29.07.2013 Views

Børn & unge med kræft - Familier med kræftramte børn

Børn & unge med kræft - Familier med kræftramte børn

Børn & unge med kræft - Familier med kræftramte børn

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Børn</strong> & <strong>unge</strong> <strong>med</strong> <strong>kræft</strong><br />

Nr. 39<br />

November 2000<br />

ISSN 1600-471X<br />

Tema:<br />

Senvirkninger


Bladet<br />

Bladet udgives af Forældreforeningen<br />

<strong>børn</strong> & <strong>unge</strong><br />

<strong>med</strong> <strong>kræft</strong>. Eftertryk og citater<br />

er tilladt <strong>med</strong> tydelig<br />

kildeangivelse.<br />

Forældreforeningen deler<br />

ikke nødvendigvis holdninger<br />

og synspunkter, der gives<br />

udtryk for i signerede<br />

artikler, ligesom vi ikke påtager<br />

os ansvar for indholdet<br />

heri.<br />

Redaktionen forbeholder<br />

sig ret til at forkorte eller<br />

bearbejde manuskripter, der<br />

indsendes uopfordret.<br />

Bladet er trykt på dansk<br />

produceret genbrugspapir i<br />

et oplag på 5.000 eksemplarer.<br />

Bladet udkommer 4 gange<br />

om året og distribueres<br />

til alle forældre<strong>med</strong>lemmer,<br />

CanTeen-<strong>med</strong>lemmer, ungdoms<strong>med</strong>lemmer/”Senvirkningerne”<br />

samt støtte<strong>med</strong>lemmer<br />

og diverse kontaktpersoner.<br />

Bladet udleveres ligeledes<br />

til alle interesserede<br />

via Kræftens Bekæmpelses<br />

Rådgivningscentre samt behandlingshospitaler<br />

og ambulatorier.<br />

Ydermere sendes bladet<br />

til relevante interesseorgani-<br />

2<br />

Nr. 39. November 2000<br />

15. årgang<br />

ISSN 1600-471X<br />

5.000 eksemplarer<br />

Forsidefoto:<br />

Olav Heggø<br />

sationer, institutioner og de<br />

større biblioteker, lægekredsformænd,<br />

amter og<br />

kommuner samt <strong>med</strong>lemmer<br />

af Kræftens Bekæmpelses<br />

lokalforeninger.<br />

Endelig sendes bladet til<br />

en fast kreds af journalister<br />

såvel indenfor den trykte<br />

presse som de elektroniske<br />

<strong>med</strong>ier.<br />

Tak!<br />

En stor tak til Kræftens Bekæmpelse<br />

som <strong>med</strong> økonomisk<br />

støtte er <strong>med</strong> til at finansiere<br />

udgivelsen af bladet.<br />

...og husk nu!<br />

Næste ordinære udgave af<br />

bladet kommer i februar<br />

måned 2001, og materiale<br />

til dette nummer skal sendes<br />

primo december til:<br />

Forældreforeningen<br />

<strong>børn</strong> & <strong>unge</strong> <strong>med</strong> <strong>kræft</strong><br />

Århusvej 195<br />

Postboks 55<br />

8464 Galten<br />

Tlf. 8694 6930<br />

Fax 8694 6230<br />

Att.: Kurt Hansen,<br />

ansvarshavende redaktør.<br />

Indholdsfortegnelse:<br />

Leder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3<br />

Sturt, sturt nummer . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 5<br />

Den aften afdeling A4<br />

duftede af Culottesteg . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 7<br />

Nye vedtægter vedtaget . . . . . . . . . . . . . . . . . .7<br />

Kemodrops og meget mere . . . . . . . . . . . . 8 - 9<br />

Fokus på de <strong>unge</strong>s erfaringer . . . . . . . 10 - 13<br />

Fakta om senskader . . . . . . . . . . . . . . . 14 - 15<br />

Unge <strong>med</strong> senskader lades i stikken . . . 16 - 18<br />

Stor undersøgelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19<br />

Man må kæmpe en hård kamp . . . . . . 20 - 23<br />

Forældreforeningens telefontider . . . . . . . . . .23<br />

Fortæl os så meget som muligt . . . . . . 24 - 25<br />

Vi skal holde <strong>børn</strong>ene i snor . . . . . . . . 26 - 27<br />

Familieweekend i Sæby . . . . . . . . . . . . 28 - 29<br />

Succes <strong>med</strong> Kræftskole . . . . . . . . . . . . 30 - 31<br />

Bestil Ferieboligen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31<br />

Eventyrlig weekend . . . . . . . . . . . . . . . 32 - 35<br />

Spørg - og du får svar! . . . . . . . . . . . . . . . . . .36<br />

Dansk/islandsk ungdomstræf . . . . . . . . 37 - 39<br />

Forældreforeningen til Vikingespillene . . . . . 40<br />

Kaspers <strong>børn</strong>eside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41<br />

Sengeafsnit for <strong>unge</strong> <strong>med</strong> <strong>kræft</strong> . . . . . . 42 - 43<br />

CanTeen træf i Rødhus Klit . . . . . . . . .43 - 44<br />

Medical Advisory Board . . . . . . . . . . . . . . . . 44<br />

Bogomtale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45<br />

Glæde og livslyst til syge <strong>børn</strong> . . . . . . .46 - 47<br />

Forældreforeningen på messe . . . . . . . . . . . .47<br />

Center for <strong>børn</strong>e<strong>kræft</strong>ramte familier . . . . . . .48<br />

Nyt i noter & forskning . . . . . . . . . . . . . . . . .49<br />

Nyheder i reklamebutikken . . . . . . . . . . . . . .50<br />

Nye vine på nye flasker . . . . . . . . . . . . . . . . .51<br />

Ældre <strong>unge</strong> samles i “Senvirkningerne” . . . .52<br />

Afdeling Fyn og Sønderjylland<br />

ude <strong>med</strong> snøren . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 - 54<br />

Lokalbestyrelser, landsbestyrelse og<br />

forretningsudvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54<br />

Noget om Forældreforeningen . . . . . . . . . . . .55<br />

Bliv <strong>med</strong>lem af Forældreforeningen . . . . . . .55<br />

Køb bøger hos Forældreforeningen . . . . . . . .56


Leder<br />

Mere fokus på<br />

senvirkninger<br />

Når man tager Forældreforeningens<br />

navn for pålydende, kan nogle forledes<br />

til at tro, at foreningen udelukkende<br />

har som formål at støtte de<br />

familier, der har et <strong>kræft</strong>sygt barn<br />

samt at arbejde for at forbedre vilkårene<br />

for såvel familien som det<br />

<strong>kræft</strong>ramte barn. Det er naturligvis<br />

tilfældet, men Forældreforeningen<br />

<strong>børn</strong> & <strong>unge</strong> <strong>med</strong> <strong>kræft</strong> arbejder<br />

meget bredere.<br />

I foreningens nye vedtægter bliver<br />

det således bl.a. også slået fast, at<br />

foreningen skal deltage aktivt i arbejdet<br />

<strong>med</strong> at forebygge og afhjælpe<br />

følgevirkninger, der opstår af<br />

såvel <strong>kræft</strong>sygdommene som behandlingen<br />

heraf.<br />

Dette nummer af <strong>med</strong>lemsbladet<br />

har senvirkninger som tema, og det<br />

indikerer, at Forældreforeningen arbejder<br />

målrettet <strong>med</strong> de mange problemer,<br />

der kan opstå for <strong>børn</strong> og<br />

<strong>unge</strong> efter endt behandling for en<br />

<strong>kræft</strong>sygdom.<br />

Ingen offentlige instanser har indtil<br />

nu påtaget sig ansvarat for at lave<br />

en samlet plan for, hvordan denne<br />

gruppe hjælpes bedst muligt. Det vil<br />

Forældreforeningen <strong>børn</strong> & <strong>unge</strong><br />

<strong>med</strong> <strong>kræft</strong> gerne have rettet op på!<br />

Senvirkninger opstår f.eks. i forbindelse<br />

<strong>med</strong> strålebehandling direkte<br />

på hjernen eller centralnervesystemet.<br />

Behandlingen giver i mange<br />

tilfælde helbredelse, men i de<br />

følgende år dukker der ofte nye problemer<br />

op. Det er senskader, som<br />

kan opdeles i flere grupper. De intellektuelle<br />

skader som viser sig <strong>med</strong><br />

problemer som nedsat hukommelse<br />

og indlæringsbesvær. Træthed, balanceproblemer<br />

og psykologiske<br />

problemer. Vækstproblemer, der viser<br />

sig som forbigående eller varige<br />

problemer <strong>med</strong> naturlig højdevækst<br />

og til sidst forstyrrelser i hormonbalancen,<br />

som kan <strong>med</strong>føre ændringer<br />

i kønsudviklingen, herunder evnen<br />

til senere at få <strong>børn</strong>.<br />

Forskning i og behandling af senvirkninger<br />

har stor nordisk bevågenhed,<br />

men der hersker stadig stor uvidenhed<br />

på området. Forældreforeningen<br />

vil arbejde for, at behandlersystemets<br />

opfølgning og kontrol<br />

<strong>med</strong> <strong>børn</strong> og <strong>unge</strong> bliver sat mere i<br />

system, og at de bliver fulgt resten<br />

af livet. De skal ikke placeres i såkaldte<br />

“ventesale”, hvor de må opleve<br />

sociale, følelsesmæssige og intellektuelle<br />

nederlag og hvor de i<br />

værste fald ender på kontanthjælp<br />

eller <strong>med</strong> en førtidspension. Et stort<br />

ønske er derfor, at <strong>børn</strong> og <strong>unge</strong> efter<br />

endt behandling kan samles omkring<br />

to senfølgeklinikker i henholdsvis<br />

Øst- og Vestdanmark, og<br />

hvor et tværfagligt team vil være til<br />

rådighed.<br />

I dag udviser behandlersystemet<br />

ofte misforståede hensyn ved at<br />

undlade at informere tilstrækkeligt<br />

om senvirkninger. Men behovet for<br />

information om senvirkningerne er<br />

enormt hos de <strong>unge</strong> og deres forældre,<br />

for de ved, at en afsluttet behandling<br />

ikke er ensbetydende <strong>med</strong>,<br />

at man er rask. Hvis ikke omverdenen<br />

får kendskab til dette, bliver det<br />

svært for de <strong>unge</strong> at leve op til andres<br />

krav og forventninger, og nye<br />

nederlag bliver ofte konsekvensen.<br />

Så må vi bede om mere åbenhed<br />

og oplysning i behandlersystemet!<br />

Jo mere åbenhed og oplysning vi<br />

får, des bedre er Forældreforeningen<br />

også i stand til at hjælpe og der<strong>med</strong><br />

sikre de <strong>unge</strong> og deres forældre<br />

bedre handlemuligheder.<br />

Usikkerhed er sygdoms værste følgesvend,<br />

og det er en af grundene<br />

til, at Forældreforeningen efterlyser<br />

mere åbenhed og oplysning i forbindelse<br />

<strong>med</strong> senvirkninger. Det er også<br />

baggrunden for, at man <strong>med</strong> succes<br />

har oprettet en Kræftskole for<br />

forældre på Odense Universitetshospital.<br />

Kræftskolen på <strong>børn</strong>e<strong>kræft</strong>afdelingen<br />

tilbyder et program over seks<br />

ugedage <strong>med</strong> undervisning, der bygger<br />

på viden, støtte og behandling.<br />

Undervisningen består i oplæg fra<br />

fagpersoner og gruppearbejder, og<br />

de første kurser har været en stor<br />

succes. Et godt initiativ til efterfølgelse<br />

på landets øvrige <strong>børn</strong>e<strong>kræft</strong>afdelinger!<br />

Dette nummer af <strong>med</strong>lemsbladet<br />

er årets sidste, og Forældreforeningen<br />

<strong>børn</strong> & <strong>unge</strong> <strong>med</strong> <strong>kræft</strong> vil derfor<br />

samtidigt benytte lejligheden til<br />

at ønske alle de mange frivillige i<br />

lokalafdelingerne samt vore samarbejdspartnere<br />

og støtter en rigtig<br />

glædelig jul og et godt nytår!<br />

Kurt Hansen,<br />

formand<br />

3


Sturt, sturt<br />

nummer<br />

Det blev en uforglemmelig dag for<br />

de mere end 600 deltagere i Forældreforeningens<br />

cirkusudflugt til Silkeborg.<br />

Arrangementet blev muliggjort<br />

af et tæt samarbejde mellem<br />

Cirkus ARENA, en anonym sponsor<br />

samt Forældreforeningen, og <strong>med</strong>lemmer<br />

fra hele landet strøm<strong>med</strong>e<br />

til cirkuspladsen i Silkeborg.<br />

Cirkus ARENA er Danmarks største<br />

cirkus, og teltet har plads til 1618<br />

tilskuere, så selv om Forældreforeningen<br />

mødte frem <strong>med</strong> mange,<br />

havde de god plads i det flotte telt.<br />

ARENA besøger i sæsonen 110 danske<br />

byer og <strong>med</strong>bringer 250 tons<br />

udstyr. Derfor skal der også 55 lastvognstræk<br />

til at transportere hele<br />

menagen rundt.<br />

Som det er tilfældet <strong>med</strong> alle Forældreforeningens<br />

større arrangementer,<br />

var også cirkusbesøget et lukket<br />

arrangement, da det er nødvendigt<br />

4<br />

<strong>Familier</strong> <strong>med</strong> et <strong>kræft</strong>sygt<br />

barn er ofte i lange perioder<br />

afskåret fra fælles sociale<br />

oplevelser, som ellers er helt<br />

normale for <strong>børn</strong>efamilier.<br />

Men søndag den 25. juni fik<br />

over 600 af Forældrefor-<br />

eningens <strong>med</strong>lemmer en<br />

stor oplevelse sammen, da<br />

de overværede et flot cirkus-<br />

show i Silkeborg.<br />

at minimere risikoen for, at <strong>børn</strong> der<br />

er i behandling pådrager sig en infektion,<br />

der kan få alvorlige konsekvenser.<br />

Bag kulisserne<br />

Cirkusdagen startede <strong>med</strong> et kig bag<br />

kulisserne, hvor Store Pjerrot og Lille<br />

Pjerrot samt ARENA’s musikalske<br />

klovn underholdt <strong>børn</strong>ene. Der var<br />

fri adgang til staldområdet, og for<br />

mange <strong>børn</strong> var det en oplevelse at<br />

komme helt tæt på de fire indiske<br />

elefanter, som tilsammen vejer omkring<br />

16 tons. Cirkusdirektør Benny<br />

Berdino bød velkommen, og flere af<br />

<strong>børn</strong>ene blev klovnesminket.<br />

Et brag af en forestilling<br />

Så gik forestillingen i gang, og her<br />

var alt hvad man kan ønske sig af en<br />

rigtig cirkusforestilling. I første afdeling<br />

var der artister fra Det Kinesiske<br />

Statscirkus, som imponerede <strong>med</strong><br />

smidig akrobatik, der var Miller Benneweis<br />

<strong>med</strong> sine flotte heste, der var<br />

gøgl og klovneri i manegen, og der<br />

var luftakrobatik <strong>med</strong> skønhed og<br />

charme under cirkuskuplen. Søløver<br />

og cykelkomik og meget mere.<br />

Anden afdeling var lige så imponerende<br />

<strong>med</strong> bl.a. 16 kinesiske piger<br />

på én cykel, Kim Benneweis' elefanter,<br />

spinnende tallerkener, balancekunst<br />

i højderne og ungdommelig<br />

råstyrke - og naturligvis van(d)vittige<br />

klovner. En festforestilling <strong>med</strong> gys<br />

og latter, flot musik og ægte savsmuld.<br />

Forældreforeningen <strong>børn</strong> & <strong>unge</strong><br />

<strong>med</strong> <strong>kræft</strong> takker Benny Berdino og<br />

Cirkus ARENA samt den anonyme<br />

sponsor for en dejlig dag <strong>med</strong> masser<br />

af oplevelser og godt samvær.<br />

Med venlig hilsen,<br />

Kurt Hansen<br />

Kim Benneweis præsenterer<br />

sine store indiske hunelefanter,<br />

der er dresserede<br />

til fantastiske numre.


