i Ebeltoft - Ebeltoft Golf Club

ebeltoft.golfclub.dk

i Ebeltoft - Ebeltoft Golf Club

GOLF i Ebeltoft Medlemsblad • 21 . årgang • August 2002 ••••••••••••••••••••• Endelig var der rejsegilde, pølser og øl Side 15 Vellykket ProAm-match Side 6 Mange interesserede kom til "åbent hus" den 14. april. Side 18


GOLF i Ebeltoft Redaktion: Frands Hansen Hummervej 3 Egsmark Strand 8400 Ebeltoft Tlf. 86 34 45 03 E-mai l: frands.hansen@post.tele.dk Ole Boje Rønnehaven 8 8400 Ebeltoft Tlf. 86 34 50 62 Annoncer: Ingvard Christensen Tlf. 86 34 25 79 EGC's bank: Djurslands Bank Ebeltoft Konto nr. : 7321-200152-0 Tryk: Hasnæs Tryk ApS Strandgårdshøj 27 8400 Ebeltoft Tlf. 86 34 25 00 Fax. 86 34 25 36 Oplag: 600 Udgivelse: Nr. 61 · December 2002. Deadline for indlæg til medlemsblad nr. 60 er senest den 8. november 2002. 2 · Nr. 60 · August 2002 GOLF i Ebeltoft Bestyrelse · Ebeltoft Golf Club Formand Sekretær Gustav Rosenkvist Jens Brendorp Paul Erik Lausen Granvej 3 Fyrrehøjen 14 Stenbidervej 11 8400 Ebeltoft 8400 Ebeltoft 8400 Ebeltoft Tlf. 86 34 00 64 Tlf. 86 34 63 93 Tlf. 86 34 01 40 E-mai l: E-mail: brendorp@pc.dk E-mail: gusar@mail.tele.dk Kasserer pelausen@mail.tele.dk Jørgen Langkilde Henrik Langkilde Larsen Skovskadevej 37 Søndervangsvej 7 8400 Ebeltoft 8400 Ebeltoft Tlf. 86 3415 80 Tlf. 87 52 1510 E-mai l: E-mail: henrik@langkikle.dk j_langkilde@mail.dk Udvalg · Ebeltoft Golf Cl u b Match udvalg: Molsvej 122 Begynderud v.: Peter Hald Toldbodvej 4 8400 Ebeltoft Tlf. 86 36 24 1 O Gustav Rosenkvist Tlf. 86 34 00 64 8400 Ebeltoft Tlf. 86 34 28 31 Steen Borregaard Tlf. 86 34 51 59 Arb. 86 34 47 17 Britt Andersen Tlf. 86 34 53 66 Finn Rasmussen Tlf. 86 22 58 98 Hcp.-udvalg: Jørgen Fink Skovskadevej 13 8400 Ebeltoft Tlf. 86 34 43 87 Mobil: 23 23 27 06 E-mail: fink@mail.dk Bane udvalg: Henrik Langkilde Tlf. 86 3415 80 Gustav Rosenkvist Tlf. 86 34 00 64 Miljø: Kim Egefjord Blad udvalg: Paul Erik Lausen Tlf.86 34 01 40 Frands Hansen Tlf. 86 34 45 03 Matchsponsor udv.: Flemming Schutt Holmensvej 1 O c 8400 Ebeltoft Tlf. 86 34 59 34 PR-udvalg: Willy Jepsen Tlf. 86 34 62 71 Husudvalg: Thorkild Hornum Majgårdsvej 1 8400 Ebeltoft Tlf. 86 34 43 27 Torben Blom Tlf. 86 36 1 O 64 Ole N. Olesen 86 34 29 85 Elite og Jun.udv.: John Brændgaard Rødtjørnevej 3 8400 Ebeltoft Tlf. 86 34 04 99 Green keeper: Hans J. Krath Ryttergården Tlf. 86 34 48 95 E-mai l: ebeltoft .g.c@mail.dk Pro: Morten Thuen Tlf. 40 72 75 10 E-mail: thuen@mail .tele.dk Proshop: Tlf. 40 72 75 10 86 34 05 64 Klubhus: Tlf. 86 34 47 87 Besøg klubbens hjemmeside på adressen: www.ebeltoft-golfclub.dk


