Årsberetning 2010 - Det Danske Haveselskab

haven.nn5.dk

Årsberetning 2010 - Det Danske Haveselskab

Haveselskabet Den 1. februar 2011

Hovedbestyrelsen

Årsberetning for Haveselskabet 2010

Mission, vision og værdier...............................................................................................................1

Politisk ledelse ................................................................................................................................1

Haveselskabet som almennyttig forening.........................................................................................2

Det fortsatte strategiarbejde .............................................................................................................5

1000 arrangementer.........................................................................................................................5

Havefestivalen Åbne haver 2010 .....................................................................................................7

Haverejser .......................................................................................................................................9

Intelligent brug af regnvand...........................................................................................................10

Udviklingen i Haveselskabets egne medier ....................................................................................11

Rådgivning af medlemmer.............................................................................................................13

Haven på Frederiksberg.................................................................................................................13

Haveturisme og andre udadvendte aktiviteter.................................................................................14

Haveselskabets eksterne kommunikation .......................................................................................14

Markedsføring af Haveselskabet....................................................................................................16

Udviklingen i antallet af medlemmer.............................................................................................17

Samarbejde med indenlandske organisationer................................................................................17

Samarbejde med udenlandske organisationer.................................................................................18

Omstilling af sekretariatet..............................................................................................................19

Ansatte i Haveselskabets sekretariat pr. 1. januar 2011 ..................................................................21

Justeret økonomistyring med virkning for budget og regnskab 2010..............................................21

Vejledninger og kurser i forhold til afdelinger og kredse................................................................22

Indstilling......................................................................................................................................22

Mission, vision og værdier

Haveselskabets mission, vision og værdier er:

Mission

For haveinteresserede er vi et fagligt og kreativt omdrejningspunkt for inspiration, viden og

rådgivning.

Vision

Vi vil gøre havekultur til en folkesag med positiv betydning for danskernes trivsel, samvær og

livsglæde i det grønne.

Værdier

Haveselskabets værdier er troværdig, nytænkende, nærværende og resultatskabende.

Politisk ledelse

Hovedbestyrelsen har holdt 3 møder før og 5 møder efter landsmødet. Ingrid Mølbak trådte ud af

bestyrelsen ved sidste landsmøde. I stedet valgte landsmødet Christian Madvig.

1


Styrelsesrådet har holdt 1 møde i 2010. Et møde blev aflyst på grund af snestorm, og vil blive

afholdt den 8. januar 2011.

Bestyrelsen

Dorte Kiilerich (formand), Allan Vest (næstformand), Nina Ewald, Anders Fogh, Jørn Bendtz

Hansen, Gunnar Hansen, Julie H. Haugbølle, Bente Siiger Lustü, Christian Madvig og Jesper

Corfitzen (medarbejderrepræsentant).

Styrelsesrådet

Styrelsesrådet består af hovedbestyrelsen og formændene for afdelingerne. Afdelingerne er nævnt i

parentes:

Finn Eriksson, (Nordsjælland), Allan Vest (Nordjylland), Anders Fogh (Sønderjylland), Thorvald

Jensen (Nordvestjylland), Lisbeth Broholm (Vestjylland), Erik Mørk Hansen (Sydøstjylland), Jens

M.L. Kjøge (Østjylland), Arne Lykke (Himmerland og Djursland), Søren Dyrup (Odense), Ejler

Lafrenz (Svendborg), Jørn Bendtz Hansen (København), Jørgen Koch (Frederiksberg afdeling),

Henrik Schledermann (Roskilde-Køge), Willy Larsen (Nordvestsjælland), Sonja Walmer Hansen

(Sydvestsjælland), Ruth Tange (Sydøstsjælland), Aase Eis (Lolland-Falster) og Sigrid Larsen

(Bornholm).

Haveselskabet som almennyttig forening

2010 blev året hvor Haveselskabet fortsatte den gennemgribende omstilling af foreningen, der har

betydet, at Haveselskabet arbejder som een forening og som en landsdækkende forening.

Ændring af vedtægter

Først og fremmest blev der vedtaget et helt nyt sæt vedtægter, der fastlægger den politiske ledelse af

Haveselskabet. Vedtægterne styrker den demokratiske ledelse af foreningen ved, at det er

repræsentantskabet der direkte vælger formand og medlemmerne af hovedbestyrelsen. Vedtægterne

fastlægger også styrelsesrådets opgave som en central samarbejdspartner med hovedbestyrelsen.

2010 blev også året hvor Haveselskabet udvidede sin funktion ved at være en almennyttig forening

med det formål:

• At tale haveejernes sag.

• At fremme interessen for, forståelsen og mulighederne for en alsidig og bæredygtig anvendelse

af haver, således at de kan bruges til gavn, glæde og inspiration for så mange som muligt.

• At virke for bevaring og formidling, udvikling og fornyelse af havekulturen og havekunsten

samt retablering og fastholdelse af de havekulturhistoriske traditioner.

Med brev dateret den 23. december 2010 godkendte Skat, at Haveselskabet godkendes efter

ligningslovens § 8A, hvilket betyder, at man kan trække bidrag til Haveselskabet, der tilsammen

overstiger 500 kr. til 14.500 kr. fra i skat. Man skal heller ikke betale arveafgift, hvis man

testamenterer penge til Haveselskabet. Det giver også en vis tryghed i forhold til et eventuelt krav

om, at Haven skal momspålægges. Godkendelsen er betinget af nogle justeringer i Haveselskabets

vedtægter, som hovedbestyrelsen vil drøfte på sit førstkommende møde. Haveselskabet blev

derimod ikke godkendt efter ligningslovens § 12, stk. 3, der giver mulighed for at fratrække faste

månedlige beløb til Haveselskabet. Denne godkendelse vil kræve, at det direkte af vedtægterne

fremgår, at Haveselskabet arbejder for at beskytte naturmiljøet.

2


Denne beslutning markerer også en ændring i fokus.

Nyt omdrejningspunkt – fra haven til Haveselskabet

Da Det Danske Haveselskab, Det Jydske Haveselskab, Det Danske Haveselskab - Øerne og Det

Kongelige Danske Haveselskab blev lagt sammen, var det udgivelsen af magasinet Haven der var

omdrejningspunktet i den sammenlagte organisation. Det gav sig udtryk i, at alle aktiviteter

udsprang af Haven. Hjemmesiden blev et tillæg til Haven og fik naturligvis navnet haven.dk.

Gennem Haven var der kontakt til 220.000 læsere, og dermed en meget stor målgruppe, der alle er

interesserede i haver. Det var derfor helt oplagt at have en butik med haveartikler, fordi man i

Haven havde en rigtig god salgskanal. Og det blev naturligvis også til Havens rejser, for rejserne

blev udbudt gennem Haven. Den organisatoriske opbygning er vist i nedenstående figur.

Organisation umiddelbart efter sammenlægningen

Haven

weekend

Haven.dk

Haven

Havens

butik

Med beslutningerne i 2010 blev omdrejningspunktet ændret.

Samlingen af den politiske og administrative ledelse har betydet, at det nu er Haveselskabet (den

politiske ledelse), der træffer de overordnede beslutninger om udviklingen i Haveselskabet. Med

Haveselskabets ændrede formål som almennyttig organisation, er det blevet klart, at Haveselskabet

er andet og mere end et magasin, nemlig en selvstændig forening med holdninger, som ønsker at

påvirke udviklingen i samfundet. Haveselskabet er allerede nu kommet til at spille en central rolle i

relation til de politiske myndigheder (f.eks. Folketing og miljøminister). Her er det naturligvis

Haveselskabet og ikke magasinet Haven, der er afsender.

Videre har Haveselskabet gennem det sidste år haft en aktiv pressestrategi, som har ført til en

ganske betydelig omtale. Også her er det naturligvis Haveselskabet, der er afsender og ikke Haven.

3

Lokale

arrangementer


Der er kommet langt mere fokus på Haveselskabets lokale arrangementer, og layoutet på ”Det sker”

er ændret, så det mere er i stil med Haven.

Pointen er, at det er en selvstændig aktivitet med Haveselskabet som omdrejningspunkt og afsender.

Det er Haveselskabet der både beslutter at aktiviteter sættes i værk og det er Haveselskabet der skal

stå som afsender. Fokus er flyttet. Dermed er det Haveselskabet - og ikke Haven, der er

omdrejningspunkt. Det viser nedenstående figur.

