Kirkeblad 0412 01.indd

skoerping.fraer.dk

Kirkeblad 0412 01.indd

K I R K E B L A D E T

Skørping-Fræer &

Gerding-Blenstrup

Pastorater

December - januar - februar 2012/2013 Sjette årgang nr. 4


Foto: Anne Mette Welling

En god historie

Hvad er en god historie? Der er formentlig ligeså

mange svar, som vi er indbyggere. Den gode

historie kan defineres på mange måder, og

dermed er der også rigtig mange af dem!

Desværre er der også mange dårlige historier,

og som det så ofte sker, kommer det negative

til at få overhånd og overskygge det positive.

Det ser vi gang på gang i pressen. De dårlige

historier sælger. Det er interessant, og vi kan

hver især sidde bag vores avis og krumme tæer

og blive forargede og måske fare op i en spids.

Sådan er der også mange dårlige historier om

folkekirken. Vi taber medlemmer; kirker lukker;

præster prædiker for tomme huse; folk er

ligeglade med kirken. De historier er såmænd

ikke særegne for folkekirken – en anden dag

står hospitalerne, skolerne eller plejehjemmene

for tur, og fælles for nævnte institutioner er, at

det er noget, de fleste har en mening om. Også

folkekirken. Derfor er der også salg i de dårlige

historier om folkekirken og andre institutioner

– de er nemlig ikke ligegyldige.

Desværre er der dog det ved det, at jo oftere en

historie – en dårlig historie – gentages, jo mere

sand bliver den, og jo flere mennesker tror

på den. Også vi, der måske burde vide bedre.

Præster taler fx ofte om dalende tilslutning til

gudstjenesten og problemer med at engagere

menigheden, og ind imellem kan det fylde så

meget, også i pressen, at vi helt kan glemme

også at fortælle den gode historie.

For folkekirken har faktisk en usandsynligt god

historie at fortælle: nemlig en historie om en

kirke, der var en særdeles medvirkende årsag

til den velfærdsstat, der spirede frem i løbet

af 1960’erne. En historie om en kirke, der kan

tælle til ca. 4,4 mio. medlemmer, og det på

trods af en stigende indvandring fra ikke-kristne

lande igennem de senere år. En historie om

en kirke, der spiller en afgørende rolle i mange

menneskers liv, når livet bliver ”for stort” til at

have derhjemme, som ved et barns fødsel, ved

dødsfald og vielser, og når unge mennesker

træder ind i de voksnes rækker. En historie om

en kirke, som uge efter uge trækker folk af huse

til gudstjenester, koncerter, foredrag, taizé-sang,

babysalmesang, ældresammenkomster…. og

faktisk – det glemmer de ofte at nævne i pressen

– med ganske stor succes!

Og ikke bare som folkekirke, men som kristen

kirke, kan vi fortælle den vel nok bedste historie

af dem alle! En historie, der begyndte med et

barns fødsel for 2000 år siden, og som vi fortsat

gentager hvert eneste år, når vi samles juleaften

i stuvende fyldte kirker for at høre nøjagtig

det samme som sidste år.

Og dét må da være definitionen på en god

historie; at den kan tåle at blive fortalt igen og

igen igennem 2000 år med forventningens og

genkendelses glæde for dem, som hører den!

Oven i købet ledsaget af glade stemmer, der

fylder kirken, og hvor selv den mindste skråler

med på ”Halleluja” med entusiasmen og livsglæden

strålende ud af øjnene.

Dét er da en god historie. At vi år efter år fylder

kirkerne til gudstjenester, andagter og koncerter

for at høre og mindes det glade budskab om det

lille barn i krybben og tage del i en tradition og

en historie, der har varet længe, inden vi kom

til, og som vil fortsætte længe efter, at vi ikke er

her mere.

Og det er da ikke så ringe endda…

Sanne Birkely Sørensen

2 Kirkeblad · Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater December-januar-februar 2012/2013


Menighedsrådsvalg

Da der kun blev indleveret 1 kandidatliste i hvert sogn, blev der ikke tale om menighedsrådsvalg.

Skørpings og Gerding-Blenstrups Menighedsråd har konstitueret sig (se nedenfor).

De nye menighedsråd træder i funktion 1. søndag i Advent, den 2. december.

Konstituering i Skørping Sogn

Formand: Svend Hørsman

Næstformand: Hanne Brøgger Hansen

Kirkeværge: Birgit Andersen

Intern kasserer: Unni Holdgaard Halvorsen

Kontaktperson: Finn Munk

Sekretær: Torben Andersen

Dorte Boel Friis

Ernest Krustrup

Sognepræst Lise Nedergaard

Sognepræst Sanne Birkely Sørensen

Stedfortrædere/suppleanter til

menighedsrådet er:

Jette Høholt

Erik Rechweg

Inge Bjerre

Anne Jakobsen

Formand for valgbestyrelsen,

Erik Damborg og

menighedsrådsformand,

Svend Hørsman

Konstituering i Fræer Sogn

Fræer Menighedsråd konstituerer sig den 20.

november kl. 17. Rådet består af følgende

Kim Hjorth

Jette T. Nielsen

Johan Rafaelsen

Sanne Rasmussen

Sonja Svendsen

samt de to præster, der er fødte

medlemmer af menighedsrådet.