Nyt fra formanden: F redag den 5. juli kunne vi holde rejsegilde sammen med håndværkerne og to dage senere fremvise det ny klubhus for medlemmerne, garneret med de traditionelle røde pølser og en håndbajer eller to. Omkring 150 mødte op i det gode vejr for at få et indtryk af det kommende klubhus. Det var muligt ved hjælp af råhuset og tegninger at skabe sig et billede af den endelige udformning. Putting green anlægges Der mangler stadig en del jordarbejder, dels så huset bliver gravet frit og dels så anlægget af putting green kan påbegyndes og være klar til brug først i næste sæson. Samtidig skal det ny parkeringsanlæg tages i brug, selvom det nok bliver svært at vænne sig til at skulle gå hundrede meter til J. teested. Indspils-green og øvebunker vil først blive anlagt i løbet af næste år, da de delvis skal placeres, hvor det midlertidige klubhus ligger. Indvielse 1. november Efter de foreløbige planer skulle håndværkerne være ude af huset medio oktober. Hvorefter vil selv skal udføre de sidste monteringsarbejder og klare selve indflytningen. Et realistisk bud på en indvielsesdato GOLF i Ebeltoft En mærkedag for Ebeltoft Golf Club vil være ca. l . november. Anlægsarbejderne omkring klubhuset skal vi selv stå for, så der bliver brug for en del stærke folk- specielt til at anlægge terrasserne omkring huset. Alle betingelser opfyldt Det er rart, at næsten to års arbejde er ved at bære frugt. Bestyrelsen blev ved generalforsamlingen i januar 2000 pålagt at arbejde for denne placering og nu ligger huset der. Vigtige argumenter for placeringen var ikke at reducere vort i forvejen lille spilleareal, at huset lå bynært og at vi kunne etablere gode træningsfaciliteter i tæt relation til huset - betingelser, der alle er opfyldt. Vi kan så alle i klubben kun håbe på, at de urealistiske diskussioner om andre placeringer nu langsomt ebber ud. Nu skal vi bare have det ny hus til at fungere. Pris 3,5 - 3, 7 mio.kr. Vi har regnet lidt på, hvad klubhuset kommer til at koste alt inklusive. I perioden 200 l til 2003 vil den samlede investering blive på mellem 3,5 og 3,7 mio. kr. Finansieringen sker ved optagelse af kreditforeningslån på 2 mio. kr. samt ved salg af den deponerede obligationsbeholdning (fra salget af det gamle klubhus) på en million kro- ner. Restbeløbet finansieres kontant via den daglige likviditet. Bør være stolte Vi købte banen pr. l . november 1995. I de følgende par år blev finansieringen lagt om, således at vor langfristede gæld pr. 31 . oktober 1998 udgjorde 6,2 mio. kr. Når byggeriet er færdigt vil den langfristede gæld være på ca. 6,4 mio. kr. - og dette inkl.. lån på en halv million kroner optaget i år til køb af nye maskiner. Et resultat vi som en lille klub bør være stolte af. "Foræret" bort! Jeg troede ikke, at jordbunden på EGC's bane var videre frugtbar, men den må være speciel god til at få rygter til at spire og gro. Det sidste rygte, der er kommet bestyrelsen for øre - og vi er desværre de sidste, der hører det - er en påstand om, at vi i forbindelse med mageskiftet ved hul 15 skulle have Fortsættes side 5 Jens Brendorp formand. Nr. 60 • August 2002 • 3


• Valget er let - kontakt KLINTE-HUSET - Vi klarer det hele - A. G. SERVICE BLIKKENSLAGER & AUT. VVS v/Anker Gindesgaard Martin Hansens Vej 32 8400 Ebeltoft Tlf. 86 34 46 00 Kattegatvej 3 8500 Grenaa Tlf. 86 32 32 56 • Ebeltoft Aage Madsen Ole Jørgensen Østeralle 8, 8400 Ebeltoft Telefon 86 34 41 11 Telefax 86 34 54 47 ebeltoft@revision-oest.dk www.revision-oest.dk • Grenaa Knud Kildal Børge Hove Aksel Pedersen


"foræret" en meget attraktiv byggegrund bort. Sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen i januar blev der til alle udsendt en tegning, hvor de mageskiftede arealer var indtegnet. Huset bliver bygget på jord, som ejeren hele tiden har besiddet. Den mageskiftede jord er ikke blevet byzonejord, men ligger stadig i landzone og har ingen indflydelse haft på byggeriets gennemførelse. Vi har afstået jord, der aldrig ville kunne spilles golf på og erhvervet arealet til højre for hul 15, hvor vi vist alle har ligget "out of bounds" på fremmed jord. Vi ville med mageskiftet undgå naboproblemer som på hul 11 og samtidig har vi opnået, at arealet ikke yderligere Vor farvekonsulent hjælper dig gerne med behandling, materialevalg, farver m.m. GOLF i Ebeltoft kan udstykkes. Ejeren, der som den eneste havde vej-ret til Løvvangen (vejen langs hul14) har afgivet denne, så vejen i princippet kan nedlægges. Alt i alt et resultat, jeg synes, vi kan være yderst tilfredse med. Konklusion: Kontakt bestyrelsen og få de relevante oplysninger. Der er en vis underholdningsværdi i rygterne, men de giver tit en kedelig stemning i klubben. Bestyrelsen har meget berettiget været under konstant beskydning fra klubbens medlemmer - specielt de kvindelige - med hensyn til de manglende toiletforhold på banen. Det er nu besluttet at opføre en toiletbygning ved tee-stedet på hul 10. Toilettet vil kunne stå færdigt ved sæsonstart næste år. Vi har Djurslands største i gardiner. Vi syr; vi tar' monterer Ndr. Strandvej 42 · 8400 Ebeltoft · Telefon 86 34 39 55 info@malergaarden.dk · www.malergaarden.dk Da byggetilladelser efter den l. september skal gives af kommunen og ikke som tidligere af amtet, må vi vente med ansøgningen til dette tidspunkt. Prisen vil ligge omkring 75.000 kr., da tilslutningsafgifterne for kloak og vand alene udgør 41.000 kr., men så vil vi ved samme lejlighed få løst problemet med drikkevand på banen. Banen er så flot som aldrig før. En stor ros til greenkeeperne med Hans Jørgen Krath i spidsen, der godt hjulpet af de store regnmængder, har givet os perfekte spillebetingelser. Ærgerligt at der skulle bruges så meget tid til at retablere veje og stier, der nærmest regnede væk under de voldsomme uvej r. En fortsat god golfsæson. Jens Brendorp


