1 - Ebeltoft Golf Club

ebeltoft.golfclub.dk

1 - Ebeltoft Golf Club

GOLF

l EBELlOFT

E BELlOFT

GOLFCLUB

Redaktion og

Annoncer:

Børge Venge

Foto:

Børge Venge

Layout:

Erik Nielsen

Tryk :

Hasnæs Tryk

GoH i Ebeltoft

Argang 9.

Nr. 17 21. marts

Nr. 18 13. juni

Nr. 19 26. sept

Nr. 20 13. dec

Indlæg til næste udgave

sendes 20 dage før

ovennævnte da toer til:

Børge Venge

Solvangsvej 18

8400 Ebeltoft

FORSIDE :

Tegneren og golfspilleren

Arnold Bundgård (NOLO)

har fingeren på pulsen!

Tak for tilladelsen til at

publicere denne tegning.

2

BESTYRELSE :

Formand

Bjarne Olsen . . . 86 34 26 38

Sekretær

Torben Blom . . ... 86361064

Kasserer

Birgitte Christoffersen 86 34 34 1 O

Erik Nielsen. 86351300

Martin Godsk Jensen 86 34 1 2 39

Peter Rasmussen ... 86 39 1 5 95

86343329

UDVALG :

Forretningsudvalg

Bjarne Olsen fmd .

Erik Nilsen .

Leif Petersen .

. 86342638

86351300

86342301

Økonomiudvalg

Bjarne Olsen fmd . . 86342638

Torben Blom ...... 86 361064

Birgitte Christoffersen 86 34 34 1 O

Baneudvalg

Erik Nielsen fmd . 86351300

Klubhusudvalg

Poul Elmer Nielsen . 86 34 1 5 44

Handicapudvalg

Birgitte K. Petersen . . 86 34 2 l 96

Matchudvalg

Peter Rasmussen fmd 86 39 1 5 95

8634 3329

Eliteudvalg

Martin Godsk Jensen 86 34 1 2 39

Juniorudvalg

Flem. Christensen . 86 34 26 41

Begynderudvalg

Jørg. Jørgensen fmd 86 34 20 88

Sponsorudvalg

Bjarne Olsen fmd . . 86 34 26 38

PR-udvalg

Erik Nielsen fmd. . 86 351300

Bladudvalg

Børge V enge fmd ... 86 34 35 03

Pressekontakt

Harry Schultz . 86 34 2434

BørgeVenge ...... 86343503

Kontingenter

Torben Blom .

KLUBHUSET

. 8636 1064

86344787

Servering :

Connie Hansen .... 86 34 25 64

Kvadrat

Kvadrat Boligtextiler AS

8400 Ebeltoft ,

Danmark

Telefon: 86 34 18 66

Telex: 60272 dk

Telefax: 86 34 21 10

Reg. nr. 42737

Giro: 7 07 34 88

Den Danske Provinsbank

Showroom: 84-204

Scandinavian Trade Mart

Bella Center København

MODERNE

TØJDESIGN

RAVENS

BUSNEL

GISP A

BRAX

RENE FABIAN

JACQUES VERT

EBELTOFT

86344633


Nu hvor året snart er endt,

kunne det vel være på sin

plads at gøre status og

trække nogle linier op for

fremtiden.

Den 24. sæson i Golfklubbens

historie kan vel nærmest

betegnes som forrygende.

Udadtil sportsligt med

et Jydsk Mesterskab og indadtil

med en medlemstilgang

på ikke mindre end 1 3 7

nye medlemmer.

Jeg tror både Peter og

Torben kan bekræfte at der

har været nok at ta' fat på .

Vi har d.d. 540 medlemmer

mod sidste års 403.

Med så mange medlemmer

er matchdeltagelsen naturligvis

også steget. Vi har

i år de fleste gange kørt

med 2 præmieoverrækkelser

og med en yderligere tilgang

næste år er det måske

en ide at afvikle matcherne

over 2 dage - AB den ene

dag og CD den anden.

En stor tak skal lyde til

vore trofaste sponsorer, som

vi har glæde af år efter år.

En tak til hjælperne i

udvalgene. En tak til bestyrelsen

for godt samarbejde

i årets løb.

Vi har haft nok at samarbejde

omkring. Det lykkedes

os at få en model op at stå

for tirsdags-damerne, en

model som alle kunne være

tilfredse med, og det er mit

indtryk at nu må denne sag

være afgjort fremover.

Allerede tidligt i år - feb./

marts - havde vi »Godthåb«tanker

i hovedet, men afviste

dette, da andet var i støbeskeen.

Vi kommer med kontingentforhøjelse

i år - det er nødvendigt

for det nye lejemål.

Nærmere om det senere.

Bestyrelsen har i årets løb

traditionen tro stået model til

mange hug - nogle berettiget

og mange uberettiget.

Formandens

beretning

(stærkt beskåret)

l september mdr. havde vi

medlemsmøde på foranledning

af nogle medlemmers

ønske om information omkring

klubbens status samt

information om baneforhold

herunder snak om >>Godthåb«

arealet, hvor nogle medlemmer

havde arbejdet med

muligheden for en golfbane

på arealet.

Jeg vil gerne her gentage

hvad jeg sagde på mødet.

Vi har ikke været dygtige

nok til at informere om vort

arbejde i bestyrelsen. Men

det tager vi højde for til

næste år med en informationstavle

i klubhuset til

meddelelser.