Cirkusdirektør Benny Berdino tager afsked<br />

<strong>med</strong> og siger på gensyn til Forældreforeningen<br />

efter en<br />

cirkusdag <strong>med</strong><br />

masser af dyr,<br />

artister, akrobater<br />

og klovne.<br />

Der var én,<br />

der var to...<br />

Dygtige kinesiske<br />

artister trodsede<br />

færdsels- og tyngdeloven<br />

<strong>med</strong> et<br />

imponerende<br />

cykelshow.<br />

Før forestillingen<br />

var deltagerne<br />

back stage, og flere<br />

af <strong>børn</strong>ene fik<br />

malet et flot klovneansigt.<br />

Uh mor, er det ikke farligt. En cirkusforestilling<br />

byder på både gys og<br />

latter, og når det gyser, kan man jo<br />

holde fingrene for øjnene. Næsten.<br />

Klovnetrioen José Michels fra Spanien<br />

fyldte manegen <strong>med</strong> van(d)vittige klovnerier,<br />

der fik det store telt til at blafre.<br />

5


Alle <strong>med</strong> <strong>børn</strong> på en <strong>kræft</strong>afdeling<br />

kender det: Den totale madlede,<br />

som man kan gribes af, når man<br />

som forældre har været i isolation<br />

sammen <strong>med</strong> barnet mange dage i<br />

træk og så, aften efter aften, sniger<br />

sig ud i køkkenet og <strong>med</strong> bange<br />

anelser løfter på de rustfrie låg.<br />

Jo, sygehusmaden kan være god<br />

nok - og nej, man skal ikke brokke<br />

sig over den slags små problemer,<br />

men - det er og bliver sygehusmad -<br />

<strong>med</strong> alt hvad det indebærer af rutiner<br />

og menukort, der vendes på hovedet<br />

hver 14. dag.<br />

Derfor kom det nok som lidt af en<br />

overraskelse for de indlagte <strong>børn</strong> og<br />

forældre på <strong>børn</strong>e<strong>kræft</strong>afdelingen på<br />

Skejby Sygehus, da duften af culottesteg,<br />

hvidløg og nyristede hasselbach<br />

kartofler langsomt svævede ud<br />

Den aften afdeling<br />

A4 duftede af<br />

culottesteg<br />

Drømmen om at en god fe kommer forbi og laver<br />

dejlig hjemmelavet mad til indlagte <strong>børn</strong> og forældre<br />

går nu af og til i opfyldelse på <strong>børn</strong>e<strong>kræft</strong>afdelingen<br />

på Skejby Sygehus.<br />

Alle har det sikkert sådan i periode, at de bare ønsker der kom en<br />

god fe forbi <strong>med</strong> noget hjemmelavet mad, siger Niels Fogsgaard,<br />

der bl.a. tog sig kyndigt af hasselbach kartoflerne. Af Inger Anneberg<br />

6<br />

over hele afdelingen en fredag aften.<br />

Men det var ikke en drøm, det<br />

var virkeligt nok, for i køkkenet stod<br />

to “gamle forældre”, nu frivillige<br />

kokke, assisteret af et par hjælpsomme<br />

kvinder.<br />

- Vi ønskede os da tit, mens vi<br />

selv var indlagt <strong>med</strong> vores <strong>børn</strong>, at<br />

der kom en god fe forbi og lavede<br />

mad til os, siger Niels Fogsgaard og<br />

Allan Hoffmann, to fædre, der står<br />

bag det nye initiativ på afdeling A4,<br />

<strong>børn</strong>e<strong>kræft</strong>afdelingen i Skejby.<br />

De to planlægger at møde op på<br />

afdelingen én fredag hver måned og<br />

lave mad til alle indlagte <strong>børn</strong> og<br />

forældre - og for den sags skyld også<br />

personalet, hvis de har tid til at<br />

sætte sig ned og spise.<br />

- Det handler bare om at kræse<br />

lidt for forældre og <strong>børn</strong> <strong>med</strong> god,<br />

hjemmelavet mad, siger Allan Hoffmann.<br />

- Og det skal være fredag<br />

aften, for vi vil især gerne muntre<br />

dem lidt op, som ikke må tage hjem<br />

i weekenden.<br />

- Niels Fogsgaard supplerer:<br />

- Mens vi var indlagt, oplevede vi<br />

flere gange at være på afdelingen i<br />

10 uger i træk. Så bliver man virkelig<br />

træt af sygehuskost, og samtidig<br />

orker man ikke selv at lave mad.<br />

Allan Hoffmanns datter, Linette,<br />

har været i behandling for neuroblastom<br />

i det meste af 1999. Hun blev<br />

færdigbehandlet i december 1999.<br />

Niels Fogsgaards datter, Nanna,<br />

fik leukæmi (AML) som helt spæd,<br />

for godt fire år siden. Hun og hendes<br />

familie opholdt sig næsten konstant<br />

på sygehuset i de følgende år,<br />

men Nanna blev desværre ikke rask


En anden form for “træffetid”, at samles så mange som muligt omkring bordet<br />

en fredag aften på <strong>børn</strong>e<strong>kræft</strong>afdelingen på Skejby Sygehus. Menu: Culottesteg og<br />

hasselbach kartofler. Næste gang bliver det mere <strong>børn</strong>evenlige burgere!<br />

To fædre, Niels Fogsgaard fra Them (th) og Allan Hoffmann fra Ikast, står bag et<br />

anderledes forældreinititiativ på <strong>børn</strong>e<strong>kræft</strong>afdelingen i Skejby. Forældreforeningen<br />

<strong>børn</strong> & <strong>unge</strong> <strong>med</strong> <strong>kræft</strong> betaler råvarerne og giver vinen.<br />

og hun døde i marts i år.<br />

Niels Fogsgaard:<br />

- Der er da nok nogle forældre,<br />

som undrer sig over, hvordan jeg<br />

overhovedet kan holde ud at komme<br />

på afdelingen, efter at vi næsten<br />

har boet der i al den tid, Nanna var<br />

syg. Men jeg har det faktisk sådan,<br />

at jeg savner at komme her. Vi fik jo<br />

et nært og godt forhold til de andre<br />

forældre, <strong>børn</strong> og personalet, mens<br />

vi var her, og jeg kan ikke bare slippe<br />

det sted, som har været vores<br />

hjem i så lang tid.<br />

Vores madlavning kan vel ses som<br />

et slags supplement til de træffetider,<br />

som Forældreforeningen <strong>børn</strong> &<br />

<strong>unge</strong> <strong>med</strong> <strong>kræft</strong> afholder. Jeg håber,<br />

den gode mad kan være en anden<br />

måde at ryste folk sammen på.<br />

De to fædre planlægger at lave<br />

fredagsmenuerne på Skejby Sygehus,<br />

så de hver anden gang er meget<br />

<strong>børn</strong>evenlige - f.eks. står den på<br />

hjemmelavede burgere i næste måned<br />

- og hver anden gang er voksen<br />

venlige.<br />

Forældreforeningen <strong>børn</strong> & <strong>unge</strong><br />

<strong>med</strong> <strong>kræft</strong> har betalt råvarerne og<br />

vinen indtil nu, og fædrene sørger<br />

for at bordet i køkkenet er flot dækket<br />

op, så det frister folk til at komme<br />

og spise sammen. Er man isoleret<br />

på en stue, bliver maden bragt<br />

ind, både til <strong>børn</strong> og voksne.<br />

På længere sigt håber de to fædre<br />

at få sponsorer til at give et tilskud<br />

til den månedlige madfredag.<br />

Nye<br />

vedtægter<br />

vedtaget<br />

Forældreforeningen har i de seneste<br />

år gennemgået en positiv og ekspansiv<br />

udvikling, og det har derfor<br />

været formålstjenligt at justere foreningens<br />

vedtægter <strong>med</strong> nødvendige<br />

moderniseringer og diverse ajourføringer.<br />

De hidtil gældende vedtægter<br />

blev udarbejdet i 1990 og efterfølgende<br />

revideret i 1994.<br />

Bestyrelsen har i længere tid arbejdet<br />

på de nye vedtægter, og det<br />

var en fuldstændig enig bestyrelse,<br />

der i maj måned sendte forslaget til<br />

urafstemning blandt de stemmeberettigede<br />

<strong>med</strong>lemmer.<br />

Som en af ændringerne kan nævnes,<br />

at foreningens formålsparagraf<br />

er udvidet, således at Forældreforeningen<br />

som erklæret mål har at<br />

<strong>med</strong>virke til, at der sikres midler til<br />

forskning i <strong>kræft</strong>sygdomme <strong>med</strong> relation<br />

til <strong>børn</strong> og <strong>unge</strong>, og at Forældreforeningen<br />

vil <strong>med</strong>virke i initiativer,<br />

der kan forebygge/afhjælpe følgevirkninger<br />

af såvel <strong>kræft</strong>sygdommene<br />

som deres behandling.<br />

Antallet af paragraffer er udvidet,<br />

men det skyldes stort set, at de tidligere<br />

vedtægters underparagraffer for<br />

overskuelighedens skyld er skrevet<br />

ud som selvstændige paragraffer.<br />

Stem<strong>med</strong>eltagelsen var ikke<br />

overvældende, men til gengæld var<br />

samtlige gyldige indsendte stemmer<br />

JA-stemmer.<br />

De nye vedtægter trådte i kraft<br />

den 1. juni, og eksemplarer heraf<br />

kan rekvireres hos sekretariatet.<br />

Kurt Hansen, formand<br />

7


Gør noget for andre<br />

Politiske taler, bajere, Røde Mor og<br />

faneparade er yt. Næ, hvis man ønsker<br />

at få andre i tale og skabe opmærksomhed<br />

om en sag, skal folk<br />

have en på opleveren. Og det var<br />

hvad TIB-Ungdom i Horsens og Forældreforeningens<br />

ungdomsafdeling<br />

CanTeen gav alle de, der den 1. maj<br />

kom på Rådhuspladsen i Horsens.<br />

8<br />

Bang Karl, så sidder den der! Koncentration<br />

og slagkraft har drevet det store<br />

søm helt ned i den tykke planke.<br />

Kemodrops<br />

og meget mere så det<br />

klodser!<br />

På arbejdernes internationale kampdag den 1. maj blev der<br />

etableret et usædvanligt samarbejde mellem TIB-Ungdom og<br />

Forældreforeningen <strong>børn</strong> & <strong>unge</strong> <strong>med</strong> <strong>kræft</strong>. TIB-Ungdom er<br />

en afdeling af fagforbundet Træ-Industri-Byg under LO.<br />

Under mottoet "Gør noget for<br />

andre" var det formålet at skabe<br />

opmærksomhed om de sociale og<br />

praktiske problemer, <strong>unge</strong> <strong>med</strong><br />

<strong>kræft</strong> har i en dagligdag der er meget<br />

forskellig fra den alle andre<br />

<strong>unge</strong> har.<br />

På Rådhuspladsen opbyggede de<br />

to ungdomsgrupper en stand, der<br />

hurtigt samlede en del opmærksom-<br />

hed. Der var mange der afprøvede<br />

deres slagkraft på sømblokken, hvor<br />

et stort søm skulle bankes helt ned<br />

på så få slag som muligt, mens Forældreforeningens<br />

maskot Kemomanden<br />

Kasper uddelte flere kilo kemodrops.<br />

Han var også populær, da<br />

han gik på scenen og bl.a. sagde:<br />

"Kræft, det er hva' vi har<br />

- opmærksomhed, det er hva' vi ta'r"!<br />

Her og nu er det Kemomanden<br />

Kaspers kemodrops, der har den<br />

helt store interesse. Men Forældreforeningensinformationsmaterialer<br />

på standen fik sandelig også<br />

god opmærksomhed.


