25-08-2010 Post Danmark Baeredygtighedsrapporten ... - PostNord

postnord.com

25-08-2010 Post Danmark Baeredygtighedsrapporten ... - PostNord

Bæredygtighedsrapport 2008

post daNMarK KoNCerNeN


Indhold

04

06

07

10

14

20

26

32

36

38

39

40

41

42

POST DANMARK KORT FORTALT

FORORD

POST DANMARK I SAMFUNDET

BÆREDYGTIG LEDELSE

KLIMA OG MILjø

KUNDER

MEDARBEjDERE

DET RUMMELIGE ARBEjDSMARKED

SPORT, KULTUR OG vELGøRENhED

BÆREDYGTIGhEDSREGNSKAB 2008

OPGøRELSESMETODER

MILjøPåvIRKNINGER

SOcIALE PåvIRKNINGER

øKONOMISKE PåvIRKNINGER


4

POST DANMARK BÆREDYGTIGhEDSRAPPORT 2008

PoST dAnMARK

KoRT FoRTAlT

Post Danmark er en moderne distributions-, logistik-

og transportvirksomhed med en historie,

der går helt tilbage til 1624, da Kong christian

Iv underskrev den kongelige ”Forordning om

Postbudde”.

I 1995 blev Postvæsenet taget af finansloven og

omdannet til Post Danmark med status af Selvstændig

Offentlig virksomhed nr. 1. virksomheden

blev herefter drevet på aktieselskabslignende

vilkår, og omdannelsen til et egentligt aktieselskab

blev gennemført i 2002. Næste skridt blev

taget i 2005, hvor cvc capital Partners købte

22 pct. af aktierne.

I starten af 2009 underskrev Transportministeriet

og det svenske Näringsdepartementet en fusionsaftale

mellem Post Danmark og det svenske

Posten AB. Målet med fusionen er at skabe en

nordisk postvirksomhed, der leverer tidssvarende

og konkurrencedygtige posttjenester til borgerne

i de to lande. Efter fusionen vil det nye selskab

være ejet af den danske stat og den svenske stat

med en fordeling af aktierne på henholdsvis 40

pct. og 60 pct. Ejernes indflydelse er dog balan-

BELøB I MIO. KR.

ceret sådan, at den svenske og danske stat har

lige mange stemmer.

Efter danske forhold er Post Danmark en stor

virksomhed. Samlet beskæftiger vi mere end

24.000 medarbejdere på fuld- eller deltid, hvilket

svarer til knap 1 pct. af den samlede arbejdsstyrke

i Danmark. vi lægger vægt på at være fleksible

i vores ansættelsesforhold og har blandt andet

en lang række medarbejdere, der er ansat i

deltidsstillinger. Det samlede antal fuldtidsstillinger

svarer til godt 20.000 medarbejdere.

vores medarbejdere er fordelt over hele landet

på mere end 500 arbejdspladser. vi servicerer

dagligt 2.600.000 husstande og 240.000

virksomheder.

Den samlede omsætning i 2008 rundede 12 mia.

kr. og heraf er 68 pct. hentet på markeder i fuld

konkurrence. Den hidtidige eneret på breve, som

er under afvikling, omfatter i dag alene breve under

50 gram. Pakker og reklamer har altid været

omdelt i fri konkurrence.

RESUlTAToPGØRElSE

Indtægter 12.057

12.082

omsætningens fordeling 2008

PRODUKTER

BREvE, ENERET

øvRIGE

BLADE OG ADRESSELøSE

FORSENDELSER

PAKKER

BREvE, KONKURRENcE

AntAl AnsAtte 2008

FORDELT EFTER ANSÆTTELSESOMRåDE I PcT.

øvRIGE

PRIvATKUNDER (POSThUSE)

BREvPRODUKTION

OG TRANSPORT

DISTRIBUTION (POSTBUDE)

BrevkvAlitet

2008

2007

2006

2005

2004

PROcENT

0 92 93 94 95 96 97 98 99 100

BREvE øKONOMIBREvE

2008 2007 2006 2005 2004

11.718 11.462 11.295


esultAt før skAt

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

MIO. KR.

2004 2005 2006 2007 2008

POST DANMARK BÆREDYGTIGhEDSRAPPORT 2008 5


6

POST DANMARK BÆREDYGTIGhEDSRAPPORT 2008

FoRoRd

Kære læser,

Post Danmark har altid taget sit samfundsmæssige

ansvar meget alvorligt. vi er stolte over at levere

en vigtig service i det danske samfund – en

service, der sikrer, at forsendelser af enhver slags

kommer frem fra afsender til modtager fra dag

til dag i hele landet.

Når man som Post Danmark distribuerer omtrent

fire millioner forsendelser hver eneste dag, så

er det en kæmpe opgave med stor betydning –

ikke bare for den enkelte, men for hele det danske

samfund.

For Post Danmark er det samfundsmæssige ansvar

en naturlig del af vores hverdag. vi er en

virksomhed, der driver en forretning, der betjener

hele det danske samfund, så for mig at se

giver det sig selv, at vi ikke kan drive en sund og

fornuftig forretning, hvis ikke vi som virksomhed

er en ansvarlig samfundsborger.

For at kunne løse denne opgave har Post Danmark

skabt en af Europas mest moderne og effektive

postvirksomheder. vi arbejder konstant

med at effektivisere vores arbejdsgange og vores

processer, for den øgede konkurrence i branchen

overlader ikke plads til spild. Post Danmark skal

være en sund, solid og stærk virksomhed, hvis

vi skal kunne yde den service, som samfundet

har brug for, og samtidig være en tryg og god

Helge isrAelsen Adm. direktør

arbejdsplads for vores mange tusinde medarbejdere.

Logikken er enkel. hvis ikke vi har trygge

og veluddannede medarbejdere, der er stolte

af deres arbejde og deres virksomhed, så kan vi

ikke levere den kvalitet og service, der sikrer vores

styrke i markedet.

år 2008 var et ganske særligt år for Post Danmark.

I begyndelsen af året oplevede vi en stærk

efterspørgsel på arbejdskraft. ved årets afslutning

var dette billede fuldstændigt ændret.

Uanset om den arbejdsmarkedsmæssige udfordring

er af den ene eller anden karakter, lægger

vi i Post Danmark stor vægt på at have en attraktiv

og aktiv personalepolitik. vi ønsker at fastholde

og udvikle vores medarbejdere, så vi altid kan

yde vores bedste.

Post Danmark er en del af et samfund med et

nødvendigt fokus på energiforbrug og miljøindsatsen

i kampen mod klimatruslen. I den forbindelse

er en virksomhed som Post Danmark

naturligvis en vigtig spiller, idet vores opgaver

nødvendiggør en del transport og produktion,

som sætter cO 2-spor til skade for miljøet.

vi er ’den kollektive trafik’ for breve og pakker

i Danmark.

Post Danmark er alt i alt en miljøvenlig distributionsform,

idet vi samler og distribuerer så

mange forsendelser ad gangen som muligt. Det

er nemlig den mest miljørigtige måde at gøre

det på.

Med denne rapport giver vi en samlet beskrivelse

af vores arbejde med at løfte Post Danmarks

samfundsmæssige ansvar. Det er første gang, at

vi laver en sådan rapport, og det er derfor med

særlig glæde, at jeg ønsker god læselyst.

helge Israelsen


PoST dAnMARK

I SAMFUndET

Post Danmark er med sine over 24.000 ansatte

blandt Danmarks største arbejdspladser. vi besøger

hver dag mere end to millioner husstande,

og med vores 750 posthuse og postbutikker fylder

vi godt i det danske samfund.

I løbet af en ganske almindelig uge er stort set alle

danskere i berøring med Post Danmark. Enten fordi

de modtager post, pakker eller reklamer, fordi

de kender nogen, som arbejder hos os, arbejder

for nogen, som er leverandør til os, eller fordi de

er blandt den ene procent af den danske befolkning,

der arbejder hos os. Den tætte kontakt til

samtlige borgere gør det meget tydeligt for vores

omverden, hvordan vi som virksomhed lever op til

deres krav og forventninger. vi er med andre ord

til eksamen hos hver eneste dansker hver uge. Det

er med til at holde os på tæerne, og borgernes

holdninger og input er en kilde til vores bestræbelser

på at blive endnu bedre til det, vi er sat i verden

for at levere: en basal og universel postservice

til alle afsender- og modtagerkunder i Danmark.

Med andre ord, er vores omdømme helt afgørende

for vores forretningsmæssige succes.

POST DANMARKS PLIGTER

Post Danmarks rammebetingelser og prisstruktur

er i høj grad lagt fast i en koncession udstedt

af staten – i daglig tale kaldet befordringspligten.

Den foreskriver hvilken service og kvalitet,

vi som et minimum skal levere til den danske befolkning.

Koncessionen sætter også rammen for,

prisudviklingen inden for den tredjedel af vores

omsætning, som endnu ikke er konkurrenceudsat,

hvilket vil sige breve under 50 gram. På alle

andre områder er Post Danmarks ydelser udsat

for konkurrence, og prissætningen skabes som i

alle andre brancher ud fra udbud og efterspørgsel.

vi er stolte over at varetage den opgave, der

er foreskrevet i koncessionen, idet den er af afgørende

betydning for det danske samfund hver

eneste dag.

FAIR PRISSÆTNING

Prisen for at sende et brev – portoen – er fra tid

til anden genstand for debat. Post Danmarks priser

er fair – også set i en sammenligning med

portopriserne i resten af Europa.

Sammenligner man Post Danmarks priser for

breve af første vægtsats med andre landes post-

virksomheder, skal man tage højde for væsentlige

demografiske forskelle, f.eks. det høje danske

lønniveau og købekraft.

Det har Europas største postvirksomhed, Deutsche

Post, gjort i en sammenligning af prisen

for et dag-til-dag-brev af første vægtsats i 29

europæiske lande, hvor der netop tages højde

for disse forskelle. Post Danmarks priser ligger

på en 16. plads med en gennemsnitlig pris på

0,61 Euro, hvilket er langt under gennemsnittet

på 0,79 Euro.

PROFIT OG SAMFUNDSANSvAR

For Post Danmark gælder det, at vores evne til at

tjene penge er forudsætningen for, at vi kan løse

vores opgaver for samfundet. Man kan sige, at

det er vores økonomiske styrke, der bestemmer

råderummet for, hvor mange pligter vi kan påtage

os uden statstilskud.

Omvendt kan vi ikke nå tilfredsstillende økonomiske

resultater, hvis ikke vores medarbejdere er

glade for at arbejde hos os, er stolte over deres

virksomhed samtidig med at virksomhedens omdømme

i befolkningen er godt.

vi har vist, at en solid indtjening sagtens kan opnås

samtidig med, at investeringer, forandringer,

beslutninger osv. træffes ud fra hensyn til samfundet,

herunder til alle de interessenter, som hver dag

er afhængige af Post Danmark. Post Danmarks

forretningsmodel er således bygget op om en strategi,

der både tilgodeser virksomhedens behov for

at tjene penge og vores ansvar i forhold til at være

en social og samfundsbevidst virksomhed.

Derfor er det sund fornuft for både kunder, medarbejdere

og virksomheden, når Post Danmark

integrerer hensynet til blandt andet menneskerettigheder,

sociale forhold, miljø- og klimamæssige

forhold samt bekæmpelse af samfundsskadelige

forhold, herunder korruption, som en del

af vores forretningsmodel. vi har udarbejdet et

code of conduct for alle vores leverandøraftaler,

og vi følger corporate Governance anbefalingerne

fra Nørby-udvalget. Det er alt sammen

udtryk for den tankegang, der er dybt forankret

i den excellencemodel, der er grundstenen i Post

Danmarks ledelsesfilosofi.

POST DANMARK BÆREDYGTIGhEDSRAPPORT 2008 7

priser for Breve Af første vægtsAts

BULGARIEN 2,72

LETLAND 1,66

POLEN 1,36

SLOvAKIET 1,26

LITAUEN 1,24

RUMÆNIEN 0,96

ESTLAND 0,88

UNGARN 0,88

TjEKKIET 0,84

NORGE 0,81

GRÆKENLAND 0,79

PORTUGAL 0,75

FINLAND 0,74

ITALIEN 0,62

DANMARK 0,61

FRANKRIG 0,57

BELGIEN 0,56

SvERIGE 0,56

SchwEIz 0,56

øSTRIG 0,55

TYSKLAND 0,55

IRLAND 0,54

cYPERN 0,51

STORBRITANIEN 0,48

LUxEMBURG 0,47

hOLLAND 0,44

SPANIEN 0,41

MALTA 0,37

SLOvENIEN 0,36

EURO

GENNEMSNIT 0,79


8

POST DANMARK BÆREDYGTIGhEDSRAPPORT 2008

Csr milepæle

1894

cYKLER TIL

LANDPOSTBUDE

INDFøRES

1895

FøRSTE FAGFORENING

(PROvINSPOSTBUDE-

FORENINGEN)

1904

vERDENS FøRSTE

jULEMÆRKE

Csr i post dAnmArk

corporate Social Responsibility (cSR) er hos Post Danmark defineret som:

De aktiviteter, som Post Danmark har iværksat for at udvikle og udnytte koncernens kernekompetencer

til gavn for kunder, medarbejdere, samfundet og virksomhedens økonomi samt image

som en virksomhed med et stort samfundsmæssigt engagement.

BIDRAG TIL SAMFUNDET

Post Danmark forvalter ikke kun sit ansvar og sin

betydning i forhold til virksomhedens kerneydelser

og medarbejdere. vi er også en betydelig bidragsyder

på områder, hvor vores kernekompetencer

kan komme andre aktører i samfundet til

gode. hvert år støtter Post Danmark eksempelvis

en velgørende organisation ved at udgive et

frimærke, der er lidt dyrere end almindelige frimærker,

og donerer overskuddet til organisationen.

Post Danmark er ligeledes en vigtig bidragsyder

til cykelsporten i Danmark. vores mest

kendte og største sponsorat er cykelløbet Post

Danmark Rundt, der er Danmarks største tilbagevendende

sportsbegivenhed. Et tredje initiativ

er julemærkehjemmene, hvor Post Danmark er

nær samarbejdspartner med julemærkefonden,

der driver fire julemærkehjem i Danmark.

FOKUS På DET GODE ARBEjDSLIv

vi har ambitiøse mål for at sikre en fornuftig balance

mellem arbejde og fritid for vores ansatte

og for at tage hånd om dem, som i perioder kan

have særligt brug for det. Det sker bl.a. gennem

seniorordninger, mentorordninger og talentbank

1906

PENSIONSRET IND-

FøRES FOR LANDPOST-

BUDE

1911

FøRSTE EL-BIL

1919

8-TIMERS ARBEjDSDAG

INDFøRES

1921

FøRSTE vELGøRENhEDSFRIMÆRKE

samt vores interne jobbørs, hvor medarbejderne

får mulighed for at skifte job til andre funktioner

i Post Danmark, hvis deres arbejdsfunktion nedlægges,

eller hvis de har lyst til at prøve kræfter

med nye udfordringer.

Derudover yder vi en stor indsats for at integrere

nydanskere og skabe plads til folk, som ikke har

mulighed for at deltage med fuld styrke på arbejdsmarkedet.

vi arbejder målrettet for løbende

at forbedre arbejdsmiljøet og blev i 2008 belønnet

med Arbejdsmiljørådets pris for det.

Det er helt bevidst, at vi arbejder for at være en

førende virksomhed på disse områder, for vi ved,

at det i høj grad er det gode arbejdsliv i Post

Danmark, der er med til at stille os stærkt i kampen

om at kunne tiltrække de bedste medarbejdere

til vores virksomhed.

EN SAMLET cSR-REDEGøRELSE

vores forretningsmodel og cSR-indsatser har

ikke tidligere været nedfældet i en egentlig bæredygtighedsstrategi

eller rapport. Den har derimod

længe været stærkt forankret i vores mil-

1961

POSTENS KUNDE-

TjENESTE OPRETTES

1971

FøRSTE KvINDELIGE

POSTBUD

1980

KvALITETSMÆSSIGT

LAvPUNKT (RETTIDIGhED

70 PcT.)

1990

INGEN REKLAMER –

TAK SOM FRIvILLIG

ORDNING


jøpolitik, personalepolitik, leverandørpolitik osv.

Med denne rapport samler vi det hele ét sted,

og giver et unikt indblik i, hvordan vi som en af

landets største virksomheder systematisk arbejder

på at forvalte vores betydning i samfundet

– til gavn for både samfundet, Post Danmark og

vores mange interessenter.

vi er nået langt i vores arbejde med cSR i Post

Danmark. Det betyder dog ikke, at vi er i mål og

nu kan læne os tilbage. vi kan stadig blive endnu

bedre til at drive vores virksomhed på en bæredygtig

måde, der vil komme både samfundet,

vores interessenter og Post Danmark til gode.

cORPORATE SOcIAL

RESPONSIBILITY

For Post Danmark er corporate Social Responsibility

(cSR) lig med ansvarlighed. vi betragter arbejdet

med cSR som en naturlig og frivillig opgave.