GOLF i Ebeltoft rets Pro-Am Match: En dejlig dag Af Ole Boje Den store golfgud stod i perfekt opstilling pinselørdag, da Willy Jepsen med startpistolen skød en kridtstreg ind på en dybblå himmel som et synligt og hørligt tegn på, at årets Pro-Arn match i Ebeltoft Golf Clubs regi var startet. Det var andet år, klubben i Ebeltoft afviklede et sådant arrangement og et øjeblik bragte Ebeltoft på det danske golfkort Det kunne godt ligne begyndelsen til en god tradition. Sådan så det nu ikke ligefrem ud sidste år, da en ubønhørlig heldags regn trommede ned over de modige, dyngvåde go!- Dagens generalstab drøfter slagets gang. Matchlederen, Gustav Rosenkvist, havde brugt et halvt år på forberedelserne. Willy Jepsen havde brugt lige så lang tid på at samle sponsorerne sammen, så det økonomiske underlag var sikret og klubbens pro, Morten Thuen, havde stået for kontakten til de professionelle. John Gottlieb, Danica Prin t, tager et overblik over sine tropper. 6 · Nr. 60 · August 2002 fere . Men hverken sponsorer eller arrangører lod sig skræmme af sporene - og det blev belønnet. Den sidste make-up 21 professionelle spillere - hvoraf adskillige var Challenge Tour spillere - fra lige så mange jyske golfklubber var mødt frem og begyndte dagen kl. 8 med morgenmad på Holmens Kro. Men da havde Krath og Co. med vanlig energi været i sving de fire foregående timer for lige at give banen en sidste make up - og det blev der lagt mærke til. Vinder i den professionelle afdeling, Jesper Nielsen, Norddjurs Golf Klub, med en flot score på 66 slag, takkede ved frokosten på Holmens Kro på pro' ernes vegne for et veltilrettelagt arrangement og udtalte sig rosende om de trimmede fairways og flotte greens. Dagens vinder, Jesper Nielsen, Norddjurs Golf Klub, takkede på pro'ernes vegne.


GOLF i Ebeltoft Vinderholdet fra Holmens Kro drog af sted læsset Mercedes Bache-holdet blev holdmatchens nr. 2. med rige gaver efter en splendid frokost - p/l Holmens Kro. Holdet fra Kvadrat kom ind pil en flot tredjeplads. Niels O. Jørgensen blev vinder i amatørernes række. Teknisk var de sponsorerede hold sammensat af en professi onel spiller og tre udvalgte amatører, udvalgt af sponsorerne, og man spillede om en samlet præmiesum på 40.000 kr. På trods af de ideelle betingelser: sol, varme og vindstille, kneb det lidt overraskende med at få øje på begejstrede, applauderende tilskuere, men måske havde folk simpelthen travlt med pinsefrokost - og gæster. Men det var en detalje. Der var ærligt talt ikke noget, der kunne slå skår i denne dejlige dag, der sluttede med en flot ta' -selv-bord frokost på Holmens Kro, hvor præmierne blev uddelt og mange smukke ord udtalt. Pinsesolen dansede Det er sådan, det skal være, når det er godt. Og det hjalp selvfølgelig også lidt, at Vorherre - eller hvem der nu står for den afdeling - lod pinsesolen danse en hel dag før, det ellers var planlagt i kalenderen. Men det kan jo være, at han kender nogen i Ebeltoft. Sidste f!J.rs vinder hos pro'erne, Søren Rainer, Mollerup Golfklub. Nr. 60 • August 2002 • 7


GOLF i Ebeltoft Gyveldag: Så rullede de ærmerne op "Store Gyveldag" fandt sted en aprildag med det lunefulde vejrlig, måneden er kendt for - men humøret var stabilt i top hos den snes medlemmer, der havde besluttet sig til at give overkeeper Hans JørgenKrathen hånd med at holde banen, så vi kan være den bekendt. Ved samme lejlighed kunne de morgenfriske golfere så også opnå et følelsesladet gensyn med de bolde, som de i tidens løb har sendt ud i fædrelandet, helt geografisk bestemt mellem gyvelbuskene i grænseområdet mellem hul 4 og 12. Og for at komme en hæslig mistanke i forkøbet: Boldene gik altså videre til juniorafdelingen. Samtidig kunne man også støde på overraskende fund, som mere havde med tørst end golf at gøre. Arbejdsstyrken bestod som nævnt kun af en snes morgen- 8 · Nr. 60 • August 2002 duelige golfere af begge køn og sammenholdt med klubbens medlemstal var det måske nok et beskedent fremmøde, men Krath - dagens general- var ikke helt utilfreds, for som han sagde: " - antallet er såmænd meget passende. Kom der ret mange flere, var de ikke til at holde styr på og ville simpelthen rydde alt, hvad der stod op i terrænet!" Og det kan han selvfølgelig have ret i. Kurt Abilskov var en af mændene i front, for det var ham, der havde kædesaven med. Ingen faldt om af overanstrengelse og heller ikke af mangel på mad og væde. Det sørgede klubben for, da man efter en god indsats tørrede sveden af panden i klubhuset. Og så er der tid til at restituere sig til næste "gyvel commando raid" en gang til efteråret. Efterårets gyveldag Så er det snart tid til endnu et nap på banen. Vi har i baneudvalget valgt søndag den 13 . oktober med mødetid kl. 9. Mødestedet er parkeringspladsen ved klubhuset. Vi har tænkt os at få renset op i arealet fra l. green og frem mod l 7 green, så alt hvad der kan gå og kravle er velkommen. Der vil som vanligt være lidt øl samt et lettere traktement oven på anstrengelserne. Hvis man ejer en grensav, høgenæb, evt. motorsav vil det være en god ide at medbringe det. Vi ser gerne juniorerne!