Stedfortrædere/suppleanter til

menighedsrådet er:

Tina Bossen

Niels Chr. Mikkelsen

Menighedsrådsformand

Johan Rafaelsen

Kirkeblad · Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater December-januar-februar 2012/2013

3


Menighedsrådsvalg

Konstituering i Gerding-Blenstrup Sogn

Formand: Kjeld Juhl Nielsen

Næstformand: Søren K. Lauesen

Kirkeværge, Gerding: Jens Anton Jensen

Kirkeværge, Blenstrup: Tove Lilly Andersen

Intern kasserer: Hanne Fenger

Kontaktperson: Søren K. Lauesen

Bygningskyndig: Max Sonne

Underskriftsberettiget: Kjeld Christensen

Stedfortrædere/suppleanter (Blenstrup):

Karsten Olesen

Christian Hjort

Stedfortræder/suppleant (Gerding):

Ellen Vase Mikkelsen

Kjeld Juhl Nielsen

Barsel

Som flere har bemærket udvider vi familien

i Gerding Præstegård. Det betyder så samtidig,

at jeg går på barsel fra og med den 4.

januar, og afløses af en anden præst. Hvem,

der skal træde i mit sted er endnu uvist,

men det vil fremgå af hjemmeside og sogn.

dk og næste kirkeblad.

Vikaren kan træffes på mit nuværende

telefonnummer 98 39 61 25 fra og med den

4. januar.

Tag godt imod ham/hende!

Sanne Birkely Sørensen

Redaktion og deadline:

Lise Nedergaard, Sanne Birkely Sørensen

og Jette Eg Græsholt.

Næste blad udkommer til marts.

Deadline for indlevering af stof til præstesekretær

Jette Eg Græsholt (jeg@km.dk) er

mandag den 21. januar.

De små udsnit af juleblomster, som er

drysset ud på bladets sider, er tegnet af

Kirsten Tind.

Forsidebilledet: Etiopisk alterbillede fra et

kloster i det nordlige Etiopien.

4 Kirkeblad · Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater December-januar-februar 2012/2013


Høstgudstjeneste i Blenstrup Kirke

Den 9. september fejrede vi høsten i Blenstrup Kirke.

Spejderne og andre børn bar høsten ind i kirken og sang

en sang for os, og de havde også bagt et flot alterbrød,

der duftede af nyhøstet korn fra markerne.

Det var en herlig og velbesøgt gudstjeneste, som vi

afsluttede med kirkefrokost i hallen for at markere, at

Blenstrup Kirke den 14. september havde 100 års jubilæum

som selvejende kirke.

Gadebørn i Skørping

- har vi ikke mange af. Det har de til gengæld

i Etiopien, hvor det anslås, at hen ved 100.000

mennesker, fortrinsvis børn og unge, lever på

gaden i hovedstaden Addis Ababa. Mange gode

kræfter arbejder for at forbedre disse børns vilkår

– bl.a. den lokale kristne organisation Hope For

Children, som støttes af den danske børne- og

ungeorganisation, Afrika InTouch.

Dette projekt har Skørping Menighedsråd sammen

med en gruppe frivillige valgt at støtte med

en fast indsamling til Ydre Mission i kirken. Hvad

der falder i indsamlingsbøssen til Ydre Mission

(den hænger i våbenhuset i Skørping Nykirke)

går altså alene til dette projekt, som I kan høre

mere om i Torsdagscaféen den 29. november og

læse mere om på hjemmesiden.

Nyt fra sognene

Kirkeblad · Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater December-januar-februar 2012/2013

5


Her kommer, Jesus, dine små

Der er kirkegang for børn i alle aldre i adventstiden:

i Skørping Nykirke

Dagplejebørn: Mandag den 17. december kl. 9.30

Vuggestue- og børnehavebørn: Tirsdag og onsdag den 11. og 12. december kl. 9.15 og 10.30

- børn, der bliver passet hjemme af deres forældre, er selvfølgelig også meget velkomne!

Skolebørn fra Skørping Skole: Fredag den 7. december kl. 10 og torsdag den 20. december

hele formiddagen

Efterskolebørn fra Rebild: Torsdag den 20. december kl. 22

i Blenstrup Kirke

Valhalla, dagplejen og andre med børn i målgruppen: Torsdag den 20. december kl. 10

Blenstrup Skole: Torsdag den 20. december kl. 11.

Gedebukken fra stalden

– tegnet af Sine fra Enghaven

De hellige tre konger

– tegnet af Thilde fra Enghaven

6 Kirkeblad · Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater December-januar-februar 2012/2013


Her kommer, Jesus, dine små

Børne- og familiegudstjeneste i Blenstrup Kirke 1. søndag i Advent

Vi tager hul på adventstiden og julens glæder med en gudstjeneste i børnehøjde

den 2. december kl. 10.30 i Blenstrup Kirke.

Blenstrupspejderne deltager og alle børn opfordres til at tage deres forældre og bedsteforældre

under armen og komme i kirke og se adventskransen blive tændt.

Efter vores fælles gudstjeneste fortsætter Borgerforeningen traditionen fra sidste år og tænder

byens juletræ, mens vi hjælper hinanden med at synge julens sange. Som afslutning serverer

Borgerforeningen risengrød på skolen, og julemanden kigger forbi.

Alle er velkomne!

Hold øje med opslag i byen for flere informationer!

Juletræ – malet af

Kamma fra 1. klasse

Kirkeblad · Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater December-januar-februar 2012/2013

7


Advents- og juletid i sognene

Aftensang i Adventstiden

Tre onsdage fra kl. 17 - cirka:

Den 5. december i Skørping Kirke i Gl. Skørping

Den 12. december i Fræer Kirke

Den 19. december i Skørping Nykirke

Små stunder af ro i en travl tid

Frem til kl. 17 indleder orgelmusik en lille, enkel andagt med

læsning og bøn, musik og salmesang.

