes arv efter faderen ifølge skifte 3.3.1789 indestår hos stedfaderen, som påtager sig at opdrage barnet.<br />

Anne Rasmusdatter, Roerslev, skifte 22.6.1797, fol. 249b<br />

~ <strong>se</strong>lvejergårdmand Anders Han<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Hans Ander<strong>se</strong>n, 6½ år<br />

Rasmus Ander<strong>se</strong>n, 4 år<br />

Mads Ander<strong>se</strong>n, ¾ år<br />

Tilsynsværge morbror landmåler Mads Rasmus<strong>se</strong>n fra Ormehøj.<br />

Enkemandens steddatter har arv til gode i gården på 1000 RD.<br />

HK 9-3-1-0<br />

Selvejerhusmand Jacob Niel<strong>se</strong>n, Ejby mark, Ejby, skifte 28.6.1797, fol. 252<br />

~ Karen Rasmusdatter, lavværge Rasmus Niel<strong>se</strong>n, Ejby<br />

Datter Maren Jacobsdatter, 4½ år<br />

Født værge gårdmand Niels Ander<strong>se</strong>n, Balslev<br />

HK 1-1-0-2<br />

Maren Rasmusdatter, Ejby, skifte 1.7.1797, fol. 253b<br />

~ husfæster Hans Knud<strong>se</strong>n i et hus tilhørende Jørgen Niel<strong>se</strong>n<br />

Søn: Jacob Han<strong>se</strong>n, 6 år<br />

Værge morfar Rasmus Peder<strong>se</strong>n, Fjelsted<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

95


Selvejerhusmand Jens Niel<strong>se</strong>n og hustru Kirsten Andersdatter, Søllested<br />

Testamente forevist ved konens død 7.7.1797.<br />

Fæstebolsmand Hans Christopher<strong>se</strong>n, Akkerup, Hårby, skifte 28.7.1797, fol. 254<br />

Ejer af bol er gårdmand Peder Lar<strong>se</strong>n, Hårby<br />

~ Johanne Johansdatter, lavværge gårdmand Peder Han<strong>se</strong>n, Kønghøjrup<br />

Børn:<br />

Maren Hansdatter ~ husmand Niels Lar<strong>se</strong>n, Voldtofte mark<br />

Margrethe Hansdatter, tjener i Sarup<br />

Karen Hansdatter, tjener i Sarup<br />

Anne Hansdatter, tjener i Nørre Broby<br />

Dorthe Hansdatter er hjemme.<br />

Født værge gårdmand, udflytter Lars Christopher<strong>se</strong>n, Skalbjerg.<br />

Skomager Johan Bøytelmann, Kingstrup, skifte 2.8.1797, fol. 255b<br />

~ 1 ?<br />

Sønnerne Frands Johan<strong>se</strong>n i Kingstrup og<br />

Jochum Johan<strong>se</strong>n også i Kingstrup<br />

~ 2 El<strong>se</strong> Bendixdatter, lavværge Hans Søren<strong>se</strong>n<br />

Johanne Anders, Hårby, + 28.7.1797, skifte 1.7.1797, fol. 256<br />

Enke efter husmand Anders Mad<strong>se</strong>n, døde hos <strong>se</strong>lvejergårdmand Lars Peder<strong>se</strong>n.<br />

Almis<strong>se</strong>lem, ingen arv.<br />

Indsidder Niels Søren<strong>se</strong>n, Hårby, død 28.7.1797, 1.7.1797, fol. 256<br />

Har efterladt en enke hos gårdmand Lars Peder<strong>se</strong>n.<br />

Almis<strong>se</strong>lem, ingen arv.<br />

Indsidder Mikkel Mad<strong>se</strong>n, Flemlø<strong>se</strong>, 8.8.1797, fol. 256<br />

Efterlader enke<br />

Ingen arv.<br />

Maren Jensdatter, Moesgård, skifte 12.8.1797, fol. 256<br />

~ husmand Has Rasmus<strong>se</strong>n skrædder i et hus tilhørende Niels Niel<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Anne Lisbeth Hansdatter ~ husmand Frederik Christian<strong>se</strong>n, Svenstrup<br />

Anne (Birthe) Hansdatter ~ Peder Rasmus<strong>se</strong>n i Moesgård<br />

Kirsten Pedersdatter, Knudstrup, Vejlby, skifte 21.8.1797, fol. 256b<br />

~ husmand Daniel Mad<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Mads Daniel<strong>se</strong>n, 14 år<br />

Rasmus Han<strong>se</strong>n Daniel<strong>se</strong>n, 3½ år<br />

Marie Danielsdatter, 16 år<br />

Anne Danielsdatter, 5 år<br />

Tilsynsværge bolsmand Rasmus Han<strong>se</strong>n, Roerslev<br />

Enken Birthe Cathrine Jacobsdatter, Brenderup, skifte 4.9.1797, fol. 258<br />

Enke efter skomager Rasmus Jen<strong>se</strong>n, Brenderup<br />

Børn:<br />

Lars Rasmus<strong>se</strong>n, <strong>se</strong>lvejerhusmand, Brenderup<br />

Jens Rasmus<strong>se</strong>n 12 år<br />

Ingeborg Rasmusdatter ~ husmand Søren Niel<strong>se</strong>n, Brenderup<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

96


Anne Margrethe Rasmusdatter, ugift<br />

Mette Cathrine Rasmusdatter, ugift<br />

Aftægtskontrakt udstedt 1794 med Lars Rasmus<strong>se</strong>n, som havde overtaget hu<strong>se</strong>t.<br />

Bolsmand Hans Ander<strong>se</strong>n, Bøgelund, skifte 2.11.1797, fol. 258b<br />

~ 1 Gertrud Bodil Bendixdatter, skifte 3.1.1793<br />

Børn:<br />

Bendix Han<strong>se</strong>n, 20 år<br />

Anders Han<strong>se</strong>n, 16 år<br />

Anne Hansdatter, 18 år<br />

Karen Kirstine Hansdatter, 13 år<br />

Anne Margrethe Hansdatter, 10 år<br />

~ 2 Karen Pedersdatter, lavværge gårdmand Jørgen Rasmus<strong>se</strong>n, Røjle<br />

Børn:<br />

Peder Han<strong>se</strong>n, 1 ¾ år<br />

Bodil Hansdatter, 4 år<br />

Værge nærmeste pårørende gårdmand Niels Knud<strong>se</strong>n, Staurby.<br />

Fortsætter 29.11.1797, fol. 266b, enken er frugtsommelig.<br />

HK 3-5-3-½. Fortsætter 3.3.1798, fol. 301b. Enken har født en søn Hans Han<strong>se</strong>n. Sluttes.<br />

21.5.1798, fol. 321 er skifte efter Hans Han<strong>se</strong>n, ½ år, arvinger er hans mor samt hel- og halvsøskende.<br />

Hans Rasmus<strong>se</strong>n, Kørupgård, Indslev, skifte 9.11.1797, fol. 259<br />

~ Maren Pedersdatter, lavværge gårdmand Niels Lar<strong>se</strong>n, Kærby<br />

Børn:<br />

Rasmus Han<strong>se</strong>n, 13½ år<br />

Anders Han<strong>se</strong>n, 11 år<br />

Anne Marie Hansdatter, 19½ år<br />

Maren Hansdatter, 8 år<br />

Værge gårdmand Hans Ander<strong>se</strong>n, Båring, afdødes nærmeste pårørende.<br />

HK 5-2-0-2.<br />

Madame Stitzer, Hårby, skifte 17.11.1797, fol. 261b<br />

I et lejehus tilhørende grev Trampe på Løgismo<strong>se</strong>.<br />

Søn Christian Stitzer, 44 år, farer til søs fra Stige<br />

Anne Beate Stitzer ~ Niels Villum<strong>se</strong>n, As<strong>se</strong>ns<br />

+ Anne Elisabeth Stitzer, hendes søn Hans Christian Svanekilde, 15 år.<br />

For arvingerne var gårdmand Jørgen Søren<strong>se</strong>n af byen til stede.<br />

Fortsætter 14.12.1797, fol. 269b, fortsætter efter auktion. 9.5.1798, fol. 318 slutter.<br />

Herredsfoged i Båg og Vends herreder, kammerråd Bagger, Brahesholm og Møllerknappe, skifte<br />

24.11.1797, fol. 262b.<br />

~ Juliane Frederikke født Gierslev, lavværge sognepræsten hr. Hviid, Ørsted<br />

Søn Frederik Sigfred Bagger, 24 år, officer i hannoversk tjeneste.<br />

Søn Andreas Christian Bagger, 17 år<br />

Jens Bagger, 16 år er ved akademiet i København, beskikket værge byfoged Nellemann i As<strong>se</strong>ns<br />

Svigersøn sognepræsten hr. Mumme fra Gammelby<br />

Svigersøn sognepræsten hr. Siersted i Husby i Jylland<br />

Svigersøn sognepræsten hr. Friis af Hyfrum i Jylland<br />

Fortsætter 264b, fortsætter 1.12.1797, fol. 268b enkens lavværge er amtsforvalter Willemoes fra Oden<strong>se</strong>.<br />

22.12.1797, fol. 272b, 2.1.1798, fol. 278, 9.1.1798, fol. 282b, fol. 284 nævnes afdøde søn Fritz i Hannover.<br />

27.2.1798, fol. 298b. 28.2.1798, fol. 299. 25.4.1798, 310b. 3.5.1798, 314. 22.11.1798, fol. 350. 27.5.1799,<br />

fol. 393b.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

97


Møller Jørgen Morten<strong>se</strong>n, Strandmøllen, As<strong>se</strong>ns, skifte 27.11.1797, fol. 265b<br />

~ Karen Møller, har siddet uskiftet ifølge tilladel<strong>se</strong> 10.2.1797, lavværge byfoged Nellemann, As<strong>se</strong>ns<br />

Børn:<br />

Morten Jørgen<strong>se</strong>n, 14 år<br />

Johan Jørgen<strong>se</strong>n, 12 år<br />

Niels Jørgen<strong>se</strong>n, 9 år<br />

Nærmeste fødte værge er brandinspektør sn. Gløerfeldt, As<strong>se</strong>ns gift med afdødes søster.<br />

HK 1-1-1-1½, mølleskyld 11 tønder 4 skæpper.<br />

Indsidder Margrethe Andersdatter, Vejlby, skifte 30.11.1797, fol. 268<br />

Enke efter Hans Gorre<strong>se</strong>n i et lejehus i Vejlby.<br />

Fortsætter 27.12.1797, fol. 276b: en søn er Gorres Han<strong>se</strong>n. Slutter<br />

Anne Margrethe Hansdatter, Asperup, skifte 6.12.1797, fol. 269b<br />

~ indsidder Jeppe Jørgen<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Jørgen Jeppe<strong>se</strong>n, 5 år<br />

Anne Jeppesdatter, 7 år<br />

Tilsynsværge husmand Lars Jen<strong>se</strong>n (Jørgen<strong>se</strong>n?) gift med afdødes søster.<br />

Selvejerbolsmand Niels Han<strong>se</strong>n, Frøbjerg, Orte, skifte 12.6.1798, fol. 286<br />

~ 1 Maren Larsdatter, skifte 2.5.1796<br />

Børn:<br />

Hans Niel<strong>se</strong>n, 5 år<br />

Jens Niel<strong>se</strong>n, 3 år<br />

Karen Nielsdatter, 10 år<br />

Dorthe Nielsdatter, 7 år<br />

~ 2 Anne Kirstine Larsdatter, lavværge gårdmand Rasmus Han<strong>se</strong>n, Skalbjerg<br />

Søn Lars Niel<strong>se</strong>n, 1 år<br />

7.2.1798, fol. 292, HK 0-7-3-2, skov 0-0-2-0.<br />

Bolsmand Lars Han<strong>se</strong>n, Nørre Åby Margård, Nørre Åby, skifte 10.1.1798, fol. 287<br />

~ 1 Anne Jensdatter, skifte 10.9.1792<br />

Børn:<br />

Hans Lar<strong>se</strong>n, 37 år<br />

Jens Lar<strong>se</strong>n, 36 år<br />

Anders Lar<strong>se</strong>n, 32 år er hjemme<br />

Anne Larsdatter, 26 år er hjemme<br />

Anne Johanne Larsdatter, 22 år<br />

Mette Larsdatter, 18 år er hjemme<br />

For pigerne mødte som værge <strong>se</strong>lvejergårdmand Jørgen Jørgen<strong>se</strong>n, Byllerup og som tilsynsværge<br />

fæstegårdmand Mads Jørgen<strong>se</strong>n, Gamborg.<br />

HK 2-4-0-2<br />

Fortsætter 17.2.1798, fol. 297b, fortsætter efter auktion. 17.12.1798, fol. 353b: datteren Anne Johanne<br />

Larsdatter er nu gift med Lars Niel<strong>se</strong>n, gårdmand, Harndrup og mødte ikke pga sygdom.<br />

Ejendommen solgt ved auktionen til <strong>se</strong>lvejergårdmand Christen Christen<strong>se</strong>n, Voldby<br />

Karen Henrichsdatter, Nørre Åby mark, Nørre Åby, skifte 13.1.1798, fol. 289<br />

~ 1 Hans Han<strong>se</strong>n, Hedehu<strong>se</strong>t, Nørre Åby mark, skifte 14.3.1789<br />

Børn<br />

Hans Han<strong>se</strong>n, 14 år<br />

Kirsten Hansdatter, 20 år<br />

Værge morbror husmand Jens Henrik<strong>se</strong>n af Kustrup<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

98


~ 2 <strong>se</strong>lvejerbolsmand Jens Jørgen<strong>se</strong>n<br />

Fortsætter 8.2.1798, fol. 295, tilsynsværge gårdmand Hans Rasmus<strong>se</strong>n, Aulbygård.<br />

HK 1-2-0-1. Slutter<br />

Fæstehusmand Christian Ove<strong>se</strong>n, Svenstrup, skifte 20.1.1798, fol. 289b<br />

Hu<strong>se</strong>t tilhører <strong>se</strong>lvejergårdmand Peder Niel<strong>se</strong>n<br />

~ Maren Ibsdatter, lavværge husmand Jeppe Ib<strong>se</strong>n, Føns<br />

Hans søskende:<br />

Helsøster Bodil Marie Ovesdatter ~ husmand Peder Mad<strong>se</strong>n, Ørslev<br />

Halvbror Lars Ove<strong>se</strong>n, 14 år<br />

Halvbror Hans Ove<strong>se</strong>n, 11 år<br />

Helsøster + Maren Ovesdatter: en datter Anne Dorthe Christophersdatter.<br />

De rette værger var for langt borte, for dem blev antaget Peder Mad<strong>se</strong>n.<br />

Fortsætter 16.2.1798, fol. 296b. På de to halvbrødres vegne var til stede deres morbror Hans Jørgen<strong>se</strong>n i<br />

Gamborg og for søsterdatteren mødte faderen Christopher Las<strong>se</strong>n i Ørsbjerg.<br />

Tjenestepige Anne Pedersdatter, Flemlø<strong>se</strong>, skifte 23.1.1798, fol. 290<br />

Hos <strong>se</strong>lvejergårdmand Hans Han<strong>se</strong>n<br />

Helsøster Karen Pedersdatter, 11 år<br />

Halvbror Rasmus Peder<strong>se</strong>n, 6 år<br />

Halvsøster Anne Pedersdatter, 10 år.<br />

Værge for helsøskende gårdmand Peder Peder<strong>se</strong>n, Gummerup og for halvsøskende stedfaderen Hans Han<strong>se</strong>n<br />

her.<br />

Fortsætter efter auktion 20.6.1798, fol. 328. Skifte efter hendes far Peder Jørgen<strong>se</strong>n er afsluttet 19.10.1796.<br />

Husmand Johan Knud<strong>se</strong>n, Asperup, skifte 8.2.1798, fol. 294<br />

Hu<strong>se</strong>t tilhører <strong>se</strong>lvejergårdmand Niels Jørgen<strong>se</strong>n<br />

~ 1<br />

Søn Knud Johan<strong>se</strong>n, 36 år<br />

~ 2 Marie Hansdatter, lavværge Hans Han<strong>se</strong>n her i byen<br />

Børn:<br />

Hans Johan<strong>se</strong>n, 19 år<br />

Jørgen Johan<strong>se</strong>n, 15 år<br />

Anne Johansdatter, 16 år<br />

Værge Lars Peder<strong>se</strong>n tømmermand her i byen. Den ældste søn giver afkald på arv.<br />

Birthe Sørensdatter, Hårby, skifte 23.2.1798, fol. 297b<br />

~ fæstehusmand Peder Ander<strong>se</strong>n, i et hus tilhørende <strong>se</strong>lvejergårdmand Hans Jen<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Anders Peder<strong>se</strong>n, 8 år<br />

Søren Peder<strong>se</strong>n, 6 år<br />

Elisabeth Kirstine Pedersdatter, 10 år<br />

Anne Pedersdatter, 3 år<br />

Agathe Nielsdatter, Skydebjerg Tårup, Skydebjerg, skifte 2.3.1798, fol. 300<br />

~ 1 Peder ?<br />

Niels Peder<strong>se</strong>n, 41 år i Helleshoved på Erholm gods<br />

Marie Pedersdatter ~ bolsmand Anders Christen<strong>se</strong>n, Augustenborg<br />

Margrethe Pedersdatter ~ husmand Christian Lar<strong>se</strong>n, Ørsbjerg<br />

+ Anne Pedersdatter, hendes børn:<br />

Peder Christopher<strong>se</strong>n, 11 år<br />

Elisabeth Christophersdatter, 22 år<br />

Maren Christophersdatter, 19 år<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

99


Agathe Christophersdatter, 17 år<br />

Johanne Christophersdatter, 14 år<br />

~ 2 bolsmand Jens Peder<strong>se</strong>n<br />

Datter Anne Cathrine Jensdatter ~ Jørgen Jacob<strong>se</strong>n, her<br />

Slutter 6.3.1798, fol. 303.<br />

Ejendomsgårdmand Marius Niel<strong>se</strong>n, udenfor Ramsherred Port, As<strong>se</strong>ns, 18.3.1798, fol. 301b<br />

Sønnen sne<strong>dk</strong>ermester Hans Marius<strong>se</strong>n meddelte at ialt 5 myndige sønner deler arven uden skifte.<br />

Maren Nielsdatter, Kustrup, Vejlby, skifte 20.3.1798, fol. 302<br />

~ Hans Ander<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Anders Han<strong>se</strong>n, 5 år<br />

Niels Han<strong>se</strong>n, 3 år<br />

Anne Marie Hansdatter, ½ år<br />

Tilsynsværge morbror husmand Anders Niel<strong>se</strong>n her i byen.<br />

7 fag hus med 8 tønder land.<br />

Maren Hansdatter, Topgård, Orte, skifte 29.3.1798<br />

Enke efter fæstegårdmand Mads Han<strong>se</strong>n Top<br />

Børn:<br />

Jørgen Mad<strong>se</strong>n Top, 44 år<br />

Hans Mad<strong>se</strong>n Top, 43 år<br />

Mathias Mad<strong>se</strong>n Top, 42 år skipper i Stige<br />

Kirsten Madsdatter Top ~ husmand Jørgen Han<strong>se</strong>n, Væde<br />

Anne Marie Madsdatter Top, 39 år ~ husmand Morten Niel<strong>se</strong>n ved Kådekilde, Vis<strong>se</strong>nbjerg<br />

Johanne Cathrine Madsdatter Top, 35 år ~ gårdmand Jeppe Lar<strong>se</strong>n, Vejrup, Ubberud<br />

Maren Madsdatter Top, 23 år ugift hjemme, værge ældste bror.<br />

Tilsynsværge morbror gårdmand Anders Brendholt af Brendholtgården.<br />

Kongelig bevilling af 8.2.1793 til uskiftet bo.<br />

Fortsætter 23.4.1798, fol. 307. 24.4.1798, fol. 309. Udsættes i 4 uger da sønnen Hans Mad<strong>se</strong>n Top forhandler<br />

med ejeren af gården om køb. 21.5.1798, fol. 320b, auktion 25.6.1798. Ingen dato fol. 384: sønnen Hans<br />

Mad<strong>se</strong>n Top betaler de andre arvinger, skiftet hermed ophævet.<br />

Selvejergårdmand Jens Niel<strong>se</strong>n, Vejrup, Indslev, skifte 30.3.1798, fol. 305<br />

~ Kirstine Marie Sørensdatter, lavværge <strong>se</strong>lvejergårdmand Hans Rasmus<strong>se</strong>n, Kærbyholm<br />

Børn:<br />

Rasmus Jen<strong>se</strong>n, 7 år<br />

Niels Jen<strong>se</strong>n, ½ år<br />

Værge gårdmand Jacob Niel<strong>se</strong>n, Indslev Tårup.<br />

HK 4-1-1-2 ¼<br />

Enken var ~ 1 Rasmus Mad<strong>se</strong>n, skifte 14.1.1790.<br />

Sønnen Niels Jen<strong>se</strong>n, ½ år skifte 16.5.1798, fol. 320, arvinger er moderen og hans søskende.<br />

Selvejer Jens Ib<strong>se</strong>n, Skydebjerg, skifte 27.4.1798, fol. 311<br />

~ Anne Marie Jørgensdatter (underskriver), lavværge Jeppe Lar<strong>se</strong>n, Årup<br />

Børn:<br />

Jeppe Jen<strong>se</strong>n, 21 år er hjemme<br />

Hans Jen<strong>se</strong>n, 17½ år er hjemme<br />

Maren Jensdatter ~ gårdmand Hans Han<strong>se</strong>n, Kaslund<br />

Anne Cathrine Jensdatter ~ gårdmand Hans Han<strong>se</strong>n, Gavnby<br />

Værge farbror gårdmand Jørgen Ib<strong>se</strong>n, Gelsted<br />

HK 7-2-2-1.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

100


Husfæster Peder Peder<strong>se</strong>n, Ejby, ingen dato 1798, fol. 513b<br />

