17.07.2013 Views

MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I ... - Håndværksrådet

MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I ... - Håndværksrådet

MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I ... - Håndværksrådet

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DE SELVSTÆNDIGE<br />

<strong>Håndværksrådet</strong>s medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007<br />

<strong>MED</strong> <strong>FULD</strong> <strong>TRYK</strong> <strong>PÅ</strong>: <strong>DAM</strong> <strong>GRAPHIC</strong> <strong>ER</strong> <strong>MED</strong> I PROJEKT<strong>ER</strong> FRA<br />

BOLIVIA OV<strong>ER</strong> ZIMBABWE TIL VIETNAM ... SIDE 6-8<br />

Annoncehaj idømt 2½ års ubetinget fængsel ... side 5<br />

Tilfredse kunder? Tjek det med Håndværkets Evalueringscenter ... side 16


DE SELVSTÆNDIGE<br />

Udgives af<br />

<strong>Håndværksrådet</strong><br />

Islands Brygge 26<br />

Postboks 1990<br />

2300 København S<br />

Tlf.: 33 93 20 00<br />

Fax: 33 32 01 74<br />

www.hvr.dk<br />

REDAKTION<br />

Ansvh. redaktør:<br />

Søren Nicolaisen<br />

e-mail: nicolaisen@hvr.dk<br />

Redaktion og layout:<br />

Martin Kalkerup<br />

e-mail: kalkerup@hvr.dk<br />

ANNONC<strong>ER</strong><br />

BK Media<br />

Kim Odderskjær Hansen<br />

& Birgit Waltenburg<br />

Hovedgaden 55 C, 2.<br />

2970 Hørsholm<br />

Tlf. 70 20 98 38<br />

Fax: 36 30 62 61<br />

e-mail: kh@bkmedia.dk<br />

<strong>TRYK</strong> OG OPLAG<br />

Hertz bogtrykkergården a/s<br />

Kontrolleret oplag: 20.887<br />

Medlem af<br />

Kontrolleret af<br />

Bladet udkommer 5 gange<br />

om året til virksomheder i<br />

<strong>Håndværksrådet</strong>s medlemskreds.<br />

ISSN 1399-8935<br />

FORSIDEN<br />

Foto: v/<strong>Håndværksrådet</strong><br />

FL<strong>ER</strong>E I ARBEJDE<br />

- START <strong>MED</strong> GULPLAD<strong>ER</strong>EGL<strong>ER</strong>NE<br />

Det kan godt være, at vi har passeret toppen af højkonjunkturen, så det bliver lidt lettere<br />

at finde folk fremover. Men Danmark - og det meste af den vestlige verden - står<br />

alligevel overfor den udfordring, at vi bliver flere ældre og relativt færre aktive på arbejdsmarkedet.<br />

Derfor vil ”mangel på arbejdskraft” være et hovedtema i rigtig mange år frem.<br />

Derfor kunne vi passende indrette vores love og regler, så vi kan anvende vores arbejdstid<br />

så effektivt som muligt.<br />

I den forbindelse er lovgivningen om anvendelse af gulpladebiler ufatteligt uhensigtsmæssigt<br />

skruet sammen. Det koster arbejdstid, hver gang medarbejderen først skal køre hen<br />

på værkstedet, inden han må køre ud til kunden, og andre gange først skal køre ud til kunden,<br />

inden han må hente værktøjet på værkstedet. Hele kørselscirkusset koster arbejdstid<br />

svarende til flere tusinde beskæftigede årligt, og det må der findes en løsning på.<br />

Det koster også arbejdstid, at vi skal holde i bilkøer i og omkring byerne på vej til arbejde<br />

eller til en kunde. Alene omkring København koster det arbejdstid svarende til 16.000<br />

beskæftigede årligt. Derfor skal vejnettet fremover prioriteres, og den kollektive trafik<br />

omkring de store byer skal have et gevaldigt løft. Det er knap så eksotisk som at bygge<br />

endnu et par store broer. Men det frigør langt mere arbejdskraft – og det er vigtigere.<br />

Uddannelse, innovation og investeringer i maskiner og it vil naturligvis også i fremtiden<br />

være en stor del af løsningen på ”mangel på arbejdskraft”. De problemstillinger arbejder<br />

vi med i <strong>Håndværksrådet</strong>. Men vi skal også have nogle håndsrækninger fra politikerne,<br />

der gør det muligt at tilrettelægge en effektiv arbejdsdag. Og man kunne passende starte<br />

med en reform af gulpladereglerne.<br />

Adm. direktør Paul Mollerup


INDHOLD<br />

ANNONCEHAJ IDØMT 2½ ÅR BAG TREMM<strong>ER</strong> SIDE 5<br />

<strong>MED</strong> <strong>FULD</strong> <strong>TRYK</strong> <strong>PÅ</strong> - <strong>DAM</strong> <strong>GRAPHIC</strong> APS <strong>ER</strong> <strong>MED</strong> I PROJEKT<strong>ER</strong> <strong>PÅ</strong> TRE KONTINENT<strong>ER</strong> SIDE 6-8<br />

HJEMMESID<strong>ER</strong> TIL ALLE HÅNDVÆRK<strong>ER</strong>- OG INDUSTRIFORENING<strong>ER</strong> SIDE 8<br />

TAG EN UNIV<strong>ER</strong>SITETSSTUD<strong>ER</strong>ENDE I PRAKTIK SIDE 10-11<br />

NYT PROJEKT: INTEGRATION AF ETNISKE VIRKSOMHED<strong>ER</strong> SIDE 12-13<br />

AMBITIØS KVALITETSREFORM SIDE 14<br />

KOMMUN<strong>ER</strong>NE <strong>ER</strong> LANGSOMMELIGE BETAL<strong>ER</strong>E SIDE 14<br />

HUSK SELVSTÆNDIGES SKATTEMÆSSIGE VILKÅR VED FORSIKRING MOD SYGDOM<br />

OG ARBEJDSSKADE SIDE 15<br />

FORBRUG<strong>ER</strong>MINIST<strong>ER</strong>EN VIL GIVE SELVSTÆNDIGE BARSELSDÆKNING SIDE 15<br />

<strong>ER</strong> DINE KUND<strong>ER</strong> TILFREDSE? BRUG HÅNDVÆRKETS EVALU<strong>ER</strong>INGSCENT<strong>ER</strong> SIDE 16-17<br />

UFLEKSIBLE GULPLAD<strong>ER</strong>EGL<strong>ER</strong> LÆGG<strong>ER</strong> UNØDIGT BESLAG <strong>PÅ</strong> ARBEJDSKRAFT<br />

- OG SKAD<strong>ER</strong> MILJØET SIDE 18<br />

DET JURIDISKE HJØRNE: NYE REGL<strong>ER</strong> OM RYGNING SIDE 20<br />

HÅNDVÆRKSRÅDETS JURIDISKE AFDELING - OGSÅ DIN JURIDISKE AFDELING SIDE 21<br />

NYT OM HÅNDVÆRKSRÅDETS RABATORDNING<strong>ER</strong> SIDE 22<br />

HUSK<strong>ER</strong> DU BACK-UP? DRUKN<strong>ER</strong> DU I SPAM? BRUG HÅNDVÆRKSRÅDETS GRATIS<br />

IT-RÅDGIVNING VIA WWW.IT-TANKEN.DK SIDE 23<br />

HVAD SYNES DU OM BLADET “DE SELVSTÆNDIGE”? SIDE 24


Hos Statoil kan du få et kontokort, der passer til<br />

dit og firmaets behov. Uanset, hvilket kort du vælger,<br />

slipper du fremover for at tage penge op af<br />

lommen, når du handler hos Statoil. Du kan altid<br />

tanke benzin og diesel på AUTOMATEN – og få det<br />

lidt lettere i hverdagen.<br />

Få et godt<br />

kort på hånden<br />

Kortene kan bruges på alle Statoil stationer i<br />

hele Skandinavien. Og dine indkøb bliver samlet på<br />

en overskuelig regning én gang om måneden.<br />

Nærmere oplysninger og bestilling af kontokort<br />

med rabat: <strong>Håndværksrådet</strong>, tlf. 33 93 20 00, Ulla<br />

Lindeløv.


ANNONCE-<br />

HAJ IDØMT<br />

2½ ÅR BAG<br />

TREMM<strong>ER</strong><br />

- og Forbrugerombudsmanden<br />

vil tage sig af<br />

<strong>Håndværksrådet</strong>s<br />

fremtidige<br />

henvendelser<br />

På <strong>Håndværksrådet</strong>s møde den 6. september<br />

2007 med Forbrugerombudsmanden<br />

lovede han fremover at ville realitetsbehandle<br />

de sager om annoncehajer, som vi<br />

i <strong>Håndværksrådet</strong> efter forudgående behandling<br />

sender til ham. Han har også givet<br />

os tilsagn om at ville tage initiativ til at<br />

tilrettelægge et samarbejde - som foreslået af<br />

os - på dette område mellem politi, anklagemyndighed<br />

og Forbrugerombudsmand.<br />

Så håber vi, det bliver lettere at få myndighederne<br />

til at tage sig af disse sager, og at politianmeldelser<br />

ikke behandles isoleret i de<br />

enkelte retskredse, men koordineres og dermed<br />

kan afdække de enkelte annoncehajers<br />

landsdækkende aktiviteter og metoder. Det<br />

er netop vores erfaring - og formålet med at<br />

drive den centrale hotline - at det giver mulighed<br />

for at samle viden og bevismateriale<br />

fra mange forskellige virksomheder.<br />

På mødet lovede vi indtil videre at opretholde<br />

den telefoniske hotline og rådgivning,<br />

så ombudsmanden kan reservere sine<br />

begrænsede ressourcer til de tilfælde, hvor<br />

det grundlæggende sagsmateriale imod<br />

en annoncehaj <strong>ER</strong> indsamlet, vurderet og<br />

fremsendt af <strong>Håndværksrådet</strong>.<br />

ET LÆNGE ØNSKET SAMARBEJDE<br />

Med dette samarbejde har <strong>Håndværksrådet</strong><br />

opnået, hvad vi i mange år har arbejdet på:<br />

Der er efter vores politianmeldelse afsagt<br />

en hård dom i Københavns Byret i august<br />

2007, hvor landets største annoncehaj<br />

blev dømt til 2½ års fængsel. Derved har<br />

vi fået en dom, som vil være afskrækkende<br />

for andre, og som synliggør risikoen ved at<br />

ernære sig som annoncehaj. Den dom kan<br />

vi bruge som trussel imod andre annoncehajer.<br />

Skulle denne trussel ikke være nok,<br />

kan <strong>Håndværksrådet</strong> nu også indbringe<br />

sagerne for Forbrugerombudsmanden,<br />

som gennem sin myndighedsudøvelse kan<br />

håndhæve markedsføringslovens regler.<br />

Skulle dette vise sig heller ikke at være tilstrækkeligt,<br />

vil han indbringe sagerne for<br />

domstolene eller alternativt indgive politianmeldelse<br />

imod annoncehajerne.<br />

Hidtil har ingen myndigheder taget sig af<br />

disse sager. Politiet har henlagt sager eller<br />

henvist til Forbrugerombudsmanden, og<br />

han har omvendt henvist til politiet eller<br />

afvist at tage sig af sagerne, fordi de ikke<br />

vedrører forbrugere, men erhvervsdrivende.<br />

Men nu har vi endelig fået en myndighed<br />

til at håndhæve de retsregler, som<br />

annoncehajerne groft forbryder sig imod.<br />

Nu har vi både en dom at henvise til og et tilsagn fra Forbrugerom-<br />

budsmanden om at tage sig af vore henvendelser, så der er grund til<br />

optimisme - og håb om, at vi nu endelig kan gøre noget effektivt for at<br />

stoppe annoncehajerne til glæde for hele erhvervslivet - og især for alle de<br />

