CELLEBIOLOGI

gundlach.eu

CELLEBIOLOGI

2del 13/02/07 14:06 Side 57

Evolutionsteori

CELLEBIOLOGI

Vi udforsker Mars for måske at finde svar på spørgsmålet om livets oprindelse og vi har kortlagt menneskets genom for måske at kunne

finde udviklingen fra menneskeabe til menneske. Rundt om i verdenen bliver der fundet fossiler, som bruges til at belyse udviklingen af mennesket.

Kranier spiller en vigtig rolle i forståelsen af denne udvikling. Det endelig produkt er mennesket, og udgangspunktet er menneskeaberne,

og for hvert nyt fund, som gøres, bliver der blotlagt lidt mere viden om den mellemliggende udvikling. Viden om dna og udviklingen

af dna giver mulighed for at placere de forskellige led i forhold til hinanden.

Som led i den moderne undervisning om evolutionen vil vores rekonstruerede kranier give et godt indblik i menneskets evolution. Prøv selv

at se forskellene mellem de forskellige kranier – Hvilke karaktertræk er fælles, og hvilke er forskellige ?

NU I FORBEDRET KVALITET

59.14.11

Chimpanse

Kranie af hunchimpanse . . . . . . 1.104,00

59.14.60

Sinanthropus

Homo erectus pekinensis. Alder: 400.000 år.

findested: Tæt ved Peking. Fundet i 1928

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .781,00

59.14.65

Oldoway H5

Australopithecus boisei. Alder: 1.750.000

år, findested Østafrika. Fundet i 1959

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781,00

59.14.64

Rhodesier (Broken Hill)

Homo erectus rhodesiensis. Alder: 40.000

år, findested: Nord-vest Rhodesia. Fundet i

1921 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781,00

59.14.61

Neanderthal

Homo sapiens neanderthalensis. Alder: 35-

40.000 år, (La Chapelle aux Saints), findested:

Sydfrankrig. Fundet i 1908 . . 781,00

59.14.62

Homo sapiens sapiens

(Cro Magnon). Alder: 20-30.000 år, findested:

Sydfrankrig. Fundet i 1868 . 781,00

59.14.63

Homo sapiens praesapiens

Rekonstruktion (Steinheim). Alder: 200.000

år, findested: Tæt ved Stuttgart. Fundet i 1933

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781,00

86 94 13 88 - www.gundlach.eu 57

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


2del 13/02/07 14:06 Side 58

CELLEBIOLOGI

Modeller

Modeller af molekyler, dna og kromosomer

er vigtige i undervisningen

i genetik. Det gør de svært tilgængelige

informationer sjovere,

og eleverne opnår en større forståelse

gennem praktiske erfaringer.

Mere praktisk inspireret undervisningsmateriale

følger på siderne

umiddelbart efter.

59.15.91

59.15.91

Molekylebyggesæt I

Til konstruktioner af nogle organiske forbindelser

f.eks. alkohol, benzin, glukose, C-vitamin,

nikotin m.fl.

Indeholder: 20 H-atomer, 12 C-atomer, 6

halogen-atomer, 7 O-atomer, 2 N-atomer, 1

S-atom og 62 forbindelsesled. Leveres i plastæske

med vejledning . . . . . . . . . .328,00

59.15.92

Molekylebyggesæt II

Til konstruktion af de fleste organiske forbindelser,

herunder alkoholer, aminosyre, sukker,

plaststoffer m.fl.

Indeholder: 40 H-atomer, 12 O-atomer, 38

C-atomer, 4 N-atomer, 2 S-atomer, 4 P-atomer,

8 CI-atomer, 3 metalatomer og 140 forbindelsesled

i forskellige længder. Leveres i

plastæske med vejledning . . . . . . 630,00

59.15.93

Molekylebyggesæt III

Dette store sæt giver mulighed for konstruktion

af bl.a. aminosyrer, monosakkarider, disakkarider,

polysakkarider, fedtsyrer, glycerin, proteiner,

nukleinsyrer m.fl. Sættet består af 252

atomkugler og 100 korte bindeled som leveres

i to praktiske æsker . . . . . . .1.165,00

58 – alle priser er ekskl. moms

59.20.00

59.20.00

Kromosomer

Demonstrationssæt af menneskets kromosomer (ca. 4.400x). Sættet består af en transparent

plade, hvor de blå og røde kromosomer kan sættes og en opbevaringsboks. Pladen kan

anbringes på en OH-projektor.

Viser bl.a. kromosomernes deling v. mitose og meiose og kromosomernes kombinationsmuligheder

ved befrugtning. Derudover kan de kromosomale anormaliteter ved Turner, Klinefelter

syndrom, mongolisme (trisome 21) vises.

Begge kromosomfarver består af kromosomer med både 1 og 2 kromatider: 23 kromosomer,

1 ekstra X, 1 Y, 1 ekstra kromosom 21 og 1 translokation. Dog medfølger der ikke et ekstra

X-kromosom og kromosom 21 med 1 kromatid.

Der medfølger vejledning på dansk med eksempler og forslag til øvelser. Niveau: Gymnasium

o.lign. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205,00

59.15.87

59.15.87

Simulationsapparat

Til efterprøvning af Mendels love. Består af 4

plastbeholdere med påmonterede klare lukkede

plastrør. Når simulationsapparatet rystes,

falder kuglerne i forskellige kombinationer ned

i de gennemsigtige plastrør, hvor de kan ses

og tælles før resultatet noteres ned. Eleverne

gør hurtigt mange observationer. Af mulige

genetiske forsøg kan nævnes sandsynligheden

for: Blå eller brune øjne? Dreng eller

pige? Leveres med forsøgsbeskrivelse på

svensk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485,00

59.15.82

59.15.82

Nukleinsyrebyggesæt

Byg dna-modellen selv og prøv at lave transskription

af dna til rna og replikation af dna til

dna. Sættet består af farvede byggeelementer

(Phosphoribose, purin- og pyrimidinbaser) til

opbygning af dna og rna . . . . . 2.378,00

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


2del 13/02/07 14:06 Side 59

59.09.20

Mitose model

God og illustrativ model af 9 stadier i en celledeling:

Interfase, profase, tidlig prometafase,

sen prometafase, metafase, tidlig anafase,

sen anafase, telofase og cytokinese. De

8 stadier kan demonstreres samlet på den

medfølgende plade eller anbringes enkeltvis

vha. de indbyggede magneter. Pladen er 40

x 60 cm. Hver stadie-model er 15 x 11 cm.

Indeholder vejledning med illustrationer og forklaringer

på engelsk samt stregtegning til

kopiering af de 8 stadier . . . . . 2.042,00

62.03.47 Øk/Lu

Mitose

Planche som illustrerer 9 stadier i en mitose.

Svarer til ovenstående model. Format:

84x118 cm.

Økonomimontering . . . . . . . . . . . 227,00

Luksusmontering . . . . . . . . . . . . . 695,00

62.03.47

59.09.20

NB!

Ved bestilling af plancherne

sættes Øk. eller Lu. efter

bestillingsnummer, alt efter

hvilken montering

der ønskes. Luksusmontering

indebærer lærred med

forstærket kant.

Beskrivelse af monteringsformer

se side 34.

62.03.48 Øk/Lu

Meiose

Planche som illustrerer 10 stadier i en meiose.

Format: 84x118 cm.

Økonomimontering . . . . . . . . . . . 227,00

Luksusmontering . . . . . . . . . . . . . 695,00

62.03.48

CELLEBIOLOGI

59.09.22

Meiose model

Svarer til 59.09.20, men denne viser 10 stadier

i meiotisk celledeling: Interfase, profase I

(leptotene), profase I (zygotene og pachytene),

profase I (diplotene), profase I (diakinese),

metafase I, anafase I, telofase I (cytokinese,

interkinese, profase II og metafase II),

anafase II og telofase II + cytokinese II.

Leveres med plade 40x60 cm . . 2.310,00

59.09.22

59.20.05

Mitose & Meiose, modelsæt

Denne model kan anvendes til at illustrere

begreber som nedarvning, kønsbestemmelse,

kromosomale abnormaliteter, mitose, meiose

m.m. Vha. modellens magnetiske kromosomer/

kromatider kan f.eks. de forskellige

udviklingsfaser i mitose og meiose hurtigt

vises. Modellen kan bruges i både til klasseundervisning

og til gruppearbejde med elever.

Leveres med 3 magnetiske ark med fortrykte

figurer, som skal klippes ud før brug: 1 rødt

ark med 3 forskellige størrelse kromosomer

med 2 kromatider og 1 kromosom med 3 kromatider

og decentralt centromer. Det samme

findes på 1 blåt ark. Det sidste ark er grønt og

indeholder elementer til plasmamebranen.

Leveres uden magnetisk plade . . . .298,00

20.10.12

Magnetplade

Kan anvendes til 59.20.05 og

20.10.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 489,00

86 94 13 88 - www.gundlach.eu 59

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


2del 13/02/07 14:07 Side 60

CELLEBIOLOGI

59.15.84

59.15.86

Mini RNA

Modellen kan bruges til at vise strukturen af

rna samt vise dannelsen af rna ud fra dna.

Mini RNA kan monteres på dna sættene eller

man kan bygge en RNA model alene. Mini

RNA består af 12 basepar: 3 uracil (U) (orange),

3 adenin (A) (blå), 3 guanin (G) (grøn)

og 3 cytosin (C) (gul).

Der medfølger også deoxyribose (rødbrun) og

fosfat (lilla). . . . . . . . . . . . . . . . . 215,00

59.20.10

Replikation, transkription og

translation af dna

Modellen viser replikation, transkription og

translation af dna til protein. Den består af en

metalplade med skinner og 5 magnetiske plader

i forskellige farver som symboliserer både

amonisyrer og proteiner. På den første skinne

sættes dna-sekvensen som skal replikeres.

Replika sættes i skinne to så de svarer til hinanden.

I skinne tre sættes den tilsvarende

mRNA sekvens og til sidst oversættes denne til

proteiner som sidder i den nederste skinne. På

den måde kan eleverne på en overskuelig

måde se hele processen fra dna til protein.

Leveres med dansk vejledning . . .1.739,00

MiniDNA og miniRNA

modelsæt

59.15.84

MiniDNA – 22 lag

Denne dnamodel gør det lettere at studere

dobbelthelixstrukturen. Modellen indeholder

22 basepar bestående af: 11 thymin (T)

(orange), 11 adenin (A) (blå), 11 guanin (G),

(grøn) og 11 cytosin (C) (gul). Deoxyribose

(rød) og fosfat (lilla) medfølger også. Den kan

monteres på en holder med fod og top. Den

kan samles uden holder og bredes fladt ud.