Hele forløbet over de tre onsdage tematiserer frelseshistorien

fra skabelsens morgen til julenat i Bethlehem og bekendelsen

til Kristus, som Gud har ophøjet og skænket navnet over alle

navne. Men de enkelte andagter kan sagtens stå alene.

Medvirkende:

Kirkesanger Maria Bang-Schnack og organist Jørgen Ellekilde.

Den 12. december i Fræer Kirke får vi desuden glæde af

kirkekoret!

Liturg: Lise Nedergaard

Illustration: af Carl Thomsen til B.S. Ingemanns ”Aftensange” København, 1889.

Julekoncert i Blenstrup Kirke den 13. december kl. 19.30

Julen indtager Blenstrup Kirke med denne koncert med Bælum Sangkor under ledelse af

Hanne Møller.

Sangkoret er et folkekor med sans for højtidens stemninger, og de vil byde på traditionel

julemusik, blandet med en mindre

kendt baroksats og fællessalmer.

Medvirkende:

Ingelise Bjørnvig og Maja Johansson

på tværfløjter

Inger Marie Troelsen på klaver

Menighedsrådet er i pausen vært ved

et lille traktement.

Alle er velkomne,

og der er fri entré

8 Kirkeblad · Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater December-januar-februar 2012/2013


Julekomsammen

i Skørping-Fræer Sognegård

Lørdag den 15. december kl. 11-15

Vi begynder – ligesom sidste år – med en

kort andagt i Skørping Nykirke

ved Eddy Iciragiye fra Burundi og

sognepræst Lise Nedergaard.

Efterfølgende er der spisning i Sognegården

med sang og julehygge.

Alle er velkomne!

Tilmelding til Kirsten Hansen

Tlf. 2568 7923 eller

E-mail: kirsten.vibeke.hansen@gmail.com

Frivilliggruppen for Flygtninge og

menighedsrådene

Musikgudstjeneste

Søndag den 16. december

kl. 19.30 i Nykirken

3. søndag i Advent vil Skørpingkoret traditionen

tro gæste Nykirken i Skørping. De synger

traditionel julemusik, men musikgudstjenesten

byder også på lidt fornyelse.

Nemlig Erling Lindgrens julekantate med

titlen ”Jeg drømmer en drøm” til tekster af

Lars Busk Sørensen (forfatteren til salmen

”Uberørt af byens travlhed”).

Årets solist er vores kirkesanger Maria Bang-

Schnack. Koret dirigeres af sin faste dirigent

Søren Steen Nielsen. Liturg er sognepræst

Sanne Birkely Sørensen.

Advents- og juletid i sognene

Optakt til jul

– 9 læsninger i Gerding Kirke

Tirsdag den 18. december kl. 19.30

- vi afrunder adventstiden og tager hul på

højtiden med 9 læsninger – nogle alternative

og andre bibelske. Læsningerne afbrydes

af musikalske indslag, og vi skal synge advents-

og julesalmer, mens julestemningen

lægger sig over Gerding.

Efter gudstjenesten er der gløgg og brune

kager i våbenhuset

Ønsk en julesalme!

- så synger vi den ved gudstjenesten i

Nykirken Julesøndag

den 30. december kl. 10.30

Er der en

salme, som du

gerne vil have

sunget, så ring

eller mail dit

ønske til sognepræst

Lise

Nedergaard,

og kom også

gerne med en

begrundelse.

Eller tag det med i kirke på selve dagen,

hvor organist, kirkesanger og præst tager

imod forslag i våbenhuset.

Der er ingen prædiken denne søndag, men

læsninger af søndagens tekster og så et

væld af gode julesalmer: Dem, vi ellers

ikke fik sunget – dem, vi ellers ikke fik lært

– dem, vi bare har lyst til at synge

én gang til.

Kirkeblad · Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater December-januar-februar 2012/2013

9


Det sker i det nye kirkeår

NYTÅRSKONCERT

Onsdag den 30. januar kl. 19.30

i Skørping Nykirke

Festlig nytårskoncert med elever og en lærer fra Rebild Kulturskoles talentklasse.

Talentklassen ved Rebild Kulturskole består af 8 dygtige unge mennesker,

der alle spiller musik på højt niveau.

Der er primært klassiske instrumenter repræsenteret i talentklassen i år. Det er for eksempel

marimba, klaver og guitar. Derudover tæller talentklassen også to rytmiske sangere.

Eleverne er mellem 13 og 17 år og har alle spillet musik det meste af deres liv.

De vil til koncerten spille et festligt og fornøjeligt program,

som tæller både solonumre og sammenspil.

Gratis entré

Alle er velkomne

Kirkebilen kan benyttes

BabysaLmesAng i SkØrping Nykirke

Hvad er babysalmesang?

Babysalmesang er en intens og positiv oplevelse for de mindste børn og deres forældre i

kirkerummet. Barnets sanser og opmærksomhed stimuleres gennem sang, dans og leg.

Babysalmesang er altid på barnets præmisser. Vi skaber en tryg atmosfære gennem genkendelige

rutiner med små forandringer fra gang til gang.

Salmerne er omdrejningspunktet i undervisningen. Nogle af dem kender du sikkert i forvejen

og andre vil være nye for dig. Disse suppleres med børneremser, anden musik og fadervor.