Bestyrelsen blev også opfordret

til at nedsætte et

baneudvalg sammen med

initiativtagerne omkring

>> Godthåb Golf - 90'ernes grønne

familiesport


Matchudvalget: l 1 990 har

der været 21 week-end

matcher med 1425 deltagere.

Det giver i snit 68, i

1989 var det i snit 55.

l disse tal er ikke medregnet

bymatcher og klubbens

ugedagsmatcher.

Vedr. ugedagsmatcherne for

damerne fik vi løst den

gordiske knude og den måde

er til glæde for alle. Alle

matcherne har været godt

besøgt og har været under fin

ledelse af Ragna Boye og

Bodil Grøning.

Om ugedagsmatcherne for

herrerne har det været prøvet

noget nyt i år med et pointsystem

og torsdagsentusiasterne

har virkelig haft

succes under ledelse af Mario,

Mogens B. , Peter Hald, Parle

Børge P. og Teddy P.

Igen i år har onsdagsgolferne

forøget deres deltagerantal.

M ed ikke en eneste

aflysning af spilledage har ca .

1450 deltaget. Det er virkelig

flot.

Nogle spiller 1 8 huller - andre

mindre, men for alle gælder

i pagt med ideen at man har

fået en god gang motion

før frokosten.

For næste år er tilmeldt:

A-B-C-D-række hold

3 junior-hold og

1 Old Boys-hold

Bladudvalget har på sædvanligsamvittighedsfuld

måde udsendt 4 læseværdige

blade.

Bladet balancerer i sig selv,

som det har gjort i mange år.

Benyt bladet og retten til

at komme med læserbreve/

indlæg.

Tak til bladudvalget

Pressekontakten ligger i de

bedste hænder hos Harry

Schultz. Jeg tror næppe vi

har fået så meget presseomtale

af vores eksistens

som vi har fået i år.

Tak Harry.

4

PR-udvalget har ikke haft det

så godt i år, vi har annonceret

både i Sverige og i

Nordtyskland, ligesåvel som

vi har været med i Hotel

Ebeltoft Strands udsendte

reklameavis. En folder over

golfklubben fik vi ikke lavet,

men den SKAL laves til

næste år.

Ligeledes får udvalget nok at

gøre til næste år, med salg

af reklameskilte, samt med

klubbens 25 års jubilæum.

Handicapudvalget fik en lidt

famlende start på året, man

gjorde sig sikkert ikke klart

hvilket stort arbejde det er,

men vi fik det heldigvis tilbage

i kyndige hænder, så

der reguleres mandag og

fredag .

Tak for l trådte til, tak

skal l ha'.

Bane/klubhusudvalg: Som

det fremstår i regnskabet

udviste budgettet 110.000

kroner for i år.

DETTE V AR EN AL VORLIG

FEJL lavet sidste år. På budgetmøde

i februar blev

kontiene gennemgået. Baneudvalget

havde næsten disponeret

for alle pengene,

men det blev revideret for

vi havde i budgettet glemt

skatter, varme, el o.s. v. Det

blev rettet med det samme.

Vores green-keeper Svend

Erik Hansen holder med årets

udgang. Lars + 1 langtidsledig

vil blive antaget fra

1 . februar 1 991 . Maskinerne

er/skal renoveres.

l klubhuset sagde vi farvel

til Ase og Palle i sommer

efter gensidig forståelse.

Heldigvis var Connie villig til

at overtage og det har hun

gjort godt.

Vi har leaset en øl/vand

automat. Det har kun været

underskud indtil nu, men det

retter sig når den nye sæson

starter op.

Juniorudvalget: Igen i år har

har der været en fornem tilgang

af nye medlemmer.

For juniorerne er sæsonen

ikke slut, de kører en turnering

hele vinteren.

Colin har gjort et godt stykke

arbejde for juniorerne.

Vi har også i lighed med

sidste år haft skoletemadage

på banen, dette har så været

fulgt op af direkte undervisning

på skolen i idrætstimerne.

Med hensyn til fremtiden, har

vi skrevet kontrakt med banens

ejer Alex Poulsen for

de næste tre år og har lagt .

et budget som fremstår af

regnskabet.

Det er for banens ejer en

god aftale. For første gang vil

han få sine penge forrentet.

For os er det en dyr aftale

som indebærer nogle kontingentforhøjelser.

Denne aftale er så dyr, så

den med det nye kontingent

koster hver spiller næste år:

Y, øl og 2 cigaretter i timen

når du dyrker din sport.

Hvordan nu det? Du spiller

1 00 dage om året - du

spiller 4 timer pr. gang,

altså 2400 kr. : 400 = 6 kr.

i timen. Hvis du sammenligner

med andre sportsgrene

fodbold/tennis er det at spille

golf i Danmark (det at spille

golf i Ebeltoft) en billig sport.

Jeg kan love for at kontingentet

bliver dyrere fremover,

det bliver med garanti ikke

billigere.

På sidste års generalforsamling

talte jeg for en decentralisering

af opgaverne,

det vil jeg gerne slå til lyd for

igen, således at den ny bestyrelse

kan tage sig af økonomi

og stå for at forbedre, for en

langvarig bestyrelse lader

ikke stå til. Vi må hele tiden

gøre noget, og det har vi

også gjort i denne bestyrelse.

Noget bliver godt - noget

andet mindre godt. Men en


En åreladning og valg gav

stor udskiftning i EGC ved

klubbens generalforsamling

lørdag den 1 . dec.

Her valgte medlemmerne en

næsten helt ny bestyrelse,

t ilbage sidder kun sekretæren

Torben Blom af den ga mle

gard e.