Organisationen efter de strategiske beslutninger

Haven

Havefestival

Haven

weekend

Selv med denne ændring er det vigtigt at holde fast i, at Haven fortsat er Haveselskabets flagskib,

og at mange er medlemmer af Haveselskabet alene på grund af Haven. Arbejdet som almennyttig

organisation er med andre ord et tillæg til Haveselskabets arbejde, og slet ikke en erstatning. Der

bliver blot flere facetter i Haveselskabets arbejde, og Haveselskabets arbejde får en bredere

legitimitet.

Godkendelse af almennyttig forening hos myndigheder

I forbindelse med en hvervekampagne i november måned, blev der registreret over 100 personer,

der ønskede at være medlem af Haveselskabet og støtte foreningens arbejde med at gøre regnvand

til en ressource. Med denne opbakning blev SKAT søgt om at godkende Haveselskabet som en

almennyttig forening. Det giver en række fordele at blive godkendt som almennyttig organisation

f.eks. ved, at økonomisk støtte til Haveselskabet kan trækkes fra i Skat, og Haveselskabet kan være

helt sikker på at bevare sit privilegium med ikke at være momspligtig.

4

Haven.dk

Haveselskabet

Kampagner

Lokale

arrangementer

Medlemstilbud


Haveselskabet har hidtil ikke haft mulighed for at opnå tilskud fra Styrelsen for Bibliotek og

mediers bladpulje. Det er en statslig pulje, der har det formål at fremme demokratisk debat og

kulturel og samfundsmæssig oplysning. Der gives økonomisk støtte til udgivelse af medlemsblade.

Med Haveselskabets nye profil, var der nu forhåbning om, at Haveselskabet vil kunne få andel i

midlerne, men Styrelsen for Bibliotek og medier afviste ansøgningen med henvisning til, at

hovedindholdet i Haven falder ind under kategorien hobbyprægede aktiviteter. Haveselskabet

indsendte en klage, som endnu ikke er blevet behandlet. Haveselskabet klagede over afgørelsen,

men der blev taget stilling til klagen i 2011. Det vil nu blive vurderet, om der i øvrigt er mulighed

for at imødekomme kriterierne for at kunne opnå tilskud fra bladpuljen.

Det fortsatte strategiarbejde

Omstillingen af Haveselskabet gik hurtigere end det var planlagt, og det var derfor nødvendigt at

fremskynde den næste strategiplan for Haveselskabet. I det videre arbejde skal der arbejdes på, at

alle aktiviteter er økonomisk selvbærende eller vil kunne give overskud, og det vil være det

bærende grundlag. Netop fordi det er så vigtigt at få stoppet tilbagegangen i antallet af medlemmer

og gerne en vækst har strategiplanen fokus på at få gennemført en markedsføringsplan, der kan

sætte systematisk ind både med medlemshvervning og fastholdelse. Der skal desuden fokus på at

øge indtægterne i det hele taget. Markedsføringsplanen vil blive færdig i begyndelse af 2011 og skal

implementeres i 2011.

Et andet vigtigt aspekt i strategiplanen er at gøre Haveselskabet synligt. Hvis ikke Haveselskabet er

synligt i medierne, så eksisterer Haveselskabet ikke i befolkningens bevidsthed. Derfor er det et

formål i sig selv med aktiviteterne at få Haveselskabet markedsført som en organisation med en

tydelig vision og et navn markedsført i medierne.

Det er helt afgørende for at ændre udviklingen, at Haveselskabet nu udnytter muligheden for at

arbejde som en forening og som en landsdækkende forening, og i strategiplanen er lagt op til,

hvordan alle i organisationen kan komme til at fungere optimalt sammen.

I strategiplanen skal det nu gennemføres, at Haveselskabet arbejder som en almennyttig

organisation. Det vil Haveselskabet gøre ved at lægge ud med at iværksætte projektet ”Intelligent

brug af regnvand i haverne”. I første omgang ved at udvikle et projekt om intelligent brug af

regnvand i anden omgang at rejse økonomiske midler til projektet fra fonde.

1000 arrangementer

I 2010 blev der fastlagt en planlægning af temaer 1 ½ år frem i tiden, så afdelinger og kredse har

mulighed for at koordinere arrangementer med de faglige indlæg der er i Haven. Denne

planlægning giver mulighed for mere omtale og en langt bedre koordinering mellem alle

Haveselskabets kommunikationsplatforme. Det kan illustreres med Haveselskabets

julearrangementer.

I 2010 afholdt afdelinger og kredse julearrangementer 94 forskellige steder i landet. Det foregik i

perioden fra 3. november til 7. december. Det var lidt flere arrangementer end i 2009, hvor der blev

afholdt 80 julearrangementer. Arrangementerne blev markedsført gennem en presseindsats rettet

mod både landsdækkende og lokale medier. 7. oktober 2010 blev der sendt et pressemateriale om

julearrangementerne med titlen ”Haveselskabet giver inspiration til en trendy jul” til alle

bestyrelsesmedlemmer i afdelinger og kredse. Materialet kunne frit anvendes i den lokale

5


presseindsats. 2. november 2010 udsendte Haveselskabet desuden en pressemeddelelse: ”Julens

trend er genbrug og kunstig sne” til alle landsdækkende, regionale og lokale medier med henblik på

at supplere den lokale presseindsats og derved sikre en bred omtale af arrangementerne i en bred

vifte af medier over hele landet.

I Haveselskabets egne medier blev julearrangementerne præsenteret i ”Det sker i Haveselskabet”,

der udkom sammen med Haven 10. Her var der en selvstændig oversigt over alle 94

julearrangementer, og arrangementerne var samtidig omtalt under de enkelte afdelinger. Et par af

arrangementerne blev desuden omtalt i notitsform i Haven 11. Julearrangementerne blev desuden

omtalt i en artikel i Haven Weekend uge 44. På forsiden af www.haven.dk lå der hele november en

selvstændig oversigt over alle julearrangementer. Desuden kunne arrangementerne findes under

fanebladet ”Det sker” på hjemmesiden.

Den 1. december havde Haveselskabet et 9 minutter langt indslag i Aftenshowet om at pynte sin

have i traditionel og funky stil.

Men arrangementerne blev også markedsført bedre med et nyt layout af Det Sker, så det fremstår

mere indbydende. Hovedbestyrelsen nedsatte også et udvalg bestående af Christian Madvig og

Bente Lustü, der har til formål at gøre det mere enkelt og overskueligt at tilmelde arrangementer til

Det sker”. Det er samtidig planen, at der med det nye integrerede system skal være automatisk email

invitation til medlemmer til arrangementer inden for en nærmere defineret geografisk afstand.

Igen i 2010 arrangerede Haveselskabet 1.019 arrangementer, og det er stort det samme i 2009 hvor

der blev arrangeret 1.022 arrangementer. Arrangementerne spændte over et meget stort register,

som det fremgår neden for.

Gennemgående temaer

Der blev afholdt 94 julearrangementer og 106 plantemarkeder/plantebytte (71 om foråret og 35 om

efteråret), samt arrangementer som: Påskeinspiration, Æbledag, Høstmarkeder, Havens dag,

Vindyrkning, Krydderurter/snapseurter og Roser m.m.

Foredrag om særlige planter

Græsser, Stauder, Forårsløg og knolde, Træer, Roser, Pæoner, Orkideer, Rhododendron, Liljer,

Krydderurter, Primula, Floks, Løg og knolde, Gamle æblesorter, Klatreplanter, Dahlia, Magnolia,

Hortensia, Pelargonier, Storkenæb, Geranier, Palmer, Frugttræer, Hosta, Klematis og Juleroser.

Særlige emner

Besøg på gartnerier, planteskoler, Offentlige haver og parker, Vandringer med naturvejleder,

Virksomhedshaver mm., Havevandringer og udflugter med guide, Engelske haver, Design din egen

have, Drivhus, Sukkulenter, Kryddersnapse, Uldtøj, Krukker, Bonsai, Mandegruppe, Sten, Podning,

Vedligeholdelse af haveredskaber/få en flot græsplæne. Ideer til små haver, Krukkeplanter, Frø,

Formklipning, Kolonihaver, Dekorationer, Alpin have/stenbed, Kompost, Brolægning, Planter til

skygge, Salatskålen – året rundt, Beskæring, Vilde orkideer, Støbning af trug og kummer, Bål og

båludstyr, Engelske havepersonligheder, Køkkenhave, Vand i haven, Bier og Giftfri have.