1cm= 2 Ångstrøm. Basedele er udformet, så

kun de korresponderende baser kan sættes

sammen, dvs. T passer til A og C passer

til G. 44 x 11 cm . . . . . . . . . . . 625,00

59.15.85

MiniDNA – 12 lag

Som 59.15.84 men med 12 basepar: 6 thymin

(T), 6 adenin (A), 6 guanin (G) og 6 cytosin

(C) i hver deres farver. Sidekæderne består

af deoxyribose (rød) og fosfat (lilla), som også

kan skilles ad. Leveres med holder og

fod 24 x 11 cm . . . . . . . . . . . .. 355,00

60 – alle priser er ekskl. moms

59.15.86

59.15.85

59.20.10

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


2del 13/02/07 14:07 Side 61

Bananfluer

Bananfluer har den egenskab, at

de hurtigt formerer sig ved gunstige

betingelser og derfor er ideelle til

genetiske forsøg.

Bananfluer (Drosophila)

Rekvireres på Århus Universitet, Drosophila

Laboratoriet, Genetisk Afdeling, Institut for

Genetik og Økologi, Ny Munkegade, 8000

Århus C. (Kun skriftlig henvendelse.)

15.02.64

15.02.64

Bananflueglas

Præparatglas med flad bund. 100 x 24 mm.

Æske med 50 stk. . . . . . . . . . . . 110,00

25.04.81

Propper, bananflueglas

Fremstillet i skumgummi.

Pk. m. 50 stk. . . . . . . . . . . . . . . . 89,00

Bananfluefoder

Kilde: Eigil Holm,

“Arveligheds- og udviklingslære”.

Vand: 1000 ml.

Agar (29.01.54): 15 g.

Sukker: 60 g.

Tørgær: 100 ml.

Bananflue

Metylparaoxybenzoat (29.06.19)

1,2 g.

18.01.73

Stativ

Til bananflueglas . . . . . . . . . . . . 103,00

29.01.54

Agar

50 g, neutral. Udfra ovenstående opskrift rækker

50 g til 3,5 l færdig foderblanding til

bananfluer.

Leveres i praktisk pulverglas . . . . . .165,00

29.06.19

Metylparaoxybenzoat

10 g, rækker til ca. 8 l færdig foderblanding

til bananfluer . . . . . . . . . . . . . . . . 41,00

CELLEBIOLOGI

21.02.40

29.12.17

29.12.17

Æter

(Diethylether) 200 ml til bedøvelse af insekter/bananflue.

Til aflivning bruges eddikeæter

(29.02.04) . . . . . . . . . . . . . . . . . .28,50

21.02.40

Bedøvelsesflaske

Til bananfluer. 100 ml flaske med tragt og net

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,00

11.03.12

Pensel

Til sortering af bedøvede bananfluer 15,00

86 94 13 88 - www.gundlach.eu 61

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


2del 13/02/07 14:07 Side 62

CELLEBIOLOGI

Genetiske forsøg

Vi kan nu tilbyde et større udvalg af

gentestsæt, hvor interessante problemstillinger

behandles. Med sættene

følger indgående baggrundsoplysninger

for at underbygge

undervisningen. Nogle sæt forudsætter

elektroforesekar og -strømforsyning.

Men når denne investering

er gjort, er det kun fantasien, som

sætter grænserne for, hvad der kan

undersøges.

20.10.01

Dna-fingerprinting

En god introduktion til dna-fingerprinting og

den praktiske anvendelse i forbindelse med

retstekniske undersøgelser og faderskabssager.

Forsøget er let at lave, da de forudgående

enzymreaktioner er forberedt og dna-mønstret

kan aflæses direkte på agarosegelen.

Forsøgstid: Ca. 120 min.

Materialer: 6 grupper i gymnasiet eller lign.

uddannelser.

Udstyrskrav: Elektroforeseapparat og strømforsyning,

pipetter/mikropipetter

og vandbad.

Leveres med instruktionsbog på engelsk,

prøvematerialer m.m. . . . . . . . . . . 704,00

20.10.02

Dna-fingerprinting II

Anvendelse af restriktionsenzymer til dna-fingerprinting.

Et udvidet forsøg om anvendelse

af restriktionsenzymer til identifikationer af dna

fra ’mistænkte’. Forsøget foregiver at indeholde

dna fra mistænkte personer og fra et gerningssted.

Hvem begik forbrydelsen? Løs

mysteriet vha. restriktionsenzymer og elektroforese.

Forsøget indeholder ikke humant dna.

Forsøgstid: 140 min.

Materialer: 6 grupper

Udstyrskrav: Elektroforeseapparat og strømforsyning,

vandbad, pipetter/mikropipetter,kogeplade/mikrobølgeovn,

vægt, varmeresistente

handsker, beskyttelsesbriller, engangshandsker,

demineraliseret

vand og vejeskåle.

Leveres med instruktionsbog med baggrundsviden

på engelsk, prøvematerialer m.m

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .969,00

Husk at læse og følge

vejledningen. Anvend

sikkerhedsbriller og handsker

under forsøgene.

20.10.01

20.10.03

Restriktionsenzym, spaltning af

dna

Restriktionsenzymer genkender og spalter specifikke

steder på dobbeltstrenget dna.

Forsøget indeholder dna spaltet af forskellige

restriktionsenzymer. Ved elektroforese bliver

dna-stykkerne separerede og kan ses på agarosegelen.

Forsøget indeholder ikke humant

dna.

Forsøgstid: Ca. 120 min.

Materialer: 6 grupper

Udstyrskrav: Elektroforeseapparat og strømforsyning,pipetter/mikropipetter,

kogeplade/mikrobølgeovn,

vægt, varmeresistente handsker,

beskyttelsesbriller, engangshandsker,

demineraliseret vand og

lineal.

Leveres med instruktionsbog på engelsk, prøvematerialer

m.m. . . . . . . . . . . . .704,00

20.10.03

62 – alle priser er ekskl. moms

20.10.07

Hvordan ser

dna ud?

Celler indeholder dna.

Når videnskaben skal undersøge dna gennemgår

det en masse processer. Dette sæt

laver en simulering af processerne: Først

gøres dna enkeltstrenget vha. kemikalier

(eng.: lysis). Derefter bliver det oprenset og

opløst på ny (eng.: purification). Derefter ’rulles’

dna op på en glaspind (eng.: spooling).

Herefter kan dna’et bruges til videre studier

f.eks. i mikroskopet.

Forsøgstid: 30 min.

Materialer: 10 grupper

Udstyrskrav: Pipetter, 50 el. 100 ml målecylindre,

reagensglas, 100 ml

bægerglas, isopropylalkohol

(70%), is, demin. vand.

Leveres med kort baggrundsinformation på

engelsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . .398,00

20.10.13

Hvem havde

efterladt dna?

Dna-fingerprinting anvendes til identifikation af

individer baseret på dna-analyse. Eleverne bliver

introduceret for de basale principper inden

for dna-fingerprinting. Forsøget bruger farve

for at simulere dna-prøver. De skal finde

frem til, hvem der efterlod dna ud fra flere forskellige

dna-prøver.

Forsøgstid: 45 min

Materialer: 10 grupper

Udstyrskrav: Elektroforeseapparat og strømforsyning,

mikropipetter, kogeplade/

mikrobølgeovn, vægt,

pipettesuger, 250 ml flasker, varmeresistente

handsker, latexhandsker,

demin. vand og linealer.

Leveres med vejledning på engelsk 510,00

20.10.13

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


2del 13/02/07 14:07 Side 63

20.10.04

PCR – Polymerase chain reaction

Dette forsøg gennemgår

teknikken som

anvendes ved mange

genetiske forsøg. Introducerer

principperne

og teknikkerne ved PCR

ved simuleret forsøg. Forsøgsopstillingen indeholder

ikke humant dna.

Forsøgstid: Ca. 120 min.

Materialer: 6 grupper

Udstyrskrav: Elektroforeseapparat og strømforsyning,pipetter/mikropipetter,

kogeplade/mikrobølgeovn,

vandbad, 250 ml. flasker,

vægt, varmeresistente handsker,

beskyttelsesbriller, engangshandsker,

destilleret vand og lineal.

Leveres med instruktionsbog på engelsk, prøvematerialer

m.m. . . . . . . . . . . . .704,00

20.10.05

Kortlægning af arvelige

sygdomme

Arvelige sygdomme

hos mennesker kan skyldes

en enkelt mutation

af et nukleotid. Denne

ændring kan ændre

strukturen og dermed

funktionen af et protein. Resultatet kan blive, at

proteinet kun virker helt eller delvist. Et eksempel

på dette er seglcelle anæmi. I dette forsøg

demonstreres brugen af et restriktionsenzym,

som netop kan fremhæve forskellen mellem

normal og seglcelle anæmi.

Forsøgstid: Ca. 120 min.

Materialer: 6 grupper

Udstyrskrav: Elektroforeseapparat og strømforsyning,pipetter/mikropipetter,

kogeplade/mikrobølgeovn,

vandbad, 250 ml flasker, vægt,

varmeresistente handsker, beskyttelsesbriller,engangshandsker

og demineraliseret vand.

Leveres med instruktionsbog på engelsk, prøvematerialer

m.m. . . . . . . . . . . . . 704,00

20.10.05

20.10.08

Biologiske våben, forsøgssæt

Spredning af smitsomme

sygdomme.

I gennem tiden er anvendelsen

af våben i

forbindelse med krig

undergået en forvandling

og i dag kan de mindste organismer (virus

og bakterier) bruges som biologiske våben.

Vira og bakterier kan spredes gennem direkte

kontakt eller gennem luften (aerosoler). I dette

sæt simuleres spredningen af en infektion mellem

klassekammeraterne. Infektionen er kun

synlig i langt, UV-lys. Mønster i spredningen

nedskrives.

Forsøgstid: Ca. 30 - 45 min.

Materialer: 10 grupper

Udstyrskrav: Sikkerhedsbriller, kitler og

UV-langt lys lamper

Leveres med vejledning på

engelsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663,00

CELLEBIOLOGI

20.10.09

Forskellige celletyper hos

pattedyr

Undersøg 4 forskellige

celletyper i mikroskopet

– bindevævsceller, epitel,

makrofager og leukocyter.