GOLF i Ebeltoft Tirsdag formiddagsdamer: Ingen regn om tirsdagen Vi har indtil nu haft en virkelig god sommersæson uden regn en eneste tirsdag formiddag. Vi har været i Randers til venskabsmatch, hvor vi desværre tabte stort og mistede fadet, men den 20. august har vi returmatch mod Randers og selvom vi i skrivende stund ikke kender resultatet, er vi alle enige om at yde vores ypperste, så vi kan vinde fadet tilbage igen. Vi ønsker alle en fo rtsat god golfsæson. Britt Andersen Så er der linet op klar til start ved hul 16 ved åbningsmatchen den 2. april. Hvorfor betale uden at få noget for pengene? Nybolig Ebeltoft . Rønde Jernbanegade 3 3 8400 Ebeltoft Tlf. 8634 2111 Hovedgaden 13 8410 Rønde Tlf. 8637 3711 Se mere pd www.nybolig.dk Nr. 60 • August 2002 • 11


W. BLICHFELDT A/S Aut. VVS. BAD. KØKKEN A. Knudsensvej 1 O • 8400 Ebeltoft • TI f. 86 34 13 99 www.blichfeldt-vvs.dk · Email: post@blichfeldt-vvs.dk ERIK ANDERSEN· ADELGADE 51 8400 EBELTOFT· TLF. *a6 34 34 55 · 86 34 10 09 Besøg butikken med de mange specia 1-afdeli n ger: • Bager • Cafe • Frugt og grønt • Delikatesse • Slagter • Stort udvalg af non food - samt alle de aktuelle food varer til faste lave priser! 14 · Nr. 60 • August 2002 Varehuset i EBELTOFT Åbent hver dag- også søndag!


GOLF i Ebeltoft Nyt klubhus: Så står det der - endelig! AjO/e Boje Det er muligt, at verden tilhører den tålmodige, som italienerne mener, men mindre kan gøre det. Fra og med dette efterår tilhører et nyt, hårdt tiltrængt og længe savnet klubhus de små 600 medlemmer af Ebeltoft Golf Club, om hvem man i hvert fald trygt kan sige, at de har været overordentlige tålmodige. Det er en lang, lang historie med en masse spegede indslag, der nu er sat punktum for. En historie, der går ca. 40 år tilbage, da golf var noget, der interesserede og blev spillet af 6.000- 7.000 velaflagte mennesker i Danmark. Det var også tiden, da Hotel Hvide Hus købte jord og anlagde en golfbane med et træner-ægtepar i et hus, der også fungerede som klubhus. Det var 28 medlemmer i 1966, der startede klubben, fordi hotellet savnede aktivitet på banen. Fire år efter var medlemstallet dykket til 24. I begyndelsen af halvfjerdserne kom der mere skub på wienerbrødet, da sommerhusfolk fra Randers og Århus ikke længere gad stå i kø for at spille ni huller på deres lokale baner og i stor stil begyndte at melde sig ind i Ebeltoft Golf Club. Så skiller Hotel Hvide Hus sig af med banen i 197 5 og golfklubbens eksistens kom i perioder til at hænge i en særdeles tynd elastik, indtil medlemmer- ne i 1995 smøgede ærmerne op og tryllede de nødvendige penge op af hullerne. Lige siden har man i vinden over bakkerne kunnet høre en sagte jamrende undertone over de midlertidige containerbygninger, der hidtil har fungeret som klublivets pulserende hjerte. Det er slut nu, venner! Det er også slut med at undskylde de primitive forhold overfor gæster og fremmede spillere. Kuglen er faldet i hul. Nu ligger det der... det ny klubhus bag bakken med parkeringsplads og til næste forår puttingbane, sandbunkers og megen herlighed. Først i juli var klubben først vært for det traditionelle re j segilde for håndværkerne og et par dage senere kom turen så til medlemmerne. Ca. l 00 mødte op og formanden, Jens Brendorp, sagde et par velvalgte ord om de fortrædeligheder, man havde måttet nedkæmpe for at nå så langt. Men let var det ikke at komme til orde, for der var også masser af røde pølser - og øl. Godt 100 klubmedlemmer var mødt op, hvor formanden, Jens Brendorp, sagde nogle velvalgte ord .... og så var der pølser og øl! Nr. 60 o August 2002 o 15