6


Foredrag

Sjældne planter, Havens årstider – forår, Små træer og buske, Den vidunderlige have, Fra bar bund

til frodig have, Fra havedrømme til drømmehave, Grønne tage og regnbede, Formklipning, Den

smukke køkkenhave, Naturens matematik, Den spiselige have, Design din egen have, Søren Ryges

oplevelser, Sjældne træer og buske, Granit og vand i haven, Økologisk frugtavl, Skov- og

surbundsbed, Årets gang i haven, Frodig og romantisk = nem drømmehave, Rungstedlund

forårsblomster, Haveglæde året rundt, Plantevalg til rette sted, Farver i haven, Forårsklar have,

Galapagos, Min vilde eventyrhave, Havens form og farver, Den nemme have, Vand i haven,

Blomstrende træer og buske, Inspiration udefra og Glaskunst, Bier i haven, Høstfloks og nye

storkenæb.

Kurser

Pres dine egne æbler til most, Fotokursus, Svejsekursus, Stenhuggerkursus, Podekursus,

Pilefletkursus, Økologisk havekursus, Sommerbeskæring, Fremstilling af fuglekasser, Fremstilling

af ”ting” til vinterfugle, Tegn din egen haveplan og Beskæringskursus.

Havefestivalen Åbne haver 2010

For første gang blev der afviklet Havefestivalen Åbne haver 2010. Der blev valgt denne form for at

få det oprindelige projekt Åbne Hver med ind som en integreret del af Haveselskabets arbejde i

afdelinger og kredse. Desuden var der et ønske om at samle aktiviteterne, så der kunne blive mere

omtale, og projektet kunne markedsføres som en samlet, landsdækkende begivenhed. Endelig var

der et stort ønske om at reducere omkostningerne, og samtidig øge indtægterne ved at gøre projektet

egnet til at rejse sponsorstøtte, og ved at bruge projektet til at hverve medlemmer.

Der blev designet et logo for havefestivalen, som blev brugt i markedsføringen i egne medier, dvs. i

Haven, på haven.dk og i særnummeret af ”Det sker” om Havefestivalen. Der blev udgivet en

særudgave af ”Det sker”: ”Havefestival Åbne haver 2010”, der udkom som tillæg til Haven 5. maj

2010. Det var forudsat, at denne særudgave alene skulle tilsendes til medlemmer som et særligt

medlemsgode, og særnummeret skulle ikke udsendes til andre som f.eks. turistkontorer. Der var et

tema på 10 sider om havefestivalen i Haven 5 med indbydende artikler om nogle af de åbne

festivalhaver. Faktisk skal man helst være 1 år forud i planlægningen for at få en god

billeddækning, men det lykkedes bl.a. i kraft af gode arkivbilleder fra free lance fotografer. Endelig

blev der udviklet og udarbejdet et særligt kampagnesite med overskrifter som

• Se oversigt over alle festivalhaver.

• Find festivalhaver med et Google kort.

• Festivalindtryk: Reportage og billeder fra festivalen.

• Deltag i konkurrencen om Årets bedste haveidé.

• Idéafstemning: Stem på årets bedste haveide.

• Meld dig ind.

• Presse.

Tilmeldingen via ”Det sker” skete med fuld integration til hjemmesiden.

Der blev udviklet et fælles grafisk udtryk, der skabte genkendelig i kampagnen. Og med den

koordinerede indsats, er det udtryk for, at organisationen på dette punkt spillede sammen.

7


Projektet blev knyttet sammen med medlemshvervning, og der blev udarbejdet en hvervefolder. 50

ex. af hvervefolder og 50 ex. af Haven 5 blev udsendt til alle haveværter i begyndelsen af maj,

samtidig med udgivelsen af Haven, sammen med et brev der opfordrede den enkelte haveejer til at

hverve medlemmer. Der blev desuden skrevet til formændene for kredse- og afdelingers bestyrelse

med orientering om, at materialet var blevet sendt ud og med en opfordring om at deltage med det

formål at hverve medlemmer. Desuden blev der udsendt et skilt med en pil til ”Haven,

Haveselskabet” og badges med ”Havevært”.

For yderligere at følge op med hvervning, blev der afviklet 6 hvervekurser i henholdsvis Roskilde-

Køge, Svendborg, Vestjylland, Østjylland, Sønderjylland og Nordvestjylland som et tilbud til alle

medlemmer af afdelings- og kredsbestyrelser.

Der blev gennemført en konkurrence om Årets bedste haveide. Ud over at udvikle konceptet for

konkurrencen blev der udviklet et modul til hjemmesiden, så brugerne af hjemmesiden kunne

stemme på den bedste idé, der blev rejst penge og fundet sponsorer til præmier, og der blev

foretaget en udvælgelse af de 10 bedste haveideer. Konkurrencen blev annonceret i egne medier

både Haven, haven.dk og Haven Weekend samt som en del af presseindsatsen for Havefestivalen.

Den 30. juni blev vinderne af konkurrencen om årets bedste haveidé kåret. Hovedvinderne blev

Annie og Ole Ravn fra Rødding, der vandt konkurrencen med deres flotte køkkenhave i højbede.

De vandt et gavekort på 25.000 kr. til Haveselskabets butik, sponsoreret af Havefonden af 2007.

Derudover blev der gennemført en systematisk presseindsats.

o Udsendelse af pressemateriale til formændene for afdelinger og kredse.

o Udsendelse af pressemeddelelse til lokale medier ”400 private haver inviterer til Havefestival”

den 18. maj 2010.

o Udsendelse af pressemeddelelse til landsdækkende medier ”400 private haver inviterer til

Havefestival” den 25. maj 2010.

o Udsendelse af radioindslag til 144 lokale radiostationer samt P4’s regionale radiostation den 25.

maj 2010.

o Kontakt til de landsdækkende aviser, dvs. Politiken, Berlingske Tidende og Jyllandsposten med

henblik på at give cases og billeder, der kunne understøtte deres historier.

o Kontakt til alle regionale TV-stationer med en case, dvs. en regional repræsentant for

festivalhaverne med henblik på at få historier i regionalt TV.

o Kontakt til DR og TV2s programmer Go’ Morgen Danmark, Aftenshowet, Tv-avisen og TV2

Nyhederne.

o Presseindsats overfor Jydske Vestkysten og Nordjyske Stiftstidende for at sætte lidt mere gang i

presseomtalen i Sønderjylland og Nordjylland.

o Udsendelse af pressemeddelelse ”Haveselskabets Havefestival fortsætter hele ugen” den 31. maj

2010.

o Der blev skrevet om havefestivalen til kampagnehjemmesiden og Haven Weekend flere gange

op til arrangementet og under festivalen.

Af budgetmæssige årsager blev der ikke centralt afsat økonomiske midler til markedsføring. Der var

en mulighed for, at man lokalt kunne markedsføre Havefestivalen i områder, hvor der ikke var

pressedækning.

Havefestivalen blev sluttet af med at sende en takkemail/-brev til samtlige medlemmer, der åbnede

deres have.

8


Havefestivalen i tal

• Ca. 400 haver deltog i Havefestivalen. Af disse var 95 nye haver, dvs. haver som ikke var med

i Åbne haver i 2009.

• 202 haver har meldt ind om et besøgstal. Disse haver har i alt været besøgt af 13.790 gæster.

Det svarer til 68 gæster pr. have. Antallet af gæster i den enkelte have har dog svinget meget,

nemlig fra 7 til 450 gæster. Anslået har der været ca. 27.000 gæster til Havefestivalen alt i alt.

Det gør Havefestivalen til årets største havebegivenhed.

• Der har været ca. 12.000 unikke besøgende og ca. 19.000 sidevisninger på Havefestivalens

kampagnehjemmeside i ugen op til og under havefestivalen.

• I festivalugen har der været 6.839 unikke besøgende og 11.426 sidevisninger, og uden for

festivalugen har der været 4.938 besøgende og 7.891 sidevisninger.

• 236 havejere har sendt en idé ind til konkurrencen om årets bedste haveidé. Heraf var 172

medlemmer og 64 ikke-medlemmer. 2.257 deltog i afstemningen, som foregik på

hjemmesiden.

• I festivalugen og ugerne efter festivalen er der blevet indmeldt 207 medlemmer fordelt på 104

31/5-4/6 og 103 7/6 til 11/6.

• Ifølge Infomedia har Havefestivalen været omtalt i 175 landsdækkende, regionale og lokale

dagblade og ugeaviser (7 lands-dækkende dagblade, 95 regionale og lokale dagblade, 71 lokale

ugeblade og 2 fagblade). Der var bl.a. omtale i de tre store landsdækkende aviser, Politiken,

Jyllands-Posten og Berlingske Tidende.