Et af arrangementets helt store<br />

stunts var da en ung <strong>kræft</strong>patient,<br />

20-årige Jakob Madsen blev skubbet<br />

gennem hele gågaden i en hospitalsseng<br />

<strong>med</strong> drops for at ende på<br />

Rådhuspladsen. Her lå Jakob i sin<br />

seng <strong>med</strong> et stort skilt <strong>med</strong> teksten<br />

"Jeg er isoleret - kom og snak <strong>med</strong><br />

mig."<br />

- Det var der mange der gjorde,<br />

Kræft, det er hva’ vi<br />

har - opmærksomhed,<br />

det er hva’ vi ta’r!<br />

og også på denne måde kunne man<br />

få mere at vide om, hvordan det er<br />

at være ung <strong>kræft</strong>patient.<br />

TIB en 13'er<br />

Forældreforeningen havde <strong>med</strong>bragt<br />

en del informationsmateriale om<br />

foreningen samt nogle <strong>med</strong>lemsblade.<br />

Hvis man læste lidt i materialet,<br />

kunne man tippe en 13'er på en tipskupon<br />

<strong>med</strong> spørgsmål om foreningen<br />

og dens arbejde. Det var der<br />

20-årige Jakob Madsen vakte stor opmærksomhed i<br />

gågaden og på standen, hvor han fra sin seng fortalte om,<br />

hvordan det er at have <strong>kræft</strong> og der<strong>med</strong> i lange perioder<br />

være isoleret fra normal social kontakt <strong>med</strong> vennerne.<br />

Det gælder om at have t<strong>unge</strong>n lige i<br />

munden, hvis man vil svare rigtigt på alle<br />

spørgsmål i TIB en 13'er. Mon ikke det<br />

lykkes her, og så ville det jo være dejligt<br />

hvis 1. præmien var et krydstogt rundt<br />

mellem de Vestindiske Øer. Men 2 flasker<br />

af Forældreforeningens jubilæumsvin<br />

kan vel også gøre det!<br />

mange der gjorde, og hver halve time<br />

hele dagen igennem blev der<br />

blandt de rigtige besvarelser trukket<br />

lod om to flasker af Forældreforeningens<br />

jubilæumsvin.<br />

1. maj dagen var en stor succes<br />

for TIB Ungdom og Forældreforeningen,<br />

godt støttet økonomisk af<br />

LO og Mindscope. Det utraditionelle<br />

projekt blev da også efterfølgende<br />

flot belønnet, da det vandt 1. præmie<br />

- en rejse til England - i en stor<br />

Visionsfront-konkurrence udskrevet<br />

af Mindscope.<br />

Samarbejdet fortsætter<br />

Det er ikke sidste gang, at TIB Ungdom<br />

og Forældreforeningen mødes<br />

om et utraditionelt projekt. Indtil videre<br />

er det planen, at de <strong>unge</strong> træfolk<br />

fra Horsens skal hjælpe Forældreforeningen<br />

<strong>med</strong> at opføre en carport<br />

ved foreningens feriebolig ved<br />

Tange Sø.<br />

Jo, der er sandelig klodser i de <strong>unge</strong><br />

mennesker fra Horsens, de høvler<br />

bare deruda'!<br />

Med venlig hilsen,<br />

Kurt Hansen<br />

9


Fokus på<br />

de <strong>unge</strong>s<br />

erfaringer<br />

De <strong>unge</strong>s egne, ofte barske erfaringer<br />

var i centrum, da der for første<br />

gang blev afholdt Nordisk Senvirkningssamling<br />

i Oslo i august i år, en<br />

konference, der varede fra den 24.<br />

til 27. august.<br />

Deltagerne i konferencen var 45<br />

<strong>unge</strong> i alderen 16-25, fra Norge,<br />

Sverige, Island og Danmark, samt<br />

10<br />

Selv om man har overlevet sin <strong>kræft</strong>sygdom, kan det være et<br />

hårdt slid at komme videre <strong>med</strong> sit liv. Det kom frem på den<br />

første nordiske senvirkningssamling for <strong>unge</strong>.<br />

Af Inger Anneberg<br />

Tema: Senvirkninger<br />

en række fagpersoner fra hvert land,<br />

dels fra landenes forældreorganisationer,<br />

dels fra sygehuse og andre<br />

instanser. Samlingen var arrangeret<br />

af landenes forældreorganisationer -<br />

som et led i deres nordiske samarbejde.<br />

Fælles for de <strong>unge</strong> var, at alle<br />

havde senskader i større eller min-<br />

dre grad efter behandling for hjernesvulster<br />

og/eller strålebehandling på<br />

centralnervesystemet. De fleste var<br />

blevet bestrålet som små, altså i førskolealderen,<br />

men der var også deltagere<br />

<strong>med</strong>, som var blevet behandlet<br />

for hjernesvulster som teenagere.<br />

Hos nogle af de <strong>unge</strong> deltagere på<br />

konferencen var problemerne meget<br />

synlige, for eksempel fordi håret aldrig<br />

er vokset normalt ud igen, hovedformen<br />

er ændret på grund af<br />

stråler mod hjernen og nogle er gået<br />

i stå i deres vækst, så de ofte bliver<br />

antaget for at være langt yngre end<br />

de i virkeligheden er.<br />

Hos mange er problemerne imidlertid<br />

usynlige, fordi de især handler<br />

om besvær <strong>med</strong> indlæring, samt<br />

svigtende koncentration og hukommelse,<br />

som igen fører til problemer i<br />

skolen, under uddannelse eller på<br />

arbejdet.<br />

Ideen <strong>med</strong> at holde en særlig<br />

samling for <strong>unge</strong> <strong>med</strong> denne type<br />

senskader var at skabe kontakt og<br />

danne netværk mellem <strong>unge</strong> i Norden<br />

<strong>med</strong> samme slags problemer,<br />

samt give fagfolk og forældreorganisationer<br />

inspiration til at hjælpe<br />

denne gruppe videre. Meningen er,<br />

at de <strong>unge</strong>s bidrag fra samlingen i<br />

Oslo skal danne baggrund og inspiration<br />

på en senere konference for<br />

fagfolk i et fælles nordisk regi.<br />

Åbnet af dronningen<br />

Samlingen blev afholdt på Voksenåsen<br />

Kultur- og konferencehotel,<br />

som må være det smukkest beliggende<br />

hotel i Oslo, 500 meter over<br />

havet, tæt ved skihopbakken Holmenkollen<br />

og <strong>med</strong> udsigt ud over<br />

hele Oslo fjord og by. Voksenåsen<br />

er Norges gave til det svenske folk,<br />

som tak for den hjælp man modtog<br />

fra svenskerne under 2. verdenskrig.<br />

Centret er ofte brugt til officielle,<br />

nordiske møder, og den nordiske<br />

senvirkningssamling blev da i øvrigt<br />

også støttet <strong>med</strong> midler fra Nordisk<br />

Ministerråd.<br />

I en pause lykkedes det her fotografen<br />

at forevige alle de danske<br />

deltagere i den nordiske senvirkningssamling<br />

i Oslo.


