Indkaldelse til ordinær generalforsamling - JØP

joep.dk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling - JØP

12

Nuværende

§ 5. Pensionsbidragenes betaling

Stk. 2. Hvis bidragsbetalingen ophører eller

nedsættes, uden at medlemmet er berettiget

til bidragsfritagelse eller pension, bevarer

medlemmet sine hidtidige rettigheder i indtil

12 måneder. Til dækning af pensionskassens

forsikringsmæssige risiko m.v. i perioden sker

dog fradrag i medlemmets opsparede reserver.

Bestyrelsen kan efter ansøgning beslutte,

at 12-måneders fristen forlænges. Ved udløbet

af den bidragsfri dækningsperiode eller

på medlemmets begæring forinden finder

reglerne i § 12 a-b anvendelse.

Se den tilsvarende ændring af regulativ 1, § 5, stk. 2.

Nuværende

(Ny bestemmelse)

Foreslået ændring

GENERALFORSAMLING I JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

§ 12 c. Overførsel mv.

Stk. 1. Medlemmet kan overføre en hvilende

pensionsordning i afdeling 2 til en pensionsordning

i afdeling 1, hvis depotet ikke overstiger

et af bestyrelsen fastsat grundbeløb.

Stk. 2. Pensionskassen kan pålægge et medlem

inden for en frist at overføre en hvilende

pensionsordning, hvor depotet ikke overstiger

grundbeløbet nævnt i stk. 1, til en hvilende

pensionsordning i afdeling 1 eller til en pensions

ordning i et andet pensionsinstitut. Overfører

medlemmet ikke pensionsordningen

inden for fristen, kan pensionskassen bringe

pensionsordningen til ophør ved betaling af

udtrædelsesgodtgørelse til medlemmet.

Bestemmelsen svarer til regulativ 1, § 12 c. De berørte medlemmer kan ikke have aktive pensionsordninger

i afdeling 1. En overførsel bliver derfor kun aktuel, hvis medlemmet har en hvilende

pensions ordning i afdeling 1. I øvrigt henvises til bemærkningerne til regulativ 1, § 12 c.

Ikrafttrædelse

Foreslået ændring

Ophævelsen af § 4 træder i kraft fra vedtagelsen på generalforsamlingen.

§ 5. Pensionsbidragenes betaling

Stk. 2. Hvis bidragsbetalingen ophører, uden

at medlemmet er berettiget til pension, bevarer

medlemmet sine hidtidige rettigheder i

indtil 12 måneder. Til dækning af pensionskassens

forsikringsmæssige risiko m.v. i perioden

sker dog fradrag i medlemmets opsparede

reserver. Bestyrelsen kan efter ansøgning beslutte,

at 12-måneders fristen forlænges. Ved

udløbet af den bidragsfri dækningsperiode eller

på medlemmets begæring forinden finder

reglerne i § 12 a-b anvendelse.

Ikrafttrædelsestidspunktet for ændringen af § 5, stk. 2, og for § 12 c fastsættes af bestyrelsen.

Ændringen af § 5, stk. 2, og indsættelse af ny § 12 c, kræver tilpasning af pensionskassens it-system.

Det foreslås derfor, at bestyrelsen fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af ændringen af § 5,

stk. 2, og af § 12 c.

More magazines by this user
Similar magazines