Det er dermed ikke en opgave, vi påtager os, fordi

vi er forpligtet til det af en lovgivning eller som

følge af vores koncessionsaftale med Staten.

1995

SPONSORAFTALE MED

DANSK cYKLE UNION

1996

FøRSTE POST

DANMARK RUNDT

1997

MILjøPOLITIK OG FøRSTE

GRøNT REGNSKAB

1998

TOTAL INvOvERING I

KvALITET (TIK)

hver dag fører vores kerneforretning os rundt i

hele samfundet. vi leverer en service til borgere,

virksomheder, foreninger og institutioner, som er

grundlæggende for kommunikation og handel i

Danmark. Det er vi stolte af. Derfor ligger det os

meget på sinde også at levere denne service på

en måde, som ikke bare vi, men hele Danmark

kan være stolte af. Ansvarlighed i Post Danmark

er derfor integreret i alt, vi gør.

Globaliseringen har efterhånden sat sit præg alle

steder. Det har skabt både udfordringer og muligheder.

En af konsekvenserne af globaliseringen

er, at verden nu synes at være blevet mindre. Post

Danmark nyder gavn af den øgede internationale

vareudveksling, da den fremmer ikke mindst det

antal pakker, som virksomheder og private sender

til hinanden. Men vi er samtidig bevidste om,

at globaliseringen rummer en række store udfordringer,

som også virksomhederne skal bidrage

til at finde løsninger på. vi har derfor i 2009 tilsluttet

os FN’s Global compact, der aktivt inddrager

virksomheder i løsningen af en række af de

sociale og miljømæssige udfordringer, som følger

med globaliseringen.

1999

hRM-PRISEN

(DANSK MANAGEMENT

FORUM)

2001

TjENESTEMÆND ANSÆTTES

UNDER vIRKSOMhEDSOvER-

ENSKOMST

2004

BEREGNINGSMODEL

FOR MILjøBELAST-

NING AF PRODUKTER

2004

DEN DANSKE

KvALITETS PRIS

(cENTER FOR LEDELSE)

2003

INTEGRATIONSPRIS TIL

åRhUS PAKKEcENTER

(åRhUS KOMMUNE)

2005

POSTMESTERSKAB I

MILjøKøRSEL

POST DANMARK BÆREDYGTIGhEDSRAPPORT 2008 9

Ansvarlighed starter for alle virksomheder med

økonomien. Post Danmark er en virksomhed,

der i sagens natur skal skabe værdi for vores

kunder, for samfundet og for virksomheden. vores

opgave som virksomhed er den samme som

alle andre virksomheders – og samtidig er den

vidt forskellig, fordi staten så direkte med befordringspligten

fastsætter rammerne for store dele

af vores udviklingsmuligheder.

økonomien er vigtig for os, og derfor skal menneskelige

og miljømæssige hensyn vægte højt i

arbejdet – ellers balancerer ”regnskabet” ikke.

Det, som nogle kalder den tredobbelte bundlinje,

kalder vi for helhedsorienteret ledelse, og det

har vi øvet os i siden 1998. Det betyder, at vi vurderer

vores arbejde og evaluerer det i forhold til

vores mål for kunder, medarbejdere, samfundet

og økonomien (ejere). En række af disse cSR-

relaterede indsatser og tilhørende resultater beskrives

efterfølgende i denne rapport.

2006

MEDSTIFTER AF RåDET

FOR BÆREDYGTIG

ERhvERvSUDvIKLING

2006

EFqM ExcELLENcE

AwARD FINALIST

(EFqM)

2005

MIA PRIS FINALIST

(INSTITUT FOR MENNESKE-

RETTIGhEDER)

2008

ARBEjDSMILjøcERTIFIcERING

EFTER OhSAS 18001

2009

TILSLUTNING TIL FN’S

GLOBAL cOMPAcT

2008

ARBEjDSMILjøPRISEN:

ARBEjDSULYKKER

(ARBEjDSMILjøRåDET)


10

POST DANMARK BÆREDYGTIGhEDSRAPPORT 2008

BÆREdYGTIG

lEdElSE

”Ledelse skal være helhedspræget for at sikre

bæredygtige resultater”. Sådan lyder den første

af ti leveregler, som giver en række eksempler på

god ledelse i Post Danmark.

Denne korte udtalelse uddybes videre: ”Derfor

indgår foruden det økonomiske resultat også

kunde- og medarbejdertilfredshed samt påvirkning

af samfundet i vurderingen af resultaterne

fra alle enheder i Post Danmark”.

Siden 1998 har helhedsorienteret ledelse stået

helt centralt i udviklingen af vores virksomhed.

vores tilgang til ledelse bygger på en grundtanke

om, at vi skal skabe værdi i et langsigtet perspektiv

ved at fokusere på alle de væsentligste

interessenter. Post Danmark er blevet ledet ud

fra denne overbevisning de seneste 11 år, fordi

vi mener, at det er den bedste og mest ansvarlige

ledelsesform for os.

TOTAL INvOLvERING I

KvALITET

vores ledelsesfilosofi retter sig som nævnt bredt

imod alle vores væsentligste interessenter. vi har

op igennem 80’erne og starten af 90’erne praktiseret

en anden ledelsesform med mere ensidig

fokus på økonomien. Det stod imidlertid klart for

os i midten af 90’erne, at det ikke var den rette

form på længere sigt.

Siden 1998 har vores ledelse således bygget på

Total quality Management (TqM). vi kalder det

Total Involvering i Kvalitet – TIK.

Formålet med TIK var og er at forbedre vores

konkurrenceevne. Det er en forudsætning for, at

vi fremadrettet kan levere den service og kvalitet,

som kunderne ønsker og forventer af os. Det gør

vi ved at have en virksomhedskultur, der arbejder

med løbende forbedringer i takt med udviklingen

hos kunder og i samfundet. TIK bygger på

medarbejderes involvering og aktive deltagen.

Starten på TIK blev markeret med et halvandet

år langt uddannelsesproces efter kaskadeprincippet,

der omfattede samtlige fastansatte

medarbejdere.

TIK-processen i hovedtræk:

· Leveregler (s. 12)

· Kundetilfredshedsmålinger (s. 21)

· Medarbejdertilfredshedsmålinger (s. 27)

· Selvbærende team (s. 27)

· EFqM Excellencemodellen (s. 12)

POST DANMARKS MISSION, vISION

OG vÆRDIER

mission

Post Danmark leverer med kvalitet en basal og

universel postservice til alle afsender- og modtagerkunder

i Danmark.


væsentlige interessenter

INTERESSENTER PRIMÆRE INTERESSER PRIMÆRE MåLEPUNKTER FORMåL

POST DANMARK BÆREDYGTIGhEDSRAPPORT 2008 11

Kunder Service, kvalitet og pris Kundetilfredshed og -loyalitet Forudsætning for fremtidig forretning

Medarbejdere Involvering, løn, jobsikkerhed Medarbejdertilfredshed Sikre værdiskabende samarbejde

Samfundet Omdømme, miljøbelastning corporate Image, reducere emissioner være en ansvarlig del af samfundet

Ejere Overskud, kvalitet værdiskabelse, breves rettidighed Leve op til forpligtelser

vision

Post Danmark er anerkendt af kunderne som en

førende virksomhed i logistik- og distributionsbranchen

i Danmark.

værdier

TROvÆRDIG – er en helt afgørende værdi, når

kerneforretningen er at befordre andres meddelelser

og varer. At være troværdig forudsætter, at

vi lever op til vores ansvar og gør os fortjent til

kundernes tillid. vi er troværdige, når vi er redelige

og professionelle i forhold til kunder, aktionærer,

kolleger og omverdenen.

KOMPETENT – er at være mestre i vores fag.

At være kompetent er også at arbejde energisk

med at forbedre alle processer samt at dele viden

og udvikle sig. vi er kompetente, når vi sætter

os ind i det, vi har med at gøre og sikrer fakta

bag alle beslutninger. vi tager vores arbejde

alvorligt.

FORANDRINGSvILjE – er hele tiden at stræbe

efter at forbedre den måde, vi arbejder på,

så vi til stadighed forbedrer vores effektivitet

og kvalitet. vi er forandringsvillige, når vi er

modtagelige over for ændringer, og når vi selv

er med til at skabe dem.

vÆRDISKABENDE – er at skabe værdi for

kunderne, for aktionærerne, for medarbejdere

og for samfundet. værdiskabelse er en nødvendig

forudsætning for en bæredygtig udvikling

af virksomheden. vi er værdiskabende, når

vi sætter os høje mål og når dem, samt når vi

lever op til vores værdier.


12

POST DANMARK BÆREDYGTIGhEDSRAPPORT 2008

ALLES DELTAGELSE

FOKUS På KUNDEN OG MEDARBEjDEREN

ledelsens engAgement

LøBENDE FORBEDRINGER

FOKUS På FAcTS

De fem grundlæggende elementer i TIK kan illustreres

ved en pyramide. Fundamentet for enhver

forandringsproces er ledelsens engagement og

aktive kommunikation. TIK skal medføre løbende

forbedringer af alle indsatser og resultater –

via alles deltagelse i at fokusere på kunder, medarbejdere

og facts som beslutningsgrundlag.

LEvEREGLER

Da TIK-processen startede i 1998 var det begyndelsen

på en omfattende forandringsproces. En

væsentlig del af forandringsbehovet, var ledernes

måde at være ledere på. Derfor udarbejdede

vi ti ”leveregler”, som var og er eksempler

på god ledelse hos os. På den måde blev det

synligt både for lederne og for medarbejderne,

hvad topledelsen forventede af lederne, og hvad

medarbejderne med rette kunne forvente af deres

nærmeste leder.

De ti korte udsagn findes i uddybede versioner,

og lederne har haft en omfattende dialog

igennem årene om, hvornår og hvordan vi udøver

god ledelse. For otte af de ti leveregler er

der en sammenhæng til vores årlige måling af

medarbejdertilfredshed.

EFqM ExcELLENcEMODEL

EFqM Excellencemodellen har været vores ledelsesmodel

siden TIK-processens start.

post dAnmArks 10 leveregler

Bæredygtige resultater skabes ved helhedsfokus

og aktiv ledelse. Det gælder også i relation til

vores påvirkning af omverdenen. vores arbejde

med ansvarlighed indgår direkte i den ledelsesmæssige

sammenhæng, som vi styrer via Excellencemodellen,

både ved konkrete aktiviteter og

som en rød tråd. Excellence og cSR går hånd i

hånd. Begge handler om det langsigtede hensyn,

om bæredygtig udvikling og om den mangesidede

resultatskabelse. Det handler ikke alene

om virksomhedens økonomi, men også om at

sikre høj service og kvalitet til kunderne og gode

arbejdsforhold for medarbejdere. Derudover skal

vi tage hensyn til samfundsudviklingen, herunder

udvise social ansvarlighed og tage medansvar

for miljøet. Derfor er cSR en helt integreret

del af vores excellencearbejde.

Inden for både Excellence og cSR arbejder vi

med at evaluere os selv samt at udpege og gennemføre

forbedringer. Det gør vi årligt, både

centralt for koncern og lokalt for selvstændige

enheder.

I Post Danmark har vi uddannet et hold af interne

assessorer, der hjælper andre enheder med at

kvalitetssikre deres egen opfattelse af, hvad der

gøres godt og mindre godt. Ud over et aktivt assessorhold

på ca. 220 personer er direktionen og

alle niveau 1 og 2-chefer uddannet som assessorer.

Dette skal sikre et detaljeret og bredt kendskab

til Excellencemodellen i virksomheden.

1 Ledelse skal være helhedspræget for at sikre bæredygtige resultater

2 Resultatmål og forventninger baseres på fakta og dialog

3 Synliggørelse af resultater er udgangspunkt for løbende forbedringer

4 Alle enheder, team og medarbejdere kender betydningen af kvalitet for deres kunder

5 Løbende forbedringer opnås kun ved at alle inddrages

6 Medarbejdernes viden og færdigheder skal løbende vedligeholdes og udvikles

7 viden om bedste praksis deles med kolleger og enheder på alle niveauer

8 Alle medarbejdere kender deres ansvar for at handle på en måde, der gør det nemt

at være kunde

9 Alle medarbejdere skal være velorienterede om Post Danmarks situation

10 Selvbærende team er et centralt element i Post Danmarks organisation.

opfølgning på leveregel 5

SPøRGSMåL FRA åRLIG MEDARBEjDERTILFREDShEDSUNDERSøGELSE: MULIGhEDEN FOR AT KUNNE STILLE FORSLAG

TIL FORBEDRINGER

5

4

3

2

1

1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008


cORPORATE GOvERNANcE

Bestyrelsen for Post Danmark har i 2005 gennemgået

og forholdt sig til Københavns Fondsbørs’

anbefalinger for god selskabsledelse. Post

Danmark følger disse anbefalinger med undtagelse

af områder, hvor det vurderes ikke at være

relevant for netop vores virksomhedstype. På

Post Danmarks hjemmeside er der redegjort for,

hvordan virksomheden detaljeret forholder sig til

de enkelte anbefalinger

vedrørende incitamentsaflønning for bestyrelse

og direktion følger Post Danmark anbefalingerne

og lader generalforsamlingen i Post Danmark

A/S fastsætte retningslinjerne, herunder

eksempelvis at bestyrelse alene aflønnes med et

fast honorar. Generalforsamlingen godkender

bestyrelsens honorar for det kommende år. Direktionens

aflønning fremgår af Post Danmarks

årsrapport.

cODE OF cONDUcT I

LEvERANDøRKÆDEN

I forbindelse med indkøb har Post Danmark fastlagt

en række etiske retningslinjer – en code of

conduct. Den indeholder vores krav til leverandører

og samarbejdspartnere vedrørende etisk

og moralsk forsvarlige indkøb. Dette område er

de senere år blevet mere aktuelt ved en betyde-

exCellenCemodellen

lig øget mængde indkøbsudbud, samt brug af

flere leverandører og underleverandører fra andre

verdensdele.

vi samarbejder med ca. 10.000 leverandører og

har over en typisk fireårig kontraktperiode ca.

350 udbud, der alle overstiger tre mio. kr. Sikring

af etikken i leverandørkædens yderste led

er et komplekst område, og vi har endnu ikke

fundet de modeller, der i praksis kan garantere

os, at samtlige led lever op til de etiske og miljømæssige

standarder. Området vil få et særligt

fokus i de kommende år.

hABILITET

I forbindelse med Post Danmarks ganske mange

relationer til leverandører af produkter, maskinel,

IT og konsulentydelser er virksomhedens ansatte

omfattet af vedtagne regler om habilitet i forbindelse

med leverandørkontakt. Reglerne foreskriver

blandt andet, at ansatte ikke kan modtage

gaver ud over en bagatelgrænse, samt at rejseomkostninger

altid betales af Post Danmark.

STYRING BASERET På

STANDARDER

For Post Danmark er standarder vigtige forudsætninger

for at opnå effektive processer, når

der skal sendes post nationalt og internationalt.

Den internationale postudveksling med 192 lan-

Excellencemodellen er en europæisk bedste praksis model for virksomhedsledelse. Den anviser

en række indsatser, man bør have styr på samt en række resultatområder, hvorpå man bør måle

sin virksomhed. Et gennemgående tema er, at man løbende bør forbedre sine indsatser og sine

resultater for at nå et fremragende – excellent – niveau.

Excellencemodellen ejes af European Foundation for quality Management (EFqM) og er hvert

år udgangspunktet for anerkendelsen the EFqM Excellence Award. Modellen indeholder en vurderings-

og målemetode, der gør det muligt at kortlægge, hvor man først skal sætte ind for at

forbedre, og dernæst – som noget centralt – følge op på, om det er sket som planlagt.

INDSATSER RESULTATER

LEDERSKAB

MEDARBEjDERE

POLITIK &

STRATEGI

PARTNERSKABER

& RESSOURcER

PROcESSER

INNOvATION OG LÆRING

MEDARBEjDER-

RESULTATER

KUNDE-

RESULTATER

SAMFUNDS-

RESULTATER

NøGLE-

RESULTATER

POST DANMARK BÆREDYGTIGhEDSRAPPORT 2008 13

de på verdensplan fremmes betydeligt ved et

ensrettet sæt af standarder. vi deltager aktivt i

udviklingen, vedligeholdelsen og anvendelsen af

disse ”industristandarder” og cEN standarder.

Post Danmark deltager også i udviklingen af en

dansk standard for samfundsmæssig ansvarlighed,

der bygger på ISO 26000.


14

POST DANMARK BÆREDYGTIGhEDSRAPPORT 2008

KlIMA oG MIljØ

Co 2 indeks

130

120

110

100

90

80

70

60

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

OMSÆTNING

cO2 cO2-INTENSITET


CYkler mod klimAforAndringer

En af det internationale samfunds største udfordringer

er klimaforandringer, der ifølge FNs klimapanel

hovedsagelig skyldes menneskeskabte

udledninger af cO 2.

