Hele publikationen i PDF - Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk

Hele publikationen i PDF - Gladsaxe Kommune

GLADSAXE

Beretning for Gladsaxe Erhvervsråd 2003


Øverst fra venstre: Niels Leegaard, Marius Ibsen, Michael Jørgensen, Peter Brooker, Poul Graugaard, René Zingenberg

Nederst fra venstre: Jesper Ryby, Michael B. Jørgensen, Karin Søjberg Holst, Erik Weidinger

Hans Weibel og Bjarne Rasmussen var ikke til stede ved fotograferingen.

Beretning for

Gladsaxe Erhvervsråd 2003

Udgiver: Gladsaxe Erhvervsråd og

Erhvervssekretariatet,

Gladsaxe Kommune

Sats og layout: Grafi a Design

Fotos: Kaj Bonne

Tryk: Gladsaxe Kommune

Oplag: 500

Hæftet er trykt på genbrugspapir

2

Kunstværket på omslaget er udført af kunstneren

Vicky Steptoe og bærer titlen »Klokken Fire

om Morgenen«.

Kunstværket udgjorde Erhvervsrådets årlige

virksomhedspris, Gladsaxe Prisen 2003.


Indhold

Erhvervsrådets aktiviteter i 2003 ...........................................................................5

Erhvervsrådsmøder .................................................................................................................................5

Gladsaxe Erhvervskonference ................................................................................................................5

Aktiviteter og projekter ...........................................................................................................................9

Iværksætteraktiviteter ...........................................................................................................................10

Gladsaxe Erhvervsregister ...................................................................................................................11

Ledigt erhvervsareal ..............................................................................................................................11

Erhvervslivet i Gladsaxe 2003 ..............................................................................12

Erhvervskvartererne .............................................................................................................................12

Arbejdsmarkedet ....................................................................................................................................13

Erhvervspolitisk program .....................................................................................................................16

Indsatsområder .......................................................................................................................................16

Fysiske rammer ......................................................................................................................................17

Arbejdsmarked .......................................................................................................................................17

Miljø .........................................................................................................................................................17

Samhandel med virksomheder i kommunen ......................................................................................18

Regnskab og budget .............................................................................................19

Kommentarer ..........................................................................................................................................20

Medlemmer af Erhvervsrådet ................................................................................21

Aktiviteter i 2004 ................................................................................................22

Erhvervsservice - vejledning for iværksættere ..................................................................................23

3


Erhvervsrådets aktiviteter i 2003

Erhvervsrådsmøder

Gladsaxe Erhvervsråd har holdt møde 3. februar,

19. maj, 18. august og 3. november

2003.

Gladsaxe Erhvervskonference

Gladsaxe Erhvervskonference blev afholdt

tirsdag den 4. november. Traditionen tro blev

Gladsaxe Prisen uddelt i forbindelse med

konferencen. Formanden for Erhvervsrådet,

Borgmester Karin Søjberg Holst bød

velkommen til konferencen og overrakte

Gladsaxe Prisen 2003.

Direktør Asger Aamund lagde op til debat

med »Visioner for dansk erhvervslivs udvikling,

særligt i hovedstadsområdet«, og erhvervsredaktør

Peter Kjærgaard, Berlingske

Tidende var leder af debatten.

Der deltog 106 repræsentanter for både private

og offentlige virksomheder.

Gladsaxe Prisen 2003

Gladsaxe Prisen 2003 blev i år tildelt fi rmaet

Iron Pump A/S.

Virksomheden er 97 år gammel. Den blev stiftet

af den nuværende administrerende direktørs

farfar i 1906, én af pionererne inden for

Dansk Industri.

I 1912 leverede virksomheden sin første marinepumpe

til Danmarks første motorskib,

Selandia. Marinepumper er stadig virksom-

hedens hovedområde. De 106 medarbejdere

producerer og leverer pumper både til skibe

og kraftværker. Det er en internationalt orienteret

virksomhed, idet 90% af pumperne går

til eksport.

Niels Christian Arnesen overtog roret i familiefi

rmaet i 1996, og den nye ledelse gav

sig selv en tidsramme på fem år til at vende

resultatet fra et underskud til et overskud.

Med stor dygtighed har man formået at vende

virksomhedens udvikling fra at være mindre

lønsom til i dag at have et stigende overskud.

Den nye strategi er klar og målbar: Ny teknologi,

nye kvalifi kationer til medarbejderne og

nye IT-løsninger. Den nye teknologi betyder

5


6

en halvering af bearbejdningstiden for pumperne.