• Presseomtalen har været fordelt relativt jævnt over hele landet. Fordelingen var således mellem

regionerne: 17 artikler i region Nordjylland, 41 artikler i region Midtjylland, 39 artikler i region

Syddanmark, 27 artikler i region Hovedstaden og 43 artikler i region Sjælland. Samt 8 artikler

landsdækkende.

• Den samlede presseomtale af Havefestivalen i landsdækkende, regionale og lokale aviser

svarer til en annonceværdi pr. 15. juni på 1,07 million kr. og er set af 10 millioner

(brutto)læsere. Hertil kommer annonceværdien af den omtale, der har været i tv, radio og på on

line medier, og som Infomedia ved en fejl ikke har fået talt med.

• Vi har dog selv registreret, at der har været indslag om Havefestivalen på mindst fire ud af de

otte regionale tv-stationer, nemlig TV2 Nord, TV Østjylland, TV Syd og TV2 Lorry. Da vi har

udsendt et radioindslag til 144 lokale og regionale radiostationer, formoder vi, at der har været

en del radioindslag. Dertil kommer omtale på en del online medier bl.a. dr.dk og bolius.dk.

Haverejser

Som noget nyt har Haveselskabet samlet alle haverejser arrangeret af afdelinger og kredse. Det har

givet mulighed for at markedsføre et samlet haverejseprogram, og Haveselskabet kan som

organisation præsentere et flot haverejseprogram. Der blev arrangeret i alt 13 haverejser til

Sydsverige, vintergækfestival i Holland, haver i Holland, Tyskland og Belgien, plantemarked i

Hamburg. Endvidere var der rejser til Berlin, og rundt i Tyskland og i England.

På den måde blev det muligt at gennemføre en samlet markedsføring af haverejserne, og flere rejser

blev meldt udsolgt.

Samlingen af haverejserne betød samtidig, at Haveselskabet fik en henvendelse fra

Rejsegarantifonden, der ønskede en afklaring af, om Haveselskabet er dækket af de aftaler som

afdelinger og kredse har indgået med rejsebureauer, som er omfattet af rejsegarantifonden. Der var

9


en længere korrespondance, men det ser umiddelbart ud som om, Haveselskabet ikke skal være

medlem af Rejsegarantifonden. Det er bl.a. begrundet i, at Haveselskabet er en godkendt

almennyttig organisation. Sagen blev ikke afgjort i 2010, og Rejsegarantifonden vil vende tilbage

senere.

For at øge udbuddet af haverejser yderligere indgik Haveselskabet en aftale med Cultours, som

bliver ansvarlig for at arrangere haverejser til så eksotiske mål som Sydafrika.

Intelligent brug af regnvand

Haveselskabet arbejdede i 2010 systematisk på at få udviklet hele området inden for intelligent brug

af regnvand.

Faglighed

Der blev arbejdet målrettet på at udvikle Haveselskabets faglighed på området, så Haveselskabet

kan møde forskere, organisationer og myndigheder på et fagligt niveau, der matcher disse.

Desuden har det været meget vigtigt at få opbygget relationer til vigtige faglige samarbejdspartnere

som KU Life, Skov og Landskab, DANVA, som organiserer forsyningsvirksomheder inden for

spildevand og vand og sidst men ikke mindst miljøministeriet.

Haveselskabet indledte et samarbejde med miljøministeriet om intelligent brug af regnvand i

haverne, og bl.a. som følge af samarbejdet med miljøministeriet meldte miljøminister Karen

Ellemann i begyndelsen af august, at hun havde nedsat et udvalg, der skal komme med forslag til

hvordan man kan indrette et prissystem, der gennem økonomiske incitamenter fremmer haveejernes

brug af regnvand. Den videre udvikling af samarbejde med miljøministeriet vil i øvrigt blive drøftet

på et møde med miljøminister Karen Ellemann i begyndelsen af januar 2011.

Desuden er der etableret et samarbejde med Tryg ved koncerndirektør Lars Bonde. Tryg har som

forsikringsvirksomhed en stor interesse i at få reduceret skaderne, der følger af ekstrem regn.

Endelig etablerede Haveselskabet et samarbejde med rådgivningsvirksomheden Niras med det

formål at udvikle et projekt om intelligent brug af regnvand.

Endelig har Haveselskabet været repræsenteret ved flere faglige konferencer og seminarer.

Formidling/kommunikation

Haveselskabet planlagde i foråret 2009 at gennemføre en kampagne om at udnytte regnvand som en

ressource. Der blev produceret to temaudgaver af Haven i september og oktober 2010, så

kampagnen blev meget aktuel med den ekstremregn, som faldt i august 2010. I kampagnen spillede

Haveselskabets 3 platforme: Haven, haven.dk og Haven weekend rigtig godt sammen, så

Haveselskabet markedsførte temanumre i Haven gennem de 2 andre platforme. Det gav samtidig et

godt afsæt for, at Haveselskabet kunne give sit præg på den offentlige debat, der fulgte af ekstrem

regnen i august. I perioden fra august til november blev der udsendt seks pressemeddelelser i

relation til regnvandskampagnen (se oversigten over pressemeddelelser på side 13).

For Haveselskabet var det tankevækkende, at der stort set ikke var fokus på de enorme muligheder,

der er for at få haveejerne til at stoppe de kolossale mængder af regnvand. Temaartiklerne, der var

10


skrevet af landskabsarkitekt MDL Lulu Jacobsen, og pressemeddelelserne om regnvandskampagnen

blev citeret meget bredt, og det førte også til et 9 minutter langt indslag i Aftenshowet.

Ole Münster skrev den 15. september en kronik ”regnvandskrisen – en positiv udfordring i

Jyllandsposten sammen med forretningschef Thomas Randrup, Niras. Han skrev videre en faglig

artikel til Jordbrugsakademikernes faglige magasin Momentum.

Endelig kom Haveselskabet på Facebook med ”Vild med vand”, Haveselskabets vandkampagne

hvor 433 venner løbende udvekslede ideer og holdninger til intelligent brug af regnvand.

Folketinget

Det er vigtigt at få Folketingets opbakning, både fordi der kan blive afsat økonomiske midler, og

fordi hele sagen bliver løftet, når Folketinget beskæftiger sig med den. Haveselskabet har ikke før

bedrevet lobbyvirksomhed og er derfor ukendte i Folketinget. Det lykkedes imidlertid at få opnået

foreløbigt meget fine resultater. For Haveselskabet er det afgørende at kunne tale med begge sider

af det politiske spektrum. Henvendelsen til Folketingsmedlemmer var forberedt før ekstremregnen i

august, så det var muligt for Haveselskabet hurtigt at rette en seriøs henvendelse til miljøordførerne

i Folketinget, og der er nu etableret en meget positiv og konstruktiv dialog med miljøordførerne.

Fundraising

Det er naturligvis vigtigt hele tiden at tænke i muligheden for at rejse penge. Det skal ske ved at få

flere medlemmer, ved at søge fondsfinansiering og ved at samarbejde med virksomheder.

Den første regnvandskampagne blev fulgt op med at gennemføre et forsøg, hvor Haveselskabets

medlemmer fik mulighed for at give 3 måneders medlemskab væk til en haveven. Det har været en

overvældende succes, idet ca. 3.400 reagerede på tilbuddet, og det førte til ca. 500 flere

medlemmer. Det viste sig, at det stadig er Haven der gør, at folk bliver medlemmer, men det har

gjort det lettere at overbevise folk om at melde sig ind i foreningen, når Haveselskabet samtidig

arbejder for en god sag.

Der blev taget de første skridt til et virksomhedssamarbejde med forsikringsvirksomheden Tryg.

Det tager tid at få opbygget relationen og at få udviklet projekter, som alle parter kan se en klar

interesse i at deltage i. Det vurderes, at mulighederne for et samarbejde er lovende.

Frivillige/folkevalgte

Der er oprettet en liste over foredragsholdere, som kan fortælle om intelligent brug af regnvand i

haverne. Der viste sig stor initiativ-rigdom lokalt, hvor f.eks. Roskilde/Køge afdeling tog initiativ

til at arrangere et større offentligt møde i Greve med et foredrag af Haveselskabets direktør, og

samtidig arrangere en stor udstilling.

Udviklingen i Haveselskabets egne medier

Haven

Igen i år skete der en markant udvikling af Haven. I begyndelsen af året vedtog hovedbestyrelsen

”Kommunikationsplan for Haven”, og denne plan blev implementeret i 2010.