Intet skifte, afkald fra søskendebørn til afdøde Hans Han<strong>se</strong>n og Peder Han<strong>se</strong>n født i Ringe.<br />

Ungkarl sne<strong>dk</strong>ersvend Hans Godtfred Mathia<strong>se</strong>n, død i Vedtofte, skifte 5.5.1798, fol. 314<br />

Han døde hos husmand Lars Albert<strong>se</strong>n.<br />

Arvinger er hans 3 søstre:<br />

Anne Margrethe Mathiasdatter ~ skomager Hans Hytter, Kerteminde<br />

Birthe Cathrine Mathiasdatter<br />

Charlotte Mathiasdatter, er begge ugifte og tjener i Kerteminde.<br />

Udsat til auktion er afholdt. Fortsat 21.7.1798, fol. 334.<br />

Karen Nielsdatter, Køng Højrup, Køng, skifte 7.5.1798, 315<br />

~ husmand Niels Han<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Niels Niel<strong>se</strong>n, 13 år<br />

Hans Niel<strong>se</strong>n, 11 år<br />

Peder Niel<strong>se</strong>n, 9 år<br />

Gert Niel<strong>se</strong>n, 7 år<br />

Hans Niel<strong>se</strong>n, 3 år<br />

Jens Niel<strong>se</strong>n, 1 år<br />

Mette Nielsdatter, 5 år<br />

Tilsynsværge morbror Jørgen Niel<strong>se</strong>n af Strandby.<br />

HK 0-4-2-½.<br />

Ungkarl Anders Ander<strong>se</strong>n, 19 år, Køng Højrup, Køng, skifte 7.5.1798, fol. 316b<br />

Var hos <strong>se</strong>lvejergårdmand Anders Han<strong>se</strong>n. Far var Anders Lar<strong>se</strong>n skifte 14.9.1778<br />

Mor Maren Andersdatter ~ <strong>se</strong>lvejergårdmand Anders Han<strong>se</strong>n<br />

Søskende:<br />

Helsøster Maren Andersdatter, 21 år værge husmand Lars Lar<strong>se</strong>n, Køng<br />

Halvbror Lars Ander<strong>se</strong>n, 26 år<br />

Halvbror Hans Ander<strong>se</strong>n, 11 år, værge far Anders Han<strong>se</strong>n<br />

Halvsøster Anne Andersdatter, 17 år, værge far Anders Han<strong>se</strong>n<br />

Halvsøster Dorthe Andersdatter, 10 år værge far Anders Han<strong>se</strong>n<br />

Anne Jacobsdatter, Hårby, skifte 7.5.1798, fol. 317<br />

I et hus ejet af <strong>se</strong>lvejergårdmand Morten Jen<strong>se</strong>n<br />

~ fæster Rasmus Mad<strong>se</strong>n<br />

Datter: Margrethe Rasmusdatter, 15 år<br />

Tilsynsværge gårdmand Hans Jacob<strong>se</strong>n, Strarup<br />

Kirsten Jensdatter, Båring, Asperup, skifte 9.5.1798, fol. 318b<br />

~ 1 Jørgen ?<br />

Datter Karen Jørgensdatter, 32 år<br />

~ 2 fæster Johan Karsten<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Karsten Jørgen<strong>se</strong>n, 19 år, værge (brorsøn) Jørgen Mad<strong>se</strong>n, gårdmand, Roerslev<br />

Mette Marie Jørgensdatter, 21 år<br />

Tilsynsværge gårdmand Peder Mad<strong>se</strong>n, Wedelshauge.<br />

Selvejerhusmand Hans Otte<strong>se</strong>n Bremer og hustru Birthe Hansdatter, Turup, 16.5.1798, fol. 319<br />

Testamente af 15.10.1792 forevist ved mandens død. Han er født i Svendborg hun er født i Mullerød.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

101


Mette Madsdatter, Udby, skifte 23.5.1798, fol. 321b<br />

~ <strong>se</strong>lvejerhusmand Hans Han<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Mads Han<strong>se</strong>n, 1 år<br />

Anne Marie Hansdatter, 4 år<br />

Tilsynsværge gårdmand Jørgen Han<strong>se</strong>n af byen.<br />

Aftægtsmand Johan Niel<strong>se</strong>n, Gelsted Tårup, skifte 23.5.1798, fol. 322b<br />

Den afdødes efterladenskaber blev delt indbyrdes af hans arvinger, som var:<br />

Gårdmand Peder Niel<strong>se</strong>n, Gelsted Tårup<br />

Rasmus Ander<strong>se</strong>n (Kramoldsberg) Fjelsted<br />

Ungkarl Niels David<strong>se</strong>n, Ejby<br />

Aftægtsmand Niels Ander<strong>se</strong>n, Ejby, skifte 22.5.1798, fol. 322b<br />

Død hos fæstegårdmand Jørgen Han<strong>se</strong>n<br />

~ Anne Marie Hansdatter, lavværge gårdmand Jørgen Peder<strong>se</strong>n, Kingstrup<br />

Børn:<br />

Anders Niel<strong>se</strong>n, 6 år<br />

Karen Marie Nielsdatter, 10 år<br />

Maren Nielsdatter, 8 år<br />

Anne Nielsdatter, 3 år<br />

Værge farbror husmand Jørgen Ander<strong>se</strong>n, Sletterød<br />

Selvejerbolsmand Gert Han<strong>se</strong>n, Fjellerup, Fjelsted, skifte 7.6.1798, fol. 324<br />

~ Karen Jørgensdatter, værge gårdmand Niels Han<strong>se</strong>n af byen<br />

Børn:<br />

Jørgen Gert<strong>se</strong>n, 27 år<br />

Karen Gert<strong>se</strong>n, lavværge Jørgen Ander<strong>se</strong>n i Sletterød<br />

Grethe Gertsdatter ~ husmand Niels Ander<strong>se</strong>n sne<strong>dk</strong>er ved Wedelsborg<br />

Maren Gertsdatter ~ bolsmand Rasmus Ander<strong>se</strong>n her af byen<br />

HK 5 skæpper land. Sønnen Jørgen Gert<strong>se</strong>n overtager ejendommen.<br />

Indsidder Marie Pedersdatter (Grønborg)?, Rørup, skifte 2.6.1798, fol. 325b<br />

Søn? Fæstehusmand Niels Han<strong>se</strong>n – hun var hans svigermor, boede hos ham.<br />

Afkald fra alle de myndige arvinger.<br />

Karen Clemensdatter, Sandager, skifte 12.6.1798, fol. 325<br />

På aftægt hos søn <strong>se</strong>lvejergårdmand Hans Peder<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Hans Peder<strong>se</strong>n, 40 år<br />

Jens Peder<strong>se</strong>n, 37 år<br />

+ Clemen Han<strong>se</strong>n, hans børn:<br />

Jens Clemen<strong>se</strong>n, 19 år<br />

Niels Clemen<strong>se</strong>n, 17 år<br />

Lars Clemen<strong>se</strong>n, 13 år<br />

Hans Clemen<strong>se</strong>n, 11 år<br />

Judith Clemensdatter, 22 år<br />

Fortsætter 20.6.1798, fol. 329: Værge for Clemen Han<strong>se</strong>ns børn deres stedfar <strong>se</strong>lvejergårdmand Jørgen<br />

Søren<strong>se</strong>n, Kaslund, som opretter kontrakt med Hans Peder<strong>se</strong>n.<br />

Selvejerhusmand, skomager Niels Peder<strong>se</strong>n, Køng, skifte 14.6.1798, fol. 326b<br />

~ Anne Jørgensdatter, lavværge <strong>se</strong>lvejergårdmand Jørgen Jen<strong>se</strong>n her fra byen<br />

Børn:<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

102


Peder Niel<strong>se</strong>n, 22 år er fraværende i krigstjeneste<br />

Anne Nielsdatter, 28 år<br />

El<strong>se</strong> Nielsdatter, 24 år<br />

Johanne Nielsdatter, 18 år<br />

Værge <strong>se</strong>lvejergårdmand Mads Ander<strong>se</strong>n. HK 0-1-2-0.<br />

Indsidder Anne Cathrine Knudsdatter, Skydebjerg, skifte 20.6.1798, fol. 328b<br />

Børn:<br />

Jens Peder<strong>se</strong>n, 40 år<br />

Anne Pedersdatter, 34 år lavværge Jeppe Lar<strong>se</strong>n, Årup<br />

+ Mette Pedersdatter, hendes børn:<br />

Karen Knudsdatter<br />

Agathe Rasmusdatter<br />

Kirsten Andersdatter<br />

Anne Cathrine Andersdatter<br />

Mette Kirstine Jensdatter, Hårby, skifte 28.6.1798, fol. 329b<br />

~ kromand Jacob Hvalsøe<br />

Børn:<br />

Jens Jacob<strong>se</strong>n, 10 år<br />

Peder Lobedantz Jacob<strong>se</strong>n, 7 år<br />

Jørgen Ellegaard Jacob<strong>se</strong>n, 4 år (bemærkning i margin: +21.6.1799)<br />

Dorthe Johanne Helene Jacobsdatter, 12 år<br />

Tilsynsværge morbror <strong>se</strong>lvejergårdmand Mads Jen<strong>se</strong>n, Nårup.<br />

HK 0-6-3-1<br />

Maren Larsdatter, Voldtofte, Flemlø<strong>se</strong>, skifte 28.6.1798, fol. 332<br />

~ <strong>se</strong>lvejerhusmand Anders Rasmus<strong>se</strong>n<br />

Søn Rasmus Ander<strong>se</strong>n, 5 år<br />

Tilsynsværge morbror husmand Niels Lar<strong>se</strong>n, Ålsbo.<br />

Hartkorn 3 skæpper land.<br />

Hans Mad<strong>se</strong>n, Bubbel, skifte 18.7.1798, fol. 333b<br />

I et hus tilhørende <strong>se</strong>lvejer Niels Niel<strong>se</strong>n<br />

~ Karen Nielsdatter, lavværge Anders Christopher<strong>se</strong>n, Bubbel<br />

Børn:<br />

Mads Han<strong>se</strong>n, 8 år<br />

Anne Kirstine Hansdatter, 11 år<br />

Karen Hansdatter, 6 år<br />

Maren Hansdatter, 3 år<br />

Værge husmand Anders Jen<strong>se</strong>n, Røjle.<br />

Ungkarl Peder Carsten<strong>se</strong>n, Kragebjerg, Lunge, skifte 7.8.1798, fol. 334b<br />

Hos Carsten Peder<strong>se</strong>n i et hus tilhørende Morten Mad<strong>se</strong>n, Hykær Mølle.<br />

Testamente 25.7.1798, fol. 339b. Peder Carsten<strong>se</strong>n junior i Kragsberg var indsat som arving. Carsten<br />

Peder<strong>se</strong>n samme sted fik overdraget boet uden skifte.<br />

Selvejergårdmand Hans Jen<strong>se</strong>n Laagaard, Skydebjerg, skifte 25.8.1798, fol. 335, <strong>se</strong> næste<br />

~ Anne Christophersdatter, lavværge gårdmand Anders Niel<strong>se</strong>n, Årup<br />

Børn:<br />

Jens Han<strong>se</strong>n, 3½ år<br />

Kirsten Hansdatter, 16 år<br />

Bodil Hansdatter, 9 år<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

103


Karen Hansdatter, 6 år<br />

Værge gårdmand Marcus Jen<strong>se</strong>n i Laagaard, en bror til afdøde.<br />

HK 3-3-0-2½.<br />

Enken Anne Christophersdatter, Skydebjerg, skifte 5.9.1798, fol. 336b, <strong>se</strong> forrige<br />

Enke efter Hans Jen<strong>se</strong>n Laagaard<br />

Børn:<br />

Jens Han<strong>se</strong>n, 3½ år<br />

Kirsten Hansdatter, 16 år<br />

Bodil Hansdatter, 9 år<br />

Formynder gårdmand Niels Jen<strong>se</strong>n i Laagaard (Karen Hansdatter, 6 år?)<br />

Fortsætter 22.9.1798, fol. 339b. Ungkarl Jens Jen<strong>se</strong>n fra byen er farbror til børnene, Marcus Jen<strong>se</strong>n = Marius<br />

Jen<strong>se</strong>n.<br />

Ungkarl Lars Han<strong>se</strong>n, Gelsted Tårup, skifte 5.9.1798, fol. 337b<br />

Arvinger er hans søskende:<br />

+ gårdmand Anders Han<strong>se</strong>n, Gelsted Tårup: en datter Ellen Andersdatter, 20 år<br />

+ Karen Hansdatter: søn Erik Rasmus<strong>se</strong>n, 25 år tjener i Kaslund<br />

Mette Cathrine Hansdatter ~ Nis Ol<strong>se</strong>n, husmand, Kingstrup<br />

Halvsøster Maren Hansdatter ~ gårdmand Lars Lar<strong>se</strong>n, Husby<br />

Halvsøster + Anne Hansdatter ~ Peder Rasmus<strong>se</strong>n, Tårup, hendes børn:<br />

Lars Peder<strong>se</strong>n, 28 år<br />

Mette Pedersdatter ~ gårdmand Jørgen Ander<strong>se</strong>n, Skydebjerg<br />

Anne Cathrine Pedersdatter ~ Peder Niel<strong>se</strong>n, Tårup<br />

Inderste Anne Hansdatter, Hårby, skifte 6.9.1798, fol. 338b<br />

Arvinger arver som søskendebørn, nærmere angives ikke:<br />

Gårdmand Jacob Han<strong>se</strong>n, Akkerup og<br />

Peder Lar<strong>se</strong>n ibid med søn Mads Peder<strong>se</strong>n og<br />

Husmand Hans Jen<strong>se</strong>n, Hårby, der anmeldte at være værge for sin far Jens Rasmus<strong>se</strong>n<br />

Et søskendebarn + Maren Larsdatter, hendes børn: Jens Christen<strong>se</strong>n, 16 år og Lars Christen<strong>se</strong>n, 14 år.<br />

Fortsættes efter auktion. 1.12.1798, fol. 351.<br />

Selvejergårdmand Christian Niel<strong>se</strong>n, Skydebjerg, skifte 1.10.1798, fol. 341b<br />

~ 1 Ellen Christensdatter<br />

Lars Christian<strong>se</strong>n, 26 år<br />

Dorthe Christiansdatter, værge Hans Erik<strong>se</strong>n, Orte<br />

~ 2 enken Kirsten Hansdatter, lavværge Peder Han<strong>se</strong>n, Peirup.<br />

Niels Christian<strong>se</strong>n, 8 år<br />

Hans Christian<strong>se</strong>n, 4 år<br />

Christian Christian<strong>se</strong>n, 1 dag<br />

Ellen Christiansdatter, 6 år<br />

Karen Christiansdatter, 2 år<br />

Værge farbror gårdmand Anders Niel<strong>se</strong>n her af byen og gårdmand Jens Han<strong>se</strong>n gårdmand Ulskov.<br />

HK 7-6-2-1½ samt et jordløst hus.<br />

Ungkarl Hans Jørgen<strong>se</strong>n, Akkerup præstegård, skifte 8.10.1798, fol. 344b<br />

Johanne Hansdatter i Akkerup ~ Hans Jørgen<strong>se</strong>n<br />

Maren Hansdatter ~ Christen Lar<strong>se</strong>n i Hårby<br />

Den afdødes mor er deres faster.<br />

+ Karen Nielsdatter ~ Zacharias Rasmus<strong>se</strong>n: børn:<br />

Niels Zacharia<strong>se</strong>n, 34 år<br />

Gertrud Zachariasdatter ~ gårdmand Jens Mad<strong>se</strong>n, Ore<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

104


Anne Elisabeth Zachariasdatter ugift<br />

Deres mor var moster til afdøde.<br />

Auktion, 2.1.1799, fol. 359b fortsat og afsluttet.<br />

Selvejergårdmand Rasmus Han<strong>se</strong>n, Turup, skifte 18.10.1798, fol. 345b<br />

~ Mette Cathrine Simonsdatter, lavværge gårdmand Morten Simon<strong>se</strong>n, Myllerup<br />

Datter Karen Rasmusdatter, 21 år, værge gårdmand Peder Bertel<strong>se</strong>n, Emtekær.<br />

Afdøde har forrige år købt gården sammen med ungkarl Niels Rasmus<strong>se</strong>n.<br />

Niels Rasmus<strong>se</strong>n ægter datteren og giver enken aftægt.<br />

Tjenestepige Anne Nielsdatter, Skrillinge, Kauslunde, skifte 27.10.1798, fol. 346b<br />

Hos fæstegårdmand Peder Han<strong>se</strong>n<br />

Arvinger:<br />

Mor Karen Johansdatter<br />

Halvsøster Maren Olesdatter, 13 år<br />

De er begge på Sjælland.<br />

Afdødes morbror gårdmand Jens Johan<strong>se</strong>n i Vejlby.<br />

Selvejergårdmand Hans Christopher<strong>se</strong>n, Orte, skifte 16.11.1798, fol. 347b<br />

~ Mette Rasmusdatter, lavværge gårdmand Hans Erik<strong>se</strong>n af byen<br />

Børn:<br />

Rasmus Han<strong>se</strong>n, 1½ år<br />

Maren Hansdatter, 17 år<br />

Dorthea Hansdatter, 13 år<br />

Værge gårdmand Jens Christen<strong>se</strong>n af byen og tilsynsværge gårdmand Peder Han<strong>se</strong>n, Peirup.<br />

HK 3-3-2-2. Skov 0-1-1-2.<br />

Anne Madsdatter, Røjle Tårup, skifte 1.12.1798, fol. 351b<br />

Søn Christian Han<strong>se</strong>n, gårdmand Vejlby<br />

Han har 2 brødre og 3 søstre.<br />

Niels Han<strong>se</strong>n har betalt begravel<strong>se</strong>n.<br />

Indsidder Simon Lar<strong>se</strong>n, Vedtofte, skifte 5.12.1798, fol. 352<br />

Hos smed Niels Ander<strong>se</strong>n<br />

Datter Maren Simonsdatter, 4 år er hos morbror gårdmand Niels Niel<strong>se</strong>n, Kerte, der også er værge.<br />

Afsluttes 26.1.1799, fol. 369<br />

Lars Lorentzen, Bubbel, skifte 5.12.1798, fol. 353<br />

Fæster af hus tilhørende Peder Han<strong>se</strong>n, Bubbel<br />

~ Anne Larsdatter, lavværge Povl Ander<strong>se</strong>n, Gremmerlykke.<br />

Børn:<br />

Lars Lar<strong>se</strong>n, 5 år<br />

Anne Cathrine Larsdatter, 11 år<br />

Anne Marie Larsdatter, 8 år<br />

Maren Larsdatter, 3 år<br />

Værge bemeldte Peder Han<strong>se</strong>n, Bubbel.<br />

Anne Larsdatter, Indslev, skifte 5.12.1798, fol. 353b<br />

~ husfæster Mikkel Peder<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Jørgen Mikkel<strong>se</strong>n, 20 år<br />

Anne Marie Mikkelsdatter<br />

Tilsynsværge Ole Han<strong>se</strong>n, Indslev<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

105


Maren Nielsdatter, Røjle, Vejlby, skifte 20.12.1798, fol. 355<br />

~ 1 Peder Bertel<strong>se</strong>n<br />

Søn Niels Peder<strong>se</strong>n, 6 år<br />

~ <strong>se</strong>lvejergårdmand Jens Bertel<strong>se</strong>n<br />

Datter Maren Jensdatter, 1 år.<br />

Tilsynsværge Mathias Niel<strong>se</strong>n, Bøgelund og Hans Rasmus<strong>se</strong>n her i byen.<br />

17.1.1799, fol. 363b afsluttes.<br />

Selvejerhusmand Jørgen Niel<strong>se</strong>n, Lunge, Gelsted, skifte 22.12.1798, fol. 355b<br />

~ Anne Dorthea Jacobsdatter, lavværge husmand Jens Rasmus<strong>se</strong>n, Lunge<br />

Børn:<br />

Anne Cathrine Jørgensdatter, 7 år<br />

Jacobine Jørgensdatter, 4 år<br />

Maren Jørgensdatter, 2 år<br />

Værge sognefoged Ole Jen<strong>se</strong>n, Lunge.<br />

Rasmus Knud<strong>se</strong>n, Røjle, Vejlby, skifte 24.12.1798, fol. 357b<br />

~ 1 ?<br />

Sønner:<br />

Knud Rasmus<strong>se</strong>n, 30 år, sognefoged her i byen<br />

Hans Rasmus<strong>se</strong>n, gårdmand her i byen<br />

~ 2 enken Anne Kirstine Jørgensdatter<br />

Børn:<br />

Jørgen Rasmus<strong>se</strong>n, 9 år<br />

Peder Rasmus<strong>se</strong>n, 6 år<br />

Værge gårdmand Niels Knud<strong>se</strong>n, Stavrby.<br />

18.1.1799, fol. 366. HK 6-6-0-2, afsluttes.<br />

Selvejerhusmand Peder Peder<strong>se</strong>n, Møllerhu<strong>se</strong>, As<strong>se</strong>ns, skifte 29.12.1798, fol. 359<br />

~ Anne Hansdatter, lavværge husmand Hans Peder<strong>se</strong>n, Møllerhu<strong>se</strong><br />