Den nye ledelse vendte tingene på hovedet for

medarbejderne. Tidligere skulle de ikke forstå

sammenhængen i det, de lavede, men blot

udføre opgaven. Nu skal medarbejderne først

forstå opgaven og derefter løse den.

For virksomheden er det vigtigt at have veluddannede

medarbejdere, som er fl eksible

og villige til at videreuddanne sig, og som har

mod på at indarbejde nye produktionsmetoder.

Virksomheden medvirker gerne i skoleelevers

erhvervspraktik og har positivt bidraget

til integrationen af bl.a. sprogpraktikanter.

Gladsaxe Prisen 2003 er et maleri

af billedkunstneren Vicky Steptoe

Billedet hedder »Klokken Fire om Mor ge -

nen«. Inspirationen til billedet fandt kunst -

neren en tidlig sommermorgen i Utterslev

Mose.

Vicky Steptoe er født i Tjekkiet 1952 og er uddannet

på Kunstakademiet (1979-86) og på

Skolen for Mediekunst og kunstformidling

(1989-91).

Hun debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling

i 1985 og har siden udstillet en lang

række steder, både separat og i gruppesammenhæng.

Vicky Stepstoe har suggestivt fremmanet

symbolfyldte, livmoderagtige, kultiske rum af

drømmeagtig karakter, hvilket har været hendes

mere interessante arbejde, ligesom hun


har forsket i farvernes betydning og symbolske

karakter.

At maleriet er »levende« og altid har været

det, skyldes kunstnere som Vicky Steptoe,

der livfuldt har båret det gennem tunge tider

i troen på, at farvers og formers møde, fortællinger

og afdækninger er relevante for verden i

dag. Hun har endvidere arbejdet med video og

performance. Vicky Steptoe har været meget

aktiv inden for Gladsaxes venskabsbysamarbejde

og Gladsaxe Kunstforening.

Erhvervskonferencen 2003

»Visioner for dansk erhvervslivs udvikling,

særligt i hovedstadsområdet« var en god indledning

til en udbytterig debat. Direktør Asger

Aamund fængede forsamlingen på en

fremragende måde. Han talte bl.a. om nødvendigheden

af en skattereform, for at dansk

erhvervsliv kan tage den globale udfordring

op. Asger Aamund mener, at der helt klart er

potentiale til at gøre Øresundsområdet til en

førende region i Europa.

7


8

Med inspiration fra iværksætterpolitik i USA

pointerede Asger Aamund, at selv med et moderne

samfund og en veluddannet befolkning

er det stadig nødvendigt med langt mere økonomisk

samt anden støtte til iværksættere og

udvikling, end det danske samfund stiller til

rådighed i dag. Udviklingen bør ske på universiteterne

og de højere læreanstalter i tæt

samarbejde med erhvervslivet.


Aktiviteter og projekter

Erhvervslivet uden for skolen

I sommeren 2002 blev Gladsaxe Erhvervsråd

præsenteret for projektideen »Erhvervslivet

uden for skolen« af erhvervschef Kirsten V.

Nielsen og konsulent Leif Erik Pedersen, skole-

og ungdomsvejledningen.

På Erhvervsrådets møde blev projektets forskellige

ideer drøftet, og Erhvervsrådet tilkendegav

støtte til at opsøge interesserede

virksomheder og organisationer.

Projektideen blev understøttet af årets erhvervskonference

2002, som satte fokus på

unge, erhvervsliv og uddannelse. På konferencen

var der oplæg fra forskningsverdenen

samt fra praktikere og unge.

I løbet af vinteren og foråret 2003 blev en lang

række virksomheder fra forskellige brancheområder

besøgt med meget positivt resultat,

samtidig med at såvel handels- som håndværkerforeningerne

i kommunen støttede projektet.

1. august 2003 var der truffet aftaler med 34

virksomheder og de fi re handels- og håndværkerforeninger

omkring styrket samarbejde

omkring unges uddannelses- og erhvervsplanlægning

i Gladsaxe Kommune.

Medio september 2003 blev kataloget »Erhvervslivet

uden for skolen« udsendt til samtlige

elever på 7.-10. klassetrin samt til de deltagende

virksomheder.

Tirsdag d. 16. september 2003 blev der afholdt

startkonference for projektet med ind-

læg af borgmester Karin Søjberg Holst og

forskningskoordinator Noemi Katznelson,

RUC omkring temaet »Unges forventninger

til arbejde«.

Projektideen er siden blevet præsenteret for

interesserede vejledningsordninger i kommuner

landet over.