Transportsektorens betydning for Danmarks

cO 2-belastning er kraftig stigende. I Danmark

står transportsektoren for næsten 30 pct. af det

samlede cO 2-udslip. Selv om kun en mindre del

kan henføres til vare- og godstransport, er der

tale om en betydelig udfordring for også at opnå

forbedringer her.

Post Danmark har iværksat en række aktiviteter,

som relaterer sig til klimadagsordenen. Det

handler om fokus på fakta med dataopsamling,

databehandling og forfølgelse af konkrete og realistiske

målsætninger. Inddragelse af medarbejderne

i arbejdet for en bæredygtig udvikling er

et andet område af central betydning, ligesom

udgivelser af klimafrimærker i 2009 sætter fokus

på klimaudfordringen.

Ser man på Post Danmarks samlede udledning

af cO 2 over tid, så er det lykkedes at nedbringe

udledningen med 14 pct. siden 1996. Det er sket

samtidig med, at omsætningen i samme periode

er steget med 24 pct. Det betyder, at der er sket

en afkobling mellem virksomhedens økonomiske

vækst og udledningen af drivhusgasser.

Realiseringen af Post Danmarks målsætning om

yderligere reduktion af cO 2 med 8 pct. for de

kommende år kommer primært til at ske gennem

initiativer, der retter sig mod vores bygningsmasse,

bilpark og eksterne transportører.

Mellem 60 og 70 pct. af alle breve bliver omdelt med cykel. vores omdelere cykler årligt omkring

15 mio. kilometer. I byerne er det næsten 100 pct. af brevene, der omdeles af postbude på cykel,

mens det drejer sig om en væsentligt mindre procentdel i landdistrikterne. her er det nødvendigt

at bruge biler for at kunne opretholde et højt serviceniveau.

Ser vi på cO 2-belastningen fra transport i logistikkæden, kan det ikke overraskende udledes, at

belastningen fra et brev eller en pakke afhænger af, hvor den skal hen. Skal et brev den lange vej

mellem landsdele, er belastningen fra transporten mange gange større, end hvis det skal en kort

vej. Et brev i et byområde er stort set forureningsfrit.

POST DANMARK BÆREDYGTIGhEDSRAPPORT 2008 15

ROLLEMODEL FOR EFFEKTIv

DISTRIBUTION

cO 2-udslippet fra lastbiltransport i Danmark er

steget med ca. 20 pct. fra 1992 til 2007. Stigningen

gælder også i byerne, hvor alt for mange

vare- og lastbiler kører halvtomme rundt.

her skiller Post Danmark sig positivt ud, viser en

2008 rapport fra konsulentfirmaet cOwI. Post

Danmark lever op til kriterierne for effektiv bydistribution,

dels ved at en bil afsætter hele sin

last inden for et afgrænset geografisk område,

dels ved at transporten sker med en høj kapacitetsudnyttelse,

således at antallet af transporter

minimeres.

Post Danmarks omfattende netværk og fælles

varedistributionssystem kan sammenlignes med

offentlig trafik. Det er energieffektivt og miljøvenligt.

Systemet er kendetegnet ved samdistribution

med store forsendelsesstørrelser og høj

kapacitetsudnyttelse. Den koncentrerede transport,

hvor vores biler afsætter hele lasten inden

for et afgrænset geografisk område, medfører

betydelig mindre kørsel, end hvis virksomheder,

mindre vognmænd, grossister, butikker eller

enkeltpersoner transporterede forsendelserne

i egne biler.

KÆMPE POTENTIALE

cOwI har vurderet, at helt op til halvdelen af varetransporten

i byer kan gøres mere effektiv og

medføre en reduktion på mellem 15 og 25 pct.

af trafikarbejdet afhængig af transporternes egnethed

til samtransport.


16

POST DANMARK BÆREDYGTIGhEDSRAPPORT 2008

miljømål

NYE MåL FREM TIL 2012 PR. FORSENDELSE

ELLER TOTALT I FORhOLD TIL 2007

cO2 8 pct. cO2-reduktion NOx 20 pct. NOx-reduktion SO2 10 pct. SO2-reduktion EcO-point 10 pct. reduktion

I Danmark vil det give et samlet potentiale på

en reduktion på ca. 123.000 ton cO 2 årligt, hvis

flere transporter blev omlagt til et effektivt varedistributionssystem.

Det er et besparelsespotentiale,

der overstiger hele den samlede årlige cO 2

udledning fra Post Danmark.

cOwI har konkluderet, at Post Danmarks kapacitetsudnyttelser

er større end de typiske kapacitetsudnyttelser

i dansk godstransport. cOwI har

endvidere fastslået, at Post Danmarks distributionssystem

kan karakteriseres som effektivt både

med hensyn til lastbilstransporterne i forbindelse

med opsamling og fordeling af post og den slutdistribution,

der foregår i varebiler.

MILjøPOLITIK, MåL OG

RESULTATER

Gennem vores miljøpolitik ønsker vi at skabe en

infrastruktur med fokus på energieffektive logistikløsninger,

der tilgodeser både miljøet og vores

kunders behov. Post Danmarks miljøpolitik er

tilgængelig på vores miljøportal www.postdanmark.dk/miljoe.

NYE MåL

Post Danmark har gennem de sidste år nået

virksomhedens overordnede mål på miljøområdet,

og vi har dermed reduceret miljøbelastningen,

som vi havde sat os for. I 2008 opnåede

vi det bedste resultat nogensinde. Derfor har vi

nu skærpet en række nye målsætninger, der blev

formuleret sidste år. De nye mål tager udgangspunkt

i resultaterne for 2007 og løber frem til

2012. De er fastlagt, så de tilgodeser den tids-

økonomikørsel

horisont, der er fastlagt i internationale projekter

med Post Danmarks deltagelse.

Målene er sat i forhold til opgørelser i det grønne

regnskab, som følger udvalgte emissioner fra det

samlede energi- og brændstofforbrug. For 2008

har der været et markant fald i udledning af cO 2,

mens den samlede udledning af SO 2, NO x og partikler

er faldet endnu kraftigere i forhold til året

før. På baggrund af resultaterne i 2008 er Post

Danmark godt på vej mod at nå de nye mål.

SvARER TIL 18.182 PERSONER

Post Danmark omregner emissionerne til miljøeffekter

– drivhuseffekt, forsuring og næringssaltbelastning.

Miljøeffekterne sættes dernæst i

forhold til den årlige belastning for en gennemsnitsperson,

og vægtes i forhold til deres betydning.

For Post Danmarks grønne regnskab betyder

det, at drivhuseffekten med 67 pct. af den

samlede miljøbelastning udgør den væsentligste

miljøeffekt, forsuringen udgør 20 pct. og

næringssaltbelastningen 13 pct. Post Danmarks

samlede miljøbelastning svarer til den gennemsnitlige

årlige miljøbelastning fra 18.182 danskere

(EcO-point)

STOR NEDGANG I DEN SAMLEDE MILjø-

BELASTNING

Den samlede miljøbelastning fordelt på de forskellige

miljøeffekter følges år for år. Med resultatet

for 2008 har den samlede miljøbelastning

aldrig været lavere. Det skyldes, at miljøbelastningen

faldt med ca. syv pct. fra 2007 til 2008.

Udviklingen i miljøbelastningen har sammenhæng

til virksomhedens samlede afsætning af

For at stimulere til en bedre udnyttelse af brændstoffet afholdes danmarksmesterskaber i økonomikørsel

blandt Post Danmarks chauffører af små og store biler.


Post Danmarks hovedprodukter. Derfor undersøges,

hvor meget af udviklingen i miljøbelastningen,

der kan forklares ud fra antallet af

forsendelser.

MINDRE MILjøBELASTNING PR.

FORSENDELSE

I 1996 kunne Post Danmark sende 103.000 forsendelser

for en miljøbelastning svarende til en

gennemsnitlig indbyggers årlige miljøbelastning.

Det tal er i 2008 steget til 156.000 forsendelser.

Der kan således i dag i princippet sendes 51 pct.

flere forsendelser i forhold til 1996 for den samme

miljøbelastning.

For at forbedre miljøeffektiviteten – antal forsendelser

pr. EcO-point – kræver det, at miljøbelastningen

falder endnu mere end nedgangen

i antal forsendelser. Dette er lykkedes fra 2007 til

2008. Den samlede miljøbelastning faldt betydelig

mere end den mindre afsætningsnedgang på

ca. en pct., som året bød på. Det samlede resultat

blev, at miljøeffektiviteten sidste år blev forbedret

med knap seks pct.

MILjøDEKLARATION AF ET

BREv

For de enkelte produkter har Post Danmark udregnet

en miljøspecifikation. Den samlede cO 2belastning

for et typisk standardbrev svarer eksempelvis

til cO 2-belastningen for en køretur på

100 meter i en ny familiebil.

Post Danmarks hjemmeside er miljøspecifikationen

uddybet. vi har udviklet en emissionsbe-

fordeling Af miljøBelAstning

PRODUKTER

øvRIGE

ADRESSELøSE FORSENDELSER

BLADE

BREvE

PAKKER

regner, hvor brev og pakkeprodukter er yderligere

specificerede, så den svarer til Post Danmarks

prisstruktur. her er forsendelser til udlandet også

medtaget. Firmaer, der i større omfang anvender

Post Danmark til at varetage deres logistik, kan

anvende miljøspecifikationen i forbindelse med

deres egen miljødokumentation. herved kan

transportens andel af miljøbelastningen synliggøres

og indgå i produkternes livscyklus.

Post Danmark har selv foretaget en livscyklusscreening

af et typisk brevprodukt på 19 gram,

der består af en c5 rudekonvolut med to A4-papirer

med tekst. I miljøvurderingen er miljøbelastningen

gennem hele brevets livsforløb kortlagt

og vurderet. Analysen viser, at miljøbelastningen

når brevet skrives på computer udgør størstedelen

af den samlede miljøbelastning. Miljøbelastningen

skyldes energiforbruget fra skrivningen

af brevet på computer, som er større end papirfremstillingen.

Miljøbelastningen fra papirfremstillingen

kompenseres endvidere senere ved

energigevinsten ved forbrænding eller genbrug

af returpapir.

Skrivningen af brevet på computer er altså den

dominerende fase i livsforløbet, og miljøbelastningen

her fra er flere gange større end belastningen

fra Post Danmarks distribution.

TRANSPORT

Post Danmark råder over en flåde af moderne biler,

hvor stort set ingen lastbiler har motorer, der

er ældre en EURO-3. De nyere EURO-4 lastbiler

står nu for 24 pct. af de tilbagelagte kilometer.

miljøspeCifikAtion

cO 2 GRAM SO2 MG NOx MG

Standardbrev 12 2 43

Pakke 905 173 3.391

Adresseløs 5 1 18

Blad 37 7 140

POST DANMARK BÆREDYGTIGhEDSRAPPORT 2008 17

livsCYklussCreening

mEcO-POINT

0,048

0,036

0,024

0,012

0,000

0,012

miljøBelAstning

EcO-POINT

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

AntAl forsendelser

BREvE, PAKKER, BLADE OG ADRESSELøSE

OMREGNET TIL MIO. BREvÆKvIvALENTER

3.200

3.000

2.800

2.600

2.400

2.200

2.000

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

NÆRINGSSALTBELASTNING

FORSURING

DRIvhUSEFFEKT

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

miljøeffektivitet

ANTAL TUSINDE FORSENDELSER PR. EcO-POINT

160

150

140

130

120

110

100

FREMSTILLING AF UDARBEjDELSE DISTRIBUTION BORT-

PAPIR OG KONvOLUT AF BREv SKAFFELSE

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

miljøeffektiviteten er det

CentrAle målepunkt

For at måle udviklingen og nyttevirkningen

af miljøarbejdet korrigeres miljøbelastningen

i forhold til antallet forsendelser. Det giver

et udtryk for virksomhedens miljøeffektivitet

– hvor mange forsendelser, det er muligt at

sende pr. EcO-point – svarende til en gennemsnitlig

indbyggers årlige miljøbelastning.


18

POST DANMARK BÆREDYGTIGhEDSRAPPORT 2008

forskel i BY og lAnd

STYKBELASTNING, cO 2 I GRAM PR BREv

POST OMDELT I BY

POST OMDELT På LAND

no x udledning

PM (G/Kwh)

0,15

0,10

0,05

0

0 10 20 30 40 50 60 70

0 2 4 6 NO x (G/Kwh)

EURO 2 EURO 4

EURO 3 EURO 5

De nyere lastbiler har en væsentlig mindre miljøbelastning

end de ældre typer, der derfor bliver

udfaset løbende.

Post Danmark havde ved årsskiftet 4.758 biler,

der tilsammen tilbagelagde i alt 120 mio. kilometer

i 2008. Brændstofforbruget er faldet med

næsten fire pct. i løbet af 2008, mens de kørte

kilometer er stort set det samme som året

før. Der er således tale om en væsentlig bedre

brændstofudnyttelse i 2008, som både gælder

for de store lastbiler og de mange mindre

biler, som Post Danmark anvender til omdeling

af post. På samme tid er brugen af vognmænd

reduceret betragteligt, og postforsendelser med

fly er stort set ophørt, mens transport af post til

Bornholm med båd er steget en smule.

Miljøbelastningen fra transporterne fordeler sig

med 49 pct. fra lastbilerne, 45 pct. fra de mindre

køretøjer, 4 pct. fra vognmænd og 2 pct. fra

færge og fly.

PARTIKELFILTRE

Post Danmark har gennem flere år afprøvet partikelfiltre

på både lastbiler og varebiler som led i

projekter med en række kommuner. I dag er partikelfiltre

af en sådan kvalitet, at de effektivt kan

fjerne langt de fleste partikler.

Derfor indgår partikelfiltre også i de miljøzoneordninger,

der blev indført den 1. september

2008 i København og Frederiksberg Kommuner.

Ordningen betyder i praksis, at ældre lastbiler

skal have monteret partikelfiltre for lovligt

at kunne køre i miljøzonen. Det har været ganske

ligetil for Post Danmark at opfylde disse krav.

Kun fem vogne har skullet have monteret partikelfilter

for at kunne køre lovligt i zonen.

Det kræver dog både tid og økonomi at opfylde

de krav, som byerne med miljøzoner indfører fra

2010. her skal også Euro 3 lastbiler have monteret

partikelfiltre. Det betyder i praksis, at Post

Danmark planlægger at montere partikelfiltre på

85 lastbiler allerede i løbet af 2009. Det vil ikke

alene være en fordel for byerne med miljøzoner,


fordeling Af AffAld

AFFALDSFRAKTIONER

BRANDBART

PAPIR

PAP

øvRIGT GENBRUG: PLAST,

jERN & METAL, ELEKTRONIK

lAstBilmotorer

EURO-FORDELING

EURO 2

EURO 4

EURO 3

vi sænker fArten

men også komme resten af landet til gode. Lastbilerne

kører ikke alene i disse byer, men anvendes

over hele landet.

OPTIMERET TRANSPORT

Post Danmark har et værktøj til at optimere udlægningen

af ruter på land og i by, som begrænser

antallet af kørte kilometer i forhold til de

givne forudsætninger. værktøjet bygger på et

geografisk informationssystem, som samler og

bearbejder digitale landkort. Dernæst sammenkobles

disse oplysninger med informationer om

afleveringssteder i Danmark. Da det prisbelønnede

system var endeligt implementeret i 2007,

havde det reduceret antallet af kørte kilometer i

bil med 2,5 mio. km. Systemet benyttes i dag til

løbende at effektivisere Post Danmarks ruter og

antallet af kørte kilometer.

Det er især vigtigt at optimere transporterne til

yderkantsområderne for at holde miljøpåvirkningen

pr. forsendelse nede. Det gælder især, når

konkurrencen skærpes for omdeling af postforsendelser

på de dele af markedet, hvor logistikken

er mere enkel, og hvor ressourcebehovet er

lavt. De mange breve, som Post Danmark omdeler

i byområderne, er med til at holde den gennemsnitlige

miljøbelastning pr. forsendelse nede,

mens de relativt få forsendelser i tyndt befolkede

områder trækker i den anden retning.

BYGNINGER, ENERGI OG

AFFALD

Post Danmark har iværksat en fornyet energispareindsats.

vi kortlægger blandt andet elforbruget

i de forskellige bygningstyper for at opnå en

deltaljeret viden om, hvordan forbruget fordeler

sig på typiske funktionsområder som belysning,

maskiner og ventilation m.v. På baggrund af den

konkrete viden herfra kan indsatsen for at minimere

forbruget målrettes mod de områder, hvor

gevinsten er størst.

Det samlede elforbrug er i forhold til året før faldet

med knap tre pct. til 55.229 Mwh, blandt

andet som følge af udskiftning af belysningsarmaturer

og energibesparelser på brevpostcentrene.

Det samlede forbrug af varme har haft en

meget beskeden stigning på 0,8 pct., som følge

af en noget koldere fyringssæson i forhold

til året før.