Konferencen for de <strong>unge</strong> <strong>med</strong><br />

senskader fik da også kastet særligt<br />

glans over sig, da den blev officielt<br />

åbnet af den norske dronning Sonja,<br />

der ikke bare nøjedes <strong>med</strong> at lytte<br />

til talerne, men også sørgede for at<br />

gå omkring og tale <strong>med</strong> så mange af<br />

de <strong>unge</strong> som muligt.<br />

Fra Danmark deltog otte <strong>unge</strong> i alderen<br />

16-25 år, nemlig Ulrik Voss,<br />

Micael Pedersen, Dineke Kolk, Rasmus<br />

Jensen, Anne-Lise Stensgaard,<br />

Rikke Bukballe, Susanne Raaby og<br />

Dorte Christensen. Desuden deltog<br />

Janni Poort og Jes Dige, konsulenter<br />

i Kræftens Bekæmpelse, samt Kurt<br />

Hansen og Annette Blomberg fra<br />

Forældreforeningen <strong>børn</strong> & <strong>unge</strong><br />

<strong>med</strong> <strong>kræft</strong>.<br />

At mestre sine problemer<br />

De <strong>unge</strong> deltog både i gruppesamtaler<br />

og i forelæsninger. Gruppesamtalerne<br />

var ledet af norske fagpersoner,<br />

og temaet i grupperne var “Erfaring<br />

og mestring af senskader på<br />

grund af behandlingen”.<br />

Her drøftede deltagerne blandt<br />

andet, hvilke problemer de må leve<br />

videre <strong>med</strong> efter at have overlevet<br />

<strong>kræft</strong>en. Et kort referat af de mange<br />

svar lyder sådan her:<br />

• Andre tror, du er en anden person,<br />

end du var før behandlingen.<br />

• Forældrene må støtte dig mere<br />

end tidligere, for eksempel ved<br />

at lægge pres på skolen eller på<br />

kommunen - og din rolle i familien<br />

er ændret.<br />

• Mange forstår ikke dit behov for<br />

hjælp, fordi man ikke altid kan se<br />

udenpå dig, hvad du fejler.<br />

• Folk bliver ofte meget usikre, og<br />

du føler dig misforstået, fordi du<br />

hyppigere bliver træt og har brug<br />

for hvile og derfor må gå fra de<br />

sociale sammenhænge, som du<br />

ellers meget gerne vil være en<br />

del af.<br />

• Det er svært at acceptere sine begrænsninger<br />

og se på, at andre<br />

har flere ressourcer end dig.<br />

Indimellem oplæg og diskussioner<br />

fandt de fire nordiske forældreorganisationer<br />

tid til at mødes for at udveksle<br />

erfaringer og planlægge de næste skridt.<br />

Tema: Senvirkninger<br />

Dit tempo er sat ned, og du bruger<br />

længere tid på at løse opgaver<br />

end andre.<br />

Ensomhed<br />

Stor ensomhed kendetegnede også<br />

nogle af de <strong>unge</strong> på konferencen i<br />

Oslo.<br />

Som en af dem sagde:<br />

• Min mobiltelefon ringer aldrig,<br />

men nu har jeg fået to venner via<br />

internettet.<br />

Andre supplerede:<br />

• Efter sygdommen er jeg blevet<br />

mere alene. Det, som jeg ikke kan<br />

gøre, isolerer mig fra mine venner,<br />

de trækker sig bort fra mig,<br />

fordi de er usikre på, hvordan vi<br />

kan mødes.<br />

• Jeg føler mig mere voksen end de<br />

andre i klassen. Det har givet mig<br />

en bedre evne til indlevelse og jeg<br />

er god til at forstå, hvordan andre<br />

har det.<br />

• Jeg er misundelig på mine søskende,<br />

fordi de er dygtigere og kan<br />

lære meget af det, jeg ikke selv<br />

kan lære.<br />

• Jeg vil prøve at klare mig selv,<br />

men mine forældre er ængstelige<br />

for mig og stopper mig.<br />

• Jeg har mistet min ungdom og er<br />

blevet nødt til at opbygge en helt<br />

ny tilværelse.<br />

Eller som det blev sagt af en anden<br />

ung i en af grupperne:<br />

• Havde jeg haft et valg, så ville jeg<br />

hellere have haft <strong>kræft</strong> som 30-<br />

årig. På det tidspunkt havde jeg i<br />

det mindste haft et netværk. Jeg<br />

ville allerede have lært, det jeg<br />

skulle, og jeg ville have mødt større<br />

forståelse hos andre.<br />

Råd til hinanden<br />

De <strong>unge</strong> benyttede også gruppearbejdet<br />

til at give en række konkrete<br />

råd videre til <strong>unge</strong> i samme situation:<br />

• Åbenhed om problemerne er meget<br />

vigtigt. Fortæl om, hvad grunden<br />

er til, at du ser ud som du<br />

gør, bliver hurtigere træt osv.<br />

• Nogle gange er det lettere at få<br />

nye venner, hvis du kommer nye<br />

steder, skifter skole o.l. så de ikke<br />

kender dig fra før du blev syg.<br />

• Hold kontakt <strong>med</strong> andre, der har<br />

oplevet det samme og få venner<br />

blandt dem.<br />

• Sørg for at komme ud blandt andre,<br />

find en hobby, der gør at du<br />

får et fællesskab <strong>med</strong> nogen.<br />

• Hvis du kan lide dig selv, kan andre<br />

også lettere lide dig!<br />

• Forklar hvorfor du trækker dig tilbage,<br />

når du er nødt til at hvile, så<br />

andre ikke opfatter det som om,<br />

du ikke kan lide dem.<br />

• Du lærer at vælge ud, hvem du<br />

vil være åben overfor. Nogen<br />

kommer bare aldrig til at forstå.<br />

11


• Du må lære at vælge og fravælge,<br />

for du kan ikke klare alt det, du<br />

gjorde tidligere.<br />

• Skriv dine frustrationer og triste<br />

tanker ned. Skriv dagbog, tegn og<br />

mal dig igennem, hvordan du har<br />

det indeni. Få professionel hjælp,<br />

f.eks. fra en psykolog. Få også<br />

hjælp af praktisk karakter, f.eks.<br />

til bolig, uddannelse, økonomi.<br />

• Det er vigtigt at opleve, at man<br />

selv kan være til nytte for andre.<br />

• Vælg venner, som også har oplevet<br />

noget vigtigt i livet og har en<br />

vis livserfaring. Vælg dem, der<br />

kan se dig, som du er - indeni.<br />

At kende skaderne<br />

Konferencen lagde også vægt på at<br />

de <strong>unge</strong> fik et grundigt kendskab til,<br />

hvad f.eks. stråler gør ved hjernen.<br />

Den norske onkolog, overlæge dr.<br />

<strong>med</strong>. Knut Lote, Det Norske Radiumhospital,<br />

holdt forelæsning for alle<br />

deltagerne om senskader efter behandling<br />

for hjernesvulst. Lote gennemgik<br />

de mest almindelige typer<br />

af svulster hos <strong>børn</strong> og <strong>unge</strong>, deres<br />

placering i hjernen og typen af behandling.<br />

Han lagde vægt på at forskellige<br />

typer svulster kræver forskellig<br />

behandling, og skaderne efter<br />

stråler på hjernen er meget afhængige<br />

af, hvilken alder man har på<br />

behandlingstidspunktet (jo yngre<br />

man er, jo større risiko for skader)<br />

Smuk som et stjerneskud, de ser da herrens ud...<br />

“Brødrene Olsen”, alias Micael og Rikke, gav den hele armen,<br />

da Danmark underholdt på konferencens sidste aften.<br />

12<br />

Tema: Senvirkninger<br />

og af, hvordan behandlingen er givet<br />

(de doser man er bestrålet <strong>med</strong>,<br />

områderne de er givet på, den totale<br />

behandlingstid, m.m.)<br />

Knut Lote forklarede, at skader efter<br />

strålebehandling kan forværres<br />

<strong>med</strong> tiden, og derfor er man nødt til<br />

at holde øje <strong>med</strong> risikoen - også<br />

selv om der er gået mange år efter<br />

behandlingen, og han understregede<br />

vigtigheden af, at man prøver at forebygge<br />

senskaderne. Hormonbalancen<br />

skal kontrolleres mindst en<br />

gang om året, man skal have fysisk<br />

og psykisk genoptræning, og ofte er<br />

det nødvendigt <strong>med</strong> støtte ved skolegang<br />

og uddannelse.<br />

Udfordringer i skole og job<br />

Den norske specialpædagog på<br />

Rigshospitalet i Oslo, Randi Korsvig<br />

Rasmussen, gav oplæg om de vanskeligheder,<br />

man kan få <strong>med</strong> indlæring,<br />

og hvad det betyder for ens<br />

skolegang, uddannelse og muligheder<br />

for at få arbejde. Hun forklarede<br />

at både operation samt bestråling af<br />

hjernen og centralnervesystemet kan<br />

betyde, at nerveceller bliver ødelagt,<br />

så de ikke kan arbejde helt så effektivt<br />

som før behandlingen. Det betyder,<br />

at man ikke længere er så hurtig<br />

som før, det er sværere at huske det,<br />

man læser eller lærer. Det er sværere<br />

at koncentrere sig, sværere at<br />

hente det frem, man allerede ved og<br />

knytte det til noget nyt - og det kan<br />

være sværere at skrive og tegne, fordi<br />

ens motorik er påvirket. Andre<br />

har problemer <strong>med</strong> at overskue tid<br />

og rum, og mange har problemer<br />

<strong>med</strong> træthed, som f.eks. kan forværres<br />

af støj og uro.<br />

Randi Korsvig Rasmussen mener,<br />

at nogle af skaderne kan afklares<br />

ved en neuropsykologisk test - og<br />

det kan være et meget vigtigt skridt<br />

at få problemerne beskrevet ad den<br />

vej, fordi det ellers kan være svært<br />

at få dem anerkendt, for eksempel i<br />

skolen eller på en arbejdsplads.<br />

Det er også vigtigt, at der foretages<br />

en grundig kortlægning af skolefærdighederne<br />

i matematik, dansk<br />

og andre fag, så undervisningen tilrettelægges<br />

på det rigtige niveau.<br />

- Alle, der er behandlet for en<br />

hjernesvulst, bør efterfølgende have<br />

en neuropsykologisk og pædagogisk<br />

undersøgelse. <strong>Børn</strong> og <strong>unge</strong> må følges<br />

tæt i årerne efter sygdommen,<br />

sådan at de får et oplæg til undervisningen,<br />

der er tilpasset den enkelte<br />

bedst muligt.<br />

Det kræver et effektivt samarbejde<br />

mellem forskellige fagfolk. Et onkologisk<br />

team bør også have tilknyttet<br />

en pædagog/psykolog, som kan gå<br />

ind i et tværfagligt samarbejde og<br />

systematisere og få erfaringer om de<br />

skolevanskeligheder og indlæringsvanskeligheder,<br />

der følger af sygdom<br />

Den norske dronning Sonja kastede glans over åbningen af<br />

senvirkningssamlingen i Oslo - og hun gik rundt til samtlige <strong>unge</strong>.<br />

Her taler hun bl.a. <strong>med</strong> Dineke, Dorte og Anne-Lise fra Danmark.


og behandling, understreger Randi<br />

Korsvig og hun tilføjer:<br />

- Det jeg meget ofte har set, er at<br />

skolen tror, de får et barn eller en<br />

ung tilbage, efter endt behandling,<br />

som har de samme kompetencer<br />

som før. De er helt uforberedte på,<br />

at barnet eller den <strong>unge</strong> kan få behov<br />

for ekstra undervisning, mere<br />

tid, andre indlæringsformer.<br />

Hun håber, at man <strong>med</strong> tiden kan<br />

finde frem til nogle konkrete metoder,<br />

der vil være til nytte for de <strong>unge</strong>,<br />

når det gælder indlæring. Randi<br />

Korsvigs erfaringer er at de, der har<br />

været gennem strålebehandling mod<br />

centralnervesystemet, lærer bedre,<br />

hvis de får lov til at lære i deres eget<br />

tempo ud fra praktiske, konkrete si-<br />

Alle deltagere blev<br />

sande eksperter i at<br />

pille rejer under sejlturen<br />

på Oslo-fjorden.<br />

Tema: Senvirkninger<br />

tuationer fremfor teoretisk indlæring<br />

ud fra en bog. Men det er ofte svært<br />

for både elever, forældre og lærere<br />

at godtage en målsætning for barnets<br />

skolegang, som er en anden,<br />

end man først havde tænkt sig.<br />

Også sjov og ballade<br />

På konferencen i Oslo blev der også<br />

gjort meget ud af at ryste deltagerne<br />

sammen. Der var indrettet internetcafé,<br />

hvor man frit havde adgang til<br />

computere, og der var flere fælles<br />

ture, som gav smagsprøver på den<br />

storslåede norske natur.<br />

En sejltur på Oslo-fjorden gjorde<br />

deltagerne til sande eksperter i at<br />

pille friske rejer, mens solen bagte<br />

ned over dækket og skærgårdens<br />

idyl langsomt gled forbi. Der blev<br />

også tid til en bustur <strong>med</strong> professionel<br />

guide gennnem Oslo, og byen<br />

viste sig fra sin mest livlige side,<br />

måske fordi det var på en af årets<br />

bedste sensommerdage.<br />

Frognerparken <strong>med</strong> de berømte<br />

skulpturer af Gustav Vigeland, var<br />

ikke bare fyldt <strong>med</strong> fantastisk skulpturkunst,<br />

men også <strong>med</strong> skatere, rulleskøjteløbere<br />

og <strong>børn</strong> der badede i<br />

bassinerne - og som prikken over iet<br />

spillede det norske radiosymfoniorkester<br />

i baggrunden, mens gademusikanter<br />

gav koncert rundt om i<br />

parken. Rundturen sluttede af <strong>med</strong><br />

et besøg på Kontiki-museet.<br />

Nordmændene sørgede også for<br />

yderst professionel aftenunderholdning,<br />

blandt andet havde man hyret<br />

Norges svar på Stig Rossen, sangeren<br />

Jan Werner Danielsen, som kom<br />

og sang for alle deltagerne fredag<br />

aften.<br />

Lørdag blev forsamlingen introduceret<br />

til den norske musikterapeut<br />

Trygve Aasgaard, som blandt andet<br />

arbejder <strong>med</strong> at få <strong>kræft</strong>syge <strong>børn</strong><br />

på Rikshospitalet og Ullevål sygehus<br />

til at skrive sange om deres oplevelser.<br />

Deltagerne på konferencen<br />

prøvede en af sangene af. Den havde<br />

den enkle men gribende tekst:<br />

“Vi må vente og se, vi må vente og<br />

se, for vi får jo aldrig besked...”<br />

og det rim gik rent ind hos alle. Forældreforeningen<br />

<strong>børn</strong> & <strong>unge</strong> <strong>med</strong><br />

<strong>kræft</strong> besluttede på stedet, at Trygve<br />

Aasgaard skal hentes til Danmark og<br />

øse af sin rigdom ved først givne lejlighed.<br />

Senere på aftenen bidrog de <strong>unge</strong><br />

selv <strong>med</strong> underholdning. De danske<br />

deltagere udførte naturligvis en kopiversion<br />

af Olsen Brødrenes melodigrandprix<br />

hit - idet brødrene selv,<br />

alias Rikke og Micael kom og sang<br />

“Fly on the wings of love” for hele<br />

forsamlingen, mens en energisk<br />

backinggruppe og et meget partisk<br />

dommerpanel sørgede for at,<br />

Brødrene blev hyldet som vindere<br />

endnu engang.<br />

Afskedens time. Efter tre intense dage<br />

i Oslo vinkes der farvel udenfor konferencecentret.<br />

13


Fakta om<br />

senskader<br />

efter bestråling af hjernen<br />

Denne artikel handler først og fremmest<br />

om senskader, som kan komme<br />

efter behandling for hjernetumorer,<br />

det vil sige senskader på grund<br />

af kirurgi og/eller bestråling af hjernen<br />

og centralnervesystemet.<br />

<strong>Børn</strong> <strong>med</strong> leukæmi, som har været<br />

strålebehandlet for at hindre (eller<br />

bekæmpe) spredning af sygdommen<br />

til centralnervesystemet, kan<br />

også have den type senskader, der<br />

omtales i artiklen, men bestråling af<br />

centralnervesystemet ved leukæmi<br />

bliver næsten ikke anvendt som behandling<br />

længere i Norden.<br />

14<br />

Af Inger Anneberg<br />

Senskader<br />

- hvem taler vi om?<br />

I Danmark får cirka 150 <strong>børn</strong> mellem<br />

0 og 14 år <strong>kræft</strong> årligt konstateret<br />

en <strong>kræft</strong>sygdom. En tredjedel<br />

får leukæmi, knap en tredjedel får<br />

hjernesvulster og lidt over en tredjedel<br />

får andre typer svulster (solide<br />

tumorer). Blandt <strong>unge</strong>, mellem<br />

15 og 20 år, får ca. 120 årligt konstateret<br />

en <strong>kræft</strong>sygdom, og her er<br />

den hyppigste form hjernetumorer.<br />

Omkring 75 procent af <strong>børn</strong>ene<br />

overlever deres <strong>kræft</strong>sygdom, men<br />

der er stor forskel på, hvor effektiv<br />

behandlingen er, afhængig af de<br />

forskellige typer af <strong>kræft</strong>. Succes<br />

<strong>med</strong> behandlingen af leukæmi,<br />

især ALL, trækker overlevelsesprocenten<br />

meget i vejret, hvorimod<br />

det stadig er noget sværere at helbrede<br />

<strong>børn</strong> <strong>med</strong> hjernetumorer -<br />

Tema: Senvirkninger<br />

igen helt afhængig af, hvad slags<br />

svulster, der er tale om.<br />

Det er også ved behandlingen af<br />

hjernetumorer, man ser mange senskader.<br />

Nordiske onkologer anslår,<br />

at mindst halvdelen af <strong>børn</strong>, der<br />

overlever behandlingen af hjernetumorer,<br />

pådrager sig senskader i<br />

større eller mindre grad<br />

<strong>Børn</strong> klarer ofte kirurgiske indgreb<br />

i hjernen noget bedre end<br />

voksne, men bestråling af hjernen<br />

rummer større risiko for <strong>børn</strong> end<br />

for voksne. Jo yngre <strong>børn</strong>ene er,<br />

når hjernen bestråles, jo større risiko<br />

for senskader, fordi hjernen stadig<br />

er under udvikling, og fordi<br />

<strong>børn</strong>ene er i vækst og i fysisk og<br />

psykisk udvikling. I dag undgår<br />

man at bestråle <strong>børn</strong> under tre år,<br />

fordi hjernen på det tidspunkt er<br />

meget sårbar overfor stråleskader.<br />

Endelig bliver <strong>børn</strong> over tre år også<br />

ofte bestrålet (helkropsbestråling),<br />

hvis de skal gennemgå en knoglemarvstransplantation<br />

for leukæmi.<br />

Disse <strong>børn</strong> kan - i et vist omfang -<br />

også rammes af de senskader, der<br />

omtales her i artiklen, men senskader<br />

efter helkropsbestråling gennemgås<br />

ikke særskilt i denne sammenhæng,<br />

fordi der er tale om andre risikofaktorer,<br />

når f.eks. æggestokke/<br />

testikler også bestråles.<br />

Forskellige senskader<br />

De forskellige senskader, som kan<br />

give <strong>børn</strong>ene problemer senere i livet,<br />

kan opdeles i tre hovedgrupper:<br />

• Intellektuelle senskader, indlæring.<br />

• Væksten.<br />

• Forstyrrelse i hormonbalancen -<br />

kønsudviklingen (inkl. evnen til<br />

senere at få <strong>børn</strong>/fertilitet).<br />

Intellektuelle skader<br />

Risikoen for skader på hjernen er afhængig<br />

af, hvor svulsten sidder, hvordan<br />

det kirurgiske indgreb bliver lavet<br />

samt omfanget, udstrækning og<br />

dosis af strålebehandlingen.<br />

I dag ved man, at problemer <strong>med</strong><br />

balancen og finmotorikken er knyttet<br />

til lillehjernen, og problemer<br />

<strong>med</strong> lammelser eller epilepsi opstår<br />

ved skader i storhjernebarken.<br />

Desuden ved man, at bestråling<br />

mod hjernen og centralnervesystemet<br />

kan give en række forskellige<br />

skader, især når strålerne gives under<br />

femårsalderen, mens hjernen er<br />

i stærk vækst. Bestrålingen forstyrrer<br />

den naturlige udvikling af hjernen.<br />

Nogle af de symptomer, man har<br />

kendskab til i dag, og som de <strong>unge</strong><br />

beskrev på konferencen i Oslo,<br />

er f.eks.:<br />

• Problemer <strong>med</strong> koncentration.<br />

• Nedsat hukommelse, problemer<br />

<strong>med</strong> både langtids- og korttidshukommelsen.<br />

• Problemer <strong>med</strong> indlæring.<br />

• Mangel på energi, træthed.<br />

• Problemer <strong>med</strong> retning, og <strong>med</strong> at<br />

orientere sig i rum, tid og sted.<br />

• Visuelle/motoriske problemer, som<br />

f.eks. rammer balancen samt evnen<br />

til at skrive, tegne mv.<br />

• Syns- og høreskader (f.eks. grå<br />

stær på grund af bestrålingen).<br />

• Psykologiske problemer, identitetsproblemer.<br />

Indlæring<br />

Problemer <strong>med</strong> indlæring er et kapitel<br />

for sig. På konferencen i Oslo<br />

beskrev nogle af de <strong>unge</strong> problemerne<br />

således:<br />

• Oplysninger/ny viden skal gives<br />

flere gange, før man husker dem<br />

og kan bruge dem.<br />

• Det er nødvendigt at bruge langt<br />

mere tid på indlæring/lektielæsning/uddannelse.


