betjeningsvejledning for teejet 965 mejetærskercomputer

teejet.com

betjeningsvejledning for teejet 965 mejetærskercomputer

BETJENINGSVEJLEDNING

FOR

TEEJET 965

MEJETÆRSKERCOMPUTER

TeeJet No. 020-965-DK; Version 2.01

Mølhavevej 2

9440 Aabybro

Denmark

Tel. +45 9696 2500

Fax. +45 9696 2501

www.teejet.com


TEEJET 965 BETJENINGSVEJLEDNING

2


TEEJET 965 BETJENINGSVEJLEDNING

Indholdsfortegnelse

FORORD .............................................................................................................................4

GENERELT OM BRUG .......................................................................................................5

GENERELT OM BETJENING..............................................................................................5

FUNKTIONSTASTER (SOFTKEYS) ...........................................................................5

RETURTAST...............................................................................................................5

OMDREJNINGSVAGTER ...........................................................................................6

ZOOM-BILLEDE..........................................................................................................6

KONTRAST.................................................................................................................6

TAST ...........................................................................................................................7

SLETTETAST..............................................................................................................7

BAGGRUNDSLYS ......................................................................................................7

TALTASTATUR...........................................................................................................7

HOVEDMENU .....................................................................................................................8

DRIFT ..................................................................................................................................8

1: AREALFUNKTIONER .............................................................................................9

2: TIDSFUNKTIONER...............................................................................................10

INDKODNING....................................................................................................................11

GENERELT...............................................................................................................11

SPILD-JUSTER.........................................................................................................11

HJULOMKREDS .......................................................................................................12

ARBEJDSBREDDE...................................................................................................12

SPILD ALARM...........................................................................................................12

HA REST...................................................................................................................12

DATO-UR..................................................................................................................12

CYLINDER ALARM...................................................................................................13

H.RYSTER ALARM...................................................................................................13

SNITTER ALARM......................................................................................................13

BLÆSER ALARM......................................................................................................13

KORNELEV. ALARM ................................................................................................13

RET.ELEV. ALARM...................................................................................................13

DATA/SLET .......................................................................................................................14

TEST..................................................................................................................................15

EGNE NOTATER ..............................................................................................................16

3


TEEJET 965 BETJENINGSVEJLEDNING

FORORD

4

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye TeeJet 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER.

Der er ved udviklingen af dette apparat lagt vægt på at fremstille et avanceret,

brugervenligt og holdbart produkt, som, såfremt det bliver anvendt som beskrevet i

denne vejledning, vil være Dem til stor hjælp i mange år.

Opbygningen af programmet sammen med "billedskærmen", hvorpå tekst, tal og

billeder kan vises, gør brugen af apparatet næsten uafhængig af betjeningsvejledningen.

Derfor er denne opbygget nærmest som et opslagsværk. Forrest i

vejledningen er der et index, der viser hovedafsnittene.

Vi har bestræbt os på at levere et fejlfrit produkt. For at opnå en optimal udnyttelse

af vort produkt beder vi om at manualen gennemlæses omhyggeligt. Såfremt der

ønskes yderligere support, kontakt da venligst din nærmeste forhandler.

Med hensyn til ansvar for produktets brug henvises der til vore gældende salgsog

leveringsbetingelser - herunder specielt afsnit 7, som er nedenfor:

7. Produkternes anvendelse

7.1 Enhver anvendelse af produkterne sker for købers risiko. Køber kan derfor

eksempelvis ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende som følge

af:

forstyrrelse af/fra andre elektroniktjenester og produkter som ikke

opfylder krav omfattet af CE-mærkning,

manglende signaldækning eller følger heraf fra eksterne sendere, som

sælgers udstyr skal anvende,

funktionsfejl, som vedrører eller stammer fra pc-programmer eller pcudstyr,

der ikke er leveret af sælger.

fejl, som måtte opstå som følge af købers manglende reaktion på

alarmer, fejlmeldinger fra produktet eller, som kan henføres til

manglende agtpågivenhed og/eller manglende løbende vurdering af det

udførte arbejde i forhold til det planlagte.

7.2 Ved ibrugtagning af alt nyt udstyr skal køber udvise stor omhu og betydelig

opmærksomhed. Enhver tvivl om korrekt funktion/anvendelse bør omgående

resultere i en henvendelse til sælgers serviceafdeling.

Denne manual må ikke ændres, kopieres eller på anden måde manipuleres.