Formanden Bjarne Olsen opnåede

langtfra stemmer nok

til genvalg og dermed chancen

for at f ortsætte den

store arbejdsindsats med

klubbens mange forskellige

projekter.

Efter t ur var Bjarne Olsen

på valg men dog villig t il at

modtage genvalg til bestyrelsesarbejdet

. Bestyrelsesmedlemmerne

Birgitte

Christofersen, Martin Godsk

Jensen, Peter Rasmussen og

Erik Nielsen ønskede ikke

genvalg, derfor måtte man ty

til nye emner blandt medlemmerne.

Bestyrelsen havde derfor

Mario Sforzini, Teddy Pet ersen

og David Mikkelsen og

f ra anden side Hr. Stig Bredstrup

(forhindret i at være

t ilstede) samt Søren Kragh.

Af de fremmødte stemmeberettigede

var 1 06 medlemmer

tilstede dertil kom 53

fuldmagter fra fraværende ....

Efter optællingen havde

Mario Sforzini flest stemmer

ialt 1 48, yderligere valgtes

Teddy Petersen, David Mikkelsen,

Søren Kragh og Stig

Bredstrup og som suppleant

Hr. Skjold Bøje.

Formanden opnåede ikke nok

af de afgivne stemmer. Dirigenten

Bjørn Helmer styrede

generalforsamlingen prof

essionelt - intet blev overladt

til tilfældigheder.

Af dagsordenen måtte formanden

aflægge beretning

og af Bjarne Olsens fyldestgørende

beretning om klubbens

virksomhed i det forløbne

år fremkom det at

Ny bestyrelse

.

l

golfklubben

Dirigenten Bjørn Helmer viser

de farvede stemmekort.

De afgående bestyrelsesmedlemmer

klubbens medlemstal nu var

540 medlemmer mod sidste

års 403. De 13 7 nye har

givet livlig aktivitet for klubbens

begynderudvalg samt

træneren Graham Townhill,

men også en større tilslutning

t il klubbens week-end

matcher. Og dermed også

endnu større problemer i vort

alt for trange klubhus-faciliteter,

så man har været nødt

til at foretage flere præmieuddelinger

pr. mat ch. Klubben

overvejer i den kommende

sæson at afvikle

matcherne over 2 dage.

Bjarne Olsen takkede klub-

Øer-projektet præsenteres af

Erik Nielsen.

l

bens sponsorer samt formændene

for de f orskellige

udvalg. Harry Schultz for en

meget fin pressedækning,

ligeledes takkede han baneinspektør

Erik Nielsen for en

f in bane, der dog lod takken


Green-keeper Svend Erik Hansen

får afskedsgave af baneinspektøren

gå videre t il den afgående

greenkeeper Svend Erik

Hansen, der efter 1 O gode

arbejdsår har valgt at sige

stop.

Formanden takkede også

golfern e for årets flot-

Vinderne af løbende hulspil '90

Fra venstre: D-rk. Mads Kristensen,

runner up - vinder Bodil

Geissler. C-rk. Birgitte Christoffersen,

runner up - vinder P.

Mackie (fravær.). B-rk. Bjørn

Helmer, runner up - vinder Peter

Hald. A -rk. Mie Bugtrup, runner

up - vinder Mario Sforzini.

teste resultat - golfholdet

der i Jydsk Holdturnering

vandt sølvmedaljer og pokal.

Det er første gang i klubbens

historie, at et så flot

hædersbevis er opnået.

Den største succes i klubregi

var dog onsdagsgolferne,

der ikke havde haft

een eneste aflysning af spilledage,

og fra formanden

Holger Kjeldsen kunne det

oplyses at 1 4 50 spillere

havde deltaget - hvilket er

meget flot.

Juniorarbejdet i klubben fortsætter.

Der kører en turnering

vinteren igennem. Skolernes

tema-uger og med klubbens

nye trænerpanel ser man

fremtiden i møde med spænding

og fortrøstning.

Bjarne Olsen fortsatte: Med

hensyn til fremtiden, er der

nu skrevet kontrakt med

banens ejer Alex Poulsen

for de næste tre år. Det

har været en dyr aftale at

få i hus, hvilket indebærer

en kontingentforhøjelse på

ca . 20%.

Billedlig taltes om en beskeden

forhøjelse - analog

med Y, øl og et par cigaretter

i timen ved spil på

banen! - Hvad med vi røgfri

og sodavands-drikkere?

Mange trak på smilebåndet

af fremstillingen.

Beretningen blev derefter lagt

ud til diskussion og flere

medlemmer havde indvendinger

og spørgsmål.

Under beretningen kom

Bjarne også ind på spørgsmålet

om de 3 golfbaner

i Ebeltoft, på Øer og det

stadigt ulmende Godthåbsprojekt.

Klubbens standpunkt

er stadigt at gå ind for Øerprojektet

og stå fast herpå .

l salen fremvistes af Erik

Nielsen ved hjælp af lysbilleder

planen over Øer-projektet

og han gennemgik den

skitserede bane hul for hul,

og hele projektet er nu lagt

ud i lokalplan nr. 173, hvoraf

der resterer 6 ugers indsigelser.

En, af dirigenten, motiveret

»kunstpause« gav anledning

til præsentation af initiativgruppens

»Godthåbs-projekt«

Dette foregik udenfor salen

og det udløste en meget langvarig

debat og tog meget af

generalforsamlingens tid indtil

Otto Schmidt rejste sig og

bad om at man skulle videre

i programmet.

Man gik herefter over til det

allerede omtalte valg til bestyrelse!