Babysalmesang er således også en fin mulighed for at få genopfrisket eller lært salmer, der også

kan bruges som godnatsange derhjemme.

Efter sang og leg i kirken går vi i Sognegården (ved siden af kirken), hvor der er kaffe, te og brød

og mulighed for hygge med de andre børn og forældre.

Forudsætninger

Du kan starte, når dit barn er mellem 3 og 9 måneder. Det er ikke nødvendigt, at dit barn er døbt.

Du behøver ikke selv at være god til at synge, men du skal have lyst til at synge og lege. Det vil

smitte positivt af på dit barn. Tiden i kirken er skøn. I er koncentrerede om hinanden med jeres

stemmer gennem sang og pludren og med fysisk kontakt gennem leg og bevægelse.

Praktisk

- Nyt hold starter tirsdag den 26. februar kl. 10 -

Skørping Nykirke

45 min. med sang og leg i kirken

Efterfølgende kaffe og hygge i sognegården

Tilmelding til:

Sanger og sangpædagog Maria Bang-Schnack

mail: bangschnack@yahoo.dk - mobil 2513 4140

10 Kirkeblad · Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater December-januar-februar 2012/2013


Det sker i det nye kirkeår

Minikonfirmander i Blenstrup

- begynder efter vinterferien

Blenstrup Skoles 3. og 4. klasser vil få information om tilbuddet via skolens forældreintra i

begyndelsen af det nye år.

Sangaften

i Skørping-Fræer Sognegård

Tirsdag den 22. januar kl. 19.30

er der sangaften i Sognegården med

pastor emeritus Viggo Uttrup. Under

overskriften ”Sange, salmer og viser, jeg

holder af”, vil han fortælle om sangene

og sit forhold til dem, inden vi naturligvis

skal synge dem. Viggo har tidligere været

ansat som hjælpepræst i Skørping Sogn.

Gratis entré.

Taizésang i Skørping

Danske Kirkedage 2013:

Sæt kryds i kalenderen 9. - 12.

maj og oplev dansk kirkeliv i

Aalborg !

Taizé-sangen kommer fra et økumenisk – dvs. fælleskirkeligt – kloster i landsbyen Taizé i

Frankrig.

I Skørping-Fræer Sognegård mødes vi onsdage i de lige uger kl. 16.30-18.00.

Her synger vi forskellige Taizé-sange mange gange, hvorefter vi holder en kort stilhed

– inden vi slutter, holder vi stilhed i 10-15 min. Det er en meget fin oplevelse at tage del i.

Alle kan deltage, og man kommer, når man har lyst og mulighed for det, – du er hjertelig

velkommen én eller flere gange.

Jeg håber, vi høres ved.

Charlotte Wedel, leder af Taizé-sangen

Kirkeblad · Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater December-januar-februar 2012/2013

11


Det sker i det nye kirkeår

Torsdagscaféen

6. december: Vi starter med adventsandagt i Nykirken ved sognepræst Jørgen Dolmer, derefter

går vi over i Sognegården, hvor Jørgen Dolmer vil fortælle om advent.

13. december: Socialrådgiver Marlene Vandsø Pedersen: ”Baagø - en af Danmarks småøer.”

Juleferie...

10. januar: Sognepræst i Sønderholm-Frejlev Pastorat Jørn Skøtt Andersen: Den kedelige

gudstjeneste? Med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens forsvar for

den danske højmesse inviteres til en diskussion af gudstjenestens form og

indhold.

17. januar: Lektor Bjarne Troelsen: ”Søren Kierkegaard – 200 år.”

24. januar: Samtale om bordet.

31. januar: Kirsten Hansen: ”Om pilgrimsvandring.”

7. februar: Jens Jørgen Blach: ”En rejse gennem et nyt liv, psykisk og fysisk”.

14. februar: Samtale om bordet.

21. februar: Diakon Erik Reckweg: ”Et gammelt kristent folk og tre danske kvinder (Armenien

og armenier).

28. februar: Sognepræst i Vejstrup Valgmeninghed Anders Carlsson: ”Det bornholmske

liv, kulturelt, kirkeligt, socialt og historisk.”

Alle er velkomne i Sognegården hver torsdag fra kl. 10 til ca. 12.

Kirkebilen kan benyttes.

12 Kirkeblad · Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater December-januar-februar 2012/2013


Det sker i det nye kirkeår

Onsdagseftermiddage i Sognegården

16. januar Nordvestgrønland i ord og billeder

Fortalt af Svend Hansen, som sammen med sin hustru, efter at de var blevet

pensionister, tog til Grønland for at arbejde,

30. januar Mit liv som spillemand

Preben fra Grenå vil gerne besøge os igen, og denne gang tager han flere musikinstrumenter

med.

6. februar Syng: Jyden han er..... om Hvidstengruppens betydning

Med Poul Smedegaard Andersen.

20. februar Livet på Hospice – for derved at signalere at vi har fokus på livets sidste tid

mere end på døden..

Vores gæst er sygeplejerske Anette Fibiger Hansen fra Aalborg.

6. marts: En skolepiges erindringer om krigens rædsler i Tyskland

Vi får besøg af Marianne Qvistorff, som har oplevet krigens rædsler på tæt hold.

20. marts: Det er tiden op til Påske, og det er forårets sidste Onsdagseftermiddag.

Måske kan vi overtale vores ”nye” præst til at være sammen med os.

Vi begynder hver onsdag kl. 14.30 med at synge og drikke kaffe sammen.