Chefgreen keeperen: Efter et halvt år i jobbet vil jeg gerne takke for den meget positive modtagelse, jeg har fået som greenkeeper her i klubben. Og indrømmet - det har været en hård fødsel, men når bare barnet er velskabt, er der stor glæde og begejstring. En begejstring som jeg mener at fornemme i medlemsskaren og som helt sikkert er tilstede hos staben på Ryttergården. Al den rough! Jamen, er der grund til denne begejstring. Man skal jo heller ikke blive rørstrømsk, det gør jyder ikke. Jow, vi har nogle pæne greens, forgreens er da heller ikke værst og der er da også et par bunkers, der kan bruges - altså hvis det ikke lige var for sandet. Men al den rough! Se nu lige i går på hul 2, jeg slog et dejligt drive op over bakken, måske en anelse til venstre og så lå bolden i rough næsten ovre på 14's. fairway. Det er ligegodt for dårligt! Sådan går snakken jo på godt og ondt og bliv ved med det. For kun hvis I medlemmer engagerer jer i processen, er der håb om indflydelse, inden det er for sent. Tiltag på vej Her er så lidt at tænke over! Alt efter hvor langt økonomien og vore kræfter rækker, er der en del tiltag på vej i den kommende efter-sæson, vinter og forår. Lad os starte ved klubhuset. 16 · Nr. 60 • August 2002 GOLF i Ebeltoft En del tiltag er på vej Hans Jørgen Krat h. Her skal anlægges puttinggreen, indspilsgreen, træningsbunker og omliggende arealer. Planerne herfor er under udarbejdelse. Ligeledes skal der etableres et l. dame-tee. På hul 2 trænger vi til et nyt dame-tee og skoven på bakken til højre herfor bør delvis fældes, så der gives lys og plads til løvtræer og et nyt dame-tee. Bunkers og fairways Fairway-bunkeren på hus 4/12 skal renoveres. Fairway på hulS inden grøften skal udvides mod skovkanten og grøften have status af hazard. Hul l l er næsten færdig. Vi er dog nødt til at lave et større herre-tee bag det nuværende. På hul 17 trækkes tee tilbage mod hegnet, så hullet bliver ca. 25 meter længere og vandhullet kommer mere i spil. Forreste bunker på hul 18 rykkes mod l. tee og den bagved liggende forlænges. Bjergged er!!! Det er nogle af de større planer. Løbende over sæsonen vil der som i år blive renoveret bunkers. Og her kommer så et lille hjertesuk! Prøv næste gang I er ude at spille og har spillet hul 4 færdig at tage et kik på bunkeren på hul lO. Det ser ikke godt ud. Vi lærer alle uden undtagelse, at man entrer en bunker fra den lave side og går den samme vej ud. Og det er der en indlysende grund til. De kan (sgu) ikke holde til alle de bjerggeder, vi har her i Ebeltoft. Skal det ikke være jeres fortsæt og jeres bidrag til banen fremover at undlade at betræde bunkerkanter og påtal, hvis andre gør det. En enkelt slyngel! Til gengæld er antallet af nedslagsmærker blevet meget mindre. Der er dog en - forhåbentlig - enkelt slyngel, der har faet for vane at molestrere greens ved at hamre putteren ned i dem. Det er i skrivende stund forekommet op til 20 gange. Tilsånings-forsøg Vi har også planer om et tilsånings-forsøg på fairway, da den græstype, der er i dag, er almindelig etårigt rapgræs, som er meget lidt velegnet. I øvrigt ser det ud til at lykkes med græs til venstre for IO . green. Tak for hjælpen! En speciel tak til de meget fotogene onsdags-golfere, som har været en uvurderlig hjælp i den forbindelse. ...


GOLF i Ebeltoft Tirsdag eftermiddagsdamer: Mange gode matcher Så er første del af sæsonen gået med mange gode matcher. I juni havde vi besøg af pigerne fra Grenå. Vi spillede om den nyindstiftede pokal i venskabsmatchen. Resultatet faldt ud til Ebeltofts fordel , matchen endte 300/226. På billedet går den nye pokal på omgang og til november kan pokalen ses i det ny klubhus. I august tager vi på besøg til Norddjurslands goldklub, hvor vi afvikler venskabsmatchen og i september prøver vi den nye matchform "Gruesome", der blev omtalt i golfbladet i foråret. Jette, Lisbeth, Lotte, Elisabeth Fortsat god og hyggelig golfsæson fra os. Lad ikke regningerne stjæle din tid- overlad besværet til BetalingsService. Men det er stadig dig, der bestemmer. Er der en regning, du alligevel ikke skal betale, skal du bare sige det til din bank eller sparekasse. Nr. 60 • August 2002 • 17


Mange interesserede kom til "Åbent hus" den 14. april og det førte til en hel del prøvemedlemsskaber. Efter "skoling" og træning af klubbens pro, Morten Thuen, Gustav Rosenkvist og en række frivillige hjælpere "bestod" omkring 40, som klubbens medlemmer nu kan møde og hjælpe lidt på vej på den store bane. Det betyder meget som ny, at man føler sig velkommen i klubben. 18 · Nr. 60 · August 2002 GOLF i Ebeltoft Mange nye i klubben


Onsdags-golfere: Vi er efterhånden mange i onsdags-klubben. Helt op til 53 deltagere, har vi været. Så vi glæder os til at få det ny klubhus. Vi er begyndt at fordele holdene, så man ikke går med de samme spillere hver gang. Jeg tror de fleste synes, det er en god ide, da man derved undgår, at der bliver dannet kliker. Vi har haft Randers-klubben på besøg til pokalmatch og vi var 94 deltagere og vandt pokalen tilbage. Vi vandt med 355 point mod 327. Bagefter var på Holmens Kro, hvor Jens serverede en flot buffet. En lille bøn GOLF i Ebeltoft Vi har også spillet pokalmatch mod Grenå. 54 deltog og vi beholdte pokalen. Vi vandt med 325 point mod 314 - det synes vi, var godt gået på udebane . Onsdags-klubben har en bøn til klubbens medlemmer, med hensyn til at man ikke starter en fire-bold ud lige inden vores match, da det forsinker spillet meget. Thomas Thomsen. Stillingsannonce Faxe Cup I år har EGC haft tre hold tilmeldt Jysk Holdturnering Faxe Cup. B-, C- og D-rækken har spi llet mod Grenå, Kalø og Norddjursland - både ude- og hjemmekampe. I skrivende stund er både Cog D-holdet gået videre i turneringen. C-holdet skal spille mod Randers i Kalø og Dholdet skal spi lle mod Skive i Randers. Kvartfinalerne skal spilles den 12. august og det bliver spændende at se om holdene kan klare sig ligeså godt som sidste år. Steen Bon·egaard Når det ny klubhus står færdig til efteråret får Klubben behov for at få mere struktur på mange af de opgaver, som dagligt udføres af mange, gode frivillige . Klubbens bestyrelse forestiller sig, at vi pr. l. april 2003 har behov for at få løst bl.a. følgende opgaver mere eller mindre dagligt: D aglig drift af klubhuset: Almindeligt forekommende reparations- og vedligeholdelsesarbejder, opgaver som normalt udføres af en vicevært. Rengøring Vedligeholdelse af udenomsarealer. Dagligt tilsyn. Sekretariatsfunktion: Tømning af greenfee boks. Vedligeholdelse af opslagstavler. Handicapregulering. Medlemsregister. Assistance til greenfee-gæster. Fordeling af post til udvalg, bestyrelse m.v. Køkkenfunktion: Pasning af drikkevareautomat. l mindre omfang gøre det muligt for medlemmer og gæstespillere at købe sandwich og lign. Bestyrelsen har ikke lagt sig fast på en bestemt løsning, men vil med denne annonce undersøge blandt kl ubbens medlemmer, om der er medlemmer, som alene eller sammen er villige til at påtage sig disse opgaver. Timeantallet pr. uge forventes at blive på ca. 25 timer fra april til september. l alt har vi afsat 900 timer på årsbasis. Stillingen aflønnes med kr. l 00 pr. time + feriepenge. Ansøgning bedes venligst fremsendt til: Ebeltoft Golf Cl u b, St randgårdshøj 8 A , 8400 Ebeltoft.Att.: Jørgen Langkilde Larsen. Nr. 60 • August 2002 · 19