Regnskabet blev

7


også decikeret og vendt med

mange spørgsmål til klubbens

kasserer, men besvaret

til alles tilfredshed. Budget

for kommende år, kontingentforhøjelsen

samt regnskabet

blev godkendt af en grøn

skov af stemmesedler .. ..

Dirigentens lys på bordet var

næsten brændt ned før man

sluttede generalforsamlingen.

Der bli'r nok at arbejde med

for den nyvalgte bestyrelse:

Golfbaneprojekter, klubbens

25 års jubilæums-sæson,

den hastige expansion af

golfsporten, ny medlemstilgang

og mange andre nye

opgaver.

Sluttelig vil vi vende tilbage

til den filosofiske betragtning

Bjarne Olsen fremkom med i

sin fyldige beretning:

Et menneske der kritiseres,

lærer at fordømme ...

Et menneske som får klø,

lærer at slås ...

men

Et menneske der opmuntres,

lærer selvtillid .. .

Et menneske som møder

tolerance,

lærer tålmodighed ...

Et menneske som oplever

fair play,

lærer retfærdighed ...

Formandens fald blev en

kendsgerning ved afstemningen.

Vi ønsker alle nye bestyrelsesmedlemmer

held og

lykke til arbejdet.

Nu kender de (golf)spillets

regler og barske kendsgerninger,

men ikke konsekvenserne.

Det var en skuffet Bjarne

Olsen der forlod mødet. Flere

var dybt chokerede og

generalforsamlingen var til

ende, og lyset brændt ned .

B

v enge

Vinderpanelet og julenisserne

fra årets julematch

Julematch

o

p a

golfbanen

Søndag den 2 . december

mødtes 69 golfspillere op til

årets julematch, der p.g.a.

det milde vejr blev spillet som

en nisse-seramble med den

laveste handicapper på

holdet som kaptajn.

D.v .s. at kaptajnen bestemmer

over de andres bold og

tager som regel den bedstliggende,

stedet markeres og

alle på holdet slår derfra, og

så fremdeles til bolden er i

hui .-

Købmand Poul Brøgger, Skelhøjevej

havde sponseret en

>> Gl. Dansk« for julestemningens

skyld, og nissematchlederne

var lykkelige da alle

fandt tilbage til klubhuset

inden mørket faldt på .

Connie i klubhuset serverede

dejlige æbleskiver og julegløg

og med ønsket om en

glædelig jul samt et forhåbentligt

godt nytår for

klubben uddeltes præmierne

til følgende vindende hold:

Flemming Christensen, Ib

Hjort Rasmussen, Ditte og

Eigil Vebel.

Mario Sforzini, Gerda og

Poul Nielsen

Calle Larsson, Margit Larsson,

Ove Petersen, Anton

Petersen

Ronald Voigt, Fl. Larsen, Poul

Hansen, Klaus Sunesen

David Mikkelsen, Maria Bendix

Ole Knudsen, Mads Kristensen,

Birgit L. Møller, Skjold

Bøje

Kristian Alstrup, Jytte Petersen,

Karl Petersen, Torben

Petersen

Bjørn Helmer, Torben og

Henny Blom, Fl. Randum

Svend A. Nielsen, Fl. Bjørnhalt,

Arne Betak, Niels

Jørgen Petersen

Alle de fremhævede navne

havde det laveste handicap

(kaptajn) . venge


En rapport fra Ebeltoft

Ebeltoft Golf Club er verdens

bedste!

Det bliver jeg overbevist om,

hver gang jeg kommer til 8 .

teested.

Når man har været for kort

tre gange på vej op til syvende

green, og stolt går

videre med en sekser takket

være et fremragende put, så

oplever man lidt af verdens

vingesus.

Så glædes man over at se

et rutefly trække hvide striber

på himlen på vej mod London.

Man vender blikket bagud

mod Kattegat og kan næsten

skimte Sverige - i hvert

fald ses Hjelm ganske tydeligt.

Til den anden side ligger

hele Jylland - man kan se

både Ebeltoft Vig og Mols

Bakker.

Uanset sekseren bliver jeg så

glad hver gang jeg passerer

det sted - det må da være

det smukkeste sted på nogen

golfbane. Om ikke i hele verden

og om ikke i hele Danmark

så i hvert fald på hele

Mols. Det er fantastisk at

følge årets gang på dette

sted. Se solens vandring

langs horisonten fra rønnebærtræernes

første knopper

brister til fuglene hakker i

de sidste bærrester efter

nattefrost.

Man bliver tryg ved at vende

tilbage til dette sted. Man

kender snart hver sten og

hvert strå, og det er ikke

nogen overraskelse at se et

snorlige drive på 200 meter

ramme midt på fairway og

10

Verdens

skønneste

golfbane

forsvinde vinkelret ud til højre

til et uspilleligt leje, hvis man

overhovedet genfinder bolden.

FAIR WAY, hvem har

egentlig importeret dette udtryk

til Ebeltoft? For er det

rimeligt, at man med tilsyneladende

perfekte slag alligevel

skal ende i katastrofer, og

at et indspil skal placeres

fem meter til venstre for

green for at man tør håbe på

at komme i nærheden af

flaget.

Men det er just charmen

ved at spille golf i Ebeltoft.

Det er klart en fordel at kende

banen, men du kan aldrig føle

dig sikker. Det stiller f .eks.

særlige krav til psyke, at spille

ind til femte green. Tænk at

placere bolden perfekt og blot

konstatere, at den ruller og

ruller og ruller og først stopper

på tolveren. Det ser så

kort ud og hver gang tænker

man, at denne gang er

lykkens gang - det kan da

ikke gå galt!