Alle er meget velkomne, og kirkebilen kan benyttes.

Kirkeblad · Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater December-januar-februar 2012/2013

13


Foredrag

Menighedsrådenes Foredragsrække i 2013: Danskernes kristendom

Menighedsrådenes foredragsrække i 2013 bliver et øjebliksbillede i fugleperspektiv af kristendommen

i Danmark: dens møde med andre religioner, kristen spiritualitet, synet på døden, dannelse og ånd, det

”almindelige” folkekirkemedlem tro...

Alle aftener foregår i Sognegården i Skørping og begynder kl. 19.30 - dog ikke den 26. februar! Se

nedenfor.

Et mere udførligt program for hele forløbet vil blive lagt frem i kirker og Sognegård i begyndelsen af

det nye år.

Tirsdag den 29. januar

Viggo Mortensen: ”Religionsmødet i Danmark”

Danmark har en årtusind gammel kultur dybt præget af kristendommen

- korset i flaget, Kristus i passet og § 4 i Grundloven er levende vidnesbyrd

herom. Eller er det? Symbolerne er der, men en viden om, hvad

de står for, er svindende. Kort sagt: Den danske syntese er udfordret af

den mangekulturelle og mangereligiøse udvikling, som nationen har

gennemgået de sidste 50 år. Mangfoldige religiøse møder finder sted. Er

det en trussel eller en berigelse? Det er i hvert fald en udfordring og en

anledning til selvbesindelse!

Viggo Mortensen er dr. theol. på en afhandling om forholdet mellem

teologi og naturvidenskab og indtil tidligere i år professor i kristendommens

globale udvikling og økumeniske relationer ved Aarhus Universitet.

Han har for nylig udgivet bogen Hvad hjertet er fuldt af (2012). Han har

været leder af Center for Multireligiøse Studier og Det Danske Pluralismeprojekt, hvor han intensivt har

beskæftiget sig med religiøse forandringsprocesser lokalt og globalt og deres indvirkning på kristendommens

fremtid.

Tirsdag den 26. februar kl. 17.00

Rose Marie Tillisch og Krisztina Vas Nørbæk:

”At slå rødder i solen. Om Hildegard af Bingen”

Foredraget denne aften ligger tidligt og er udvidet med aftenandagt og

måltid!

Hildegard af Bingen levede i Rhinlandet i Tyskland fra 1098 til 1179. På

aftenens program er hendes fortællinger om skabelse og syndefald og

om, hvordan det onde kom ind i verden. Hildegards perspektiv åbner for

anderledes måder at se verden på. For for Hildegard og hendes samtidige

skete Gud, fandt Gud sted, når Ordet om kærlighed blev sagt. Hvad

indebærer det? Og hvordan kan vi anvende en sådan indsigt i dag?

Til andagten i Skørping Nykirke skabes gennem tekst, billeder og salmesang

en dialog mellem vores tid og Hildegards visioner fra den lyse

middelalder. Rose Marie Tillisch udlægger nogle af Hildegards visioner og

Krisztina Vas Nørbæk synger et udvalg af Hildegards kompositioner.

14 Kirkeblad · Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater December-januar-februar 2012/2013


Foredrag

Efter andagten serveres et let måltid.

Foredraget, som begynder kl. ca. 18.15, tager udgangspunkt i Hildegards

visioner fra hendes første værk Scivias (Kend vejene) fra 1147

og fra hendes sidste værk Liber Divinorum Operum (Bogen om Guds

skaberværk) fra 1171.

Rose Marie Tillisch og Krisztina Vas Nørbæk er henholdsvis sognepræst

og organist og kantor ved Messiaskirken, Maglegårds Sogn i Gentofte.

Rose Marie Tillisch har i over 30 år arbejdet med Hildegard af Bingens

liv og værk og i den forbindelse skrevet tre bøger: At slå rødder i solen,

Veje og Vildveje, Viriditas - tre eventyr om tro.

Onsdag den 17. april

Johannes Værge: ”Hvad sker der, når vi dør - hvad siger kristendommen?”

Johannes Værge, som i en årrække var sognepræst ved Københavns Domkirke, er forfatter til bl.a.

Efter døden. En bog om det evige liv (2008) og Det betroede menneske. Opgør med forvreden

kristendom (2011).

Tirsdag den 27. august

Sørine Godtfredsen: ”Den åndløse dansker”

Sørine Gotfredsen er sognepræst ved Jesuskirken i Valby og journalist, forfatter og samfundsdebattør.

Hun arbejdede på Aktuelt, primært som sportsjournalist, indtil avisen lukkede og derefter for Ekstra

Bladet. Siden 2002 har hun været jævnlig skribent i Kristeligt Dagblad, i en periode var hun også

avisens radio- og tv-anmelder. Desuden er hun en hyppig deltager i Panelet på DR2s kulturmagasin

Smagsdommerne og i det hele taget en markant deltager i den offentlige debat.

Tirsdag den 24. september

Iben Krogsdal: ”De måske kristne”

Iben Krogsdal, som nu først og fremmest er skønlitterær forfatter, salmedigter og foredragsholder,

er oprindeligt uddannet billedkunstner fra Det Jyske Kunstakademi og cand. phil. i religionsvidenskab.

I 2009 blev hun ph.d. i religionsvidenskab og har i den forbindelse forsket i moderne danskeres tro,

spiritualitet og livsopfattelser og udgivet en række artikler og bøger, senest De måske kristne fra

2012.