• Svært at læse på tavlen og skrive<br />

ned samtidig.<br />

• Man kan ikke både lytte og skrive<br />

på én gang.<br />

• Problemer <strong>med</strong> indlæring af bl.a.<br />

frem<strong>med</strong>sprog, stavning, matematik<br />

og fysik - og generelt problemer<br />

<strong>med</strong> indlæring af abstrakt viden.<br />

• Problemer <strong>med</strong> at få omgivelserne<br />

til at acceptere ens begrænsninger<br />

og <strong>med</strong> selv at acceptere dem.<br />

• Manglende energi, hurtig træthed,<br />

passivitet og “fjernhed/distræthed”,<br />

som af omgivelserne kan opfattes<br />

som træghed eller modvilje.<br />

• Manglende forståelse i omgivelserne<br />

for, at man hurtigere kører<br />

træt.<br />

Aud Fossen, psykolog i Den Norske<br />

Kreftforening, beskriver blandt<br />

andet hukommelsesproblemerne således:<br />

- <strong>Børn</strong>ene/de <strong>unge</strong> kan have svært<br />

ved at skabe sig et overblik og arbejde<br />

efter mundtlige instruktioner.<br />

Problemer <strong>med</strong> hukommelsen kan<br />

blandt andet vise sig ved, at nye informationer<br />

og nye indtryk let blandes<br />

sammen <strong>med</strong> det, som man allerede<br />

har lært, og det hæmmer<br />

læreprocessen. Samtidig kan det virke,<br />

som om barnet glemmer det,<br />

som det før har lært. “Jeg kunne det<br />

jo så godt i går”, er et meget ofte<br />

hørt hjertesuk.<br />

- Evnen til at huske det, som er<br />

knyttet til ens egne aktiviteter, eller<br />

det som er selvoplevet og forstået, er<br />

tit meget bedre end evnen til at indlære<br />

på en passiv eller abstrakt måde,<br />

for eksempel gennem læsning.<br />

Tema: Senvirkninger<br />

Knut Lote, overlæge på Det Norske Radiumhospital,<br />

holdt oplæg for de <strong>unge</strong> om,<br />

hvad strålebehandling af hjernen kan give<br />

af senskader.<br />

Vækst- og kønshormon<br />

problemer<br />

Mange <strong>børn</strong>, der er syge, har forbigående<br />

problemer <strong>med</strong> væksten.<br />

Men når sygdommen er overstået,<br />

indhenter de det ofte i en effektiv<br />

spurt.<br />

Bestråling af hjernen og rygsøjlen<br />

kan imidlertid give varige problemer<br />

<strong>med</strong> væksten, og på konferencen i<br />

Oslo var mange af de <strong>unge</strong>, som<br />

blev bestrålede for 15-20 år siden<br />

meget væksthæm<strong>med</strong>e, fordi man<br />

dengang ikke kunne gå ind og modvirke<br />

vækstproblemerne ved at give<br />

væksthormon, en behandlingsmulighed<br />

der er langt mere udviklet og<br />

effektiv i dag. Det er imidlertid sta-<br />

Rikke, Ulrik og Rasmus lytter koncentreret under et af de<br />

mange oplæg om<br />

senskader.<br />

dig sådan, at man ikke altid, selv efter<br />

tilførslen af væksthormon, kan<br />

indhente et højdetab.<br />

Bestråling af hjernen kan føre til<br />

større eller mindre grad af væksthormon-svigt.<br />

Desuden kan det føre til<br />

forstyrret pubertet. Hvis puberteten<br />

indtræder for tidligt, stopper højdevæksten<br />

også tidligere. Der er flere<br />

risikofaktorer ved væksthormonsvigt,<br />

her kan bl.a. nævnes:<br />

• Barnets alder ved strålebehandlingen<br />

(yngre <strong>børn</strong> er mere udsatte).<br />

• Høje stråledoser og om strålefeltet<br />

omfatter hypofysen og regionen<br />

omkring den.<br />

Risikoen for en for tidlig pubertet<br />

ses særligt hos dem, der er yngst<br />

ved bestrålingen og her igen særligt<br />

hos piger.<br />

I dag kontrollerer man barnets<br />

vækst- og kønshormoner gennem<br />

blodprøver, og derfor kan senskader<br />

påvises temmelig præcist og tidligt,<br />

selv om de måske endnu ikke kan<br />

læses i barnets vækstkurve eller fysiske<br />

udvikling.<br />

Vækstproblemer kan, i mange<br />

tilfælde, modvirkes ved at tilføre<br />

væksthormon. Manglen på væksthormon<br />

kan muligvis også føre til<br />

andre typer af problemer senere i livet<br />

(f.eks. træthed, manglende energi)<br />

og derfor kan tilskud også komme<br />

på tale, selv om det ikke handler<br />

om øget vækst.<br />

På konferencen i Oslo blev det<br />

understreget, at stråleskaderne kan<br />

påvirke ens hormonbalance mange<br />

år efter, at behandlingen er afsluttet.<br />

Tilskud af f.eks. kønshormon kan<br />

altså godt blive relevant, selv om<br />

den <strong>unge</strong> anses for “rask” og måske<br />

ikke længere går til kontrol.<br />

Kilder til artiklen:<br />

Den norske forældreorganisation,<br />

Støtteforeningen for Kreftsyke Barn,<br />

har udgivet pjecen “Senskader etter<br />

behandling av kreft hos barn” og<br />

den danner grundlag for fakta om<br />

senskader i denne artikel, suppleret<br />

<strong>med</strong> oplysninger fra onkologer. Desuden<br />

suppleres disse oplysninger<br />

<strong>med</strong> de beskrivelser, der kom frem<br />

på det nordiske senvirkningstræf i<br />

Oslo i august i år. Det er informationer,<br />

som stammer fra de <strong>unge</strong> selv.<br />

15


Unge <strong>med</strong> senskader<br />

De er blevet behandlet <strong>med</strong> stråler<br />

direkte på hjernen eller centralnervesystemet,<br />

mens de endnu var<br />

<strong>børn</strong> eller som teenagere. Behandlingen<br />

betød helbredelse,<br />

men i årene efter helbredelsen<br />

dukker nye problemer<br />

op:<br />

Det er svært at lære nyt,<br />

hukommelsen svigter, man<br />

bliver hurtigt træt og passiv<br />

og kan ikke koncentrere sig.<br />

Nogle ender på kontanthjælp<br />

eller får førtidspension<br />

allerede som 20-årige<br />

og kommer aldrig til at passe<br />

et normalt job. De fleste behøver<br />

langt mere tid til skolegang og uddannelse<br />

end andre på samme al-<br />

16<br />

Samfundet skal tage et større <strong>med</strong>ansvar<br />

for de <strong>unge</strong>, som må leve videre <strong>med</strong> f. eks.<br />

alvorlige skader på hjernen, selv om de er<br />

helbredt for deres <strong>kræft</strong>sygdom.<br />

lades i stikken<br />

Af Inger Anneberg<br />

De fleste <strong>børn</strong> og teenagere overlever heldigvis<br />

i dag deres <strong>kræft</strong>sygdomme, men en del får<br />

alvorlige senskader som <strong>unge</strong> og voksne.<br />

Der informeres alt for lidt om disse skader, og<br />

ingen offentlige instanser har indtil nu påtaget<br />

sig at lave en samlet plan for, hvordan man<br />

hjælper denne gruppe bedst muligt.<br />

Det vil Forældreforeningen <strong>børn</strong> & <strong>unge</strong> <strong>med</strong><br />

<strong>kræft</strong> gerne have rettet op på, siger formanden,<br />

Kurt Hansen. Han planlægger derfor en høring<br />

for at få sat yderligere fokus på problemerne.<br />

Tema: Senvirkninger<br />

der. Fælles for denne gruppe er også,<br />

at forældrene ofte har måttet<br />

kæmpe en hård kamp for at få anerkendt<br />

barnets problemer.<br />

“Som det er i dag er det<br />

fuldstændig tilfældigt, hvem der<br />

får hjælp og hvad for en slags hjælp,<br />

man kan opnå - hvis man i det hele<br />

taget opnår nogen.” Kurt Hansen<br />

- Der bliver flere <strong>unge</strong> <strong>med</strong> senskader,<br />

fordi behandlingen af <strong>børn</strong><br />

<strong>med</strong> <strong>kræft</strong> er blevet mere og mere<br />

effektiv. Flere <strong>børn</strong> og <strong>unge</strong> bliver<br />

helbredt, men det er på tide samfundet<br />

påtager sig et ansvar for de, der<br />

får senskader, - de skal jo leve mange<br />

år endnu <strong>med</strong> følgerne<br />

af behandlingen, understreger<br />

Kurt Hansen.<br />

Derfor ønsker foreningen<br />

fokus på, hvad det er for<br />

senskader de <strong>unge</strong> får -<br />

især efter behandling for<br />

hjernetumorer og visse andre<br />

<strong>kræft</strong>sygdomme, hvor<br />

strålebehandling er en vigtig<br />

del af helbredelsen. Og<br />

foreningen efterlyser ikke<br />

mindst bedre hjælp til de <strong>unge</strong>.<br />

- Som det er i dag, er det fuldstændig<br />

tilfældigt, hvem der får hjælp og


hvad for en slags hjælp, man kan<br />

opnå - hvis man i det hele taget opnår<br />

nogen, siger Kurt Hansen.<br />

Bedre opfølgning<br />

og bedre information<br />

Kurt Hansen kritiserer ikke selve behandlingen,<br />

men han mener, der<br />

hersker stor uvidenhed om senvirk-<br />

“Man spilder faktisk<br />

de <strong>unge</strong>s bedste år og<br />

fratager dem deres<br />

handlemuligheder.”<br />

Kurt Hansen<br />

ningerne efter blandt andet strålebehandling,<br />

og han efterlyser en mere<br />

struktureret opfølgning og kontrol<br />

<strong>med</strong> de <strong>unge</strong> fra sygehusenes side -<br />

ikke blot i nogle år efter endt behandling<br />

men resten af livet.<br />

Forældreforeningen <strong>børn</strong> & <strong>unge</strong><br />

<strong>med</strong> <strong>kræft</strong> efterlyser også, at der gives<br />

en bedre, mere præcis information<br />

til de <strong>unge</strong> eller til forældrene,<br />

om hvilke slags senskader der<br />

kan opstå, f.eks. efter strålebehandling:<br />

- Vi oplever, at der bliver taget<br />

en slags misforstået hensyn til de<br />

<strong>unge</strong> eller deres familier, ofte efter<br />

devisen: “Nu skal vi jo heller<br />

ikke gøre patienten eller de pårørende<br />

unødigt bekymrede!”<br />

Men samtidig kan vi mærke, at<br />

behovet for information er enormt,<br />

vi har jo dagligt familierne i telefonen<br />

her i Forældreforeningen. Og<br />

man spilder faktisk de <strong>unge</strong>s bedste<br />

år og fratager dem mange af deres<br />

handlemuligheder, når behandlersystemet<br />

ikke giver dem den optimale<br />

information. Det drejer sig om at vise<br />

rettidig omhu, og det sker desværre<br />

ikke i dag.<br />

I Danmark findes der ikke noget<br />

overblik over, hvor mange <strong>unge</strong>, der<br />

i dag må slås <strong>med</strong> senskader efter at<br />

være behandlet for hjernesvulster<br />

som <strong>børn</strong>. Men ifølge Forældreforeningen<br />

gælder problemet <strong>med</strong><br />

manglende opfølgning og information<br />

ikke kun dem, der behandles<br />

som <strong>børn</strong> men også de <strong>unge</strong>, der<br />

Tema: Senvirkninger<br />

Der er en tendens til, at man psykologiserer<br />

de <strong>unge</strong>s senskader i stedet for at<br />

grave i, hvad der ellers kunne være<br />

i vejen - siger socialrådgiver Janni Poort,<br />

Kræftens Bekæmpelse i Århus.<br />

behandles for hjernesvulster i alderen<br />

16-25 år.<br />

- Vi ved, at jo yngre <strong>børn</strong>ene er<br />

når de får strålebehandling på hjer-<br />

“Efter endt behandling får<br />

de <strong>unge</strong> ofte mange nederlag,<br />

socialt, følelsesmæssigt<br />

og intellektuelt.”<br />

Janni Poort<br />

nen, jo større er risikoen for senskader,<br />

siger Kurt Hansen.<br />

- Men de <strong>unge</strong> går heller ikke ram<br />

forbi, og deres behov for støtte skal<br />

der også tages bedre hånd om, end<br />

der bliver i dag.<br />

- Både de <strong>unge</strong> fra 16 år og opefter,<br />

samt <strong>børn</strong>ene, bør automatisk<br />

have faste, frivillige tilbud om opfølgning.<br />

Vi kan se, at lægerne har<br />

mange gode visioner om, hvordan<br />

sådan et tilbud skal se ud og hvad<br />

man bør gøre, men vi ønsker at se<br />

disse visioner ført ud i livet i langt<br />

større grad end det sker i dag, - se<br />

dem realiseret. Det kan være, man<br />

mangler ressourcer, f.eks. på “senfølgeklinikkerne”,<br />

men det må så<br />

være en samfundsopgave at løse det<br />

problem og tilføre de nødvendige<br />

midler. Det bør ikke være afhængigt<br />

af, om forældrene eller en ung patient<br />

tilfældigvis har tid og energi til<br />

selv at tage kampen op.<br />

Uvidende sagsbehandlere<br />

Kurt Hansen bakkes op af socialrådgiver<br />

i Kræftens Bekæmpelse, Janni<br />

Poort. Hun er konsulent for det frivillige<br />

arbejde og har de seneste år<br />

arbejdet <strong>med</strong> <strong>unge</strong> <strong>kræft</strong>patienter,<br />

blandt andet i Forældreforeningens<br />

CanTeen-gruppe, - hvor <strong>unge</strong> <strong>kræft</strong>patienter<br />

mellem 14 - 20 år mødes<br />

og deler erfaringer om livets barske<br />

sider og laver forskellige sociale aktiviteter<br />

- men også i den af Forældreforeningen<br />

tilknyttede Ungdomsstue<br />

i Århus, hvor tidligere <strong>kræft</strong>patienter<br />

går ud og støtter nuværende,<br />

indlagte <strong>unge</strong> <strong>med</strong> <strong>kræft</strong>.<br />