11


Det betød en fortsat udvikling af den redaktionelle linje, så Haven beskriver, dokumenterer og

perspektiverer et alsidigt billede af privathaven, samt præsenterer nye tendenser, stilarter, metoder,

materialer, aktiviteter og holdninger. Det vil ske ved i højere grad at lave temaudgaver af Haven,

som afdelinger og kredse kan koordinere deres aktiviteter med. Hovedbestyrelsen besluttede, at der

skal være følgende temaer i 2011

Marts-april Regnvand

April-maj Plantemarkeder

Juni Krydderurter

August Havefestival

September Vin i haven

Oktober Kompostering

November Julearrangementer

Det har også betydet, at Haveselskabet er flyttet ind i Haven dels ved at omtale et udvalg af de

1.000 arrangementer dels ved at sikre en tæt koordinering med Haveselskabets øvrige aktiviteter.

Som beskrevet under Havefestivalen Åbne haver 2010 har der både været foromtale og

invitationerne til at medlemmerne åbner haverne og flotte beskrivelser af nogle udvalgte

festivalhaver. Videre er der reserveret 2 sider til Haveselskabet f.eks. med månedens ildsjæl, så

Haveselskabet bliver præsenteret som den levende organisation, som den er. Og endelig bliver

Haveselskabets arbejde med regnvand og andre samfundsmæssige vigtige emner præsenteret.

Der blev også gennemført et nyt lay out med grafikeren Gitte Wejnold, og for første gang er det en

kvindelig grafiker, og det er med ønsket om, at magasinet får et mere luftigt og alligevel stramt

design med en moderne, skandinavisk holdning, som både tager hensyn til læsbarheden og sikrer

magasinet et visuelt udtryk, der adskiller sig fra mainstream-magasiner i typografi, farvevalg og

andre grafiske virkemidler.

I forbindelse med samlingen af sekretariatet har det også været nødvendigt at igangsætte et arbejde

om en anden arbejdstilrettelæggelse.

Desværre faldt antallet af læsere fra 220.000 læsere sidste år til 176.000 i 2010. Det kan ikke

umiddelbart forklares, og så er det en ringe trøst, at denne udvikling gælder for alle medier, og

Haven har mindre tilbagegang end andre medier.

Haven.dk og Haven weekend

I 2010 har et af de nye tiltag på hjemmesiden været krydsord, som giver mellem 300 og 500 svar pr.

gang. Antallet er helt tydeligt afhængigt af præmiens værdi. Desuden har der været fokuseret på

teknikken, idet der er gennemført en integration af Haveselskabets web på den ene side og

økonomi- og medlemssystemet på den anden side. Det har samtidig nødvendiggjort en opdatering af

databasen på webdelen, og alle abonnenter på nyhedsbrevet blev opfordret til at berige deres data.

Desuden blev der udarbejdet en manual med gode råd til, hvordan man skriver artikler til Haven

Weekend. Anledningen er blandt andet, at der bruges uforholdsmæssig meget tid på at rette

stavefejl, slåfejl og kommafejl i teksterne. Desuden er der mange sproglige ting, som kan forbedres

med forholdsvis enkle metoder. Manualen blev sendt rundt til alle skribenter.

12


Nyhedsbrevet Haven weekend har haft følgende udvikling i antallet af abonnenter:

• 1.1. 2008: 4.894

• 1.1. 2009: 9.363

• 1.1. 2010: 11.725

• 1.1. 2011: 17.760

Haven.dk har haft følgende udvikling i antal besøgende og antal sidevisninger:

Periode Besøg Sidevisninger

1.3.2007 – 31.12.2007 193.341 829.932

1.1.2008 – 31.12.2008 342.943 1.957.019

1.1.2009 – 31.12.2009 734.656 5.334.739

1.1.2010 – 31.12.2010 891.775 6.774.416

Rådgivning af medlemmer

I 2010 har der været fokus på at udvide antallet af frivillige eksperter, der svarer på henvendelser fra

medlemmerne. Der er nu 14 eksperter og den 2. september blev der i Paradehuset afholdt et seminar

for eksperter. Seminaret indeholdt en generel orientering om Haveselskabets indsatsområder af Ole

Münster og om rådgivningen af Ann Lilja og Jesper Corfitzen, og der var en debat om

besvarelserne, der havde udgangspunkt i konkrete spørgsmål. Desuden var der orientering om de

initiativer, som Haveselskabet har taget inden for regnvand af Ole Münster samt om de konkrete

løsninger af Lulu Jacobsen. Dagen afsluttedes med en rundvisning i haven af Michael Tilbury.

I 2010 modtog Haveselskabet 1437 e-mails og 867 telefoniske henvendelser med havefaglige

spørgsmål til besvarelse. Af disse besvarede de eksterne eksperter på 115 e-mails (i 5 måneder)Det

er glædeligt, at Haveselskabet får mange positive tilbagemeldinger fra medlemmer, som har fået

svar på deres spørgsmål.

E-mails Telefoniske henvendelser

Heraf besvaret af eksperter

2009 1695 1006

2010 1437 115 867

Sammenlignet med 2009 er der tale om en mindre tilbagegang.

En del af rådgivningens arbejde er desuden at skrive artikler til Haven Weekend baseret på de

besvarelser, der er givet. Artiklen har også været om årstidsrelaterede havefaglige emner.

Endelig blev rådgivningen brugt meget i Haveselskabets eksterne pressearbejde, og de ansatte i

rådgivningen blev ofte brugt som kilder til pressemeddelelserne og har i løbet af året givet 9

radiointerviews, været faglig sparring for journalister i forbindelse med artikler og deltaget i

arbejdet omkring tv indslag.

Haven på Frederiksberg

Fra 6.-11. juni arrangerede Danske Slotsudstillinger udstillingen ”Mit hjem er mit slot”. Der var

14.000 betalende gæster på de 5 dage.

13


Den 24. oktober var der et vellykket høstmarked i haven på Frederiksberg arrangeret af Københavns

og Frederiksbergs afdeling. I forbindelse med høstmarkedet overrakte formanden for

Havekulturfonden, Ivan Hyllested Petersen, fondens hæderspris til Claus Dalby. Høstmarkedet blev

afholdt for første gang.

Den 29. september blev der afsagt dom i Retten på Frederiksberg en sag rejst af en lejer i

medlemshaverne, Jens Mohr. Lejeren ville ikke anerkende, at han var blevet opsagt på grund af

misligholdelse af lejeaftalen. Han var blevet opsagt fordi han uden bestyrelsens vidende havde revet

et havehus ned for at etablere et nyt. Retten afgjorde, at Haveselskabet havde ret i at opsige lejeren,

og han skal fraflytte senest den 31. oktober 2010 og skal betale Haveselskabet 15.000 kr. i

sagsomkostninger. Fra Haveselskabets side har sagen været kørt af bestyrelsen for Frederiksberg

afdeling. Efterfølgende har Jens Mohr den 13. oktober anket dommen til Landsretten.

Også i 2010 blev der taget en række initiativer i haven: Vedligeholdelse af steppe/tørke staudebedet

i etableringsfasen, vandhaven blev færdig tilplantet, der var et plantetema med 16 sorter af Lathyrus

klatrende på forskellige stativer og rosenbedet ved hovedindgangen blev udvidet. Desuden blev

bundrammerne i vinduerne i Brøndsalen renoveret og væggene blev malet. Alle stolene i

Brøndsalen blev stjålet, og for forsikringen blev der købt nye stole. Slots- og ejendomsstyrelsen

betalte for at nyt plankeværk mod Pile Alle.

Hovedbestyrelsen udpegede Annemarie Lund, landskabsarkitekt og redaktør af Landskab som

formand for det i vedtægterne bestemte Haveselskabets haveudvalg. Som grundlag for udvalgets

arbejde udarbejdede sekretariatet: ”Udvikling af haven på Frederiksberg”, der beskriver udvalgets

arbejde og de udfordringer som Haveselskabet står over for med haven. Som medlemmer af

udvalget blev udpeget Jane Schul af Frederiksberg afdeling og seniorrådgiver Palle Kristoffersen,

KU Life, Skov og Landskab. Når Slots- og Ejendomsstyrelsen også har udpeget en repræsentant, vil

udvalget blive indkaldt.