Sættet er

opbygget med forudpræparerede

objektglas, som mangler farvning

for at fremhæve celleorganeller. På hvert

objektglas ligger 4 snit, et af hver celletype.

Forsøgstid: Ca. 10-15 min + efterfølgende

mikroskopering

Materialer: 6 grupper

Udstyrskrav: Mikroskoper, pincetter, latexhandsker

og demineraliseret

vand.

Leveres med vejledning og introduktion af celletyperne

på engelsk . . . . . . . . 1.071,00

20.10.09

86 94 13 88 - www.gundlach.eu 63

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


2del 13/02/07 14:19 Side 64

CELLEBIOLOGI

20.10.14

Transformation af

E.coli med pGAL

(blå koloni)

Dette forsøg giver mulighed for at arbejde

med den biologiske proces af bakteriologisk

transformation med plasmid dna. Der observeres

for en speciel fænotype. Kolonier, hvor

plasmid dna’et er indsat og virker vil blive blå.

Disse kolonier vil kun kunne vokse ved tilstedeværelse

af antibiotika, hvis plasmid dna er

indsat rigtigt.

Forsøgstid: 45 min + 5 min

Inkubation: Natten over

Materialer: 10 grupper

Udstyrskrav: Inkubationsovn, 1-2 vandbade,

kogeplade/ mikrobølgeovn,

mikropipetter (5-50 µl),

pipettesuger, markeringspenne,

varmeresistente handsker,

beskyttelsesbriller, latexhandsker

og is. Leveres med vejledning

på engelsk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .989,00

20.10.15

Transformation af

E.coli m. plasmider

med gen for fluorescens

Forsøget baserer sig på samme teori, som

20.10.14 dog med 2 forskellige plasmider

med 2 forskellige egenskaber: grøn eller blå

fluorescerende protein. Den fænotypiske forskel

kan observeres direkte, men fremtræder

tydeligt ved belysning med langt UV-lys.

Forsøgstid: 45 min + 5 min

Inkubation: Natten over

Materialer: 10 grupper

Udstyrskrav: Inkubationsovn, 1-2 vandbade,

bunsenbrænder/ kogeplade/

mikrobølgeovn, mikropipetter

(5-50 µl), pipettesuger,

markeringspenne, varmeresistente

handsker, is og langt

UV-lys. Leveres med vejledning

på engelsk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .989,00

20.10.22

Elektroforesestrømforsyning

Kompakt strømforsyning, som kan drive op til

3 elektroforeseapparater. Strømforsyningen er

forsynet med 3 udtag, så man kan tilslutte 3

elektroforeseapparater på en gang. Spændingen

kan varieres kontinuerligt ved hjælp af

en stor knap.

Strømforsyningen kan levere 250 mA ved

200 V og 125 mA ved 400 V. 4 digit LED

display gør det let at aflæse spænding og

strøm.

20.10.22

20.10.20

64 – alle priser er ekskl. moms

Strømforsyningen er forsynet med 4 mm sikkerhedsbøsninger.

Strømforsyningen er beskyttet

mod alle overbelastningssituationer inklusiv

kortslutning af udtagene.

Tekniske specifikationer:

Spænding: 0-400 V

Strøm: max. 250 mA

Effekt: max. 50 W

Opløsning: 1 V, 1 mA

Dimension: 150 x 200 x 120 mm

Vægt: 3 kg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.235,00

Strømforsyningen må ikke anvendes af elever og kun af uddannet

personale. Den kan ikke erstattes af en almindelig strømforsyning.

20.10.23

Elektroforeseapparat M6Plus

Elektroforeseapparat fra Edvotek med gelkar og kamme. Kan adskille op til 10 prøver ad gangen

afhængig af hvilken kam, der anvendes. Gelkar: 7x7 cm. Apparatet er forsynet med elektroder i

hver side og et sikkerhedslåg med sikkerhedskabler.

Anvendes sammen med elektroforesestrømforsyningen 20.10.22 . . . . . . . . . . . . . .1.800,00

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


2del 13/02/07 14:25 Side 65

20.10.20

Elektroforeseapparat

Nyudviklet elektroforeseapparat med mulighed

for at tilslutte køling ved hjælp af vandhanevand.

Elektroforeseapparatet er fremstillet af

acrylplast.

Apparatet er udstyret med tre fødder, hvoraf

de to kan indstilles, vha. skruer. Den medfølgende

libelle kan bruges til justering af apparatet,

så det står vandret.

Låget til elektroforeseapparatet er udført således,

at det ikke er muligt at komme i kontakt

med de strømførende dele, når apparatet er i

brug. Ledningerne er forsynet med sikkerhedsstik.

Der er to elektroderum til bufferopløsning,

mellem disse rum er der en klods, hvor gelen

anbringes. Denne klods er forsynet med en

fræsning, hvorpå der er limet en glasplade,

som gør det muligt at tilslutte kølevand fra

koldtvandshanen via to studser på karret.

I hvert elektroderum er der anbragt en elektrode

af platintråd.

Der medfølger et kar og 2 kamme til støbning

af gel. Når gelen skal støbes trykkes kanterne

på karret op, og en kam anbringes på det

ønskede sted. Når gelen er klar til brug fjernes

kammen og kanterne trykkes ned. Bakken

med gel anbringes på klodsen midt i elektroforeseapparatet.

Man kan også anvende færdige geler, disse

kan anbringes direkte på kølepladen i apparatet.

Der medfølger syntetisk stof, som kan

bruges som kontaktbroer.

Dimensioner af kamme: 1 kam med 8 tapper

á 8 mm. 1 kam med 13 tapper á 4 mm.

Dimension: 210 x 160 x 80 mm.

Dimension af gelkar: 100 x 90 mm

Kantens højde: 4 mm

Vægt: 1,7 kg.

Leveres med brugsvejledning samt øvelsesvejledning

om farvestoffer. . . . . . . .2.950,00

20.10.21

Gelkar med 4 mm kam

Kam med 13 tapper á 4 mm.

Dimension: 100 x 90 mm. . . . . . .262,00

20.10.23

20.10.25

Elektroforeseapparat M36

Dette elektroforeseapparat har den fordel, at

det kan køre flere geler på en gang, da der i

selve apparatet kan placeres 6 gelkamre (7x7

cm) – tilsluttet kun en strømforsyning.

Elektroforeseapparatet HexaGel er fra

Edvotek og har en platinelektrode i hver side

og et sikkerhedslåg forsynet med sikkerhedskabler.

Der medfølger 6 separate gelkamre, 6

stk. 6 tandede kamme og elektroforesekaret

med sikkerhedslåg. Som ekstraudstyr skal

anvendes en strømforsyning svarende til

20.10.22 . . . . . . . . . . . . . . . 3.650,00

20.10.25

29.10.40

Isopropanol

500 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,00

29.10.41

Tris til bufferopløsning

100 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113,00

29.10.42

EDTA-dinatrium

100 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,00

29.01.54

Agar, neutral

80 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165,00

29.01.53

Agar, neutral

200 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375,00

20.10.50

Protein Plus

Til farvning af proteiner med Coomassie

Brilliant Blue ved elektroforese, 300 ml (nok til

3 l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408,00

20.10.51

Methylen Blå Plus

Til farvning af nucleinsyre ved elektroforese,

nok til 3 l . . . . . . . . . . . . . . . . . .357,00

20.10.52

Protein farvning, InstaStain

Arkene gør det let at farve proteiner

(Coomassie Brilliant Blue) efter elektroforese,

så båndene fremstår tydeligt. På denne måde

undgår man spild af farvestoffer. Arket lægges

ovenpå gelen, hvorved farven trænger ud. 15

ark, 10x10 cm . . . . . . . . . . . . . .306,00

20.10.24

CELLEBIOLOGI

20.10.24

UV-lampe

Kan bl.a. bruges til at forevise transformation

af dna i forsøgene 20.10.14 og 20.10.15

hvor en bestemt fænotype fremtræder tydeligt

ved belysning med langt UV-lys

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,00

16.00.32

16.00.32

Beskyttelsesbriller,

UV

Briller til beskyttelse

mod UV-stråler. Fremstillet

i klar plast og

kan anvendes udenpå

almindelige briller.

Pr. par . . . 250,00

16.00.34

Varmebeskyttende handske

Et par varmeisolerende handsker udformet

som luffer, materialet tåler op til max. 400 °C

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56,50

20.10.53

Methylen Blå, InstaStain

Arkene gør det let at farve nucleinsyrer efter

elektroforese, så båndene fremstår tydeligt. På

denne måde undgår man spild af farvestoffer.

40 ark 7x7 cm . . . . . . . . . . . . . 357,00

86 94 13 88 - www.gundlach.eu 65

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


2del 13/02/07 14:25 Side 66

CELLEBIOLOGI

Det menneskelige immunsystem er

et meget kompliceret system. Det er

af allerstørste vigtighed for vores

helbred, men indgår også i overvejelserne

ved organdonation og i

brugen af biologiske våben. Kompleksiteten

kan gøre undervisningen

uoverskuelig, men vha. vores

modeller håber vi på at kunne hjælpe

til en mere praktisk tilgang til

immunologien.

20.10.11

Immunproces, modelsæt

Sættet består af 41 magnetiske figurer til at

klippe ud:1 makrofag, 2 typer antigener á 8

stk., 2 typer antistof á 7 stk. 2 typer T lymfocytter

á 3 stk. og 2 typer B lymfocytter á 2 stk.

Ved at sætte figurerne op på en magnetisk

plade, kan antistof-antigen reaktioner og processer.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .355,00

20.10.12

Magnetplade

til immunprocesmodelsæt

20.10.11

40 x 60 cm . . . . . . . . . . . . . . . 489,00

20.10.32

20.10.32

AIDS testsæt I – ELISA test

Elisa teknikken anvendes i dette sæt som en

simulering. Her testes i blod for tilstedeværelse

af antistoffer for HIV. Der anvendes ikke

humant materiale i sættet, men mælkeprotein.

Der benyttes mikrotitrerplader, hvor antigen og

antistof tilsættes. Ved positiv reaktion ses der

et farveskift. Indeholder grundig teori og vejledning

på engelsk. Forsøgstid: 60 min.

Materiale til 10 grupper.

Udstyrskrav: Varmeskab, pipetter/ mikropipetter,

vinylhandsker, sikkerhedsbriller og destilleret

vand . . . . . . . . . . . . . . . . . 1095,00

20.10.31

Kyssesyge testsæt

Elisa-teknikken anvendes i dette sæt som en

simulering. Her testes for Epstein-Barr virus

(EBV), som er den virus der forårsager kyssesyge

og overføres med spyt. Der anvendes ikke

humant materiale i sættet, men mælkeprotein.