Uoriginale manualer kan i værste fald medføre fejlbetjening med skader på

maskiner og afgrøder som konsekvens. TeeJet Technologies Denmark hæfter

ikke for skader, der kan føres tilbage til brug af uoriginale eller manipulerede

manualer. Originalmanualer kan til enhver tid rekvireres hos TeeJet Technologies

Denmark.


GENERELT OM BRUG

TEEJET 965 BETJENINGSVEJLEDNING

TeeJet 965 menusystemet er i princippet opbygget som en bog, hvor der kan

blades frem og tilbage. Computerens funktioner er inddelte i en hovedmenu samt

følgende 4 funktionssæt:

DRIFT

INDKODNING

DATA/SLET

TEST

Under hver af ovenstående funktionssæt findes flere enkeltfunktioner. Hvert

funktionssæt med underfunktioner vil i det efterfølgende blive gennemgået hver for

sig.

GENERELT OM BETJENING

FUNKTIONSTASTER (SOFTKEYS)

Betjeningen af TeeJet 965 er gjort meget enkel ved hjælp af 4 funktionstaster

(softkeys), der er markeret med en lodret hvid streg til højre for billedskærmen.

Disse tasters øjeblikkelige funktion kan læses på billedskærmen til venstre for

tasten. Når der trykkes på en tast, kan de 4 funktionstaster skifte til en ny funktion

(se ill.).

RETURTAST

Returtasten anvendes til at blade tilbage med. Der

blades èn side (et skærmbillede) tilbage pr. tryk på

tasten. Tasten bruges også til at godkende/kvittere for

en omdrejningsalarm, såfremt denne ikke

nødvendiggør stop.

5


TEEJET 965 BETJENINGSVEJLEDNING

6

OMDREJNINGSVAGTER

ZOOM-BILLEDE

KONTRAST

Ved tryk på denne tast vises, uanset hvilken funktion,

der ellers er valgt, omdrejningerne på følgende 6

aksler:

1. CYLINDER

2. HALMRYSTER

3. SNITTER

4. BLÆSER

5. KORNELEVATOR

6. RETURELEVATOR

Alarm kan indkodes for hver enkelt af ovenstående

aksler. Dette gøres i INDKODNINGSMENUEN, som

beskrives på side 11.

Den primære funktion i computeren er spildvisning.

Under normal drift er det derfor muligt, ved tryk på

ZOOM-tasten, at få søjlerne der viser spildet til at

fylde næsten hele billedskærmen. Dette gøres ved

tryk på denne tast og herved forsvinder visningen af

funktionstasterne.

Der vendes tilbage til foregående billede ved tryk på

returtasten.

Efter tryk på denne tast kan billedskærmens kontrast

(lys/mørk) indstilles. Dette sikrer, at læsbarheden kan

indstilles optimalt under alle forhold.

NB: Ved ekstrem kulde eller varme kan det

forekomme, at billedskærmen er helt blank

eller helt sort. Dette kan der forsøges

kompenseret for med "KONTRASTTASTEN",

men skærmen vil vende tilbage til normalt

billede, når temperaturen er mellem ca. –10°C

og ca. +60°C.

Øverst i billedet vises en tæller.

Normalkontrast er 45 - 50.

Kontrast + = mørkere skærm

Kontrast - = lysere skærm

Ved tryk på "SLETTE-TASTEN" indstilles kontrast til

normalværdi.


TAST

SLETTETAST

BAGGRUNDSLYS

TALTASTATUR

0 - 9

TEEJET 965 BETJENINGSVEJLEDNING

Denne tast har ingen funktion i TeeJet 965.

Slettetasten bruges sammen med taltasterne ved

indkodning. Sletter den valgte talstørrelse.

Bruges til at tænde og slukke for billedskærmens

baggrundslys. Dette kan dog også gøres i

”KONTRAST”-FUNKTIONEN.

Efter opstart er baggrundslyset altid slukket.

Bruges udelukkende ved indkodning.

Ud over de tidligere nævnte omdrejningsalarmer er der yderligere alarm for

følgende:

Billede Beskrivelse

Desuden indikeres følgende:

Alarm for fuld korntank

Billede Beskrivelse

Alarm for for stort spild, når spildalarm er ON

Arealtæller stoppet

Reduceret skårbredde

7


TEEJET 965 BETJENINGSVEJLEDNING

HOVEDMENU

DRIFT

8

Hovedmenuen findes ved at trykke gentagne gange på RETUR-tasten, indtil

følgende skærmbillede vises.

Ud fra denne menu vælges:

DRIFT Normal brug af computeren.