Børn:<br />

Peder Peder<strong>se</strong>n, 1 år<br />

Anne Marie Pedersdatter, 7 år<br />

Værge Johan Thoma<strong>se</strong>n, Barlø<strong>se</strong>.<br />

HK 4 skæpper land.<br />

Husmand Anders Jørgen<strong>se</strong>n, Svenstrup, Kauslunde, skifte 5.1.1799, fol. 360b<br />

~ Anne Hansdatter, lavværge gårdmand Peder Niel<strong>se</strong>n i byen<br />

Arvinger er hans søskende:<br />

Halvbror Hans Jørgen<strong>se</strong>n, gårdmand, Brangstrup<br />

Halvbror Peder Jørgen<strong>se</strong>n, gårdmand, Køstrup<br />

Halvbror Anders Jørgen<strong>se</strong>n, gårdmand, Asperup<br />

Halvsøster Kirsten Jørgensdatter ~ gårdmand Jørgen Jen<strong>se</strong>n, Lambechsgård.<br />

Halvsøster + Anne Jørgensdatter, hendes børn:<br />

Hans Lar<strong>se</strong>n, 21 år<br />

Anna Margrethe Andersdatter, 28 pr, værge far gårdmand Lars Han<strong>se</strong>n.<br />

Arvingerne afstod fra arv.<br />

Christiane Frederikke Hansdatter, indsidderenke, Ejby, skifte 7.1.1799, fol. 361b<br />

Hos <strong>se</strong>lvejergårdmand Rasmus Jørgen<strong>se</strong>n<br />

Enke efter Povl Jen<strong>se</strong>n i Ejby<br />

Hendes arvinger er:<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

106


+ halvbror Henrik Han<strong>se</strong>n, hans børn:<br />

Kirsten Henriksdatter ~ Anders Han<strong>se</strong>n, Vigerslev<br />

Gertrud Henriksdatter ~ Erik Erik<strong>se</strong>n, Brenderup<br />

+ Anne Marie Henriksdatter, hendes børn:<br />

Henrik Niel<strong>se</strong>n, 33 år, myndig, tjener Mullerup<br />

Anne Marie Nielsdatter ~ indsidder Peder Niel<strong>se</strong>n, i byen<br />

Kirsten Nielsdatter, 21 år er ugift<br />

Den afdøde er deres faster.<br />

En halvsøster + Karen Hansdatter, Kingstrup, hendes børn:<br />

Hans Lar<strong>se</strong>n, 50 år i Sjælland i København<br />

Niels Lar<strong>se</strong>n, husmand, Kingstrup<br />

Maren Larsdatter ~ husmand Niels Peder<strong>se</strong>n, ibid<br />

Gertrud Larsdatter, 30 år er ugift og hos Niels Peder<strong>se</strong>n i Kingstrup<br />

Den forhen afdøde mand Povl Jen<strong>se</strong>ns arvinger er:<br />

Helsøster + Anne Dorthea Jensdatter, Skåstrup, hendes børn:<br />

1. + Povl Peder<strong>se</strong>n, i Skåstrup har efterladt sig børn:<br />

Peder Povl<strong>se</strong>n, 36 år i Skåstrup<br />

Anne Dorthea Povlsdatter ~ Hans Ole<strong>se</strong>n, gårdmand, ibid<br />

Drude Povlsdatter, 25 år er hos søsteren<br />

2. + Jens Peder<strong>se</strong>n i Skåstrup, hans børn:<br />

Anne Dorthea Jensdatter, 21 år<br />

Maren Jensdatter, er begge hos deres mor i Skåstrup<br />

3. Ole Peder<strong>se</strong>n, gårdmand Skovby<br />

4. Niels Peder<strong>se</strong>n, Skåstrup<br />

5. Karen Pedersdatter ~ bolsmand Mads Dine<strong>se</strong>n<br />

6. + Maren Pedersdatter i Middelfart, hendes børn:<br />

Peder Rasmus<strong>se</strong>n, 35 år i København<br />

Lars Peder<strong>se</strong>n, husmand, Harndrup<br />

Den afdøde mand var morbror til dem.<br />

Testamente af 8.9.1773. Fortsætter 2.2.1799, fol. 369b. 2.4.1799, fol. 380 afsluttes.<br />

Indsidder Peder Niel<strong>se</strong>n, Fyllested, Brenderup, skifte 2.1.1799, fol. 362b<br />

~ Birthe Andersdatter, lavværge Niels Ander<strong>se</strong>n, Asperup<br />

Børn:<br />

Niels Peder<strong>se</strong>n, 40 år (!)<br />

Anders Peder<strong>se</strong>n, 6 år<br />

Birthe Pedersdatter, 2 år<br />

Indsidder Mads Mad<strong>se</strong>n og hustru Anne Christensdatter, Flemlø<strong>se</strong> på Løgismo<strong>se</strong> gods, testamente<br />

7.4.1798, fol. 363<br />

Karen Pedersdatter, Vejlby Brogårde, Vejlby, skifte 21.1.1799, fol. 369<br />

~ <strong>se</strong>lvejergårdmand Hans Jørgen<strong>se</strong>n<br />

Arvinger er hendes søskende:<br />

Birthe Pedersdatter ~ husmand Jens Henrik<strong>se</strong>n, Kustrup<br />

Maren Pedersdatter, 68 år, hos Jens Henrik<strong>se</strong>n i Kustrup.<br />

5.3.1799, fol. 375 afsluttes da arvingerne enes uden registrering.<br />

Møller Lars Peder<strong>se</strong>n, Turup Mølle. Tilladel<strong>se</strong> til uskiftet bo, 22.2.1799, fol. 371<br />

Ungkarl Jens Lar<strong>se</strong>n, Vedtofte, skifte 28.2.1799, fol. 371<br />

Hos stedfar Mads Ander<strong>se</strong>n<br />

Arvinger er:<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

107


Halvbror Christen Lar<strong>se</strong>n, 22 år<br />

Halvsøster Birthe Larsdatter, 24 år<br />

Halvsøster Dorthea Larsdatter, 18 år<br />

Halvsøster Maren Larsdatter, 12 år<br />

Værge for de umyndige er sognefoged Christopher Gaagerup i Ørsted.<br />

26.3.1799, fol. 379. Henvisning til skifte efter mor og morbror Lars Jen<strong>se</strong>n, arv indestår på Frederikslund.<br />

21.8.1799, fol. 402: Arvingernes værger er:<br />

Christen Lar<strong>se</strong>n: gårdmand Anders Jen<strong>se</strong>n, Hesle.<br />

Birthe og Dorthea: sognefoged Christopher Gaagerup i Ørsted<br />

Maren Larsdatter ~ gårdmand Knud Mad<strong>se</strong>n, Mølleballe, Vedtofte.<br />

Søren Han<strong>se</strong>n Gye og hustru Kirstine Rasmusdatter, testamente 23.3.1798, fol. 371b uden sted..<br />

22.1.1799, fol. 372 bekræftes arvingerne som:<br />

Rasmus Søren<strong>se</strong>n Gys. Strib<br />

Knud Jen<strong>se</strong>n Pagh, Stovgård ~ Søren Han<strong>se</strong>n Gys datter Anne Sørensdatter<br />

Johan Abraham<strong>se</strong>n Prip, Schifland ved Stenderup Strand, Haderslev amt er ~ Søren Han<strong>se</strong>n Gys datter Anne<br />

Marie Sørensdatter.<br />

Maren Espensdatter, Kingstrup, Gelsted, skifte 4.3.1799, fol. 372b<br />

~ 1 Gregers<br />

Datter Karen Gregersdatter, 23 år<br />

~ 2 enkemanden indsidder Jens Han<strong>se</strong>n<br />

Søn Hans Jen<strong>se</strong>n, 18 år.<br />

Værge morbror Espen Ander<strong>se</strong>n af byen. Afsluttes 18.5.1799, fol. 389.<br />

Selvejerhusmand Jacob Jen<strong>se</strong>n, Kærby, Asperup, skifte 4.3.1799, fol. 373<br />

~ Anne Andersdatter, lavværge gårdmand Jens Rasmus<strong>se</strong>n af byen<br />

Arvinger<br />

Helbror Niels Jen<strong>se</strong>n, 47 år, husmand, Båring<br />

Helsøster Dorthea Maria Jensdatter, 40 år, tilsynsværge gårdmand Christen Ander<strong>se</strong>n, Båring<br />

HK 0-1-1-1.<br />

Indsidder Lars Peder<strong>se</strong>n, Byllerup, Nørre Åby, skifte 6.3.1799, fol. 375b<br />

~ Anne Jørgensdatter, lavværge Jens Mad<strong>se</strong>n Bang, Åbylund<br />

Børn:<br />

Anne Cathrine Larsdatter, 31 år<br />

Maren Larsdatter, 30 år<br />

Værge: <strong>se</strong>lvejergårdmand Anders Rasmus<strong>se</strong>n, Byllerup.<br />

Jomfru Hager Cathrine Lobedantz, Akkerup præstegård, skifte 11.3.1799, fol. 375b<br />

Arvinger<br />

1. bror + hr. August Lobedantz: søn hr. Lobedantz, sognepræst i Hårby<br />

2. søster + madame Finger, Fredericia: hendes børn:<br />

Jens Finger, præst i Vind og Vinding sogne i Jylland<br />

Joachim Finger (aftensangspræst?) i den tyske kirke i Fredericia<br />

3 søster + madame Thom<strong>se</strong>n i Fredericia: hendes børn:<br />

provst Thom<strong>se</strong>n, Vejlby<br />

madame rådmand Buhl i Fredericia<br />

madame Deichmann i Kolding<br />

madame apoteker Ingvar<strong>se</strong>n i Fredericia<br />

4. søster + madame Fog i Fåborg: + søn var gift med nævnte madame Ingvar<strong>se</strong>n, formodes at have en arving:<br />

en søn David Fog, begge forældre døde?<br />

Auktion. Fortsætter 29.4.1799, fol. 384. Sluttes 20.6.1699, fol. 398.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

108


Selvejerhusmand Espen Han<strong>se</strong>n, Voldtofte, Flemlø<strong>se</strong>, skifte 16.3.1799, fol. 377<br />

~ Birthe Nielsdatter, lavværge gårdmand Hans Niel<strong>se</strong>n, Flemlø<strong>se</strong><br />

Børn:<br />

Hans Espen<strong>se</strong>n, 20 år<br />

Niels Espen<strong>se</strong>n, 13 år<br />

Lars Espen<strong>se</strong>n, 5 år<br />

Mette Espensdatter, 10 år<br />

Maren Espensdatter, 5 år<br />

Værge gårdmand Rasmus Rasmus<strong>se</strong>n i byen. Tilsynsværge <strong>se</strong>lvejer Jørgen Peder<strong>se</strong>n, Hoed.<br />

HK 0-4-0-3/8.<br />

Ungkarl Christen Søren<strong>se</strong>n, Vedtofte, skifte 26.3.1799, fol. 379b<br />

Arvinger:<br />

Bror Lars Søren<strong>se</strong>n, 28 år<br />

Søster Karen Sørensdatter ~ gårdmand Hans Christen<strong>se</strong>n i byen.<br />

Fæster Jørgen Jen<strong>se</strong>n og hustru Karen Hansdatter, Kønghøjrup, Køng, skifte 23.4.1799, fol. 382<br />

I en ejendom tilhørende ungkarlene Rasmus Mad<strong>se</strong>n og Jacob Mad<strong>se</strong>n.<br />

Arvinger var<br />

På mandens side:<br />

Brodersøn Niels Søren<strong>se</strong>n, 40 år, Langsted<br />

På konens side:<br />

Søn Hans Jørgen<strong>se</strong>n, 50 år, husmand i byen<br />

Datter Anne Jørgensdatter ~ gårdmand Anders Han<strong>se</strong>n, Ørsted Højbjerg<br />

Datter Maren Jørgensdatter ~ gårdmand Jens Morten<strong>se</strong>n, her i byen<br />

Datter Karen Jørgensdatter ~ Jørgen Peder<strong>se</strong>n, her i byen.<br />

Jørgen Peder<strong>se</strong>n har købt gården af ungkarlene og betalte Niels Søren<strong>se</strong>n arv efter farbroderen. De andre<br />

arvinger afstod fra arv.<br />

Selvejerhusmand Knud Ander<strong>se</strong>n, Kønghøjrup, Køng, skifte 25.4.1799, fol. 383b<br />

~ Margrethe Larsdatter (underskriver skiftet)<br />

Hans arvinger:<br />

Bror Jørgen Ander<strong>se</strong>n, gårdmand, Kønghøjrup<br />

Bror Peder Ander<strong>se</strong>n, gårdmand, Kønghøjrup<br />

Søster + Anne Jørgensdatter: var gift i Jylland: 3 børn<br />

28.5.1799, fol. 385, afsluttes: broderen Jørgen Ander<strong>se</strong>n er død. Søsterens børn er:<br />

Anders Han<strong>se</strong>n, 21 år<br />

Anne Kirstine Hansdatter, 23 år<br />

Karen Hansdatter, 16 år<br />

Selvejergårdmand Claus Niel<strong>se</strong>n, Roerslev, skifte 30.4.1799, fol. 384b<br />

~ Birthe Nielsdatter, lavværge Steen Søren<strong>se</strong>n i Mo<strong>se</strong>gård<br />

Børn:<br />

Hans Clau<strong>se</strong>n, 25 år<br />

Margrethe Clausdatter, 22 år<br />

Apelone Clausdatter, 20 år<br />

Tilsynsværge gårdmand Mads Ander<strong>se</strong>n, Tryden.<br />

Virkedommer Lauritzen fra Hiertingberg sammen med Chr. Christen<strong>se</strong>n fra Voldby har sluttet mundtlig<br />

kontrakt med afdøde om køb af en lykke beliggende ved landevejen, den er indhegnet og skal bestå af 56<br />

tønder land, d.v.s. 10.000 kvadratalen. Resten af ejendommen består af 50 tønder land.<br />

En bror til afdøde er ungkarl Jens Niel<strong>se</strong>n.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

109


Peder Lar<strong>se</strong>n, Ålsbo, Rørup, skifte 11.5.1799, fol. 388b<br />

Hos bror husmand Niels Lar<strong>se</strong>n.<br />

Søster + Maren Larsdatter ~ Anders Rasmus<strong>se</strong>n, Voldtofte: hendes søn Rasmus Ander<strong>se</strong>n, 6 år<br />

Søster + Kirsten Larsdatter ~ husmand Hans Peder<strong>se</strong>n, Hoed: hendes børn:<br />

Lars Han<strong>se</strong>n, 10 år<br />

Peder Han<strong>se</strong>n, 7 år<br />

Karen Hansdatter, 17 år<br />

Anne Hansdatter, 13 år<br />

Søster Karen Larsdatter, 50 år er hos svoger Anders Rasmus<strong>se</strong>n.<br />

Karen Jeppesdatter, Flemlø<strong>se</strong>, skifte 23.5.1799, fol. 389b<br />

~ <strong>se</strong>lvejergårdmand Jacob Han<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Hans Jacob<strong>se</strong>n, 15 år<br />

Jeppe Jacob<strong>se</strong>n, 10 år<br />

Niels Jacob<strong>se</strong>n, 8 år<br />

Kirsten Jacobsdatter, 13 år<br />

Tilsynsværge gårdmand Ole Han<strong>se</strong>n, Dreslette.<br />

HK 5-3-3-2.<br />

Selvejergårdmand Hans Mad<strong>se</strong>n Lysholdt, Flemlø<strong>se</strong>, skifte 23.5.1799, fol. 391b<br />

~ Marie Thomasdatter, lavværge gårdmand unge Hans Niel<strong>se</strong>n i byen<br />

Børn:<br />

Mads Han<strong>se</strong>n, 30 år<br />

Gertrud Hansdatter, 27 år<br />

Anne Hansdatter, 22 år<br />

Dorthea Hansdatter, 18 år<br />

HK er 3 skæpper land.<br />

Aftægtsmand Rasmus Han<strong>se</strong>n, Myllerup, Barlø<strong>se</strong>, skifte 25.5.1799, fol. 392b<br />

Hos fæstegårdmand Rasmus Lar<strong>se</strong>n<br />

~ Birthe Larsdatter, lavværge Hans Jørgen<strong>se</strong>n, gårdmand, Tårup<br />

Arvinger er hans søskende<br />

1. bror + Mads Han<strong>se</strong>n, Foldermo<strong>se</strong>, hans børn:<br />

Anders Mad<strong>se</strong>n, 23 år<br />

Hans Simon Mad<strong>se</strong>n, 16 år<br />

Rasmus Mad<strong>se</strong>n, 13 år<br />

Lars Mad<strong>se</strong>n, 10 år<br />

Johanne Madsdatter<br />

Karen Madsdatter<br />

Cathrine Madsdatter<br />

Maria Madsdatter<br />

Deres værge er <strong>se</strong>lvejergårdmand Jørgen Christen<strong>se</strong>n i Faurskov ~ moster.<br />

2. søster Kirsten Hansdatter ~ Niels Peder<strong>se</strong>n, gårdmand, Barlø<strong>se</strong><br />

3. søster Maren Hansdatter ~ gårdmand Rasmus Jørgen<strong>se</strong>n, Bukkerup<br />

4. søster + Johanne Hansdatter, hendes børn<br />

Ovennævnte fæstegårdmand Rasmus Lar<strong>se</strong>n, 29 år<br />

Hans Lar<strong>se</strong>n, 32 år<br />

Ole Lar<strong>se</strong>n, 31 år.<br />

Skytte Casper Lykke, Frederikshøjlund,?, skifte 28.5.1799, 395b<br />

Mor Augusta Christiane Hansdatter<br />

Søster + Maren Madsdatter, hendes børn:<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

110


Anne Sophie Hansdatter, 8 år<br />

Karen Hansdatter, 6½ år<br />

Dorthea Hansdatter, 5 år<br />

Søster Christiane Madsdatter ~ husmand Knud Søren<strong>se</strong>n, Bregnemo<strong>se</strong> mark.<br />

Auktion. Fortsættes<br />

Forpagter Muhle, Erholm, samfrændeskifte 28.6.1799, pag. 400<br />

Forpagter Muhle døde 3.1.1796. Bevilling til uskiftet bo, 22.1.1796, fol. 209<br />

~ enken Gertrud Wiinholt, lavværge sognepræst Krag, Gelsted<br />

Børn:<br />

Mogens Christian, 8 år<br />

Peder, 4 år<br />

Anne Elisabeth, 7 år<br />

Eleonora Hedevig, 6 år<br />

Petrine, 5 år<br />

Antaget værge for børnene forpagter Jens Brasch af Skovgårde.<br />

Selvejerbolsmand Rasmus Han<strong>se</strong>n og hustru Maren Andersdatter, Roerslev, testamente, 9.9.1796, fol.<br />

401b<br />

Pigen Marie Danielsdatter, som de har taget til sig, skal arve.<br />

Selvejer Niels Ander<strong>se</strong>n Vedele, Etterup, Rørup, skifte 26.8.1799, fol. 403<br />

~ Anne Pedersdatter, lavværge forvalter Kamp, Erholm<br />

Børn:<br />

Anders Niel<strong>se</strong>n, 10 år<br />

Peder Niel<strong>se</strong>n, 4 år<br />

Rasmus Niel<strong>se</strong>n, ½ år<br />

Anne Nielsdatter, 13 år<br />

Anne Cathrine Nielsdatter, 7 år<br />

Værge farbror <strong>se</strong>lvejergårdmand Henrik Ander<strong>se</strong>n Vedele, Lille Pederstrup, Trøstrup, Korup.<br />

Skøde juni 1782. HK 8-4-2-2 samt 4 hu<strong>se</strong>. Et hus ved Gribsvad er nedlagt, grunden lagt til Niels Møllers hus<br />

ibid.<br />

Selvejergårdmand Rasmus Lar<strong>se</strong>n og hustru Anne Rasmusdatter, Mullerød, Dreslette, skifte<br />

21.9.1799, fol. 406b, de døde kort efter hinanden.<br />

Han var ~ 1 Karen Hansdatter<br />

Søn Lars Rasmus<strong>se</strong>n, 20 år, curator gårdmand Lars Rasmus<strong>se</strong>n, Dærup<br />

~ 2 Anne Rasmusdatter<br />

Børn:<br />

Rasmus Rasmus<strong>se</strong>n, 4 år<br />

Karen Rasmusdatter, 11 år<br />

Margrethe Rasmusdatter, 9 år<br />

Birthe Rasmusdatter, 7 år<br />

Anna Rasmusdatter, 5 år<br />

Værge Rasmus Mad<strong>se</strong>n af Brydegård, Dreslette og gårdmand Hans Mad<strong>se</strong>n af byen, som er halvbrødre til<br />

afdøde Anne Rasmusdatter.<br />

Fortsætter 18.10.1799, fol. 2.<br />

Gårdens HK 4-6-1-2½ samt tilkøbt parcel nr. 3 fra Hans Rasmus<strong>se</strong>ns gård i Nellemo<strong>se</strong> HK 1-3-1-1½<br />

Et hus i byen HJ 0-0-1-1 fæstet af Morten Michel<strong>se</strong>n, fæstebrev 9.5.1793<br />

Et hus i byen, fæstet af Mads Christen<strong>se</strong>n.<br />

Sønnen Lars Rasmus<strong>se</strong>n har arv til gode efter sin mor Karen Hansdatter, han overtager gården.<br />

fortsættel<strong>se</strong> af skifte, 20.1.1799, fol. 12<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

111


As<strong>se</strong>ns og Hindsgavls amter, skifteprotokol 1799-1805<br />

Fæstehusmand Morten Ander<strong>se</strong>n, Båring, skifte 30.10.1799, fol. 8<br />