Indeholder grundig vejledning på engelsk.

Forsøgstid: 50 min.

Sættet indeholder materialer til 10 grupper.

Udstyrskrav: Varmeskab, pipetter/ mikropipetter,

bægerglas, vinylhandsker, sikkerhedsbriller

og destilleret vand . . . . . . . . . 969,00

20.10.30

Antigen-antistof interaktion

Binding af antigen og antistof påvises ved en

hvid udfældning. Forsøgstid: 35 min og inkubation

natten over. Materiale til 10 reaktioner.

Udstyrskrav: pipetter/mikropipetter, vandbad,

tandstikker, plastbøtte med låg, husholdningsfilm,

kogeplade

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .969,00

66 – alle priser er ekskl. moms

20.10.31

20.10.11 + 12

20.10.33

Antigen, kvantitativ bestemmelse

Med dette forsøg bestemmes antigenmængden

kvantitativt. Antistoffet anbringes i gelen

som lades stivne. Antigenet anbringes i små

cirkulære brønde. Denne ”type” immunodiffusion

er meget følsom og kvantitativ. Forsøget

kan bruges til at bestemme en patients niveau

af blodproteiner. Leveres med vejledning, antigen,

antistof, agarose, petriskåle, pipetter,

huggepibe.

Opsætning af eksperimentet tager ca. 35

min. Skal inkubere natten over.

Der er materiale til 10 forsøg. . . 1.071,00

20.10.33

20.10.30

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


2del 13/02/07 14:25 Side 67

FRØ TIL GENETISKE FORSØG

Det er i dag muligt at lave forsøg til

belysning af variation og arv.

Spaltningsforholdene 3:1 og 9:3:4

fremtræder ved disse forsøg tydeligt

gennem farveforskellene grøn-gulhvid.

27.00.01

Klorofylmutanter i byg (3:1)

Indeholder de tre heterozygotiske klorofylmutanter:

Albina (hvide), Viridis (gule) og Xanta

(lysegrønne), mutationerne er recessive. Ved

spiring viser kimplanterne:

a. Forskellige klorofylmutanter i byg.

b. Enkelt-gen spaltninger.

c. Samspillet imellem arv og miljø.

Indeholder: 1 pose Albina med ca. 40 frø, 1

pose Viridis med ca. 40 frø, 1 pose Xanta

med ca. 120 frø samt dansk vejledning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330,00

27.02.91

27.02.91

Bestrålede frø

Strålingsdoser: 0 kilorad, 10 kilorad, 20 kilorad,

40 kilorad, 80 kilorad og 160 kilorad

ca. 40 frø af hver strålingsdosis. Påvirkning af

fotosyntese, ånding og stofskifte i form af nedsat

vækst ved tiltagende gammabestråling.

Ved at vælge forskellige arter kan arternes forskellige

modstandsdygtighed over for den

samme strålingsdosis iagttages.

Kromosomforandringer i spirernes rodspidser

kan ses i mikroskop. Ved dyrkning af nye

generationer kan nedarvingen af mutationerne

studeres. Leveres med dansk forsøgsvejledning.

Gammabestrålede frø er ikke radioaktive,

og forsøg med dem udgør ingen fare:

27.02.91 Sæt med alle 5

frøtyper . . . . . . . .399,00

27.02.91/1 Bygfrø . . . . . . . . . .95,00

27.02.91/2 Hvedefrø . . . . . . . .95,00

27.02.91/3 Rapsfrø . . . . . . . . .95,00

27.02.91/4 Hørfrø . . . . . . . . . .95,00

27.02.91/5 Gul sennepsfrø . . . .95,00

27.00.00

Skolefrø fra

27.00.00

To-genspaltning i byg (9:3:4)

Bygfrøene er heterozygotiske (genotype

AaBb) for to recessive ikke koblede gener.

Frøene udspalter i forholdet 9 grønne: 3 gule:

4 hvide kimplanter. Forsøget kan anvendes til

at vise:

a. To forskellige mutanttyper i byg

b. Spaltningsforholdet 3:1 for hvert af de to

recessive gener

c. Spaltningsforholdet 9:3:4 for to

recessive, ikke-koblede gener.

Pose med ca. 200 frø og vejl. . . . 339,00

27.00.30

Proteinforsøg

Lysinvarianter

hos

byg

Byg anvendes bl.a. til foder til husdyr i

Danmark. Hvilket foder, som er det bedste,

kan beskrives udfra foderets forhold mellem

kulhydrater, fedtstoffer, vitaminer og proteiner.

Foderet kan beriges med vitaminer og mineraler,

mens essentielle aminosyrer stammer fra

proteinindholdet i foderet. Det er derfor ikke

uden betydning, hvilke proteiner det indeholder.

Dette forsøg indeholder frø af 3 forskellige

fremavlede bygsorter: en normal

LYS3LYS3, heterozygotisk LYS3lys3 og homozygotisk

recessiv lys3lys3.

Der foretages i klassen en analyse af bygkerner

med hensyn til lysinindhold:

En genetisk analyse, hvor kernernes udseende

bedømmes. En kemisk analyse, hvor det påvises,

om kernerne har forøget lysinindhold eller

ej. Det er også muligt at undersøge kerneproteinerne

vha. elektroforese. Dette forsøg er

ikke et dyrkningsforsøg. Leveres med 6

bygaks og dansk vejledning . . . . . 395,00

NYHED

14.00.10

Sorteringsbakke

I hvid, slagfast plast med plan bund. Format

ca. 35 x 26 x 6 cm. Robust og stabelbar. Til

sortering af planter, smådyr m.m. på ekskursioner

og i klasselokalet . . . . . . . . . . . 19,50

CELLEBIOLOGI

27.00.16

Lyspåvirkning af Xanta,

klorofylmutanter

Forsøget indeholder 3 frøprøver af byglinien

Xanta med et recessivt gen (AABbCC).

Mutantgenerne er eksperimentelt fremkaldt

(induceret) ved bestråling i en tidligere generation,

men de fremsendte frøprøver er ikke

bestrålede. I det medfølgende skema er fremstillingsprocessen

vist for det frø, der er i frøprøven

Xanta med et muteret B-gen. A, B og

C betegner de dominante normalgener, og b

betegner det recessive Xanta-mutantgen. Hver

af de 3 prøver skal spire/gro ved henholdsvis

lys/lys, mørke/lys og mørke/mørke. Fænotyperne

observeres ved de forskellige betingelser.

Da der kun er tale et heterozygotisk genpar

(Bb) er der tale en udspaltning af et enkelt

recessivt gen (3:1). Leveres med 3x40 frø og

dansk vejledning . . . . . . . . . . . . 184,00

27.00.16

NYHED

27.00.36

Urtepotte

Plast. Diameter: 9 cm. Højde: 6,5 cm. Pakke

m. 18 stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,50

27.01.00

Vermiculite

Garanteret næringsfrit dyrkningsmedie til

dyrkningsforsøg. Udglødet.

Pose med 10 l . . . . . . . . . . . . . . . 48,00

27.01.01

Vermiculite

Pose med 100 l . . . . . . . . . . . . . 273,00

86 94 13 88 - www.gundlach.eu 67

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


2del 13/02/07 14:25 Side 68

CELLEBIOLOGI

Mikropræparater

Gode mikropræparater med gode

farvninger er vigtige for at kunne

vise opbygningen af væv og celler.

Nogle præparater kan med fordel

laves og farves selv, mens andre er

mere komplicerede. På side 76-77

vises materialer, som skal bruges,

når mikropræparater laves selv.

Nedenfor findes flere præfabrikerede

serier både botaniske, zoologiske

og blandede.

CD050

Basis mikropræparat CD-ROM

Cd-rom indeholder farvebilleder af hvert af

mikropræparaterne vist i forskellige forstørrelser

og billedudsnit fra basisserien 500 (s. 69).

Detaljerede farvetegninger og billeder af

andre præparater giver yderligere indblik.

Derudover følger en række anatomiske farvetavler,

skematiske billeder, billeder af kredsløb

og dyr og planter. Til hvert billede kan man

hente en udførlig tekstforklaring. Arbejds- og

tegneark findes til mange af billederne i A4

format til udprintning.

Tekstsprog: Engelsk og tysk.

Styresystem: Min. Windows95 /

PowerMac G4

Opløsning: 800 x 600

Udprintning: Alle billeder og tekster kan

udprintes. . . . . . . . .450,00

92.05.00

Histologi, arbejdssæt

Serie med vævspræparater fra menneske

og dyr. Serien består af 6

præparater: Skældækket epitel,

gennemsigtig brusk, kompakt knogle,

tværstribet muskelvæv, glat

muskelvæv og blodceller.

Tekst på engelsk . . . . . . 460,00

92.05.01

92.05.01

Mitose og meiose, arbejdssæt

Botaniske og zoologiske mitose og meiose

præparater, 6 stk.:

Mitose i løgrodspids, mitose i fiskeembryo,

spermatogenese i musetestikler, kæmpe

kromosomer fra spytkirtler hos Chironomus,

meiose i mikrospore moderceller hos lilje og

mitose i mikrospore moderceller hos lilje.

Tekst på engelsk . . . . . . . . . . . . . 590,00

68 – alle priser er ekskl. moms

Som noget helt nyt kan vi tilbyde medie pakkeløsninger med

mikropræparater, overheadtransparenter, arbejdsark

til hvert præparat og en udførlig vejledningsbog på engelsk.

92.05.00

92.05.02

92.05.02

Cytologi, arbejdssæt

Serie med 6 botaniske cellepræparater:

Epidermis af løg, styrkevæv i pære, stivelse

hos kartoffel, ledningsvæv i græskarstængel,

støvknap hos lilje og frugtknude hos lilje.

Tekst på engelsk . . . . . . . . . . . . .460,00

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


2del 13/02/07 14:25 Side 69

CD070

Supplement mikropræparat

CD-ROM

Denne cd-rom supplerer CD050 med andre

og mere specifikke mikropræparater. Cdrom’en

indeholder 750 billeder fordelt på en

bred vifte af bakteriologiske, botaniske, zoologiske

og parasitologiske snit samt histologiske

snit fra mennesket og pattedyr generelt.

Billederne er fordelt på 50 forskellige mikropræparater.