INDKODNING Nyindkodning eller ændring af

indkodningsværdier.

DATA/SLET Aflæse eller slette/nulstille

indsamlede data.

TEST Teste anlæg eller følere.

Valgmulighederne via funktionstasterne er følgende:

Det ønskede vælges ved at trykke på funktionstasten

til højre for ønsket funktion.

Når denne funktion er valgt, vises øverst en valgfri

information - første gang funktionen vælges vises dog

altid hastighed. Hvad der skal vises, vælges via de 4

funktionstaster.

Dernæst vises på to søjler spildet over henholdsvis

rystere ( ) og sold ( ). Denne visning er den

vigtigste, og fylder derfor relativt meget. Søjlerne kan

yderligere forstørres ved hjælp af ”ZOOM”-tasten.

Mellem de to søjler indikeres stop af arealtæller, fuld

korntank, for meget spild samt reduceret skårbredde

(Delbredde).

Under spildvisningen vises den øjeblikkelige funktion

af de 4 funktionstaster.


1: AREALFUNKTIONER

TEEJET 965 BETJENINGSVEJLEDNING

HA/T: Kørselseffektivitet. Hvor stort et areal

der med den øjeblikkelige hastighed

bearbejdes pr. time.

HA: Arealtæller. Hvor stort et areal der er

bearbejdet siden sidste nulstilling.

Tælleren nulstilles i DATA/SLET, hvor

der også findes en totaltæller for

areal.

HA REST: Såfremt der før start indkodes (under

INDKODNING) hvor stor marken er,

kan der her til en hver tid aflæses,

hvor meget der er tilbage.

DELBREDDE: For hvert tryk på denne taste

reduceres skårbredden med ¼,

uanset den indkodede arbejdsbredde.

Reduktionen har indflydelse på

arealopmålingen og spildberegningen.

Hver gang skærebordet hæves, og

vises på billedskærmen,

ændres skårbredden automatisk til

fuld bredde.

9


TEEJET 965 BETJENINGSVEJLEDNING

10

2: TIDSFUNKTIONER

STOPUR: Bruges til måling af tidsforbruget ved et

bestemt arbejde. Stopuret kan stoppes

og startes manuelt, når funktionen er

valgt.

Tælleren nulstilles i DATA/SLET, hvor

der også findes en totaltæller for tid.

NB: Styres ikke af redskabsføler.

SLUT-TID: Hvornår det aktuelle arbejde kan

forventes færdigt, beregnet ud fra den

øjeblikkelige kørselseffektivitet og

restarealet. Virker kun hvis HA REST

er indkodet.

UR: Klokken vist i timer:minutter: sekunder.

Klokken stilles i "INDKODNING".

DATO: Datoen vist i dag:måned:år. Dato stilles

i "INDKODNING".


INDKODNING

GENERELT

TEEJET 965 BETJENINGSVEJLEDNING

Efter valg af dette funktionssæt fremkommer de nedenfor viste indkodningsmuligheder.

Indkodningen af de enkelte værdier bliver i det følgende gennemgået

enkeltvis.

Den funktion, der ønskes indkodet vælges ved at flytte det "mørke" felt hen på

funktionen ved hjælp af piletasterne og derefter trykke på VÆLG.

NÆSTE SIDE-tasten bruges til at blade om til næste side.

SPILD-JUSTER

Denne funktion bruges til at justere spildvisningen til

korrekt niveau (50% af fuldt udslag). Justeringen

foretages under kørsel. Først foretages normal

indstilling af mejetærskeren. Når den maksimale

hastighed med acceptabelt spild er fundet, indstilles

visningen ved denne hastighed v.hj.a.

funktionstasterne.

Over hver af søjlerne er der en tæller, der gør det

muligt at notere en grundindstilling for hver afgrøde.

Dette letter indstilling ved afgrødeskift. Dog bør

visningen kontrolleres ved hvert afgrødeskift.

11


TEEJET 965 BETJENINGSVEJLEDNING

12

HJULOMKREDS

Her indkodes hjulomkredsen på det hjul på mejetærskeren, hvor hastighedsføleren

er monteret. Såfremt der er monteret flere magneter i hjulet, skal

hjulomkredsen divideres med antal magneter før indkodning.

OPMÅLING AF HJULOMKREDS:

1. Der foretages afmærkning på marken og på dækket.

2. Derefter køres 10 omgange med hjulet.

3. Der afmærkes igen på marken.

4. Afstanden mellem de to afmærkninger opmåles og divideres med 10.

Resultatet er den effektive hjulomkreds (indkodes i cm. Eks. 2,53 m indkodes

som 253 cm).

