26.07.2013 Views

Slides fra fyraftensmøde november 2012 - Sundhed.dk

Slides fra fyraftensmøde november 2012 - Sundhed.dk

Slides fra fyraftensmøde november 2012 - Sundhed.dk

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

FAGLIGE YDELSER<br />

2013


Formål<br />

Alle i sundhedsvæsenet anvender samme<br />

ydelser<br />

Trække statistik<br />

Monitorering


Nye ydelser<br />

Ydelsesbeskrivelsen er ændret – ikke selve<br />

ydelsen<br />

Benævnelsen er ændret<br />

Beskrivelsen er ændret<br />

Ydelserne er blevet mere nuanceret - for det<br />

meste<br />

Ydelserne ændrer kode <strong>fra</strong> 1010 – 1020 til<br />

1021 - 1042


Undersøgelse<br />

Fysioterapeutisk vurdering eller<br />

undersøgelse (1021)<br />

Anamnese<br />

Almene test


Information og Vejledning<br />

Afløses af 5 forskellige ydelser<br />

1022 hovedindholdet er pædagogisk<br />

1023 Kontekstspecifik ADL træning<br />

1024 træning af kognitiv/intellektuel funktion<br />

1025 Rådgivning erhvervsaktivitet<br />

1026 Forebyggelsessamtaler og -<br />

interventioner


Generelle pædagogiske<br />

interventioner (1022)<br />

Motivering<br />

Afledning<br />

Supervisering<br />

Oplæring af pårørende<br />

Rådgivning af pårørende<br />

Rådgivning af anden behandler


Færdighedstræning i ADL (1023)<br />

Indøvning af basale færdigheder<br />

Kompensationstræning ved basale færdigh.<br />

Vedligeholdelse af basale færdigheder<br />

Indøvning af udadvendte aktiviteter<br />

Kompensation for tabt funktion af udadv. akt.<br />

Træning af problemløsning i ADL


Træning af kognitive og<br />

intellektuelle funktioner (1024)<br />

Aktivitetstræning af:<br />

Initiativ<br />

Hukommelse<br />

Koncentration<br />

Struktureringsevne<br />

Kropsopfattelse<br />

Sprog<br />

Rumopfattelse<br />

Perception, gnose og praksi


Rådgivning vedr.<br />

erhvervsaktivitet (1025)<br />

Fremtidigt erhverv<br />

Individuel forebyggelse<br />

Bevarelse af tilknytning til arbejdsmarkedet<br />

Erhvervsaktivitet, herunder afprøvning af<br />

hjælpemidler


Forebyggelsessamtaler /særlige<br />

forebyggelsesintervent.(1026)<br />

Samtaler vedr. en risikoadfærd<br />

Interventioner vedr. en risikoadfærd


Biomekanisk bevægeterapi<br />

Biomekanisk bevægelsesterapi (1027)<br />

Intervention i relation til mavetarmkanalen<br />

(1028)


Biomekanisk bevægelsesterapi<br />

(1027)<br />

• Konditionstræning<br />

• Mobilitetstræning<br />

• Strækninger ved aktiv udspændning af væv<br />

• Styrketræning<br />

• Udholdenhedstræning<br />

• Cirkulationstræning<br />

• Vedligeholdelsestræning ved<br />

immobilisering


Intervention i relation til<br />

mavetarmkanalen (1028)<br />

• Colonmassage<br />

• Bækkenbundstræning<br />

• Behandling og træning af bækkenbund


Neurofysioterapi<br />

Neuromuskulær bevægelsesterapi (1029)<br />

Aktivitetstræning af fysisk funktion (1030)