Systemkrav se CD050 på side

68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.348,00

For at opretholde en høj kvalitet

laves præparaterne først når der er

sket bestilling, derfor kan det

forventes en leveringstid på 10 -12

uger. Derudover varierer råmateriale

udbudet alt efter årstiden, dette kan

ligeledes have indflydelse

på leveringstiden.

Enkelte mikropræparater sælges

løst andre i færdige serier med

forskellige tema. Se de forskellige

serier på de næste sider. Løse

præparater kan ses på side 72.

Helianthus

CELLEBIOLOGI

500

Botanisk og zoologisk basisserie

Grundlæggende præparatsæt med et bredt udvalg af zoologisk og botanisk materiale. Serien

gennemgår både kromosomer, celle- og vævstyper.

Alle 25 præparater leveres i præparatæske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.035,00

Amoeba proteus Amøbe. Cellekerne, endo- og ektoplasma, fødevakuoler,

pseudofødder.

Hydra Ferskvandspolyp, hæfteorgan, krop, mund, tentakler med

nældeceller.

Lumbricus Regnorm, tarm med typhlosole, nephridier, ring- og

længdemuskellag, tværsnit.

Daphnia og Cyclops Bladfødder og vandlopper, små krebsdyr fra ferskvand.

Musca domestica Stueflue. Hoved og munddele.

Musca domestica Stueflue. Ben og fod.

Apis mellifica Honningbi. For- og bagvinger.

Pladeepithel Slimhinden (menneske). Isolerede celler, cellekerner og cytoplasma

fra mundhulen.

Tværstribet muskelvæv Muskelcellernes opbygning, tværstribning, myofibriller og

cellekerner. Længdesnit.

Knogle Kompakt. Farvning fremhæver celler, lameller og canaliculi.

Hovedbund Menneske. Hårsæk i længdesnit, fedtkirtel, overhudslag (epidermis).

Blod Menneske. Farvet for røde og hvide blodlegemer.

Bakterier Baciller, coccer, spiriller, spirochaetter fra mundhulen, gramfarvede.

Diatomeer Kiselalger. Forskellige arter.

Spirogyra Slimtråd. Trådformet koblingsalge med spiralformede kloroplaster,

ferskvand.

Mucor Knappenålsskimmel, Mug. Mycelium og sporangier.

Bladmos Stængel med blade.

Ranunculus Ranunkel. Rod hos tokimbladet plante, central stele (xylem).

Zea mays Majs. Stængel i tværsnit hos enkimbladet plante, spredte

ledningsstrenge (xylem).

Helianthus Solsikke. Stængel i tværsnit hos tokimbladet plante,

ledningsstrenge (xylem) ordnet i en cirkel.

Syringa Syren. Løvblad i tværsnit med overhud (epidermis),

palisadevæv, svampvæv og ledningsvæv.

Lilium Lilje. Støvknap i tværsnit, pollensække med modne pollenkorn.

Lilium Lilje. Frugtknude i tværsnit, frøanlæg og kimsæk.

Allium cepa Rødløg. Planteceller med cellevæg, cellekerne og cytoplasma fra

overhud (epidermis).

Allium cepa Rødløg. Længdesnit gennem rodspids, mitotiske celledelinger

forskellige trin.

86 94 13 88 - www.gundlach.eu 69

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


2del 13/02/07 14:25 Side 70

CELLEBIOLOGI

T8500-E

Mikroskopibog, serie 500

Hensigten med denne bog er at forklare og

belyse de vævsstrukturer, som kan ses i mikropræparaterne

i serie 500 m.fl. Til hvert mikropræparat

er der udarbejdet en detaljeret tegning,

hvor de enkelte bestanddele i præparatet

er nummereret. De enkelte sider er opbygget

således, at øverste halvdel viser tegningen

af et mikropræparet. Nederste halvdel giver

med henvisninger til numrene på præparatet

en forklaring på det sete. Der henvises direkte

til hvert enkelt af de 25 præparater i serie

500. Derudover indeholder bogen tegninger

og forklaringer til yderligere 150 mikropræparater,

således at der i alt gennemgås 175

mikropræparater inden for områder som f.eks.

små organismer, celledelinger, fosterudvikling

samt væv og organer fra planter, dyr og mennesker.

Mikroskopibogen er en stor hjælp for

den, som sidder og studerer et mikropræparat

i et mikroskop. Tekst: Engelsk.

175 siders hæfte . . . . . . . . . . . . 679,00

9000

9000

9000

9000

70 – alle priser er ekskl. moms

9000

Mennesket

Præparaterne er lavet af 6-8 µm tynde snit og specialfarvningerne giver en tydelig fremvisning af

vævsstrukturerne. Serien er fremstillet med fokus på høj kvalitet og stor nøjagtighed. Alle præparaterne

er fremstillet af menneskevæv.

Alle 40 præparater leveres i præparatæske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.490,00

Pladeepithel Isolerede celler

Fibrillært bindevæv

Hyalint bruskvæv Tværsnit

Knogle Kompakt, tværsnit

Tværstribede muskelceller Længdesnit

Hjertemuskelceller Tvær- og længdesnit

Arterie Tværsnit

Vene Tværsnit

Lunge Tværsnit

Blod

Milt Tværsnit

Skjoldbruskkirtel Glandula thyreoidea i tværsnit

Brissel Thymus fra barn, tværsnit

Tunge Tværsnit

Tand Tværsnit

Ørespytkirtel Glandula parotis, tværsnit

Spiserør Esophagus, tværsnit

Mavesæk Øvre del af mavesækken

Tolvfingertarm Tværsnit

Tyktarm Tværsnit

Bugspytkirtel Pancreas, tværsnit

Lever Tværsnit

Blindtarm Tværsnit

Nyrebark Tværsnit

Binyre Glandula suprarenalis, tværsnit

Æggestok Ovarium, tværsnit

Livmoderen Uterus, tværsnit

Moderkage Placenta, tværsnit

Testikel Testis, tværsnit

Bitestikel Epididymis, tværsnit

Storhjernebark Tværsnit

Lillehjerne Tværsnit

Rygmarv Tværsnit

Nervecelle Sympatisk ganglion, tværsnit

Hud Håndfladen, tværsnit

Hovedbund Hud med hår og hårsæk, tværsnit

Hovedbund Hud med hår og hårsæk, længdesnit

Nethinde Retina, tværsnit

Negleanlæg I fosterstadie, længdesnit

Mælkekirtel Tværsnit

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


2del 13/02/07 14:25 Side 71

5100

Planteceller, 12 præparater

Serie af 12 udvalgte præparater af forskellige celletyper hos plante.

Leveres i præparatæske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851,00

Overhud (Epidermis) Løg. Simple planteceller med

cellevægge, kerner og cytoplasma

Mitose (Rodspids) Løg. Celledeling i alle stadier.

Længdesnit

Meiose (Pollenmoderceller) Lilje. Profase i første

celledeling m. tynde trådformede kromosomer

Meiose (Pollenmoderceller) Lilje. Metafase og

anafase i første celledeling m. tentråde

og oprullede kromosomer

Ved Lind. Blødgjort ved som viser vedkar

(xylem) og sikar (phloem)

Sklerenkym Pære. Frugt med dødt forveddet styrkevæv. Tværsnit

Korkporer Kartoffel. Korkporer og stivelseskorn. Tværsnit

Stængel Græskar. Viser marvståler med sirørsceller, spiralformede

og ringformede karceller og sklerenkym

Endosperm (Frøhvide) Olieplante. Med aleurone korn. Tværsnit

Støvknap Lilje. Pollensække og pollen. Tværsnit

Frugtanlæg Lilje. Frøanlæg og kimsæk. Tværsnit

Zygoter Spirogyra (koblingalge). Viser koblingsstadier og dannelse

af koblingsspore (zygote)

CELLEBIOLOGI

76000

Genetik, 25 præparater

Serie af 25 udvalgte præparater af forskellige genetiske præparater. Leveres i præparatæske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.101,00

Mitose Løg. Rodspids af løg med vækstzone og mitotiske delinger i alle stadier

Pollen Guldvalmue. Støvfang med spirende pollen

Meiose Lilje. Mikrosporemoderceller,

1. celledeling: Leptoten-zygoten

Meiose Lilje. Mikrosporemoderceller,

1. celledeling: Diakinese – telofase

Meiose Lilje. Mikrosporemoderceller,

1. celledeling: Interkinese (4 stadier)

Arkegonium Jomfruhår. Hunligt, flaskeformet kønsorgan

hos mos, hvor ægget sidder i.

Arkegonium Jomfruhår. Længdesnit

Kobling Spirogyra (alge). Kobling mellem tråde m.

koblingskanaler og dannelse af zygoter

Ægudvikling Søpindsvin. Forskellige larvestadier op til

pluteus-stadiet i samme præparat

Kæmpekromosomer Dansemyggelarve. Spytkirtelvæv er farvet

for at fremhæve dna, squash-teknik

Kæmpekromosomer Dansemyggelarve. Spytkirtelvæv er

farvet for at fremhæve dna, snit

Befrugtning Spolorm. Befrugtning af æg. Snit

Pronukleus Spolorm. Hunlig og hanlig pronukleus, haploid kerne i æg- og spermceller. Snit

Kløvning Spolorm. Meiose og tidlige kløvning. Snit

Spermatogenese Krabbe. Testikel med meiose og spermatogenese. Snit

Spermatogenese Mus. Testikel med spermatogenese. Tværsnit

Follikel Kanin. Æggestok m. follikler i forskellige stadier. Længdesnit

Embryologi Fisk. Uudviklet viser mitose i dyreceller. Længdesnit

Kromosomer, kvindelige Menneske. Blod

Kromosomer, mandlige Menneske. Blod

Bananflue Vildtype

Bananflue ”Barr-eye”, mutant med bjælkeøje

Bananflue “Brown eye”, mutant med brunt øje

Bananflue “Vestigal wing”, mutant med rudimentær vinge

Bananflue ”White eye”, mutant med hvidt øje

86 94 13 88 - www.gundlach.eu 71

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


2del 13/02/07 14:25 Side 72

CELLEBIOLOGI

Genetiske enkeltpræparater

512c Blod Menneske. Farvet for røde og hvide blodlegmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,00

525d Mitose Løg. Rodspids med mitotiske celledelinger i forskellige trin. Længdesnit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,00

775g Dna I en cellekerne, farvet med Feulgenreaktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91,00

776g Dna og RNA Fikseret og farvet med methylgrøn og pyronin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91,00

777f Kæmpekromosomer Spytkirtler fra Chironomus-larven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,00

778h Metafase Kromosomer fra mennesket, kan identificeres og tælles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127,00