~ 1 Anne Rasmusdatter<br />

Børn:<br />

Anders Morten<strong>se</strong>n, 28 år i Clauslund<br />

Hiere Morten<strong>se</strong>n, 26 år i Jylland<br />

Karen Mortensdatter, 24 år tjener i Bogen<strong>se</strong><br />

~ 2 Sophie Hannibalsdatter<br />

Børn:<br />

Lars Morten<strong>se</strong>n, 14 år<br />

Anne Mortensdatter, 20 år, tjener i Roerslev<br />

Christine Mortensdatter, 18 år tjener i Fyllested<br />

Værge Jørgen Han<strong>se</strong>n i Roerslev<br />

~ 3 enken Karen Absalonsdatter<br />

Børn: Absalon Morten<strong>se</strong>n, 11 år<br />

Christen Morten<strong>se</strong>n, 7 år<br />

Ole Morten<strong>se</strong>n, 2 år<br />

Anne Sophie Mortensdatter, 9 år<br />

Værge morbror Absalon Andrea<strong>se</strong>n af Fyllested, da ingen på fars side er levende.<br />

Ejer af hu<strong>se</strong>t er Jørgen Jørgen<strong>se</strong>n i Båring.<br />

Selvejerhusmand, skrædder Christen Jen<strong>se</strong>n, Sletterød, skifte 30.10.1799, fol. 9<br />

han er død for ¼ år siden, skifte da enken ønsker at indgå nyt ægteskab.<br />

~ Bodil Rasmusdatter, lavværge gårdmand Ole Niel<strong>se</strong>n, Sletterød<br />

Børn:<br />

Jens Christen<strong>se</strong>n, 2½ år<br />

Christiane Christensdatter, 10 uger.<br />

Værge farbror Lars Jen<strong>se</strong>n smed af Håre.<br />

Skytte Casper Lykke, Frederikslund, fortsættel<strong>se</strong> og afslutning af skifte 13.11.1799, fol. 10<br />

Selvejergårdmand Andreas Bech, Ørsberg Højgård, Kerte, skifte 14.11.1799, fol. 11<br />

~ Kirstine Marie Pedersdatter, lavværge Rasmus Han<strong>se</strong>n Top, Orte<br />

Arvinger er hans brødre:<br />

1. + Lars Bech, <strong>se</strong>lvejergårdmand i Fjelsted<br />

hans børn: Annechen Larsdatter, 12 år<br />

Maren Larsdatter, 10 år<br />

Værge: stedfar Jens Jørgen<strong>se</strong>n, <strong>se</strong>lvejergårdmand, Fjelsted<br />

2. Søren Bech, degn, Bred, Vis<strong>se</strong>nbjerg<br />

3. Hans Simon Bech, <strong>se</strong>lvejergårdmand, Nyfæste, Kerte<br />

Fortsættes<br />

Mette Kirstine Nielsdatter, Kødstrup Mølle, Brenderup, skifte 6.12.1799, fol. 14<br />

~ 2 Christian Tønne<strong>se</strong>n møller<br />

~ 1Henrich<br />

hendes børn:<br />

Niels Henrich<strong>se</strong>n, 33 år, gårdmand, Broe<br />

Povl Henrich<strong>se</strong>n, ejer af Strandskov i Bogen<strong>se</strong>, Nyborg amt<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

112


Anne Marie Henrichsdatter, 22 år er hjemme, værge bror Povl og tilsynsværge malermester Lorentz Atzer af<br />

Bogen<strong>se</strong> købstad. Fortsætter.<br />

Herredsfoged Bagger, afslutning af skifte, 7.12.1799, fol. 15<br />

Selvejergårdmand Andreas Bech, Ørsberg Højgård, Kerte, fortsættel<strong>se</strong> 12.12.1799, fol. 16<br />

Afdødes mor er madame Annichen Bech på Nyfæstegård<br />

Gårdens HK 9-1-0-0.<br />

Enkens børn har arv til gode efter deres far Anders Gorm<strong>se</strong>n skifte 13.1.1794.<br />

Anne Margrethe Rasmusdatter, Harndrup, skifte 17.12.1799, fol. 21<br />

~ <strong>se</strong>lvejerhusmand Jens Ander<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Rasmus Jen<strong>se</strong>n, 7 år<br />

Karen Dorthea Jensdatter, 9 år<br />

Kirsten Jensdatter, 2 år<br />

Ejendommen er et jordløst hus med en plet jord købt af Rasmus Laumann i Harndrup<br />

Anne Marie Andersdatter, Vejlby, Røjle, skifte 3.1.1800, fol. 22<br />

~ <strong>se</strong>lvejergårdmand Jens Bertel<strong>se</strong>n<br />

søn Peder Jen<strong>se</strong>n, 5 uger (der står dattersøn)<br />

tilsynsværge gårdmand Anders Han<strong>se</strong>n, Stavrby.<br />

Gården, og et jordløst hus i Vejlby fæstet af Niels Lar<strong>se</strong>n<br />

Formanden i gården Peder Bertel<strong>se</strong>n, skifte 27.4.1795<br />

Stedsønnens værge er gårdmand Hans Bertel<strong>se</strong>n i Røjle.<br />

Jens Bertel<strong>se</strong>ns forrige hustrus skifte 20.12.1798, hendes 2 børn har arv til gode. (<strong>se</strong> næste skifte)<br />

Maren Andersdatter, Vejlby, skifte 4.1.1800, fol. 24<br />

~ 1 + gårdmand Niels Han<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Hans Niel<strong>se</strong>n, 44 år, tjener i gården<br />

Mathias Søren<strong>se</strong>n Niel<strong>se</strong>n, 36 år, gårdmand i Boylund<br />

Dorthe Nielsdatter ~ gårdmand Hans Rasmus<strong>se</strong>n, Røjle<br />

+ Maren Nielsdatter: ~ 1 + Peder Bertel<strong>se</strong>n: søn Niels Peder<strong>se</strong>n, 8 år, ~ 2 gårdmand Jens Bertel<strong>se</strong>n, Røjle,<br />

datter Maren Jensdatter, 2 år<br />

~ 2 Ole Niel<strong>se</strong>n<br />

Fortsætter<br />

Indsidder Jørgen Jørgen<strong>se</strong>n, Voldtofte, Flemlø<strong>se</strong>, skifte 16.1.1800, fol. 26<br />

enkemand<br />

Arvinger hans søskende:<br />

1 + gårdmand Lars Jørgen<strong>se</strong>n, Hårby<br />

hans børn:<br />

Jørgen Lar<strong>se</strong>n, 30 år<br />

Rasmus Lar<strong>se</strong>n, 27 år<br />

Mourits Lar<strong>se</strong>n, 19 år<br />

Lars Lar<strong>se</strong>n, 17 år<br />

Kirsten Larsdatter ~ <strong>se</strong>lvejergårdmand Hans Rasmus<strong>se</strong>n, Hårby<br />

2. + gårdmand Anders Jørgen<strong>se</strong>n, Voldtofte<br />

hans børn:<br />

Jørgen Ander<strong>se</strong>n, 26 år<br />

Rasmus Ander<strong>se</strong>n, 18 år<br />

Hans Ander<strong>se</strong>n, 16 år<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

113


Mette Andersdatter, 24 år<br />

Maren Andersdatter, 20 år<br />

3. Rasmus Jørgen<strong>se</strong>n, fæstegårdmand, Bukkerup<br />

4. Peder Jørgen<strong>se</strong>n, fæstegårdmand, Bukkerup<br />

5. Søren Jørgen<strong>se</strong>n, fæstegårdmand Schaarup<br />

6. Maren Jørgensdatter enke efter gårdmand Peder Mad<strong>se</strong>n, Høeld, lavværge gårdmand Jørgen Han<strong>se</strong>n af<br />

Mo<strong>se</strong>gård.<br />

Aftægtskontrakt af 8.5.1792 for afdøde og hans også afdøde hustru med fæsteren Rasmus Han<strong>se</strong>n.<br />

Et hus i Hårby fæstet af <strong>se</strong>rgent Simon Sulkovskys hustru Lovi<strong>se</strong> Sørensdatter, skøde fra Jacob Peder<strong>se</strong>n<br />

Hvalsøe til afdøde 19.12.1785.<br />

Maren Andersdatter, Vejlby, fortsættel<strong>se</strong> af skifte 4.1.1800, fol. 24, 31.1.1800, fol. 28<br />

~ 1 + gårdmand Niels Han<strong>se</strong>n<br />

~ 2 Ole Niel<strong>se</strong>n<br />

Gårdens HK 5-0-0-3/4 samt<br />

et hus i byen fæstet af Ole Knud<strong>se</strong>n, HK 0-2-0-2½<br />

Ungkarl Peder Lar<strong>se</strong>n, Vedtofte, skifte 5.2.1800, fol. 30<br />

han døde sidst i august sidste år<br />

Arvinger er<br />

1. hans mor Maren Simonsdatter nu ~ Niels Ander<strong>se</strong>n smed i Vedtofte<br />

og hans søskende:<br />

2. Jens Lar<strong>se</strong>n, gårdmand, Melleballe<br />

3. + Simon Lar<strong>se</strong>n: en datter Maren Simonsdatter, 4 år<br />

4. + Cathrine Larsdatter ~ Rasmus Jen<strong>se</strong>n, Ørsted Skovgård i Ørsted, hendes børn:<br />

a. Lars Rasmus<strong>se</strong>n, 15 år<br />

b. Jens Rasmus<strong>se</strong>n, 10 år<br />

c. Johanne Rasmusdatter, 18 år<br />

d. Karen Rasmusdatter, 12 år<br />

e. Anne Marie Rasmusdatter, 7 år<br />

5. Johanne Larsdatter ~ gårdmand Lars Mad<strong>se</strong>n, Hesle<br />

6. halvsøster Dorthe Nielsdatter, 23 år<br />

Afsluttet.<br />

Christiane Jespersdatter Fahnøe, Kåberbøllegård, Fjelsted, skifte 6.2.1800, fol. 31<br />

~ 2 <strong>se</strong>lvejergårdmand Niels Ib<strong>se</strong>n<br />

Hendes børn:<br />

Niels Hunderup Iwen<strong>se</strong>n, ca. 32 år, farer til søs, vides ikke levende eller død<br />

Mette Iwensdatter ~ Simon Obertin, skriverkarl på Assistenthu<strong>se</strong>t i København<br />

Johanne Cathrine Iwensdatter ~ Rasmus Niel<strong>se</strong>n Gunne<strong>se</strong>n i Oden<strong>se</strong>, men opholder sig og lever i<br />

København.<br />

Fortsættes.<br />

Selvejergårdmand Andreas Bech, Ørsberg Højgård, Kerte, fortsættel<strong>se</strong> 13.2.1800, fol. 33.<br />

Afsluttes<br />

Husmand Peder Lar<strong>se</strong>n, Orte, skifte 14.2.1800, fol. 34<br />

~ Karen Christensdatter, er i svagelig forfatning og mangler forstandens brug.<br />

Børn:<br />

Lars Peder<strong>se</strong>n, 17 år<br />

Christen Peder<strong>se</strong>n, 13 år<br />

Peder Peder<strong>se</strong>n, 11 år<br />

Rasmus Peder<strong>se</strong>n, 9 år<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

114


Jørgen Peder<strong>se</strong>n, 8 år<br />

Mads Peder<strong>se</strong>n, 1½ år<br />

Anne Pedersdatter, 16 år<br />

Susanne Pedersdatter, 5 år.<br />

Slægtninge på faderens side: Jacob Didrich<strong>se</strong>n, Hestholm, Gamtofte og gårdmand Rasmus Ander<strong>se</strong>n,<br />

Ebberup, Kærum.<br />

Enkens bror ungkarl Jørgen Christen<strong>se</strong>n.<br />

Ejendommen er et hus med tilliggende have.<br />

Husmand Stephen Lar<strong>se</strong>n af Lille Toftehus ~ enkens søster forpligtede sig til at tage sig af enken og give<br />

hende pleje mod at modtage, hvad der bliver tilbage, når gælden er betalt.<br />

Gårdmand Lars Johan<strong>se</strong>n, Bukkerup tager sig af Rasmus Peder<strong>se</strong>n<br />

Gårdmand Jacob Didrich<strong>se</strong>n, Bechholm tager sig af Jørgen Peder<strong>se</strong>n<br />

gårdmand Lars Gorm<strong>se</strong>n, Blangstrup tager sig af Susanne Pedersdatter.<br />

Det mindste barn Mads Peder<strong>se</strong>n ville morbroderen ungkarl Jørgen Christen<strong>se</strong>n bidrage til og håbede at få<br />

hjælp af sine slægtninge: enkens farbror gårdmand Jørgen Han<strong>se</strong>n i Skalbjerg og hans søster, enkens faster<br />

Maren Hansdatter ~ gårdmand Hans Niel<strong>se</strong>n ibid. Marie Jørgensdatter ~ gårdmand Claus Christen<strong>se</strong>n,<br />

Magtenbølle er også en faster til enken. Husmand Jens bø<strong>dk</strong>er i Ålsbo tog sig af Mads Peder<strong>se</strong>n.<br />

De ældste børn mentes at kunne fortjene føden til sig <strong>se</strong>lv.<br />

Afsluttes.<br />

Anne Larsdatter, Romerhus, Køng mark, Køng, skifte 18.2.1800, fol. 37<br />

hun døde 24.12.1799<br />

~ <strong>se</strong>lvejerhusmand Anders Jen<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Hans Ander<strong>se</strong>n, 16 år<br />

Jens Ander<strong>se</strong>n, 11 år<br />

Kirsten Andersdatter, 7 år<br />

Johanne Andersdatter, 2 år<br />

Tilsynsværge mors halvbror husmand Lars Lar<strong>se</strong>n, Hårby.<br />

Hus med 5 skp HK.<br />

Afsluttes.<br />

Selvejergårdmand Anders Jørgen<strong>se</strong>n, Kingstrup, Gelsted, skifte 3.3.1800, fol. 38<br />

~ Bodil Kirstine Olesdatter, lavværge Jørgen Ol<strong>se</strong>n, Båring<br />

Børn:<br />

Jørgen Ander<strong>se</strong>n, gårdmand her i byen<br />

Ole Ander<strong>se</strong>n, 15 år<br />

Rasmus Ander<strong>se</strong>n, 9 år<br />

Anne Andersdatter ~ husmand Peder Søren<strong>se</strong>n, husmand, i byen<br />

Karen Andersdatter ~ gårdmand Lars Ander<strong>se</strong>n, her i byen, har fået arv 3.3.1796<br />

Maren Andersdatter, 16 år er i gården<br />

Dorthea Andersdatter, 11 år<br />

Anne Margrethe Andersdatter, 6 år<br />

De umyndiges værge farbror gårdmand Hans Rasmus<strong>se</strong>n, Gelsted Tårup.<br />

Gårdens HK 4-7-1-½ samt<br />

et hus med have fæstet af Erich Jochum<strong>se</strong>n.<br />

Jens Henrich<strong>se</strong>n Dams enke Kirsten Hansdatter med svigersønnen Peder Han<strong>se</strong>n i Gelsted havde 1. prioritets<br />

pant i gården af 11.12.1794.<br />

Afsluttes.<br />

Christiane Jespersdatter Fahnøe, Kåberbøllegård, Fjelsted, fortsættes 7.3.1800, fol. 41<br />

Fortsættes.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

115


Ungkarl Hans Laur<strong>se</strong>n, Fjelsted, skifte 8.3.1800, fol. 44<br />

Var hos gårdmand Niels Jørgen<strong>se</strong>n<br />

Hans arvinger er:<br />

1. broderbørn:<br />

a. Niels Jørgen<strong>se</strong>n, gårdmand i byen<br />

b. Mette Cathrine Jørgensdatter ~ gårdmand Erich Niel<strong>se</strong>n af Scharø i Veflinge<br />

2. søsterbørn:<br />

a. Michel Rasmus<strong>se</strong>n, ungkarl tjener i gården<br />

b. + Karen Rasmusdatter ~ Jesper Han<strong>se</strong>n, husmand her i byen: en datter Anne Cathrine Jespersdatter, 17 år<br />

c. Maren Rasmusdatter ~ gårdmand Lars Jørgen<strong>se</strong>n, Heden, Kerte<br />

d. Mette Rasmusdatter ~bedemand Jørgen Frederik Demand i København<br />

e. Anne Margrethe Rasmusdatter ~ Povl Jen<strong>se</strong>n, Fjelsted Kohaugehus<br />

f. Kirsten Rasmusdatter, 33 år, ugift tjener på Katholm i Jylland<br />

g. Dorthe Maria Rasmusdatter, 27 år, tjener gårdmand Jørgen Niel<strong>se</strong>n, her i byen.<br />

Gårdmand Niels Jørgen<strong>se</strong>ns mor Anne Andersdatter havde afstået gården til ham.<br />

Fortsættes<br />

Anne Espensdatter, Sortholmhus, Køng, skifte 13.3.1800, fol. 46<br />

~ husmand Anders Peder<strong>se</strong>n, som agter at indgå nyt ægteskab<br />

Børn:<br />

Peder Ander<strong>se</strong>n, 27 år er fraværende<br />

Jacob Ander<strong>se</strong>n, 22 år<br />

Espen Ander<strong>se</strong>n, 22 år<br />

Fæstebrev fra Jacob Rasmus<strong>se</strong>ns enke i Kønghøjrup 3.11.1772 (evt. 1777), nuværende ejer er Henrich<br />

Henning<strong>se</strong>n, Kønghøjrup.<br />

Afsluttet<br />

Hu<strong>se</strong>jer Niels Mad<strong>se</strong>n, Ahlenbechhus, Køng mark, Køng, skifte 13.3.1800, fol. 47<br />

er død i forrige måned<br />

~ Anne Pedersdatter, lavværge gårdmand Rasmus Niel<strong>se</strong>n, Dærup<br />

Børn:<br />

Peder Niel<strong>se</strong>n, 6 år<br />

Birthe Nielsdatter, ¾ år<br />

Værge gårdmand Anders Peder<strong>se</strong>n, Dærup.<br />

Hus med HK 0-3-1-0<br />

Afsluttes.<br />

Inderste Karen Povlsdatter, Turup, skifte 22.3.1800, fol. 48<br />

hos husmand Povl Peder<strong>se</strong>n<br />

enke efter Jens Han<strong>se</strong>n, i uskiftet bo efter testamente 20.6.1783<br />

1. Hans arvinger:<br />

a. søster Maren Hansdatter enke efter Peder Jacob<strong>se</strong>n, husmand, Emtekær, søn Claus Peder<strong>se</strong>n<br />

b. søster Dorthea Hansdatter enke efter Claus Thoma<strong>se</strong>n, Lundager<br />

c. halvsøster Johanne Hansdatter gift på Hindsholm<br />

d. halvbror + Hans Niel<strong>se</strong>n, Hjorte, hans børn:<br />

Niels Han<strong>se</strong>n, husmand, Hjallenberg, Ørsberg<br />

Karen Hansdatter, 33 år, ugift tjener i Thorup<br />

Maren Hansdatter, 28 år<br />

2. hendes arvinger:<br />

a. søster + Anne Povlsdatter ~+ Jørgen Han<strong>se</strong>n, husmand, Blangstrup, hendes børn:<br />

Hans Jørgen<strong>se</strong>n gift i Holsten, det vides ikke hvor<br />

+ Marie Cathrine Jørgensdatter ~ Anders Han<strong>se</strong>n nu i Emtekær, hendes børn:<br />

Hans Ander<strong>se</strong>n, 1 år, Jørgen Ander<strong>se</strong>n, Mette Andersdatter, Anne Dorthea Andersdatter<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

116


Anne Cathrine Jørgensdatter ~ husmand Bertel Niel<strong>se</strong>n, Ørsted.<br />

Fortsættes 19.4.1800, fol. 59<br />

Selvejerhusmand Peder Jørgen<strong>se</strong>n, Hoed by, Flemlø<strong>se</strong>, skifte 28.3.1800, fol. 50<br />

han er død 23.1.1800<br />

~ Karen Hansdatter, lavværge Anders Han<strong>se</strong>n, Dreslette, hun agter at indgå nyt ægteskab<br />

Børn:<br />

Maren Pedersdatter, 16 år<br />

Karen Pedersdatter, 10 år<br />

Værge farbror gårdmand Hans Jørgen<strong>se</strong>n, Melby.<br />

Hu<strong>se</strong>t 9 fag stuehus, 10 fag udhus, HK 4-0-1-1½.<br />

Afsluttes.<br />

Husmand Søren Ander<strong>se</strong>n, udflyttet på Margårds grund, Nørre Åby, skifte 4.4.1800, fol. 51<br />

~ 1 Christine Michelsdatter, skifte 8.5.1788<br />

Børn:<br />

Anders Søren<strong>se</strong>n, 16 år, tjener i Gadstrup<br />

Anne Marie Sørensdatter enke efter Søren Jen<strong>se</strong>n, Ejby<br />

Karen Sørensdatter, 26 år<br />

Anne Kirstine Sørensdatter, 20 år<br />

Værge morbror Hans Michel<strong>se</strong>n, husmand, Føns.<br />

~ 2 enken, Karen Juulsdatter, lavværge Lars Juul<strong>se</strong>n, indsidder, Føns<br />

Børn:<br />

Jens Søren<strong>se</strong>n, 8 år<br />

Christiane Sørensdatter, 10 år<br />

Juliane Sørensdatter, 6 år<br />

Værge farbror ungkarl Hans Ander<strong>se</strong>n, tjener i Byllerup.<br />

Hu<strong>se</strong>t er under opførel<strong>se</strong>, HK 0-7-0-2<br />

Afsluttes.<br />

Ungkarl Rasmus Ander<strong>se</strong>n, Søllested, skifte 5.4.1800, fol. 53<br />

hos gårdmand Hans Ander<strong>se</strong>n, død 17.1.1800<br />

Arvinger:<br />

1. bror gårdmand Hans Ander<strong>se</strong>n<br />

2. bror Morten Ander<strong>se</strong>n, <strong>se</strong>lvejerhusmand, Elleruplund, Tommerup<br />