små og mellemstore virksomheder, <strong>Håndværksrådet</strong> er hovederhvervsor-<br />

ganisation for. Vi håber, I glæder jer over resultatet sammen med os!<br />

CHEFJURIST I HÅNDVÆRKSRÅDET PET<strong>ER</strong> AND<strong>ER</strong>SEN


<strong>MED</strong> <strong>FULD</strong> <strong>TRYK</strong> <strong>PÅ</strong><br />

Dam Graphic er en af de mange danske virksomheder, der<br />

boltrer sig i den globale landsby<br />

Siden 1998 har Dam Graphic aps været<br />

den danske samarbejdspartner i flere af<br />

Danidas B2B-projekter, der arbejder på<br />

at opgradere den private sektor i en række<br />

udviklingslande. Projekterne har på hver<br />

sin måde givet store udfordringer for virksomheden,<br />

og har givet resultater, som<br />

både Dam Grapic aps og den lokale samarbejdspartner<br />

nyder godt af.<br />

Da Dam Graphic aps blev stiftet i 1998,<br />

havde direktøren Erik Dam allerede stor<br />

erfaring inden for trykkerifaget. 25 år<br />

tidligere grundlagde han Etiketfabrikken<br />

Duet, der hurtigt voksede sig stor. Siden<br />

da skabte han bl.a. Etiquettes Flex SARL i<br />

Frankrig og i 1992 overtog han Flex Print<br />

as i Tommerup. Begge virksomheder solgtes<br />

senere med stort overskud. Sideløbende<br />

sad han fra 1988-1998 som bestyrelsesformand<br />

for Danske Etiketproducenter, og i<br />

dag er Erik Dam medejer af flere etiketvirksomheder,<br />

bl.a. Dansk Etiket Service.<br />

af kommunikationspraktikant i <strong>Håndværksrådet</strong> Danny Claes Nørskov<br />

FRA DANMARK TIL SYDØSTASIEN OG<br />

AFRIKA<br />

Dam Graphic var derfor den oplagte samarbejdspartner,<br />

da <strong>Håndværksrådet</strong> i 1998<br />

søgte efter en erfaren etiketvirksomhed til<br />

at starte et Danida-støttet projekt i Cantho<br />

i Vietnam. Et lokalt trykkeri ville gerne<br />

etablere sig, men manglede både tekniske<br />

hjælpemidler og forretningsviden. Størstedelen<br />

af udgifterne til materialer blev<br />

finansieret af Danida, og Dam Graphics<br />

rolle bestod i at træne virksomhedens ansatte.<br />

Alle deltog i oplæringen, fra chefen<br />

til buddrengen, da kun en komplet virksomhedsstrategi<br />

ville have den gavnlige effekt,<br />

at den enkelte ansatte kunne udvikle<br />

sig i en bestemt retning.<br />

Besøget blev startskuddet til Dam Graphic<br />

aps’ aktiviteter rundt omkring i verden,<br />

hvro man udover Vietnam indtil videre<br />

har projekter i Thailand, Zimbabwe, Mozambique<br />

og Bolivia.<br />

Erik Dam er bl.a. medejer af virksomheden<br />

Dansk Etiket Service lid nord for Århus<br />

B2B ÅBN<strong>ER</strong> VINDU<strong>ER</strong> BEGGE VEJE<br />

”Danidas Business to Business Programme<br />

er en fantastisk god løsning, og jeg kan<br />

ikke komme i tanke om noget, der er mere<br />

effektivt i den henseende. Programmet åbner<br />

et vindue af nye muligheder for den<br />

danske virksomhed, der er nysgerrig efter<br />

at udvide sit marked, og der åbnes samtidig<br />

et vindue for den lokale virksomhed, som<br />

lærer at tænke og drive forretning på en ny<br />

måde”, siger Erik Dam, der også konstaterer,<br />

at det er et godt værktøj i globaliseringen.<br />

Efter at have hjulpet virksomheden<br />

i Cantho på fode, så den på kort tid gik<br />

fra 5 ansatte til en personalegruppe på 80,<br />

blev Erik Dam opfordret til at gå ind i et<br />

joint venture med et andet vietnamesisk<br />

trykkeri, der nu har 6 fabrikker og flere<br />

end 1.000 ansatte.<br />

fortsættes næste side


Trykkeriet i Maputo producerer ud over<br />

etiketter nu også papkasser og små æsker. De<br />

kulørte æsker indeholder kondomer, der skal<br />

beskytte landets unge mod at blive en del af<br />

det stigende antal hiv- og aidsramte i Afrika<br />

Nogle af disse ansatte har han haft med sig<br />

til Mozambique, for at de der kunne give<br />

deres træning og erfaringer videre.<br />

OV<strong>ER</strong>BLIK OV<strong>ER</strong> HELE PROCESSEN - OG<br />

SANS FOR DETALJ<strong>ER</strong>NE<br />

Knowhow er ikke kun tekniske løsninger<br />

Skal samarbejdet skal have en udviklende<br />

og varig effekt, er det nødvendigt at fokusere<br />

på alle led i processen. ”Det er<br />

ikke nok at hjælpe dem med at indkøbe<br />

maskiner og dernæst instruere dem i brugen<br />

af dem. Der skal tages fat i hele den<br />

administrative opbygning, fx bogføring<br />

og personaleledelse, som vi herhjemme<br />

nærmest tager for givet. Behovet for en effektiv<br />

markedsstrategi, der kan involvere<br />

reklame og opsøgende salg, kan overraske<br />

mange lokale, for hvem markedet begrænser<br />

sig til det område, de befinder sig i.<br />

Også problemerne omkring transport og<br />

logistik er nærmest ubekendte størrelser.<br />

”At fx frugt skal indpakkes, så det kan klare<br />

rejsen, bliver der måske ikke tænkt over.<br />

Men der skal tænkes i detaljer: Den brune<br />

banan i midten af kassen kan fordærve det<br />

meste af lasten, inden varerne når frem.<br />

Men samtidig er overblikket det vigtigste<br />

sådan et sted - uanset om det er vandboringer<br />

eller produktion af flagstænger, det<br />

drejer sig om”, siger Erik Dam.<br />

FORSTÅELSE FOR KULTURELLE FORSKELLE<br />

Siden august 2006 har Dam Graphic aps<br />

samarbejdet med et trykkeri i Maputo i<br />

Mocambique, og det var her, udfordringerne<br />

ved at arbejde med andre kulturer<br />

for alvor viste sig.<br />

I et land, der er gennemsyret af korruption,<br />

forsøgte den lokale partner at snyde<br />

sig til en ekstra indtjening, og det var kun<br />

den danske stædighed og vilje til at gennemføre<br />

projektet på vestlig maner, der<br />

forhindrede Dam Graphic i at give op.<br />

Først efter mange vanskeligheder og kulturelt<br />

betingede misforståelser begyndte<br />

samarbejdet. ”Men når det så kommer<br />

op at køre, og de lokale ser, hvor godt det<br />

kan gå, så får de blod på tanden og lægger<br />

selv meget mere i det. Derfor er Danidas<br />

tilskud til et pilotprojekt en god ide, så<br />

begge parter kan se, om der kan komme<br />

et realistisk samarbejde ud af det på langt<br />

sigt”, siger Erik Dam og anbefaler også at<br />

væbne sig med tålmodighed og en stor<br />

portion tolerance.<br />

”Tit foregår det på de lokale kulturelle og<br />

forretningsmæssige præmisser: Leverancer<br />

forsinkes uden synderlig grund, og aftaler<br />

skal tages med forbehold. Afrika er stadig<br />

fortsættes næste side<br />

B2B PROGRAMMETS<br />

TILSKUDSMULIGHED<strong>ER</strong><br />

Projekter under B2B har 3 faser: Først<br />

kontaktfasen, hvor de potentielle partnere<br />

besøger hinanden for at se, om et forretningssamarbejde<br />

ser interessant ud. Næste<br />

fase er pilotfasen, hvori partnerskabet undersøges<br />

i detaljer, og der kan gennemføres<br />

pilotaktiviteter. Holder partnerskabet stadig<br />

vand og ser fornuftigt ud økonomisk,<br />

kommer selve projektfasen. I alle faser kan<br />

der gives max. 5 mio. kr. i tilskud, og tilskudsperioden<br />

er normalt 2-3 år. Herefter<br />

skal forretningen hvile i sig selv.<br />

B2B Programmet støtter - i 10 såkaldte<br />

fokuslande - især træning af lokale medarbejdere,<br />

men fokuserer også på miljø,<br />

eksport og udviklingsorienterede aktiviteter<br />

som arbejdsforhold, sundhed osv.<br />

Få guidelines og ansøgningsformularer<br />

på www.b2bprogramme.com.<br />

Få gratis assistance i <strong>Håndværksrådet</strong>,<br />

Danidas eksterne konsulent på B2B Programmet,<br />

ved at skrive til b2b@hvr.dk.