9026f Æggestok Menneske. Tværsnit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,00

9029f Testikel Menneske. Tværsnit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,00

As455d Sol/skyggeblad Bøg. To snit på samme præparat. Tværsnit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,00

3000

Bakterier

Sygdoms- og epidemifremkaldende arter og nedbrydning af fødevarer pga. bakterier

Alle 25 præparater leveres i præparatæske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.270,00

Staphylococcus aureus Materie fra byld, forårsager madforgiftning

Sarcina lutea Luftkim, forårsager bl.a. skarlagensfeber

Streptococcus pyogenes Materie fra byld

Streptococcus lactis (Nu: Lactococcus lactis ssp. lactis) Mælkesyrebakterie, korte kæder af kugleformede celler

Bacillus subtilis Bakterier og sporer fra hø-vand, forårsager typisk forurening af laboratorieprøver

Bacillus mycoides Mykorrhizabakterier

Bacillus anthracis Forårsager miltbrand

Myobacterium tuberculosis Forårsager tuberkulose

Corynebacterium diphteriae Forårsager difteri

Rosen-bakterier Forskellige type A Streptococcus-bakterier som forårsager hudsygdommen rosen (Erysipelas)

Rhizobium radicicola Kvælstoffikserende bakterier i rodknolde

Proteus vulgaris Forårsager forrådnelse i fødevarer

Escherichia coli Tarmbakterier

Eberthella typhi (nu: Salmonella typhi), forårsager tyfus

Salmonella paratyphi (nu: S. entiritidis type), forårsager paratyfus

Vibrio comma (nu: V. cholerae) Forårsager asiatisk kolera

Shigella dysenteriae Dysenteribakterier

Haemophilus influenzae (B.Pfeifer), forårsager bakteriefremkaldt meningitis

Spirillum volutans Findes i både fersk- og saltvand med organisk materiale

Rhodospirillum rubrum Fotosyntetiserende, rødfarvet bakterie

Clostridium botulinum Forårsager pølseforgiftning

Spirochaeta duttoni (recurrentis), (nu: Borrelia duttonii), forårsager tilbagevendende tilfælde af feber

Tandbelægning Grampositive og -negative bakterieformer, Gramfarvning

Surdej Bakterier

Ostebakterier

72 – alle priser er ekskl. moms

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


2del 13/02/07 14:25 Side 73

5000

Dyreceller, 12 præparater

Serie af 12 udvalgte præparater af forskellige cellevæv hos dyr. Leveres

i præparatæske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920,00

Pladeepithel Slimhinden (menneske). Isolerede celler m. farvede

cellekerner og cytoplasma fra mundhulen

Tværstribet Opbygning af væv i tværstribning, myofibriller og

muskelvæv cellekerner. Længdesnit

Knoglevæv Kompakt m. hyalint bruskvæv. 2 snit på samme

objektglas til sammenligning. Tværsnit

Nervefibre Isolerede, fixerede og farvede for at vise myelinskeder

og Ranvierske indsnøringer

Levervæv Salamander. Tværsnit

Nyrevæv Mus. Farvede for at vise opmagasinering i epitelcellerne.

Tværsnit

Æggestok Kat. primære, sekundære og graafske follikler.

Tværsnit

Testikler Frø. Spermatogenese: spermatogonier, spermatocyter,

spermatider og spermatozoer. Tværsnit

Mitose Salamanderlarve. Hud og andre organer viser

mitose i forskellige stadier. Tværsnit

Livmoder Heste-rundorm. Farvet for at fremhæve detaljer kromosomer

og tentråde ved meiose. Tværsnit

Kæmpekromosomer Dansemyggelarve. Spytkirtelvæv er farvet for at

fremhæve dna og viser kæmpekromosomer og kromomerer.

Kløvning Søpindsvin. Ubefrugtet og befrugtet æg viser forskellige

kløvningsstadier.

7000

Livet i en vanddråbe

Få indblik i det rige dyre- og planteliv som findes i vand

Alle 25 præparater leveres i præparatæske . . . . . . . . . . 1.050,00

Amoeba proteus Amøbe (slimdyr)

Ceratium hirundinella Furealge (panserflagellat)

Euglena Øjealge, grøn flagellat med øjeplet

Radiolarier Marine encellede organismer med

silikatskaller i flotte strukturer (Foraminifera)

Paramecium Tøffeldyr, (ciliat)

Stylonychia Ciliat

Spongilla Ferskvandssvampe med isolerede

kiselskeletspikler

Hydra Ferskvandspolyp, helt individ eller snit

7024 e

7000

Rotatoria Hjuldyr, forskellige arter

Daphnia Bladfødder (Dafnie)

Cyclops Vandloppe (Copepod)

Chironomus Dansemyggelarve

Forrådnelsesbakterier

Oscillatoria Trådformet blågrønalge

Diatomeer Kiselalger, forskellige arter

CELLEBIOLOGI

7000

Desmidiaceer Koblingsalger, forskellige arter

Spirogyra Slimtråd, trådformet koblingsalge med

spiralformede kloroplaster, ferskvand

Eudorina elegans Grønalge, kolonidannende flagellat

Cladophora Vandhår grønalge, grenede tråde danner

’buske’, cellerne indeholder mange

cellekerner

Draparnaldia Grønalge, grenede tråde som

danner buske

Microcystis Blågrønalge, danner vandblomst

Ulothrix Grønalge med båndformede kloroplaster

Oedogonium Grønalge, ugrenede tråde

Volvox Grønalge. Danner kugleformede kolonier

med flagellaterne siddende på kuglens

overflade, mindre datterkolonier kan findes

inden i kolonien

Mesotaenium Koblingsalge, danner trådformede kolonier.

86 94 13 88 - www.gundlach.eu 73

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


2del 13/02/07 14:25 Side 74

CELLEBIOLOGI

4510

Skoven

Forskellige påvirkninger af skov og træ, som kan forårsage skovdød

Alle 20 præparater leveres i præparatæske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870,00

Sund fyrrenål Tværsnit

Beskadiget fyrrenål Virkning af sur regn, tværsnit

Sund grannål Tværsnit

Beskadiget gran Skudspids, tværsnit

Sundt bøgeblad Tværsnit

Beskadiget bøgeblad Celleskader pga. svovldioxid, tværsnit

Beskadiget ahornblad Svampeangreb af Ahorn-rynkeplet (Rhytisma acerinum), følgevirkning af monokultur af Ahorn, tværsnit

Tidligt løvfald For tidlig afstødning af blad ved bladfoden forårsaget af vejsalt, længdesnit

Sundt lav Indikator for ren luft, tværsnit

Beskadiget lav Ødelagt af forurenet luft, tværsnit

Sundt ved Fra løvtræ (Bøg), tværsnit

Nedbrudt træ Snit gennem et svampeangrebet ved

Svamp Stilksporesvamp (Polyporus), snit gennem frugtlegeme

Rodknold Fra elletræ med symbiotiske bakterier, tværsnit

Barkbille Fra gran (Cryphalus piceae), tværsnit gennem larve

Normale årringe Træ med normal vækst og ’brede’ årringe, tværsnit

Smalle årringe Træ med smalle årringe pga. udtørring, tværsnit

Træbark Med gange fra barkbille, tværsnit

Galle På skud af gran, forårsaget af granlus

Galleæble På egeblad, forårsaget af insekt

4540

Vandet

Vandforurening - årsager og kendetegn

Alle 20 præparater leveres i præparatæske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910,00

Escherichia coli Tarmbakterier, indikerer forurening med spildevand

Spirillum Forrådnelsesbakterier, indikerer iltfattigt vand med rådnende slam

Sphaerotilus Spildevandsbakterier, aerobe bakterier lever i slam

Methanobacterium Slambakterier, anaerobe bakterier. Udskiller metangas i forbindelse med stofskifte

Thiocystis Purpursvovlbakterier, fra rådnende svovlholdigt slam

Microcystis Blågrønalge i kraftig formering

Anabaena Blågrønalge fra eutrofieret vand

Spirogyra Grønalge, dannelse af ’algesuppe’ i eutrofierede søer

Spirulina Spiralformet blågrønalge

Chlamydomonas Encellet grønalge, masseforekomst

Cladophora Trådformet, grenet grønalge

Diatomeer Kiselalger

Euglena Øjealge, flagellater fra stillestående, stærkt eutrofierede vandhuller

Ciliater Forskellige arter fra eutrofieret vand

Rotatoria Hjuldyr, masseformering i rådnende vand

Tubifex Rørbyggende børsteorm, røde pga. indhold af hæmoglobin

Carchesium Klokkeformet ciliat, i organisk forurenet vand kan den danne ’lammehaler’

Saprolegnia Fiskeskimmel, angriber planter og dyr

Fiskehud Beskadiget af udledning af kemikalieaffald

Byld I overhud på en padde som følge af vandforurening

74 – alle priser er ekskl. moms

4510 4540

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


2del 13/02/07 14:25 Side 75

CELLEBIOLOGI

4570

Jordbunden

Livet i jorden – eksempler på bakterier, planter, dyr og jordtyper

Alle 17 præparater leveres i præparatæske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775,00

Jordbakterier Fra sur jord, forårsager frigørelse af tungmetaller i jorden

Nitritdannende jordbakterier Danner skadelige kvælstofforbindelser

Ektotrof mykorrhiza I symbiose med bøgerødder. Intakte svampehyfer, tværsnit

Endotrof mykorrhiza I symbiose med birkerødder, tværsnit

Kvælstofbindende bakterier I symbiose med lupinrod, tværsnit

Rådnende løvblad Marmorering og humusdannelse

Agersennep Grøngødskningsplante, stængel, tværsnit

Jordbakterier Bacillus megaterium, udstrygningspræparat

Svamp I trærod, rodspids, tværsnit

Lav Indikator for ren luft, tværsnit

Svamp Xerocomus, fra kastanie, fod med svampemycelium, tværsnit

Rod af pil Plantes som beskyttelse imod erosion, tværsnit

Lumbricus Regnorm forbedrer jordbunden, tværsnit

Springhale Collembolen, lever i jorden

Mider Fra skovbund

Humusrig jord Bestanddele

Sur mosejord Bestanddele

4590

Luften

Luftforurening og allergifremkaldere

Alle 15 præparater leveres i præparatæske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .790,00

Græspollen Forskellige arter, kan fremkalde pollenallergi

Pollen Fra løvtræer, kan fremkalde pollenallergi

Pollen Fra nåletræer, kan fremkalde pollenallergi

Blandet støv Fra en bolig, kan fremkalde støvallergi

Støvmider Fra en bolig, kan fremkalde støvallergi

Svampesporer Fra diverse svampe, allergifremkaldende

Træslibestøv Kræftfremkaldende, næsekræft

Asbeststøv Kræftfremkaldende, lunge- og strubekræft

Talkumpudder Kræftfremkaldende, lungekræft

Krystaller Fra vaskemidler, kan fremkalde eksem

Polyamidfibre Kan fremkalde kontaktallergi

Nylonfibre Kan fremkalde kontaktallergi

Slimhinde Næseslimhinde, tværsnit

Sund menneskelunge Med vakuoler, tværsnit

Menneskelunge Med støvaflejringer, tværsnit

4570

4590

86 94 13 88 - www.gundlach.eu 75

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


2del 13/02/07 14:25 Side 76

CELLEBIOLOGI

Mikropræparering

I undervisningen kan det være nyttigt

at udarbejde præparaterne selv,

hvor dette er muligt. Dette giver en

større forståelse for sammenhængen

mellem det, som kan ses med det

blotte øje, og det som kan ses i

mikroskop. Vha. farvning af celler

og væv, kan specielle karakterer

fremhæves. Nedenfor findes et

udvalg af materialer og farvestoffer,

som kan gøre de ’hjemmelavede’

præparater lige så flotte som de

færdige mikropræparater.