Tirsdag den 29. oktober

Elisabeth Lidell: ”Danskernes kristendom i dag - pilgrimsbevægelsen”

Elisabeth Lidell er uddannet cand. theol. et exam. art. i 1979 og har haft præsteembeder ved Københavns

Domkirke og Risskov Kirke i Aarhus. Fokus i hendes præstearbejde har altid været at give kirken

krop, at tale til hjertet og sanserne - gennem bønner, billedmeditationer, retræter og frem for alt pilgrimsvandring.

Siden 2009 har hun således været pilgrimspræst i Aarhus Stift og arbejder i det daglige

på at gøre pilgrimsvandring gældende som meningsfuld trospraksis i folkekirken. Er desuden retræteleder,

åndelig vejleder og underviser i faget ”Bøn og spiritualitet” ved Pastoralseminariet i Århus.

Der er gratis entré, og kirkebilen kan benyttes

Kirkeblad · Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater December-januar-februar 2012/2013

15


Foredrag

”Hvordan hjælper vi hinanden, når livet er svært?”

Sogneaften i Blenstrup Kirke med hospicepræst Ole Raakjær

Tirsdag den 5. marts kl. 19.00

Ole Raakjær, der er præst ved Kamilianer Gaardens Hospice i Aalborg, vil denne

aften give et bud på, hvordan vi bedst hjælper hinanden, når vi rammes af

alvorlig sygdom og andre tab.

Han vil bl.a. beskæftige sig med spørgsmål som: Er sorg sygdom eller sundhed?

Hvordan bliver den svære samtale mindre svær? Hvordan trøste de utrøstelige?

Det er ikke ualmindeligt, at vi tror, at det at trøste betyder at få den sørgende

til at holde op med at sørge. Men det har ikke meget med trøst at gøre. Den

virkelige trøst handler om, at man kan få lov til at være lige nøjagtig så ked af

det, så vred eller så fortvivlet, som man er. Det handler om, at nogen vil være

sammen med mig, dér hvor jeg er, at nogen vil lægge ører og øjne til det, der er

svært for mig lige nu, og at de ikke lader sig skræmme væk af mine følelser.

Alle er velkomne.

Bibelstudiekreds

Der er startet en bibelstudiekreds, hvor en lille gruppe seniorer mødes. Vi er begyndt med

Johannes Evangeliet og vil gennemgå nogle dele af dette og tale om, hvad det siger til os i dag.

Evangelisten Johannes beretter om nogle af Jesu gerninger og ord, som vi ikke møder i de andre

evangelier, og gør det derved anderledes og spændende og kan pirre vores nysgerrighed.

Vi mødes i Sognegården og efter en kop kaffe gennemgår vi en tekst.

Vi mødes

Mandag den 21. januar kl. 13.30

Mandag den 18. februar kl. 13.30

Har du lyst til at være med, er du meget velkommen, og det er bestemt ikke en forudsætning, at

man er kendt med Bibelen.

Erik Reckweg, tlf. 9814 6512 / e-mail: aereckweg@gmail.com

16 Kirkeblad · Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater December-januar-februar 2012/2013


- i Blenstrup tirsdag den 29. januar kl. 17.00

Det er hvidt derude, kyndelmisse slår sin knude

Kyndelmissefejring

- men i kirken rykker vi sammen, og spejderne bærer lyset ind.

En gudstjeneste for både børn og voksne;

bedsteforældre og børnebørn; ulveunger og fodboldspillere.

Efter gudstjenesten er der fællesspisning for alle i spejderhuset,

hvor menighedsrådet byder på mad,

og spejderne sælger drikkevarer.

- i Fræer onsdag den 6. februar kl. 17.00

Vi begynder med en kort gudstjeneste i kirken, hvor kirkekoret medvirker, og fortsætter herefter

med hyggeligt samvær i Aktivitetshuset – med lys på bordene og god mad på fadene!

Kirkeblad · Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater December-januar-februar 2012/2013

17


Siden sidst Sidst

Døbte

Skørping-Fræer Sogne:

Malthe Sauer Sørensen 16.09.2012

Elias Sauer Kirkegaard 16.09.2012

Agnethe Cathrine 30.09.2012

Mølgaard Primdahl

Vigga Sophie Melsen 07.10.2012

Moroder

Silas Hald Espensen 21.10.2012

Gerding-Blenstrup Sogne:

Magne Bank Christensen 07.10.2012

Vejviser

Hvad man gør i tilfælde af...

Fødsel: Jordemoderen foretager

sædvanligvis fødselsanmeldelsen. Hvis

fødslen er sket uden jordemoder, skal

forældrene anmelde den, inden der er

gået 14 dage. Anmeldelse skal ske til

kirkekontoret i Sognegården.

Hvis forældrene ikke er gift,

skal blanketten ”Omsorgs- og

ansvarserklæring” udfyldes og

afleveres/sendes til kirkekontoret.

Det er muligt med digital signatur at

afgive omsorgs- og ansvarserklæring

for barnet senest 10 dage efter

fødslen.

Dåb/navngivelse: Et barn skal

navngives, inden det er 6 måneder

gammelt.

Ved navngivning ved dåb træffes

aftale om dato med kirkekontoret.

Familien tager kontakt til den

tjenstgørende præst, når datoen

nærmer sig (senest 3 uger før).

Ved navngivning uden dåb afleveres/

sendes en navngivningsblanket til

kirkekontoret. Det er også muligt at

navngive barnet vha digital signatur

- det skal ske senest 10 dage efter

barnets fødsel.