<strong>MED</strong> <strong>FULD</strong> <strong>TRYK</strong> <strong>PÅ</strong><br />

- fortsat fra forrige side<br />

Afrika”, hvilket han har oplevet på nært hold, da han både er<br />

blevet berøvet, men også tilbudt en ung kone, hvis virksomheden<br />

gik godt.<br />

Erik Dam oplever, at man hele tiden skal være til stede og presse<br />

på for at bevare effektiviteten. Især i Afrika er der tradition for<br />

kun at planlægge på kort sigt, og samme person kan sagtens have<br />

flere små virksomheder, men stadig kun tjene lidt, fordi de hele<br />

tiden skifter produktionsområde. Her skal de lære at være målrettede<br />

og kun satse på enkelte produkter. Steder som Vietnam<br />

derimod drejer problemerne sig mere om varernes kvalitet, og at<br />

man ser stort på forskellen mellem plagiering og originalt tænkt<br />

håndværk.<br />

NYE UDFORDRING<strong>ER</strong><br />

Kræfterne bliver lige nu brugt i Bolivia, hvor et nyt etikettrykkeri<br />

venter på at blive etableret. Det bolivianske trykkeris medarbejdere<br />

har allerede været på besøg hos Dam og er ivrige efter at<br />

lære mere.<br />

At Danida vælger at støtte et arbejdsområde som etiketter skyldes,<br />

at det for ulandene er utrolig vigtigt, at emballagen på deres<br />

produkter får et indbydende udseende. ”Den vestlige forbruger<br />

bliver ikke tiltrukket af en pose med kartoffeltryk. Det skal se<br />

ordentligt ud, og når man i lande som Bolivia selv kan fremstille<br />

dem, betyder det også, at små virksomheder slipper for at importere<br />

etiketter til dyre priser. Det kommer mange til gode,” siger<br />

Erik Dam, der i øvrigt stadig nyder udfordringerne og aldrig vil<br />

forlade et samarbejde, før det kører optimalt.<br />

HJEMMESID<strong>ER</strong><br />

TIL ALLE HIF’<strong>ER</strong><br />

Håndværker- og industriforeningerne kan nu igangsætte en<br />

lang række spændende aktiviteter i samarbejde med <strong>Håndværksrådet</strong>.<br />

Aktiviteterne er både med til at synliggøre foreningerne<br />

som det lokale arbejdsgiverfællesskab og samtidig med til<br />

at understøtte foreningerne i deres erhvervspolitiske arbejde.<br />

Et at de vigtige initiativer, vi er i gang med er, at understøtte<br />

alle håndværker- og industriforeninger med at få en hjemmeside.<br />

”I dag bør alle foreninger have en hjemmeside, der er med<br />

til at synliggøre foreningen over for samarbejdspartnere samt<br />

eksisterende og potentielle medlemmer” siger Kurt Adamsen<br />

og fortæller videre, at det nu med <strong>Håndværksrådet</strong>s tilbud er<br />

overskueligt for alle foreninger at få en hjemmeside.<br />

Sammenlignet med sidste år er antallet af foreninger, der har en<br />

hjemmeside eller er i gang med at få en, steget med 50 %.<br />

”Vi har samarbejdet med <strong>Håndværksrådet</strong> om at få etableret<br />

vores nye hjemmeside www.ringhi.dk – og med den ønsker vi<br />

både at markedsføre foreningen yderligere over for vore medlemmer<br />

samt bedre at kunne tiltrække nye medlemmer”, siger<br />

kasserer i Ringkøbing Håndværker- og Industriforening Inge<br />

Bak fra JSB Plast. ”Samarbejdet om hjemmesiden betyder endvidere,<br />

at vi ikke skal bruge frivillig bestyrelsestid på at opdatere<br />

tekster på hjemmesiden – det klarer <strong>Håndværksrådet</strong> for os”.<br />

Det gælder om at være synlig over for nuværende og potentielle<br />

medlemmer, og det skal være nemt at melde sig ind - også<br />

eletronisk - i den lokale håndværker- og industriforening. Det<br />

skal også være nemt at finde information om lokale erhvervspolitiske<br />

arrangementer og -tiltag, foreningens samarbejdspartnere<br />

skal være synlige - og der må også meget gerne være<br />

links til fx nyheder fra <strong>Håndværksrådet</strong>.<br />

På foreningens hjemmeside er det også muligt at udgive sit<br />

foreningsblad, ligesom hjemmesiderne løbende kan udbygges<br />

efter modulprincippet med bl.a. medlemsstyring, betaling mv.<br />

Laver man sin foreningshjemmeside i samarbejde med <strong>Håndværksrådet</strong>,<br />

behøver bestyrelsen ikke længere at tænke på det<br />

praktiske opdateringsarbejde af hjemmesiden – det klarer<br />

<strong>Håndværksrådet</strong> løbende.<br />

Hør nærmere om mulighederne hos Helle Glass (glass@hvr.dk<br />

/ tlf. 32 63 03 38) eller Thomas Birger Hansen i <strong>Håndværksrådet</strong><br />

(hansen@hvr.dk / tlf. 24 41 51 40). Besøg også <strong>Håndværksrådet</strong>s<br />

hjemmeside www.hvr.dk og se alle håndværker- og<br />

industriforeninger under ”Om <strong>Håndværksrådet</strong>”.


Spar penge på<br />

telefoni og bredbånd<br />

med HVR’s foreningsaftaler med<br />

• Mobilrabatter op til 30% (til udlandet 25%).<br />

• Fastnetrabatter op til 36% (til udlandet op til 38%).<br />

• Halvér minutprisen på opkald fra fastnet til egne mobiltelefoner.<br />

• Husk at få en smart og billig telefon med, når du tilmelder dig.<br />

Se www.hvrnetshop.dk<br />

• 12% rabat på TDC Bredbånd Professionel.<br />

Ring på tlf. 7367 4540 og hør, hvor meget du kan spare!<br />

<strong>Håndværksrådet</strong><br />

Islands Brygge 26<br />

Postboks 1990 . 2300 København S<br />

Tlf. 7367 4540 . Fax 7430 3536<br />

ra@fde.dk . www.hvr.dk<br />

www.hvrnetshop.dk


TAG EN UNIV<strong>ER</strong>SITETSSTUD<strong>ER</strong>ENDE<br />

Har du opgaver liggende, som du ikke har tid og overskud til<br />

at tage fat på? Har du brug for en medarbejder, der kan bruge<br />

sine analytiske evner til at arbejde med en afgrænset opgave i din<br />

virksomhed? Hvis du kan svare ja på disse spørgsmål, så var det<br />

måske en ide at få en studerende i praktik.<br />

Stadig flere små og mellemstore virksomheder har fået positive<br />

erfaringer med at have universitetsstuderende i praktik. De oplever<br />

praktikanten som en ekstra ressource, der kan understøtte<br />

en række opgaver i virksomheden, og nogle praktikanter bidrager<br />

med at lave analyser af forskellige dele af virksomheden. Andre<br />

arbejder måske med en af de ideer, som ligger i skrivebordskuffen,<br />

og som der hidtil ikke har været ressourcer til at tage fat på.<br />

Nogle selvstændige fortæller os, at de først har været skeptiske i<br />

forhold til at tage en praktikkant, men næsten alle vender tilbage<br />

med gode erfaringer, med opgaver, der er løst – måske endda på<br />

en anderledes og spændende måde. De studerende er også meget<br />

glade for praktikken. De får mulighed for at afprøve nogle af alle<br />

de teorier og redskaber, de har lært, og kan tage praktiske erfaringer<br />

med tilbage til deres uddannelse. Praktikforløb er også med<br />

til at åbne øjnene for, at der er spændende udviklingsmuligheder<br />

i at få job i små og mellemstore virksomheder.<br />

De unge der er parate til at gå i praktik vil typisk have 4 års<br />

universitetsuddannelse bag sig og vil derfor være kvalificeret til<br />

at løse selvstændige opgaver og deltage i det daglige arbejde i din<br />

virksomhed.<br />

HVORDAN GØR MAN?<br />

Hvordan gør man så, hvis man har lyst til at få en praktikant ind<br />

i virksomheden? Du kan altid henvende dig til den uddannelsesinstitution,<br />

som du gerne vil have en praktikant fra. I år kører<br />

imidlertid en særlig kampagne for at få flere praktikanter ud i<br />

små og mellemstore virksomheder. Koordinatorerne på Syddansk<br />

Universitet, Aalborg Universitet og Roskilde Universitetscenter<br />

er altid behjælpelige med vejledning og inspiration til udfærdigelse<br />

af praktikopslag mv.<br />

Disse personer står parat til at hjælpe dig:<br />

Stine Topp - Syddansk Universitet<br />

E-mail: sto@sdu.dk<br />

Tlf. 65 50 27 71<br />

I PRAKTIK<br />

FÅ NY INSPIRATION - OG FÅ LØST NOGLE AF DE OPGAV<strong>ER</strong>,<br />

D<strong>ER</strong> ALTID LIGG<strong>ER</strong> OG VENT<strong>ER</strong> I VIRKSOMHEDEN<br />