86 34 10 95 ijC) TISSOT SWISS WA TC HES SI NC E 1153 f] l Ring på tel efon 3 3 44 41 00 efter et ansøgningsskema til Danske M asterCard. Så er du tæt på et dansk. internati onalt kredit kort. 20 · Nr. 60 • August 2002 BRANDT-MADSEN ADVOKATFIRMA MØDERET FOR HØJESTERET Østeralle 1 O - 8400 Ebeltoft Tlf. 86 34 54 66 Fax 86 34 59 44 Rønde Hovedgaden 48 - 841 O Rønde Tlf. 86 37 21 22 - Fax 86 37 23 04 Kolind Bredgade 13 mf. - 8560 Kolind Tlf. 86 39 27 00 Ryomgård Jernbanegade 21 - 8550 Ryomgård Tlf. 86 39 53 43 Auning Århusvej 1 B - 8963 Auning Tlf. 86 48 48 44 - Fax 86 48 49 45 Risskov Vester Strandalle 54 - 8240 Risskov Tlf. 8617 42 55 - Fax 86 17 62 55 Hjemmeside: www.brandt-madsen.dk E-post: hbm@brandt-madsen.dk Danske


GOLF i Ebeltoft Torsdagsherrer - hele dagen Tilslutningen helt i top Her godt halvvejs gennem sæsonen har tilslutningen til torsdagsmatcherne været helt i top. Der spillet fem afdelinger af slagspilsmesterskabet, men de der var lukket et hul under fjerde afdeling har jeg i samråd med matchudvalgsformanden besluttet at spille fjerde afdeling om. Herom opslag på tarsdagstavlen senere. Vi spillede venskabskamp mod Grenå den 15 . maj og måtte desværre aflevere pokalen, der blev spillet om på de IO bedste scorer. Den l . august blev der spillet mod Kalø og det blev lidt af et tilløbsstykke, da der var tilmeldt !IO deltagere. Der blev spillet stabJeford og Torsdagsherrer - formiddag: der var præmier til nærmest flaget på alle par tre huller. Fredag den 23 . august skal vi på bustur til Odder Golf Klub, hvor hul 19 er sponsor. I år starter vi lidt tidligere, nemlig kl. 7 og da Jørn Lyngby har tilbudt at køre bussen, regner jeg med, at vi kommer afsted til tiden. Vi spiser morgenmad i Odder og efter golfrunden er der frokost med lidt til halsen, inden turen går tilbage til Ebeltoft. I skrivende stund ser det ikke ud til, at klubhuset bliver klar til afslutningen fredag den Il . oktober og jeg har derfor lejet Boeslum Forsamlingshus endnu engang.Til slut viljeg gerne opfordre alle herrer over 18 år til Steen B orregaard at deltage i torsdagsmatcherne, hvor man kan møde nye spillepartnere og knytte nye venskaber med andre golfentusiaster. Alle er velkomne og proportionerne står i klubhuset på torsdagsheldagsherre-tavlen. Vi ses på torsdag! Andre spilleformer giver afveksling Vi er ca. 25 på total-listen og mødes torsdage kl. 8.15 og trækker lod. Man vælger om man vil spille slagspil eller stableford. Kl. 8.30 spiller vi ud og er vi mange hold, går et par hold over til hul 16. Dette sker dog ikke i sommerferieperioden for ikke at skabe kaos ved hul l. Så går vi hellere firebolde. Vi tager imod alle mellem hep. O og 52 og gør meget ud af at hjælpe hinanden gennem banen, så mindre rutinerede føler sig godt tilpas. En gang om måneden arrangerer vi andre spilleformer så som hulspil, foursome, green- some og andre, der kan virke afvekslende. l august har vi henlagt spillet en dag til Samsø. Vores opsparede penge betaler et tilskud til turen. Vi er fire matchledere, der virker to og to, så alt bliver afviklet rimelig glat. Desuden Kurt Abildskov forsøger vi hele tiden, at alle kan medvirke i at komme med forslag og derefter i beslutningsprocessen. Vores sommersæson slutter i oktober med uddeling af præmierne for den bedste med 12 resultater i såvel slagspil som stableford. Vi kunne måske finde på at henlægge denne festforestilling til vores nye klubhus- nu ser vi. Fortsat god sommerl Nr. 60 ·August 2002 • 21