I 2004 afholdes der yderligere en konference.

Projektet og de deltagende virksomheder

indgår i forbindelse med planlægningen af

kommende skoleår inden for uddannelses- og

erhvervsorienteringen i skolerne i Gladsaxe

Kommune.

Deltagende virksomheder:

Arbejdernes Landsbank, BS Superbest, BST

Nord A/S, Dk-TEKNIK ENERGI & MILJØ,

Home, Hydro Tecaco A/S, IRON Pump A/S,

Lyngby Uddannelsescenter - Ungdomsuddannelserne,

Malerfi rmaet V. S. Larsen A/S, MT

Højgaard a/s, Niro A/S, NNE A/S, Novozymes

A/S, Post Danmark, Revisorsamvirket af

1975, statsautoriseret revisionsaktieselskab,

SMC-Biler Gladsaxe A/S, TEC – Tekniske Erhvervsskole

Center, Murermester Salomon,

Handelsforeningen Bagsværd By, Handelsforeningen

for Søborg og Omegn, Gladsaxe

Håndværkerforening, Bagsværd Håndværkerforening,

Beck & Jørgensen A/S, Canon

Danmark A/S, Den Blå Avis A/S, Falcks Redningskorps

A/S, GLADSAXE TEATER, Aut.

el-installatør, Karsten Mortensen A/S, KM

Kommunikation A/S, Karsten Mortensen

VVS Aps, Kvickly, L.I.C., Louis Poulsen Elteknik

A/S, Lytzen A/S, Stig Andersson VVS

aps, Søborg Møbelfabrik A/S, Søndagsavisen,

Weidingerglas.

9


Øresundssamarbejde

I 2002 startede et Interreg-støttet projekt om

kompetenceudvikling på tværs af Øresund.

En række kommuner på begge sider af

Øresund deltager derfor i en seminar-række,

hvor formålet er at opkvalifi cere deltagerne

med det klare sigte, at de fremover kan yde

en bedre rådgivning over for virksomhederne

i de enkelte kommuner.

Foruden Gladsaxe Kommune deltager fra

dansk side Københavns Kommune, Frederiksberg

Kommune, Ballerup Kommune,

Hvidovre Kommune, Rødovre Kommune, Ishøj

Kommune, Københavns Amt og TIC Københavns

Amt.

Fra svensk side deltager tilsvarende en række

kommuner fra det sydvestlige Skåne, Malmø

Stad, Region Skåne, Euro Info Centre Syd og

Almi Företagspartner.

I Interreg-projektet »Erhvervsrammevilkår

i Øresundsregionen« er der udarbejdet

en håndbog, der skal være til hjælp for

dem, som søger information om erhvervsforhold

i Øresundsregionen. Håndbogen kan

downloades på Øresunddirekts hjemmeside:

www.oresunddirekt.com

Projektet forventes afsluttet i 2004.

Virksomhedskonsulenterne

En målrettet indsats og et godt arbejde for rummelighed

på arbejdspladsen

I efteråret blev Erhvervsrådet informeret om

resultatet af kampagnen for integration af indvandrere

og fl ygtninge på private arbejdsplad-

10

ser i Gladsaxe Kommune. Kampagnen for indvandrerpraktik,

der startede i foråret 2003,

gennemføres i et samarbejde med Dansk Arbejdsgiverforening,

Erhvervsrådet i Gladsaxe

og LO. Kampagnen er planlagt til at løbe frem

til sommerferien 2004.

Kampagnen har fået en yderst positiv modtagelse

af kommunens virksomheder, og har

ført til mange ansættelser. Gladsaxe Kommunes

borgmester Karin Søjberg Holst har uddelt

diplom til Toyota A/S, Novo Zymes A/S

og Forenede Rengøring A/S i Gladsaxe Kommune

for »En målrettet indsats og et godt arbejde

for rummelighed på arbejdspladsen«.

Iværksætteraktiviteter

I 2003 fortsatte samarbejdet med IværksætterKontaktpunktet.

Et samarbejde sammen

med Albertslund, Glostrup, Herlev, Hvidovre,

Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk.

IværksætterKontaktpunktet har i samarbejde

arrangeret fi re informationsaftener. Der deltog

godt 100 personer på hver af disse aftener.

Informationsaftenerne var samtidig optakt til

et fem-afteners kursus. Der blev som planlagt

afholdt ét kursus henholdsvis forår og efterår,

men yderligere et kursus måtte arrangeres

i oktober-november. På kurset får deltagerne

et indblik i markedsføring, økonomi, skat,

moms, forsikring og jura.