Janni Poort:<br />

- Efter endt behandling får de <strong>unge</strong><br />

ofte mange nederlag, socialt, følelsesmæssigt<br />

og intellektuelt. Hverken<br />

<strong>børn</strong>ene/de <strong>unge</strong> eller deres<br />

omgivelser er orienteret om, hvilke<br />

senvirkninger behandlingen kan<br />

<strong>med</strong>føre. Det betyder at <strong>børn</strong>ene/de<br />

<strong>unge</strong> ofte ikke er i stand<br />

til at leve op til såvel egne som<br />

andres krav og forventninger.<br />

Den situation kan give store<br />

konflikter og frustrationer i familierne,<br />

<strong>børn</strong> og forældre imellem,<br />

understreger Janni Poort og<br />

hun fortsætter:<br />

- Senvirkningerne giver skolevanskeligheder,<br />

som ofte også <strong>med</strong>fører<br />

uddannelsesmæssige og jobmæssige<br />

vanskeligheder. En del af disse <strong>unge</strong><br />

“Det drejer sig om<br />

at vise rettidig omhu,<br />

og det sker desværre<br />

ikke i dag.”<br />

Kurt Hansen<br />

vil være afhængige af en god faglig<br />

og indsigtsfuld støtte fra det sociale<br />

system, f.eks. i form af en langsigtet<br />

revalideringsplanlægning, flexjob og<br />

skånejobs, men hvad sker der?<br />

17


De <strong>unge</strong> kommer på kontanthjælp!<br />

- De <strong>unge</strong>, som vender tilbage til<br />

uddannelse og arbejdsmarked efter<br />

endt behandling for hjernetumorer,<br />

bliver tit mødt af stor uvidenhed og<br />

manglende forståelse af blandt andet<br />

kommunernes sagsbehandlere.<br />

Reaktionen er ofte: “Jamen du er jo<br />

rask nu”, og hvis helbredelsen<br />

er sket for mange år si-<br />

den, fordi man blev behandlet<br />

i førskolealderen, så er<br />

reaktionen også: “Ja, du har<br />

haft <strong>kræft</strong> for mange år siden,<br />

men det er du jo helbredt<br />

for nu.”<br />

De <strong>unge</strong> misfortolkes, også<br />

fordi man ofte ikke kan<br />

se på dem, at de har problemer<br />

- og uvidenhed gør, at<br />

der er en tendens til, at man<br />

psykologiserer de <strong>unge</strong>s<br />

senskader: “Dine problemer<br />

er nok psykiske, det er derfor<br />

du føler dig træt”, og så<br />

bliver der ikke gravet mere<br />

i, hvad der ellers kunne være<br />

i vejen.<br />

Janni Poort efterlyser, at<br />

sygehusene sørger for at give<br />

familien eller den <strong>unge</strong><br />

en grundig beskrivelse <strong>med</strong><br />

sig, når de forlader systemet<br />

- en beskrivelse af, hvilke<br />

vanskeligheder, f.eks. <strong>med</strong><br />

indlæring, der kan komme<br />

på længere sigt.<br />

- Vi ved i dag at strålebehandling<br />

på hjernen giver problemer <strong>med</strong> hukommelsen,<br />

<strong>med</strong> indlæring, <strong>med</strong><br />

manglende evne til at tage initiativer<br />

og <strong>med</strong> at koncentrere<br />

sig. Alt det bør socialfor-<br />

valtningerne informeres<br />

om fra sygehusets side,<br />

for det kan blive til stor<br />

hjælp, når der skal lægges<br />

en revalideringsplan.<br />

En sagsbehandler har ingen<br />

mulighed for at kende<br />

til senskaderne, hvis<br />

ikke man får dem beskrevet.<br />

Støtte i skolen<br />

Uvidenhed og manglende støtte er<br />

også et problem i skolerne, mener<br />

både Janni Poort og Kurt Hansen.<br />

18<br />

Tema: Senvirkninger<br />

<strong>Børn</strong>, som er behandlet <strong>med</strong> stråler<br />

på hjernen eller centralnervesystemet,<br />

skal tilbage i et skolesystem,<br />

hvor de ofte får store problemer <strong>med</strong><br />

at leve op til deres jævnaldrende,<br />

fordi senskader i form af indlæringsvanskeligheder<br />

tapper deres overskud.<br />

Skriv til Forældreforeningen!<br />

- Skriv til os om jeres erfaringer <strong>med</strong> senvirkninger<br />

og om, hvordan I har fået hjælp eller ikke fået<br />

hjælp i de forskellige offentlige systemer.<br />

Den opfordring kommer fra Forældreforeningens<br />

formand, Kurt Hansen.<br />

Foreningen vil gerne have nogle linjer fra <strong>unge</strong> eller<br />

deres forældre, gerne i stikordsform, så man får<br />

så bred en viden som muligt om, hvad det er familierne/de<br />

<strong>unge</strong> selv har haft af positive eller negative<br />

oplevelser, når det gælder senskader.<br />

- Vi har brug for at samle alle slags erfaringer <strong>med</strong><br />

de offentlige systemer og deres reaktioner på <strong>børn</strong><br />

og <strong>unge</strong>s problemer, når de f.eks. vender tilbage<br />

til skolen, en uddannelse, et arbejde - eller blot<br />

sættes på kontanthjælp efter endt behandling, siger<br />

Kurt Hansen. Hvad hjælp har man fået i kommunen,<br />

fra sygehuset, fra skolen? Er det noget<br />

som andre kan bruge - og hvad har ikke f<strong>unge</strong>ret?<br />

Skriftlige beretninger kan sendes til:<br />

Forældreforeningen <strong>børn</strong> & <strong>unge</strong> <strong>med</strong> <strong>kræft</strong>,<br />

Århusvej 195, Postboks 55, 8464 Galten<br />

eller E-mail: ff@foraeldreforeningen.dk<br />

- Både skolens lærere og PPR,<br />

Pædagogisk-Psykologisk-Rådgivning<br />

bør have en forhåndsorientering helt<br />

automatisk, når sådan et barn vender<br />

tilbage, foreslår de begge. Det er<br />

“Flere <strong>børn</strong> og <strong>unge</strong> bliver helbredt,<br />

men det er på tide samfundet påtager<br />

sig et ansvar for de, der får senskader,<br />

- de skal jo leve mange år endnu <strong>med</strong><br />

følgerne af behandlingerne.”<br />

Kurt Hansen<br />

også vigtigt at der laves en neuropsykologisk<br />

test - helst både før og<br />

efter behandlingen. Den skal følges<br />

op igen af nye test f.eks. to år efter,<br />

fordi vi ved i dag, at strålebehand-<br />

ling virker over meget lang tid, også<br />

lang tid efter, at behandlingen er afsluttet.<br />

Planlægger høring<br />

Forældreforeningen <strong>børn</strong> & <strong>unge</strong><br />

<strong>med</strong> <strong>kræft</strong> planlægger en høring om<br />

senskader, hvor man vil samle både<br />

de berørte <strong>unge</strong> og en række<br />

fagpersoner <strong>med</strong> viden<br />

indenfor området.<br />

- Høringen skal sætte fokus<br />

på, hvad man allerede<br />

ved i dag og ikke mindst på,<br />

hvordan man fremover kan<br />

undgå at nogle af disse <strong>børn</strong><br />

bliver tabere efter en endt<br />

<strong>kræft</strong>behandling, siger Kurt<br />

Hansen.<br />

- Vi har masser af vidner i<br />

form af de <strong>unge</strong>s egne beretninger.<br />

Nu skal vi have<br />

taget det næste skridt - og<br />

det er at få systematiseret<br />

opfølgningen, så både <strong>børn</strong>ene<br />

og deres familier fremover<br />

får den optimale information<br />

og en kvalificeret<br />

hjælp, når de støder ind i<br />

problemer på grund af senfølger.<br />

Det må være en samfundsopgave,<br />

og Forældreforeningen<br />

vil vi gerne være<br />

<strong>med</strong> til at løfte den, understreger<br />

Kurt Hansen.<br />

Et af hans ønsker er, at al<br />

kontrol af senfølger, både for <strong>børn</strong><br />

og <strong>unge</strong>, samles på to senfølgeklinikker,<br />

en i Øst- og en i Vestdanmark:<br />

- Jeg tror den mest realistiske model<br />

er, at man samler et<br />

tværfagligt team to steder<br />

i landet, et team hvor man<br />

både har læger <strong>med</strong> relevante<br />

specialer, neurologer,<br />

psykologer, socialrådgivere,<br />

pædagoger m.fl.<br />

på samme sted, altså en<br />

udbygning af de senfølgetilbud<br />

man har i dag på<br />

Rigshospitalet og i Århus.<br />

De <strong>unge</strong> <strong>kræft</strong>patienter<br />

bør også tages <strong>med</strong> ind i dette tilbud,<br />

så man ikke fortsat bare placerer<br />

dem i en “ventesal”, hvor de i<br />

værste fald ender på kontanthjælp<br />

eller får førtidspension.


Der er stort behov for at få kortlagt<br />

de konkrete problemer, som <strong>unge</strong><br />

kan få, blandt andet efter at være<br />

blevet strålebehandlet som <strong>børn</strong>, siger<br />

overlæge Kjeld Schmiegelow,<br />

Rigshospitalets <strong>børn</strong>e<strong>kræft</strong>afdeling.<br />

Han mener, at især neuropsykologiske<br />

undersøgelser bør være et fast<br />

tilbud, når <strong>børn</strong>ene vokser op, for at<br />

identificere de specifikke vanskeligheder<br />

og færdigheder, den enkelte<br />

har.<br />

Rigshospitalet har for øjeblikket<br />

flere undersøgelser i gang, som skal<br />

være <strong>med</strong> til at skaffe øget viden.<br />

Ca. 130 <strong>unge</strong>, alle behandlet for en<br />

hjernesvulst som <strong>børn</strong>, deltager i en<br />

neuropsykologisk undersøgelse, som<br />

bl.a. skal identificere, hvilke faktorer,<br />

der påvirker den enkelte patients<br />

risiko for skader efter operation og<br />

strålebehandling.<br />

Undersøgelsen ser også på, hvordan<br />

det er gået denne gruppe socialt,<br />

og hvordan den har klaret sig erhvervsmæssigt.<br />

Rigshospitalet og Kræftens Bekæmpelse<br />

står også bag en ny, landsdækkende<br />

registerundersøgelse af 5.500<br />

danskere, der har fået <strong>kræft</strong> i barnealderen<br />

fra 1943 frem til 1996.<br />

Undersøgelsen nøjes ikke alene<br />

<strong>med</strong> at se på, hvordan det er gået<br />

de <strong>kræft</strong>ramte, når det drejer sig om<br />

at stifte familie, få uddannelse eller<br />

arbejde, den ser også på de samme<br />

forhold hos forældre og søskende. I<br />

første omgang er der tale om en ren<br />

Tema: Senvirkninger<br />

Stor<br />

undersøgelse<br />

af danskere der har<br />

haft <strong>kræft</strong> som <strong>børn</strong><br />

Af Inger Anneberg<br />

registerundersøgelse, hvor deltagerne<br />

er anonyme.<br />

Kjeld Schmiegelow håber, at disse<br />

undersøgelser blandt andet fører til,<br />

at man kan udpege risikogrupper<br />

blandt <strong>børn</strong> <strong>med</strong> <strong>kræft</strong> og deres familier<br />