af <strong>Håndværksrådet</strong>s vicedirektør Ane Buch<br />

Allan Grønbæk - Roskilde Universitetscenter<br />

E-mail: allang@ruc.dk<br />

Tlf. 46 74 24 74<br />

Annika Holm Jørgensen - Aalborg Universitet<br />

E-mail: acj@adm.aau.dk<br />

Tlf. 96 35 74 45


HVAD KAN MAN BRUGE EN<br />

HALVSTUD<strong>ER</strong>ET RØV<strong>ER</strong><br />

TIL?<br />

Du definerer selv hvilken opgave, du gerne<br />

vil have løst, men de følgende eksempler<br />

kan måske inspirere dig til, hvad du vil<br />

kunne få ud af at prøve at have en praktikant.<br />

KOMMUNIKATIONSPLATFORM FOR EN MIN-<br />

DRE VIRKSOMHED<br />

En virksomhed har fået udarbejdet et forslag<br />

til en kommunikationsplatform, som<br />

har været med til at sikre, at virksomheden<br />

såvel internt som eksternt kommunikerer<br />

på en sammenhængende, troværdig og<br />

værdibærende måde.<br />

IT OG ORGANISATION<br />

Analyse af it-anvendelse i produktionsvirksomhed.<br />

Analysen afdækkede ved<br />

hjælp af interviews og spørgeskemaundersøgelse,<br />

hvorledes et nyligt implementeret<br />

<strong>ER</strong>P-system (udbygget økonomisystem)<br />

kunne anvendes bedre gennem ændringer<br />

i arbejdsgange, ansvarsfordeling og strukturændringer.<br />

VIDENDELING<br />

Undersøgelse af videndeling inden for<br />

mindre dansk virksomhed med projektsalg<br />

af fødevareteknologi. Ved hjælp af en interviewundersøgelse<br />

blev der gennemført<br />

en analyse af den aktuelle dokumentation<br />

og deling af kunde- og teknologisk viden<br />

i virksomheden. Analysen resulterede i anbefalinger<br />

til ændringer i ansvarsfordeling,<br />

arbejdsgange og organisationsstruktur<br />

EKSPORTMARKEDSUND<strong>ER</strong>SØGELSE<br />

Undersøgelse af det engelske marked for<br />

maskinfabrik. Omfattede kortlægning af<br />

markedet, herunder vurdering af afsætningskanaler<br />

og kundeemner. Virksomheden<br />

igangsatte eksportbestræbelser på<br />

markedet efter en meget detaljeret handlingsplan<br />

i rapporten. Virksomheden fik i<br />

øvrigt sin første ordre på det engelske marked<br />

som følge af opgaven.<br />

IMAGEUND<strong>ER</strong>SØGELSE<br />

Imageundersøgelse for virksomhed på industrielt<br />

marked. Man opnåede på baggund<br />

af analysen en større viden om kundernes<br />

opfattelse af og tilfredshed med virksomheden.<br />

Det medvirkede til, at virksomheden<br />

opprioriterede sin salgsindsats for nye<br />

produkttyper og igangsatte aktiviteter med<br />

det formål at forøge organisationens kompetence<br />

inden for salg og markedsføring.<br />

TRIVSEL <strong>PÅ</strong> VIRKSOMHEDEN<br />

En virksomhed fik undersøgt sundhed og<br />

trivsel på arbejdspladsen. Praktikanten<br />

indgik som assistent for to medarbejdere<br />

og lavede i den forbindelse ad hoc opgaver<br />

herunder udarbejdelse af præsentationer,<br />

mindre notater og forskellige beregninger.<br />

EKSPORT<br />

WEB<br />

IT<br />

<strong>ER</strong>P<br />

IMAGE<br />

OPRETTELSE AF WEBPORTAL<br />

Oprettelse af en webportal bestående af<br />

et website rettet mod virksomhedens forretningspartnere<br />

og omverdenen generelt<br />

samt af et intranet, der er tilgængeligt for<br />

virksomhedens medarbejdere. Projektet<br />

demonstrerer, hvordan virksomhedens<br />

forretningsgang effektiviseres gennem<br />

denne elektronisering af virksomhedens<br />

kommunikation.


INTEGRATION AF ETNISKE<br />

VIRKSOMHED<strong>ER</strong><br />

- også i organisationsverdenen. Nyt projekt skal sikre, at indvandrerejede<br />

virksomheder opdager fordelene ved at blive medlem af en brancheorganisation<br />

”Egentlig er der mange ting, jeg ville ønske,<br />

jeg havde større viden om. Det er jo ikke<br />

altid lige let at sætte sig ind i det at drive<br />

en virksomhed – især ikke som nystartet.<br />

Problemet er bare, at jeg ikke ved, hvor jeg<br />

skal lede efter informationerne henne.”<br />

Sådan lyder det fra mange selvstændige<br />

indvandrere, <strong>Håndværksrådet</strong> har været i<br />

kontakt med. Mange kommer fra områder<br />

i verden, hvor der ikke er tradition for<br />

at organisere sig i en brancheorganisation,<br />

og da slet ikke i den grad som vi gør her<br />

i forenings-Danmark. En del af dem ved<br />

faktisk slet ikke, hvad en brancheorganisation<br />

er, og hvilke fordele der er ved at være<br />

medlem. Derfor melder de sig ikke ind, og<br />

de driver ofte deres virksomhed uden nogen<br />

form for egentlig rådgivning - og uden<br />

af projekteder i <strong>Håndværksrådet</strong> Henrik Lilja<br />

nogen form for deltagelse i et erhvervspolitisk<br />

”sammenhold”.<br />

Disse fakta er baggrunden for det projekt,<br />

<strong>Håndværksrådet</strong> netop har skudt i gang i<br />

samarbejde med HORESTA og en række<br />

af rådets medlemsorganisationer. Projektet<br />

handler om at synliggøre brancheorganisationerne<br />

over for de etniske erhvervsdrivende<br />

og har på længere sigt som målsætning,<br />

at en stigende andel af de indvandrerejede<br />

virksomheder melder sig ind i<br />

”deres” brancheorganisation. Dermed vil<br />

de indvandrerejede virksomheder kunne<br />

gøre brug af fx den rådgivning, som organisationerne<br />

i forvejen tilbyder. Og omvendt<br />

vil organisationerne også fremover<br />

være centrale omdrejningspunkter for deres<br />

branchers fælles interesser.<br />

Kender du en virksomhed ejet af en indvandrer, som ikke er med i en<br />

brancheorganisation - og som du synes burde være det? Så send en mail<br />

til Henrik Lilja på lilja@hvr.dk<br />

STOR IVÆRKSÆTT<strong>ER</strong>LYST BLANDT INDVAN-<br />

DR<strong>ER</strong>E<br />

”Projektet skal bidrage til, at brancheorganisationerne<br />

kan sikre deres medlemmer<br />

de bedste vilkår”, siger projektleder<br />

Henrik Lilja. Dette gælder både danske<br />

medlemmer og kommende såvel som nuværende<br />

indvandrermedlemmer. Og jo<br />

bedre vilkår og jo mere organisationernes<br />

tilbud om rådgivning osv. bliver brugt,<br />

desto flere indvandrervirksomheder vil<br />

overleve. Iværksætterlysten er stor blandt<br />

indvandrere – faktisk er der mellem 8.000<br />

og 9.000 indvandererjede virksomheder<br />

i Danmark - men desværre må relativt<br />

mange af dem lukke igen ret hurtigt. Et<br />

branchemedlemskab vil kunne bidrage til<br />

en større overlevelsesevne til gavn for alle.<br />

Desuden kan en øget organisering være<br />

fortsættes næste side


”Jeg ved fra mit tidligere arbejde,<br />

hvor jeg også rådgav indvandrer-<br />

ejede virksomheder, at det, at jeg<br />

selv er indvandrer, var en fordel.<br />

Det er jeg er overbevist om, at det<br />

også vil være i forbindelse med<br />

dette projekt.<br />

med til at sikre, at alle i branchen spiller<br />

efter samme regler, og at den fair konkurrence<br />

overholdes. Endelig vil et større<br />

medlemstal give brancheorganisationerne<br />

flere midler til at udvikle gode tilbud til<br />

alle deres medlemmer.<br />

DE FØRSTE SKRIDT I SAMARBEJDET<br />

Det første møde mellem projektets samarbejdspartnere<br />

er afholdt – og det med stor<br />

succes. Nu skal projektet for alvor sparkes<br />

i gang, og derfor har projektet netop ansat<br />

en rådgivningskonsulent, Naveed Awan.<br />

NAVEED AWAN<br />

15,00 kr. ekskl. moms<br />

pr. afregnet lønseddel<br />

www.danlon.dk<br />

Naveed har i forvejen stor erfaring med<br />

netop rådgivning af etnisk ejede virksomheder.<br />

Med <strong>Håndværksrådet</strong> som base skal<br />

han - sammen med de deltagende organisationers<br />

egne medlemskonsulenter - besøge<br />

et større antal etniske virksomheder<br />

og fortælle dem om de muligheder, det<br />

giver at være medlem af en brancheorganisation.<br />

En af Naveeds første opgaver bliver<br />

at deltage i udarbejdelsen af informationsmateriale<br />

om brancheorganisationerne,<br />

der retter sig specifikt mod indvandrervirksomheder.<br />

Kør lønnen på internettet!<br />

DanLøn gør det hurtigt, nemt og billigt at lave<br />

løn.<br />

Der er intet startgebyr og ingen løbende abonnementer.<br />

Vi overfører automatisk alle betalinger til<br />

SKAT, ATP, FerieKonto, pensioner m.fl . for dig.<br />

Du kan super enkelt overføre beløbene til dit<br />

bogføringsprogram.<br />

Du får gratis e-mail support.<br />

ETNISKE <strong>ER</strong>HV<strong>ER</strong>VSDRIVENDE<br />

I <strong>ER</strong>HV<strong>ER</strong>VSORGANISATION<strong>ER</strong>NE<br />

NY ANALYSE OM ETNISKE<br />

<strong>ER</strong>HV<strong>ER</strong>VSDRIVENDE<br />

Forud for samarbejdet er lavet<br />

en analyse af indvandrerejede<br />

virksomheders forhold til brancheorganisationerne.<br />

Analysen<br />

kan downloades på www.hvr.dk<br />

- under Aktuelle projekter.<br />

Projektet ”Etniske erhvervsdrivende<br />

i erhvervsorganisationerne”<br />

støttes af Integrationsministeriet<br />

og gennemføres i et samarbejde<br />

mellem <strong>Håndværksrådet</strong>,<br />

HORESTA og en række af<br />

<strong>Håndværksrådet</strong>s medlemsorganisationer<br />

inden for slagter-,<br />

bager-, frisør-, auto- og malerbrancherne.<br />

9500 virksomheder bruger DanLøn, prøv selv gratis<br />

og anonymt på www.danlon.dk .<br />

Du kan også lade din revisor lave lønnen. Bed ham<br />

eller hende om at kigge på DanLøn, så det bliver<br />

billigst muligt for dig.<br />

www.danlon.dk


AMBITIØS<br />

KVALITETSREFORM<br />

Flere udliciteringer vil betyde lavere priser<br />

og færre kapacitetsproblemer<br />

Regeringens store Kvalitetsreform er et ambitiøst udspil. For<br />

hvad er kvalitet i den offentlige sektor egentlig? Er det flere<br />

penge til offentlig service, er det en højere faglig kvalitet, er<br />

det bedre ledelse og organisation, eller er det en uhåndgribelig<br />

størrelse som den oplevede kvalitet hos borgerne? Svaret er nok<br />

ikke entydigt, men derimod en blanding.<br />

Regeringen satser blandt andet på bedre offentlige bygninger<br />

og har afsat et to-cifret milliardbeløb til vedligeholdelse af de<br />

offentlige institutioner over de næste 10 år. <strong>Håndværksrådet</strong><br />