Neuromuskulær<br />

bevægelsesterapi (1029)<br />

Grundmotorisk træning af basisfunktioner<br />

Træning af posturalitet og balance<br />

Facilitering<br />

Kognition<br />

Kontrakturprofylakse<br />

Koordinationstræning<br />

Motorisk kontrol<br />

Tonusregulering


Aktivitetstræning af fysisk<br />

funktion (1030)<br />

Generel fysisk funktion v. aktivitet<br />

Vedligeholdelse af samme<br />

Sanseintegrationstræning v. aktivitet<br />

Sansetræning v. aktivitet<br />

Tonusnormalisering v. aktivitet<br />

Balancetræning v. aktivitet<br />

Ledbevægelighed v. aktivitet<br />

Arvævsbehandling v. aktivitet


Aktivitetstræning af fysisk<br />

funktion (1030) fortsat<br />

Kontrakturbehandling<br />

Krafttræning v. aktivitet<br />

Udholdenhedstræning v. aktivitet<br />

Koordinationstræning v. aktivitet


Psykomotorisk bevægelsesterapi<br />

Psykomotorisk bevægelsesterapi (1031)<br />

Træning af kropsbevidsthed<br />

Træning af kropslige funktioner<br />

Træning af bevægelsesfærdigheder og<br />

handlemuligheder<br />

Manuel terapi med henblik på kropsopfattelse


ADL-funktionstræning<br />

Funktionstræning - både med og uden<br />

hjælpemidler (1032)<br />

Træning i relation til forflytning<br />

Funktionstræning i relation til lejring<br />

Funktionstræning af overekstremitet<br />

Funktionstræning i brug af hjælpemidler


Kompenserende behandling<br />

Behandling med proteser, ortoser og<br />

ortopædisk fodtøj (1033)<br />

Kompenserende behandling med<br />

hjælpemidler, redskaber og boligændringer<br />

(1034)


Behandling med proteser,<br />

ortoser og ortop. fodtøj (1033)<br />

Træning med proteser, ortoser og ortopædisk<br />

fodtøj<br />

Behandling med halskrave<br />

Korsetbehandling


Kompenserende behandling med<br />

hjælpemidler, redskaber og<br />

boligændringer (1034)<br />

Fremstilling af hjælpemidler til kompenserende<br />

behandling<br />

Tilpasning og afprøvning<br />

Tilpasset værktøj<br />

Fremstilling af værktøj<br />

Tilpasning og afprøvning af værktøj<br />

Planlægning af boligændringer med bruger


Lungefysioterapi<br />

Intervention ved behandling af<br />

respirationslidelser (1035)<br />

Lungeterapi og anden respirationsbehandling<br />

Lungeterapi inkl. alle former for<br />

maskebehandling


Ødembehandling<br />

Ødembehandling og ødemprofylakse<br />

(1036)<br />

Lymfødembehandling (1037)


Ødembehandling og<br />

ødemprofylakse (1036)<br />

Ødembehandling ved elevation<br />

Ødembehandling ved kompression og aktivitet<br />

Ødembehandling ved manuel terapi


Lymfødembehandling (1037)<br />

Drænage ved lymfeødembehandling<br />

Hudpleje ved lymfeødembehandling<br />

Bandagering ved lymfeødembehandling


Manuel behandling<br />

Manuel terapi inkl. bløddelsbehandling og<br />

ledmobilisering (1038)<br />

Bløddelsbehandling ved manuel terapi<br />

Ledmobilisering<br />

Manipulation af columna og led<br />

Manuel udspændingsbehandling<br />

Neuroreflektorisk behandling


Apparaturbehandling<br />

Afløses af 4 ydelser:<br />

Apparaturbehandling af lidelser i<br />

bevægeapparatet (1039)<br />

Nervestimulation, blokade og<br />

smertebehandling (1040)<br />

Termoterapi ved lidelser i bevægeapparatet<br />

(1041)<br />

Inkontinensbehandling (1042)


Apparaturbehandling af lidelser i<br />

bevægeapparatet (1039)<br />

Elektroterapi<br />

Indøvelses af muskelkontrol ved bio-feedback<br />

Mekanisk bevægeterapi<br />

Behandling med trykbandager


Nervestimulation, blokade og<br />

smertebehandling (1040)<br />

smertebehandling


Termoterapi ved lidelser i<br />

bevægeapparatet (1041)<br />

Behandling med ispakninger<br />

Behandling med kolde pakninger<br />

Behandling med varme pakninger<br />

Behandling med paraffinbade


Inkontinensbehandling (1042)<br />

El-stimulationsbehandling ved inkontinens<br />

Træning ved inkontinens

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!