På www.familiestyrelsen.dk/navne

er der oversigter over navneregler og

godkendte navne.

Døde og begravede

Skørping-Fræer Sogne:

Bent Herluf Hansen 21.09.2012

Margith Kyneb 25.09.2012 (Gl)

Signe Jensen 18.10.2012

Karl Kristian Nielsen 21.10.2012

Kirsten Klarskov 12.11.2012

Gerding-Blenstrup Sogne:

Ingrid Dorthe Marie 30.08.2012

Christensen

Søren Nørgaard Wulff 20.09.2012

Erik Karlsen 29.09.2012

Konfirmation: I Skørping-Fræer

Pastorat er der konfirmationer i bededagsweekenden

- fredag, lørdag og

søndag. Dog evaluerer menighedsrådene

løbende denne praksis og kan

ændre den med to års varsel, hvis det

viser sig nødvendigt.

Det vil konkret sige, at vi hvert år efter

forårets konfirmationer har en annonce

i kirkebladet, hvori konfirmationsdatoer

to år frem i tiden endeligt

bekræftes.

Vielse: Bryllupsdato aftales med

kirkekontoret. Herefter rekvireres

prøvelsesattest fra kommunen; den

må på vielsesdagen højst være 4

måneder gammel. Parrets navne- eller

dåbsattester samt prøvelsesattesten

afleveres nu på kirkekontoret.

Brudeparret tager kontakt til den

tjenstgørende præst, når datoen

nærmer sig (senest 3 uger før).

Navneændring: Ansøgning om

navneændring kræver udfyldelse af

blanket ”Navneændring” og betaling

af et gebyr til Familiestyrelsen på

480 kr. (pr. 1. januar 2013

betales 490 kr.) Blanketten med

tilhørende vejledning kan findes på

Gl: Skørping Kirke i Gl. Skørping,

F: Fræer Kirke

”personregistrering.dk” eller fås ved

henvendelse til præstesekretæren i

Skørping og Fræer/præsten i Gerding-

Blenstrup.

Navneændring i forbindelse med

vielse er gratis og ansøges på blanket

”Navneændring på bryllupsdagen”,

som også kan findes på

”personregistrering.dk” eller fås ved

henvendelse til præstesekretæren/

præsten.

Begravelse/bisættelse: Når et

menneske dør, skal de efterladte

anmelde det til sognepræsten eller

kirkekontoret og aftale tid og sted for

begravelsen eller bisættelsen.

Dødsanmeldelsen vedlægges afdødes

navne- eller dåbsattest samt

evt. vielsesattest og ægtefællens

dåbs- eller navneattest.

Blanketter og anmeldelse med digital

signatur: De fornødne blanketter

vedrørende fødsel, navne, faderskab

og ægteskab kan alle hentes på

www.personregistrering.dk, hvor det

også er muligt at udfylde og sende

blanketterne med digital signatur.

18

Kirkeblad · Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater December-januar-februar 2012/2013


Nyttige adresser og telefonnumre:

Gerding-Blenstrup Pastorat

Sognepræst

Sanne Birkely Sørensen

Gerding Præstegård

Sct. Jørgensvej 1, Gerding

9520 Skørping

Tlf. 9839 6125

e-mail: sabs@km.dk

Ugentlig fridag: mandag

Sanne Birkely Sørensen har barselsorlov

fra den 4. januar 2013. Hendes

vikar træffes på præstegårdens

telefonnummer.

Skørping-Fræer Pastorat

Sognepræst

Lise Nedergaard

Skørping Præstegård

Præstevænget 12, 9520 Skørping

Tlf. 9839 1017

e-mail: lne@km.dk

Ugentlig fridag: mandag

Sognepræst

Sanne Birkely Sørensen

Gerding Præstegård

Sct. Jørgensvej 1, Gerding

9520 Skørping

Tlf. 9839 6125

e-mail: sabs@km.dk

Ugentlig fridag: mandag

Sanne Birkely Sørensen har

barselsorlov fra den 4. januar

2013. Hendes vikar træffes på

præstegårdens telefonnummer og

varetager de kirkelige handlinger i

begge pastorater de første 10 dage

i måneden.

Kirkekontoret

i Skørping-Fræer Sognegård

Præstevænget 14 t.v., 9520 Skørping

Tlf.: 9839 1066; fax: 9839 1064,

e-mail: skoerping.sogn@km.dk

Præstesekretær Jette Eg Græsholt

holder kontoret åbent for personlig

og telefonisk henvendelse tirsdagtorsdag

kl. 9-13.