IværksætterKontaktpunktet har et nært samarbejde

med professionelle etableringsrådgivere

inden for forskellige brancher. Den enkelte

iværksætter kan henvises til yderligere


vejledning hos en specialist inden for det pågældende

område.

Desuden samarbejder IværksætterKontaktpunktet

med arbejdsløshedskasserne ASE,

DANA og TIC, Teknologisk Informationscenter

(TIC er afviklet ved årets udgang).

I Gladsaxe har 142 iværksættere modtaget

vejledning i løbet af 2003.

Gladsaxe Kommune har afsluttet samarbejdet

med Iværksætterkontaktpunktet ved udgangen

af 2003, og i 2004 vil iværksætteropgaverne

blive varetaget af erhvervssekretariatet.

På hjemmesiden er der oprettet en elektronisk

iværksætterpakke »Nyttige Links« til

delvis afl øsning af den papirbaserede iværksætterpakke.

Gladsaxe Erhvervsregister

Erhvervsregisteret blev i beretningsperioden

ajourført med listeudtræk fra Det Centrale

Virksomheds Register.

I slutningen af året er der igangsat en undersøgelse

med henblik på at få outsourset ajourføring

af erhvervsregisteret. Ved årets udgang

var der endnu ikke en løsning på projektet.

Ledigt erhvervsareal

Der blev i 2003 som i tidligere år foretaget

kvartalsmæssige registreringer af ledige erhvervslejemål

i

Gladsaxe Kommune i februar, maj, august og

november måned.

Ved hver opdatering blev der udgivet en trykt

oversigt over ledige erhvervslejemål, oplaget

på denne oversigt var ca. 220 eksemplarer

pr. registrering. Foruden de faste abonnenter

sker der henvendelser fra forskellige interessenter,

som enten får tilsendt et eksemplar

af oversigten eller henvises til hjemmesiden.

Da alle henvendelser i princippet kan tilfredsstilles

ved at henvise til oversigten i elektronisk

form på hjemmesiden, er det besluttet,

at oversigten fremover ikke udgives i trykt

form, men udelukkende kan fi ndes på Gladsaxe

Kommunes hjemmeside under erhvervsservice.

Kredsen, hvorfra der hentes oplysninger om

ledige erhvervslejemål, er omkring 64 ejendomsmæglere,

virksomheder og andre, der

formidler erhvervsejendomme i Gladsaxe.

Henvendelserne til ejendomsmæglerkredsen

suppleres ved med mellemrum at inspicere erhvervskvartererne

og ved selvsyn konstatere

ledige erhvervsarealer.

Ejendomsmæglervirksomhederne får kvartalsvis

tilbud om at få registreret ledige erhvervsarealer

Gladsaxe Kommunes hjemmeside.

I november 2003 blev der indført elektronisk

opdatering af ledige erhvervsarealer.

11


Erhvervslivet i Gladsaxe 2003

Erhvervskvartererne

I det forløbne år har den igangværende omdannelsesproces

i erhvervskvarteret markeret

sig ved tre større projekter:

En ny medicoteknisk virksomhed, CMC Biopharmaceuticals,

har opført nyt hovedsæde

på en del af de tidligere Wernerfeldt-grunde

på Vandtårnsvej. Der er tale om en højteknologisk

virksomhed, der udfører forskning og

pilot planning inden for medicinalindustrien.

Novo Nordisk Engineering har indgået aftale

med Ferrosan om opførelse af et nyt hovedsæde

ved Sydmarken, og kommunen har givet

principtilladelse til projektet.

Begge projekter opfylder kommunens intention

om fornyelse og omdannelse af erhvervskvarteret.

12

Gladsaxevej på hjørnet af Ring 3 har kommunen

givet tilladelse til opførelse af en bebyggelse,

der skal rumme butikker med særligt

pladskrævende varegrupper som møbler

og andet indbo, biltilbehør mv. Projektet gennemføres

på baggrund af en særlig lokalplan

for indpasning af særligt pladskrævende detailhandel

i erhvervskvarteret.

I sit svar på en høring om et forslag til regionplantillæg

om stationsnærhedsprincippet har

Byrådet anmodet Hovedstadens Udviklingsråd

om at tillægge Gladsaxe Trafi kplads fuldgyldig

status som stationslignende trafi kknudepunkt.

Byrådet ønsker hermed at udvide

det 500 meter cirkelslag, der i dag afgrænser

området til intensive kontor- og servicevirksomheder,

så disse virksomheder kan etableres

inden for et cirkelslag på 1.000 meter.