Jeg har aldrig oplevet, at

mine bedste forventninger til

en superrunde i Ebeltoft er

blevet indfriet. Jeg har prøvet

en forsigtig start på etteren.

Og i bedste fald har jeg ikke

sat noget til i forhold til

handicappet.

Nu skal jeg rigtig koncentrere

mig. Men på vandringen over

til toeren får jeg tankeflugt.

Jeg fornemmer at lærk og

birk fra at være overgroet af

ukrudt nu er blevet til en skov

eller at hindbærsæsonen er

forbi og at man måske kan

finde de første brombær.

Og selv om jeg nu var forsigtig

og valgte et femjern på

toeren, så kneb det med koncentrationen.

Den lette femmer

blev til en syver, fordi

det lille indspil aldrig vi lle

stoppe. Sådan en dag beskriver

man slet ikke tredie

hul og bolden løber naturligvis

også ned til højre ved indspillet

på fjerde, og femte hul

glemmer vi blot - det var da

godt, der ikke var nogen der

blev ramt på tolvte green.

Sjette, det er banens letteste!

Hvis man da finder bolden

langt ude til højre. Syvende

og ottende, de er overstået.

Og niende og tiende, jo, hvis

man undgår de store fyrbuske,

der drager, eller bunkerne.

Der var nogle der

sagde, at det var en let bane,

sss 67!!!!

Vinden skråt ind fra højre på

elveren - er de hvide pæle

ikke flyttet nærmere. Nå man

må hellere slå en provisorisk.

Der er slag til de fleste på tolveren.

Det er der også brug


for, og for riven i den bette

bunker lige foran green.

Hvorfor er der så mange store

gyvel på trettende, de var

da ellers frosset væk for et

par år siden og hvorfor står

der en enkelt fyr midt på

fjortende fairway?

Femtende - her behøver man

da ikke at bortforklare en

femmer. Den green er umulig

at putte på . Og så går man

lettet gennem skoven, nu er

problemerne overstået, og

man nyder fuglenes fløjt og

glemmer at der mangler indspillet

til attende green -

slaget med de mange muligheder.

Rough til højre og venstre,

bunker midt for og bunker

bag og out of bounds og

tilskuere og spillere, der deltagende

fortæller om et fantastisk

score, hvis blot ikke ...

Men solen skinner på klubhusterrassen.

Og på vejen

hjem slår man lige et slag

forbi ottende teested og kon-

staterer, at her ligger verdens

centrum. Hvis man blot må

beholde den udsigt, så kan

man da godt holde ud at

spille golf i endnu nogle år.

Her er et motiv for at være

aktiv golfer - og det står ikke

på scorekortet.

Med venlig hilsen

Carsten Fischer

11


Sæsonafslutninger

Afslutning hos tirsdagsdamerne

tirsdag den 2 . okt.

Af de 31 spillere deltog nogle

i dagens slutspil før man gik

til sammenkomsten i klubhuset.

Der var lodtrækning om pladserne

til et af Connie Hansens

berømte >>Tag selv

bord


Efter sæsonens 2 5 torsdagsmatcher

blev der indbudt

til afslutnings-aften-fest på

Hotel Ebeltoft Strand torsdag

den 4. oktober 1990.

Et halvthundrede spillere var

mødt op. Entusiasterne har

. fundet en matchform, der er

noget af det rigtige - nemlig

Torsdags-Entusiasterne,

(med enkelte korrektioner),

som er kommet for at blive.

Under ledelse af Børge,

Mario, Mogens, Palle, Peter

og Teddy, der alle som een

med entusiasme er gået ind

for tilrettelægning og afvikling

af de 2 5 torsdagsmatcher,

plus det store

arbejde med regnskaber,

gebyrer og matchfee samt

de ugentlige præmieuddelinger

blandt alle de deltagende.

Desuden også at sørge

for de hyggelige spisninger

i klubhuset samt sommeren

igennem at arrangere

de herlige puttekonkurrencer

etc.

Alle matchlederne agerede

en selvbestaltet festkomite

og var bagmænd for årsafslutningsfesten


>> Stranden > torsdags-enkerne


En nyhed

Klubbens medlem Eigild Vebe/

har skænket os et stativ til

et s/agnet, som nu er monteret.

TAK for det!

Nu kan alle spillere i evt.

ventetid før spil slå bolde og

få rørt musklerne og blive fri for

at gå på s/agbanen.

11;

Ormekrig!

Baneinspektøren fik i rette

tid givet alle greens en omgang

sprøjtning!!!

LUX US GOLF REJSER TIL ALGARVE, PORTUGAL

MED GRAHAM TOWNHILL

1. PENINA

2. PALMARES

3. PARQUE DA FLORESTA

GOLFBANER

LUXUS VILLA m . SWIMMINGPOOL m.m.

GRAHAM TOWNHILL

TLF. 86467807


God start for

næste sæson

Endelig er det lykkedes at få

tilknyttet fuldtids-træner til

klubben, men nu har vi jo

også ca. 550 medlemmer så

behovet er absolut tilstede.

Ikke nok med en træner, er

det også lykkedes at få en

træner-assistent, nemlig som

følger:

Chef-træner:

Graham T ownhill (fra Randers)

Assistent:

Colin Crowe (fra Maria's

butik)

Yderligere kan informeres at

Graham forlader Randers

Golfklub for at kunne være

træner i henholdsvis Grenå

og Ebeltoft, og han vil være

tilstede i Ebeltoft tirsdage,

onsdage og søndage fra den

1 . april t il og med 30 .

september 1 991 .