I 2007 indførte Post Danmark fartbegrænsere på 85 km/t mod tidligere 90 km/t på køretøjer over

3,5 tons. Formålet er blandt andet at mindske fristelsen til at overhale, der koster ekstra brændstof

på grund af acceleration.

POST DANMARK BÆREDYGTIGhEDSRAPPORT 2008 19

Med indsatsen på affaldsområdet ønsker Post

Danmark primært at fraktionere affaldet, så der

opnås den bedst mulige udnyttelse af de genanvendelige

ressourcer. Papir, pap og blød plastic

udgør hovedbestanddelene i virksomhedens

affald.

Den samlede affaldsmængde udgjorde i 2008

8.280 ton. Det er et fald på 1.341 ton og 14 pct.

i forhold til året før. heraf blev 4.568 ton afleveret

til genanvendelse. Det svarer til 55 pct. af

den samlede mængde. Der er tale om et fald i

mængden til genanvendelse på 22 pct., hvilket

skyldes en nedgang i mængden af papiraffald.

SAMARBEjDE FOR ET BEDRE

MILjø

Post Danmark har sammen med en gruppe betydelige

virksomheder i dansk erhvervsliv og

Key2Green stiftet foreningen ”Rådet for Bæredygtig

Erhvervsudvikling”. Rådets mål er blandt

andet at inspirere dansk erhvervsliv til arbejdet

med bæredygtig udvikling, at medvirke til den

offentlige debat inden for området og at dele ny

og international viden og værktøjer.

Post Danmark deltager i en række internationale

samarbejder for i fællesskab at finde de bedste

muligheder for at reducere udledningen af klimagasser

blandt postorganisationer. Post Danmark

har desuden taget initiativ til udvikling af

et europæisk klimaprogram, der skal reducere

udslippet af drivhusgasser.

1 TON MINDRE

Post Danmark har indgået en partnerskabsaftale

med energistyrelsen om klimakampagnen ”1

ton mindre”. I 2008 fik samtlige medarbejdere et

personligt brev fra adm. direktør helge Israelsen

med en opfordring om at deltage i kampagnen.

Målet med kampagnen er at gøre klimaindsatsen

til en folkesag. Post Danmark indtog hurtigt

førstepladsen som den virksomhed, hvor flest

ansatte har afgivet et klimaløfte. 3.222 medarbejdere

har meldt sig til kampagnen og allerede

indført vaner, der sparer 7.100 ton cO 2 årligt. De

har samtidig forpligtet sig til at reducere deres

forbrug med yderligere 5.000 ton om året.


20

POST DANMARK BÆREDYGTIGhEDSRAPPORT 2008

KUndER

Det forpligter at være den foretrukne leverandør

i en branche. Post Danmark bestræber sig på at

leve op til det ved hver dag at levere en høj kvalitet.

Samtidig udvikler vi produkter og services ud

fra ønsket om at levere netop det, vores kunder

efterspørger. vi har i dag produkter på hylden,

der passer til store såvel som mindre virksomheder

og organisationer, og vores sælgere er uddannede

til at sætte sig ind i virksomheders forretningsmæssige

behov for postløsninger.

virksomheder skal kunne være trygge ved at

handle med Post Danmark. vi skal som et vigtigt

led i kundernes værdikæde leve op til deres forventninger

om at levere effektiv drift til konkurrencedygtige

priser. Kunderne skal samtidig kunne

stole på, at vi kan garantere en miljømæssig

ansvarlig adfærd, og at vi behandler vores medarbejdere

ordentligt. Alt det har vi detaljeret redegjort

for i andre dele af rapporten.

I Danmark fordeler postmængden sig med ca.

91 pct. erhvervspost og ca. 9 pct. privatpost.

Netop overfor erhvervskunderne er vores vigtigste

opgave udvikling af produkter, der kan spare

tid og ressourcer, være målrettede og fleksible

og passe til mange forskellige behov. vi skal

hjælpe kunderne med at drive deres forretning

så effektivt som muligt.

vI SPøRGER KUNDERNE

Siden 1999 har vi gennemført løbende målinger

af kundernes opfattelse af vores virksomhed og

vores service. Det giver os en detaljeret viden på

en lang række områder, som vi bruger som udgangspunkt

for at forbedre os. Mål- og resultater

for kundetilfredshed indgår som en meget

væsentlig del af dialogen mellem ledere, samt

mellem ledere og medarbejdere om, hvad der

gøres godt, og hvad der skal gøres bedre.

vi har de seneste år kunnet se et fald i kundernes

tilfredshed og loyalitet. Det er en udvikling,

som også kan genfindes i de løbende corporate

Image målinger. Det skyldes hovedsagelig, at

vi gennem en længere periode med mangel på

arbejdskraft og omfattende omlægninger af vores

driftsprocesser har haft problemer med vores

brevkvalitet. Efter en betydelig indsats for at

rette op på det går det nu den rigtige vej, og fra

2007 til 2008 opnåede vi den største kvalitetsforbedring

for breve i 6 år. Der mangler dog stadig

et stykke, før vi selv er tilfredse

DIALOG MED KUNDER

For Post Danmark er det vigtigt at udvikle langsigtede

professionelle relationer med kunderne.

vi har opbygget et unikt kendskab til vore produkters

muligheder i en forretningsmæssig sammenhæng.

Det betyder, at vi kan rådgive på baggrund

af en solid viden om, hvad der virker – og

hvorfor. Men vi kan ikke gøre det uden kunderne.

via en lang række aktiviteter sætter vi scenen for

at formidle viden og kendskab til produkterne,

og vi lærer samtidig af kunderne. Denne løbende

opbygning af læring sammen med kunderne

er grundlaget for også at udvikle innovative løsninger,

der er effektive for kunderne.

I 2008 blev der derfor blandt andet gennemført

følgende aktiviteter, der involverede erhvervskunderne:

· Direct Marketing Dagen, som er Post Danmarks

årlige store event med prisuddeling til de bedste

direct marketing kampagner og deltagelse

af ca. 800 kunder og bureauer. Temaet for

2008 var ”De målrettede vinder”

leAn

BrevkvAlitet

PROcENT

0 92 93 94 95 96 97 98 99 100

BREvE øKONOMIBREvE

Siden 2000 har Post Danmark anvendt Lean som udviklingsmetode og filosofi i afgrænsede dele

af virksomheden. Lean handler om at optimere værdiskabelsen for kunderne i processerne ved

at fjerne spildtid. Flere af Post Danmarks driftsenheder er således blevet gennemgået, analyseret

og trimmet for at fjerne unødvendige arbejdsgange eller vanebaserede uhensigtsmæssigheder.

Medarbejdere bliver involveret i såkaldte ”Kaizen-uger” hvor små optimeringer udvikles og gennemføres.

Med udgangspunkt i at skabe mest mulig værdi for kunderne er maskinerne blevet flyttet tættere

sammen på de enkelte postcentre. Sorteringen kan dermed gennemføres hurtigere og på et mindre

areal end tidligere, hvilket har skabt et sammenhængende og mere effektivt flow. På grund af

værdiforøgelsen af den samlede sorteringsproces og transport har Post Danmark kunnet reducere

antallet af postcentre fra otte til fire.

2008

2007

2006

2005

2004


kundetilfredsHedsindex

2008

2007

2006

2005

2004

ERhvERv

0 20 40 60 80 100

TILFREDShED LOYALITET

tillid er et nøgleord

kundetilfredsHedsindex

2008

2007

2006

2005

2004

PRIvAT

0 20 40 60 80 100

TILFREDShED LOYALITET

Post Danmark er kundernes betroede 3. part når breve og pakker bliver sendt. Kundernes tillid

til, at forsendelser når sikkert frem, er altafgørende for os. Med årligt over 1,2 mia. adresserede

forsendelser i vores varetægt og over 24.000 medarbejdere er kontrol nødvendig. Tre centralt

ansatte medarbejdere udøver både en forebyggende, kontrollerende og undersøgende indsats

for at undgå tyverier og svindel. Det gælder også i forbindelse med håndteringen af penge i det

landsdækkende net af posthuse. vi vil ikke svigte den lovbestemte brevhemmelighed og kundernes

tillid.

Også post, der ikke har en korrekt adressering eller afsenderadresse, bliver der gjort en særlig

indsats for alligevel at få bragt ud. hver dag kigger erfarne medarbejdere på den såkaldte ”uanbringelige”

post og forsøger at opklare, hvem den rigtige modtager eller afsender er. Særlig

betroede medarbejdere kan i sidste ende åbne breve og pakker for at finde oplysninger, der kan

føre til korrekt levering eller returnering. Omkring 900.000 forsendelser svarende til én promille

af alle forsendelser bliver årligt kigget særligt efter for at finde modtager eller afsender. Det lykkes

for omkring 60 pct. af disse forsendelser.

POST DANMARK BÆREDYGTIGhEDSRAPPORT 2008 21

· ”Markedsinspiration 08”, som er et fagligt arrangement

for ca. 500 kunder, hvor målgruppen

er marketingchefer, marketingansatte, direktører

og bureauer

· Supply chain Dagen 2008, hvor der blev uddelt

priser til og afholdt foredrag for vores store logistikkunder

for at skabe en tættere relation til

Post Danmark

· E-handelsprisen, hvor Post Danmark var sponsor

og deltogt aktivt med en stand for at understøtte

udvikling af E-handlen

De største erhvervskunder hos Post Danmark har

en key acount- eller account manager tilknyttet.

Den personlige kontakt spiller en stor rolle og

denne relation vurderes højt af Post Danmarks

erhvervskunder i den årlige kundetilfredsanalyse.

Tilfredshed 79 på en skala fra 1-100.

BREDT PRODUKTUDBUD TIL ERhvERvS-

KUNDER

Post Danmarks produktions- og distributionssystem

er designet til at være effektivt og samtidig

imødekomme kundernes forventninger og specifikke

behov i forhold til serviceniveau, målrettethed,

distributionshastighed og pris.

Kunderne har mulighed for at vælge den forsendelsesform,

der passer til netop deres behov.

Denne variation og fleksibilitet i produkterne giver

Post Danmarks kunder de bedste betingelser

for at lave effektiv markedsføring. Det giver mindre

ressourcespild, når markedsføringen er maksimal

målrettet, og det hjælper kunderne med at

drive deres forretning mere effektivt.

BREvPRODUKTET

Post Danmark har gennem de senere år investeret

trecifrede millionbeløb i avancerede produktionssystemer

på vores brevcentre. Det betyder, at

vi i dag har et af de mest moderne og effektive


22

POST DANMARK BÆREDYGTIGhEDSRAPPORT 2008

produktionsanlæg i verden. Det har blandt andet

gjort det muligt at udvikle og ændre hidtidige

produktions- og distributionsmetoder til nu

at kunne skelne mellem tidskritiske forsendelser

(A-breve, dagblade og pakker) og ikke-tidskritiske

forsendelser (Erhvervsbrevet, adresseløse forsendelser,

ugeaviser og magasiner).

Det nye produktionssystem giver kunderne

mulighed for at opnå lavere pris ved at vælge

Post Danmarks Erhvervsbrev frem for Brevet eller

økonomibrevet. Med en minimumsgrænse

på 3.000 stk. pr. indlevering, krav om fortrykt

stregkode og særlige krav til kundernes forbehandling

og indlevering er det muligt at producere

Erhvervsbrevet med høj effektivitet i de maskinelle

anlæg og i den nye distributionsmodel.

Med de tre brevtyper – Brevet med dag-til-dag

service, økonomibrevet med tre dages service

og Erhvervsbrevet med fire dages service – har

erhvervskunderne gode muligheder for at bruge

Post Danmark til alle deres forsendelser.

ADRESSELøSE FORSENDELSER

Kunder, der for eksempel sender adresseløse forsendelser,

kan vælge mellem brede landsdækkende

udsendelser, målrettet udsendelse til udvalgte

geografiske områder eller yderligere målrettet

udsendelse ved hjælp af et segmenteringsværktøj,

som Post Danmark kan levere. Med produktet

hustandsdirect kan der omdeles adresseløse

målrettet til udvalgte husstande ud fra kundens

egne kundedata eller købte adresser.

På den måde kan kunden vælge netop den løsning,

der passer bedst til formålet. Det giver højere

effektivitet og samlet set langt mindre spild

af ressourcer. Dette kan lade sig gøre, fordi Post

Danmark omdeler alle adresseløse forsendelser i

det adresserede omslag MED RUNDT, hvor alle

magasiner og reklamer til husstanden er pakket

til den enkelte husstand.

200.000 færre trYksAger end året før – og Bedre resultAt

En virksomhed omdelte 450.000 julekataloger, og det var ca. 200.000 færre end året før. heraf

blev halvdelen sendt som Segmenterede Adresseløse Forsendelser. virksomheden sparede mange

penge på tryksager og fik alligevel mindst samme trafik i butikkerne under julehandlen som i

tidligere år. Og så gav kampagnen nye medlemmer i kundedatabasen.

post dAnmArks ’mAil’ produkter

PRIS

MED RUNDT

Adresseløse

forsendelser

Segmenterede

adresseløse

forsendelser

husstands

direct

Direct mail

c brev

B brev

Geografisk

område

Postnr., Kommune,

sogn

A brev

Geoflader

Kundens def. af

omdelingsområde

Udvalgte

modtagere

Boligtype

TID / SERvIcE


dAnskernes BrevvAner

Selvom danskerne i dag har mulighed for at få dele af deres post i en e-mail, i e-Boks, som SMS

eller selv kan hente informationer på hjemmesider, foretrækker de i stor udstrækning at få et brev.

Det viser en undersøgelse fra Tranberg Marketing. I en digitaliseret hverdag, hvor man mødes af

mange budskaber fra flere forskellige medier, bidrager fysiske breve stadig med relevante kvaliteter

for modtagerne. Brevet, papiret, det individuelle budskab og afsenderens officielle ansigt

har en værdi, som er helt unik i den store verden af nye medier. En undersøgelse af danskernes

holdning til brevet og e-mailen, foretaget af Epinion A/S, bekræfter dette. Brevet er direkte, det

modtages og læses på modtagerens præmisser og – det skaber i sit udgangspunkt en forventning

om relevans.

Selvom Post Danmark hver uge leverer mange

adresseløse forsendelser til husstande i Danmark,

har vi ikke et ønske om at levere reklamer

til personer, der ikke ønsker at få dem.

Dette ville være uhensigtsmæssigt for både afsender

og modtager – og så er det forbundet

med ressourcespild.

Derfor har vi sammen med Forbrugerombudsmanden,

Forbrugerrådet og brancheforeningen af

distributører engageret os aktivt i at udvikle en såkaldt

”Nej tak”-ordning, der kan sikre hele branchens

opbakning og tage hensyn til forbrugernes

ønsker. Den nye ordningen faldt på plads i slutningen

af 2008 og stiller forbrugerne bedre end

med den hidtidige ordning. Blandt andet er samtlige

afsendere og distributører ifølge de nye retningslinjer

forpligtet til at respektere en tilmelding

til ordningen. Desuden er det i den nye ordning

blevet muligt at fravælge lokale ugeaviser, hvilket

også er med til at sikre, at borgerne ikke modtager

forsendelser i brevkassen, som de ikke ønsker.

ecomOne – ELEKTRONISK DISTRIBUTION

AF BREvE

Digitaliseringen giver virksomheder, organisationer

og myndigheder nye måder at kommunikere

med deres kunder. Det giver også nye værktøjer

til at forbedre og effektivisere virksomhedens

processer eksempelvis via elektroniske indkøbsordre

eller fakturaer. Post Danmark tilbyder med

denne løsning modtagelse af breve i et vilkårligt

dataformat til distribution via en eller flere elektroniske

kanaler eller fysisk som print.

Som en af nævnte kanaler købte Post Danmark

allerede i 2002 en andel af e-Boks A/S, som tilbyder

et online webarkiv for elektroniske dokumenter,

primært breve sendt fra offentlige

myndigheder til borgere eller lønsedler fra virksomheder

til arbejdstagere (Btc). Mere end 1,7

million danskere modtager deres breve elektronisk

i e-Boks.

I 2008 påbegyndte Post Danmark en udvidelse,

der også kan håndtere virksomheders behov

for at udveksle elektroniske handelsdokumenter

mellem virksomheden og dens leverandører

samt virksomhedskunder (BtB). Den samlede løsning

er lanceret som ecomOne i 2009.

FLEKSIBLE LøSNINGER TIL

KUNDERNE

Post Danmark har i 2008 arbejdet med at udvikle

fleksible løsninger til de kunder, der har behov

for at modtage forsendelser, der ikke kan afleveres

i brevkasse eller brevsprække. Løsningerne

er udsprunget af den problemstilling, at stadig

flere forsendelser lægges til afhentning på posthuset

eller i den lokale postbutik. Det betyder

mere spild og flere omkostninger, når postbudet

går forgæves med pakken, fordi kunden ikke er

hjemme, og kunden bliver nødt til at gå på posthuset

eller i postbutikken for at få forsendelsen.