skønner umiddelbart, at det vil medføre et behov for 3.000 til<br />

4.000 ekstra ansatte i byggesektoren. I den nuværende højkonjunktur<br />

er det svært at se, hvor de mange hænder skal komme<br />

fra, men hvis opgaverne planlægges med omhu, kan de være<br />

med til at sikre en vedvarende høj aktivitet i byggesektoren,<br />

uden at det kammer over i overophedning.<br />

Kvalitetsreformen lægger op til et tættere samarbejde mellem<br />

den offentlige og den private sektor. Det er godt nyt, da den<br />

private sektor udover at kunne udføre opgaverne billigere også<br />

har et markant lavere sygefravær. I de store kommuner er sygefraværet<br />

blandt de ansatte i sundheds- og plejesektoren på over<br />

20 arbejdsdage om året. Det er et fravær, der er 4 gange så stort<br />

som hos de af <strong>Håndværksrådet</strong>s medlemmer, der beskæftiger<br />

sig med lignende opgaver gennem fritvalgsordningerne. Det<br />

hænger formodentlig sammen med en bedre personalepleje,<br />

bedre ledelse og organisering og mere tilfredshed i jobbet, da<br />

opgaverne er tilsvarende - altsammen ting, der i sidste ende<br />

giver borgerne en bedre service.<br />

I en tid med mangel på arbejdskraft, spiller sygefraværet en<br />

væsentlig rolle. Hvis kommunerne var villige til at udlicitere<br />

en større del af sine serviceopgaver til den private sektor, hvor<br />

sygefraværet er mindre, kunne det løse en stor del af kapacitetsproblemerne<br />

og mangelen på arbejdskraft.<br />

KOMMUN<strong>ER</strong>NE <strong>ER</strong> LANG-<br />

SOMMELIGE BETAL<strong>ER</strong>E<br />

Mange virksomheder venter mere end 6 uger<br />

på deres tilgodehavender!<br />

En ny undersøgelse fra <strong>Håndværksrådet</strong> viser, at kommunerne<br />

er notorisk dårlige betalere over for virksomhederne. Det gælder<br />

både, når virksomhederne skal have betaling for udførte opgaver<br />

for kommunerne, og når kommunerne skal udbetale de lovpligtige<br />

refusioner til virksomhederne i forbindelse med sygedagpenge,<br />

barselsgodtgørelse og løntilskudsordninger.<br />

Problemet er alvorligt, og <strong>Håndværksrådet</strong> vil kontakte de relevante<br />

ministre for at få dem til at gøre noget ved det. Vi forestiller<br />

os en fælles øvre frist for, hvor lang kommunernes sagsbehandlingstid<br />

må være. I dag fastsætter de enkelte kommuner<br />

selv fristen - og selv disse frister er kommunerne ikke i stand til<br />

at overholde. <strong>Håndværksrådet</strong> ønsker derfor også en økonomisk<br />

sanktionsmulighed over for de langsommelige kommuner.<br />

Det er en helt urimelig mangel på respekt over for det lokale erhvervsliv,<br />

at kommunerne ikke overholder almindelige betalingsfrister,<br />

når de skal have pungen op af lommen. Når virksomhederne<br />

skylder kommunen penge, betyder enhver overskridelse af frister<br />

strafrenter! <strong>Håndværksrådet</strong> mener, at der må gælde de samme<br />

regler, uanset om man er en virksomhed eller en kommune.<br />

Selvom en stor del af sygedagpengeindberetningerne sker elektronisk<br />

via virk.dk, er der en sagsbehandlingstid på mere end 4 uger<br />

i en lang række kommuner. Mange steder må virksomhederne<br />

endda vente mere end 6 uger på at få udbetalt deres tilgodehavende.<br />

Værst ser det ud i Hovedstadsregionen og i Region Syd,<br />

hvor op mod hver 3. virksomhed venter mere end 4 uger.<br />

Især for små virksomheder giver kommunernes lange sagsbehandlingstid<br />

store problemer. Det er i forvejen en stor planlægningsmæssig<br />

udfordring for en lille virksomhed, når en medarbejder<br />

bliver syg eller skal på barsel. <strong>Håndværksrådet</strong> ser er ingen grund<br />

til, at kommunerne skal gøre livet mere surt for virksomhederne<br />

ved at give dem likviditetsmæssige problemer.


HUSK SELVSTÆNDIGES<br />

SKATTEMÆSSIGE VILKÅR<br />

- VED FORSIKRING MOD SYGDOM OG ARBEJDSSKADE<br />

Skatteforlig gav lettelser for op til 5.500 kr.<br />

årligt over 2 år<br />

Dansk Folkeparti blev regeringens redningsplanke, da der skulle<br />

indgås forlig om skatteudspillet. Samlet fremlagde man et fornuftigt<br />

forlig, der dog som ventet ikke gjorde meget for at nedbringe<br />

antallet af topskatteydere. Hvad forligspartierne også undveg var<br />

at se på selvstændiges skattemæssige problemer. <strong>Håndværksrådet</strong><br />

brugte ellers skattedebatten til at opfordre partierne til også at løse<br />

erkendte problemer for selvstændige, når nu kassen var åben.<br />

Det er ikke mindst en kendt urimelighed, at det er en privatudgift,<br />

når selvstændige i personligt ejede virksomheder skal forsikre sig<br />

mod sygdom fra virksomheden og arbejdsskade. Og vi opfordrer<br />

regeringen til snart at finde penge til at løse problemet.<br />

Resultatet af forliget blev lettelser ved i 2008 at hæve beskæftigelsefradraget<br />

med 40 % og bundfradraget i skatten med 500<br />

kr. I 2009 får bundfradraget yderligere 500 kr. lagt til; beskæftigelsesfradraget<br />

får yderligere et nøk, og mellemskattegrænsen<br />

flyttes op til topskattegrænsen. Så er mellemskatten reelt væk. Til<br />

gengæld skal man betale ca. 20 % i topskat af hver krone tjent<br />

over 365.000 kr.<br />

I <strong>Håndværksrådet</strong> er vi tilfredse med<br />

lettelserne i bunden, som giver et<br />

større incitament til at tage arbejde.<br />

Men det er uholdbart, at mere end<br />

40 % af alle på arbejdsmarkedet<br />

betaler topskat.<br />

HÅB FOR UNGE SELV-<br />

STÆNDIGE KVIND<strong>ER</strong><br />

Forbrugerministeren vil give selvstændige<br />

barselsdækning<br />

I det sidste år af Lars Barfoeds tid som familie- og forbrugerminister<br />

havde <strong>Håndværksrådet</strong> en tæt dialog om at finde<br />

en løsning på det problem, at selvstændige kvinder, der skal<br />

på barsel, er uhyre ringe stillet. Vi drøftede både muligheder<br />

for at forbedre dagpengereglerne og vores ønske om, at selvstændige<br />

frivilligt skal kunne tilmelde sig en barselsfond. Der<br />

var desværre ingen løsning, da Lars Barfoed takkede af som<br />

minister.<br />

Nu vil hans efterfølger Carina Christensen gerne finde en løsning<br />

for de selvstændige kvinder. Det meldte hun ud henover<br />

den regnfulde sommer, og det er naturligvis en opgave, <strong>Håndværksrådet</strong><br />

bakker fuldt op om, og vi håber, at der snart findes<br />

en løsning til gavn for selvstændige kvinder.<br />

Vi sender derfor ministeren vores forslag, som fortsat har det<br />

udgangspunkt, at en ordning for selvstændige skal være frivillig.<br />

En ordning, hvor 200.000 virksomheder skal betale et par<br />

hundrede kroner til en fond, vil være et for stort administrativt<br />

bøvl, så det fraråder vi.<br />

En frivillig ordning kan fungere, fordi det kun er ca. 2 % af<br />

alle barselsorlover, der holdes af selvstændige. Betalingen til<br />

fondene vil derfor kun stige marginalt, hvis de selvstændige<br />

kvinder er med.


<strong>ER</strong> DINE KUND<strong>ER</strong> TILFREDSE?<br />

Mange kunder kunne ikke drømme om at<br />

brokke sig direkte til håndværkeren, hvis<br />

de er utilfredse med det udførte arbejde. I<br />

stedet brokker de sig til venner, naboer og<br />

familie, og dermed har håndværkeren ingen<br />

chancer for at forsvare sig mod kritikken<br />

eller rette op på en eventuel fejl. Med<br />

Håndværkets Evalueringscenter bliver det<br />

nemmere for kunden at give ris og ros. Du<br />

får dermed en nem og billig måde at se,<br />

om dine kunder er glade for dig.<br />

Kommer dine svende til tiden ude hos<br />

kunden? Tager de skoene af, inden de går<br />

ind i private hjem? Taler de ordentligt og<br />

er de imødekommende over for kunden?<br />

Gør de et ordentligt stykke arbejde? Du<br />

har sikkert en fornemmelse for, om dine<br />

svende arbejder ordentligt ude hos kunden<br />

- og med Håndværkets Evalueringscenter<br />

kan du se, om dine fornemmelser holder<br />

stik. Her får du klar besked, hvis du har en<br />

utilfreds kunde.<br />

STYRK<strong>ER</strong> VIRKSOMHEDEN<br />

Da John Thomsen fra Jotar VVS fik tilbuddet<br />

om at være med i Håndværkets Evalueringscenter,<br />

vidste han med det samme,<br />

at det var noget for ham. ”Vi vil gerne se,<br />

af konsulent i <strong>Håndværksrådet</strong> Erik Nørgaard<br />

om vi gør et godt stykke arbejde, og havde<br />

derfor selv puslet med planer om at lave<br />

et lille stykke papir med nogle spørgsmål,<br />

som vi ville lægge hos kunden, når vi var<br />

færdige med et job. Men nu har vi fået det<br />

hele gennem Håndværkets Evalueringscenter<br />

– og vi har faktisk fået bekræftet, at<br />

vores virksomhed kører meget godt. Vi har<br />

kun fået en enkelt sur evaluering”, siger<br />

John Thomsen og tilføjer, at han med evalueringen<br />

i hånden meget hurtigt kunne<br />

kontakte kunden og finde en løsning, som<br />

begge var tilfredse med.<br />

Ved en anden lejlighed fik John Thomsen<br />

en evaluering fra en kunde, der overordnet<br />

var rigtig tilfreds med det badeværelse,<br />

som Jotar VVS havde lavet - men to små<br />

håndklædekroge hang en anelse skævt.<br />

John Thomsen kunne tage ud og rette fejlen<br />

dagen efter. Dét var noget, der imponerede<br />

kunden.<br />

UDEN EKSTRA ARBEJDE<br />

”Det er så nyt, at vi endnu ikke direkte<br />

kan måle effekten af at være med i evalueringscentret<br />

på vores bundlinie. Men<br />

jeg kan se, at evalueringscentret giver os<br />

vigtige informationer om vore kunders til-<br />

fredshed, som vi ellers ville have svært ved<br />

at få. Så man kan godt sige, at det har styrket<br />

vores virksomhed, og så koster det os<br />

næsten ikke noget arbejde. Vi skal huske<br />

at fortælle kunden, at han kan evaluere os,<br />

men derudover er det bare at kigge på de<br />

evalueringer, der ender på min mail”, siger<br />

John Thomsen.<br />

TILFREDSE KUND<strong>ER</strong><br />

Også hos kunderne er der tilfredshed med<br />

centret. Netmagasinet AO.dk har talt med<br />

Mogens Dyremose, som er én af Jotars<br />

kunder. Mogens Dyremose var utilfreds<br />

med den faktura, han modtog for udskiftning<br />

af en ventilator. Han evaluerede Jotar<br />

og bad om at blive kontaktet af firmaet.<br />

”Jeg synes, at det er et godt alternativ at<br />

kunne evaluere på nettet. Når du sidder<br />

foran computeren, kan du bedre belægge<br />

dine ord og slette det, du fortryder, inden<br />

du trykker på send. Det er lidt sværere at<br />

trække det, du siger over telefonen, tilbage”,<br />

siger Mogens Dyremose.