Colin vil være tilstede ved

Graham's fravær og til visse

fællestræningstimer (ikke

fastlagt hvilke), samt i det

omfang han har privat-timer.

Priser for træningslektioner

1 991 :

1 lektion af 20 min. -kr. 90,-

1 hel time (evt. for par) -

kr. 270,-

Der vil i foråret hænges et

skilt op med telefonnumre,

hvor vi kan få fat i både

Graham og Colin, men også

en plan over de fællestræningstimer

der ligger i ugen.

Med håb om at l alle flittigt

vil benytte jer af denne

for vores >> lille >drømmeslaget Hole

in One


Alle medlemmer har observeret

vore små golfbiler på

golfbanen, der er beregnet

for 2 personer.

Nogle har måske også haft

lejlighed til at se nyheden

på det sidste indenfor transport

- muligheder på vore ofte

krævende huller.

Sidste skrig er den smarte

lille een-persons elektriske

TRIO golfscooter. 3-hjulet

med golfbag og fint sæde så

man kan transporteres alle

1 8 huller på een opladning.

En engelsk opfindelse af de

gode. Ved præsentationen

klarede den sagtens prøven

1A

Nyhed

o

p a

golfbanen

op over hul 2 og må dermed

kunne være en fin hjælp for

dem som måtte ønske en

behagelig transport rundt på

18 huller.

Scooteren kan enten lejes eller

købes hos American Golf

Discount v/Maria Bendix,

Ebeltoft.

venge

e-

Aut. Opel/Isuzu Forhandler

Martin Hansens Vej 36 . 8400 Ebeltoft . Tif. 86346000

Elna og Oli

strandkroen

Egsmark Strand

8400 Ebeltoft . Tlf. 86341395

Stedet med det gode køkken

- og de udsøgte vine


Junior- og

ynglingegolf

Lørdag den 1 5. september

1 990 var det ungdommens

dag på Ebeltoft Golfbane.

Under ledelse af matchleder

Jørn Andersen var der tilrettelagt

en superb match

for klubbens yngste spillere

med diverse opgaver banen

rundt.

Matchen var sponseret af

fa. Rasmussen og Schjøtz

A/S samt American Golf Discount

v/Maria Bendix.

Der blev uddelt præmier til

alle deltagere: Bedste bruttoscore:

Peder Larsen. Bedste

nettoscore: Troels Svensson.

Længste drive på hul 1 2:

Lars Nygård Rasmussen -

240 meter. Nærmest hul11 :

David Mikkelsen. Bedste

score på alle par 3 huller:

Michael Nielsen og John

Justesen.

A-rk. nr. 1 Morten Post,

nr. 2 Peder Larsen, nr. 3

Michael Nielsen. B-rk. nr.

Troels Svensson, nr. 2 John

Justesen, nr. 3 Morten

Larsen. C-rk. nr. 1 Søren

Larsen, nr. 2 Kenneth Sørensen.

v enge

Senior

Bykamp

Randers­

Ebeltoft

lait 64 senior golfspillere

fra pensionist klubberne i

Randers og Ebeltoft kæmpede

fredag den 2 1 sept. i en

brandstorm på golfbanen i

Randers.

Man kæmpede om pensionistpokalen,

som i forsommeren

blev vundet af Ebeltoft

hjemmebane. Pokalen var da

bortkommet, men er siden

dukket op. Derfor så vi det

særsyn, at Randers klubbens

formand Per Jebjerg overrakte

pokalen til formanden

for Ebeltoft-holdet Holger

Kjeldsen, som så måtte returnere

den til Randers-holdet

som på hjemmebane opnåede

21 O points mod Ebeltoft-holdets

1 79 points.

Efter dagens hårde kamp

samledes samtlige spillere til

frokost i det hyggelige klubhus

i Randers.

Schultz

19


Norsk Hydro

Stabletord­

Match

Begunstiget af fint vejr

startede matchen i højt humør

søndag den 23. sept. på

Ebeltoft Golfbane. Niels Holm

som matchleder åbnede spillet

kl. 8 .30. Der var ialt

8 5 spillere, som var med i

kampen om Æskulappokalen

(lægepokalen) samt

de fine præmier, som sponsoren

havde stillet til rådighed.

Da der efter matchen skulle

deles præmier ud af matchlederen

og medhjælperen

Peter Hald, viste det sig at

Niels Holm var så ubeskeden

selv at vinde Æskulappokalen.

Sponsorpræmierne tilfaldt

følgende:

A-rk. nr. 1 John Jensen

35 points, nr. 2 Mogens

Bugtrup 35 p., nr. 3 Palle

Rasmussen 34 p. , nr. 4 Ole

Blegvad 34 p.

B-rk. nr. 1 Niels Holm

43 points, nr. 2 Klaus Sunesen

38 p., nr. 3 Jan

Bagge 37 p.

C-rk. nr. 1 Flemming Bjørnhelt

35 points, nr. 2 Karl

Pedersen 33 p., nr. 3 Robert

Birch 32 p., nr. 4 Eigild Vebel

32 p.

D-rk. nr. 1 Jytte Pedersen

28 p., nr. 2 Inger Kristensen

28 p., nr. 3 A nnelise

Nygård Rasmussen 28 p.

Schultz

Pokaldag på

golfbanen

Sideløbende med Norsk

Hydro Match blev der på

Ebeltoft Golfbane afholdt en

junior-match, hvor der blev

kæmpet om Glasalstruppokalen.