3. bror Anders Ander<strong>se</strong>n, 33 år, ungkarl<br />

4. bror Peder Ander<strong>se</strong>n, 28 år, tjener i gården<br />

5. Margrethe Andersdatter, 46 år<br />

Karen Andersdatter, 41 år<br />

Afsluttes.<br />

Mette Kirstine Nielsdatter, Kødstrup Mølle, Brenderup, skifteafslutning 2.4.1800, fol. 54<br />

Møllens HK 0-4-0-2, mølleskyld 8 tdr. 4 skp.<br />

Skøde af 11.12.1755, tilkøbt jord på Brenderup bymark iflg. skøde 15.6.1780 på 6 skp.<br />

Møllen afstås til Niels Henrich<strong>se</strong>n, Broe mod 1000 RD og aftægt.<br />

Hans Han<strong>se</strong>n, Orte, skifte 16.4.1800, fol. 56<br />

16 år, stedfar gårdmand Jens Christen<strong>se</strong>n<br />

mor Anne Marie Andersdatter<br />

skifte efter far Hans Han<strong>se</strong>n, Orte, 23.6.1792<br />

Han har fået arv efter afdød søster Cathrine Hansdatter.<br />

Arvinger moderen og hans søskende:<br />

Anders Han<strong>se</strong>n og Mads Han<strong>se</strong>n, Marie Hansdatter og Birthe Kirstine Hansdatter.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

117


Værge gårdmand Anders Han<strong>se</strong>n, Tallerup.<br />

Afsluttes<br />

Husmand Niels Han<strong>se</strong>n, Saltofte, skifte 17.4.1800, fol. 56<br />

~ Anne Hansdatter, lavværge Lars Han<strong>se</strong>n, Sønderby<br />

Børn:<br />

Hans Niel<strong>se</strong>n, 6 år<br />

Anders Niel<strong>se</strong>n, 3 år<br />

Værge gårdmand Hans Clau<strong>se</strong>n, Sønderby.<br />

Afsluttes.<br />

Indsidderenke Karen Povlsdatter, Turup, fortsat, skifte 19.4.1800, fol. 59<br />

død 22.3.1800,<br />

enke efter Jens Han<strong>se</strong>n<br />

Arvinger:<br />

Peder Jacob<strong>se</strong>ns enke af Emtekær ved søn Claus Peder<strong>se</strong>n<br />

Claus Thoma<strong>se</strong>ns enke Dorthe Hansdatter, Lundager, lavværge Jens Mikkel<strong>se</strong>n, stenhugger ibid<br />

Halvsøster Johanne Nielsdatter ~ husmand Søren Ander<strong>se</strong>n, Mesinge på Hindsholm med søn Niels Søren<strong>se</strong>n,<br />

husmand, Mesinge<br />

Niels Han<strong>se</strong>n, husmand, Hjallenberg på egne og sine 2 umyndige søstres vegne, tilsynsværge husmand Povl<br />

Peder<strong>se</strong>n, Turup.<br />

Afg. husmand Jørgen Han<strong>se</strong>ns søn Hans Jørgen<strong>se</strong>n smed, Ørslev<br />

- Hellevad sogn i Holsten på egne vegne.<br />

På Anders Han<strong>se</strong>n smeds børns vegne i Emtekær husmand Hans Ander<strong>se</strong>n, Lundager, hvis kone er søster til<br />

Anders Han<strong>se</strong>n, der an<strong>se</strong>s uduelig og uskikket til at være værge for sine børn.<br />

Husmand Bertel Niel<strong>se</strong>n, Ørsted på sin hustru Anne Cathrine Jørgensdatters vegne.<br />

Fortsættes<br />

Søren Mad<strong>se</strong>n, Kasmo<strong>se</strong>hus på Kåberbøllegårds grund, Fjelsted, skifte 25.4.1800, fol. 59<br />

død 12.1.1800<br />

~ Maren Knudsdatter, som agter at indgå nyt ægteskab, lavværge ungkarl Niels Knud<strong>se</strong>n af Hessum, Skeby<br />

sogn<br />

søn Mads Søren<strong>se</strong>n, 3 år, værge Ditlev Ditlev<strong>se</strong>n, Dybmo<strong>se</strong>.<br />

Hu<strong>se</strong>t 10 fag, HK 0-1-1-2<br />

Afsluttes.<br />

Aftægtsmand Jørgen Jørgen<strong>se</strong>n, Voldtofte, fortsat fra fol. 25, 4.5.1800, fol. 60<br />

Afsluttes<br />

Ungkarl Hans Lar<strong>se</strong>n, Fjelsted, skifteafslutning 14.5.1800, fol. 62<br />

Kammerråd Bagge<strong>se</strong>n, Endelig skifteafslutning, 19.5.1800, fol. 63<br />

Christiane Jespersdatter Fahnøe, Kåberbøllegård, fortsættel<strong>se</strong> af skifte, 16.5.1800, fol. 64<br />

Fortsættes<br />

Husmand Knud Rasmus<strong>se</strong>n, bø<strong>dk</strong>er, Nørre Åby, skifte 7.6.1800, fol. 67<br />

~ Kirsten Christensdatter, lavværge gårdmand Jens Christen<strong>se</strong>n i Nørre Åby<br />

Børn:<br />

Birthe Cathrine Knudsdatter, 20 år<br />

Christiane Knudsdatter, 18 år<br />

Karen Knudsdatter, 12 år<br />

Værge afdødes bror husmand Ole Rasmus<strong>se</strong>n, tilsynsværge bolsmand Anders Han<strong>se</strong>n, Byllerup mark.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

118


Hus HK 1-0-2-0<br />

Afsluttes.<br />

Rasmus Lar<strong>se</strong>n og Anne Rasmusdatter, Mullerød, skifteafslutning 19.6.1800, fol. 69<br />

Bodil Marie Smidt, Hagendrup, tilladel<strong>se</strong> til uskiftet bo 17.6.1800, fol. 70<br />

~ møller Hans Peder<strong>se</strong>n<br />

Anne Marie Hansdatter, Båring, skifte 28.6.1800, fol. 71<br />

~ gårdmand Lars Rasmus<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Hans Lar<strong>se</strong>n, 6 år<br />

Rasmus Lar<strong>se</strong>n, 6 uger<br />

Anne Larsdatter, 3 år<br />

Tilsynsværge afdødes morbror gårdmand Niels Jørgen<strong>se</strong>n, Båring.<br />

Gård HK 3-2-1-1.<br />

Afsluttet.<br />

Selvejergårdmand Peder Niel<strong>se</strong>n, Kingstrup, Gelsted, skifte 30.6.1800, fol. 73<br />

~ Maren Andersdatter, lavværge Lars Ander<strong>se</strong>n, Store Stærmo<strong>se</strong>, Brendekilde<br />

Børn:<br />

Niels Peder<strong>se</strong>n, 3 år<br />

Anders Peder<strong>se</strong>n, 1 år<br />

Anne Pedersdatter, 5 år<br />

Værge farbror Niels Niel<strong>se</strong>n af byen, tilsynsværge Hans Niel<strong>se</strong>n, Vejrup<br />

Gård HK 7-6-3-2.<br />

Afdøde havde 8 dage før sin død købt gården af <strong>se</strong>lvejer Niels Lar<strong>se</strong>n, Fjelsted.<br />

Skifte efter enkens far Anders Lar<strong>se</strong>n afsluttet 18.10.1791, hvorefter enkens bror Peder Ander<strong>se</strong>n har 500<br />

RD til gode i boet.<br />

Afsluttet.<br />

Christiane Jespersdatter Fahnøe, Kåberbøllegård, skifteafslutning 7.7.1800, fol. 75<br />

Maren Jørgensdatter, Kærbyholm, skifteafslutning efter auktion, 14.7.1800, fol. 77<br />

~ husmand Peder Morten<strong>se</strong>n.<br />

Karen Povlsdatter og Jens Han<strong>se</strong>n, Turup, skifteafslutning 16.7.1800, fol. 78<br />

Maren Andersdatter, Brenderup, skifteafslutning 19.7.1800, fol. 79<br />

~ indsidder Jørgen Jacob<strong>se</strong>n<br />

Gertrud Madsdatter, Brendegård, Vedtofte, skifte 21.7.1800, fol. 79<br />

~ indsidder Rasmus Han<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Ole Rasmus<strong>se</strong>n, 17 år<br />

Karen Rasmusdatter, 15 år<br />

Værge husmand Lars Albret<strong>se</strong>n, Vedtofte.<br />

Afsluttet<br />

Indsidderenke Karen Knudsdatter, Holmegård, Gelsted, skifte 31.7.1800, fol. 80<br />

Børn:<br />

Morten Ander<strong>se</strong>n, 14 år<br />

Kirsten Andersdatter, 11 år<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

119


Andrea Andersdatter, 4 år<br />

Værge gårdmand Jens Peder<strong>se</strong>n.<br />

Afsluttet.<br />

Madame Giesten, Hol<strong>se</strong>gård, skifte 1.8.1800, fol. 80<br />

~ forpagter Giesten.<br />

Arvinger:<br />

Hendes mor madame Windel<br />

bror Jens Windel, skytte på Mullerup<br />

bror Frederik Windel, jæger hos grev Ahlefeldt i Slesvig<br />

søster Dorthea Windel ~ skræddermester Morten Peder<strong>se</strong>n, Slesvig.<br />

Hr. Giesten forpagtede gården i 1798.<br />

Fortsættes<br />

Ungkarl Rasmus Christopher<strong>se</strong>n, uden Ramsherred Port, As<strong>se</strong>ns, skifte 2.8.1800, fol. 81<br />

Søster Karen Christophersdatter ~ Christen Jen<strong>se</strong>n, Duborg ved Flensborg<br />

Afsluttet.<br />

Husmand Christen Stephen<strong>se</strong>n, Åbylund, Nørre Åby, skifte 7.8.1800, fol. 82<br />

~ Anne Michelsdatter, lavværge gårdmand Peder Christen<strong>se</strong>n, Gadstrup<br />

Arvinger:<br />

bror gårdmand Rasmus David<strong>se</strong>n, Asperup<br />

søster Maren Stephensdatter ~ gårdmand Rasmus Munch, Årslev<br />

søster Margrethe Stephensdatter enke efter gårdmand Niels Ander<strong>se</strong>n, Båring, lavværge gårdmand Niels<br />

Jen<strong>se</strong>n, Ejby<br />

søster + Karen Stephensdatter, hendes børn:<br />

a. datter Anne Kirstine ~ gårdmand Anders Niel<strong>se</strong>n, Gelsted<br />

b. datter Maren Nielsdatter ~ gårdmand Anders Ib<strong>se</strong>n, Kærby<br />

halvbror + Anders Stephen<strong>se</strong>n, Røjle, hans børn:<br />

a. Stephen Ander<strong>se</strong>n, 32 år<br />

b. Jesper Ander<strong>se</strong>n, 22 år<br />

c. Niels Ander<strong>se</strong>n, 20 år<br />

d. Karen Andersdatter ~ husmand Jens Jen<strong>se</strong>n, Strib<br />

e. Maren Andersdatter ~ husmand Ole Rasmus<strong>se</strong>n, Røjle<br />

halvsøster + Mette Stephensdatter, hendes børn:<br />

a. Karen Sørensdatter ~ Hans Lar<strong>se</strong>n smed, Broe<br />

b. + Kirsten Sørensdatter, hendes børn:<br />

1. Søren Rasmus<strong>se</strong>n, 27 år<br />

2. Anders Rasmus<strong>se</strong>n, 23 år<br />

3. Christen Rasmus<strong>se</strong>n, 21 år<br />

4. Anne Rasmusdatter ~ husmand Niels Rasmus<strong>se</strong>n, Brenderup.<br />

Hu<strong>se</strong>t HK 0-3-0-0<br />

Afsluttet.<br />

Ungkarl Hans Christen<strong>se</strong>n, Kustrup mølle, skifte 17.8.1800, fol. 84<br />

Arving søster Karen Christensdatter ~ møller Peder Peder<strong>se</strong>n, Kustrup mølle.<br />

Afsluttet.<br />

Anne Jørgensdatter, (Henistedhus), Skydebjerg, skifte 16.8.1800, fol. 84<br />

~ husmand Johan Henrich Jørgen<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Kirstine Johansdatter<br />

Marie Johansdatter, 14 år<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

120


Tilsynsværge bolsmand Niels Peder<strong>se</strong>n, Hindevad, Hårslev<br />

Hus HK 0-3-1-1<br />

Afsluttet.<br />

Madame Giesten, Hol<strong>se</strong>gård, skifteafslutning 24.8.1800, fol. 86<br />

Aftægtsmand Jacob Jørgen<strong>se</strong>n og hustru Gi<strong>se</strong>la Andersdatter, Glensborg, anmeldel<strong>se</strong> 2.9.1800, fol 86.<br />

Testamente dateret 22.9.1792 forevist, da Gi<strong>se</strong>la Andersdatter er død.<br />

Selvejerhusmand Peder Mad<strong>se</strong>n, Årslev mark, Årslev, skifte 15.9.1800, fol. 86<br />

~ 1 Mette Andersdatter, skifte forevist<br />

søn: Anders Peder<strong>se</strong>n, 26 år<br />

~ 2 enken Maren Larsdatter, lavværge gårdmand Niels Michel<strong>se</strong>n, Asperup<br />

Børn:<br />

Lars Peder<strong>se</strong>n, 20 år, værge Lars Peder<strong>se</strong>n, Årslev<br />

Karen Marie Pedersdatter, 11 år, værge bror Anders, tilsynsværge gårdmand Lars Peder<strong>se</strong>n, Årslev.<br />

Hus HK 0-1-1-0<br />

Afsluttet.<br />

Enkemand Bertel Jesper<strong>se</strong>n, Orte Skovhus, skifte 16.9.1800, fol. 88<br />

Børn:<br />

Henning Bertel<strong>se</strong>n, 30 år er på stedet<br />

Jørgen Bertel<strong>se</strong>n, 37 år, indsidder i Frøbjerg<br />

Jesper Bertel<strong>se</strong>n, 51 år foreviste eget afkald af 28.2.1798 på mødrene og fædrene arv<br />

Karen Bertelsdatter ~ husmand Morten Morten<strong>se</strong>n, Frøbjerg<br />

Cathrine Bertelsdatter ~ husmand Anders Han<strong>se</strong>n, Verninge.<br />

Stedet er afstået til Henning Bertel<strong>se</strong>n for 3 år siden.<br />

Afsluttet.<br />

Indsidder Jens Han<strong>se</strong>n, Skydebjerg, skifte 28.10.1800, fol. 89<br />

hos <strong>se</strong>lvejerbolsmand Niels Han<strong>se</strong>n og gift med dennes datter<br />

~ Maren Nielsdatter, lavværge far Niels Han<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Hans Jen<strong>se</strong>n, 6 år<br />

Niels Jen<strong>se</strong>n, 3 år<br />

Jesper Jen<strong>se</strong>n, ½ år<br />

Født værge farfar gårdmand Hans Jen<strong>se</strong>n i byen, tilsynsværge gårdmand Hans Ander<strong>se</strong>n, Vierne<br />

Afsluttet.<br />

Tjenestepige Kirsten Andersdatter, 24 år, Gelsted, skifte 31.10.1800, fol. 89<br />

morbror bolsmand Jens Peder<strong>se</strong>n<br />

Arvinger:<br />

helsøster Anne Cathrine Andersdatter, 11 år<br />

halvsøster Karen Knudsdatter, 22 år<br />

halvsøster Agathe Rasmusdatter, 20 år<br />

Værge morbror Jens Peder<strong>se</strong>n, hos hvem mødrene og fædrene arv indestår.<br />

Afsluttet.<br />

Anton Niel<strong>se</strong>n, Udenfor Ramsherred port, As<strong>se</strong>ns, skifte 31.10.1800<br />

~ Gertrud Larsdatter, værge Knud Lar<strong>se</strong>n, skrædder, As<strong>se</strong>ns<br />

Arvinger:<br />

bror Johan Niel<strong>se</strong>n Hagen, farer til søs<br />

søster Anne Nielsdatter, husholderske på Thim mølle ved Ringkøbing.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

121


Ingen har meldt sig efter in<strong>dk</strong>aldel<strong>se</strong> i avi<strong>se</strong>rne.<br />

Afsluttet.<br />

Husmand Hans Han<strong>se</strong>n, Udby, skifte 20.11.1800, fol. 90<br />

~ 1 ? skifte 23.5.1798<br />

Børn:<br />

Mads Han<strong>se</strong>n, 3 år<br />

Anne Marie Hansdatter, 4 år<br />

Værge gårdmand Jørgen Han<strong>se</strong>n her i byen, tilsynsværge gårdmand Anders Lar<strong>se</strong>n, her i byen<br />

~ 2 enken Gertrud Hansdatter, lavværge husmand Niels Han<strong>se</strong>n, Gadsbølle, Vis<strong>se</strong>nbjerg<br />

Hus HK 0-0-2-0<br />

Afsluttet.<br />

Husmand Lars Peder<strong>se</strong>n, Ålsbo, Rørup, skifte 21.11.1800, fol. 92<br />

~ Marie Nielsdatter, lavværge husmand Hans Niel<strong>se</strong>n, Gremmerlykke<br />

datter Bodil Larsdatter, 2½ år<br />

Værge gårdmand Peder Ander<strong>se</strong>n, Hækkebølle.<br />

Boet tilhører også et jordløst hus i byen fæstet af Hans Rasmus<strong>se</strong>n.<br />

Afsluttet.<br />

Tjenestepige Anne Larsdatter, Nørre Åby, skifte 22.11.1800, fol. 93<br />

Arvinger:<br />

mor Maren Larsdatter ~ husmand Anders Søren<strong>se</strong>n, Nørre Åby<br />

halvbror Rasmus Ander<strong>se</strong>n, 20 år<br />

helsøster Karen Marie Larsdatter, 32 år ugift tjener i Flensborg<br />

helsøster Kirsten Larsdatter, ugift tjener i Flensborg<br />

Værge for helsøstrene morbror gårdmand Anders Lar<strong>se</strong>n, Ejby.<br />

Afsluttet.<br />

Husfæster Hans Bertel<strong>se</strong>n, Blanke, skifte 18.9.1800, fol. 93<br />

~ ? enken.<br />

Der var intet at arve. Afsluttet.<br />

Jens Peder<strong>se</strong>n, Bubbel, skifte 3.12.1800, fol. 93<br />

~ Anne Margrethe Nielsdatter, lavværge gårdmand Hans Ander<strong>se</strong>n, Kødstrup<br />

Han var de<strong>se</strong>rteret ifølge dom 13.10.1800 i Vends Herredsting og ægteskabet derfor ophævet.<br />

Afsluttet.<br />

Johanne Hansdatter, Slåentorn, Hårby, 6.12.1800, fol. 94<br />

~ husmand Hans Jørgen<strong>se</strong>n.<br />

Han fremviste testamente af 28.4.1800, da hun var død, han forbliver i uskiftet bo.<br />

Gårdmand enkemand Jørgen Jørgen<strong>se</strong>n, Nellemo<strong>se</strong>, Hårby, skifte 22.12.1800, fol. 94<br />

Børn:<br />

Jørgen Jørgen<strong>se</strong>n, 36 år<br />

Hans Jørgen<strong>se</strong>n, 32 år<br />

Peder Jørgen<strong>se</strong>n, 19 år<br />

Niels Jørgen<strong>se</strong>n, 17 år<br />

Anne Jørgensdatter, 29 år<br />

Maren Jørgensdatter, 26 år<br />

Karen Jørgensdatter, 22 år, tjener Jens Han<strong>se</strong>n i Køng Højrup, som også er værge for de umyndige.<br />

Gård HK 4-5-0-2, skovskyld 1 album samt part i en parcel på Sarup mar.<br />

Købekontrakt mellem afdøde og grev Trampe på Juulskov af 5.4.1799, skødet er ikke udstedt endnu.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

122


Fortsættes 25.12.1801, fol. 151.<br />

Ungkarl Anders Mad<strong>se</strong>n, Barlø<strong>se</strong> Thaarup, skifte 27.12.1800, fol. 96<br />

søster Margrethe Madsdatter ~ gårdmand Peder Ander<strong>se</strong>n, Barlø<strong>se</strong> Thaarup<br />

brodersøn Anders Knud<strong>se</strong>n, 26 år<br />

Afsluttet.<br />

Indsidder Peder Niel<strong>se</strong>ns enke, Fyllested, skifte 29.12.1800, fol. 96<br />

død 27.6.1800<br />

Børn:<br />

Hans Peder<strong>se</strong>n, 13 år<br />

Anders Peder<strong>se</strong>n, 7 år<br />

Birthe Pedersdatter, 3 år<br />

Værge Jesper Han<strong>se</strong>n, Kødstrup.<br />

De 2 yngste børn var af sognet udsat til opdragel<strong>se</strong>, Anders hos Jesper Han<strong>se</strong>n og Birthe hos husmand<br />

Rasmus Jacob<strong>se</strong>n i Skovshøjrup.<br />

Afsluttet.<br />

Husmand Peder Lar<strong>se</strong>n, Orte, skifteafslutning 29.12.1800, fol. 97 (<strong>se</strong> 14.2.1800)<br />

~ enken, lavværge husmand Stephen Lar<strong>se</strong>n, Kildtofte.<br />

Karen Christiansdatter skifte 2.9.1801, fol. 135<br />

Anne Marie Sørensdatter, Vejlby Mo<strong>se</strong>gård, Vejlby, skifte 19.1.1801, fol. 98<br />