Haveturisme og andre udadvendte aktiviteter

Den 11. maj afviklede Haveselskabet i samarbejde med Skov og Landskab en temadag om

haveturisme med ca. 50 deltagere. På seminaret præsenterede Ole Münster Haveselskabets arbejde

med Åbne haver. Konklusionen på seminaret er nok, at der ikke er grundlag for en større

haveturisme i Danmark. Lederen af Royal Horticultural Societys Wisley viste, hvordan man

målrettet har arbejdet på at få 1,1 mill. besøgende på Wisley, og man kan konstatere, at Danmark er

milevidt fra at kunne etablere en sådan attraktion, og det vil også være spørgsmålet om, der

overhovedet er et marked for det. Hvis haveturismen skal udbredes mere, vil det kræve, at der er

nogen der tager initiativ til at koordinere indsatsen, og det afgørende problem vil nok være at få

skabt en fornuftig forretning.

Den 22. juni holdt Ole Münster tale på Øm Kloster i anledning af indvielsen af Klosterhaven og

Humlehaven, der består af 63 bede med relikt-planter. Klosterhaven blev omtalt i Haven 6.

Haveselskabets eksterne kommunikation

Haveselskabet har arbejdet målrettet på at blive kendt i en mere bred offentlighed.

Det er sket ved at udsende 33 pressemeddelelser, der havde følgende overskrifter:

• Dyrk din egen mistelten i haven

14


• Sådan får du julestjernen til at holde helt til nytår

• Sådan gør du haven vinterklar.

• Anlæg et regnbed på en weekend.

• Politikere støtter Haveselskabets regnvandskampagne.

• Julens trends er genbrug og kunstig sne.

• Få klart vand i havedammen.

• Sådan gemmer du æblehøsten hele vinteren.

• Regnvandskrise kræver nytænkning.

• Sådan bygger du et vinterhi til et søvnigt pindsvin.

• Sådan lokker du mange fugle til din have.

• Blomster på taget forhindrer oversvømmelser.

• Sådan får du en skøn efterårshave.

• Tulipaner, der kommer igen år efter år.

• Brug regnvandet i din have og stop oversvømmelser.

• Sådan får du gratis planter til din have.

• Sådan slipper du af med mos i græsplænen.

• Undgå kaos i blomsterbedet.

• Haveejere kan løse problemet med stigende mængder regnvand.

• Besøg en dansk vingård.

• Sådan får du din egen blomstereng i haven.

• Gem krydderurterne til vinter.

• Gør haven klar til at være alene hjemme i ferien.

• Spar på det dyre postevand, når du vander have.

• Vinder af Årets bedste haveidé.

Haveselskabets Havefestival fortsætter hele ugen (til alle medier).

• 400 private haver inviterer til Havefestival (til landsdækkende medier).

• 400 private haver inviterer til Havefestival (til lokale og regionale medier).

• Sådan dyrker du nemt krydderurter til køkkenet.

• Find spændende planter på Haveselskabets plantemarkeder.

• Så er det tid til at gå i haven.

• Dyrk din egen the mod hoste og ondt i halsen.

Det lykkedes også at komme på to gange i Aftenshowet med hvert 9 minutter lange indslag. Hvis

Haveselskabet skulle have købt sig til reklame med den samme værdi, ville hvert indslag have

kostet knap 600.000 kr. Haveselskabet fik også iværksat et samarbejde med TV 2 vejret og havde

her et 3 minutter langt indslag om, hvordan man bygger et pindsvinebo i haven. Videre førte

pressemeddelelserne til 7 større interviews af rådgivningen i den landsdækkende radio.

Pressemeddelelserne blev endelig citeret meget bredt – ikke mindst i de lokale medier.

For at få Haveselskabets budskaber så langt ud som muligt, indgik Haveselskabet en aftale med TV

2’s hjemmeside med det formål at få bragt historierne der, og samtidig skabe trafik til

Haveselskabets hjemmeside. Der blev også indgået en aftale med Bolius, Boligejernes Videncenter,

men det viste sig, at denne aftale ikke gav så mange fordele for Haveselskabet, så dette samarbejde

blev stoppet.

Royal Copenhagens juleborde, der bliver set af ca. 300.000 besøgende, er en tilbagevendende

begivenhed, og bordene dækkes altid efter temaer, der er relevante for Royal Copenhagens

15


historiske brand og kongelige rødder. I 2010 ønskede Royal Copenhagen at dække seks unikke

borde, der hver især repræsenterede henholdsvis Det Kongelige Danske Haveselskab, Det

Kongelige Bibliotek, Den Kgl. Mønt, Den Kongelige Livgarde, Det Kongelige Kapel og De

Kongelige Stalde. Bordene blev dækket af Royal Copenhagen og var en unik mulighed for at få

præsenteret Haveselskabet.

Markedsføring af Haveselskabet

Haveselskabet fortsatte sin målrettede markedsføring af Haveselskabet. Haveselskabet har

gennemført en række undersøgelser om medlemmerne, senest ”Læserundersøgelser Haven og

Haven weekend”, maj 2009. Undersøgelserne fastslår at det gennemsnitlige medlem af

Haveselskabet er en veluddannet, midaldrende kvinde, der bor i villa uden hjemmeboende børn og

med glæde har haft fingrene i egen havejord – især blomsterbede. Kvinderne dominerer markant og

udgør 80 procent af de personer, Haveselskabet er i kontakt med gennem sine medier. Samtidig

vejer andelen af folk på efterløn og i pensionistalderen tungt. 35 procent er over 61 år, og yderligere

31 procent følger i aldersgruppen 51-60 år. Kun hver tiende er under 40 år. I den forbindelse er

Haveselskabet opmærksomt på, at selvom kvinderne primært er målgruppen, så er haven meget ofte

en fælles opgave for et ægtepar, men hvor der sikkert ofte er en vis arbejdsdeling mellem manden

og kvinden. Haveselskabet vil holde fast i den æstetiske linje, men også sørge for at der er tilbud

som interesserer manden.

Det blev påbegyndt i 2009 med opringning til alle medlemmer, der havde udmeldt sig året før. Her

var resultatet skuffende, for det lykkedes ikke at få en større del af de udmeldte medlemmer til at

melde sig ind igen. Derfor blev denne telemarketing stoppet, og opgaven blev koncentreret til at

ringe de medlemmer op, som ikke havde betalt sit kontingent. Her var der en høj succesrate, og

samtidig blev medlemmerne overført til PBS, hvilket er med til at skabe en højere grad af

fastholdelse.

Som noget nyt gav Haveselskabet i september medlemmerne mulighed for at give 3 måneders

medlemskab til en ven, og det var ca. 3.400 der tog imod. Alle blev ringet op, og det resulterede i

330 nye medlemmer – stort set alle på PBS. Salget af medlemskaber var med udgangspunkt i

Haveselskabets arbejde med regnvand, og naturligvis også de mange andre tilbud, som

Haveselskabet har, specielt Haven. Det viste sig at medlemskabet var blevet modtaget meget

positivt af dem der havde taget imod tilbuddet. Der var ros til Haven med spændende og æstetiske

artikler. Men mange tror stadig, at de er abonnenter på et blad og ikke bliver medlem af en forening,

men regnvandskampagnen blev modtaget meget positivt og gjorde salget nemmere. Det gør det

nemmere at føre en samtale, og det giver Haveselskabet legitimitet.

Desuden blev gentaget ”Giv en julegave med mening” i december måned.

Fra den 28. april blev Haveselskabet markedsført på www.bladkiosken.dk med en pakkeløsning

bestående af medlemskab, en kasket med logo og et haveredskab samt rabat. Indmeldelsesgaver

blev løbende udskiftet. Omkostningerne ved at hverve medlemmer ad denne kanal koster et

engangsbeløb på 1.995 kr. samt 70 kr. i administrationsomkostninger til Bladkiosken for hvert

nytegnet medlem. Effekten viste sig dog ikke at være tilstrækkelig, hvorfor det forsøg blev stoppet.

Endelig blev der gennemført en julekonkurrence på haven.dk. Og her vil alle ikke medlemmer blive

ringet op med tilbud om medlemskab.

16


Endelig blev der i januar produceret og udsendt et medlemskort med Haven 1. Medlemskortet

fungerer som adressebærer via et brev der foruden kortet indeholder en tekst, der orienterer om

fordelene ved at være medlem af Haveselskabet.

Der viste sig imidlertid et behov for at få udarbejdet en egentlig markedsføringsplan for

Haveselskabet, så der kunne blive et systematisk arbejde med det formål at skaffe flere medlemmer

og flere indtægter i form af mersalg af annoncer, sponsorer og partnerskaber. Forskellige bureauer

blev indbudt, og valget faldt på Subsero, som fremkom med en strategi for Haveselskabets

markedsføring. Der viste sig hurtigt et behov for at udarbejde en velkomstpakke til nye medlemmer.