Det blev Kenneth

Sørensen, der med et flot

score på 40 points vandt

denne vandrepokal. Tæt

efter som nr. 2 kom Pernille

Nygård Rasmussen med

3 9 points.

En nyskabelse indenfor Erækken

er Mono Baracho

vandrepokalen, der kan vindes

af juniorer med under 1 8

i handicap. Den blev i søndags

vundet af Flemming

Christensen med 3 7 points.

Flemming spiller i handicap 5,

så det var et fremragende

resultat.

Schultz


Hvert år ved golfsæsonens

afslutning afholdes der en

speciel match for årets

matchledere. l år spillede deltagerne

en særlig form, kaldet

Hallington-match, der giver

alle en god chance for

at hævde sig.

Efterårets megen fugtighed

havde foranlediget, at der på

greens var hundredvis af

ormepukler, som vanskeliggjorde

putningen - og netop

denne havde en speciel betydning

i dagens match. Det

bærende ved golfspillet er jo

ikke alene de flotte lange slag.

Mindst lige så vigtigt er indspillet

på green og den efterfølgende

putning. Derfor -

den der evner at kunne beherske

sig og slå så hårdt -

eller let - til den drilske lille

bold, at den havner i eller tæt

Matchledermatch

Fornemt spil på banen

på hullet i første put - ja, så

har vedkommende alle chancer

for at kunne vise flaget

og nærme sig eliten i det

ædle spil.

På 1 B-hullers baner - over

hele verden - er det golferens

drøm at bruge under 28-30

slag på greens i en runde -

hvilket kun sjældent lykkes.

Ligeledes er der kun en lille

procentdel af spillere, som

opnår det eftertragtede >> Hole

in One>> , og lykkes det, skyldes

det som oftest held eller

tilfældighed. Alligevel er det

jo skønt at opnå det og

komme på klubbens hæderstavle.

Under golfledermatchen

blev der vist fornemt

spil. l spillet indgik en

konkurrence om at >> hole


Når jagten er gået ind og

Mortens-aften nærmer sig, er

der også ænder på programmet

hos golfspillerne.

Den årlige 3-kølle match

med ænder som præmier

fandt sted søndag den 7. oktober

Ebeltoft Golfbane.

Det var Kvickly, som havde

sponseret matchen, der

havde samlet 80 deltagere.

Hele arrangementet var forestået

af Mario Sforzini med

Annelise Nygård Rasmussen

som hjælper.

Trods vanskelige spilleforhold

med hundredvis af ormepukler

på greens, stærk blæst

og regnbyger, blev der opnået

pæne resultater, og der

var præmier til følgende:

A-rk. nr. 1 Herbert Grøning

33 1 points, nr. 2 Flemming

Christensen 33 p, nr. 3 Mario

Sforzini 33 p. B-rk. nr. 1 Rie

Nymark 30 points, nr. 2 Sv.

Aage Nielsen 29 p, nr. 3

Lotte Nielsen 27 p. C-rk .

nr. 1 Steen Borregård 34 p,

nr. 2 Gerda Nielsen 27 p,

nr. 3 Birger Schlattner 26 p.

D-rk. nr. 1 Anton Petersen

33 points, nr. 2 Knud

Boye 29 p, nr. 3 Lis Simonsen

29 p, nr. 4 Ulf Christoffersen

28 points.

Schultz

Andematch

på golfbanen

25


26

AMERICAN GOLf DISCOUNT ;

UDSALGIJANUAR-FEBRUAR

Så længe lager varer - mange gode tilbud, f.eks.

MAC GREGOR, RAM, POWERBIL T, SLAZENGER, DUNLOP GOLFSÆT

SÆLGES REDUCERET - 10-15%

FØR NU

GOLFKING BY2" bag m/store lommer, cover og 14 rør . . . .. Kr. 850,- 650,-

SPALDING ladies bag i lyserød . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . Kr. 1.050,- 850,-

LØSE METALDRIVERS ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 150,-

MAXFLI Balata golfbolde . . . . . . .. . . . . .... . . . pr. dus. Kr. 295,- 250,-

Strandgårdshøj 1 OA · Postbox 115

DK-8400 Ebeltoft

Tlf. 86344034

Fax 86344934

KÆMPE

NYHED

PRØV DEN

l DANMARKS STØRSTE

OG FESTLIGSTE SOMMERLAND

Åbningstider:

Man-fre

Lørdag

kl. 9-17

kl. 9-13

1991


Lørdag den 20. okt. spilledes

årets >>Clou « Cross Country

match over 9 krydsende huller

Ebeltoft Golfbane med

en lånt mark som supplement.

Matchleder og tilrettelægger

Ove Elle havde gjort et stort

stykke forberedende arbejde

med denne match. På grund

at efterårsferien' s sidste

week-end, hvor Ebeltoft Golfbane

- også i år - har været

besøgt af mange danske og

udenlandske gæstespillere,

satte Ove Elle en ære i, kun at

benytte bysiden af golfbanen.

Resten at banen var så åben

for spillende gæster.

For at lave de 9 huller til

matchen fik Ove Elle en eengangs

lånetilladelse at ejerne

Hakon og Edith Koch, Holmensvej

til benyttelse at

deres marker til golfspillet.

Dette blev så til de resterende

3 huller med vintergreens,

dvs. at man er i >> hul« hvis

man rammer en cirkel på ca .

1 meter i diameter.