15.02.90

Mikro Life kuvette

Anvendes til mikroskopering af levende kulturer,

som på denne måde kan holdes levende i

længere tid. Består af et objektglas med gennemstrømningskammer

til 2 mikrokuvetter med

skruelåg, som kan rumme en kultur . 271,00

15.02.90

15.02.15

Objektglas, 76 x 26 mm

1 æske m. 50 stk. . . . . . . . . . . . . 20,10

Ved køb af 20 æsker = 1 karton . . .18,09

15.02.16

Objektglas med fordybning

(hulslibning), 76 x 26 mm.

Pr. stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,50

Pr. stk. ved 10 stk. . . . . . . . . . . . . . 8,55

15.02.17

Objektglas med 2 fordybninger

Økonomipakning med 10 stk. 76 x 26 mm

1 æske med 10 stk. . . . . . . . . . . .39,50

15.00.40

Dækglas 24 x 24 mm

1 æske med 100 stk. . . . . . . . . . 17,00

Ved køb af 10 æsker = 1 karton: . 15,30

15.00.41

Dækglas 18 x 18 mm

1 æske med 100 stk. . . . . . . . . . 14,00

v. køb af 10 æsker = 1 karton:: . . 12,60

15.02.20

Objektglastrækpapir

I blok med 100 ark blade . . . . . . . 25,00

29.11.00

Mikrokemi

Lille sæt med de nødvendigste farvestoffer

samt Eukitt (syntetisk Canadabalsam)

til indlejring af præparater,

som skal gemmes. Farvestofferne

leveres i 50 ml pipetteflasker anbragt

i en trådkurv, som står godt fast.

Mikrokemi omfatter:

BROMTHYMOLBLÅT 0,04%

Til farvning af bakterier.

EOSIN 1%

Til farvning af kromosomer.

KARMINEDDIKESYRE

Til farvning af kromosomer

IOD-IODKALIUM

Til påvisning af stivelseskorn.

LYSGRØN SAFRANIN

Til farvning af planteceller.

METHYLENBLÅT 1%

Til farvning af bakterier og gærceller

EUKITT

Til fremstilling af holdbare mikropræparater.

25 ml i glas.

XYLEN

Til afrensning af fedtstof og immersionsolie

fra mikroskopets objektiv.

Mikrokemisæt . . . . . . . . . 425,00

14.01.90

Objektglasetiketter

19 x 25 mm.

Pk. med 1000 stk. . . . . . . . . . . . . 53,00

29.11.00

76 – alle priser er ekskl. moms

29.11.01

Bromthymolblåtopløsning 0,04%

Til farvning af bakterier. 50 ml i

pipetteflaske . . . . . . . . . . . . . . . . 24,00

29.11.02

Eosinopløsning 1%

Til farvning af kromosomer. 50 ml i pipetteflaske

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,00

29.11.03

Karminedddikesyre

Til farvning af kromosomer fra f.eks. rodspidser

af løg eller bønne m.m. samt kæmpekromosomer

hos bananfluer. 50 ml i pipetteflaske

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82,50

29.11.04

Iod-iodkalium

(Lugol’s opløsning)

Farver stivelseskorn blåsorte, dextrin rød og

glykogen brun. 50 ml i pipetteflaske 24,00

29.11.05

Lysgrøn safranin

Til farvning af planteceller. 50 ml i pipetteflaske.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,00

29.11.06

Methylenblåt 1%

Til farvning af bakterier og gæceller. 50 ml i

pipetteflaske . . . . . . . . . . . . . . . . .25,00

29.11.09

Hæmatoxylin – Hansen

Til farvning af celler. 50 ml i pipetteflaske

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,00

29.02.11

Eukitt Til indlejring af præparater. 25 ml i

glas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50,00

Ideer og inspiration til farvning

af celler og væv findes på

vores hjemmeside.

15.02.15

15.05.01 15.03.61

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


2del 13/02/07 14:25 Side 77

29.09.03

Xylol

Til fortynding af Eukitt og rengøring af mikroskopobjektiver,

objektglas m.m.

50 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,00

29.08.51

Demineraliseret vand

5 l i plastdunk . . . . . . . . . . . . . . . 35,00

15.00.85

15.00.85

Farvekasse Hellendahl

Bruges som “farvebad” ved farvning af mikropræparater

. . . . . . . . . . . . . . . . . .69,00

15.03.61

15.03.61

Saltkar

Farvekop med glaslåg, 40 x 40 mm.

Er særdeles anvendelig til mange formål. Som

eksempel kan nævnes, når der arbejdes med

stereolup og det er levende smådyr, der skal

kigges på, er der virkelig godt hold på dem

med et saltkar. Der følger et lille glaslåg med,

så dyrene ikke kan krybe ud.

V. 1 stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,00

Pr. stk. v. 10 stk. = 1 karton . . . . . . .18,90

15.05.01

Urglas

40 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,50

14.01.83

14.01.80

Håndmikrotom

Bruges til fremstilling af mikrosnit. Stabil model

med løs kniv. Ø 7cm skæreplade med forsænket

præparatholder. Den præcise indstillingsmekanisme

gør det muligt at få snit helt ned til

ca. 20 µm. Leveres med kniv og

polstret skrin . . . . . . . . . . . . . . .1.950,00

14.00.50

Mikrotomkniv

Biedermeyerkniv. Til fremstilling af mikrosnit

med mikrotom . . . . . . . . . . . . . . . 26,50

48.90.30

48.90.30

Præparatæske, 25 stk. type PK

Til 25 mikropræparater. Kraftig, støbt plastikæske

med inddeling til 25 mikropræparater.

Låg af klart plastik. Velegnet til længere tids

opbevaring . . . . . . . . . . . . . . . . . .31,00

48.90.00

Præparatæske, 12 stk. type K

Til 12 mikropræparater. Solid æske, som er

beklædt med sort shirting. Inddeling med nummereret

holder til hvert af de 12 mikropræparater

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72,00

CELLEBIOLOGI

14.01.80

14.01.83

Elevmikrotom

Drejegreb med barberbladsklinge. Grebet er

fremstillet i plast og fungerer som holder for

barberbladet. Når grebet drejes i forhold til

resten af mikrotomen snittes tynde snit af plante

eller animalsk materiale. Elevmikrotomen

gør det let for elever at lave tynde snit, som

gør mikroskopering endnu mere spændende.

Pr. stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50,00

48.90.01 48.90.02

NYHED

48.90.01

Præparatæske, 25 stk. type K

Som ovenstående. Til 25 præparater 97,00

48.90.02

Præparatæske, 50 stk. type K

Som ovenstående.

Til 50 præparater . . . . . . . . . . . .128,00

86 94 13 88 - www.gundlach.eu 77

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


2del 13/02/07 14:25 Side 78

CELLEBIOLOGI

TILBEHØR TIL

MIKROPRÆPARERING

14.02.00

Dissektionssæt

Komplet sæt til laboratoriet

eller til at tage med i felten.

Sættet indeholder 1 stk. sygeplejesaks

med knop, 1 stk.

spids dissektionssaks, 1 stk. lige,

spids pincet, 1 stk. skalpelgreb nr. 4 med

5 stk. buede skalpelblade, 2 stk. lige præparernåle

og 1 stk. glaspipette med gummibold.

Det hele leveres i en praktisk plastikæske

med hængslet låg . . . . . . . . . .113,00

16.01.35

Petriskåle - plast - 90 x 15 mm

Sterile, pakke med 20 stk.

Pr. pk. v. 1 pk. . . . . . . . . . . . . . . .19,00

Pr. pk. v. 24 pk. = 1 karton . . . . . . .17,10

16.01.36

Petriskåle - plast 60 x 10 mm

Sterile, rl. med 20 stk. . . . . . . . . . 21,50

15.02.24

Petriskåle - glas - 100 x 20 mm

Pk. med 10 stk. . . . . . . . . . . . . . . .92,00

14.00.82

Podepinde, træ

Engangspodepinde. Kan også bruges som

glødepinde. Pk. med ca. 1000 stk. . 75,00

14.00.84

Podenål

Med nicromøje . . . . . . . . . . . . . . 39,50

14.00.86

Podenåle, engangs

Plast med øje, sterile, 20 cm. 50 stk.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00

16.01.41

14.00.82

19.01.30

16.01.45

14.00.84

78 – alle priser er ekskl. moms

14.02.00

16.01.35

29.14.12

Yoghurtapparat

Elektronisk, termostatstyret med syv glas - volumen

i alt: 1,5 l. Kulturen er en skæreyoghurt

(Balkanyoghurt) og ved fratagning af lidt

podemateriale hver gang, kan der minimum

fremstilles 45 liter yoghurt.