Velkomstpakken blev hurtigt udviklet, men den strandede på, hvem der skulle være afsender, jfr.

afsnittet om Nyt omdrejningspunkt – fra Haven til Haveselskabet, og der blev derfor taget initiativ

til at udvikle en logoportefølje med et logo for Haveselskabet ved siden af logoet for f.eks. Haven

og Havefestivalen. Arbejdet med udvikling af en logoportefølje blev ikke afsluttet i 2010.

I forlængelse af samarbejdet med Subsero blev det meget klart, at det var nødvendigt for

Haveselskabet at få sin egen markedsføringskompetence, og det var baggrunden for at ansætte en

markedsføringschef. I 2011 bliver markedsføring et meget højt prioriteret område.

Udviklingen i antallet af medlemmer

Medlemstallet var pr. 31.12.2010 39.522. Det er en tilbagegang på 1.613 medlemmer i forhold til

året før. Selv om der er tale om en tilbagegang, så betyder udviklingen, at den meget markante

tilbagegang i antallet af medlemmer er stoppet. Særligt positivt er det, at antallet af udmeldelser er

faldet dramatisk, så der nu er hvad der må siges at være en naturlig tilbagegang. Opgaven nu er at

hverve nye medlemmer, og det vil blive realiseret med den nye markedsføringsplan.

medlemstal...

100000

90000

80000

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

1980

1982

1984

1986

1988

Medlemmer i Haveselskabet

1990

1992

1994

17

1996

Årstal

Udviklingen i antallet medlemmer gør, at Haveselskabet nu kan se væsentligt mere lyst på

fremtiden, fordi der er et godt grundlag for sikre en vækst.

Samarbejde med indenlandske organisationer

Ole Münster har deltaget i Det rådgivende udvalg for Park og Landskab under Skov og Landskab.

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010


Haveselskabet fungerer som sekretariat og er administrator for Havekulturfonden. Haveselskabet

har modtaget et tilskud på 50.000 kr. fra havekulturfonden til præmier i Haveselskabets

regnvandskampagne.

Samarbejde med udenlandske organisationer

19. til 20. marts deltog Haveselskabet i nordisk møde i Alnarp med haveselskaberne fra de nordiske

lande. Der var 25 deltagere på mødet fra Norge, Sverige, Finland, Island, og Danmark. Det blev

besluttet, at Norge tager initiativ til at rekonstruere foreningen ”De nordiske hageselskaper” og

komme med forslag til, hvordan samarbejdet kan organiseres uden for mange regler og vedtægter.

Foreningen har en formue på ca. 100.000 kr., som står i danske kroner, og som administreres af

Haveselskabet.

Fælles nordisk åbne haver dag. Der blev talt om at arrangere en fælles nordisk åbne haver dag i

2012. Forslag til dato: søndag 19. august 2012. Der var enighed om, at det skulle være en netbaseret

løsning, hvor de åbne haver blev præsenteret på en fælles hjemmeside. Den danske åbne haver-

hjemmesideløsning blev fremhævet som et godt forbillede. Der var især begejstring for

hjemmesidens brug af Googlemaps til præsentationen af haverne og deres adresser. Det blev

besluttet at nedsætte en lille arbejdsgruppe på tværs af de nordiske lande.

Markedsforum for de nordiske haveselskaber. Der var forslag om at oprette et forum, hvor de

nordiske haveselskaber kan drøfte de fælles udfordringer med faldende medlemstal og få yngre

medlemmer. Samt dele erfaringer og viden om effekten af forskellige typer af hvervekampagner

mv.

Fælles nordisk plantedatabase Der var forslag om at udvikle en fælles nordisk plantedatabase på

web med navne og beskrivelser af planter. Her skulle desuden være mulighed for at brugerne kunne

kommentere og videregive lokale erfaringer med dyrkning af de enkelte planter. Lidt a la

Wikipedia.

Andre ideer, der blev drøftet:

• Mulighed for at udveksle artikler mellem de enkelte landes medlemsblade og hjemmesider på

en nemmere og mere organiseret måde, end det allerede sker i dag.

• Mulighed for at få abonnement på flere af de nordiske haveblade ved medlemskab af ét.

• Mulighed for udveksling mellem de lokale afdelinger i de forskellige nordiske lande a la de

eksisterende venskabskommuner. Fx ved at arrangerer haverejser og udveksle erfaringer fra

lokalafdeling til lokalafdeling.

• Der var forslag om at gå i dialog med planteproducenter om at udvikle planter specielt til

nordiske forhold.

• Muligheden for en fælles indsats vedrørende sortlisteplanter og invasive arter blev drøftet. Det

blev bl.a. diskuteret, om det nu også var klogt for haveselskaberne at have en radikal holdning

til dette emne, da mange haveejere netop kan lide at dyrke sjældne, eksotiske arter.

• Flere var interesserede i at arbejde videre med temaet haver og helse/livskvalitet, men der blev

ikke aftalt en egentlig fælles indsats på dette område.

Finansiering: Muligheden for at søge penge til de forskellige projekter blev drøftet. Der var enighed

om, at Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og EU er relevante muligheder.

18


Omstilling af sekretariatet

Samling af sekretariatet

I 2010 indtraf en række omstændigheder, som fik afgørende indflydelse på mulighederne for at

fortsætte med at have et kontor på Clausholm.

I slutningen af maj måned gik forpagteren af cafeen konkurs, fordi der ikke var nok omsætning.

Konkursen understregede at det ikke ville være muligt at fortsætte med café drift på de

tilstedeværende betingelser.

Bestyrelsen vedtog den 30. september 2009 en forretningsplan for butikken. Forretningsplanen

drejede sig primært om butikkens placering i markedet og hvilken strategi, der skulle lægges i lyset

af markedssituationen. En væsentlig ændring var fremover at fokusere på web-salget og postordre,

og kun holde den fysiske butik åben i forbindelse med større arrangementer. Det var hensigten at

påbegynde et arbejde med at gennemgå forretningsgange i butikken, hvilket ikke skete, idet lederen

af butikken opsagde sin stilling med virkning fra den 31. december 2009. Der blev ansat en ny

butikschef, Nette Kragh Riber Kjær, med virkning fra den 1. januar 2010. Det blev hurtigt

konstateret, at der var store problemer i driften af butikken. Blandt mange ting kan nævnes

• Manglende styr på lageret. Der var ikke gennemført en reel status, så man vidste, hvor mange

eksemplarer der var af de enkelte varer.

• Manglende skriftlige aftaler med leverandører.

• Uhensigtsmæssige arbejdsgange i forhold til produktion af annoncer til Haven.

Det var et kæmpearbejde for den nye butikschef at få skabt orden i butikken, hvilket stort set var

afsluttet i slutningen af april måned.

I slutningen af april 2010 aflagde Arbejdstilsynet et uanmeldt besøg på Clausholm. Det resulterede i

en afgørelse den 7. maj 2010, hvor der blev stillet en lang række krav til arbejdspladsen for at kunne

leve op til arbejdsmiljølovgivningen. Udgifterne var så store, at det ikke var økonomisk realistisk at

fortsætte med en rentabel drift af Haveselskabets butik. Mulighederne for at finde en ny

forretningsmodel blev undersøgt, men det var ikke økonomisk forsvarligt at fortsætte butikken.

Uden cafe og uden butik var der afgørende ændringer for Haveselskabets virke på Clausholm.

Tilbage var økonomifunktionen med 2 medarbejdere og redaktionen med 3 medarbejdere. Det ville

være en lille enhed at fortsætte med, samtidig med at det ville give en stor synergi effekt at få

økonomifunktionen flyttet til Lyngby, idet det samtidig gav mulighed for at få en større synergi

med en leder af både økonomi og administration.

Det var baggrunden for at samle sekretariatet og lukke Clausholm. Medarbejderne på Clausholm fik

tilbud om at fortsætte i deres funktion i Lyngby. Webredaktør Max Jørgensen ønskede at fortsætte,

mens de øvrige stillinger blev slået op og besat af regnskabs- og administrationschef Henriette

Stenbæk, der er HD i regnskab, regnskabsmedarbejder Claudia G. Ahlburg, der er uddannet

regnskabsassistent og redaktionssekretær Signe W. Bentzen, der er uddannet cand.comm.. Det

betød samtidig en afsked med Tina Fabricius, som har været økonomichef gennem 14 år, og som

har forestået gennemførelsen af det nye økonomi- og medlemssystem, med Annemarie Jensen, der

har været regnskabsmedarbejder siden 1997 og med Lene Mikkelsen Walsh der var

redaktionssekretær.