Der er i 2008 lavet pilotforsøg med en såkaldt

”modtager fleks”-ordning på Amager. Ordnin-

miljøBelAstning frA reklAmer skAl måles i forHold til effekt

POST DANMARK BÆREDYGTIGhEDSRAPPORT 2008 23

gen består i, at kunderne kan indgå en aftale

med Post Danmark om, at pakken kan afleveres

i en garage, under verandaen eller et andet sted

efter kundens anvisning. Denne fremgangsmåde

betyder, at Post Danmark får afleveret pakken,

og at kunden ikke skal bevæge sig et sted

hen efter pakken. Derved minimeres transportomkostningerne,

cO 2-omkostningen på pakkens

vej fra afsender til modtager, og kunden får

sin pakke hurtigere. Pilotforsøget har vist, at der

er et potentiale for denne løsning i villakvarterer.

”Modtager fleks” bliver derfor implementeret på

landsplan i 2009.

DøGNPOSTEN

Døgnposten, som også er et alternativ til den

traditionelle måde at sende og modtage pakker

på, er ligeledes blevet godt modtaget, og siden

introduktionen har mere end 25.000 danskere

tilmeldt sig ordningen. Døgnposten retter sig

mod kundegrupper, som har et arbejdsliv med

meget varierende arbejdstider, beboere i etagebyggeri

og unge mennesker, som har et meget

aktivt udeliv. Disse kundegrupper kan nu selv

vælge, hvornår de vil hente eller aflevere forsendelser

i Døgnposten. Det betyder, at postbudet

ikke skal gå forgæves med pakken, og at kunden

kan afhente den i forbindelse med arbejde,

indkøb eller andre ærinder. Derved effektiviseres

transporten med gevinst for både Post Danmark,

kunden og klimaet.

Der er opstillet 63 Døgnposter på landsplan. Der

installeres yderligere 60 i 2009. Når kunden kø-

Det er en gængs opfattelse, at anvendelse af papir til breve eller reklamer må være forbundet med en særlig stor miljøbelastning. Men enhver form

for reklame belaster miljøet. Det gælder både Tv-, radio-, avisreklamer og reklamer på nettet m.m. De forskellige kommunikationsformer påvirker

miljøet forskelligt, og miljøbelastningen må derfor bedømmes ud fra en livscyklusvurdering og holdes op i mod deres effekt. En ringere effekt betyder

et behov for en øget mængde reklamer. Uden adresseløse forsendelser flytter reklamen til andre kanaler, og mængden må sættes op, hvis effekten

skal være den samme. Det spiller en rolle i det samlede miljøregnskab, når forskellige reklamemedier skal sammenlignes.

Miljøbelastninger kommer nemlig ofte fra helt andre kanter, end man normalt regner med. Det kender vi fra brevet. Ud fra en livscyklusvurdering

udgør den tid, som afsenderen bruger på at skrive brevet på computeren, langt den største miljøbelastning. Det overskygger miljøbelastningen til

både fremstilling af papiret og miljøbelastningen i forbindelse med distributionen. For adresseløse forsendelser vil distributionsandelen være betydelig

mindre, og tryksager har fordel af et effektive indsamlings- og genbrugssystem.

Den vigtigste overvejelse for kunden ved valg af reklamemedie eller kommunikationskanal vil også ud fra en miljømæssig synsvinkel være en vurdering

af kommunikationens gennemslagskraft eller reklamens effekt.


24

POST DANMARK BÆREDYGTIGhEDSRAPPORT 2008

ber en vare på internettet, udgør kundens navn

plus døgnpostnummeret adressen på forsendelsen.

Når forsendelsen er lagt i Døgnposten, bliver

der sendt en sms eller e-mail til kunden med

en kode og besked om, at forsendelsen nu kan

afhentes i Døgposten. Døgnposten er opstillet,

så kunderne kan afhente forsendelser alle døgnets

24 timer. Døgnposten kan også anvendes

til at indlevere forsendelser, så den fungerer som

et one-stop logistiskpunkt for private kunder og

små erhvervskunder.

UDLEvERING AF TUNGE PAKKER

Der er i 2008 udviklet et nyt koncept til udlevering

af tunge pakker. Der er oprettet 19 udleveringssteder

i landet, hvor pakker over 20 kg

og uhåndterlige forsendelser udleveres. Kunden

har selvfølgelig et behov for at kunne modtage

pakker i den vægtklasse, så for at få arbejdsmiljølovgivning

og kundens behov til at gå op i en

højere enhed har det været nødvendigt at samle

de tunge pakker på steder, hvor de ansatte har

de rette hjælpemidler. Der er ved udvælgelsen af

de 19 steder blevet vurderet, at kunderne maksimalt

skal køre 45 minutter for at få en tung

forsendelse. For langt de fleste borgere er transporttiden

dog langt mindre.

TILGÆNGELIGhED

Det er kendetegnende for Post Danmark, at vi tilbyder

en ensartet postservice til alle danskere – uanset

hvor de bor. Tilgængelighed er derfor et væ-

sentligt omdrejningspunkt i forhold til kunderne,

og vi arbejder løbende på at forbedre kundernes

adgang til vores produkter og serviceydelser. Dette

indbefatter blandt andet, at vi arbejder efter deviserne

24-7 og ”vi skal kunne betjene kunden der,

hvor kunden er, og når kunden har brug det”.

Markedsudviklingen og konkurrenceforholdene

betyder, at Post Danmark løbende tilpasser sin

service. Det skete f.eks. i 2008, da det blev besluttet,

at beboere på landet og de danske småøer

ikke længere kunne betale regninger eller

købe frimærker direkte hos landpostbudet. Efterfølgende

dialog mellem Post Danmark, Sammenslutningen

af Danske Småøer og Foreningen

af Danske Landsbysamfund betød, at man

i denne sag sammen fandt en praktisk løsning.

Beboere på landet og på småøerne med langt

til posthuset kan derfor fortsat betale deres regninger

med landpostbudet som mellemmand via

en kuvertordning. Der blev også etableret telefonsalg

af frimærker, som så leveres til beboeren

pr. brev.

POSThUSNETTET

I mange år var ind- og udbetalinger den væsentligste

aktivitet på et posthus. I dag er det anderledes.

Men på trods af et stort fald i antallet af

banktransaktioner er det lykkedes at opretholde

stor fysisk tilgængelighed med fuld service overalt

i landet. Mange traditionelle posthuse må

nedlægges i disse år, fordi der ikke er kunder

nok. Og derfor omdannes posthuse i stigende

grad til postbutikker i samarbejde med coop og

De Samvirkende Købmænd. Servicen i postbutikkerne

er på flere områder bedre end på posthusene,

bl.a. fordi åbningstiden ofte er længere

i postbutikkerne. Tre steder i landet er der nu

etableret forsøg med døgnåbne posthuse med

begrænset serviceudbud og selvbetjening efter

normal åbningstid. Derudover kan kunderne

købe frimærker hos ca. 4.000 frimærkeforhandlere,

og breve kan afleveres i Post Danmarks ca.

10.000 postkasser.

KUNDESERvIcE

Døgnet rundt kan kunderne komme i kontakt

med Post Danmark via et gratisnummer 80 20

70 30. I tidsrummet 07.00 – 18.00 kan kunderne

få meget specifik råd og vejledning. Post Danmark

håndterer årligt mere end 1,6 mio. opkald,

og vi lever op til vores mål om, at privatkunder

i gennemsnit højst må vente i 60 sek., og erhvervskunder

højst i 30 sek.

Post Danmark har en unik opbygning af et kunde-

kontaktcenter, der blandt andet er baseret på en

organisering i selvbærende team med høj grad

af medarbejderinvolvering i målopfyldelsen. Post

Danmark har i en sammenlignende engelsk/nordisk

undersøgelse (Bright) blandt 75 kundecentre

den laveste omkostning pr. opkald.

giroindBetAlinger 2008 2007 2006 2005 2004

Indbetalinger på postbetjeningssteder (mio. stk.) 15,7 18,1 21,0 24,7 28,3

Indbetalinger til landpostbude (1.000 stk.) 0 231 314 393 453

Indbetalinger til landpostbude via konvolutordning (1.000 stk.) 32 1 - - - -

1 I forbindelse med at Post Danmark fjernede alle betalinger i omdelingen pr. 1. januar 2008 indførte selskabet en konvolutordning,

der gjorde det muligt for borgere i landdistrikter at aflevere indbetalingskort med check via ’konvolutordning’ til landpostbudet.


AntAl filiAler

POST DANMARK

STøRSTE SUPERMARKEDSKÆDER

STøRSTE BANKER

0 250 500 750 1000

serviCeBrevet når portoen mAngler

postHusnettet

POST DANMARK BÆREDYGTIGhEDSRAPPORT 2008 25

I 2004 var der 287 egendrevne posthuse og 593 postbutikker – i alt 880 kontaktpunkter.

I 2008 er der 142 posthuse og 609 postbutikker – i alt 751 kontaktpunkter.

Post Danmark opkræver et gebyr fra folk, som underfrankerer deres forsendelser. Dog får alle

privatkunder i første omgang et såkaldt servicebrev, hvor Post Danmark blot gør opmærksom på,

at de har sendt et underfrankeret brev. I 2008 modtog 550.000 danskere et servicebrev fra Post

Danmark. Kun hvis man i løbet af det kommende halve år igen sender et underfrankeret brev,

får man en opkrævning på den manglende porto plus et administrationsgebyr på 33 kroner og

75 øre.


26

POST DANMARK BÆREDYGTIGhEDSRAPPORT 2008

MEdARBEjdERE

Post Danmark er optaget af at skabe de bedst

mulige rammer for medarbejderne under deres

ansættelse. Som en af Danmarks største arbejdspladser

med geografisk spredning over hele landet

opfatter vi det som en særlig forpligtelse at

tage god hånd om medarbejderne. Det handler

om at udvikle medarbejdernes kompetencer

som en værdi for virksomheden og samtidig sikre

medarbejdernes værdi på det fremtidige arbejdsmarked.

her er virksomhedens systematiske

arbejde med involvering af medarbejdere i

løbende forbedring og udvikling af kompetencer

et vigtigt element såvel som sikring af et sundt

og sikkert arbejdsmiljø er i højsædet.

sAmmenHæng i værdigrundlAget

PERSONALEPOLITIK

vi arbejder målrettet for at være branchens mest

udfordrende og attraktive arbejdsplads. Som

grundlag for dette har virksomheden formuleret

seks personalepolitiske værdier, som vi ønsker

at være kendt for. Personalepolitikkens værdier

er samtidig kædet sammen med virksomhedens

grundlæggende værdisæt formuleret i fire virksomhedsværdier

og med vores ti leveregler for

god ledelse.

På den måde ser vi eksempelvis personalepolitikkens

principper om rummelighed og social ansvarlighed

som noget, der samlet set understøt-

PERSONALEPOLITISKE vÆRDIER vIRKSOMhEDENS vÆRDIER LEvEREGLER

· Respekt for det enkelte menneske · Troværdig · Alle medarbejdere kender deres ansvar for at handle på en

· Dialog måde, der gør det nemt at være kunde

· Alle medarbejdere skal være velorienterede om Post Danmarks

situation

· Resultatmål og forventninger baseres på fakta og dialog

· værdsættelse af professionalisme · Kompetent · Medarbejdernes viden og færdigheder skal løbende

og faglighed vedligeholdes og udvikles

· viden om bedste praksis deles med kollegaer og enheder

på alle niveauer

· Dynamisk teambaseret arbejdsform · Forandringsvilje · Synliggørelse af resultater er udgangspunkt for løbende

forbedringer

· Løbende forbedringer opnås kun ved at alle inddrages

· Selvbærende team er et centralt element i Post Danmarks

organisation

· Rummelighed · værdiskabende · Ledelse skal være helhedspræget for at sikre bæredygtige

· Social ansvarlighed resultater

· Alle enheder, team og medarbejdere kender betydningen af

kvalitet for deres kunder


ter det at være værdiskabende og som er koblet

godt sammen med ledernes leveregel om at udøve

helhedspræget ledelse for at sikre bæredygtige

resultater.

MEDARBEjDERNE BLIvER høRT

Siden 1998 har Post Danmark gennemført årlige

målinger af medarbejdernes tilfredshed – Måling

af Kvalitet i Arbejdslivet (MKA). Resultaterne i

2008 viser et stabilt, højt niveau for den samlede

tilfredshed på 3,9 på en skala fra 1-5. Går man et

spadestik dybere i resultatet, fremgår det, at 75

procent af alle medarbejdere alt i alt er tilfredse

eller meget tilfredse. Det er et tal, vi er stolte af,

ikke mindst set i lyset af de betydelige omstillinger,

som virksomheden har været i gennem i

2007 og 2008.

Resultaterne anvendes i de enkelte team til at

skabe forbedringer i hverdagen. Resultatet af

dialogen i teamet fastholdes og dokumenteres i

en ”aktivitetsaftale”. her fremgår de udpegede

og aftalte indsatsområder og målsætninger for

den næste periode.

Direktionen fastsætter mål for tilfredsheden på

koncernniveau og for alle forretningsenheder.

Efterfølgende nedbrydes målene og indgår i chefer

og lederes mål- og resultatstyringsaftaler. Re-

sultaterne anvendes til både intern og ekstern

benchmarking. via målingen følges op på den

enkelte leders evne til at efterleve Levereglerne

for god ledelse i Post Danmark (jf. s. 12)

SELvBÆRENDE TEAM

Overalt i virksomheden har vi organiseret arbejdet

i team – Selvbærende Team. I 2008 havde

vi 1.309 team og 749 teamledere. Mange ledere

har derfor ansvar for flere team og fungerer i

stor udstrækning som coach, der støtter teamet

i selv at organisere de daglige opgaver og at nå

målene. vi er overbeviste om, at det er en stor

motivationsfaktor at have medindflydelse og ansvar

for egen arbejdssituation. Samtidig udvikler

medarbejderne kvalifikationer, der generelt

er værdifulde på arbejdsmarkedet – evnen til at

tage ansvar, selvstændigt finde løsninger, forbedre

processer og indgå i et konstruktivt samarbejde

med kollegaer.

I praksis betyder det, at medarbejderne er med

til at planlægge, gennemføre og evaluere teamets

arbejde. Teamets præstationer drøftes på

ugentlige tavlemøder. her følges op på teamets

resultater, kvalitet, produktivitet, sygefravær

m.m. Det er også på tavlemøderne, at teamet

drøfter forslag til forbedringer og aftaler de ting,

der skal ændres

POST DANMARK BÆREDYGTIGhEDSRAPPORT 2008 27

tilfredsHed med ArBejdet

2008

2007

2006

2005

2004

MKA

1 2 3 4 5

tilfredsHed med ArBejdsplAdsen

2008

2007

2006

2005

2004

MKA

1 2 3 4 5

tilfredsHed med teAmet

2008

2007

2006

2005

2004

MKA

1 2 3 4 5

tilfredsHed med nærmeste leder

2008

2007

2006

2005

2004

MKA

1 2 3 4 5

svArproCent

2008

2007

2006

2005

2004

MKA

0 20 40 60 80 100


28

POST DANMARK BÆREDYGTIGhEDSRAPPORT 2008

Siden 2001 er de bedste selvbærende team i

virksomheden blevet kåret og belønnet. Den interne,

såkaldte SBT-pris har til formål at motivere,

anerkende og synliggøre resultater, som andre

selvbærende team kan få glæde af.

UDvIKLING AF KOMPETENcER

Medarbejdernes grundlæggende kompetenceudvikling

styres gennem de aftaler, der indgås

på baggrund af den årlige udviklingssamtale.

Post Danmark prioriterer både individuelle og

teambaserede udviklingssamtaler (MUS og TUS)

højt. Det er en jobprofil med beskrevne faglige

og personlige kvalifikationskrav, der er udgangspunktet

for samtalen, der resulterer i en aftalt

udviklingsplan med fastlagt kompetenceudvikling,

jobrotation m.m.

UDDANNELSE I 2008

En stor del af Post Danmarks medarbejdere gennemfører

hvert år uddannelse og kurser. I 2008

drejede det sig om i alt 11.772 personer. Det er

først og fremmest 10 dages grundkurser for nyansatte

postbude og 5 dages grundkurser for

nyansatte postarbejdere og chauffører tilknyttet

postcentrene samt uddannelser for nuværende

og kommende ledere. Der er tale om et omfang

af 36.847 uddannelsesdage.

En veltilrettelagt introduktion for nye medarbejdere

er et væsentligt element i rekruttering, ansættelse

og fastholdelse af medarbejdere. Derfor

har introduktionskurser for nyansatte været genstand

for en særlig indsats i de seneste år.

KOMPETENcEUDvIKLING AF LEDERE

Post Danmark udviklede i 2007 et samlet kompetenceudviklingskoncept

for ledere og chefer. De

teoretiske dele bygger i meget høj grad på elementer

fra offentligt anerkendte, meritgivende

uddannelser. Det betyder, at vores chef- og lederuddannelser

kan sammenholdes med og matcher

uddannelsesniveauerne uden for virksomheden.