BAGGRUND<br />

Håndværkets Evalueringscenter åbnede i juni i år, og med omkring<br />

50 tilmeldte virksomheder er centret allerede nået langt. Centret ejes<br />

af <strong>Håndværksrådet</strong> og er etableret for at give danske håndværkere en<br />

nem og billig måde at vurdere deres kundetilfredshed på.<br />

SÅDAN VIRK<strong>ER</strong> DET<br />

Når du tilmelder din virksomhed, modtager du en<br />

pakke med en stabel foldere og klistermærker, som<br />

gør opmærksom på, at din virksomhed er med i<br />

Håndværkets Evalueringscenter. Når du afgiver<br />

et tilbud (eller første gang, du arbejder hos en<br />

kunde), lægger du en folder hos kunden. Når du<br />

sender regningen, klistrer du et klistermærke<br />

på, der minder kunden om, at han kan<br />

evaluere din virksomhed. Derefter kan<br />

du læne dig tilbage og vente på kundens<br />

evalueringer, som bliver sendt til din mail.<br />

DET KOST<strong>ER</strong> DET<br />

Det koster 3.000 kr. årligt at være med i Håndværkets<br />

Evalueringscenter – uanset hvor mange<br />

evalueringer, virksomheden får. Der er rabat til <strong>Håndværksrådet</strong>s<br />

medlemmer. Det koster således 2.000 kr.,<br />

hvis virksomheden er medlem af en Håndværker- og<br />

Industriforening og 1.500 kroner, hvis virksomheden er<br />

medlem af en brancheorganisation.<br />

KONTAKT HÅNDVÆRKETS EVALU<strong>ER</strong>INGSCENT<strong>ER</strong><br />

• www.hvec.dk: På Håndværkets Evalueringscenters hjemmeside<br />

kan du finde en masse yderligere information, og du kan melde<br />

din virksomhed til.<br />

• 70 27 80 93. Du kan ringe til os på dette nummer og få en snak om<br />

evalueringscenteret, hvis du har brug for yderligere information.<br />

Mogens Dyremose blev opmærksom på<br />

evalueringsmuligheden via sin faktura. Han<br />

brugte 5-10 minutter på at udfylde evalueringen<br />

og oplevede, at hans klage blev behandlet<br />

seriøst. ”Da firmaet vendte tilbage,<br />

havde man sat sig godt ind i min klage, så<br />

vi fik løst problemet på en tilfredsstillende<br />

måde”, siger Mogens Dyremose.<br />

Værktøjet får altså topkarakter hos både<br />

virksomheder og kunder, og det er meget<br />

sandsynligt, at det med tiden vil blive et<br />

kvalitetsstempel inden for håndværksbranchen.<br />

Hvis dine kunder er tilfredse, kan du<br />

bruge evalueringerne til at markedsføre dig<br />

over for nye kunder, som hermed kan se, at<br />

du tager kundetilfredsheden seriøst.<br />

Evalueringscentret giver os<br />

vigtige informationer om vore<br />

kunders tilfredshed, som vi ellers<br />

ville have svært ved at få.<br />

På den måde kan man godt<br />

sige, at det har styrket vores<br />

virksomhed - og så koster det os<br />

næsten ikke noget arbejde.<br />

JOHN THOMSEN, JOTAR VVS


UFLEKSIBLE GULPLAD<strong>ER</strong>EGL<strong>ER</strong> LÆGG<strong>ER</strong><br />

UNØDIGT BESLAG <strong>PÅ</strong> ARBEJDSKRAFT OG<br />

SKAD<strong>ER</strong> MILJØET<br />

Reglerne for brug af gulpladebiler er alt<br />

for besværlige at administrere, og de medfører<br />

et enormt spild af arbejdstimer og<br />

brændstof, når håndværkerne dagligt er<br />

tvunget til at køre lange omveje. Det er<br />

en rigtig dårlig idé, når vi har mangel på<br />

arbejdskraft, det er dårligt for miljøet, og<br />

det gør det svært at planlægge et ordentligt<br />

familieliv. <strong>Håndværksrådet</strong> har beregnet,<br />

at reglerne koster flere tusinde beskæftigede.<br />

Den regel, som skaber mest forvirring<br />

både hos virksomheder og SKATs<br />

medarbejdere er reglen om, hvornår medarbejderne<br />

må tage bilen med hjem efter<br />

fyraften og bruge den til at køre til arbejde<br />

igen næste morgen.<br />

ABSURDE SITUATION<strong>ER</strong><br />

Uanset om medarbejderne har faste eller<br />

skiftende arbejdssteder kan der opstå absurde<br />

situationer, hvor de må bruge tid og<br />

brændstof på at køre unødvendige omveje.<br />

En medarbejder må ikke køre direkte mellem<br />

hjem og en fast kunde i en almindelige<br />

gulpladebil mere end 60 gange på 24 måneder,<br />

da det ellers regnes som et fast arbejdssted.<br />

I så fald skal medarbejderen først<br />

hente gulpladebilen hos virksomheden og<br />

derefter køre videre til den faste kunde.<br />

Uanset om det er en stor omvej. Der vil<br />

ofte gå en halv til en hel time tabt i den<br />

proces i hver ende af arbejdsdagen - i stedet<br />

for, at medarbejderen kørte direkte ud til<br />

kunden og begyndte arbejdsdagen der.<br />

Når medarbejderne har skiftende arbejdssteder,<br />

må medarbejderne køre mellem<br />

hjem og de skiftende arbejdssteder, men<br />

af økonom i <strong>Håndværksrådet</strong> Mads Engberg<br />

det er til gengæld kun tilladt lejlighedsvis at<br />

køre til virksomhedens faste adresse. Men i<br />

mange små og mellemstore virksomheder<br />

kan man ikke lægge vagtplaner langt frem<br />

i tiden. Derfor skal medarbejderne ofte<br />

forbi virksomhedens adresse for at hente<br />

vagtplaner om morgenen. Medarbejderen<br />

skal også ofte bruge specialværktøj, som<br />

man ikke kører rundt med til daglig men<br />

skal hente på det faste værksted. Men for<br />

ikke at komme i klemme med skattereglerne,<br />

skal svenden først køre ud til kunden<br />

og derefter til virksomheden for at hente<br />

specialværkstøjet. Det giver en masse ekstra<br />

kilometer på landevejene, som skader<br />

miljøet og koster ekstra for kunden. Det<br />

ville unægtelig være mere logisk, hvis<br />

svenden kunne tage den korteste vej og<br />

køre direkte hjemmefra til virksomhedens<br />

værksted og hente specialværktøjet.<br />

<strong>MED</strong>ARBEJD<strong>ER</strong>NE SKAL TILGODESESES<br />

Når medarbejderne kan tage gulpladebilen<br />

med hjem om aftenen, gør fleksibiliteten<br />

det muligt for virksomhederne at tilrettelægge<br />

arbejdsdagen mest effektivt for medarbejderne<br />

- og gør det dermed også lettere<br />

for medarbejderne at finde en fornuftig<br />

balance mellem familie- og arbejdsliv.<br />

Presset er så stort på virksomhederne, at de<br />

bruger fleksibiliteten ved en gulpladebil til<br />

at tiltrække og fastholde medarbejderne.<br />

Vi får henvendelser fra virksomheder, som<br />

frygter, at de vil miste deres svende til virksomheder,<br />

som tager chancen og håber på<br />

ikke at blive afsløret. Derfor er det et akut<br />

problem at få ændret reglerne, så man tilgodeser<br />

arbejdsmarkedet, virksomhederne<br />

og medarbejderne.<br />

UNDTAGELSEN FRA REGLEN<br />

Der er dog alligevel en enkelt undtagelse,<br />

virksomhederne kan gøre brug af, hvis gulpladebilen<br />

er specialindrettet, og den er<br />

indregistreret til både privat og erhvervsmæssig<br />

brug. I så fald kan medarbejderen<br />

anvende gulpladebilen 1.000 km. om året<br />

til private formål i forbindelse med kørsel<br />

til og fra arbejde. Hvis gulpladebilen vejer<br />

mere end 3,0 tons, skal virksomheden til<br />

gengæld betale moms af en del af gulpladebilens<br />

købspris, og der kan kun fratrækkes<br />

moms på en del af driften på gulpladebilen.<br />

Vejer gulpladebilen mindre end 3,0 tons,<br />

kan der ikke afløftes en krone af momsen<br />

på købsprisen, men til gengæld har virksomheden<br />

fuldt fradrag for momsen på bilens<br />

drift. Uanset vægt skal der betales halv<br />

privatbenyttelsesafgift, hvis bilen anvendes<br />

både privat og erhvervsmæssigt.<br />

Årsagen til reglerne for brugen af gulpladebilerne<br />

er naturligvis den lavere beskatningen<br />

af erhvervskøretøjer. Men havde<br />

vi ikke denne lavere beskatning, ville det<br />

være ekstremt hårdt for virksomhedernes<br />

konkurrenceevne. Det må være muligt at<br />

lave et regelsæt, som er tilpas fleksibelt og<br />

ikke indebærer en masse spildtid i virksomhederne.<br />

Lavere beskatning er ingen undskyldning<br />

for et skævt regelsæt, der dagligt<br />

nedsætter den reelle arbejdstid og derfor<br />

indebærer højere priser til kunderne. Det<br />

må der kunne findes en løsning på.