dere Flemming Schiitt og Ole Olesen begge med 69 slag. I C-rækken kom Hermann de Groot hjem med 39 point og fik førstepladsen, efterfulgt af Jørgen Langkilde med 3 7 point. Endvidere Tine Jensen, Thorkild Hornum, Chr. Mouritzen og Henning Andersen - alle med 35 point. I D-rækken var der præmier til fire spillere med Egon Degn på førstepladsen med 38 point. Dernæst Bettie Brendorp, 34 p., Kirsten Jensen, 33 p. og Ellis Højgaard Nielsen med 31 point. Martin Godsk ledede afviklingen af denne match. Danske Bank Match: Som tilfældet var sidste år deltog igen 116 spillere i Dansk Bank match, som under ledelse af Poul Svendsen blev afviklet den 5. maj. Traditionen tro blev der spillet en Texas Scramble. Af de 29 deltagende hold bestod vinderholdet af Stig Andersen, Kamma Johansen, Bjarno Sørensen og Jørgen Danielsen med 59 112 netto. På andenpladsen kom Niels Hansen, Lars P. Jørgensen, Hanne Tylen og Margit Bisgaard også med 59 1/2 netto. På tredjepladsen ko:? holdet bestående af Knud Eri.k Degn, Peter Mårslet, Lene Nørbæk og Herhar vi vinderne i A- og Brækken. Med matchens sponsor, Peer Thomsen, yderst til venstre har vi vinderne i CogD-rækken. GOLF i Ebeltoft 116 i en Texas Scrarnble Villy Kristensen med 60 112 netto. Holdet bestående af Klaus Sunesen, Flemming Schiitt, Rita Thomsen og Gert Stegger kom med 61 netto ind på en fjerdeplads. Femtepladsen tog holdet med Marchel Dw1ai, Poul Byriel, Gerda Vorre og Egon Degn sig af også med 61 netto. Ligeledes med 61 netto kom holdet med Peter Nørkjær, Britt Andersen, Lars Gernyx og Jørn Mølenberg på en sjetteplads og endelig på syvendepladsen med 62 netto kom holdet med Kim Egefjord, Søsse Thomasen, Lis Pri.md.ah\ og Er\ing Kristensen. Der var som sædvanlig pæne præmier til de syv vinderhold - og nærmest flaget kom Kamma Johansen og Poul E. Nielsen. Nr. 60 • August 2002 • 23


Canon Match: Det var en dejlig solrig forsommerdag med en let sydøstlig vind, da 99 spillere den 26. maj tørnede ud på Canon-matchen, som blev spillet i fire rækker, hvor A- og B-rækken spillede slagspil og C- og D-rækken spillede stableford. I A-rækken var der fem vindere med Klaus Sunesen på førstepladsen med 65 slag netto. Finn Rasmussen på andenpladsen med 69 slag netto og GOLF i Ebeltoft 18 præmier til vinderne derefter Kenneth Brændgaard, 70 slag, Lars Godrim, 73 slag og Martin Godsk, 74 slag. I B-rækken var der præmier til seks spi llere med Knud Randrup på førstepladsen med 64 slag netto efterfulgt af Inger Lundbergh, 69 slag, Jeppe Hougaard, 771 slag, Lars P. Jørgensen, 72 slag, Inge-Lise Hjortstrøm, 73 slag og Gorm Rensch Nielsen, 74 slag. I C-rækken var der præmier Vintergolf: Sluttede med en cross country Texas seramb/e Afslutningen på vintergolf for sæsonen 200 l - 2002 fandt sted den 23 . marts, hvor vi spillede en cross country Texas scramble. Vindende hold blev Klaus Sunesen, Ove Kjær Petersen, John Madsen og Aage Svejstrup. Andenpladsen gik til Thomas Vesterskov, Poul Erik Andersen, Henning Andresen og Jørgen Langkilde Larsen. På tredjepladsen kom Gustav Ro- senkvist, Mads Kordt, Jørgen Krølner og Bjarno Sørensen. Endelig kom Jens Brendorp, Ingvard Christensen, Niels Jørgensen og Ellis Holm Nielsen ind på en fjerdeplads. Som punktum på sæsonen havde vi en festlig sammenkomst på Holmens Kro, hvor præmieuddelingen fandt sted. Forhåbentlig bliver der mange varme, solrige sommer- og efterårsdage endnu, inden vi til fire spillere med Gert S. Jensen på førstepladsen med 38 point, Egon Degn, 36 p. , Thorkild Hornum, 35 p. og Rita Thomsen ligeledes med 35 point. Tre præmier blev det til i Drækken med Thomas Vendelboe på førstepladsen med 41 point, Ulla Degn, 36 p. og Mikkel H. , 35 p. Matchen blev afviklet under ledelse af Teddy Petersen. den 19. oktober igen starter op med vintergolf om lørdagen. Vi vi l dog allerede nu meddele, at deltagere med familiære relationer godt kan deltage i matcherne i den kommende sæson, uden at de nødvendigvis har "Neutral" markør med. Fortsat god sommergolf og på gensyn den 19. oktober. Ole Olesen Nr. 60 · August 2002 · 25