Ud over de teoretiske uddannelsesdele understøttes

chef- og lederudviklingen af praktisk

ledertræning, mentor-samtaler og andre aktiviteter,

der bidrager til, at de teoretiske dele

omsættes i praksis. Effekten af ledernes kompetenceudvikling

ses blandt andet i den årlige

tilfredshedsmåling, hvor medarbejderne blandt

andet svarer på en række spørgsmål vedrørende

nærmeste leder. her udviser medarbejderne en

stigende tilfredshed.

Alle chefer gennemgår et strategisk chefudviklingsforløb.

Indholdet i uddannelsens moduler

afspejler ønsket om at tilføre alle chefer en fælles

kompetence på områder, der har direkte sammenhæng

til vores strategi.

FLERE KvINDELIGE chEFER OG LEDERE

Post Danmark har siden 1993 haft fokus på at få

flere kvindelige ledere og dermed skabe en bedre

balance i kønsfordelingen på lederniveauerne.

Dette fokus har med tiltrædelse af ligestillingsministerens

”charter for flere kvinder i ledelse”

fået fornyet styrke.

I lighed med de fleste andre danske virksomheder

har Post Danmark imidlertid en lav andel af

kvinder på øverste ledelsesniveau. Totalt set er

kvindernes andel af chefstillinger i Post Danmark

i dag 33,7 pct.

I vores interne talentbank har vi nu særlig fokus

på kvinder med lederpotentialer. Der er løbende

ca. 40 kandidater knyttet til talentbanken og

målet er, at 40 pct. af de indstillede kandidater,

skal være kvinder.

MENTORPRINcIPPET

Som ny leder, chef eller talent inden for et område

i Post Danmark kan man få tilbudt en mentor.

Mentorkorpset består af erfarne direktører

og chefer i virksomheden, som nye kommen-

sAmmenHæng mellem teAmudvikling og medArBejdertilfredsHed

Post Danmark kan via vores virksomhedsmålinger

af teamudvikling og medarbejdertilfredshed

konstatere en udbredt sammenhæng

mellem de to forhold. Billedet viser, at

vores systematiske arbejde med teamudvikling

sandsynligvis også påvirker tilfredsheden

positivt.

MEDARBEjDERTILFREDShEDSINDEKS POSTOMRåDE (R=56)

90

80

70

60

50

40

30

1 2 3 4 5

TEAMUDvIKLING (SBT)


mål for tilfredsHed

Direktionen fastsætter mål for tilfredsheden på koncernniveau og for alle forretningsenheder.

Efterfølgende nedbrydes målene og indgår i chefer og lederes mål- og resultatstyringsaftaler.

Resultaterne anvendes til både intern og ekstern benchmarking. via målingen følges op på den

enkelte leders evne til at efterleve Levereglerne for god ledelse i Post Danmark (jf. s. 12)

POST DANMARK BÆREDYGTIGhEDSRAPPORT 2008 29

de ledere og chefer kan spille bold op ad både

fagligt og personligt. Formålet med mentoring

er at give gode og lærerige erfaringer videre og

give deltageren – mentee – mulighed for personlig

udvikling og for at få udbygget sit netværk i

virksomheden.

I Forretningsenheden Distribution er der i 2008

igangsat et struktureret arbejde med mentorprincippet,

hvor foreløbig 25 ledere har tilknyttet

en erfaren chef, der fungerer som mentor. Ideen

er, at mentoren fungerer som en moderne læremester,

der både hjælper med direkte vejledning,

men også med at få lederen til at reflektere

over sin egen rolle og handlemuligheder.

ET SUNDT OG SIKKERT

ARBEjDSMILjø

Medarbejderne er Post Danmarks vigtigste ressource.

En stor del af Post Danmarks medarbejdere

udfører fysisk arbejde og derfor er et sundt

og sikkert arbejdsmiljø særligt vigtigt for Post

Danmark. Som postvirksomhed kan vores arbejdspladser

være mange steder: På posthuse,

brev/pakkesorteringscentre og kontorer, og ikke

mindst på veje og fortove over hele landet. Overvejelser

om sikkerhed favner derfor bredt og er

nødt til at være en integreret del i alt, hvad vi

gør.

DEN RøDE TRåD

Den røde tråd i Post Danmarks arbejdsmiljøarbejde

er nedbringelse af antallet af arbejdsulykker.

Det gælder lige fra Post Danmarks arbejdsmiljøpolitik

og strategi til den måde, vi sætter mål på

området og udvælger de væsentligste arbejdsmiljøproblemer.

Post Danmark har siden 1999 systematisk

registreret arbejdsulykker og opsamlet

viden i vores eget skaderegistreringsprogram.

De væsentligste arbejdsmiljøproblemer er løft,

arbejdsstillinger, indretning af arbejdspladser og

brug af transportmateriel, fald og snuble, adfærd

i trafikken og psykisk arbejdsmiljø. hvert

år koordineres arbejdet på disse områder via udarbejdelsen

af en indsatsplan. Af indsatsplanen

fremgår såvel indsatserne på de forskellige organisatoriske

niveauer som hvem, der er ansvarlig

for gennemførelsen, samt hvordan den ønskede

effekt måles.

Post Danmark har de seneste år fastsat mål for

nedbringelse af ulykkesfrekvensen, og målene er

efterfølgende kanaliseret ned gennem organisationen.

Ansvaret for et godt arbejdsmiljø ligger

hos ledelsen, hvorfor målene i dag indgår som en

naturlig del af de lokale chefers resultatstyring.


30

POST DANMARK BÆREDYGTIGhEDSRAPPORT 2008

FÆRRE ULYKKER I 2008

Det langsigtede strategiske valg med nedbringelse

af antal arbejdsulykker gav i 2008 bonus,

og udviklingskurven i antallet af arbejdsulykker

med fravær er nu knækket. Det samlede antal

registrerede arbejdsulykker med fravær er for

2008 opgjort til 1.404. I 2007 blev antallet af

arbejdsulykker med fravær opgjort til 1467. Der

er således sket et generelt fald i antallet af registrerede

arbejdsulykker med fravær på 4,3 pct.

Samtidig er alvorlige arbejdsulykker med fravær

faldet med 13 pct. Det er særligt faldulykker, løft

og ulykker i forbindelse med håndtering af materiel,

der kendetegner ulykkestyperne.

Hundekiks foreBYgger ulYkker

I 2008 uddelte postbudene samlet mere end 25 ton hundekiks. Mange postbude har hundekiks

med i lommen, når de tager ud på ruten, og de får jævnligt vejledning og gode råd om, hvordan

de håndterer hunde. Desværre er det ikke altid nok. I 2008 blev 335 postbude angrebet og bidt

af hunde. Det førte til 45 sygemeldinger – heraf var 18 medarbejdere fraværende mere end tre

dage.

den dAnske ArBejdsmiljøpris 2008

I 2008 vandt Post Danmark den danske arbejdsmiljøpris, der uddeles af Arbejdsmiljørådet, i kategorien

arbejdsulykker. Arbejdsmiljørådets begrundelse for tildeling af prisen var: ”Dommerkomiteen

vil gerne fremhæve en langsigtet, strategisk arbejdsmiljøindsats med et bredt spektrum af

indsatsområder, hvor resultaterne på nuværende tidspunkt er tydelige. Den videre indsats er lagt i

strategiske rammer i årene frem og dette vil Dommerkomiteen gerne belønne med Arbejdsmiljø-

Prisen 2008 i kategorien arbejdsulykker”.

ARBEjDSMILjøcERTIFIcERING

Som en yderligere understregning af, at Post

Danmark tager arbejdet med arbejdsmiljø alvorligt,

påbegyndte Post Danmark i 2008 arbejdsmiljøcertificeringen

af den sidste forretningsenhed

efter standarden DS/OhSAS 18001 – en international

standard for arbejdsmiljøledelse. Den centrale

organisation og de øvrige forretningsenheder

er allerede arbejdsmiljøcertificerede.

For at opnå en systematisk og ensrettet indsats

i hele landet samt for løbende at forbedre

os, har vi opbygget et arbejdsmiljøledelsessystem

med en arbejdsmiljøguide. Arbejdsmil-

jøguiden omhandler ansvarsforhold, metoder

og værktøjer i forbindelse med håndtering af

arbejdsmiljøet.

ARBEjDSMILjøDATABASE

Seneste udvikling kom i 2008 med oprettelsen af

en arbejdsmiljødatabase (AMD). Databasen integrerer

handlingsplaner, metoder og registrering

af arbejdsmiljøproblemer. Samtidig formår vi her

at opsamle og synliggøre registreringer fra bund

til top i organisationen, så vi via kortlægning af

medarbejdernes arbejdsmiljø løbende kan forbedre

os.


Eksempelvis starter gennemførelsen af den lovpligtige

Arbejdspladsvurdering (APv) med oprettelse

af en APv-periode og udskrivning af individuelle

og anonyme skemaer fra databasen.

Medarbejderne kan herefter anonymt registrere

APv elektronisk, og sikkerhedsgruppen kan efterfølgende

udarbejde handlingsplaner og nemt

få overblik over, hvilke arbejdsmiljøproblemer

medarbejderne har. herefter kan alle niveauerne

i sikkerhedsorganisationen få en status over gennemførelsen

af APv, de identificerede problemer

og arbejdet med handlingsplanerne.

SUND På jOBBET

Post Danmark har jobtyper, hvor de ansattes

sundhed er særligt i fokus. Det handler for eksempel

om de job, hvor medarbejderens livsstil

kan have indflydelse på forhold omkring sikkerheden

i jobbets udførelse. De særlig udsatte

grupper er her typisk lastbilschauffører og ansatte

med natarbejde. For disse medarbejdergrupper

forsøger Post Danmark på forskellige måder

at sætte sundhed i fokus.

KOGEBOG FOR chAUFFøRER

Undersøgelser har vist, at reaktionstiden og dermed

bremselængden hos lastbilschauffører er

længere hos chauffører, der har indtaget usunde

fødevarer (kakaomælk, hvidt brød og andre sukkerholdige

produkter) end hos chauffører med

sunde kostvaner. Sundhedsundersøgelser internt

i Post Danmark har vist, at en stor andel af chaufførerne

er overvægtige og ønsker at spise sundere.

Kombinationen af disse faktorer var baggrunden

for udarbejdelse af kogebogen ”Kogebog

for chauffører”. Det blev gjort med afsæt i flere

medarbejderes egne opskrifter, blot i en sundere

udgave. I forbindelse med lancering af kogebogen

blev den flere steder udleveret sammen med

en ”pakke til turen” bestående af en vanddunk,

et stykke frugt og et mellemmåltid.

NATTERAvNE – SUNDhED FOR

NATARBEjDERE

En stor del af medarbejderne på brevcentrene

har aften- eller natarbejde. Især natarbejde kan

være en belastning for kroppen, såfremt man

ikke er bevidst om de påvirkninger, natarbejde

medfører, og har viden om, hvordan man bedst

muligt tackler dem. Resultater fra sundhedsundersøgelser

har vist, at natarbejdere på brevcentrene

har en mere usund levevis og i højere grad

har problemer med søvn end deres kolleger, der

arbejder om dagen og aftenen. Dette har Post

Danmark sat fokus på med folderen ”Sundhed

for Natteravne”. her formidles gode råd om bl.a.

søvn, kost, væske og motion gennem medarbej-

POST DANMARK BÆREDYGTIGhEDSRAPPORT 2008 31

år 2008 2007 2006

Arbejdsulykker med fravær 1.404 1.467 1.480

udvikling sYgefrAvær 2008 2007 2006

Sygefravær 6,6 7,4 7,1

derne. Folderen indeholder også eksempler på

gode mellemmåltider, der kan indtages om natten.

Udlevering af folderen har i flere tilfælde

være kombineret med udlevering af ”madpakker”

med fødevarer, der er gode at spise, når

man har natarbejde.

SYGEFRAvÆR

Post Danmark oplevede i 2007 en stigning i sygefraværet

på 6,5 pct. i forhold til året før. Derfor

blev forebyggelse samt håndtering af sygefravær

et af Post Danmarks væsentligste indsatsområder

i 2008. Det er både i medarbejdernes, virksomhedens

og samfundets interesse at bringe

sygefraværet ned.

For perioden 2007-2010 er der opstillet en samlet

målsætning om at nedbringe sygefraværsprocenten

fra 7,4 pct. i 2007 til 5,9 pct. i 2010. For

2008 var målet at nå en reduktion på 10 pct.

i forhold til året før. Men med en omfattende,

systematisk og flerstrenget indsats lykkedes det

faktisk at nedbringe sygefraværet med hele 11,9

pct. i forhold til 2007.

INcITATMENTSPROGRAM OG

OPFøLGNING

Som en påskønnende indsats over for medarbejdere

med meget få sygedage introducerede Post

Danmark som de første i Danmark et omfattende

incitamentsprogram. Programmet består i, at

der hvert kvartal trækkes lod blandt medarbejdere

med ingen eller ganske få sygedage om en

række præmier. Dermed modtager to medarbejdere

hvert kvartal 100.000 kr. hver som præmie,

og mere end 300 medarbejdere får en række

mindre præmier. årligt præmieres medarbejdere

med ingen eller meget lavt sygefravær med i alt

mere end to mio. kr.

Post Danmark lægger vægt på, at medarbejdere,

der er syge med en usikker diagnose, bliver tilbudt

en hurtig udredning i samarbejde med Medicinsk

Testcenter. Dermed bliver det muligt hurtigere

at afklare behandlingsmuligheder og sikre

tilknytningen til arbejdspladsen.

Som et yderligere tiltag er der i 2008 afviklet en

række kurser for chefer og ledere, hvor der både

sættes fokus på at skabe gode rammer for arbejdsglæden

og undervises i håndtering af de

mest sårbare processer i forhold til sygefravær.

Omkring 200 ledere er foreløbig uddannet i dette

i 2008.


32

POST DANMARK BÆREDYGTIGhEDSRAPPORT 2008

dET RUMMElIGE

ARBEjdSMARKEd

Socialt ansvar, rummelighed og mangfoldighed

er en stærk og historisk rodfæstet del af Post

Danmarks værdisæt. ved udgangen af 2008 var

1.400 ansatte omfattet af en ordning inden for

det rummelige arbejdsmarked. Det gælder ansvaret

for at hjælpe og integrere mennesker, der

af forskellige grunde har en svagere tilknytning

til arbejdsmarkedet. Det kan eksempelvis være

mangeårige kontanthjælpsmodtagere, for hvem

et arbejde på ordinære vilkår tidligere har været

udsigtsløst.

vi anser ansvaret i forhold til at hjælpe udsatte

grupper for at være så væsentligt, at vi ønsker

mere end at leve op til minimumskravene.

Eksempelvis gælder i Post Danmark det særlige

for ansættelse på fleksjob, at der udbetales den

løn, som den pågældende modtog før etableringen

af fleksjobbet. Til sammenligning udbetaler

mange andre virksomheder mindstelønnen

inden for den pågældende overenskomst.

Post Danmark har udgivet en samlet guide til ledere

og tillidsfolk med beskrivelse af, hvordan

det sociale ansvar konkret kan udmønte sig i

forbindelse med rekruttering, fastholdelse og

afsked. To gange årligt udarbejder vi en intern

rapport om vores samlede indsats og resultater

inden for det rummelige arbejdsmarked.

DET SOcIALE ANSvAR

PARTNERSKABSAFTALER

I Post Danmarks arbejde med social ansvarlighed

er samarbejdet med landets kommuner om sociale

partnerskabsaftaler en meget vigtig faktor.

Aftalerne skal dels hjælpe de medarbejdere, der

allerede er ansat i virksomheden, men som ikke

magter at arbejde på fuld kraft på grund af sygdom

eller andre forhold. Samtidig ønsker Post

Danmark at leve op til en særlig samfundsforpligtelse

og egne personalepolitiske værdier om

mangfoldighed, bl.a. ved at rekruttere nye medarbejdere

gennem jobcentrene i kommunen. Der

er her tale om medarbejdere, som måske ikke fra

Andel AnsAtte nYdAnskere 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

PROcENT

Post Danmark 6,2 5,9 5,1 4,8 4,5 4,3 4,0 3,6 3,2

Staten 2,8 2,6 2,3 2,1 2,3 2,1 2,4 2,2 1,8


første dag er i stand til at klare en ansættelse på

ordinære vilkår, men som har brug for en længere

indkøring på særlige vilkår for at opnå tilknytning

til arbejdsmarkedet.

Formålet med at lave egentlige partnerskabsaftaler

mellem kommuner og jobcentre er at sikre

en hurtig og smidig sagsgang mellem de implicerede

parter, som kan komme den enkelte

medarbejder til gavn.

Post Danmark havde med udgangen af 2006

partnerskabsaftaler med 208 kommuner landet

over. Med strukturreformens ikrafttrædelse den

1. januar 2007 blev antallet af kommuner reduceret

fra 270 kommuner til 98, og som et led

i reformen blev der etableret 91 jobcentre, der

skal bidrage med løsninger inden for fastholdelse

af sygemeldte, løntilskudsjob, virksomhedspraktik,

job på særlige vilkår m.m.