~ <strong>se</strong>lvejergårdmand Lars Han<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Hans Lar<strong>se</strong>n, 4 år<br />

Anne Marie Larsdatter, 6 år<br />

Tilsynsværge morfar Søren Ander<strong>se</strong>n, Røjle.<br />

Gård HK 3-6-2-2 ¾<br />

Afsluttet.<br />

Peder Niel<strong>se</strong>n, 8 år, Røjle, Vejlby, skifte 19.1.1801, fol. 99<br />

stedfar Jens Bertel<strong>se</strong>n<br />

Arving er halvsøster Maren Jensdatter, 3 år.<br />

Henvisning til skifter efter far Peder Bertel<strong>se</strong>n, mor Maren Nielsdatter samt efter gårdmand Ole Niel<strong>se</strong>ns<br />

hustru Maren Andersdatter<br />

Afsluttet.<br />

Bolsmand Henrich Mathie<strong>se</strong>n, Ålsbo, Rørup, skifte 22.1.1801, fol. 100<br />

~ Anne Cathrine Christensdatter, lavværge Jørgen Jacob<strong>se</strong>n, Gelsted Tårup<br />

Børn:<br />

Anders Henrich<strong>se</strong>n, 34 år<br />

Mathias Henrich<strong>se</strong>n, 32 år<br />

Christen Henrich<strong>se</strong>n, 40 år<br />

Margrethe Henrichsdatter ~ gårdmand Jørgen Jacob<strong>se</strong>n, Gelsted Tårup<br />

Christiane Henrichsdatter, 30 år<br />

Stedet er solgt til sønnen Anders Henrich<strong>se</strong>n i 1788.<br />

Afsluttet.<br />

Maren Pedersdatter, Mo<strong>se</strong>gård, skifte 26.1.1801, fol. 101<br />

~ husmand Hans Rasmus<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Anne Cathrine Hansdatter, 29 år ~ Anders Han<strong>se</strong>n sne<strong>dk</strong>er, Byllerup mark<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

123


Karen Hansdatter, 27 år, ugift, antaget værge Søren Steen<strong>se</strong>n, Gieldbjerg<br />

Anne Margrethe Hansdatter, 12 år, antaget værge Mads Rasmus<strong>se</strong>n, Mo<strong>se</strong>gård.<br />

Afsluttet.<br />

Maren Hansdatter, Hækkebølle, skifte 23.1.1801, fol. 102<br />

~ indsidder Søren Lar<strong>se</strong>n<br />

Ingen arvinger har meldt sig.<br />

Afsluttet<br />

Sognefoged Peder Jørgen<strong>se</strong>n, Fjelsted, skifte 3.2.1801, fol. 102<br />

~ 1 ?<br />

Børn:<br />

Anne Margrethe Pedersdatter, 30 år<br />

Karen Pedersdatter, 32 år ~ <strong>se</strong>lvejergårdmand Ole Ander<strong>se</strong>n, Fjellerup<br />

~ 2 enken Anne Cathrine Larsdatter, værge <strong>se</strong>lvejergårdmand Lars Munch, Skovshøjrup<br />

Børn:<br />

Lars Peder<strong>se</strong>n, 26 år<br />

Anne Cathrine Pedersdatter, 19 år<br />

Kirstine Marie Pedersdatter, 13 år<br />

Værge for de umyndige piger farbror Hans Jørgen<strong>se</strong>n, Ore Skovmølle, tilsynsværge Ole Ander<strong>se</strong>n.<br />

Skøde 3.1.1788 til sønnen Lars Peder<strong>se</strong>n.<br />

Afsluttet.<br />

Enkemand Hans Han<strong>se</strong>n, Køng, 31.1.1801, fol. 103<br />

Testamente af 6.6.1795 blev fremvist, gårdmand Mads Ander<strong>se</strong>n, Køng er universalarving.<br />

Afsluttet.<br />

Selvejergårdmand Christian Peder<strong>se</strong>n, Gummerup, Køng, skifte 5.2.1801, fol. 103<br />

~ Birthe Rasmusdatter, lavværge husmand Jens Han<strong>se</strong>n, Nyrup<br />

Enken er frugtsommelig, værge for det ufødte barn afdødes bror husmand Jørgen Peder<strong>se</strong>n, Køng Højrup,<br />

tilsynsværge husmand Rasmus Lar<strong>se</strong>n ibid.<br />

Gård HK 4-5-0-2½.<br />

Fortsættes.<br />

Selvejergårdmand Mads Ander<strong>se</strong>n, Tryden, Gelsted, skifte 12.2.1801, fol. 105<br />

~ Birthe Kirstine Nielsdatter, lavværge hr. Schaldemo<strong>se</strong>, Hønderupgård<br />

Børn:<br />

Anders Mad<strong>se</strong>n, 28 år<br />

Hans Mad<strong>se</strong>n, 19 år<br />

Jens Mad<strong>se</strong>n, 10 år<br />

Anne Marie Madsdatter ~ gårdmand Niels Niel<strong>se</strong>n, Kingstrup<br />

Kirsten Madsdatter, 16 år<br />

Apelone Madsdatter, 13 år.<br />

Testamente 23.5.1799 hvorefter gården tilfalder enken.<br />

Afsluttet.<br />

Indsidderske Johanne Andersdatter, Lunge, skifte 18.2.1801, fol. 106<br />

Arvinger:<br />

bror ungkarl Anders Ander<strong>se</strong>n, Lunge¨<br />

bror + Peder Ander<strong>se</strong>n, hans børn<br />

1. Anders Jørgen Peder<strong>se</strong>n<br />

2. Anders Peder<strong>se</strong>n, 20 år<br />

3. Anne Pedersdatter, 27 år<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

124


søster + Anne Kirstine Andersdatter ~ husmand Lars Han<strong>se</strong>n, Kerlingbjerghu<strong>se</strong>t<br />

1. Anne Marie Larsdatter.<br />

Afsluttet<br />

Pigen Marie Jensdatter, Allersvrå, skifte 18.2.1801, fol. 106<br />

Moderen Anne Kirstine Jensdatter ~ <strong>se</strong>lvejergårdmand Jesper Peder<strong>se</strong>n, Allersvrå<br />

bror Jens Jen<strong>se</strong>n, 17 år<br />

søster Anne Johanne Jensdatter, 14 år<br />

Tilsynsværge møller Eiler Jen<strong>se</strong>n, Brende Mølle<br />

Far Jens Peder<strong>se</strong>n, skifte 25.6.1790.<br />

Afsluttet.<br />

Dorthe Madsdatter, Årsberghus, Gelsted, skifte 26.2.1801, fol. 107<br />

~ 1 Rasmus Knap, skifte forevist<br />

datter El<strong>se</strong> Rasmusdatter, 26 år værge Peder Rasmus<strong>se</strong>n Knap, vognmand, As<strong>se</strong>ns<br />

~ 2 husmand Peder Clau<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Rasmus Peder<strong>se</strong>n, 14 år<br />

Mads Peder<strong>se</strong>n, 12 år<br />

Claus Peder<strong>se</strong>n, 8 år<br />

Marianne Pedersdatter, 17 år<br />

Karen Pedersdatter, 3 år<br />

Tilsynsværge sognefoged Niels Han<strong>se</strong>n, Ejby<br />

Hu<strong>se</strong>t HK 1-1-0-0<br />

Afsluttet.<br />

Husmand Jørgen Peder<strong>se</strong>n, Turup, skifte 6.3.1801, fol. 108<br />

~ Kirsten Henrichsdatter, lavværge Hans Jørgen<strong>se</strong>n af byen<br />

datter Margrethe Jørgensdatter, 8 år<br />

Værge farbror husmand Thomas Peder<strong>se</strong>n, Ebberup<br />

Hu<strong>se</strong>t HK 0-5-1-2<br />

Fortsættes.<br />

Indsidder Hans Frand<strong>se</strong>n, Lundager, skifte 5.3.1801, fol. 110<br />

Arvingerne er alle myndige.<br />

Afsluttet.<br />

Selvejergårdmand Hans Jørgen<strong>se</strong>n, Røjle, Vejlby, skifte 15.3.1801<br />

~ Maren Knudsdatter, lavværge husmand Christen Knud<strong>se</strong>n af byen<br />

Børn:<br />

El<strong>se</strong> Hansdatter ~ gårdmand Jørgen Han<strong>se</strong>n, Staurby<br />

Anne Hansdatter ~ gårdmand Niels Jørgen<strong>se</strong>n, Røjle<br />

Maren Hansdatter, 27 år<br />

Marie Hansdatter, 21 år<br />

Anne Margrethe Hansdatter, 18 år<br />

Svigersønnerne var værger for pigerne.<br />

Gård HK 6-7-0-1 ¼<br />

Afsluttet.<br />

Enken Johanne Hansdatter, Frøbjerg, skifte 16.3.1801, fol. 112<br />

enke efter Hans Han<strong>se</strong>n<br />

Arvingerne er myndige.<br />

Afsluttet.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

125


Ungkarl Jørgen Jørgen<strong>se</strong>n, Roerslev, skifte 15.3.1801, fol. 112<br />

hos Jørgen Han<strong>se</strong>n<br />

Søster Maren Jørgensdatter ~ Peder Jerre<strong>se</strong>n, Kustrup<br />

Søster Anne Jørgensdatter ~ Jørgen Han<strong>se</strong>n, Roerslev<br />

Søster Karen Jørgensdatter, formynder Anders Han<strong>se</strong>n, Roerslev.<br />

Afsluttet.<br />

Mette Jensdatter, Lunge, Gelsted, skifte 1.4.1801, fol. 113<br />

~ <strong>se</strong>lvejergårdmand Mads Mad<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Jens Mad<strong>se</strong>n, 10 år<br />

Mads Mad<strong>se</strong>n, 8 år<br />

Lars Mad<strong>se</strong>n, 5 år<br />

Anne Cathrine Madsdatter, 2 år<br />

Tilsynsværge sognefoged Ole Jen<strong>se</strong>n i byen.<br />

Gård HK 3-3-1-1½<br />

Afsluttet.<br />

Karen Hansdatter, Hårby mark, Hårby, skifte 28.4.1801, fol. 115<br />

~ 1 Lars<br />

Børn:<br />

Hans Lar<strong>se</strong>n, 22 år, værge husmand Niels Niel<strong>se</strong>n, Akkerup<br />

Mette Larsdatter, 24 år værge husmand Niels Niel<strong>se</strong>n, Akkerup<br />

~ 2 enkemanden <strong>se</strong>lvejergårdmand Hans Mad<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Lars Han<strong>se</strong>n, 15 år<br />

Mads Han<strong>se</strong>n, 3 år<br />

Kirsten Hansdatter, 10 år<br />

Karen Hansdatter, 5 år<br />

Anne Hansdatter, ½ år<br />

Tilsynsværge Peder Mad<strong>se</strong>n, Hårby.<br />

Gård HK 5-3-3-2.<br />

Afsluttet.<br />

Kirsten Rasmusdatter, Asperup, skifte 29.4.1801, fol. 117<br />

~ <strong>se</strong>lvejergårdmand Jørgen Søren<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Søren Jørgen<strong>se</strong>n, 5 år<br />

Rasmus Jørgen<strong>se</strong>n, 3 år<br />

Tilsynsværge husmand Hans Johan<strong>se</strong>n, Kustrup.<br />

Gård HK 2-7-0-2<br />

Afsluttet.<br />

El<strong>se</strong> Hansdatter, Strandby, Hårby, skifte 15.5.1801, fol. 119<br />

~ <strong>se</strong>lvejerhusmand Hans Ander<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Hans Han<strong>se</strong>n, 26 år<br />

Anders Han<strong>se</strong>n, 17 år<br />

Kirsten Hansdatter ~ husmand Hans Ander<strong>se</strong>n, Strandby<br />

Anne Hansdatter ~indsidder Anders Niel<strong>se</strong>n, Strandby<br />

Margrethe Hansdatter, 20 år<br />

Tilsynsværge Hans Christen<strong>se</strong>n, gårdmand, Strandby<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

126


Afsluttet.<br />

Selvejergårdmand Rasmus Søren<strong>se</strong>n, Harndrup, skifte 20.5.1801, fol. 119<br />

~ Anne Andersdatter, lavværge gårdmand Rasmus Christopher<strong>se</strong>n, Skårup<br />

Børn:<br />

Søren Rasmus<strong>se</strong>n, 26 år<br />

Anders Rasmus<strong>se</strong>n, 24 år<br />

Hans Rasmus<strong>se</strong>n, 12 år<br />

Kirsten Marie Rasmusdatter, 17 år<br />

Tilsynsværge gårdmand Niels Niel<strong>se</strong>n i Vig(...)<br />

Gård HK 3-4-2-3/4<br />

Afsluttet.<br />

Husmand Jørgen Peder<strong>se</strong>n, Turup, skifteafslutning 21.5.1801, fol. 121<br />

~ Kirsten Henrichsdatter, lavværge gårdmand Hans Jørgen<strong>se</strong>n, Turup<br />

datter Margrethe Jørgensdatter, værge Thomas Peder<strong>se</strong>n, Ebberup.<br />

Afsluttet.<br />

Gårdmand Christen Peder<strong>se</strong>n, Gummerup, fortsættel<strong>se</strong> af skifte 22.5.1801, fol. 122<br />

~ Birthe Rasmusdatter, lavværge husmand Jens Han<strong>se</strong>n, Nyrup<br />

Enken havde født en søn Christian Christen<strong>se</strong>n nu 6 uger.<br />

Værge Jørgen Peder<strong>se</strong>n, tilsynsværge husmand Rasmus Lar<strong>se</strong>n, Køng Højrup.<br />

Afsluttet.<br />

Maren Hansdatter, Etterup, skifte 27.5.1801, fol. 123<br />

~ 1 Christopher ?<br />

søn Jacob Christopher<strong>se</strong>n, myndig<br />

Kirstine Christophersdatter ~ husmand Jens Rasmus<strong>se</strong>n, Orte<br />

Anne Marie Christophersdatter, 24 år, værge <strong>se</strong>lvejergårdmand Jørgen Niel<strong>se</strong>n, Etterup<br />

~ 2 enkemanden fæstehusmand Jørgen Otte<strong>se</strong>n<br />

Afsluttet.<br />

Anne Andersdatter, Roerslev, skifte 8.5.1801, fol. 123<br />

~ fæstehusmand Niels Jacob<strong>se</strong>n<br />

Arvinger er hendes søskende:<br />

1. Søren Knud<strong>se</strong>n, gårdmand, Indslev<br />

2. Lars Knud<strong>se</strong>n, gårdmand, Grarup<br />

3. Mikkel Knud<strong>se</strong>n, i Roerslev<br />

4. + Anders Lar<strong>se</strong>n, Roerslev, hans børn:<br />

a. Karen Andersdatter ~ husmand Lars Ole<strong>se</strong>n, Brenderup<br />

b. Anne Andersdatter ~ Hans Christian<strong>se</strong>n, Harndrup<br />

c. Maria Andersdatter, 48 år ugift<br />

d. Anne Cathrine Andersdatter ~ Rasmus Ol<strong>se</strong>n, Skovshøjrup<br />

5. + Lars Lar<strong>se</strong>n, husmand Tårup, hans børn:<br />

a. Lars Lar<strong>se</strong>n, husmand, Båring<br />

b. Anders Lar<strong>se</strong>n, ibid<br />

c. Karen Larsdatter til hu<strong>se</strong> i Indslev Tårup<br />

Afsluttet.<br />

Selvejergårdmand Qvirin Peder<strong>se</strong>n, Gavnby, Skydebjerg, skifte 1.7.1801, fol. 125<br />

~ Karen Mortensdatter, lavværge gårdmand Anders Ellegård, Skydebjerg<br />

Børn:<br />

Peder Qvirin<strong>se</strong>n, 25 år<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

127


Morten Qvirin<strong>se</strong>n, 23 år<br />

Jørgen Qvirin<strong>se</strong>n, 14 år<br />

Hans Qvirin<strong>se</strong>n, 10 år<br />

Anne Cathrine Qvirinsdatter, 21 ¨r<br />

Kirsten Qvirinsdatter, 16 år<br />

Anne Marie Qvirinsdatter, 12 år<br />

Anne Qvirinsdatter, 8 år<br />

Tilsynsværge aftægtsmand Jens Peder<strong>se</strong>n, Skydebjerg Tårup<br />

Gård HK 5-6-0-2.<br />

Afsluttet.<br />

Selvejergårdmand Lars Niel<strong>se</strong>n, Kroggård, Vejlby, skifte 16.6.1801, fol. 127<br />

~ Mette Cathrine Larsdatter, lavværge <strong>se</strong>lvejergårdmand Søren Frand<strong>se</strong>n, Vejlby<br />

Børn:<br />

Anna Larsdatter, 2 år<br />

Birthe Larsdatter, 4 uger<br />

Værge farbror gårdmand Anders Niel<strong>se</strong>n, Udby<br />

Gård HK 2-3-3½-0<br />

Afsluttet.<br />

Ungkarl Rasmus Ander<strong>se</strong>n, Søllested, skifteafslutning 24.6.1801, fol. 129<br />

Husmand Hans Han<strong>se</strong>n, Ejby, skifte 13.7.1801, fol. 129<br />

~ Birthe Sophie Olesdatter, lavværge bror Jørgen Ol<strong>se</strong>n, gårdmand, Kærby<br />

Børn:<br />

Ole Han<strong>se</strong>n, 1 ¼ år<br />

Anne Cathrine Hansdatter, 12 år<br />

Værge farfar husmand Hans Rasmus<strong>se</strong>n, Ålsbo.<br />

Hus med haveplads.<br />

Afsluttet.<br />

Ungkarl Hans Ander<strong>se</strong>n, Ejby, skifte 1.7.1801, fol. 130<br />

hos gårdmand Vilhelm Han<strong>se</strong>n, Ejby<br />

Hans søskende:<br />

1.. bror + Jens Ander<strong>se</strong>n, hans børn:<br />

a. Anders Jen<strong>se</strong>n, gårdmand, Båring mark<br />

b. Mads Jen<strong>se</strong>n, gårdmand, Byllerup<br />

c. Anne Jensdatter ~ gårdmand Hans Lar<strong>se</strong>n, Byllerup<br />

d. Karen Jensdatter, 43 år tjener i Balslev<br />

e. Maren Jensdatter, 31 år er i Ejby<br />

f. Kirsten Jensdatter, 26 år tjener i Ørslev<br />

2. bror + Søren Ander<strong>se</strong>n, hans børn:<br />

a. Anders Søren<strong>se</strong>n, 18 år tjener i Gastrup<br />

b. Jens Søren<strong>se</strong>n, 10 år i Åby Maegård<br />

c. Anne Marie Sørensdatter ~ Hans Ol<strong>se</strong>n, Kingstrup<br />

d. Karen Sørensdatter, 28 år tjener her i gården<br />

e. Anne Kirstine Sørensdatter, 21 år tjener i Byllerup<br />

f. Christiane Sørensdatter, 11 år i Åby Maegård<br />

g. Juliane Sørensdatter, 8 år i Åby Maegård<br />

3. søster + Anne Andersdatter ~ gårdmand Jacob Ander<strong>se</strong>n, Kustrup, hendes<br />

a. søn Anders Jacob<strong>se</strong>n vides ikke hvor er.<br />

4. søster + Karen Andersdatter ~ Peder Mad<strong>se</strong>n, Byllerup, hendes børn:<br />

a. + Anders Peder<strong>se</strong>n: datter Karen Andersdatter værge stedfar gårdmand Lars Han<strong>se</strong>n, Gastrup<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

128


. Hans Peder<strong>se</strong>n, husmand, Byllerup<br />

c. Jørgen Jørgen<strong>se</strong>n, gårdmand, Byllerup<br />

d. Peder Jørgen<strong>se</strong>n, 28 år tjener i Voldby<br />

e. + Anne Marie (efternavn ikke nævnt), ~ gårdmand Vilhelm Han<strong>se</strong>n, hendes børn:<br />

I Karen Vilhelmsdatter, 13 år<br />

II Karen Dorthea Vilhelmsdatter, 8 år<br />

III Anne Perline Vilhelmsdatter, 4 år<br />

Værge far Vilhelm Han<strong>se</strong>n<br />

f. Anne Barbara (efternavn ikke nævnt) ~ gårdmand Vilhelm Han<strong>se</strong>n<br />

Maren Mortensdatter, Kerte, skifte 22.7.1801, fol. 131<br />

~ indsidder Anders Jørgen<strong>se</strong>n<br />

datter + Anne Andersdatter ~ Christian Ib<strong>se</strong>n, Ørsbjerg, hendes børn:<br />

a. Anne Marie Christiansdatter, 16 år<br />

b. Karen Christiansdatter, 13 år<br />

c. Anne Cathrine Christiansdatter, 8 år<br />

Værge faderen Christian Ib<strong>se</strong>n.<br />

Afsluttet.<br />

Selvejergårdmand Niels Rasmus<strong>se</strong>n, Kingstrup, skifte 24.7.1801, fol. 132<br />

Hans far Rasmus Niel<strong>se</strong>n, Ejby skifter med enken.<br />

Afsluttet.<br />

Anne Jørgensdatter, Voldbro, Gamtofte, skifte 11.8.1801, fol. 132<br />

~ <strong>se</strong>lvejergårdmand Hans Han<strong>se</strong>n<br />

søn Hans Han<strong>se</strong>n, 2 år<br />

Tilsynsværge gårdmand Jørgen Dine<strong>se</strong>n, Aborre og gårdmand Peder Niel<strong>se</strong>n, Aborre.<br />

enkemanden ~ 1 Marie Nielsdatter, skifte 1795: 4 døtre.<br />

Gård HK 4-4-3-1½<br />

Niels Jørgen<strong>se</strong>n, As<strong>se</strong>ns Strandmølle, skifte 12.8.1801, fol. 133<br />

søn af + Jørgen Morten<strong>se</strong>n møller, som døde 1797<br />

moderen madame Karen Ehrenreich ~sn. Jochum Ehrenreich<br />

bror Morten Jørgen<strong>se</strong>n, 17½ år<br />

bror Johan Jørgen<strong>se</strong>n, 16 år, værge brandinspektør Glaerfeldt, As<strong>se</strong>ns<br />