Herved vil hovedparten af erhvervskvarteret

kunne omdannes.


Arbejdsmarkedet

Antal beskæftigede i Gladsaxe kommune (arbejdspladser) 2002

Gladsaxe Kommune Københavns amt Hele landet

Antal/% 2001 2002 Ændring 2001 2002 Ændring 2001 2002 Ændring

Landbrug,

fi -

skeri og

råstofudvinding

61 72 11 1.512 1.442 -70 141.625 99.077 -42.548

0,2 0,2 18,0 0,4 0,4 -4,6 5,4 3,6 -30,0

Industri 9.593 7.889 -1.704 56.763 45.914 -10.849 513.521 471.303 -42.218

Bygge

og anlæg

Handel,

hotel og

restauration

Transport,

post og

telekommunikation

Finansiering

og

forretningsservice

Offentlige

og

personligetjenesteydelser

28,6 22,2 -17,8 16,8 12,3 -19,1 19,6 17,0 -8,2

2.572 2.965 393 22.061 29.084 7.023 153.635 173.179 19.544

7,7 8,3 15,3 6,5 7,8 31,8 5,9 6,2 12,7

4.897 5.470 573 69.156 76.249 7.093 430.059 494.884 64.825

14,6 15,4 11,7 20,5 20,5 10,3 16,4 17,8 15,1

1.386 1.459 73 30.358 34.823 4.465 187.732 173.271 -14.461

4,1 4,1 5,3 9,0 9,4 14,7 7,2 6,2 -7,7

2.684 6.181 3.497 42.867 70.303 27.436 232.881 375.444 142.563

8,0 17,4 130,3 12,7 18,9 64,0 8,9 13,5 61,2

12.310 11.569 -741 114.959 114.476 -483 966.126 987.513 21.387

36,7 32,5 -6,0 34,0 30,7 -0,4 36,8 35,6 2,2

I alt 33.503 35.605 2.102 337.676 372.291 34.615 2.625.579 2.774.671 149.092

100,0 100,0 6,3 100,0 100,0 10,3 100,0 100,0 5,7

13


Antal arbejdssteder og beskæftigelsesforhold 2002

14

Arbejdssteder

Gladsaxe Københavns Amt

Beskæftigelsesforhold

Arbejdssteder

Beskæftigelsesforhold

Gartneri, landbrug m.v. 19 75 448 1.651

Fremstilling m.v. 175 8.105 2.122 48.065

Bygge- og anlægsvirksomhed 361 3.170 3.115 31.048

Handel 654 5.866 7.935 82.395

Transport og telekomm. 146 1.602 1.914 37.061

Tjenesteydelser i øvrigt 643 6.915 8.208 78.699

Offentlige ydelser 514 13.071 5.594 128.964

Uoplyst 12 18 72 91

I alt 2.524 38.822 29.408 407.974

Kilde: Danmarks Statistik.

Anm.: Antal arbejdssteder og beskæftigelsesforhold er opgjort ultimo november 2001.


Antal ledige i gennemsnit 2002 og 2003

Gladsaxe Kbh. amt

nov. 2002 nov. 2003 nov. 2003 nov. 2003

Pct. af arbejdsstyrken 1

I alt 960 1.244 3,9 4,7

Mænd 535 637 4,0 4,6

Kvinder 462 607 4,0 4,8

Alder:

- 24 år 57 97 2,3 3,2

25 - 49 år 577 780 4,1 4,8

50 - 66 år 326 366 4,7 5,2

Nogle A-kassegrupper: Pct. af samtlige ledige

Akademikere 142 187 15,0 10,3

Funktionærer og tjenestemænd 104 122 9,8 9,1

Handels- og kontorfunktionærer 164 203 16,3 16,1

Specialarbejdere 117 137 11,0 12,8

Kvindelige arbejdere 22 23 1,8 2,8

Ikke-forsikrede 45 114 9,2 14,3

Kilde: Meddelelser fra Danmarks Statistik.

1 Pr. 1. januar 2002.

15


Erhvervspolitisk program

Indledning

Gladsaxe Erhvervsråd blev stiftet i 1982 ud fra

et ønske om at etablere et samarbejdsforum mellem

Gladsaxe Byråd og det lokale erhvervsliv.

Erhvervsrådet består af repræsentanter fra Byrådet,

fagbevægelsen og erhvervsorganisationerne

i Gladsaxe Kommune.