I Post Danmark må vi desværre konstatere, at det

i forbindelse med opstarten af de nye jobcentre

har været vanskeligere at indgå sociale partnerskabsaftaler

med de nye kommuner. ved udgangen

af 2008 havde vi aftaler på plads med 36

kommuner, og i alt havde 381 egne medarbejdere

og 23 nye medarbejdere glæde af ansættelse

på fleksjobordning. vi arbejder fortsat på at

indgå partnerskabsaftaler med kommuner over

hele landet.

NYDANSKERE

Et succeskriterium i Post Danmark er, at vi kan

ansætte og fastholde nydanskere på ordinære

vilkår. vi ansætter mange nydanskere gennem

vores rekrutteringscenter, men der er stadig

en del, der har brug for særlig støtte for at

blive fuldt ud integreret på vores arbejdsplads.

Post Danmark bruger derfor aktivt muligheden

for i samarbejde med kommunen at aftale ansættelser

som praktikforløb med mulighed for

efterfølgende arbejdsprøvning og derefter fast

POST DANMARK BÆREDYGTIGhEDSRAPPORT 2008 33

ansættelse. I 2008 udsendte vi en vejledning

om integration af nydanskere til alle enheder

i virksomheden, og der er alle steder fokus på

at tilbyde ekstra sprogundervisning, hvor det er

nødvendigt.

Mange steder benytter Post Danmark sig af mentorer,

som kan lette integrationen af nye medarbejdere

i virksomheden. Mentoren er en erfaren

medarbejder, der kan skabe trygge rammer,

lytte, observere, rådgive og på alle måder støtte

den nye medarbejder. Formålet er at føre den

nye medarbejder ind i både det faglige og sociale

fællesskab på arbejdspladsen. Mentorens vigtigste

opgave er således at give støtte i forhold

til nye arbejdsgange, arbejdsfunktioner, arbejdspladskultur

og i forhold til at forstå og navigere

inden for arbejdspladsens normer og værdier.

Mentorordningen kan bruges både i forbindelse

med integration af nye medarbejdere og nuværende

medarbejdere, der har brug for støtte

INTEGRATION AF DøvE

I mange år har Post Danmark på udvalgte arbejdspladser

gjort en særlig indsats for at integrere

døve medarbejdere. I 1999 blev den første

hørehandicappede ansat på pakkecentret

i Brøndby, og siden er der kommet mange til.

I dag er der 22 døve produktionsmedarbejdere

på pakkecentret. Der er altid fokus på de faglige

kvalifikationer, og de praktiske udfordringer

overvindes blandt andet ved hjælp af tegnsprogstolkning

til teammøder. Samtlige døve medarbejdere

har også fået en telefon, der eksempelvis

kan bruges til at skrive SMS-beskeder til teknikere

i tilfælde af maskinstop. Der tilbydes desuden

tegnsprogsundervisning til de hørende kollegaer

med stor succes. Initiativet har spredt sig til andre

steder i virksomheden – og i dag er der ansat

i alt 57 døve i Post Danmark, heraf 13 som

postbude.


34

POST DANMARK BÆREDYGTIGhEDSRAPPORT 2008

REKRUTTERING FRA TYSKLAND OG

SvERIGE

Allerede i 2007 skete der omfattende afskedigelser

i Deutsche Post, og Post Danmark anede

muligheden for på den ene side at få dækket

et arbejdskraftbehov med fagligt trænede

medarbejdere og samtidig hjælpe kollegaer fra

Tyskland i job. Siden 2007 er der rekrutteret 190

tyske postbude, som alle er hjulpet i job på Sjælland,

hvor Post Danmark har haft det største behov

for arbejdskraft.

Også svenske statsborgere er hjulpet i job som

postbude i Danmark. Der blev i 2008 etableret

et tæt samarbejde mellem Post Danmark, AF i

Malmø og øresunddirekt. Omkring 200 medarbejdere

er på den måde rekrutteret fra Sverige.

FASThOLDELSE I jOB

Post Danmark ønsker generelt at fastholde medarbejdere

i deres job og arbejder for at undgå situationer,

der kan føre til opsigelse eller afsked.

Derfor bliver der gjort en lang række indsatser

indenfor sundhed, såsom tilbud om helbredssikring,

tidlig udredning og indsats i forbindelse

med sygefravær, hjælp til arbejdspladsindretning

m.m. Dertil kommer flere systematiske indsatser

for at hjælpe medarbejdere med at bevare ansættelse

i virksomheden.

SENIORORDNINGER

I de senere år er indsatsen for at støtte medarbejdere,

der nærmer sig pension, i at blive i jobbet

så længe motivation og helbred gør det muligt,

blevet udvidet. via overenskomsterne er der

indført særlige seniorordninger med blandt andet

fastholdelsesfridage for ældre medarbejdere.

Personer over 60 år kan således opnå op til

20 ekstra fridage pr. år (indført i 2005), og personer

i alderen 57 – 59 år har ret til seks fastholdelsesfridage

fra 2009. Mere end 2.400 medarbejdere

har i 2008 været omfattet af disse

seniorordninger.

jOBBøRSEN

Post Danmark har siden slutningen af 1980’erne

arbejdet målrettet med at søge at omplacere

medarbejdere i en overtalssituation til andre enheder

med behov for arbejdskraft. I 1989 blev

arbejdet struktureret yderligere, og jobbørsen

blev oprettet som Post Danmarks interne arbejdsformidling.

Samtidig blev det obligatorisk,

at alle medarbejdere fra enheder, der blev overtallige,

skulle anmeldes og overføres til jobbørsen,

og at samtlige arbejdskraftbehov skulle anmeldes

til jobbørsen.

hovedopgaven for jobbørsen er at skabe en

varig afklaring af overtallige medarbejderes situation,

primært ved at omplacere overtallige

medarbejdere inden for grænserne i henhold

til deres ansættelsesvilkår. Til behandling af sådanne

placeringer blev der samtidig oprettet et

Omflytningsnævn, bestående af repræsentanter

fra personaleorganisationerne. Omflytningsnævnet

har endvidere kompetencen til at godkende

særlige seniorordninger og vilkårene for

frivillig fratræden. Siden opstarten af jobbørsen

har mere end 5.000 medarbejdere været igennem

jobbørsen.

I 2008 har 107 medarbejdere været tilknyttet

jobbørsen, heraf har 37 personer fået et andet

job i Post Danmark, og 35 er gået på pension eller

indgået i en seniorordning (nedsat tid).

STøRRE ORGANISATIONSÆNDRINGER

Tilsvarende sigter Post Danmark mod at fastholde

nuværende ansatte, der bliver overtallige

i forbindelse med større organisationsændringer.

vi hjælper medarbejderne på vej til job andre

steder i virksomheden eller evt. til job uden

for virksomheden. Når vi af og til er nødt til at

lukke større arbejdspladser, arbejder vi målbevidst

på at finde den mest optimale løsning for

de ansatte, som lukningen berører – og for lokalsamfundet.

ved den seneste større omlægning

af pakkecenterstrukturen i vestdanmark, hvor

seks centre blev reduceret til ét nyt, samlet center,

var 406 medarbejdere berørt af omlægningen.

her lykkedes det at finde nyt arbejde til 300

medarbejdere.


krisepsYkologisk BeredskAB

2008

2007

2006

2005

2004

ANTAL hÆNDELSER

0 50 100 50 200 250

efteruddAnnelse til ufAglærte

PAPIR På KvALIFIKATIONERNE

virksomheden gør i flere Forretningsenheder en

stor indsats for at give ufaglærte medarbejdere

papir på deres kvalifikationer. Erfaringerne viser,

at ufaglærte har nemmere ved at miste deres job

og er mindst eftertragtede, når der skal ansættes.

Post Danmark har derfor eksempelvis tilbudt

500 ufaglærte kontormedarbejdere efteruddannelse

og papir på deres kvalifikationer via en individuel

kompetencevurdering. Der er tale om

medarbejdere, der ofte har været i virksomheden

i mange år og oprindeligt er startet uden en

formel kontoruddannelse. Omkring 100 medarbejdere

har takket ja til ordningen og bliver på

den måde hjulpet til at bevare deres værdi i virksomheden

og på arbejdsmarkedet.

KRISEPSYKOLOGISK BEREDSKAB

Post Danmark har indgået en samarbejdsaftale

med Falck healthcare om psykologisk krisehjælp

til medarbejdere, som udsættes for røveri,

ulykke, vold eller trusler. her er der mulighed for

døgnet rundt at kontakte Falcks beredskab for

at få psykologisk bistand. Der er også mulighed

for at benytte Falcks psykologer i sager af mere

trivselsmæssig karakter. Det kan være problemer

i privatlivet, sygdom, samarbejdsvanskeligheder,

stress, depressioner m.v.

PERSONALERåDGIvNING

Som en del af virksomhedens tilbud til ansatte

er der etableret en intern personalerådgivning.

POST DANMARK BÆREDYGTIGhEDSRAPPORT 2008 35

Bjarne Norfast gik i 1977 ud af tiende klasse. han havde ingen lyst til at fortsætte på skolebænken,

men kunne heller ikke finde en læreplads som håndværker, som han ellers gerne ville. Bjarne

havde den sidste del af skoletiden i hjembyen Rødovre haft en lørdagsrute som post for at tjene

lidt lommepenge. Og da der blev mulighed for at køre med post fuld tid, slog han til – indtil han

kunne finde en læreplads. Den periode har nu varet i over 30 år. Siden 1977 har han haft flere

forskellige job i Post Danmark og de seneste år har han arbejdet som ufaglært kontormand i

Post Danmarks rekrutteringscenter. her har han fået tilbud om efteruddannelse og dermed at

få papir på sine kundskaber på en handelsskole. historiske erfaringer viser, at ufaglærte og folk

med færrest kvalifikationer mister jobbet først og med Post Danmarks tilbud om at få papirer på

sine kundskaber er Bjarne Norfast sikker på, at han vil have lettere ved at få et nyt job, ikke kun

hvis han mister det nuværende, men også hvis han selv på et tidspunkt skulle få lyst til at søge

nye udfordringer.

Rådgivningsgruppen består af en socialrådgiver

og en personalekonsulent henholdsvis øst og

vest for Storebælt. Rådgivningen yder typisk råd

og vejledning vedrørende arbejdsfastholdelse,

pensionering, personlige eller familiemæssige

problemer, misbrug og økonomi. Der kan rettes

henvendelse anonymt til Personalerådgivningen.

Der bliver også tilbudt støtte og sparring til ledere

og personalespecialister i de decentrale

enheder.

PROjEKT BøRNEPASNING

En del af Post Danmarks ansatte har aften- og

natarbejde. Det gælder først og fremmest stillinger

i vores brev- og pakkecentre. Post Danmark

støtter derfor interessefællesskabet ”Projekt Børnepasning”

økonomisk. Fællesskabet består af

en række større offentlige virksomheder, faglige

forbund og interesseorganisationer, som er gået

sammen om at påvirke kommunerne til at tilbyde

børnepasning uden for normal åbningstid.


36

POST DANMARK BÆREDYGTIGhEDSRAPPORT 2008

SPoRT, KUlTUR oG

VElGØREnhEd

Som en væsentlig del af Post Danmarks rolle i

samfundet støtter vi områder og projekter, der

har en meningsfuld sammenhæng til netop vores

forretning. Det er områder, hvor vi kan lade

vores erfaring, produkter og viden komme andre

til gode, og som samtidig indeholder værdier,

som Post Danmark kan identificere sig med.

Post Danmark er således hovedsponsor for Danmarks

cykle Union (DcU). Samarbejdet begyndte

i 1994 og er foreløbig aftalt til og med udgangen

af 2011. Aftalen omfatter samtlige landshold og

har blandt andet resulteret i de to cykelløb Post

cup og Post Danmark Rundt, som er vores mest

kendte og største sponsorat.

cykelsportens image har desværre været ramt af

dopingskandaler i de senere år. vi støtter Danmarks

cykle Unions indsats for at skabe en ren

sport, der kan bringe troværdigheden tilbage.

hvis DcU ledere opfordrer eller medvirker til

dopingmisbrug, kan Post Danmark udtræde af

sponsoraftalen med øjeblikkelig virkning.

UNGE OG TALENTER

Post Danmark bidrager sammen med Team Danmark

økonomisk til DcU’s talentprojekt for cykelryttere

under 23 år – ”Team Post Danmark”.

Formålet med projektet er at opnå topresultater

ved internationale konkurrencer, herunder EM

og vM samt at forberede rytterne på en professionel

karriere.

post dAnmArk rundt

Samarbejdet med DcU har også fokus på aktiviteter

for børn og unge og sponsering af motionsløb,

heriblandt mini 6-dagesløb for unge

mellem 12 og14 år, Fyn Rundt, Postmaster Løb

og landsmesterskaberne for motionister.

DANSK hANDIcAP cYKLING

Team handicapcykling.dk er samlingspunkt for

alle konkurrencerytterne under Dansk handicap

Idrætsforbund. holdet består derfor af både

landsholdsryttere og ryttere med talentstatus.

Post Danmark støtter Dansk handicap cykling

med et sponsorat til deres talenthold, hvis ypperste

målsætning er deltagelse i de paraolympiske

lege.

FRIMÆRKER SOM AMBASSADøRER

Frimærker er i dag meget mere end et betalingsmiddel.

vi anser udgivelsen af frimærker for at

være et særligt nationalt og samfundsmæssigt

ansvar. Når de danske frimærker rejser Danmark

og hele verden rundt, optræder de som ambassadører

for vores land. Frimærkerne fortæller om

dansk kunst, kultur, natur og historie, og de sætter

fokus på begivenheder, der har eller har haft

stor betydning for danskerne.

Det er vigtigt for os, at frimærkerne præsenterer

sig bedst muligt. De danske frimærker bliver derfor

trykt med metoder af ypperste kvalitet, herunder

offset, dybtryk, stålstik eller i en kombination

af disse. vi betragter stålstikket som vores adels-

Post Danmark Rundt blev første gang afviklet i 1985 med Københavns vinterbane som arrangør.

Løbet blev kørt hvert år frem til 1988, hvorefter det holdt syv års pause. I 1995 besluttede DcU

og Post Danmark at genoplive løbet. Med årene har publikumsinteressen fundet sit naturlige leje

med en halv million tilskuere langs ruten og mere end halvdelen af befolkningen, der følger løbet

i medierne. Ingen anden sportsbegivenhed i Danmark kan mønstre en sådan interesse.

Post Danmark Rundt involverer hele landet og har udviklet sig til en markant international sportsbegivenhed,

hvor verdens bedste cykelhold stiller til start med en række store stjerner. I alt stiller

16 hold til start med 128 cykelryttere. De kører igennem knapt 850 km. af Danmarks smukkeste

egne. Knapt 300 officials, sportsdirektører, mekanikere og massører følger med cykelrytterne

rundt på alle seks etaper, godt assisteret af næsten 1.600 hjælpere.


klimAfrimærker

Danmark er vært for FN’s klimakonference i 2009. I den forbindelse har Post Danmark valgt at

støtte op om opmærksomheden over for klimaudfordringen ved at udgive fire særlige klimafrimærker

i 2009.

mærke. Metoden er tidskrævende, men vi er stolte

over, at vi selv uddanner i dette gamle håndværk,

som kun ganske få i verden mestrer. Stålstikket giver

et helt særlig fornemt tryk, men det har også

en praktisk sikkerhedsfunktion, da frimærker med

stålstik er meget vanskelige at efterligne.

Post Danmark varetager alle opgaver i forbindelse

med planlægning, udvikling, trykning og

udgivelse af de danske frimærker. Endvidere

markedsfører og sælger vi frimærkerne, blandt

andet til mere end 65.000 samlerkunder over

hele verden.

vELGøRENhEDSFRIMÆRKER

hvert år støtter Post Danmark en velgørende

organisation ved at udgive et frimærke, der er

lidt dyrere end almindelige frimærker. hele overskuddet

går til den organisation, der er valgt det

pågældende år. Det første velgørenhedsfrimærke

til fordel for Røde Kors udkom i 1921.

I 2008 lavede vi i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse

et frimærke til støtte for brystkræft,

som hvert år rammer mange danske kvinder. Frimærket

slog rekord og gav et overskud på 2,5

millioner kroner, hvilket gør det muligt for Kræftens

Bekæmpelse at ansætte en forsker på fuld

tid de næste fire år.

I 2009 tager samarbejdet omkring velgørenhedsfrimærket

udgangspunkt i vietnam. I samarbej-

velgørenHedsfrimærke

de med verdensnaturfonden og h.K.h. Prins

henrik sælges et frimærke, hvor overskuddet

går til at forbedre levevilkårene for fattige bønder

ved at beskytte landets nationalpark cat Tien

mod fældning og indfangning af dets dyr.

jULEMÆRKESAGEN

Post Danmark er nær samarbejdspartner med

julemærkefonden, der driver fire julemærkehjem

i Danmark. julemærkefondens indsats sikrer,

at ca. 700 børn med personlige problemer

hvert år får mulighed for en pause fra hverdagen.