Strandmøllens HK 1-1-1-1½, mølleskyld 11-4-0-0<br />

Selvejerhusmand Rasmus Niel<strong>se</strong>n, Ejby, skifte 2.9.1801, fol. 133<br />

døde for 12 dage siden<br />

~ Maren Larsdatter<br />

Hans søskende:<br />

+ Hans Niel<strong>se</strong>n, Indslev: 3 børn<br />

Inger Nielsdatter ~ bolsmand Rasmus Jørgen<strong>se</strong>n, Vejrup<br />

Mare Nielsdatter ~ husmand Lars Ib<strong>se</strong>n, Bred<br />

Anne Nielsdatter ~ Lars Ander<strong>se</strong>n, Gammeldams mølle<br />

+ Karen Nielsdatter ~ gårdmand Niels Niel<strong>se</strong>n i byen: 5 børn som er myndige.<br />

Der er ind<strong>se</strong>ndt testamente til det Kgl. Danske Kancelli.<br />

Fortsættes 16.9.1801, fol. 138.<br />

Ungkarl Mads Han<strong>se</strong>n, Orte, skifte 2.9.1801, fol. 135<br />

mor Anne Marie Andersdatter, lavværge Søren Ander<strong>se</strong>n<br />

bror Anders Han<strong>se</strong>n, 19 år<br />

søster Johanne Marie Hansdatter, 19 år<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

129


søster Birthe Kirstine Hansdatter, 12 år<br />

Værge Anders Han<strong>se</strong>n på Tallerup og sognefoged Søren Han<strong>se</strong>n, Dybmo<strong>se</strong>.<br />

Skifte efter far Hans Han<strong>se</strong>n, Orte, 23.6.1792<br />

Gård HK 5-4-3-1, skov 0-0-1-1<br />

Halvsøskende:<br />

Hans Christian Christian<strong>se</strong>n, 4 år<br />

Maren Christiansdatter, 7 år<br />

Kirsten Christiansdatter, 5 år<br />

Cathrine Christiansdatter, 2 år<br />

Afsluttet.<br />

Indsidderenke Karen Christensdatter (Christiansdatter), Kildtofte, (Gamtofte), 2.9.1801, fol. 135<br />

(<strong>se</strong> skifte 14.2.1800) hos Stephen Han<strong>se</strong>n, hendes børn:<br />

Lars Peder<strong>se</strong>n, 18 år<br />

Christen Peder<strong>se</strong>n, 13 år<br />

Peder Peder<strong>se</strong>n, 12 år<br />

Rasmus Peder<strong>se</strong>n, 10 år<br />

Jørgen Peder<strong>se</strong>n, 9 år<br />

Mads Peder<strong>se</strong>n, 2 år<br />

Anne Pedersdatter, 16 år<br />

Susanne Pedersdatter, 6 år<br />

Værger gårdmand Jacob Peder<strong>se</strong>n, Hestholm og gårdmand Lars Johan<strong>se</strong>n, Bukkerup.<br />

Afsluttet.<br />

Ungkarl Peder Han<strong>se</strong>n, Lundager, skifte 10.9.1801, fol. 136<br />

hos gårdfæster Lars Peder<strong>se</strong>n.<br />

Helsøster Maren Hansdatter ~ Peder Han<strong>se</strong>n, skrædder, Grimstrup<br />

Helsøster Kirsten Hansdatter ~ Peder Lar<strong>se</strong>n, smed, Turup<br />

Halvbror Hans Lar<strong>se</strong>n, 28 år<br />

Halvbror gårdmand Lars Han<strong>se</strong>n, Blangstrup<br />

Halvsøster + Anna Hansdatter ~ Peder Han<strong>se</strong>n, skrædder, Grimstrup, hendes<br />

søn Hans Peder<strong>se</strong>n, 7 år<br />

Halvsøster + Karen Hansdatter ~ gårdmand Mikkel Lar<strong>se</strong>n, Grimstrup, hendes børn:<br />

a. Lars Mikkel<strong>se</strong>n, 16 år<br />

b. Hans Mikkel<strong>se</strong>n, 24 år<br />

c. Jens Mikkel<strong>se</strong>n, 21 år<br />

d. Karen Mikkelsdatter, 18 år<br />

Fortsættes.<br />

Selvejerhusmand Rasmus Niel<strong>se</strong>n, Ejby, fortsættel<strong>se</strong> 16.9.1801, fol. 138<br />

~ Maren Larsdatter<br />

Testamente blev forevist og det påbegyndte skifte hævet.<br />

Afsluttet.<br />

Anne Margrethe Hansdatter, Sønderborg, Rørup, skifte 17.9.1801, fol. 138<br />

~ <strong>se</strong>lvejergårdmand Jesper Peder<strong>se</strong>n<br />

Arving: søster Maren Hansdatter, 23 år<br />

Værger gårdmand Lars Jørgen<strong>se</strong>n, Fjelsted og Niels Niel<strong>se</strong>n, Lunge.<br />

Afsluttes - registrering fol. 140, hu<strong>se</strong>t har 4 skp. hartkorn.<br />

Anne Margrethe Erichsdatter, Kingstrup, skifte 18.9.1801, fol. 139<br />

~ indsidder Niels Niel<strong>se</strong>n (Jens Mad<strong>se</strong>n er overstreget?)<br />

datter Mette Jensdatter (Nielsdatter?)<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

130


Skiftet underskrives af Niels Niel<strong>se</strong>n, afsluttes. Registrering fol. 139.<br />

Anne Margrethe Hansdatter, Gadstrup, skifte 23.10.1801, fol. 141<br />

hun er død for 19 år siden.<br />

~ <strong>se</strong>lvejer Jørgen Bang<br />

datter Anne Jørgensdatter, 41, ugift er i gården, men ønsker at indgå ægteskab.<br />

Antaget værge byfoged Sommer i Middelfart.<br />

Hans bror er Jens Bang, Åbylund.<br />

Fortsættes 9.12.1801, fol. 148.<br />

Lars Peder<strong>se</strong>n, Turup mølle, samfrændeskifte, 28.10.1801, fol. 145<br />

Samfrændeskiftet er afholdt 15.10.1801<br />

Selvejergårdmand Jens Bertel<strong>se</strong>ns hustru, Røjle, 5.11.1801, fol. 145<br />

Hendes far gårdmand Jørgen Jørgen<strong>se</strong>n, Aulby.<br />

Faderen var eneste arving, enig med enkemanden uden skifte.<br />

Indsidderske Anne Jespersdatter, Røjle, skifte 6.11.1801, fol. 145<br />

Datter Anne Margrethe Henrichsdatter ~ husmand Jacob Lar<strong>se</strong>n ved Tiekær i Jylland har ikke svaret på<br />

henvendel<strong>se</strong>.<br />

Hun opholdt sig hos sin stedsøn indsidder Jacob Han<strong>se</strong>n, Røjle.<br />

Afsluttet.<br />

Maren Sørensdatter, Kærby, Asperup, skifte 21.11.1801, fol. 145<br />

~ <strong>se</strong>lvejergårdmand Niels Lar<strong>se</strong>n Friis<br />

Børn:<br />

Lars Niel<strong>se</strong>n, 9 år<br />

Karen Nielsdatter, 12 år<br />

Maren Nielsdatter, 6 år<br />

Værge morfar <strong>se</strong>lvejergårdmand Søren Mad<strong>se</strong>n, Båring.<br />

Afsluttet.<br />

Selvejergårdmand Peder Jen<strong>se</strong>n, Blankegård, 8.12.1801, fol. 148<br />

~ Maren Rasmusdatter<br />

Testamente af 9.9.1801forevist.<br />

Anne Margrethe Hansdatter, Gadstrup, fortsat skifte 9.12.1801, fol. 148<br />

~ <strong>se</strong>lvejergårdmand Jørgen Bang.<br />

Datter Anna Jørgensdatter nu gift med Jens Niel<strong>se</strong>n.<br />

Byfoged Sommer i Middelfart var til stede for datteren og som curator for hendes mindreårige mand.<br />

Afsluttes.<br />

Ungkarl Jacob Jørgen<strong>se</strong>n, Åbylund, skifte 9.12.1801, fol. 149<br />

hos gårdmand Jens Bang.<br />

Hans 2 myndige søstre Anne Jørgensdatter og Dorthe Jørgensdatter gav afkald.<br />

Afsluttet.<br />

Aftægtsmand Niels Niel<strong>se</strong>n, Middelfart Lunge, 15.12.1801, fol. 149<br />

Døde hos svigersøn <strong>se</strong>lvejergårdmand Jens Peder<strong>se</strong>n.<br />

De myndige børn forlangte intet skifte.<br />

Indsidder Maren Jensdatter, Søllested, skifte 22.12.1801, fol. 149<br />

1. hendes + mors arvinger:<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

131


a. bror + Rasmus Rasmus<strong>se</strong>n, hans børn:<br />

1. Rasmus Rasmus<strong>se</strong>n, husmand, Aborre<br />

2. Lars Rasmus<strong>se</strong>n, husmand, Hammelev, Holsten<br />

3. Anne Rasmusdatter enke efter Peder Han<strong>se</strong>n, Aborre<br />

b. søster + Maren Larsdatter, hendes børn:<br />

1. + Hans Lar<strong>se</strong>n, Lundager, hans børn<br />

Niels Han<strong>se</strong>n, 21 år tjener i Aborre<br />

Maren Hansdatter ~ husmand Mads Hermand, Mygind<br />

Maria Larsdatter? 30 år (der er overstregninger)<br />

2. Maren Larsdatter ~ husmand Jens Find<strong>se</strong>n, Lundager<br />

3. + Anna Larsdatter ~ Eggert, hendes børn:<br />

Anders Eggert<strong>se</strong>n, 33 år<br />

Lars Eggert<strong>se</strong>n, 30 år<br />

Peder Eggert<strong>se</strong>n, 27 år<br />

Kirstine Eggertsdatter, 36 år<br />

c. søster + Johanne Larsdatter<br />

datter + Karen Larsdatter, hendes børn:<br />

Lars Han<strong>se</strong>n, gårdmand, Blanke<br />

+ Anne Hansdatter ~ husmand Peder Han<strong>se</strong>n skrædder, Grimstrup<br />

søn Hans Peder<strong>se</strong>n, 7 år<br />

+ Karen Hansdatter ~ Mikkel Lar<strong>se</strong>n, Grimstrup, hendes børn:<br />

Hans Mikkel<strong>se</strong>n, 14 år<br />

Lars Mikkel<strong>se</strong>n, 18 år<br />

Jens Mikkel<strong>se</strong>n, 11 år<br />

Karen Mikkelsdatter, 16 år<br />

2. afdødes + fars arvinger:<br />

a. bror + Peder Han<strong>se</strong>n Schiøt, hans børn:<br />

1. Peder Schiøt, gårdmand, Hesle<br />

2. Cathrine Pedersdatter ~ gårdmand Hans Jørgen<strong>se</strong>n, Turup<br />

b. bror + Lars Toftemand Schiøt, hans børn:<br />

Se ovenfor b.2. Maren Larsdatter ~ Jens Find<strong>se</strong>n<br />

c. søster + Anne Larsdatter, <strong>se</strong> ovenfor b.3. ~ Eggert, hendes 4 børn.<br />

d. bror + Hans Lar<strong>se</strong>n, Lundager, <strong>se</strong> ovenfor b.1. hans 3 børn.<br />

Afsluttet.<br />

Selvejer Jørgen Jørgen<strong>se</strong>n, Nellemo<strong>se</strong>, Hårby, fortsættel<strong>se</strong> 25.12.1801, fol. 151<br />

fortsættes fra 22.12.1800, fol. 94<br />

Afsluttes efter auktion.<br />

Anne Cathrine Madsdatter, Pejruplund, anmeldel<strong>se</strong> 25.12.1801, fol. 152<br />

~ gårdmand Niels Jørgen Han<strong>se</strong>n<br />

Fremvist tilladel<strong>se</strong> til uskiftet bo. (Skifte 6.3.1802, fol. 166)<br />

Landsoldat Frederich Povl<strong>se</strong>n, Brenderup, skifte 29.12.1801, fol. 152<br />

han var død ved regimentet i København.<br />

Hans søskende er arvinger:<br />

helsøster Margrethe Povlsdatter ~ gårdmand Anders Jen<strong>se</strong>n, Hol<strong>se</strong><br />

halvbror Jørgen Han<strong>se</strong>n, 22 år i Møllegård, Hårslev<br />

halvbror Peder Han<strong>se</strong>n, 20 år, i Brenderup<br />

halvsøster Karen Hansdatter, 15 år, Brenderup<br />

halvsøster Trine Hansdatter, 12 år, Brenderup<br />

halvsøster Mette Hansdatter, 8 år, Brenderup<br />

Værge for de 3 yngste gårdmand Rasmus Jørgen<strong>se</strong>n, Blanke.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

132


Afsluttet.<br />

Peder Lar<strong>se</strong>n, Turup mølle, 16 år, skifte 31.12.1801, fol. 153<br />

søn af afdøde Lars Peder<strong>se</strong>n, Turup mølle<br />

Mor Anne Cathrine Jensdatter i Turup mølle ~ Lars Lar<strong>se</strong>n<br />

bror Rasmus Lar<strong>se</strong>n, 14 år<br />

søster Maren Larsdatter, 11 år<br />

søster Mette Cathrine Larsdatter, 8 år<br />

søster Juliane Larsdatter, 3 år<br />

Henvisning til samfrændeskifte efter far 15.10.1801.<br />

Afsluttes.<br />

Karen Christiansdatter 5 år og Ellen Christiansdatter 9 år, Skydebjerg, skifte 5.1.1802, fol. 153<br />

døtre af afdøde <strong>se</strong>lvejergårdmand Christian Niel<strong>se</strong>n, skifte 1.10.1798<br />

Mor Kirsten Hansdatter, enke lavværge <strong>se</strong>lvejergårdmand Peder Han<strong>se</strong>n, Pejruplund<br />

helbror Niels Christian<strong>se</strong>n, 11 år<br />

helbror Hans Christian<strong>se</strong>n, 7 år<br />

helbror Christian Christian<strong>se</strong>n, 3 år<br />

Værge <strong>se</strong>lvejergårdmand Anders Niel<strong>se</strong>n, Skydebjerg<br />

halvbror Lars Christian<strong>se</strong>n, 29 år<br />

halvsøster Dorthea Christiansdatter, 18 år værge sognefoged Hans Erich<strong>se</strong>n, Orte<br />

Afsluttes<br />

Alexander Scheby og hustru Frederica født Østrup, Bubelgård, fol. 154<br />

Testamente indført dateret 29.4.1800.<br />

Kammerherre Christian Holger Adeler og hustru Karen Bas<strong>se</strong> Føns, Hindsgavl, fol. 156<br />

Testamente indført dateret 10.9.1793<br />

Møller Lars Peder<strong>se</strong>n, Turup Mølle, samfrændeskifte, indført fol. 156<br />

<strong>se</strong> 22.2.1799, fol. 371, 28.10.1801, fol. 145, 31.12.1801, fol. 153<br />

~ Anne Cathrine Jensdatter.<br />

Købmand Hans Peder<strong>se</strong>n, As<strong>se</strong>ns, er afdødes bror<br />

Købmand Gumme Clemmen<strong>se</strong>n, As<strong>se</strong>ns er afdødes søskendebarn.<br />

Anne Marie Larsdatter, Tøjle mark, skifte 14.1.1802, fol. 158<br />

~ fæstehusmand Anders Niel<strong>se</strong>n<br />

søn Niels Ander<strong>se</strong>n, 3 år<br />

Tilsynsværge morfar husmand Lars Lar<strong>se</strong>n, Båring.<br />

Afsluttet<br />

Anne Jensdatter, Fjelsted, skifte 16.1.1802, fol.158<br />

i Knud Rasmus<strong>se</strong>ns hus<br />

~ indsidder Rasmus Knud<strong>se</strong>n<br />

datter Ellen Cathrine Rasmusdatter, 17 uger<br />

Værge Jens Bertel<strong>se</strong>n, Fjelsted.<br />

Afsluttet<br />

Indsidder Christen Han<strong>se</strong>n, Flemlø<strong>se</strong>, skifte 17.1.1802, fol. 159<br />

~ Dorthe Pedersdatter, lavværge gl. Hans Niel<strong>se</strong>n, Flemlø<strong>se</strong><br />

Børn:<br />

Hans Christen<strong>se</strong>n, 31 år, er ulovlig bortgået for 14 år siden, skal opholde sig på Svendborg-egnen<br />

Peder Christen<strong>se</strong>n, 8 år<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

133


Birthe Christensdatter ~ indsidder Anders Niel<strong>se</strong>n, Flemlø<strong>se</strong><br />

Karen Christensdatter, 19 år<br />

Anne Christensdatter, 15 år<br />

Værge morbror Anders Peder<strong>se</strong>n i Vedstaaby (Vesteråby?)<br />

Afsluttet.<br />

Indsidder Didrich Ander<strong>se</strong>n, Melby, skifte 15.2.1802, fol. 159<br />

Hans børn:<br />

Jacob Didrich<strong>se</strong>n, Turup<br />

Jens Didrich<strong>se</strong>n, bolsmand, Hesle<br />

Niels Didrich<strong>se</strong>n, husmand Melby<br />

+ Lars Didrich<strong>se</strong>n, Melby: datter Apelone Larsdatter, 14 år, værge gdm. Peder Jørgen<strong>se</strong>n, Melby.<br />

afsluttet<br />

Indsidder Peder Christopher<strong>se</strong>n, Gummerup, skifte 11.2.1802, fol. 160<br />

hos <strong>se</strong>lvejergårdmand Peder Ander<strong>se</strong>n. Han er død for 11 år siden<br />

enkemand efter Karen Hansdatter, som døde 4 år før ham.<br />

Hans arvinger:<br />

bror + Hans Christopher<strong>se</strong>n, hans børn:<br />

1. Ole Han<strong>se</strong>n, ungkarl, 40 år i Kønghøjrup<br />

2. + Morten Han<strong>se</strong>n, hans søn Hans Morten<strong>se</strong>n, 29 år, Vittinge<br />

3. + Christen Han<strong>se</strong>n, hans søn Niels Christen<strong>se</strong>n, 10 år, værge gdm. Rasmus Lar<strong>se</strong>n her i byen<br />

Hendes arvinger<br />

Gårdmand Peder Peder<strong>se</strong>n<br />

husmand Hans Ander<strong>se</strong>n, Strandby<br />

gårdmand Morten Ander<strong>se</strong>n, Sønderby.<br />

De var alle myndige og havde i sin tid skiftet med enkemanden uden anmeldel<strong>se</strong>.<br />

Afsluttet<br />

Gårdmand Henning Erich<strong>se</strong>n, Glensborg, Køng, skifte 17.2.1802, fol. 161<br />

i en fæstegård ejet af As<strong>se</strong>ns kirke.<br />

~ Dorthea Jensdatter, lavværge gårdmand Lars Niel<strong>se</strong>n her i byen<br />

Søn Jens Henrich<strong>se</strong>n, 14 dage<br />

Værge farfar Erich Henning<strong>se</strong>n gårdmand her i byen.<br />

En ejendomsjord HK 1-1-1-0<br />

En enke Maren Rasmusdatter er i gården<br />

Afsluttet.<br />

Bolsmand Rasmus Jørgen<strong>se</strong>n, Vejrup, Indslev, skifte 27.2.1802, fol. 162<br />

~ Inger Nielsdatter, lavværge <strong>se</strong>lvejer Peder Erich<strong>se</strong>n, Indslev Tårup<br />

Børn:<br />

Jørgen Rasmus<strong>se</strong>n, <strong>se</strong>lvejer i Kærby<br />

Niels Rasmus<strong>se</strong>n, 30 år<br />

Karen Rasmusdatter ~ <strong>se</strong>lvejer Niels Han<strong>se</strong>n, Ejby mark<br />

Anne Rasmusdatter, 33 år<br />

Birthe Rasmusdatter, 21 år, tilsynsværge Steen Søren<strong>se</strong>n, Mo<strong>se</strong>gård<br />

En jord på Brenderup mark iflg. skøde 10.6.1783.<br />

Afdødes bror Jens Jørgen<strong>se</strong>n fremviste sit skøde til broderen på bolstedet af 27.2.1779.<br />

Afsluttet<br />

Husmand Rasmus Han<strong>se</strong>n og hustru Maren Andersdatter, Roerslev, 3.3.1802, fol. 164<br />

Maren Andersdatter er nu død,<br />

testamente af 9.9.1796 indført i forrige protokol fol. 401 og 402<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

134


Plejedatter Maria Danielsdatter er arving, skal betale konen som længstlevende, hendes arvinger 20 RD.<br />

Afsluttet.<br />

Husmand Mads Mad<strong>se</strong>n, Fjelsted, Billesbølle mark, skifte 30.3.1802, fol. 165<br />

~ Anna Cathrine Rasmusdatter, lavværge Hans Rasmus<strong>se</strong>n, Tårup, Særslev<br />