5. Den målte effektive hjulomkreds divideres med antal magneter.

NB: Husk at tælle omgange på det hjul, hvorpå magneten er monteret.

ARBEJDSBREDDE

Her indkodes skærbordets effektive arbejdsbredde (bredde minus overlapning) i

centimeter.

SPILD ALARM

HA REST

Her vælges om der ønskes alarm ved for stort spild

(ON = til, OFF = fra). Alarmen vil, såfremt den er slået

til, blive aktiveret ved 75% visning. Alarm består af en

blinkende visning på billedskærmen samt en akustisk

alarm (korte hyletoner). Det er muligt at indkode en

forsinkelse fra 0 til 10 sekunder på den akustiske

alarm, så kortvarige overskridelser af alarmgrænsen

ikke medfører hyletoner.

Her indkodes markstørrelse før start. Ud fra denne indkodning beregnes også

sluttid.

DATO-UR

Her stilles/indkodes følgende:

TIMER-MINUTTER-SEKUNDER-ÅR-MÅNED-DAG.


CYLINDER ALARM

H.RYSTER ALARM

TEEJET 965 BETJENINGSVEJLEDNING

Her vælges om alarmen skal være slået til (ON) eller

fra (OFF). Såfremt omdrejningerne ønskes overvåget,

skal det laveste acceptable omdrejningstal for akslen

indkodes. Til hjælp ved indkodningen vises det

øjeblikkelige omdrejningstal på billedskærmen.

Alarm gives ved korte hyletoner samt et alarmbillede

på billedskærmen, hvor det vises hvilken aksel der er

alarm på og hvilket omdrejningstal denne aksel har.

Alarmbilledet bliver på skærmen indtil omdrejningerne

kommer op over alarmgrænsen. Såfremt det ikke

skønnes at alarmen er så alvorlig at der bør stoppes,

kan alarmen slås fra ved at trykke på RETUR-tasten,

men bemærk venligst! Er alarmen slået fra på

RETUR-tasten, er der ikke længere overvågning

på akslen, og der kommer ikke nye alarmer, før

omdrejningerne har været over alarmgrænsen igen

eller computeren har været slukket.

Indkodning af alarm for halmryster fungerer som CYLINDER ALARM. Se ovenfor.

SNITTER ALARM

Indkodning af alarm for snitter fungerer som CYLINDER ALARM. Se ovenfor.

BLÆSER ALARM

Indkodning af alarm for underblæser fungerer som CYLINDER ALARM. Se

ovenfor.

KORNELEV. ALARM

Indkodning af alarm for kornelevator fungerer som CYLINDER ALARM. Se

ovenfor.

RET.ELEV. ALARM

Indkodning af alarm for returelevator fungerer som CYLINDER ALARM. Se

ovenfor.

13


TEEJET 965 BETJENINGSVEJLEDNING

DATA/SLET

14

Efter valg af dette funktionssæt kommer det viste

skærmbillede frem. Det indeholder både trip- og

totaltællere. Totaltællerne findes kun i denne funktion,

og er markeret med et +.

Nulstilling af triptællere sker ved tryk på SLET TRIPtasten.

Begge triptællerne nulstilles samtidigt. SLET

TRIP-tasten kan bruges uanset hvor det "mørke" felt

står.

Nulstilling af totaltællere sker ved tryk på SLETtasten.

Totaltællerne skal slettes enkeltvis, ved at

flytte det "mørke" felt hen på den ønskede tæller og

derefter trykke på SLET.


TEST

TEEJET 965 BETJENINGSVEJLEDNING

Efter valg af dette funktionssæt, kommer nedenstående skærmbilleder frem.

Der kan blades mellem de enkelte skærmbilleder med funktionstasten NÆSTE

SIDE.

TEST-funktionen bruges til at afprøve de tilkoblede følere. For hver føler er der en

tæller, der viser hvor mange gange føleren er blevet aktiveret. Denne tæller er til

venstre på skærmen under hver føler.

Alle tællerne nulstilles på en gang ved hjælp af SLET-tasten.

Tællerne kan tælle op til 255 impulser, hvorefter de starter forfra fra 0.

Til højre vises om føleren er aktiveret (LO) eller ikke (HI).

15


TEEJET 965 BETJENINGSVEJLEDNING

NOTATER

16

More magazines by this user
Similar magazines