19


Der blev indgået en aftale med redaktør Kim Fjord at han fortsætter som chefredaktør og

fagredaktør Marian Haugaard Steffensen for dermed sikres kontinuiteten i produktionen af Haven.

Alle Haveselskabets aktiviteter på Clausholm lukkede i december 2010. Samtidig var alle

funktionerne, der havde været på Clausholm, fungerende i Lyngby i december, så medlemmer og

Haveselskabets kunder ikke oplevede skiftet med samlingen af sekretariatet.

Flytning af sekretariatet

Uafhængigt af beslutningen om at samle sekretariatet, var det blevet besluttet at sælge ejendommen

Jægersborgvej 47 i Lyngby for at få frigjort midlerne til at arbejde for havesagen. Huset var til salg

hele året, men der viste sig ikke nogen købere. En af overraskelserne var, at der er en klausul på

ejendommen om, at ejendommen udelukkende må anvendes til kontor og tegnestue. Samtidig var

der bindinger på området om at anvende huset til boligformål, så mens huset har været til salg er

kommunen blevet ansøgt om og har givet tilladelse til at anvende ejendommen til liberalt erhverv.

Sidenhen er der også blevet søgt at anvende ejendommen til stenhuggeri for at kunne imødekomme

en potentiel køber. For at gøre ejendommen mere salgsmoden blev der revet en terrasse ned, som så

meget hærget ud.

Parallelt hermed har Haveselskabet haft en dialog med Slots- og Ejendomsstyrelsen om at leje

lokaler i Prins Jørgens gård, der ligger ud til haven på Frederiksberg. Et domicil der både vil kunne

give en stor synergi for hele Haveselskabet, for dermed bliver der lige uden for døren mulighed for

at vise alt det, som Haveselskabet står for, og der vil blive en større synergieffekt, fordi det ville

blive meget nemmere at trække på den ekspertise, der er hos Havens gartnere.

Bl.a. på grund af klausulen knyttet til ejendommens erhvervsformål var Hovedbestyrelsen bekymret

for, at Haveselskabet i lang tid måtte have en dobbelt husleje, og det ville både være forbundet med

en stor usikkerhed, og så kunne det blive dyrt. Samtidig blev huset udbudt til en noget anden pris,

end udgangspunktet. Ud over at prisen er sat ned, bliver der yderligere tale om ekstra omkostninger

til naboen på grund af klausulen. Videre er det en ret dyr husleje, som Haveselskabet i givet fald vil

få ved leje af den unikke og yderst velbeliggende Prins Jørgens Gård i haven på Frederiksberg.

Undervejs er sekretariatets situation ændret ved at hele sekretariatet er blevet samlet, og huset

udnyttes nu på en ret optimal måde. Det var baggrunden for, at hovedbestyrelsen aflyste flytningen

fra Jægersborgvej 47.

Fortsat udvikling af organisation og IT

I forbindelse med samlingen af sekretariatet blev der foretaget en justering af strukturen, så

direktøren ikke længere fik ansvaret for administrationen. Det var meget nødvendigt i lyset af de

planer og muligheder, der har vist sig ikke mindst inden for intelligent brug af regnvand.

Lettere forsinket lykkedes det også at få integreret økonomi- og medlemssystemet på den ene side

og web’ en på den anden side, og det giver nogle helt nye muligheder bl.a. med udsendelse af

invitationer til Haveselskabets arrangementer. Det gør det også lettere at administrere, fordi der nu

kun skal ske en opdatering et sted, og dermed blev der frigjort tid hos webredaktøren til at fokusere

endnu mere på udvikling af nyhedsbrev og hjemmeside. Der var tale om et større projekt bl.a. fordi

der skulle gennemføres en opdatering af alle der er registreret på hjemmesiden, og det skulle sikres,

at der kunne ske en synkronisering af data.

20


Arbejdspladsvurdering

Sekretariatet gennemførte en arbejdspladsvurdering både på Clausholm og i Lyngby, og

Arbejdstilsynet godkendte arbejdsmiljøet i Lyngby med en smiley. Man krævede bl.a., at der skulle

indføres en rygepolitik, og det er nu besluttet, at der ikke ryges i sekretariatet.

Nye revisorer

Landsmødet besluttede fremover at anvende Deloitte som ny revisor. Opgaven var oprindeligt lagt i

Deloittes Århus kontor, men i forbindelse med samlingen af sekretariatet blev opgaven flyttet til

Deloittes Københavns kontor.

Ansatte i Haveselskabets sekretariat pr. 1. januar 2011

Ledelse: Ole Münster, direktør. Regnskabs- og administrationschef Henriette Stenbæk og Kim

Fjord, chefredaktør. Sonja Storck, ledelsessekretær.

Kommunikation: Presse og kampagneafdeling: Lulu Jacobsen, landskabsarkitekt MDL,

havefaglig medarbejder, daglig leder af rådgivningen. Gusta Clasen, kommunikationsmedarbejder.

Karina Blixenfeldt, ”Det Sker”, afdelings- og kredsbestyrelser, biperson på medlemssystemet (34

timer). Haven, Haven.dk og Haven Weekend: Max Jørgensen, journalist, webredaktør og redaktør

for Haven Weekend. Marian Haugaard Steffensen, agronom, fagredaktør (30 timer). Signe W.

Bentzen, redaktionssekretær.

Marketing: Per Hammer Hansen, marketingschef.

Rådgivning: Jesper Corfitzen, landskabsark.stud., gartner (30 timer) og Ann Lilja

Landskabsarkitekt MDL (25 timer).

Administration: Økonomifunktion: Henriette Stenbæk, regnskabs- og administrationschef. Claudia

G. Ahlburg, regnskabsmedarbejder bogholderi, løn og budget (30 timer). Medlemssystem: Gitte

Danielsen, ansvarlig for medlemssystem. Servicefunktioner: Martin Blangsted Nielsen,

servicemedarbejder (flexjob, 20 timer). IT funktion: Lasse V. Jensen og Johan V. Jensen,

studerende, IT-supporter (onsdage ca. 13-16).

Gartnerfunktioner: Haven på Frederiksberg, Michael Tilbury, overgartner og Jan Søgård Jensen,

gartner. Haven på Clausholm: Jens Jensen, havemand (ad hoc, begrænset antal timer).

Justeret økonomistyring med virkning for budget og regnskab

2010

I forlængelse af ”Analyse og vurdering af Haveselskabets organisation” blev der taget initiativ til

udvikling af økonomistyringen med det formål at give et samlet overblik over hele Haveselskabets

økonomi.

Økonomistyringen vil fremover blive baseret på en styring af udgifterne. Det betyder, at

indtægterne bliver opgjort samlet.

Desuden medtages afdelinger og kredse, så der bliver et overblik over hele Haveselskabets

økonomi. Selv om afdelinger og kredses økonomi registreres vil der naturligvis ikke ændres på, at

21


det fortsat er afdelinger og kredse, der disponerer over denne del af Haveselskabets økonomi. Der

vil ikke kunne følges op på denne del af økonomien, da det vil kræve at alle afdelinger og kredse

indrapporterer hver måned, hvad der ikke giver mening. Derimod bliver der en samlet opgørelse

sidst på året.

Alle lønudgifter samles under sekretariatet. Dermed får bestyrelsen mulighed for at styre på

lønsummen i sekretariatet, og det er herefter direktørens ansvar at få mest mulig ud af de

personalemæssige ressourcer under hensyntagen til bestyrelsens prioriteringer. I økonomistyringen

vil personaleudgifter med andre ord ikke blive fordelt ud på områder.

Det vil derimod ske i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskab, hvor der vil ske en fordeling af

de personalemæssige ressourcer ud fra en et skøn over, hvordan den enkelte medarbejder har

anvendt sin tid.

I økonomistyringen vil udgifterne på de enkelte projekter indeholde alle faktiske udgifter, bortset

fra sekretariatets udgifter til personale. Denne indgang til styringen giver overskuelighed. Også i

2011 er der behov for yderligere at styrke økonomistyringen.

Vejledninger og kurser i forhold til afdelinger og kredse

Den 7. januar 2010 blev der udsendt ”Vejledning i regnskab for afdelinger og kredse” til kasserere

og formænd.

Der blev holdt 3 kurser i produktion af lokale hjemmesider og 6 kurser i rådgivning om hvervning

af medlemmer.

Indstilling

Årsberetningen har været til høring hos styrelsesrådet, og der har kun været ros til årsberetningen og

ingen konkrete kommentarer. Hovedbestyrelsen indstiller, at årsberetningen godkendes.

22

More magazines by this user
Similar magazines