Virksomhedsnavn<br />

Kontaktperson<br />

Adresse<br />

Postnr./By<br />

Vi laver løn til alle!<br />

Henrik Herold · Randers Regnskov<br />

Interesseret?<br />

Indsend kuponen til: ProLøn A/S · Gl. Stationsvej 7 · 8900 Randers<br />

Telefon 87101930 · Fax 86423795<br />

Telefonnummer<br />

Brancheforening<br />

Nuværende lønsystem<br />

Tilbud på billigere og bedre lønbehandling<br />

Skifter du til ProLøn, får du et skræddersyet lønsystem og direkte<br />

kontakt til konsulenter med branchekendskab.<br />

Ring allerede nu og tilmeld din virksomhed, hvis du synes, at dette<br />

her lyder for godt til at være sandt:<br />

0 kroner i startomkostninger<br />

Op til 40% i besparelse<br />

100% i starthjælp<br />

Løn over internettet - her er åbent døgnet rundt<br />

Foretrækker du lønadministration på papir, klarer vi selvfølgelig<br />

også det - du bestemmer.<br />

Vi laver løn til alle! Se mere på www.proloen.dk<br />

Tilbuddet gælder alle medlemmer af <strong>Håndværksrådet</strong><br />

Antal medarbejdere:<br />

14-dages løn (antal) Månedsløn (antal)<br />

Jeg ønsker mere materiale tilsendt<br />

Ønsker ProLøn: Internet Papir<br />

proloen@proloen.dk · www.proloen.dk<br />

Service, service, service<br />

Sanne Agerholm, Randers<br />

Regnskov er ikke i tvivl om, hvad<br />

der er vigtigst, når hun skal lave<br />

løn.<br />

”Henriette hos ProLøn kender<br />

vores virksomhed. Vi har mange<br />

forskellige former for ansatte:<br />

funktionærer, løsarbejdere,<br />

fastansatte. Det kan være<br />

temmelig kompliceret, og det er<br />

selvfølgelig vigtigt for den<br />

enkelte medarbejder, at lønnen<br />

er rigtig og kommer til tiden!<br />

Og her hjælper Henriette. Når<br />

det bliver for indviklet, sørger<br />

hun for, at jeg får de svar og<br />

konkrete koder, jeg skal bruge.<br />

Og så er det jo også et ekstra<br />

plus, at systemet er meget let at<br />

bruge og ikke mindst - at prisen<br />

er fornuftig.”


§<br />

Arbejdsgiveren skal sørge<br />

for, at reglerne i virksom-<br />

hedens skriftligt formu-<br />

lerede rygepolitik bliver<br />

overholdt<br />

af jurist i <strong>Håndværksrådet</strong> Morten Tolstrup<br />

Frihagen<br />

NYE REGL<strong>ER</strong><br />

OM RYGNING<br />

Fra den 15. august 2007 gælder der nye regler om rygning. De nye regler betyder, at det<br />

ikke længere er tilladt at ryge indendørs på en arbejdsplads, dvs. i arbejdslokaler, værksteder,<br />

møderum, kantiner osv. Rygeforbuddet omfatter også firmabiler, lastbiler samt<br />

andre transportmidler, hvorfra en medarbejder udfører sit arbejde.<br />

Rygning kan imidlertid tillades i arbejdsrum, hvor kun én person arbejder ad gangen, fx<br />

enmandskontorer eller førerkabiner mv. Rygningen skal i givet fald foregå på en sådan<br />

måde, at ingen ufrivilligt udsættes for passiv rygning. Rygning kan også tillades i særligt<br />

indrettede rygerum eller rygekabiner, hvis de ikke tjener som gennemgang eller indeholder<br />

funktioner, som medarbejderne benytter i deres arbejde.<br />

Med de nye regler følger en række pligter for arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren skal udarbejde<br />

en skriftlig rygepolitik, der skal være tilgængelig for medarbejderne. Rygepolitikken<br />

skal give medarbejderne klar besked om, hvorvidt de må ryge på arbejdspladsen - og hvor<br />

de i givet fald må ryge - samt konsekvenserne ved ikke at overholde reglerne. Arbejdsgiveren<br />

skal sørge for, at reglerne overholdes - og skride ind, hvis de ikke overholdes.<br />

Det er Arbejdstilsynet, der fører tilsyn med overholdelse af reglerne. Arbejdstilsynet vil<br />

indtil den 1. januar 2008 hovedsagelig vejlede om de nye regler, så virksomhederne har<br />

mulighed for at indrette sig efter dem. Men fra den 1. januar 2008 vil Arbejdstilsynet<br />

give påbud til de virksomheder, som ikke efterlever reglerne. Manglende efterlevelse af et<br />

påbud kan medføre politianmeldelse og bødestraf.<br />

Arbejdstilsynet kan ikke reagere over for en medarbejder, der overtræder loven. Det kan<br />

arbejdsgiveren derimod, og her gælder de almindelige ansættelsesretlige regler.<br />

Sanktionen afhænger af grovheden i<br />

den konkrete situation. Overtræder en<br />

medarbejder rygepolitikken en enkelt<br />

gang, er der ikke tilstrækkelig grundlag<br />

for at opsige eller bortvise medarbejderen,<br />

medmindre der foreligger særlige<br />

omstændigheder. Virksomheden kan i<br />

stedet give medarbejderen en mundtlig<br />

påtale eller et skriftlig advarsel.<br />

Har virksomheden tidligere givet en<br />

medarbejder en skriftlig advarsel, som<br />

beskriver konsekvenserne ved endnu en<br />

forseelse, og overtræder medarbejderen igen rygepolitikken, vil arbejdsgiveren kunne<br />

opsige medarbejderen. <strong>Håndværksrådet</strong> anbefaler dog, at man inden en opsigelse eller<br />

bortvisning rådfører sig med sin brancheforening eller sin advokat.


HÅNDVÆRKSRÅDETS JURIDISKE AFDELING<br />

– OGSÅ DIN JURIDISKE AFDELING!<br />

Kontorchef Peter Andersen Jurist Jeppe Rosenmejer Jurist Morten Tolstrup Frihagen Advokatsekr. Trine Ødemotland<br />

Som medlem af <strong>Håndværksrådet</strong> kan du<br />

altid ringe til <strong>Håndværksrådet</strong>s jurister,<br />

hvis du har brug for et godt råd eller mangler<br />

informationer om juridiske emner. Vi<br />

forsøger at hjælp med det meste - bortset<br />

fra overenskomstspørgsmål - og er der områder,<br />

vi ikke ved nok om, så forsøger vi at<br />

hjælpe dig videre til andre.<br />

Det koster ikke noget at ringe til os i juridisk<br />

afdeling, men skal vi efter aftale med<br />

dig i gang med en egentlig sagsbehandling,<br />

skal der betales for denne ydelse. Men du<br />

vil altid blive orienteret, når taxameteret<br />

sættes i gang.<br />

BILLIG - ELL<strong>ER</strong> GRATIS - JURIDISK RÅD-<br />

GIVNING<br />

At der skal betales særskilt for juridisk<br />

service skyldes, at man ved fastlæggelse af<br />

<strong>Håndværksrådet</strong>s kontingentstruktur har<br />

ønsket så lavt et kontingent som muligt,<br />

som så kun dækker det erhvervspolitiske<br />

medlemskab. Ekstra serviceydelser som<br />

juridisk rådgivning skal dækkes gennem<br />

brugerbetaling af de virksomheder og organisationer,<br />

som benytter sig af denne<br />

ydelse. Timetaksten er dog ikke i nærheden<br />

af, hvad advokater tager – den er pt.<br />

kr. 680 + moms pr. time.<br />

Enkelte organisationer har indgået en fast<br />

serviceaftale med <strong>Håndværksrådet</strong>s juridiske<br />

afdeling, så den juridiske service til organisationens<br />

medlemsvirksomheder helt<br />

eller delvist betales af organisationen.<br />

WWW.JURNET.DK - GRATIS JURA <strong>PÅ</strong> NETTET<br />

Ud over den konkrete og individuelle<br />

rådgivning har alle <strong>Håndværksrådet</strong>s<br />

medlemsvirksomheder adgang til juridisk<br />

information via internettet. Det sker<br />

på hjemmesiden www.jurnet.dk . Ved at<br />

indtaste din virksomheds cvr-nummer på<br />

forsiden af jurnet får du adgang til <strong>Håndværksrådet</strong>s<br />

juridiske medlemsside.<br />

Det er altid en balancegang at afgøre, hvor<br />

mange emner og hvor meget læsestof, der<br />

skal med, men vi tilstræber løbende at informere<br />

om de emner, som vi regner med<br />

de fleste har interesse i. Er der emner, du<br />

savner information om, så ring til os. Så<br />

kan vi måske hjælpe dig pr. telefon eller<br />

udarbejde supplerende materiale til jurnettet.<br />

JURIDISKE KURS<strong>ER</strong><br />

Ud over konkret rådgivning og informationsvirksomhed<br />

underviser <strong>Håndværksrådet</strong>s<br />

jurister også på diverse kurser. Oftest<br />

er det <strong>Håndværksrådet</strong>s medlemsorganisationer,<br />

som afholder og arrangerer disse<br />

kurser, hvor <strong>Håndværksrådet</strong>s jurister står<br />

for undervisningen.<br />

Men vi underviser også gerne ude i virksomhederne,<br />

hvis virksomhederne arrangerer<br />

kurser for egne medarbejdere. Det giver<br />

virksomhederne mulighed for at skræddersy<br />

indholdet, så det præcist passer til virksomhedens<br />

og medarbejdernes behov. Kontakt<br />

os gerne for at høre nærmere.<br />

HOTLINE MOD ANNONCEHAJ<strong>ER</strong><br />

Endelig driver <strong>Håndværksrådet</strong>s juridiske<br />

afdeling en åben telefonisk hotline, hvor<br />

alle kan få gode råd, hvis man har problemer<br />

med de såkaldte annoncehajer.<br />

Det er <strong>Håndværksrådet</strong>, der i flere år har<br />

stået i spidsen for indsatsen imod annoncehajer<br />

i Danmark. Det var således <strong>Håndværksrådet</strong>,<br />

der indgav politianmeldelse og<br />

skaffede de fornødne beviser i den straffesag,<br />

der netop har ført til, at direktøren<br />

for Danmarks største annoncehaj, Dansk<br />

Tele Support, blev idømt 2½ års ubetinget<br />

fængsel og frakendt retten til fremover at<br />

beskæftige sig med denne branche.<br />

Sammen med denne hotline er oprettet<br />

en særskilt hjemmeside om annoncehajer:<br />

www.hajnettet.dk.<br />

<strong>Håndværksrådet</strong>s hotline mod annoncehajer<br />

har tlf.-nr. 70 25 37 00 og er åben<br />

hverdage kl.13-15.