Gladsaxe Erhvervsråd drøfter aktuelle erhvervspolitiske

spørgsmål, samt afholder erhvervskonferencer

og debatmøder for erhvervslivet

i Gladsaxe. Erhvervsrådet udgiver tillige

forskelligt informationsmateriale af relevans for

erhvervslivet, og hvert år uddeler Erhvervsrådet

en erhvervspris "Gladsaxe Prisen" til en virksomhed

i Gladsaxe, som har markeret sig særligt

i årets løb.

Formål

Formålet med Gladsaxe Erhvervsråds arbejde

er at fremme erhvervsudviklingen i Gladsaxe,

dels ved at fastholde og understøtte udviklingen

af de eksisterende virksomheder,

og dels ved at tiltrække og støtte nye virksomheder.

Gennem dialog og service medvirker Erhvervsrådet

til at sikre gode rammer for erhvervslivet,

således at virksomhederne opnår

de bedst mulige forudsætninger for en fortsat

dynamisk udvikling.

Erhvervsrådet vil samtidig bidrage til, at der

i kommunens sagsbehandling lægges vægt

på en ubureaukratisk tilgang til samarbejdet

med erhvervslivet.

16

Også en række samfundsmæssige forhold,

såsom udvikling af beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder

og miljøhensyn vil Erhvervsrådet

lægge vægt på i sit arbejde.

Erhvervsrådet vil i samarbejde med Gladsaxe

Kommune fortsat arbejde for at bevare kommunens

omdømme som en erhvervsvenlig

kommune.

Indsatsområder

Erhvervsservice

Erhvervsrådets sekretariat udarbejder erhvervsrelateret

informationsmateriale, således

at Gladsaxe Kommune præsenterer

sig professionelt over for nye og tilfl yttede

virksomheder. Samtidig tilbydes interesserede

virksomheder rådgivning og vejledning.

Specielt iværksættere tilbydes råd og vejledning

i forbindelse med start af egen virksomhed.

Erhvervssekretariatet søger således at

synliggøre sig i Gladsaxe, såvel som i hovedstadsområdet

for at markere Gladsaxe som

en dynamisk erhvervskommune i forhold til

omverdenen.

Erhvervssekretariatet vil desuden samarbejde

med de omgivende kommuner, både i

Storkøbenhavn og i Øresundsområdet, i den

grad, det kan medvirke til at skabe et bedre

erhvervsklima for erhvervslivet, samt bedre

information og støtte til virksomhederne i

Gladsaxe.

Dialog, samarbejde og erfaringsudveksling

mellem virksomhederne ønskes styrket,

blandt andet ved afholdelse af konferencer og

temamøder.


Erhvervssekretariatet vil ligeledes sikre, at

virksomhederne henvises til de relevante erhvervsforeninger

i Gladsaxe, som kan støtte

og hjælpe med information og vejledning.

I forbindelse med større byggesager og ved

nyetableringer bør den pågældende virksomhed

tilbydes et koordinerende og vejledende

møde med de involverede kommunale kontorer.

Fysiske rammer

Gladsaxe Erhvervsråd vil medvirke til at

skabe de bedst mulige fysiske rammer for erhvervslivet

med gode trafi kforhold og pæne

omgivelser for på den måde at fremme tiltrækningen

af nye erhvervsvirksomheder.

Erhvervsrådet vil arbejde for, at erhvervskvarterer

og handelsgader fortsat bliver pænere,

både ved vedligeholdelse og ved fornyelse.

Erhvervsrådet vil samtidig arbejde for, at der

etableres de bedst mulige vejforhold for person-

og varetransport blandt andet ved vedligeholdelse

af veje og cykelstier, samt sikring

af cyklisternes forhold i øvrigt. Ligesom Erhvervsrådet

vil arbejde for den bedst mulige

servicering af det offentlige transportnet.

Erhvervsrådet ønsker tillige at præge de fysiske

rammer for erhvervslivet i Gladsaxe Kommune,

via en vis indsigt i og mulighed for at

præge lokalplanerne for erhvervskvartererne,

samt ved samarbejde mellem virksomhederne

og statuering af gode eksempler.

Arbejdsmarked

Gladsaxe Erhvervsråd vil tilstræbe, at der fi ndes

et bredt udbud af arbejdspladser i Gladsaxe

Kommune, da et alsidigt erhvervsliv vil

give mulighed for beskæftigelse inden for

mange forskellige arbejdsområder.

I samarbejde med Gladsaxe Kommune vil Erhvervsrådet

arbejde for, at de unge får indsigt

i erhvervslivet. På den måde får de unge en

bedre baggrund for at kunne træffe det rigtige

valg af uddannelsesvej og et kommende

arbejdsliv. Dette vil ske gennem virksomhedsbesøg,

gæstelærere, projektsamarbejde, almindelige

praktikophold, samt specielle praktikophold

for elever, der har vanskeligt ved at

fungere i det almindelige skolesystem.