Ekstra kulturer kan købes separat. Inkl. kultur

og opskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . 390,00

29.14.14

Yoghurtkultur . . . . . . . . . . . . 28,00

29.14.15

Mælkesyrekultur . . . . . . . . . 25,00

29.14.26

Kefirkultur . . . . . . . . . . . . . . . 30,00

29.14.12

14.00.86

16.01.41

Pipette med gummibold

120 mm Ø 7 mm

Pr. stk. v. 1 stk . . . . . . . . . . . . . . . 6,50

Pr. stk. v. 10 stk . . . . . . . . . . . . . . . 5,85

19.01.30

Celletæller/tælleapparat

Til tælling af bakterier, blodlegemer

m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102,00

16.01.45

Pasteurpipette

250 stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94,00

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


2del 13/02/07 14:25 Side 79

Bakteriekultur forsøg

Bakterier kan både være nødvendige

og en ulempe i forbindelse med

vores fødevarer. Nedenstående

osteri og forrige sides yoghurtapparat

illustrerer den nyttige effekt af

bakterier, når fødevarer fremstilles.

Osteforsøg

Så let er det. Tilsæt osteløbe

(29.14.17) til sødmælk, og der dannes

ost! Osteproduktionen kan varieres

ved tilsætning af kommen, purløg

etc. Vejledningen kan hentes på

vores hjemmeside

Ekstra materialer:

Der medfølger ingen opskrifter til kulturer m.m.

Hvis kulturer og enzymer opbevares rigtigt på

køl o. lign. er holdbarheden ca. 1 år.

29.14.14 Yoghurtkultur . . . . . . 28,00

29.14.15 Mælkesyrebakteriekultur

. . . . . 25,00

29.14.16 Kefirkultur . . . . . . . . 30,00

29.14.17 Osteløbe,

standard ( 1 ⁄2 dl) . . . . .39,00

29.14.18 Hvidskimmelkultur . . 36,00

29.14.19 Blåskimmelkultur . . . . 45,00

29.14.20 Lipaseenzym . . . . . . 30,50

29.14.21 pH stave, 25 stk. . . . 60,75

29.14.22 Specialfolie, 15 stk. . 34,00

29.14.23 Osteplast 1/2 l

(til skorpe) . . . . . . . . 48,00

29.14.24 Ostelærred

90 x 90 cm . . . . . . .42,00

29.14.10

Skole/hjemmeosteri

Dette “minimejeri” indeholder bakteriekulturer

og materialer til fremstilling af forskellige slags

oste – hytteost, brie, blåskimmelost, feta,

havarti, ricotta og flødeost og smør:

2 afløbs- /vendebakker med tremmeborde og

bakkeholdere

4 ostenet

4 osteforme (se

stregtegning af sæt)

1 ostelærred

1 ostetermometer

1/2 dl osteløbe

(standard)

1 flaske hvidskimmelkultur

1 flaske blåskimmelkultur

1 flaske lipaseenzym

1/2 liter osteplast

pH-stave

Bør prøves af alle !

1 sæt målebægre

Specialfolie, etiketter

Der medfølger en gennemillustreretopskriftsbog,

med generelle

oplysninger, udførlige,

trinvise opskrifter og

fremstillingstid. Derudover

er der også et

afsnit om ostens historie.

Osteriet kan anvendes

af elever i folkeskolen

og tilsvarende

. . . . . . .759,00

CELLEBIOLOGI

29.14.11

Skole/hjemmeosteri,

supplementssæt

Velegnet når flere grupper skal fremstille hver

deres ost. Indeholder: 2 afløbs-/vendebakker

med tremmeborde, 2 bakkeholdere, 2 ostenet

og 4 osteforme. Herudover bruges remedierne

fra hovedsættet. Ekstra materialer kan

bestilles separat. Et sæt pr. ekstra gruppe

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335,00

86 94 13 88 - www.gundlach.eu 79

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


2del 13/02/07 14:26 Side 80

CELLEBIOLOGI

Bakteriedyrkning

Til påvisning af bakterier og svampe.

Med agar, petriskåle og engangshandsker

kan køkken, toilet

og spisebord undersøges for svampe

og bakterier.

Agar leveres både i pulverform i

pølse/ rulle og i flasker. Nu er det

også muligt at lave et skøn over

antallet af bakterier ved brug af

Plate Count Agar. Bakterier i vand

kan undersøges vha. Uricult.

VIGTIGT !!!!

Al agar som ikke bruges skal

destrueres ved brænding.

Det samme gælder, når agaren

er brugt. Dette er for at

forhindre ukontrolleret vækst af

bakterie- og svampekulturer.

29.00.30

Kødpeptonagar, flaske

Til dyrkning af bakterier. Indeholder 250 ml

agar, som smeltes i kogende vandbad.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62,00

29.00.31

Maltekstrakt, flaske

Til dyrkning af svampe. Indeholder 250 ml

agar, som smeltes i kogende

vandbad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59,00

29.00.50

PCA-Agar

Til bestemmelse af

antallet af bakterier

f.eks. i vand. 200 ml

færdig agar.

. . . . . . 39,00

29.00.50

29.00.51

E. coli

substrat

Til bestemmelse af

coliforme-bakterier i fødevarer vha. MPNmetoden

(most probable number). Pose med

100 g nok til 2 l substrat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160,00

29.00.40-43

29.00.30

29.00.40

Kødpeptonagar, pulver

Til dyrkning af bakterier. Pose til 250 ml færdig

agar. Vejledning på dansk . . . . 76,00

29.00.42

Bromthymolblåtlaktoseagar,

pulver

Til dyrkning og påvisning af coliforme-bakterier.

Ved forekomst af coliforme-bakterier sker

farveskift fra blågrøn til gullig. Pose til 250 ml

færdig agar. Vejledning på dansk . . 62,00

29.00.43

Maltekstraktagar, pulver

Til dyrkning af svampe. Pose til 250 ml færdig

agar. Vejledning på dansk . . . . . . . 86,00

AGARRULLE

En kniv steriliseres og der skæres

skiver af agarrullen. Skiverne

kan trykkes imod et emne, som skal

undersøges, eller lægges i

sterile petriskåle og podes med en

bakterie- eller svampekultur.

Sterilisering af kniv sker ved at

dyppe kniven i sprit og holde den

ind i en flamme (gas eller sprit).

Pas på at kniven ikke er for varm,

når agaren skæres!

Ca. 18 cm lang rulle, diameter

3,5 - 4 cm.

En rulle rækker til 18-25 petriskåle.

Agarrullen leveres sterilt

pakket i plast. Holdbarhed:

uåbnet 6 mdr. i køleskab.

Autoklave og bakteriedyrkningsskabe se afsnit om laboratorieudstyr se side 104-105.

80 – alle priser er ekskl. moms

29.00.31

29.00.21

29.00.24

AGARPULVER

Agarpulveret blandes op med

250 ml vand. Blandingen koges i

10 minutter og hældes efter afkøling

ud i petriskåle.

Indholdet af en pose rækker

til 12-15 petriskåle.

Det frysetørrede agarpulver

leveres sterilt pakket i plastpose

med påtrykt vejledning på dansk.

Holdbarhed: Næsten ubegrænset

i den lukkede pose.

29.00.21

Kødpeptonagar, pølse

Til dyrkning af bakterier . . . . . . . . . 70,00

Pr. stk. v. 10 ruller . . . . . . . . . . . . .63,00

29.00.24

Maltekstraktagar, pølse

Til dyrkning af svampe . . . . . . . . . . 89,00

Pr. stk. v. 10 ruller . . . . . . . . . . . . 80,10

29.00.52

Kødpeptonagarskål

9-cm petriskåle med

kødpeptonagar – lige

klar til at anvende.

Skålene er pakkede sterilt sammen i ruller af

10 stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110,00

29.00.52

NYHED

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


2del 13/02/07 14:29 Side 81

Antibiotika

29.01.60 Streptomycin, 50 tabletter,

100 mg/tablet . . . . . . . 61,00

29.01.61 Penicillin low, 50 tabletter,

8 units/tablet . . . . . . . . 56,00

29.01.63 Chloramphenicol,

50 tabletter, . . . . . . . . . 56,00

29.01.64 Neomycin, 50 tabletter .56,00

29.01.65 Erythromycin, 50 tabletter56,00

29.01.66 Tetracyclin, 50 tabletter .56,00

29.01.67 Ampicillin, 50 tabletter .61,00

20.02.55

Uricult

Agardyppeplade i prøverør. Præpareret med

MacConkey agar til påvisning af coliforme

bakterier på den ene side og med Cled-agar

til en kvantitativ bakteriepåvisning på den

anden. Dyppepladens håndtag udgør låget til

et lukket prøverør. Dette gør dyppepladerne

meget velegnede til feltbrug. Bakterieantallet

aflæses direkte ved sammenligning med billedtavle.

Metoden er let, sikker og kræver

ingen forkundskaber Kan anvendes i ferskvand,

brakvand og saltvand - eller ved trykning

imod emner, som skal undersøges.

Anbringes i 18-24 timer ved 35-37 °C.

Leveres i pakning med 10 prøverør, billedtavle

og vejledning på dansk . . . . . . 195,00

20.02.57

Fluorescenscreme

Er jeres hænderne rene? Lad eleverne vaske

hænder. Derefter smøres hænderne ind i fluorescenscremen

og holdes ind i UV-lys. De steder

hvor sæben ikke er blevet gnedet ordentligt

ind, vil UV-lyset afsløre som lysende, blåfluorescerende

pletter. 240 ml i tube leveres

inkl. vejledning . . . . . . . . . . . . . .475,00

20.02.55

29.00.54

Kontaktagarskåle, PCA

Denne skål er fremstillet med PCA og er en

forhøjet agarpude, så den kan

trykkes mod flader

uden at siderne på

skålen er i vejen. Lav

jeres egne hygiejneforsøg

helt enkelt.

Skålene er individuelt

sterilt pakket og leveres i

pakker m 5 stk. . . . . . . . . . . . . . .165,50

29.00.54

NYHED

CELLEBIOLOGI

Agar på dyppeplade. En dyppeplade

er præpareret med enten forskellig

agar på hver side eller med samme

agar på begge sider. Dyppepladens

håndtag udgør låget til et lukket prøverør.

Leveres sterilt pakket. Agar på

dyppeplade er særlig velegnet til feltbrug.

Den anvendes således: Låget

med dyppepladen tages af prøverøret

og dyppes ned i den vandprøve

eller imod det emne, som man vil

undersøge. Eventuelle vanddråber

fjernes fra dyppepladen, inden den

igen anbringes i prøverøret med

låget trykket fast. Den tillukkede prøve

anbringes i varmeskab i den angivne

temperatur og dyrkningstid, hvorefter

den sammenlignes med den leverede

billedtavle. Bakterieantallet kan da

aflæses direkte. Metoden er let, sikker

og kræver ingen forkundskaber.

29.00.54

86 94 13 88 - www.gundlach.eu 81

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

More magazines by this user
Similar magazines