NYT OM HÅNDVÆRKSRÅDETS RABATORDNING<strong>ER</strong><br />

BESTIL BREDBÅND NU - OG FÅ 12 % I FAST<br />

RABAT <strong>PÅ</strong> DIT ABONNEMENT<br />

Du kan få fast rabat på 12 % af abonnementsprisen,<br />

når du har bredbånd professionel.<br />

Ring til <strong>Håndværksrådet</strong> og bestil<br />

nu eller få yderligere oplysninger.<br />

1.000 KR. I RABAT <strong>PÅ</strong> DANKORTT<strong>ER</strong>MINAL<strong>ER</strong><br />

Medlemsvirksomheder kan købe de nye<br />

dankort-terminaler til PSTN, ISDN eller<br />

ADSL via <strong>Håndværksrådet</strong> og få en rabat<br />

på 1.000 kr. excl. moms pr. terminal.<br />

MOBILTELEFONI HOS SONOFON FRA 32,8<br />

ØRE PR. MINUT OG FASTNET FRA 13,8 ØRE<br />

Der er flere fordele ved at samle din telefoni<br />

hos ét selskab. Særligt gunstige vilkår<br />

for medlemmer af <strong>Håndværksrådet</strong>, brancheforeningerne<br />

og håndværker- og industriforeningerne.<br />

Ring Tele-Hotline 73 67<br />

45 40 og få din virksomhed tilskuttet aftalen<br />

- eller få sat ekstra numre på.<br />

H<strong>ER</strong> <strong>ER</strong> PENGE AT SPARE!<br />

HÅNDVÆRKSRÅDETS <strong>MED</strong>LEMSRABATT<strong>ER</strong><br />

15 % RABAT <strong>PÅ</strong> FALCK-ABONNEMENT OG<br />

-S<strong>ER</strong>VICES<br />

Der er 15 % rabat på Falcks listepriser til<br />

alle medlemmer af <strong>Håndværksrådet</strong>. Eneste<br />

betingelse er, at virksomheden allerede har -<br />

eller tegner - et grundabonnement, der omfatter<br />

dækning af bygninger, sygekørsel af<br />

medarbejdere, brandmateriel og forbindsstoffer.<br />

Rabatten gives både til nuværende<br />

og kommende Falckkunder.<br />

BILLEJE OG LEASING HOS EUROPCAR<br />

<strong>Håndværksrådet</strong>s aftale med Europcar<br />

betyder usædvanligt konkurrencedygtige<br />

priser på billeje. Der er gratis-kilometer i<br />

forbindelse med bil-leasing, og der er masser<br />

af biltyper at vælge imellem.<br />

RABAT HOS STATOIL – OGSÅ <strong>PÅ</strong> NATURGAS<br />

Hos Statoil får du rabat på benzin, diesel,<br />

fyringsolie, Statoil Gas, Naturgas, bilvask,<br />

kemiprodukter/væsker samt rabat på træpiller<br />

og smøreolie.<br />

MOBILTELEFONI HOS TDC FRA 60 ØRE PR.<br />

MINUT OG FASTNET FRA 18 ØRE<br />

Der er fordele ved at samle din fastnet- og<br />

mobiltelefoni i ét selskab. Særligt gode<br />

vilkår for medlemmer af <strong>Håndværksrådet</strong> -<br />

også hos TDC.Ring Tele-Hotline 73 67 45<br />

40 og få din virksomhed tilskuttet aftalen<br />

eller ekstra numre på.<br />

50% RABAT <strong>PÅ</strong> HOTELOV<strong>ER</strong>NATNING<strong>ER</strong><br />

Du har mulighed for at få 50 % rabat på<br />

hotelovernatninger. Meld dig ind i Hotel<br />

Express International med rabat. Medlemskabet<br />

koster 750 kr. excl. moms om året<br />

for medlemmer af <strong>Håndværksrådet</strong>, og det<br />

giver dig mulighed for at få 50 % rabat på<br />

hotelovernatninger på hundreder af hoteller<br />

i ind- og udland. Læs mere på www.<br />

hotelexpress.dk<br />

ATA CARNET<strong>ER</strong><br />

Der er 50 % medlemsrabat på udstedelse<br />

af ATA Carneter, og der er 50 % rabat på<br />

påtegning af oprindelsescertifikater og fakturaer.<br />

BESTIL HÆFTET OM ALLE DINE RABAT- OG INDKØBS-<br />

MULIGHED<strong>ER</strong> SOM <strong>MED</strong>LEM AF HÅNDVÆRKSRÅDET<br />

___ Jeg bestiller hermed ___ stk. rabathæfte(r) med en oversigt over alle<br />

rabat- og indkøbsordninger i <strong>Håndværksrådet</strong>.<br />

___ Jeg ønsker fremover at modtage <strong>Håndværksrådet</strong>s Tele-Nyhedsbrev<br />

med nyheder og rabattilbud på teleområdet.<br />

Firma: _________________________________________<br />

Att.: ___________________________________________<br />

Adresse: ________________________________________<br />

Post.nr, by: ______________________________________<br />

Tlf.: ____________ Fax: ____________<br />

E-mail (gerne flere): _______________________________<br />

Fax kuponen på 33 32 01 74 eller bestil hæfte og nyhedsbrev på hvr@hvr.dk.


HUSK<strong>ER</strong> DU BACK-UP?<br />

Som al anden teknologi har også en computer kun en<br />

begrænset levetid. På et tidspunkt går den i stykker. Man<br />

kan ikke sætte præcise grænser for, hvornår en computer<br />

bør skiftes ud – det afhænger af kvalitet og af brug.<br />

Men som tommelfingerregel er en harddisk gammel efter<br />

daglig brug i 3 år. Derefter øges risikoen for, at den<br />

sætter ud.<br />

Hvis harddisken sætter ud, er det ikke rart, at data kun<br />

er gemt et sted. Man bør derfor sikre sig, at der tages<br />

regelmæssigt back-up af ens harddisk. Det kan gøres<br />

manuelt ved at man en gang om ugen kopierer data fra<br />

hoved-harddisken over på en anden harddisk. Men man<br />

kan også sætte sit system op, så der automatisk laves<br />

back-up én gang i døgnet. Det er den bedste løsning, for<br />

så sker det automatisk, uden at man behøver at tænke<br />

over at huske det.<br />

Det er ikke kun harddiskens alder, der gør det vigtigt<br />

at huske at lave back-up. Hvis virksomheden har indbrud<br />

og mister computerne, gør man opstarten med nye<br />

computere (mere) smertefri ved at have back-up af sine<br />

data. Det samme gælder, hvis man fx taber 1,5 liter cola<br />

ned i sin bærbare og derved ødelægger harddisken.<br />

BRUG WWW.IT-TANKEN.DK<br />

Få mere at vide om fx spam og back-up ved at gå ind på www.it-tanken.dk og bede om telefonisk rådgivning. Du kan også ringe<br />

til Erik Nørgaard, <strong>Håndværksrådet</strong>, tlf. 33 93 20 00. It-tanken er <strong>Håndværksrådet</strong>s tilbud om gratis it-rådgivning, hvor du bl.a.<br />

kan få besøg af en konsulent og få en snak om virksomhedens it.<br />

DRUKN<strong>ER</strong> DU I SPAM?<br />

Spam er emails, der massedistribueres fra én afsender til<br />

en lang række mailadresser. Typisk er der tale om tilbud<br />

på varer af mere eller mindre mistænkelig karakter og<br />

kvalitet. Men det kan også være et forsøg på at sprede en<br />

virus, særlig hvis der i spam-mailen er en vedhæftet fil.<br />

Du kan aldrig blive fri for spam, men du kan mindske<br />

mængden af dem ved at anvende et såkaldt spam-filter.<br />

Et spamfilter kobles på dit emailsystem og sætter bestemte<br />

regler op for modtagelse af mails. Man kan vælge,<br />

hvor stramme reglerne skal være. Nogle vælger fx kun at<br />

modtage mails fra mailadresser, som de har på en liste,<br />

de har tillid til. Andre fravælger mails med bestemte ord<br />

eller fra bestemte domæner. På de fleste spamfiltre kan<br />

man også ”anmelde” mistænkelige adresser, så man kun<br />

modtager spammails fra den samme mistænkelige afsender<br />

én gang.<br />

23


DU FÅR DET IND AD DØREN<br />

5 GANGE OM ÅRET<br />

HVAD SYNES DU OM BLADET?<br />

Fortæl os din mening - vær med til at gøre bladet bedre - og<br />

vær med i konkurrencen om 3 gange 3 flasker god rødvin!<br />

Har du lige læst dette blad? Eller er du en<br />

af dem, der læser blade bagfra - fx fordi det<br />

nok er dér, de har gemt det sjoveste? Vi har<br />

ihvertfald lige et par spørgsmål til dig her i<br />

forbifarten - fx:<br />

* Er <strong>Håndværksrådet</strong>s blad ”De Selvstændige”<br />

overhovedet sjovt? Skal det være<br />

det? Er vi for kedelige?<br />

* Bliver du klogere af at læse det?<br />

* Er der artikler, du savner?<br />

* Hvor lang tid bruger du på at læse det?<br />

* Er der ting, du gerne vil have, at vi skriver<br />

mere om - fx jura? Offentlige tilbud?<br />

Hvordan andre virksomheder klarer sig?<br />

* Hvordan synes DU, at vi kan gøre bladet<br />

bedre?<br />

HVORDAN KAN VI GØRE DET BEDRE?<br />

Vi vil meget gerne høre din mening. Ring<br />

til os, send en mail eller en fax. Gør det kort<br />

eller langt: Det bestemmer du selv! - men<br />

hvis DU gør os klogere på dine meninger,<br />

kan VI - forhåbentlig - skrive et mere spændende<br />

og relevant medlemsblad.<br />

Betænk dig ikke! Ring, mail, fax eller besøg<br />

kommunikationschef Søren Nicolaisen,<br />

dir. tlf. 32 63 03 27, mobil 32 94 04 24, email:<br />

nicolaisen@hvr.dk, fax: 33 32 01 74.<br />

eller . .<br />

kommunikationsmedarbejder Martin Kalkerup,<br />

tlf. 32 63 03 27, mobil 24 24 62 64,<br />

e-mail: kalkerup@hvr.dk, fax: 33 32 01 74.<br />

Maskinel Magasinpost<br />

ID-nr. 42338<br />

Afsender:<br />

PortoService ApS<br />

Hjulmagervej 13<br />

9490 Pandrup<br />

Ændring vedr. abonnement:<br />

Lis Budde,tlf. 33 93 20 00<br />

eller e-mail: hvr@hvr.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!