Nick Leyssac, Danmarks Naturfredningsforening

landboungdom.dk

Nick Leyssac, Danmarks Naturfredningsforening

Hvorfor nationalparker og ikke blot natur?

Ja - hvorfor ikke?

Etableringskonference Natur og Miljø

Nick Leyssac, nl@dn.dk, 39 17 4060


Samspillet mellem natur og landbrug

Formålet med nationalparker i DK

Forskellen på den natur, vi allerede

har og en nationalpark?

Hvor kan DN og landbruget

samarbejde om at bevare naturen?


Dronningens åbningstale i Mols Bjerge

”....som den burde være, dvs. det produkt

af hundreder af generationers arbejde og

det, som naturen selv gør. For den danske

natur er ikke en vild natur – det skulle lige

være vejret. Ellers er det en meget

menneskeskabt natur. Derfor er den sårbar

på en anden måde end den store vildmark,

som vi ikke kender i Danmark. Fordi den er

et samspil mellem mennesker og naturens

kræfter.”


Billed af natur som er et resultat af

samspillet mellem natur og landbrug


Nyt billed af samspillet – snak med

Thyge onsdag.


Samspillet mellem natur og landbrug

Formålet med nationalparker i DK

Forskellen på den natur, vi allerede

har og en nationalpark?

Hvor kan DN og landbruget

samarbejde om at bevare naturen?


Historik

2001 Wilhjelm udvalget – 6 større nationale naturområder

2002 Regeringens plan om fremtidens natur i Danmark

2003 Aftale med Friluftsrådet om finansiering

2003 startede pilotprojekterne og undersøgelsesprojekterne

2005 Afrapportering fra pilot- og undersøgelsesprojekter

2007 Lov om nationalparker

2007 Aftale om Thy, og måske Skjern Å og Mols Bjerge –

herefter Kongernes Nordsjælland og Vadehavet

2008 Thy – Nationalparken indvies i august 2008

2009 Mols Bjerge – nationalparken indvies 29. august ..

2010 Skjern Å ?


§ 1. Lovens formål

1) skabe og sikre større sammenhængende naturområder og

landskaber af national og international betydning,

2) bevare og styrke naturens kvalitet og mangfoldighed,

3) sikre kontinuitet og muligheder for fri dynamik i naturen,

.........

4) bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier,

5) bevare og synliggøre de kulturhistoriske værdier og mangfoldigheden i kulturlandskabet,

6) understøtte forskning og undervisning i områdernes værdier,

7) fremme befolkningens muligheder for at bruge og opleve naturen og landskabet,

8) styrke formidlingen af viden om områdernes værdier og udvikling,

9) understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for

beskyttelsesinteresserne og

10) styrke bevidstheden om områdernes værdier gennem inddragelse af befolkningen i

nationalparkers etablering og udvikling.


Mols Bjerge

§ 1. Bekendtgørelsen opretter

Nationalpark Mols Bjerge for at

styrke og udvikle naturen og

indeholder regler for Nationalparkfond

Mols Bjerge.


Samspillet mellem natur og landbrug

Formålet med nationalparker i DK

Forskellen på den natur, vi

allerede har og en nationalpark?

Hvor kan DN og landbruget

samarbejde om at bevare naturen?


Danmarks Naturfredningsforening

2004

Et sammenhængende

naturnetværk

Nationalparkerne

skal være

hjørnestenen


NP er pt. bare en ramme – en

hensigtserklæring

NP plan bliver det første konkrete

indhold – men der er kun gulerødder

som virkemiddel

NP status i sig selv indeholder ingen

restriktioner ...


Samspillet mellem natur og landbrug

Formålet med nationalparker i DK

Forskellen på den natur, vi allerede

har og en nationalpark?

Hvor kan DN og landbruget

samarbejde om at bevare

naturen?


Hvad gør de i Sverige ?

Hvad gør de i England ?

Man kunne spørge hvorfor kan vi ikke

i Danmark ?


Virkemidler…

Frivillighed

Fysisk planlægning / zonering

Støtteordninger / EU-midler

Skattesubsidier etc.

Fredning

Opkøb / Jordfordeling

More magazines by this user
Similar magazines