For at øge de lediges muligheder på arbejdsmarkedet

vil Erhvervsrådet styrke samarbejdet

med virksomhederne om fremskaffelse

af job og jobtræningsmuligheder. Ligesom

Erhvervsrådet vil være med til at skabe fokus

på de borgere, der er i fare for at miste tilknytningen

til arbejdsmarkedet, samt borgere, der

ikke eller kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse

på almindelige vilkår.

Miljø

Gladsaxe Erhvervsråd vil arbejde for, at erhvervsvirksomhederne

i endnu højere grad

indtænker miljø- og affaldshåndtering i den

daglige organisering af arbejdet.

Samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og

specielt industrivirksomhederne ønskes fortsat

udbygget ved miljørevision og anvendelse

17


af renere teknologi. Ligesom Gladsaxe Kommune

bør rådgive og støtte virksomhederne

i omstillingsprocesserne omkring resursebesparelser.

Endelig vil Erhvervsrådet samarbejde med

kommunen om at fremme oprydningsindsatsen

på forurenede grunde i erhvervskvartererne.

Samhandel med

virksomheder i kommunen

Erhvervsrådet ønsker, at Gladsaxe Kommune

ved større indkøb informerer lokale virksomheder,

så vidt det er muligt, således at virksomhederne

får det bedst mulige grundlag for

at afgive tilbud.

Rådet forventer ligeledes, at Gladsaxe Kommune

udbyder bygge- og anlægsopgaver i

fag-entreprise, for at fl est mulige lokale håndværkere

kan komme med tilbud. Det ventes

også, at lokale virksomheder informeres ved

større bygge- og anlægsopgaver, så de får det

bedst mulige grundlag for at afgive tilbud.

18

Erhvervsudvikling

I Gladsaxe Kommune er der gennem de senere

år sket en ændring i sammensætningen af

erhvervsvirksomheder. Der bliver fortsat fl ere

virksomheder inden for kontor- og serviceerhvervet

på bekostning af industrivirksomheder.

Det betyder, at erhvervskvartererne langsomt

ændrer karakter, idet de bliver præget

af moderne kontorbygninger, i modsætning

til de ældre industribygninger, der tidligere

prægede erhvervskvartererne. Det er en positiv

udvikling for kommunen, da der sker en

forskønnelse af omgivelserne, og samtidig

forsvinder en del af den type erhverv, som har

været mest miljøbelastende. Der skal naturligvis

fortsat være plads til alle typer af virksomheder,

men Erhvervsrådet fi nder det positivt,

at erhvervskvartererne bliver pænere, mindre

miljøbelastede og dermed mere attraktive. Erhvervsrådet

vil derfor arbejde for at fortsætte

denne udvikling.


Regnskab og budget

Budget 2003

Indtægter .....................................................................................................................................20.080 kr.

Udgifter ......................................................................................................................................676.304 kr.

I alt .......................................................................................................656.224 kr.

Regnskab 2003

Indtægter

Kontingent fra de 6 medlemsforeninger ..................................................................................21.000 kr.

Udgifter

Erhvervskonference 2003 og Gladsaxe Prisen 2003 ...............................................................47.939 kr.

Iværksætteraktiviteter ..............................................................................................................107.141 kr.

Erhvervsrådsmøder ......................................................................................................................1.282 kr.

Medlemskaber af foreninger og konferencedeltagelser ..........................................................5.880 kr.

Diverse ...........................................................................................................................................3.096 kr.

Lønninger ...................................................................................................................................417.987 kr.

I alt udgifter ...............................................................................................................................607.918 kr.

I alt nettoudgifter ..................................................................................586.918 kr.

Budget ........................................................................................................................................656.224 kr.

Regnskab ...................................................................................................................................586.918 kr.

Mindreforbrug i 2003 .................................................................................................................69.306 kr.

Budget 2004

Budget 2004 .........................................................................................668.665 kr.

19


Kommentarer

Gladsaxe Erhvervsråd fastsætter i enighed

kontingentets størrelse forud for hvert kalenderår.

Kontingentet for 2003 udgjorde 3.500

kr. for hver af medlemsforeningerne.

I 2002 var afsat et ekstra beløb på 258.285 kr.

til specielle aktiviteter, bl.a. informationsmateriale.