Sognemedhjælper

Stillingen er ubesat

Graver ved Gerding

og Blenstrup Kirker

Peter Mikkelsen

Tlf. 9833 9580 / 2066 2275

Organist ved Gerding-Blenstrup Kirker

Poul Holmgreen

Tlf. 9857 4848

e-mail: jpholmgreen@skylinemail.dk

Kirkesanger

ved Gerding-Blenstrup Kirker

Nina Madsen

Tlf. 2082 1552

Sognemedhjælper

Stillingen er ubesat

Graver ved Skørping Kirke

i Gl. Skørping

Peter Aldahl

Tlf. 9839 1708 / 4053 9837

Graver ved Skørping Nykirke

Michael Fog Pedersen

pr. 1. januar: Tina Rugholm

Kirkegårdskontor i Sognegården

Præstevænget 14 t.h., 9520 Skørping

Tlf. 9839 1662

Graver ved Fræer Kirke

Margit Ravn Johannesen

Kontor i Graverhuset ved Fræer Kirke

Tlf. 9839 3025 / 2636 7791

Organist ved Skørping-Fræer Kirker

Jørgen Ellekilde

Tlf. 2077 0149

e-mail: jorgenellekilde@hotmail.com

Kirkelig vejviser

Menighedsrådet

Formand Kjeld Juhl Nielsen,

Askildrupvej 1, Askildrup,

9520 Skørping

Tlf. 9833 9347 / 5170 9020

Kirkeværge v/ Gerding Kirke

Jens Anton Jensen

Gerdingvej 5, Gerding,

9520 Skørping

Tlf. 9839 6031

Kirkeværge v/ Blenstrup Kirke

Tove Lilly Andersen,

Højparken 20, Blenstrup,

9520 Skørping

Tlf. 2072 9464

Kirkesanger ved

Skørping-Fræer Kirker

Maria Bang-Schnack

Tlf. 2513 4140

e-mail: bangschnack@yahoo.dk

Skørping Menighedsråd

Formand Svend Hørsman

Nordre Skovvej 11, 9520 Skørping

Tlf.: 9839 1752

e-mail: hoersman@yahoo.dk

Kirkeværge v/ Skørping Kirke og

Skørping Nykirke

Birgit Andersen, Nyvej 28,

9520 Skørping

Tlf.: 9837 3125

e-mail: nyvejen@gmail.com

Fræer Menighedsråd

Ved redaktionens afslutning havde

Fræer Menighedsråd endnu ikke

konstitueret sig

Pastoratets hjemmeside:

www.skoerping-fraer.dk

Kirkeblad · Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater December-januar-februar 2012/2013

19

19


Gudstjenester

Kirkebil:

Ring til Terndrup Taxa 9833 5800. Kirkebilen bestilles gratis til alle

gudstjenester og arrangementer i Skørping-Fræer Pastorat

Gerding Blenstrup

Skørping

Nykirke

Skørping

Kirke

Fræer

Kirke

Teglgaardsminde

28. nov. Onsdag 14.00 SBS

2. december 1. søndag i Advent 10.30 SBS 1 10.30 LN* 9.00 LN

5. december Onsdag, Adventsaftensang 17.00 LN

6. december Torsdag, Adventsandagt 10.00 JD

7. december Fredag, Juleandagt for Y’s Men 17.00 SBS

9. december 2. søndag i Advent 10.30 SBS 9.00 SBS

12. december Onsdag 14.00 SBS

12. december Onsdag, Adventsaftensang 17.00 LN

16. december 3. søndag i Advent 19.30 SBS 2

18. december Tirsdag, 9 Læsninger 19.30 SBS

19. december Onsdag, Adventsaftensang 17.00 LN

20. december

Torsdag; Rebild Efterskoles

Julegudstjeneste

22.00

23. december 4. søndag i Advent 10.30 LN 9.00 LN

24. december Juleaften 16.30 SBS 15.30 SBS

14.30 LN /

16.30 LN

14.30 SBS 15.30 LN 10.30 SBS

25. december Juledag 10.30 SBS 9.00 LN 10.30 LN

26. december 2. Juledag 9.00 SBS 10.30 SBS

30. december Julesøndag 10.30 LN 3

1. januar Nytårsdag 14.30 SBS 16.00 SBS

6. januar Helligtrekonger 10.30 NN 10.30 LN 9.00 LN

9. januar Onsdag 14.00 LN

13. januar 1.s.e.H3K 9.00 NN 10.30 NN*

20. januar Sidste s.e.H3K 9.00 LN 10.30 LN

23. januar Onsdag 14.00 NN

27.januar Septuagesima 10.30 LN 9.00 LN

29. januar Tirsdag, Kyndelmisse4 17.00 NN

3. februar Seksagesima 9.00 NN 10.30 NN

6. februar Onsdag, Kyndelmisse 17.00 NN

10. februar Fastelavn 13.00 NN 9.00 LN 10.30 LN*

13. februar Onsdag 14.00 NN

17. februar 1.s.i fasten 9.00 LN 10.30 LN

24. februar 2.s.i fasten 10.30 NN 9.00 NN

27. februar Onsdag 14.00 LN

3. marts 3.s.i fasten 14.00 LN 5

6. marts

Onsdag, Påskeoptakt med

Faurés Requiem

19.30 LN 6

10. marts Midfaste 10.30 NN 10.00 LN 7 9.00 NN

12. marts Tirsdag 20.00 JFN 8

13. marts Onsdag 14.00 NN

17. marts Mariæ Bebudelsesdag 10.30 NN 9.00 NN

1 Børnegudstjeneste. Se opslag inde i bladet

2 Julemusikgudstjeneste, Skørpingkoret medvirker

3 Salmesangsgudstjeneste

4 Kyndelmissegudstjeneste for børn og voksne med

fællesspisning. Se opslag inde i bladet

5 Sognedag 2013. Gudstjeneste endnu ikke planlagt, men

Malene Schwartz holder foredrag på Kulturstationen bagefter

6 v/ Sct. Mortens Kirkes Kor, Randers

7 Sogneindsamling, Folkekirkens Nødhjælp

8 Gudstjeneste i f.m. Rold Skov Refugiums refugieuge på

Rold Storkro

* Kirkekaffe

JD: Jørgen Dolmer

JFN: Jakob Fløe Nielsen

More magazines by this user
Similar magazines