Hole in >> nearly« one fik en

heldig spiller på det andet hul

på 1 50 meter. Palle Rasmussen

ramte cirklen i sit drive og

herfor skal han have en særlig

lykønskning!

Matchen var sponseret at

Kræmmerhuset v/Gitte og

John Jensen.

Ove Elle havde hjælp at Jytte

Elle. På grund at ferien og

matchens særlige beskaffenhed

var tilslutningen minimal.

En snes spillere havde en

spændende oplevelse.

Mange mistede bolde i de

vildsomme vinkler og meget

Hole in

n nearly(( one

på lånt

golf-mark

at tiden gik med at lede efter

bolde. Trods alt var alle enige

om, at det havde været en

dejlig dag ...

Vinderne blev:

nr. 1 John Justesen

36 points netto

nr. 2 Palle Rasmussen

37 p. nr. 3 Mario Sforzini

42 points netto.

Matchdeltagere på vej hjem fra

de lånte marker.

Matchleder Ove Elle

overrækker præmierne.

Damer: nr. 1 Nan Petersen

48 points netto.

Bruttoscore for de 9 huller

med halv hep. blev John

Justesen - 4 2 slag.

v enge

27


VIGTIGT!!!

De er kun en telefonopringning fra

Danmark's største udvalg af

kvalitetsudstyr og -tilbehør til

DANMARKS BILLIGSTE PRISER!

RING TIL CPI-GOLF CENTRE I BIRKERØD

på 42 8111 96

Se vor store annonce i Dansk GOLF med masser af super

SEPTEMBER TILBUD, som f.eks .:

TANAKA BEGYNDERSÆT

bestående af 4 stk. jern, l stk. metalkølle, l putter, l rigtig

bag - det perfekte sæt for begynderen 17 8 o '

såvel som den mere rutinerede spiller! •

Før 1980,00 NU KUN e e

(Sættet er af højeste internationale kvalitet og kan naturligvis suppleres op enkeltvis).

-

ABNINGSTIDER:

Ma.-To .... 10.00- 17.30

Fredag .. ... 10.00-18.00

Lørdag ..... 10.00-13.00

SABROE REFRIGERATION A / S

Chr. Xs Vej 201

8270 Højbjerg

Tlf. 86271266


Med sorg må Golf i Ebeltoft

igen meddele den triste

kendsgerning, at vi har mistet

et af klubbens trofaste medlemmer.

Kirsten Byriel er ikke mere

iblandt os. Kirsten afgik ved

døden den 9 . oktober 1990,

kun 51 år.

Kirsten har slået sit sidste

slag og vandret sin ·sidste tur

med sin lille hund Tonic, der

så trofast fulgte med Kirsten

i snor på den daglige luftetur

rundt på vor skønne golfbane.

Den golfbane Kirsten

holdt så meget af.

Der hvor hun i mange år

havde fundet velvære og livsglæde

sammen med sin Poul.

Ofte som vinder i mangen

ægtepar- toursame og solomatcher.

Og på det sidste,

da Kirsten endnu havde kræfter

tog hun runden med Poul

og to af sine drenge Rasmus

og Søren.

Kirsten vil vi mindes som et

En

sidste

hilsen .. ..

hjertevarmt, specielt menneske,

der så sine folk an.

Men var man først blevet ven

med hende og huset var det

GOLF l EBELTOFT takker

for stor hjælp i de forløbne

år.

Konsekvensen af den

stigende utilfredshed i

klubben - tager vi valget

selv at forlade blad- og

PR - udvalget.

En storTAK til bladets

annoncører og bladudvalgsmedlemmer.

Med ønsket om held og

lykke for GOLF l EBEL-

et dyrebart, varmt og elskeligt

venskab både på og uden

for golfbanen.

Vore tanker vil i dag gå til

Poul og drengene Anders,

Søren og Rasmus, der alle

prisværdigt rakte Kirsten den

hjælpende hånd hun i den

sidste allersværeste tid

havde brug for. De hjalp

alle med at opfylde Kirstens

højeste ønske. At lukke sine

øjne i hjemmet på Strandgårdshøj

og få den fred som

så sygt et menneske trængte

til.

Alle kæmpede. Kirsten stod

aldrig alene.

De gode oplevelser vi fik

sammen med Kirsten vil nu

høre til de dejligste minder

vi vil gemme i vore hjerter

om et ædelt menneske, en

vidunderlig hustru, alle tiders

mor samt vennen af venskabets

højeste karat.

Tak! Kirsten for alt.

Æret være dit minde v enge

TOFT til nye årgange

-siger vi TAK for vor tid.

Hermed udtræder vi af

bladredaktion og

PR - udvalg 31 . december

1990- med blad nr. 20.

Med venlig hilsen

Harry Schultz-Andersen,

Erik Nielsen og

Børge Venge

29


HOTEL EBELTOFT STRAND

Ndr. Strandvej 3 . 8400 Ebeltoft

86343300


Vi har:

Panorama-restaurant

Natklub »Admiral«

Vi kan:

Lobby-bar

Møde- og selskabslokaler

H

Swimming-pool l H J

Billard og dart H

Golf-weekend kr. 425,-

Selskaber alt ind. kr. 370,­

Madpakker (Golftur) kr. 30,­

Vi bringer også mad

ud af huset

Ring - vi giver gerne

HOTEL HVIDE HUS

Strandgårdshøj · DK-8400 Ebeltoft

Te!: 86 34 14 66 · Fax: 86 34 49 69 · Telex: 60872

et godt tilbud

More magazines by this user
Similar magazines