Børn:<br />

Rasmus Mad<strong>se</strong>n, 2 år<br />

Anne Cathrine Madsdatter, 4 år<br />

Værge farbror Anders Mad<strong>se</strong>n, Grenlø<strong>se</strong>.<br />

Hus HK 0-2-2-1½.<br />

Afsluttet.<br />

Fæstehusmand Peder Morten<strong>se</strong>n, Båring, skifte 31.3.1802, fol. 166<br />

i et hus tilhørende Jørgen Jørgen<strong>se</strong>n, Båring<br />

~ 1 ?<br />

datter Valborg Cathrine Pedersdatter ~ husmand Jesper Han<strong>se</strong>n ved Kærbyholm<br />

~ 2 enken Karen Absalonsdatter, lavværge sognefoged Absalon Andrea<strong>se</strong>n, Fyllested<br />

søn Morten Peder<strong>se</strong>n, ½ år, værge svoger Jesper Han<strong>se</strong>n<br />

Afsluttet.<br />

Anne Cathrine Madsdatter, Pejruplund, Orte, samfrændeskifte 6.3.1802, fol. 166<br />

(dødsfaldet anmeldt 25.12.1801, fol. 152)<br />

~ <strong>se</strong>lvejergårdmand Niels Jørgen Han<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Jørgen Niel<strong>se</strong>n, 12 år<br />

Mads Niel<strong>se</strong>n, 6 år<br />

Johanne Cathrine Nielsdatter, 14 år<br />

Maren Nielsdatter, 10 år.<br />

Tilsynsværge morbror Hans Mad<strong>se</strong>n, Købeskov.<br />

Gård HK 3-2-0-1½, skov 0-3-2-2½<br />

Afsluttet<br />

Hans Mad<strong>se</strong>n og hustru Karen Nielsdatter, Båring, skifte 29.4.1802, fol. 168<br />

Testamente af 16.3.1802<br />

Hun har børn fra et tidligere ægteskab.<br />

Hans søster Margrethe Madsdatters 2 børn: Mads Niel<strong>se</strong>n og Elisabeth Nielsdatter.<br />

Johanne Pedersdatter, Holte, Køng, 5.5.1802, fol. 168<br />

~ indsidder Jens Jen<strong>se</strong>n.<br />

Eneste arving er husmand Hans Lar<strong>se</strong>n, Sandager.<br />

Enige uden skifte.<br />

Selvejergårdmand Niels Jørgen<strong>se</strong>n, Kustrup, Vejlby, skifte 11.5.1802, fol. 169<br />

~ Marie Jøørgensdatter, lavværge <strong>se</strong>lvejer Christian Christian<strong>se</strong>n, Voldby<br />

Børn:<br />

Jørgen Niel<strong>se</strong>n, 13 år<br />

Peder Niel<strong>se</strong>n, 2 år<br />

Anne Margrethe Nielsdatter, 16 år<br />

Maren Nielsdatter, 7 år<br />

Anna Nielsdatter, 4 år<br />

Værge farbror Hans Jørgen<strong>se</strong>n, Røjle<br />

Tilsynsværge Peder Peder<strong>se</strong>n, Kustrup.<br />

Gård HK 3-0-0-0<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

135


Afsluttet.<br />

Indsidder Christopher Ander<strong>se</strong>n, Fjelsted, skifte 12.5.1802, fol. 170<br />

~ Anne Marie Hansdatter, lavværge gårdmand Jørgen Han<strong>se</strong>n, Fjelsted<br />

Børn:<br />

Jens Christopher<strong>se</strong>n, 7 år<br />

Anne Marie Christophersdatter, 19 år<br />

Agathe Christophersdatter, 11 år<br />

Hans Christopher<strong>se</strong>n er myndig<br />

Værge husmand Jørgen Han<strong>se</strong>n, Fjelsted<br />

Afsluttet.<br />

Selvejergårdmand Niels Han<strong>se</strong>n, Hønnerup Hovgård, anmeldel<strong>se</strong> 14.5.1802, fol. 171<br />

~ Maren Jørgensdatter<br />

Bevilling til uskiftet bo 16.7.1799.<br />

Anne Marie Rasmusdatter, Voldby, skifte 9.6.1802, fol. 171<br />

~ fæstehusmand Henrich Lar<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Lars Henrich<strong>se</strong>n, 16 år<br />

Rasmus Henrich<strong>se</strong>n, 7 år<br />

Hans Henrich<strong>se</strong>n, 3 år<br />

Maren Henrichsdatter, 12 år<br />

Tilsynsværge morbror gårdmand Rasmus Rasmus<strong>se</strong>n, Føns.<br />

Afsluttet.<br />

Selvejergårdmand Niels Jen<strong>se</strong>n, Nakke, Tanderup, skifte 4.7.1802, fol. 172<br />

~ 1 Sid<strong>se</strong>l Marie Nielsdatter, skifte 27.6.1794, fol. 147b<br />

Jens Niel<strong>se</strong>n, 8 år<br />

Anna Nielsdatter, 16 år<br />

Karen Nielsdatter, 18 år<br />

Maria Nielsdatter, 11 år<br />

~ 2 enken Anna Hansdatter<br />

søn Hans Niel<strong>se</strong>n, 4 år<br />

Værge Anders Lar<strong>se</strong>n, Næs<br />

Fortsættes 3.8.1802, fol. 179<br />

Selvejergårdmand Hans Jørgen<strong>se</strong>n, Indslev, skifte 6.7.1802, fol. 174<br />

~ Anne Marcusdatter, lavværge prokurator Faber, Oden<strong>se</strong><br />

datter Karen Margrethe Hansdatter, 22 år<br />

Værge halvbror Jørgen Han<strong>se</strong>n i gården<br />

Tilsynsværge farbror sognefoged Niels Jørgen<strong>se</strong>n, Asperup<br />

Gård HK 8-1-3-1<br />

Fortsættes.<br />

Ungkarl Hans Lar<strong>se</strong>n, Dærup, skifte 26.7.1802, fol. 176<br />

landsoldat ved fynske infanteriregiment<br />

Mor Karen Pedersdatter ~gårdmand Peder Jørgen<strong>se</strong>n, Dærup<br />

helbror Peder Lar<strong>se</strong>n, 23 år, kurator gårdmand Hans Peder<strong>se</strong>n<br />

helsøster Johanne Larsdatter, 21 år, værge gårdmand Hans Peder<strong>se</strong>n<br />

halvbror Stephen Lar<strong>se</strong>n, myndig, ved Kildetofte<br />

halvbror Jørgen Peder<strong>se</strong>n, 14 år<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

136


halvsøster Anna Pedersdatter, 19 år<br />

halvsøster Maren Pedersdatter, 10 år<br />

Afsluttet<br />

Maren Erichsdatter, Bukkerup, skifte 26.7.1802, fol. 177<br />

datter af + gårdmand Erich Sander<strong>se</strong>n, skifte 14.8.1797<br />

mor El<strong>se</strong> Marie Hansdatter enke efter Erich Sander<strong>se</strong>n, lavværge møller Jacob Han<strong>se</strong>n, Glensborg<br />

bror Sander Erich<strong>se</strong>n, 22 år, kurator gårdmand Hans Sander<strong>se</strong>n, Højbjerg, Ørsted<br />

søster Karen Erichsdatter, 27 år<br />

søster Anne Erichsdatter, 26 år<br />

søster Johanne Erichsdatter, 16 år<br />

bror Hans Erich<strong>se</strong>n, 12 år<br />

Værge Hans Sander<strong>se</strong>n og tilsynsværge Anders Rasmus<strong>se</strong>n i Ejrup.<br />

Afsluttet.<br />

Indsidder Lars Niel<strong>se</strong>n, Å, skifte 26.7.1802, fol. 178<br />

datter Anne Larsdatter ~ spi<strong>se</strong>vært Søren Winther, København<br />

datter Maren Larsdatter ~ hårskærer Giøbel, København<br />

+ Johanne Larsdatter ~ husmand Hans Han<strong>se</strong>n, Bolkær på Voldtofte mark, hendes børn<br />

1. Hans Han<strong>se</strong>n, 13 år<br />

2. Kirsten Hansdatter, 9 år<br />

3. Maren Hansdatter, 7 år<br />

4. Niels Jacob<strong>se</strong>n, 17 år er født udenfor ægteskab<br />

For hr. Winther og hr. Giøbel samt Niels Jacob<strong>se</strong>n mødte Jens Peder<strong>se</strong>n i Stenkildegård.<br />

Afsluttet.<br />

Anne Knudsdatter, Blankenborg, skifte 28.7.1802, fol. 179<br />

~ indsidder Jens Thoma<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Rasmus Jen<strong>se</strong>n, 17 år<br />

Knud Jen<strong>se</strong>n, 12 år<br />

Anna Margrethe Jensdatter, 9 år<br />

Afsluttet.<br />

Anna Kirstine Pedersdatter, Skydebjerg, skifte 29.7.1802, fol. 179<br />

~ indsidder Peder Rasmus<strong>se</strong>n<br />

Enkemanden enedes med moderen og 2 myndige brødre uden skifte.<br />

Selvejer Niels Jen<strong>se</strong>n, Nakke, skifte 3.8.1802, fol. 179<br />

fortsat fra 4.7.1802, fol. 172<br />

~ Anna Hansdatter, lavværge møller Morten Mad<strong>se</strong>n, Hylken mølle<br />

De umyndiges værge <strong>se</strong>lvejergårdmand Jørgen Jen<strong>se</strong>n, Køng, tilsynsværge <strong>se</strong>lvejergårdmand Hans Jen<strong>se</strong>n,<br />

Sarup<br />

Fortsættes<br />

Selvejergårdmand Hans Jørgen<strong>se</strong>n, Indslev, 13.8.1802, fol. 183<br />

fortsat fra 6.7.1802, fol. 174<br />

Afsluttes<br />

Ellen Jensdatter, Sandager, skifte 14.8.1802, fol. 183<br />

~ <strong>se</strong>lvejergårdmand Hans Peder<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Peder Han<strong>se</strong>n, 6 år<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

137


Rasmus Han<strong>se</strong>n, 1 år<br />

Tilsynsværge gårdmand Lars Jørgen<strong>se</strong>n, Heden i Kerte, den afdødes bror.<br />

Gård HK 5-4-0-0.<br />

Afsluttes.<br />

Selvejergårdmand Niels Jen<strong>se</strong>n, Nakke, 19.8.1802, fol. 185<br />

fortsat fra 4.7.1802, fol. 172, 3.8.1802, fol. 179<br />

Afsluttes.<br />

Jomfru Clausine Dorthea Clau<strong>se</strong>n, Sønderby præstegård,, skifte 20.8.1802, fol. 187<br />

bror præsten hr. Clau<strong>se</strong>n på stedet<br />

søster Elisabeth Margrethe Clau<strong>se</strong>n ~ professor Nyerup, København<br />

søster Johanne Christiane Clau<strong>se</strong>n ~ cantor Jen<strong>se</strong>n, Roskilde<br />

søster jomfru Nicoline Marie Clau<strong>se</strong>n, 29 år, her i præstegården<br />

søster + Margrethe Clau<strong>se</strong>n ~ klokker Peder Gierrndorff, København, hendes børn:<br />

Peder Christian, 17 år og Marianne, 12 år.<br />

Fortsætter og afsluttes 2.9.1802, fol. 188.<br />

Sophie Margrethe Johansdatter, Hårby, skifte 10.9.1802, fol. 188<br />

~ husmand Jørgen Peder<strong>se</strong>n<br />

datter Anne Kirstine Jørgen<strong>se</strong>n, 3 år<br />

Tilsynsværge morbror husmand Niels Han<strong>se</strong>n, Strandby.<br />

Afsluttes.<br />

Indsidder Anders Ol<strong>se</strong>n, Harndrup, skifte 13.9.1802, fol. 189<br />

~ Dorthe Marie Jacobsdatter, lavværge Jacob Jacob<strong>se</strong>n, kudsk, Kærbygård<br />

Børn:<br />

Maren Dorthea Andersdatter, 7 år<br />

Anna Andersdatter, 4 år<br />

Værge Mads Ol<strong>se</strong>n, Voldby<br />

Afsluttet.<br />

Indsidder Adam Frederich Peder<strong>se</strong>n, i hu<strong>se</strong>t "Slåentorn", Hårby, skifte 15.9.1802, fol. 190<br />

~ Karen Hansdatter, lavværge far Hans Christopher<strong>se</strong>n, husmand, Gummerup<br />

Søn Rasmus Ander<strong>se</strong>n, ¾ år<br />

Værge bedstefar Peder Adam<strong>se</strong>n i Slåentorn<br />

Afsluttet.<br />

Anne Hansdatter, Flemlø<strong>se</strong>, skifte 25.9.1802, fol. 190<br />

~ husmand og smed Anders Han<strong>se</strong>n<br />

Arvinger:<br />

bror Hans Han<strong>se</strong>n, gårdmand, Sandager<br />

søster Karen Hansdatter ~ gårdmand Peder Buch på Næs<br />

søster Maren Hansdatter, 34 år på Næs<br />

Afsluttet.<br />

Anna Hansdatter, Kønghøjrup, skifte 13.10.1802, fol. 192<br />

~ Peder Mad<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Hans Peder<strong>se</strong>n, Højrup<br />

Mads Peder<strong>se</strong>n, Hermedrup, Verninge<br />

Anne Pedersdatter ~ Niels Niel<strong>se</strong>n, Korben, Højrup mark<br />

Dorthe Pedersdatter ~ Anders Knud<strong>se</strong>n, her i Højrup<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

138


Gertrud Pedersdatter, ugift tjener i Langsted.<br />

Afsluttet.<br />

Maren Larsdatter, Nørre Åby, skifte 18.10.1802, fol. 193<br />

~ 1 Lars<br />

datter Karen Marie Larsdatter, 36 år<br />

datter Kirsten Larsdatter, 28 år<br />

de er begge i Flensborg, værge gårdmand Anders Lar<strong>se</strong>n, Ejby<br />

~ 2 enkemanden <strong>se</strong>lvejerhusmand Anders Søren<strong>se</strong>n<br />

søn Rasmus Ander<strong>se</strong>n, 21 år<br />

Afsluttet.<br />

Indsidder Peder Ander<strong>se</strong>n, Lunge, Gelsted, skifte 19.10.1802, fol. 195<br />

hos fæstegårdmand Niels Niel<strong>se</strong>n<br />

Arvinger<br />

halvbror gårdmand Jørgen Ander<strong>se</strong>n, Skydebjerg<br />

halvbror + Rasmus Ander<strong>se</strong>n, hans børn<br />

1. Hans Rasmus<strong>se</strong>n, 21 år<br />

2. Ole Rasmus<strong>se</strong>n, 11 år<br />

3. Mette Rasmusdatter, 15 år<br />

4. Karen Rasmusdatter, 8 år<br />

halvsøster + Maren Andersdatter, hendes børn:<br />

1. Anders Jacob<strong>se</strong>n, husmand, Fjellerup<br />

2. Apelone Jacobsdatter enke efter Lars Jørgen<strong>se</strong>n, Skydebjerg<br />

helsøster Apelone Andersdatter enke efter Rasmus Ander<strong>se</strong>n, Skydebjerg, lavværge Peder Jørgen<strong>se</strong>n,<br />

Skydebjerg.<br />

31.12.1795 er givet afkald på arv efter mor.<br />

7.2.1795 aftægtskontrakt med Niels Niel<strong>se</strong>n i gården<br />

Fortsættes 25.10.1802, fol. 198<br />

enkemand efter Karen Andersdatter, der er ikke holdt skifte efter hende<br />

Hun har 2 myndige børn, Niels Niel<strong>se</strong>n på stedet er hendes svigersøn.<br />

Afsluttet.<br />

Selvejerbolsmand Mads Christen<strong>se</strong>n, Strandby mark, Hårby, skifte 22.10.1802, fol. 196<br />

~ 1 ?<br />

Anna Madsdatter, 12 år<br />

Kirsten Madsdatter, 10 år<br />

Værge morbrødrene husmand Hans Han<strong>se</strong>n, Brylle og husmand Peder Han<strong>se</strong>n, Brylle<br />

~ 2 enken Karen Hansdatter, lavværge gårdmand Niels Rasmus<strong>se</strong>n, Strandby<br />

Maren Madsdatter, 6 år<br />

Kirstine Elisabeth Madsdatter, 3 år<br />

Værge farbror Niels Christen<strong>se</strong>n af Tommerup mark.<br />

Bolsted HK 2-3-3-½<br />

enken har en datter Anne Cathrine Madsdatter født udenfor ægteskab.<br />

Afsluttes<br />

Indsidder Marie Larsdatter, Aulby mølle, skifte 27.10.1802, fol. 200<br />

hun er død i maj måned<br />

~ Niels Rasmus<strong>se</strong>n<br />

Børn:<br />

Hans Thom<strong>se</strong>n Niel<strong>se</strong>n, 8 år<br />

Sara Nielsdatter, 9 år<br />

Værge morfar Lars Peder<strong>se</strong>n, Birkum<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

139


Niels Rasmus<strong>se</strong>n har nu fæstet møllen efter sin far.<br />

Afsluttet.<br />

Pigen Apelone Clausdatter, Roerslev, skifte 27.10.1802, fol. 201<br />

mor Birthe Nielsdatter, Roerslev, lavværge Steen Søren<strong>se</strong>n, Mo<strong>se</strong>gård<br />

bror Hans Clau<strong>se</strong>n er myndig<br />

søster Margrethe Clausdatter, 24 år<br />

Skifte efter afdøde far i 1799.<br />

Afsluttet.<br />

Indsidder Karen Christensdatter, Nyrup, skifte 28.10.1802, fol. 201<br />

datter Karen Marie Larsdatter, 6 år, værge farbror Christen Rasmus<strong>se</strong>n, husmand, Køng mark og farbror Jens<br />

Rasmus<strong>se</strong>n, Ørsted<br />

datter Anna Larsdatter, 3½ år, værge morfar gårdmand Christen Simon<strong>se</strong>n, Nyrup<br />

Afsluttes.<br />

Christian Ernst de Cederfeldt og hustru Anna Sophie Simon<strong>se</strong>n, fol. 202<br />

Tilladel<strong>se</strong> til uskiftet bo dateret 28.12.1781.<br />

Indsidder Anne Cathrine Nielsdatter, Barlø<strong>se</strong>, 15.12.1802, fol. 203<br />

enke efter husmand Johan Jørgen<strong>se</strong>n, skifte 14.4.1792<br />

Ifølge skiftet tilhører alt husmand Niels Ander<strong>se</strong>n, Barlø<strong>se</strong> undtagen gangklæderne til hendes 3 døtre, hvoraf<br />

2 er myndige og den umyndige vok<strong>se</strong>n.<br />

Afsluttet.<br />

Maren Nielsdatter, 10 år, Nakke, skifte 16.12.1802, fol. 203<br />

datter af afdøde <strong>se</strong>lvejergårdmand Niels Jen<strong>se</strong>n<br />

mor Sid<strong>se</strong>l Marie Nielsdatter, skifte 27.6.1797<br />

bror Jens Niel<strong>se</strong>n, 8 år<br />

søster Anne Nielsdatter, 14 år<br />

søster Karen Nielsdatter, 11 år<br />

søster Maria Nielsdatter, 9 år<br />

halvbror Hans Niel<strong>se</strong>n, 4 år<br />

Værge for helsøskende <strong>se</strong>lvejer Jørgen Jen<strong>se</strong>n, Køng og Hans Jen<strong>se</strong>n i Seirup.<br />

For halvbroderen gårdmand Erich Søren<strong>se</strong>n, Hårby og møller i Hylken mølle Morten Mad<strong>se</strong>n.<br />

Halvbroderens mor ejer gården i Nakke HK 6-1-2-0.<br />

Afsluttet.<br />

Selvejerhusmand Peder Han<strong>se</strong>n, Køng, skifte 2.11.1802, fol. 204<br />

~ Gertrud Nielsdatter, lavværge Mads Povl<strong>se</strong>n, Løgismo<strong>se</strong><br />

Børn:<br />

Hans Peder<strong>se</strong>n, 11 år<br />

Anna Barbara Pedersdatter, 15 år<br />

El<strong>se</strong> Pedersdatter, 10 år<br />

Værge gårdmand Christopher Niel<strong>se</strong>n i byen<br />

Afsluttet.<br />

Jørgen Ander<strong>se</strong>ns kone i Sletterød, anmeldel<strong>se</strong> fol. 204<br />

anmeldt død 23.12.1802, bevilling til uskiftet bo 7.1.1803.<br />

Boet overdrages enkemanden.<br />

Ungkarl Lars Peder<strong>se</strong>n, Kirke Søby, 30.1.1803, fol. 205<br />

Broderen Niels Peder<strong>se</strong>n i Vedtofte anmeldte dødsfaldet.<br />

Karin Jørgen<strong>se</strong>n, karins-historie.<strong>dk</strong> wadschier.<strong>dk</strong><br />

140


Mor enken Johanne Nielsdatter, Kirke Søby og broderen Niels Peder<strong>se</strong>n er myndige.<br />

Intet skifte.<br />

Indsidder Maren Knudsdatter, Seirup, 2.2.1803, fol. 205<br />

Dødsanmeldel<strong>se</strong>.<br />

Arvinger sønnen Knud Christian<strong>se</strong>n<br />

datter ~ indsidder Peder Stephen<strong>se</strong>n, Smeirup.<br />

datter ~ husmand Rasmus Rasmus<strong>se</strong>n ibid.<br />

Intet skifte foretaget.<br />

Ungkarl Hans Ol<strong>se</strong>n, Strandby, Hårby, skifte 7.2.1803, fol. 205<br />

hos gårdmand Hans Rasmus<strong>se</strong>n i Strandby<br />

Arvingerne er med 6 og 12 ugers var<strong>se</strong>l in<strong>dk</strong>aldt gennem avi<strong>se</strong>rne, men ingen har meldt sig.<br />