- grupper, som så kan få en<br />

bedre støtte, psykosocialt og uddannelsesmæssigt<br />

Den viden, vi opnår kan også indgå<br />

i den fremtidige tilrettelæggelse<br />

af behandlingen af <strong>kræft</strong> hos <strong>børn</strong>, -<br />

tilføjer Kjeld Schmiegelow.<br />

Norsk undersøgelse:<br />

<strong>Familier</strong>nes erfaringer<br />

skal frem<br />

Nordmændene er godt på vej <strong>med</strong><br />

resultatet af en landsdækkende undersøgelse<br />

af <strong>unge</strong>, der er blevet<br />

strålebehandlet på grund af hjernesvulster<br />

- en undersøgelse, der<br />

også omfatter forældrenes erfaringer.<br />

Undersøgelsen begyndte i 1997,<br />

da der blev dannet en tværfaglig<br />

gruppe på Barneklinikken på Rikshospitalet<br />

i Oslo. Gruppen består af<br />

en psykolog, en <strong>børn</strong>eonkolog, en<br />

sygeplejerske og en specialpædagog.<br />

- Gennem efterkontrollerne og undersøgelser<br />

på Rikshospitalet har vi i<br />

gruppen en vis erfaring <strong>med</strong> de problemer,<br />

der opstår hos de <strong>unge</strong> på<br />

grund af senskader, fortæller sygeplejerske<br />

Anne Thorvildsen, som er<br />

Kjeld Schmiegelow, overlæge,<br />

Pædiatrisk Klinik, Juliane Marie Centret,<br />

Rigshospitalet.<br />

<strong>med</strong> i gruppen. Hun har arbejdet<br />

på barneklinikken i 15 år og er i<br />

dag ansat i ambulatoriet, hvor hun<br />

blandt andet følger <strong>børn</strong>ene efter<br />

endt behandling.<br />

Anne Thorvildsen fortæller om<br />

baggrunden for den norske undersøgelse:<br />

- Der er tale om en lille gruppe<br />

<strong>unge</strong> <strong>med</strong> meget specifikke problemer.<br />

Samtidig er viden om senskaderne<br />

og deres konsekvenser ret ny,<br />

og de erfaringer man har gjort sig<br />

rundt om i familierne er vigtige at få<br />

givet videre til sundhedspersonalet.<br />

Det er målet for vores undersøgelse<br />

at bidrage til at få systematiseret<br />

familiernes erfaringer og bringe deres<br />

viden frem i lyset. Målet er at vi<br />

får lavet en model for opfølgning,<br />

som rummer tiltag, der kan hjælpe<br />

familien i en svær situation. Hvordan<br />

kan sundhedsvæsenet bedst<br />

imødekomme det her område, der<br />

handler om opfølgning? Kan der udvikles<br />

en model, som kan bruges på<br />

landsbasis?<br />

Undersøgelsen omfatter 21 familier.<br />

De <strong>unge</strong>, der deltager, er behandlet<br />

mellem 1977 og 1981, og de har<br />

alle fået strålebehandling. Psykologen<br />

har lavet interviews <strong>med</strong> de <strong>unge</strong><br />

selv, onkologen ser på de <strong>med</strong>icinske<br />

data, sygeplejersken har lavet<br />

interviews <strong>med</strong> samtlige familier,<br />

og specialpædagogen har lavet en<br />

spørgeskemaundersøgelse om skolens<br />

rolle.<br />

19


Danske <strong>unge</strong> <strong>med</strong> senskader:<br />

Man må kæmpe<br />

en hård kamp<br />

Den oplevelse er fælles for nogle af<br />

de <strong>unge</strong>, der i dag slås <strong>med</strong> senskader<br />

efter behandling for en hjernesvulst<br />

eller efter bestråling på<br />

centralnervesystemet. Nogle <strong>unge</strong><br />

oplever, at forældrene må kæmpe<br />

en hård kamp, før de får den nødvendige<br />

hjælp f.eks. i skolen. Andre<br />

oplever, at selv om de er fyldt 18,<br />

når de behandles for en hjernetumor,<br />

holdes de hen i uvidenhed om,<br />

hvad der måske senere kan dukke<br />

op af skader.<br />

Susanne:<br />

Man bliver kastebold<br />

Kontanthjælp og fem gange ud i jobprøvning.<br />

Det er virkeligheden for<br />

den 25-årige Susanne Raaby. Hun<br />

blev opereret for en hjernesvulst, da<br />

hun var 20 år gammel. Før operationen<br />

kunne hun passe to jobs. I dag<br />

kan hun højest arbejde tre timer om<br />

dagen, og det kommunale system<br />

20<br />

“Vi fik ingen besked om, at<br />

der kunne komme senfølger<br />

efter operation og strålebe-<br />

handling. Hverken fra læger-<br />

ne eller fra andre.”<br />

Tema: Senvirkninger<br />

for at få den rigtige hjælp<br />

har meget svært ved at finde ud af,<br />

hvad slags hjælp hun skal have.<br />

Susanne:<br />

- Der gik et halvt år efter behandlingen,<br />

før jeg hørte, at der kunne<br />

være tale om senskader. Jeg havde<br />

på det tidspunkt gennemført den uddannelse<br />

jeg var i gang <strong>med</strong>, og jeg<br />

havde fået et arbejde, men det gik<br />

slet ikke. Det var for eksempel helt<br />

umuligt for mig<br />

at huske flere informationer<br />

på<br />

en gang. Mine<br />

forældre lagde<br />

pres på kommunen<br />

og det førte<br />

til, at jeg fik en<br />

periode <strong>med</strong> genoptræning på Hjerneskadecentret<br />

i Aalborg. Her blev<br />

det tydeligt, hvad det er jeg har<br />

svært ved, f.eks. et arbejde der indebærer<br />

mange telefonsamtaler. Jeg<br />

lærte nogle tricks, der kan gøre min<br />

hverdag lettere, for eksempel at skrive<br />

alting op.<br />

I dag er Susannes største problem,<br />

at hun må leve på kontanthjælp, fordi<br />

kommunen endnu ikke har afklaret<br />

om hun kan få en førtidspension<br />

kombineret <strong>med</strong> et skånejob.<br />

Susanne:<br />

- Jeg passer lige nu et job på et<br />

dyrehospital tre timer om dagen.<br />

Det er jeg virkelig glad for. Det be-<br />

tyder nemlig, at jeg skal bevæge<br />

mig omkring, og det er noget af det,<br />

som holder mig i gang. Hvis jeg sidder<br />

for meget, falder jeg hen. Jeg<br />

har svært ved at holde mig selv i<br />

gang og være aktiv, så jobbet må ikke<br />

være for stillesiddende. Samtidig<br />

bliver jeg utroligt hurtigt træt. Jeg er<br />

frustreret og vred over, at der går så<br />

lang tid <strong>med</strong> at afklare, hvad der skal<br />

gøres, og jeg er<br />

meget afhængig<br />

af, at min<br />

mor tager en<br />

masse kampe<br />

og diskussioner<br />

Susanne Raaby, 25 år <strong>med</strong> kommunen,<br />

for jeg kan<br />

slet ikke håndtere det selv. Jeg oplever,<br />

de giver mig nogle meget nedladende<br />

svar og ofte lyder deres besked<br />

bare: “Tag det nu roligt, se tiden<br />

lidt an..” Min fornemmelse er,<br />

at kommunen helst vil placere mig<br />

på et beskyttet værksted, men det<br />

føler jeg selv ville være helt forkert.<br />

“Jeg har svært ved at<br />

holde mig selv i gang og<br />

være aktiv.”<br />

Dorte:<br />

Ens verden er forandret<br />

Dorte Christensen var syv år gammel,<br />

da det blev opdaget, at hun<br />

havde en hjernesvulst, og hun måtte<br />

igennem både operation og strålebehandling.<br />

Da hun kom tilbage til<br />

skolen, opdagede hun, at hun ikke


Dorte Christensen, 17 år.<br />

rigtigt længere kendte de andre i<br />

klassen. Hendes verden var forandret,<br />

og er det til dels stadig, fordi<br />

strålebehandlingen har givet hende<br />

indlæringsproblemer.<br />

Dorte:<br />

- Det største problem er nok, at<br />

jeg har svært ved at huske. Jeg glemmer<br />

lynhurtigt, hvad jeg har lært, og<br />

jeg har det især svært <strong>med</strong> fag som<br />

matematik og dansk.<br />

Dorte måtte også igennem en<br />

hård periode i de større klasser, hvor<br />

de andre piger holdt hende udenfor<br />

kliken. Samtidig måtte hun erkende,<br />

at hun blev overhalet i både udvikling<br />

og viden af sin tvillingesøster,<br />

som har langt lettere ved at tilegne<br />

sig viden. I dag har hun fundet sig et<br />

midlertidigt ståsted på en husholdningsskole,<br />

hvor hun er meget glad<br />

for at være. Hun er engageret i den<br />

senvirkningsgruppe, som Forældreforeningen<br />

<strong>børn</strong> & <strong>unge</strong> <strong>med</strong> <strong>kræft</strong><br />