RyderCup på B e/fry-banen 26 · Nr. 60 · August 2002 GOLF i Ebeltoft På den legendariske Belfry-bane afvikles Ryder Cup den 27. - 29. september. I skrivende stund er der endnu bi lletter at få. Der er stor prestige for spillerne i at spille med og matcherne har været uhyggeligt spændende siden 1985, da europæerne endelig brød amerikanernes dominans. Man skal til tegnebogen for at overværeRyder Cup. 300 kr. koster det for de første to træningsdage og de to første tu rneringsdage koster 700 kr. Et seks dages pas koster 2.300 kr. Billetter kan bestilles på tlf. nr. 44 1782 7419 57. all a VIN, OST, FRUGT, GRØNT & DELIKA TESS E Nørrebakke 8, 8400 Ebeltoft. Tlf. 86 34 43 31 IL RISTORANTE ftffiN f italiensk oplevelse! Åben hele året Nytorv 1 . 8400 Ebeltoft Tlf. 86 34 61 62 . Fax 86 34 00 62 -- Tøj til enhver alder-- -- Tøj til enhver lejlighed -- »Husk« -- Klæder skaber folk -- MODEHJIIRNET IERNBANEGADE 14 . 8400 EBELTOFT TLF. 86 34 lO Ol Kro Restaurant Selskabslokaler Diner transportable Ærl ig mad ·.


Debatindlæg: I golfreglernes afsnit om etikette og hensynet ti l spillere står der: Ingen må bevæge sig, tale eller stå tæt ved eller direkte bag bolden eller hullet, når en spiller er i færd med at adressere bolden eller slå. Det er en vigtig regel, når der skal spilles ud fra første tee, specielt når der spilles match. Det er dog ikke en regel, der synes at holdes i hævd i Ebeltoft GolfClub. Tee-stedet er samlingspunk- GOLF i Ebeltoft Festen på første tee! tet - startstedet. De glade matchdeltagere samler sig omkring tee-stedet. Man skal jo møde mindst et kvarter før, det er ens egen starttid og ingen har lyst til at komme for sent. Så kan spillerne, der skal slå ud senere, snakke på hyggelig vis. De fleste har jo haft oplevelser på banen, som de gerne lige vil fortælle andre om, inden spi llet begynder for dem. Det synes som om, der er mange, der holder gummerne varme, Slip rattet og slap af ... før de selv skal spille ved at lade munden løbe. Man kan også tage en lille travetur rundt om tee-stedet. Alle vil jo også gerne hjælpe med at se efter den bold, der skal slås, også selv om man ikke er på den samme bold. Nogen synes ligefrem, at det er en sport at se, hvor mange der kan stå på tee-stedet samtidig med at en spiller slår ud. Man kan også gå lidt foran tee-stedet til venstre og træne EN GENVEJ l DANMARK Med hurtigfærge: Odden-Ebeltoft 45 min. - Odden-Arhus 65 min. Med kombifærge: Kalundborg-Arhus 2 t. 40 min. Nr. 60 · August 2002 • 29


sit eget spil med korte jern. Det er en god måde at få tiden til at gå og varme op på, indtil man selv skal spille ud . Kan man ikke finde på andet at få tiden til at gå med, kan man gå frem på fairway og være for-caddie fo r den, der skal slå. Spi lleren behøver ikke selv at bede derom. Vi er all e så hj ælpsomme! Når så spilleren - måske på grund af uroen - slår en skæver!, så husker vi at være høflige og sige noget pænt eller blot: "Vi kan se den!" For at deltage i denne høfli ghedsurlveksling behøver man heldigvis heller ikke at spille på samme bold. Når man nu alligevel snakker og går lidt omkring, så 30 · Nr. 60 • August 2002 GOLF i Ebeltoft kan man jo lige så godt være høfl ig. Tror I ikke, at det ville være en god ide, om vi holdt vores kæft, stod stille og holdt os langt væk fra tee-stedet, når det ikke er vores tur? Har du det ikke bedst, når du skal spille ud, hvis andre ful gte den klare og let forståelige etiketteregel i golfens vedtægter. Med venlig hilsen og god tur! Jørgen Krølner Åbningstider: Alle hverdage Lørdag Søndag 10.00-21.00 11 .00-21.00 12.00-21.00 Nørrealle 1 - 8400 Ebeltoft Telefon 8634 1 045 Overfor festpladsens parkeringsplads Af pladshensyn har redaktionen desværre været nødt til at udskyde et læserindlæg fra Niels Albertsen til næste nr. af "Golf i Ebeltoft" og af samme grund har det været nødvendigt at udskyde tre matcher: United2Help, Kvadrat Match og Marathon Golf.


Mange muligheder med Når det passer dig kan du .... • betale regninger • få overblik over alle dine konti, depoter og depotværdier • købe og sælge aktier og obligationer • få løbende kursinformation om værdipapirer • bestille reisevaluta • via internettet skrive direkte til din kunderådgiver • og meget mere OP TI KEREN l EBELTOFT Du skal kunne: • se langt for at følge din bolds landing • se bolden skarpt ved tee-off og putning • se skarpt når du udfylder dit scorekort Har du problemer med briller og regnvejr? • Prøv kontaktlinser til sports brug, så ser du klart også når det regner. Vi har de specielle golfsolbriller fra Callaway, Ray Ban og de nye smarte fra Oakley. Kom ind til de professionelle optikere og få kontrolleret dit syn. Vi koncentrerer os om de optimale synsløsninger. Charlotte Breth Rolner · Autoriseret optiker og kontaktlinseoptiker Melgade 6o · 8400 Ebeltoft · Tlf. 86 34 56 70 Nr. 60 ·August 2002 • 31

More magazines by this user
Similar magazines