På julemærkehjemmene får de gode råd

om sund levevis, og de udvikler nye venskaber,

så de efter opholdet vender tilbage til hverdagen

med ny selvtillid.

Post Danmark stiller hvert år hele salgsorganisationen

i sine ca. 750 posthuse og postbutikker

samt Post Danmark Frimærkers webshop gratis

til rådighed for salget af julemærker. Det betyder,

at hele indtægten ved salget går til fonden,

og det har i de senere år betydet en årlig indtægt

på ca. 20 mio. kr. herudover hjælper Post Danmark

ved at fremlægge informationsmateriale

om den årlige julemærkemarch og om muligheden

for at støtte fonden som julemærkeven.

Desuden får Post Danmark fremstillet produkter

med motivet fra årets julemærke. De sælges fra

posthuse og postbutikker, og en del af overskuddet

donerer Post Danmark til julemærkefonden.

åR ORGANISATION RESULTAT (KR.) MåL (KR.)

2008 Kræftens Bekæmpelse 2.555.000 2.000.000

2007 Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond 2.291.000 2.000.000

2006 Dansk Flygtningehjælp – Afrika 2.231.000 2.000.000

2005 SOS-Børnebyerne 2.466.000 1.500.000

POST DANMARK BÆREDYGTIGhEDSRAPPORT 2008 37

Også Tv 2’s julekalender sælges på posthusene

og i postbutikkerne, og overskuddet herfra går

ligeledes til julemærkefondens arbejde.

Post Danmark yder samtidig en indsats i bestyrelsen

for julemærkefonden. chefer fra Post Danmark

har i flere år ulønnet beklædt formandsposten

– siden 2008 med vicedirektør i Post

Danmark Søren Ravn jensen.

POST & TELEMUSEET

Post Danmark har givet Post & Telemuseet husly

i en af de historiske gamle postbygninger på

Købmagergade i centrum af København. Med et

årligt driftstilskud på ca. 9 mio. kr. støtter vi museets

arbejde for at bevare og formidle den nære

og fjerne historie om postale forhold. Denne kulturformidlende

forpligtelse er vi glade for at påtage

os, og museet er med sine årligt 150.000

besøgende et af hovedstadens mest besøgte

museer. heriblandt finder mange skoleklasser og

unge vej til museet. Post Danmark bidrager aktivt

med hjælp til særudstillinger.

julemærke

åR RESULTAT (KR.)

2008 18.284.094

2007 19.024.105

2006 20.859.399

2005 21.649.461


38 POST DANMARK BÆREDYGTIGhEDSRAPPORT 2008

BÆREdYGTIGhEdS­

REGnSKAB 2008


oPGØRElSESMETodER

AFGRÆNSNING

De præsenterede data omfatter aktiviteter inden

for Danmarks grænser og dækker Post

Danmark A/S samt den 100 pct. ejede dattervirksomhed

Post Danmark Leasing A/S.

ENERGI

Oplysninger i årsopgørelsen vedrørende el

stammer fra aflæste forbrugsmålere ved Post

Danmarks driftsenheder over hele landet. varmeforbruget

er i videst muligt omfang baseret

på konkrete målinger, alternativt på skøn.

TjENESTEYDELSER

En del af Post Danmarks transport udføres via

erhvervede tjenesteydelser/entrepriser, hvor

befragtningen foregår med vognmænd, fly

og færger. Tjenesteydelser omfatter transporter

mellem postcentre og færgetransport til/

fra Bornholm. Som udtryk for transportarbejdet

anvendes betegnelsen tonkm, der udtrykker

den transporterede godsvægt gange strækning.

volumen af tjenesteydelser er beregnet

ud fra de faktisk afviklede transporter.

RåvARER

Forbrugsdata vedrørende brændstof og antal

kørte kilometer i Post Danmarks bilpark bliver

registreret i et autodatasystem. Registreringen

sker på baggrund af et årligt opgjort antal kørte

kilometer pr. bil, hhv. liter brændstof pr. bil for

regnskabsåret. Brændstofforbrug for indlejede

biler er medtaget

AFFALD

Mængden af affald fra egne driftsenheder er opgjort

på basis af dels oplysninger fra enhedernes

affaldstransportører, fakturaer samt registreringer

over afleverede mængder af brandbart affald,

papir, pap, plast og elektronik til genbrug. Affaldsmængderne

er behæftet med usikkerhed.

MILjøEFFEKTER

Miljøeffekterne baseres på omregning af emissionerne

til vægtede miljøeffekter år for år ved

anvendelse af GaBi, version 4.2.67.1. Normaliserings-

og vægtningsfaktorer er ændret i 2006. Der

er foretaget regulering af sammenligningstal.

FORURENENDE STOFFER TIL LUFT

Emissionsberegningerne vedrørende cO 2 for el

og varme er baseret på de i 2008 offentliggjorte

udledningsfaktorer fra Energistyrelsen, som

er gennemsnitsbetragtninger for 2007. Emissi-

onsberegningerne for SO 2 og NO x som følge af

forbrugt elektricitet baseres på et gennemsnit

af el-deklarationer for øst og vest Danmark for

2007 opgjort af Energinet. Emissionsberegningerne

vedrørende brændstof fra egen bilpark

og tjenesteydelser foretages i edb-systemer, der

oprindeligt blev baseret på Trafikministeriets

TEMA-model, med senere tilretninger.

BESKÆFTIGELSE

Tallene vedrørende antal medarbejdere, ledere,

køn mm. er trukket fra stamdata i virksomhedens

elektroniske personalearkiv SAP R3.

SYGEFRAvÆR

Tallene vedrørende sygefravær er trukket fra

virksomhedens elektroniske personalearkiv SAP

R3 – delsystem vedr. tid- og lønregistrering.

UDDANNELSE

Deltagelse i kurser og uddannelser registreres

i Post Danmarks SAP-baserede hR-system for

uddannelsesstyring. her registreres bl.a. uddannelsens

varighed, antal deltagere, uddannelsesomkostninger

m.v.

MEDARBEjDERMåLINGER

årligt gennemfører Post Danmark en medarbejdertilfredshedsundersøgelse

(MKA) blandt

samtlige ansatte. Undersøgelsen gennemføres

i samarbejde med et eksternt firma, der anonymt

og neutralt indsamler, registrerer og analyserer

data.

SELvBÆRENDE TEAMS

Post Danmark gennemfører årligt en undersøgelse

blandt samtlige enheder og deres team.

hver team, leder og enhed udfylder en SBT-profil

(Selvbærende Team). Talmaterialet indsamles,

registreres og analyseres af Post Danmark Personale.

I 2008 blev opgørelsesmetoden (SBTprofil

grundlaget) ændret, og er derfor ikke

sammenlignelige med tidligere års tal.

ARBEjDSMILjø

Post Danmark registrerer alle arbejdsskader i et

skadesregistreringssystem. Oplysningerne leveres

kvartalsvist til Post Danmarks hovedsikkerhedsudvalg,

der tillige modtager en årsopgørelse.

Ulykkesfrekvens udtrykker antal ulykker med

fravær pr. 1 mio. arbejdstimer. Fraværsfrekvens

udtrykker antal fraværstimer som følge af tilskadekomst

i tjenesten pr. 1000 arbejdstimer.

POST DANMARK BÆREDYGTIGhEDSRAPPORT 2008

DET SOcIALE ANSvAR

Post Danmarks enheder rapporterer to gange

årligt om anvendelsen af det Det Sociale Kapitel.

Fra januar 2008 er rapporteringsskemaet

ændret i takt med ændret lovgivning. Tal vedrørende

etniske minoriteter modtages fra Personalestyrelsen

med oplysninger om antallet af

indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige

lande, der er ansat i Post Danmark.

LIGESTILLING

Data om antallet kvinder i lederstillinger kommer

fra virksomhedens SAP-hR system, hvor data

vedrørende samtlige ansatte er registreret, herunder

oplysninger om køn, stillingsfunktion mm.

øKONOMISKE OPGøRELSER

De økonomiske opgørelser er hentet fra Post

Danmarks årsrapport 2008.

KUNDETILFREDShED

Tilfredsheden hos erhvervs- og privatkunder

måles kontinuerligt af det eksterne konsulentfirma

Ennova. Analysen er opbygget med udgangspunkt

i standardudgaven af den europæiske

model til måling af kundetilfredshed (EPSI).

cORPORATE IMAGE

Data vedrørende corporate Image stammer fra

årlige målinger der gennemføres af Nielsen.

Målingen baseres på et repræsentativt udsnit af

befolkningen i Danmark (over 14 år). Respondenterne

(5.831 i 2008) anfører deres kendskab

hhv. vurdering af en række virksomheder

på en skala fra 1 (aldrig hørt om / meget negativt)

til 5 (kender virkelig godt / meget positivt).

KvALITET

Kvaliteten for breve udtrykkes i procent af indenrigske

breve afsendt rettidigt, som er fremme

dagen efter. Kvaliteten for økonomibreve

udtrykkes i procent af indenrigske økonomibreve

afsendt korrekt og rettidigt, som er fremme

3 hhv. 4 dage efter (lørdag tæller som omdelingsdag,

ikke som produktionsdag).

Ifølge koncesessionen for Post Danmark er vi

forpligtet til at sikre en ekstern, uvildig og repræsentativ

måling af brevkvaliteten. For begge

brevprodukter måles kvaliteten kontinuerligt

af det uvildige konsulentfirma quotas Gmbh.

Målingen gennemføres i henhold til principperne

i EN-standard 13850. Før 2008 blev den uvildige

kvalitetsmåling foretaget af IBM.

39


40 POST DANMARK BÆREDYGTIGhEDSRAPPORT 2008

MIljØPåVIRKnInGER

InPUT

ENhED RESULTAT 2008 INDEKS 2008 INDEKS 2007 INDEKS 2006 INDEKS 2005 INDEKS 2004

ENERGIFORBRUG

El Mwh 55.229 100 102 103 102 100

varme:

Fjernvarme Mwh 43.933 93 91 98 99 100

Naturgas Mwh 7.634 89 94 99 98 100

Skønnet varme Mwh 5.502 71 71 82 89 100

vARME I ALT Mwh 57.069 90 89 96 97 100

TjENESTEYDELSER

vognmænd tonkm 20.034.652 66 113 110 147 100

Fly tonkm 20.171 3 31 38 63 100

Færge tonkm 1.779.973 107 97 89 90 100

RåvARER

Benzin liter 948.503 59 72 86 93 100

Diesel liter 19.402.758 112 115 113 107 100

Brændstof i alt liter 20.351.261 107 111 110 106 100

oUTPUT

ENhED RESULTAT 2008 INDEKS 2008 INDEKS 2007 INDEKS 2006 INDEKS 2005 INDEKS 2004

AFFALD

Brændbart affald ton 3.712 110 112 91 94 100

Til genanvendelse ton 4.568 61 78 101 100 100

Samlet mængde ton 8.280 76 89 97 98 100

FORURENENDE STOFFER TIL LUFT

Emissioner af cO 2 ton 94.903 98 102 102 101 100

Emissioner af SO 2 ton 18,1 86 90 97 105 100

Emissioner af NO x ton 356 85 97 104 106 100

Emissioner af Partikler ton 7,1 70 80 86 108 100

MILjøEFFEKTER

Drivhuseffekt EcO-point 12.217 98 102 102 101 100

Forsuring EcO-point 3.545 85 97 104 106 100

Næringssaltbelastning EcO-point 2.420 85 97 104 106 100

Samlede effekter EcO-point 18.182 94 100 102 103 100


SocIAlE PåVIRKnInGER

POST DANMARK BÆREDYGTIGhEDSRAPPORT 2008

ENhED RESULTAT 2008 INDEKS 2008 INDEKS 2007 INDEKS 2006 INDEKS 2005

BESKÆFTIGELSE

Antal medarbejdere Antal 25.917 100 94 100 100

Antal medarbejdere omregnet fuldtid Omregnet fuldtid 19.700 91 98 100 100

Ledere og chefer Antal 983 105 106 102 100

Personaleomsætning Pct. 47 104 104 100 100

SYGEFRAvÆR

Sygefraværsprocent i alt Pct. af arbejdstid 7 105 117 113 100

UDDANNELSE

Antal medarbejdere på uddannelse Antal 11.372 117 108 100 100

Antal uddannelsesdage Antal 36.847 150 148 100 100

MEDARBEjDERMåLINGER

Tilfredshed alt i alt Skala 1-5 4 99 97 99 100

Pct. af medarbejdere der er tilfredse

eller mere end tilfredse Pct. 75 99 93 99 100

Svarprocent Pct. 84 100 98 100 100

Forbedringsforslag til bedømmelse Antal 1.224 75 88 100 100

SELvBÆRENDE TEAMS

Team Skala 1-5 2,8 100

Ledere Skala 1-5 2,9 100

ARBEjDSMILjø

Ulykkesfrekvens Ulykker pr. én

mio. arbejdstimer 44 122 121 118 100

Fraværsfrekvens Fraværstimer som

følge af arbejdsulykke

pr. 1000

arbejdstimer 5 113 130 133 100

Medarbejdere under arbejdsmiljøcertifikat

OhSAS 18001 Pct. 37 740 740 340 100

DET SOcIALE ANSvAR

Medarbejdere under det rummelige

arbejdsmarked Antal 1.433 94 93 111 100

Indvandrere og efterkommere Pct. af ansatte 6,2 127 118 104 100

LIGESTILLING

Kvinder i chefstillinger Pct. 33,7 92 96 95 100

41


42 POST DANMARK BÆREDYGTIGhEDSRAPPORT 2008

ØKonoMISKE PåVIRKnInGER

ENhED RESULTAT 2008 INDEKS 2008 INDEKS 2007 INDEKS 2006 INDEKS 2005 INDEKS 2004

RESULTATOPGøRELSE

Indtægter Mio. kr. 12.057 107 107 104 101 100

Driftsomkostninger

Resultat før afskrivninger

Mio. kr. (10.617) 112 112 106 103 100

og amortiseringer – EBITDA Mio. kr. 1.440 80 80 92 93 100

Driftsresultat – EBIT Mio. kr. 817 68 70 88 93 100

Resultat før skat Mio. kr. 1.182 103 79 104 90 100

åRETS RESULTAT Mio. kr. 965 122 90 113 94 100

NøGLETAL

EBITDA margin Pct. 12 75 75 88 94 100

EBIT margin – overskudsgrad Pct. 7 64 64 82 91 100

Egenkapitalens forrentning Pct. 32 89 72 94 83 100

KUNDETILFREDShED

ERhvERvSKUNDER

Tilfredshed Indeks 60 87 96 94 94 100

Loyalitet Indeks 62 86 93 93 93 100

Image Indeks 56 82 94 91 93 100

Andel af ambassadørkunder 1) Pct. 23 74 84 100

PRIvATKUNDER

Tilfredshed Indeks 62 85 96 96 97 100

Loyalitet Indeks 64 85 95 95 97 100

Image Indeks 61 86 100 96 96 100

Andel af ambassadørkunder 2) Pct. 30 73 100 100

1) vægtet efter omsætning

2) antal kunder

cORPORATE IMAGE

Kendskab Skala 1-5 4,23 97 100 100

vurdering Skala 1-5 3,04 88 96 100

KvALITET

BREvFORSENDELSERS

RETTIDIGhED

Breve (0-1 dag) Pct. 93,7 98 98 99 99 100

økonomibreve (3-4 dage) Pct. 98,5 100 99 99 100 100

KUNDEKLAGER

Klager i alt Antal 56.379 92 101 100

Klager uden erstatning Antal 49.725 98 102 100

Klager med erstatning Antal 6.654 63 97 100

Andel af samtlige forsendelser Pct. 0,00515 96 101 100


BæRedygtighedSRappoRt 2008

Udgivet af post danmark juni 2009

RedaktøR: Underdirektør anders Jeppesen, direktionssekretariatet

diNe kommeNtaReR og ideeR eR VelkomNe

du er velkommen til at kontakte Underdirektør anders Jeppesen, direktionssekretariatet hvis

du har spørgsmål, kommentarer eller forslag til rapporten.

det kan ske via email: anders.jeppesen@post.dk

yderligere oplysninger om post danmark kan du finde på www.post.dk

deSigN: hedda Bank mdd

Foto: Lars schmidt, Niels Busch m.fl.

tRyk: rosendahls Bogtrykkeri

papiR: Chromomat, Multiart mat

Co 2 NeUtraLiseriNg // Klimapåvirkningen ved fremstillingen af denne tryksag er neutraliseret

ved at støtte klimaprojekter i udviklingslandene, der resulterer i en tilsvarende Co 2 -reduktion.


post danmark a/s

tietgensgade 37

1566 København V

telefon 33 61 00 00

CVR. NR 26663903

www.postdanmark.dk

SeRViCe CeNteR kuNde

Kundeservice erhverv: 70 11 12 30

Kundeservice privat: 80 20 70 30

More magazines by this user
Similar magazines