Det er besluttet at bruge beløbet til

iværksætteraktiviteter i form af deltagelse i

IværksætterKontaktpunktet, hvor det vil dække

medlemskab for både 2002 og 2003.

Ved udgangen af december 2003 ophørte

medlemskabet af IværksætterKontaktpunktet.

Det indebærer, at Erhvervssekretariatet

vil udføre iværksættervejledning i eget regi

med mulighed for henvisning til en ekstern

etableringsrådgiver. Der vil blive afholdt to informationsaftener.

Kommunens iværksætterservice har hidtil

været fi nansieret over Erhvervsrådets pulje til

informationsvirksomhed. Til denne pulje er

der afsat 275.000 kr., hvilket dækker iværksætteraktiviteter

i 2004 og 2005.

20


Medlemmer af Erhvervsrådet

Gladsaxe Byråd

Borgmester Karin Søjberg Holst (A)

(formand)

1. viceborgmester Peter Lawrence Brooker (F)

2. viceborgmester Bjarne Rasmussen (V)

Gladsaxe Erhvervssammenslutning

Direktør Michael B. Jørgensen,

Beck & Jørgensen A/S (næstformand)

Handelsforeningen Bagsværd By

og Bagsværd Håndværkerforening

Forretningsindehaver Jesper Ryby, Ryby A/S

Handelsforeningen for Søborg

og Omegn

Isenkræmmer Niels Leegaard, Kop & Kande

Mørkhøj Erhvervskvarter

Direktør Erik Weidinger, Weidingerglas A/S

Gladsaxe Håndværkerforening

El-installatør Hans Weibel,

Weibel Installation A/S

LO Sektion Gladsaxe

Fagforeningsnæstformand René Zingenberg,

Dansk Metal afd. 2

Miljøsekretær Michael Jørgensen,

CO-industri

Fællestillidsmand Paul Graugaard

Sekretariat

Erhvervssekretariatet på Gladsaxe Rådhus

varetager sekretariatsfunktionen for Gladsaxe

Erhvervsråd.

Erhvervssekretariatet

Erhvervschef Mille Stilling

Tlf: 39 57 50 15

Mobil: 30 70 50 15

Fax: 39 66 08 18

E-post: erhverv@gladsaxe.dk

Web: www.gladsaxe.dk

21


Aktiviteter i 2004

26.01.2004 Erhvervsrådsmøde

25.02.2004 Erhvervsrådet afholder workshop

»Erhvervsrådets struktur og aktiviteter 2004 og 2005«

23.02.2004 Informationsmøde for iværksættere

31.03.2004 Tema-møde: Virksomhedens sociale ansvar

22

»Det sociale indeks – et værktøj til udvikling af virksomhedens sociale ansvar«

v/ Berit Johannsen, partner, Navigent

»Virksomhedens sociale ansvar«

v/ Niels Due Jensen, koncernbestyrelsesformand, Grundfos A/S

»Øget medarbejdertrivsel og -sundhed«

- hvordan førende virksomheder arbejder med trivsel og sundhed som en del af

det sociale ansvar, og hvilke resultater det kan medføre

v/ direktør Ulrik Blinkenberg, IHI, International Health Insurance

18.05.2004 Tema-møde: Gladsaxe i front når DR rykker ud af TV-byen

»Fra Gyngemose til TV-by v/ Piet van Deurs«

»Fra TV-byen til DR-byen v/ generaldirektør Christian Nissen«

Lokalplanen v/ byplanchef Henrik Elming«

Gyngemosepark v/ Sjælsø Gruppen

Rundvisning inde og ude v/ DR og Sjælsø Gruppen

19.10.2004 Informationsmøde for iværksættere

02.11.2004 Erhvervskonference, Gladsaxe Prisen 2004

2004 Projekt, Erhvervslivet uden for skolen. Konference i samarbejde med Skole- og

ungdomsafdelingen.


Erhvervsservice – vejledning for iværksættere

Ret til ændringer forbeholdes.

Første torsdag i april, maj og juni 2004 afholdes fra kl. 18-20 erhvervsservice

– vejledning for iværksættere og nyetablerede virksomheder.

Panel med lokale vejledere bestående af advokat, revisor, pengeinstitut, markedsføringsvejleder,

repræsentant for A-kasse og erhvervschef.

23


Gladsaxe Erhvervsråd og Erhvervssekretariatet

Gladsaxe Kommune

Rådhus Allé, 2860 Søborg

Tlf. 3957 5015. Fax 3966 0818

erhverv@gladsaxe.dk

www.gladsaxe.dk

24

More magazines by this user
Similar magazines