Fagplan Sømandskab, reduceret U-DIR 1424

www3.hjv.dk

Fagplan Sømandskab, reduceret U-DIR 1424

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 1424 DeMars DIR D O2611770 JUN 2009 Resterende lovpligtige uddannelse (RLU) MHV (BON) Fagplan Sømandskab, reduceret U-DIR 1424 (udkast JUN 2009) Uddannelsesdirektiv 1 UKLASSEFICERET


Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 1424 DeMars DIR D O2611770 JUN 2009 Titel lang: RLU Sømandskab BON MHV Titel kort: SØMASK BON A. Formål: At bibringe soldaten den viden og de færdigheder, der er nødvendige for, at soldaten kan bestride de poster der indgår i en gummibåds besætning, samt planlægge forlægninger over større afstande. B. Indhold: Faget indeholder følgende emner: Navigation. Motorlære. Manøvrering & sejlads/Sømandskab. Uddannelsesforudsætninger: Resterende lovpligtig uddannelse, Speedbådscertifikatkursus UDIR 1420 Omfang: Uddannelsens omfang er 16 timer. Målene angiver mindstekrav, der skal opfyldes. Timetallene er derfor kun vejledende Samlet varighed: 16 timer Q: 02611769. C. Tilrettelæggelse og gennemførelse: Hjemmeværnsskolen planlægger, tilrettelægger, gennemfører og kontrollerer faget. Faget gennemføres som teori og praktik lektioner. D. Evaluering - forløbskontrol: Faget afsluttes med en handleprøve. E. Særlige bestemmelser: Ydelser: 1. Faget omfatter 510 min teori og 450 min praktik. 2. Faget kan oppebære 1 lærere (LÆ) pr. 6 elever. 3. I henhold til punkt 1. kan faget time norm mæssigt oppebære følgende: 1 LÆ pr. x elever Sats 1eller 2. x effektive timer = x timer. 4. Punkt 3. kan ændres i forhold til antal elever, denne afgørelse ligger hos afholdende myndighed. 2 UKLASSEFICERET


Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 1424 DeMars DIR D O2611770 JUN 2009 Uddannelsesmateriel: Kursus kræver min. 3 gummibåde med konsol. Et stk. rednings- udstyr (dragt og redningsvest) pr. elev. F. Henvisninger: SOKBST 277-1 Marinehjemmeværnets operative anvendelse. Lærebog for dæksgast. Arbejdssikkerhedsprocedurer, Marinehjemmeværnet. HJV 025-001 Reglement for MHV-fartøjer. Søsportens sikkerhedsråds pjecer. Manual til aktuel GPS. G. Bemærkninger: NIL. H. Specifikke kompetencer: Lærer skal have gennemgået Instruktørkursus, Speedbådscertifikatkursus UDIR 1420 og Havnebevogtningskursus UDIR 1461. I. Vurderingskriterier: Uddannelsen vurderes efter følgende model 1: Kursus er gennemført/ikke gennemført. Kursisten har deltaget i hele kursusforløbet, eller kursisten har ikke deltaget i hele kursusforløbet. Der udstedes kursusbevis for gennemført kursus. Derudover kan kursisten modtage en vurdering af egnethed til videre uddannelse. 3 UKLASSEFICERET


Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 1424 DeMars DIR D O2611770 JUN 2009 Titel lang: RLU Sømandskab BON, MHV Titel kort: RLU SØMASK BON Fagplan A. Formål At bibringe kursisten den viden og de færdigheder, der er nødvendige for, at kursisten kan bestride de poster der indgår i en gummibåds besætning, samt planlægge forlægninger over større afstande. B. Mål Ved uddannelsens afslutning skal kursisten: Planlægge og gennemføre en PTR- sejlads langs kysten, inden for 6 meter kurven. Sejladsen skal kunne gennemføres i dagslys og mørke. Til sin rådighed har kursisten gummibåd m/påhængsmotor, søkort (over omr.), Kort A, efterretninger for søfarten og lærebog for speedbådsprøven. Resultatet er tilfredsstillende såfremt kursisten: • Kan udføre alle poster i en gummibåds besætning. • Deltage i planlægningen af en forlægning over en større strækning. • Udvise godt sømandskab. C. Indhold Faget indeholder følgende emner: Navigation.: Kompasset, herunder: • Kurser. • Pejlinger. • Rød grøn afvigelser. • Observations- og melde metoder. Søkortet herunder: • Indhold & brug. • Kort A. • Udsætte en position. • Udmåle distancer. • Udsætte Waypoint . Instrumenter herunder: • GPS ”Global Positioning System”. • LOG. • Ekkolod. 4 UKLASSEFICERET


Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 1424 DeMars DIR D O2611770 JUN 2009 Motorlære herunder.: • Brændstofsystemet. • El-systemet. • Kølesystemet. • Smøreoliesystemet. Manøvrering & sejlads/Sømandskab herunder.: • Gør båden søklar. • Manøvrering herunder. • Formations sejlads. • Trim. • Slæbning, etablering og udførelse af slæbning. • Sikkerfart på lavt vand. • Sejlads i roligt/moderat til hård sø. Handleprøve • Planlæg en forlægning (Gruppe opgave). D. Tid Teori tilstedeværelse 510 min. Praktik tilstedeværelse 450 min. I alt 960 min. E. Særlige bestemmelser: 1. Forudsætninger: Resterende lovpligtig uddannelse, Speedbådscertifikatkursus UDIR 1420 2. Tilrettelæggelse og gennemførelse: Hjemmeværnsskolen planlægger, tilrettelægger, gennemfører og kontrollerer faget. Faget gennemføres som teori og praktiklektioner. 3 Henvisninger: Dæksgasthåndbogen. 4 Bemærkninger: Der skal minimum være 10 kursister og maksimum 15 kursister. Kursus kræver min. 3 gummibåde med konsol. Et stk. rednings udstyr (dragt og redningsvest) pr. elev. F. Kontrol Der gennemføres en formel kontrol i faget. Hvor det er muligt, bør instruktøren dog anvende handleprøver i lektioner, hvor læringen er baseret på kursistens færdigheder. 5 UKLASSEFICERET


Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 1424 DeMars DIR D O2611770 JUN 2009 Bemærkninger til lektionsoversigten Lektionsoversigtens inddeling: – Fag: Fagområde. – Lektionsnummer: Den enkelte lektions placering i faget. – Tid: Den beregnede tid til den enkelte lektion. Tiden er angivet som ca. tid, idet den er afhængig af kursistantal og kursistforudsætninger. – Navn: Angiver hvilket fag lektionen hører til. – Mål: Ved anvendelse af de fastsatte målbeskrivelsesudtryk er den enkelte lektion målbeskrevet. Samtidig er der herved angivet, hvor godt det pågældende stof skal læres. – Indhold: Angivelse af de hovedpunkter og underpunkter, der skal indgå i undervisningen for at opnå det angivne mål. – Gennemførelse og kontrol: Eksempler på undervisningsmetoder og organisationsformer, der på kort tid fører til lektionens mål. Den eller de kontrolmetoder, der – sammen med den anviste undervisningsmetode – tydeligst viser, om lektionens mål er nået. 6 UKLASSEFICERET


Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 1424 DeMars DIR D 02611770 JUN 2009 Fag: Sømandsskab bevogtning og nærforsvar. Navn Mål Indhold Gennemførelse og LEK NR kontrol 1 Intro Efter lektionen skal kursisten: Der gennemgås: Undervisnings- 30 min • Have en forståelse af formålet med Formålet med BON metode: faget BON/Sømandskab og hvorledes Sømandskab og Undervisningssamta lektionerne vil blive gennemført. fagplanen for faget. le. klasseundervisning. Resultatet er tilfredsstillende såfremt kursisten med egne ord kan forklare: • formålet med Sømandskab/bevogtning og nærforsvar. Kontrol: Mundtlige spørgsmål. 2 2 timer 3 2 timer NAV/ Komp asset NAV/ Søkort et Efter lektionen skal kursisten kunne: • Anvende kompasset til at indlægge kurser, foretage pejlinger, anvende rød grøn afvigelser, og anvende observations- og melde metoder. Resultatet er tilfredsstillende såfremt kursisten kan udføre: • at indlægge en kurs. • at forklare med egne ord om de observations og melde metoder der anvendes. Efter lektionen skal kursisten kunne: • redegøre for indhold og vise brug af søkort. - 1 - UKLASSIFICERET Kompasset, herunder: • Kurser • Pejlinger • Observations - og melde metoder • rød grøn afvigelser Der gennemgås: • Indhold & brug af Undervisningsmetode: Opgavemetoden. klasseundervisning. Kontrol: Mundtlige spørgsmål. Undervisningsmetode: Henvisninger og hjælpemidler Henvisninger: SOKBST 277- 1marinehjemmeværn ets operative anvendelse. Henvisninger: MHV. NAV. Bøger Lærebog for dæksgast i MHV. Lærebog, Speedbådsbogen Henvisninger:


Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 1424 DeMars DIR D 02611770 JUN 2009 LEK NR 4 2 timer Navn Mål Indhold Gennemførelse og kontrol søkortet. Opgavemetoden. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt • Kort A. klasseundervisning. kursisten, efter lektionen kan: • Udsætte en • anvende et søkort, og forklare dens opbygning og brug. • position. Udmåle Kontrol: Mundtlige • demonstrere færdigheder i at udsætte distancer. spørgsmål. en position/udmåle distance i søkortet samt udsætte waypoint. • Udsætte waypoint. Handle prøve. NAV/ Instru mente r Til rådighed har kursisten søkort, Kort A, parallel lineal, passer og regnemaskine. Efter lektionen skal kursisten kunne: • Anvende GPS på gummibåde. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt kursisten, efter lektionen kan: • demonstrere sine færdigheder i brugen af gummi bådens GPS, samt kunne forklare anvendelsen i brug af Log og Ekkolod. Til sin rådighed har kursisten en GPS. - 2 - UKLASSIFICERET Der gennemgås: • GPS ”Global Positioning System” • Log • Ekkolod Undervisningsmetode: Opgavemetoden. klasseundervisning. Kontrol: Mundtlige spørgsmål. Handleprøve. Henvisninger og hjælpemidler Henvisninger: GPS manual. MHV speedbådsbog.


Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 1424 DeMars DIR D 02611770 JUN 2009 LEK NR 5 2 timer . Navn Mål Indhold Gennemførelse og kontrol Motor- Efter lektionen skal kursisten have: Der gennemgås: Undervisnings- lære • kendskab af opbygningen af standard • Brændstofsy- metode: bådmotor. stemet Undervisningssamta • El-systemet le. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt • Kølesystemet klasseundervisning kursisten, efter lektionen kan: • Smøreoliesyste • Vise og forklare brændstof, El, køle og smøreoliesystemet på gummibådens motor. met Kontrol: Mundtlige spørgsmål. Handleprøve. - 3 - UKLASSIFICERET Henvisninger og hjælpemidler Henvisninger: MHV- Motorlære bog . MHV Dæksgast lærebog. Manual for påhængsmotor.


Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 1424 DeMars DIR D 02611770 6 4 timer Manøv rering & sejlad s/ søma ndska b . Efter lektionen skal kursisten have: • Kendskab til klargøring, manøvrering, sejllas og slæbning. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt kursisten, efter lektionen kan: • klargøre båden efter huskereglen: ”SOVEBLIK” • demonstrere færdigheder i manøvrering at båden i havn, samt under formations sejlads og skal kunne justerer bådens trim. • demonstrere godt sømandskab i forbindelse med slæbning. Til rådighed har kursisten gummibåd med sikkerheds udstyr og materiel til brud ved slæbning. - 4 - UKLASSIFICERET Der gennemgås: Manøvrering & sejlads/sømandskab herunder.: • Gør båden søklar • Manøvrering herunder • Formations sej- lads • Trim • Slæbning, etablering og udførelse af slæbning • Sikkerfart på lavt vand • Sejlads i roligt/mod erat til hård sø JUN 2009 Undervisningsmetode: Opgavemetoden. Holdundervisning. Kontrol: Mundtlige spørgsmål. Handle prøve. Bemærkninger: Anordning til slæbning gennemgår før sejlads, samt klargøres Forholdsregler for sejlads i roligt ogmoderat til hård sø samt sikkerfart på lavt vand gennemgås. Henvisninger: Efter IN anvisninger


Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 1424 DeMars DIR D 02611770 6 3,5 timer Handl e prøve Resultatet er tilfredsstillende, såfremt kursisten kan planlægge og klargøre gummibåden og besætning til kystnær patruljering. Til rådighed har kursisten en gummibåd med motor, sin standardudrustning, redningsudstyr, materiel til fabrikation af slæbning, kikkert, projektører, radioer, personligt våben, søkort, kort A, parallel lineal, passer og regnemaskine. - 5 - UKLASSIFICERET Der gives en opgave i at gennemføre en kystnær patruljering. JUN 2009 Undervisningsmetode: Opgavemetoden. Holdundervisning. Kontrol: Handle prøve. Bemærkninger: Der skal være en IN Henvisninger: Efter IN anvisninger


Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 1424 DeMars DIR D 02611770 JUN 2009 - 6 - UKLASSIFICERET ved hvert hold, KUL skal give tilladelse til afsejling, der skal ligeledes tages hensyn til vejrlig.

More magazines by this user
Similar magazines