har dannet for at de <strong>unge</strong> kan støtte<br />

hinanden, og om det fællesskab siger<br />

hun:<br />

- Det er meget vigtigt at opleve, at<br />

man ikke er den eneste. Ved at møde<br />

andre <strong>med</strong> samme problemer,<br />

forstår man mere af sine egne.<br />

Ulrik:<br />

Det vigtigste er at vælge selv<br />

Ulrik Voss, der i dag er 23 år gammel,<br />

var 16 år da han fik konstateret<br />

leukæmi første gang. I dag lider han<br />

stadig af følgerne af den langvarige<br />

Tema: Senvirkninger<br />

behandling, han har været igennem.<br />

Han har haft to tilbagefald og måtte<br />

i 1996 gennemgå en knoglemarvstransplantation<br />

og i den sammenhæng<br />

også bestråling.<br />

En af hans senfølger, som blandt<br />

andet skyldes en <strong>med</strong>icinforgiftning<br />

og black out undervejs i forløbet, er<br />

dårlig balance, indlæringsproblemer<br />

og svækket hukommelse, så han har<br />

måttet opgive at gennemføre sin studentereksamen.<br />

En genoptræningsperiode<br />

på et aktivitetscenter har<br />

imidlertid haft meget positiv betydning<br />

- og selv om han i dag har fået<br />

bevilliget mellemste invalidepension,<br />

læser han alligevel HF som enkeltfag<br />

og informatik på VUC.<br />

Ulrik:<br />

- Jeg er nødt til at passe på og ikke<br />

tage for hårdt fat, for hvis jeg<br />

overdriver og forsøger at nå for me-<br />

“Jeg kan ikke holde til<br />

det tempo, som andre<br />

<strong>unge</strong> har.”<br />

Ulrik Voss, 23 år<br />

get, bliver jeg alt for træt. Jeg kan ikke<br />

holde til det tempo, som andre<br />

<strong>unge</strong> har, og derfor kan jeg f.eks. ikke<br />

tage en HF-eksamen i ét hug.<br />

Det er noget af det, som er svært<br />

at affinde sig <strong>med</strong> - at alting tager<br />

længere tid. Men i dag, hvor jeg er<br />

flyttet for mig selv og har fået mit<br />

eget liv, oplever jeg i høj grad, at jeg<br />

kan mere og mere - og det vigtigste<br />

er, at jeg selv vælger, hvad jeg vil.<br />

Anne-Lise:<br />

Vær åben<br />

- I dag har jeg lært at leve <strong>med</strong> de<br />

problemer, jeg har fået på grund af<br />

strålebehandlingen. Men det kræver<br />

at man selv er meget åben. Jeg har<br />

altid haft meget viljestyrke og det<br />

har hjulpet mig, men det er først i<br />

de senere år, jeg er kommer til at<br />

stole rigtigt på mig selv.<br />

Anne-Lise Stensgaard er 17 år og<br />

elev på en efterskole i Jylland. Hun<br />

er en af de <strong>unge</strong>, der har fået strålebehandling<br />

på centralnervesystemet<br />

som barn, som en del af behandlingen<br />

mod en aggressiv leukæmi.<br />

Hun blev behandlet første gang som<br />

treårig og anden gang efter et tilbagefald<br />

som seksårig, og hun er knoglemarvstransplanteret<br />

<strong>med</strong> frem<strong>med</strong><br />

donor.<br />

I de senere år er hun behandlet<br />

<strong>med</strong> tilskud af vækst- og kønshormon.<br />

Indlæringsproblemerne viste<br />

sig allerede i anden klasse, da Anne-Lise<br />

kom i skole igen. Først efter<br />

en hård kamp lykkedes det forældrene<br />

at få anerkendt at hun skulle<br />

have støttetimer, men det krævede<br />

et skoleskift, før støttetimerne blev<br />

Anne-Lise Stensgaard, 17 år.<br />

til glæde for hende.<br />

- Min far har virkelig kæmpet for<br />

mig så jeg kunne få ekstra timer i<br />

skolen, siger Anne-Lise i dag. Men<br />

jeg har aldrig haft problemer <strong>med</strong><br />

venner eller mobning, måske fordi<br />

jeg altid har været meget åben.<br />

På efterskolen har Anne-Lise også<br />

fået ekstra hjælp. Hun har taget 9.<br />

klasse to gange, fordi hun har brug<br />

for mere tid end andre elever og i<br />

dag oplever hun, at hun efterhånden<br />

er ganske god til at læse og hun får<br />

den nødvendige opbakning og støtte<br />

i dag daglige.<br />

- Som det er nu er det langt fra alle,<br />

der ved jeg har været syg, siger<br />

Anne-Lise. Og det er faktisk en god<br />

fornemmelse. Jeg er måske lidt lille<br />

af vækst, men det er der så mange<br />

andre, der også er. Jeg tror det vigtigste<br />

er, at man selv er åben.<br />

21


Dineke:<br />

Alene i skolen<br />

Dineke Kolk, hvis forældre stammer<br />

fra Holland, fik leukæmi da hun var<br />

fem år, og igen da hun var syv år.<br />

I dag er hun 16 og må leve <strong>med</strong> en<br />

række senvirkninger efter behandlingen.<br />

Hun blev bl.a. behandlet<br />

<strong>med</strong> bestråling på centralnervesyste-<br />

met, da hun var lille, og senere <strong>med</strong><br />

helkropsbestråling på grund af knoglemarvstransplantation.<br />

Dineke:<br />

- I skolen følte jeg mig anderledes<br />

og opgav til dels kontakten <strong>med</strong> mine<br />

klassekammerater. Jeg er senere<br />

udviklet end de andre piger og jeg<br />

foretrak at lege <strong>med</strong> dem, der var<br />

yngre end mig. Dineke har taget 9.<br />

klasse to gange, og hun fortsætter<br />

nu på sin efterskole for at tage 10.<br />

klasse. Hun bliver behandlet <strong>med</strong><br />

kønshormon, men har stadig ikke<br />

indhentet sine jævnaldrende kammerater<br />

og føler sig meget bagud i<br />

forhold til deres interesser for drenge,<br />

fester og lignende.<br />

- Jeg gider ikke det samme som de<br />

gør, men jeg har meget ud af at være<br />

<strong>med</strong> i Forældreforeningens CanTeengruppe,<br />

hvor der er andre, der har<br />

det lige som jeg. Det svære i skolen<br />

er nok at lære matematik, det er virkelig<br />

vanskeligt for mig. Men jeg<br />

håber på, at jeg kan blive social- og<br />

sundhedsassistent.<br />

22<br />

Dineke Kolk, 16 år.<br />

Tema: Senvirkninger<br />

Micael:<br />

Forstående arbejdsgiver<br />

Micael Pedersen er 24 år og blev<br />

behandlet for en svulst i hjernen,<br />

da han var 16 år. Bagefter var han<br />

stærkt handicappet. Hans syn, hørelse<br />

og balance var alvorligt svækket<br />

og en overlæge på den neurokirurgisk<br />

afdeling på det sygehus, hvor<br />

han blev opereret, var så venlig at<br />

<strong>med</strong>dele ham, at han ville komme<br />

til at sidde i kørestol resten af sit liv.<br />

Micael:<br />

- Han fik heldigvis ikke ret, og<br />

den triumf er jeg glad for, men jeg<br />

måtte faktisk begynde helt forfra -<br />

og mine forældre har virkelig gjort<br />

en stor indsats for mig.<br />

“Jeg har nu været<br />

heldig og fået den<br />

rigtige hjælp.”<br />

Micael Pedersen, 24 år<br />

Micael tog 10. klasse om, fik genoptrænet<br />

sin balance og har udviklet<br />

sin fysik, så han er gået fra alene<br />

at kunne bruge en trehjulet cykel til<br />

i dag at cykle almindeligt, køre bil<br />

og næsten gå normalt.<br />

For nogle år siden fik han besked<br />

på, at “nu var han rask”:<br />

- Der var ingen tale om senskader,<br />

selv om jeg har fået strålebehandling<br />

25 gange på mit baghoved,<br />

og jeg kan se i dag, at der er<br />

meget information jeg aldrig har<br />

fået. Sådan noget som at der kan<br />

opstå hormonel ubalance efter bestråling,<br />

hørte jeg først om nu i år,<br />

da jeg deltog i senvirkningssamlingen<br />

i Oslo sammen <strong>med</strong> andre <strong>unge</strong><br />

fra Norden, hvor vi fik det fortalt af<br />

en norsk ekspert i strålebehandling.<br />

Micael har gennemført en uddannelse<br />

som elektronikmekaniker og<br />

er i dag ansat i en lokal virksomhed,<br />

hvor han er meget glad for at være:<br />

- Min arbejdsgiver har været utrolig<br />

forstående, så man kan sige, at<br />

jeg har nu været heldig og fået den<br />

rigtige hjælp. Jeg har erkendt overfor<br />

mig selv, at jeg ikke kan passe et<br />

fuldtidsjob, for det ville tappe mig<br />

fuldstændig for energi, og så kan jeg<br />

intet i fritiden. Men min arbejdsgi-<br />

ver har givet mig mulighed for at arbejde<br />

på deltid, 30 timer om ugen,<br />

og nu har jeg fået mere overskud i<br />

min hverdag. Jeg har også fået en<br />

“personlig hjælper” på arbejdspladsen,<br />

en ordning, som man kan få via<br />

Arbejdsformidlingen.<br />

Rasmus:<br />

Hjælp ved et tilfælde<br />

Rasmus Jensen er 21 år, og han blev<br />

behandlet for en hjernetumor i<br />

1996, mens han gik i gymnasiet.<br />

Heller ikke han blev informeret om<br />

mulige senskader, og derfor gik der<br />

heller ingen information til skolen<br />

om, at han kunne få problemer <strong>med</strong><br />

f.eks. indlæring og hukommelse.<br />

Men da han kom tilbage til gymnasiet,<br />

blev det klart for ham, at hans<br />

evne til at lære nyt var forringet:<br />

Rasmus:<br />

- Det var faktisk et tilfælde, at jeg<br />

fik hjælp. Min fysiklærer på gymnasiet<br />

kendte til strålebehandling og<br />

de skader, der kan opstå, og hun<br />

kunne se, at jeg havde en helt bestemt<br />

slags problemer. Hun gjorde<br />

skolen opmærksom på, at det kan<br />

betyde, at man har brug for mere<br />

Rasmus Jensen, 21 år, har normalt ikke<br />

ret meget hår på hovedet, men har her<br />

lånt sig frem til en paryk, som giver ham<br />

et helt usædvanligt look.<br />

tid, f.eks. ved eksamen. Der findes i<br />

loven en mulighed for at få tildelt<br />

ekstra tid, hvis man har særligt be-


hov for det, og det blev arrangeret i<br />

mit tilfælde. Jeg fik ekstra tid til både<br />

forberedelse og til selve eksamen.<br />

Generelt er det nok sådan, at jeg<br />

“Det var faktisk<br />

et tilfælde, at jeg<br />

fik hjælp.”<br />

Rasmus Jensen, 21 år<br />

har knoklet dobbelt i forhold til mine<br />

kammerater for at få min studentereksamen.<br />

Nu holder Rasmus sabbat år og<br />

han har endnu ikke besluttet sig for,<br />

hvad han vil fremover.<br />

Rikke:<br />

Man spilder vores tid<br />

Rikke Bukballe, 25 år, år fik første<br />

gang konstateret en svulst da hun<br />

var 18 år gammel. Hun blev behandlet<br />

<strong>med</strong> operation og strålebehandling,<br />

og hun fortsatte sin skolegang<br />

efter behandlingen og kom senere<br />

ud at rejse og tog forskelligt<br />

midlertidigt arbejde.<br />

I februar 1997 begyndte hun på<br />

pædagogseminariet, men nogle måneder<br />

senere fik hun konstateret tilbagefald<br />

og<br />

måtte igennem<br />

en ny operation,<br />

denne<br />

gang uden efterfølgendestrålebehandling,<br />

fordi man<br />

vurderede at hun ikke kunne tåle<br />

flere stråler.<br />

Rikke:<br />

- Hverken efter første eller anden<br />

operation har sygehuset fortalt mig<br />

noget som helst om mulige senvirkninger,<br />

og der har aldrig været tale<br />

om nogen form for efterfølgende<br />

støtte. Men i 1998 gik jeg på eget<br />

initiativ hos en psykolog, som for<br />

første gang nævnte for mig, at stråler<br />

kunne give skader på længere<br />

sigt.<br />

På det tidspunkt havde jeg problemer<br />

<strong>med</strong> hukommelsen og <strong>med</strong> at<br />

koncentrere mig. Jeg er da træt af, at<br />

der skal gå fem år før man, ved en<br />

tilfældighed, får besked om at stråle-<br />

Tema: Senvirkninger<br />

behandling kan give skader, og jeg<br />

synes det er en stor fejl, at sygehussystemet<br />

slipper os på den facon.<br />

Som 18-årig har du jo ikke selv nogen<br />

anelse om, hvad <strong>kræft</strong> egentlig<br />

er, eller hvad behandlingen kan have<br />

af konsekvenser.<br />

En neurologisk undersøgelse har<br />

siden slået fast, at Rikkes indlæringsevner<br />

stadig er intakte, men hun har<br />

visse problemer <strong>med</strong> hukommelsen,<br />

<strong>med</strong> øget træthed og <strong>med</strong> voldsomme<br />

følelsesmæssige reaktioner.<br />

Rikke:<br />

- Jeg oplever alting meget voldsommere,<br />

jeg bliver nemmere ked<br />

af det og svinger i det hele taget<br />

langt mere end jeg gjorde før i tiden.<br />

En mistanke om endnu et tilbagefald<br />

sidste år gjorde også, at jeg<br />

igen mistede troen på livet og på at<br />

jeg nogensinde ville blive rask og få<br />

et normalt liv.<br />

Derfor har jeg holdt orlov fra mit<br />

studium og været på højskole og jeg<br />

bruger stadig tid på at bearbejde mit<br />

sygdomsforløb hos en psykolog.<br />

Havde jeg vidst i dag hvad stråler<br />

kan give af skader, ville jeg hellere<br />

have undværet den behandling.<br />

- Men det største problem er nok<br />

at man bliver behandlet så upersonligt<br />

i sygehus-<br />

“Vent nu og se...!<br />

er et hyppigt svar til <strong>unge</strong><br />

<strong>med</strong> senskader.”<br />

Rikke Bukballe, 25 år<br />

systemet og at<br />

der bliver<br />

spildt så meget<br />

tid <strong>med</strong> det,<br />

man ikke gør.<br />

Jeg skal f.eks.<br />

selv presse på<br />

for at komme til kontrol, og jeg skal<br />

selv bede om at få resultaterne forklaret<br />

af en læge, det sker ikke af sig<br />

selv.<br />

Systemet kender alt til de fysiske<br />

skader, men de psykiske - og alt<br />

hvad det indebærer - aner de tilsyneladende<br />

ikke noget om. “Vent nu<br />

og se...” er et hyppigt svar til <strong>unge</strong><br />

<strong>med</strong> senskader, og det synes jeg er<br />

under al kritik.<br />

Man får jo ikke rettet op på skaderne<br />

i tide, og det betyder, at vi går<br />

glip af de muligheder, der rent faktisk<br />

er for at hjælpe os, hvis bare<br />

man begynder på det tids nok.<br />

Forældreforeningen<br />

udvider de<br />

faste<br />

telefontider<br />

Forældreforeningens sekretariat<br />

får flere og flere henvendelser<br />

fra <strong>med</strong>lemmer og andre, der<br />

ønsker kontakt <strong>med</strong> foreningen.<br />

Det betyder desværre, at mange<br />

har svært ved at komme igennem,<br />

og derfor udvider vi nu de<br />

faste telefontider.<br />

Sekretariatet får en del opkald<br />

uden for telefontiderne. Det skyldes<br />

ofte den fejlagtige opfattelse,<br />

at sekretariatet på disse tidspunkter<br />

har bedre tid til at besvare<br />

opringningerne. Men det<br />

er ikke tilfældet.<br />

Med de nye, udvidede telefontider<br />

er vi overbeviste om, at<br />

alle nu kan komme bedre igennem<br />

til Forældreforeningen, og<br />

at sekretariatets telefonservice<br />

der<strong>med</strong> f<strong>unge</strong>rer mere tilfredsstillende.<br />

Samtidig anmoder vi<br />

til gengæld om, at telefontiderne<br />

bliver overholdt.<br />

Lokalafdeling Sjælland kan<br />

desuden i tidsrummet kl. 13.00<br />

- 15.00 på mandage træffes på<br />

tlf. nr. 3525 7700.<br />

Det kan ikke forventes, at telefonopkald<br />

vil blive besvaret<br />

udenfor de faste telefontider.<br />

Telefaxen og e-mailen har naturligvis<br />

stadig “døgnåbent”.<br />

Kurt Hansen, formand<br />

Sekretariatets<br />

nye telefontider er:<br />

Mandag-Torsdag:<br />

Kl. 09.00 - 16.00<br />

Fredag:<br />

Kl. 09.00 - 12.00<br />

Tlf. 8694 6930<br />

23


24<br />

Tema: Senvirkninger<br />

Forældre-erfaring:<br />

Fortæl os så<br />

meget som muligt<br />

Jo mere information man kan give forældrene på forhånd jo bedre, siger Mia Jensen,<br />

mor til Kathrine, der må leve sit voksenliv <strong>med</strong> alvorlige senskader efter at være blevet<br />

strålebehandlet på grund af en hjernesvulst for 20 år siden.<br />

Mor til en af de “første hel-<br />

bredte”, nu voksne <strong>børn</strong> i<br />

Norge råder lægerne til at<br />

give forældrene mest mulig<br />

information om hvilke sen-<br />

skader, der kan dukke op<br />

efter strålebehandling, også<br />

selv om de ikke rammer<br />

alle på samme måde.<br />

Af Inger Anneberg<br />

- Det er ikke nogen hjælp at få en<br />

“rosenrød” version om, hvor godt<br />

det sandsynligvis går <strong>med</strong> ens barn<br />

i fremtiden. Det er langt bedre at<br />

lægerne er realistiske, selv om de<br />

naturligvis må tage en række forbehold.<br />

Når det gælder <strong>børn</strong>, som skal<br />

behandles for hjernesvulster, kan<br />

man som forældre ikke forberedes<br />

grundigt nok om risikoen for senskader.<br />

Det mener den norske forælder,<br />

Mia Jensen, hvis datter, Kathrine, er<br />

en af de første i Norge, som har<br />

overlevet indgreb overfor en livstruende<br />

hjernesvulst, nemlig da hun<br />

var tre et halvt år gammel i 1981.


I dag må Kathrine, der nu er 22<br />

år, leve videre <strong>med</strong> en række senskader,<br />

blandt andet stærkt reduceret<br />

vækst, skader som ingen forberedte<br />

familien på i begyndelsen af<br />

80’erne.<br />

- Kathrine er en af de første “overlevende”,<br />

fortæller Mia Jensen.<br />

- I en alder af knap fire blev hun<br />

opereret for en svulst og desuden<br />

behandlet <strong>med</strong> stråler og kemo. Dengang<br />

var strålebehandling på hjernen<br />

stadig på forsøgsbasis og doserne<br />

var langt højere, end dem man<br />

giver i dag. Professoren på neurokirurgisk<br />

afdeling fortalte os, at “alt bliver<br />

som før”, og som forældre stoler<br />

du jo fuldstændig på sådan et udsagn,<br />

siger Mia Jensen.<br />

- Men egentligt giver den slags<br />

optimisme bare en falsk tryghed og<br />

gør det langt sværere senere hen at<br />

forstå, når det alligevel ikke går så<br />

let, og barnet viser sig at have skader.<br />

Derfor mener jeg, at systemet<br />

må lære at tale realistisk <strong>med</strong> forældrene<br />

og fortælle dem alt om, hvad<br />

der evt. kan opstå af senfølger på<br />

grund af strålebehandling.<br />

Hvis og når der så dukker senskader<br />

op, har forældrene de informationer<br />

liggende i baghovedet og har<br />

ubevidst forberedt sig på, hvad der<br />

måske kan komme. Man har gjort et<br />

stykke forberedende arbejde inden i<br />

dig selv, og der<strong>med</strong> bliver man bedre<br />

i stand til at håndtere senfølgerne,<br />

hvis de kommer. Det værste er at<br />

undervurdere forældrene og give<br />

dem for lidt information som en<br />

slags beskyttelse.<br />

Undgå pres<br />

Selv om Kathrine fik væksthormoner<br />

fra hun var seks år gammel, lykkedes<br />

det ikke at rette op på væksten,<br />

og hun er endt <strong>med</strong> en sluthøjde på<br />

130 cm.<br />

Kathrine har gennemført sin skolegang,<br />

dels i en almindelig skole,<br />

dels i en specialskole, men hun har<br />

måttet bruge langt mere tid på skolen<br />

end hendes jævnaldrende kammerater,<br />

fordi hendes evne til indlæring<br />

har taget skade af de store<br />

stråledoser. Alligevel har hun evnet<br />

at klare sig godt igennem skolen,<br />

dog uden afsluttende eksamen.<br />

Tema: Senvirkninger<br />

Mia Jensen:<br />

- For os er det vigtigste, at hun har<br />

det godt <strong>med</strong> sig selv. Det vigtigste<br />

er ikke at komme ud og klare kravene<br />

på et normalt arbejdsmarked, det<br />

har både vi og hun for længst erkendt,<br />

at hun ikke magter. Jeg tror<br />

ikke der kommer ret meget ud af at<br />

presse <strong>børn</strong> <strong>med</strong> senskader til, at de<br />

skal klare det samme som alle andre.<br />

Selv for friske <strong>unge</strong> er kravene<br />

utroligt høje, og man er nødt til at<br />

se på den totale livskvalitet. Kathrines<br />

største problem i dag er at etablere<br />

venskaber <strong>med</strong> andre jævnaldrende,<br />

fordi hun af natur er utroligt<br />

forsigtig og tilbageholdende. Hun er<br />

samtidig stærk,<br />

og ønsker ikke<br />

at problematisere<br />

sin situation,<br />

fordi hun på<br />

mange måder<br />

føler, hun har et<br />

godt liv.<br />

Kathrine får pension, men arbejder<br />

alligevel to dage om ugen som<br />

kontorassistent på en skole, noget<br />

hun trives vældig godt <strong>med</strong>.<br />

Komité for senskader<br />

I 1983 var Kathrines mor <strong>med</strong> til at<br />

oprette den norske forældreforening<br />

“Støtteforeningen for Kreftsyke<br />

Barn”, og i 1992 var hun <strong>med</strong> til at<br />

etablere en særlig komite for senskader.<br />

Komiteen, som består af både<br />

forældre og fagfolk, står bag en<br />

række forskellige initiativer, der skal<br />

hjælpe de <strong>unge</strong>. Blandt andet udarbejdelse<br />

af en senskade-brochure,<br />

som informerer grundigt om de skader,<br />

der kan opstå. Man har oprettet<br />

rehabiliterings-kurser hver andet<br />

år for <strong>unge</strong> <strong>med</strong> senskader og deres<br />

familier, noget som følges op af et<br />

seminar for lærere samt de pædagoger/psykologer,<br />

der har <strong>med</strong> de <strong>unge</strong><br />

at gøre i skolesystemet.<br />

Målet <strong>med</strong> pædagogseminarerne<br />

er at øge forståelsen for, hvad det er<br />

de <strong>unge</strong> må slås <strong>med</strong> i skolen og give<br />

hjælp til de lærere, som skal udarbejde<br />

individuelle planer for de<br />

<strong>unge</strong>s undervisning. Rehabiliteringskurserne<br />

er først og fremmest ment<br />

som en mulighed for at træffe ligesindede,<br />

dele erfaringer, få øget livs-<br />

mod og måske lidt bedre livskvalitet.<br />

Kurserne har også en forsvarlig<br />

faglig ramme, hvor de <strong>unge</strong> og familierne<br />

kan få vejledning af læger,<br />

psykolog og specialpædagog.<br />

<strong>Børn</strong>ene bør følges<br />

Der er stadig et stykke arbejde at<br />

gøre for <strong>børn</strong> og <strong>unge</strong> <strong>med</strong> senskader<br />

i Norge, påpeger Mia Jensen og<br />

hun støttes af formanden for Støtteforeningen<br />

for Kreftsyke Barn i Norge,<br />

Lasse Stray:<br />

Først og fremmest skal forældrene<br />

have bedre information om mulige<br />

senskader. Der skal mere realisme<br />

ind i det, lægerne fortæller.<br />

Desuden ar-<br />

“Forældre kan ikke forberedes<br />

grundigt nok om<br />

risikoen for senskader.”<br />

Mia Jensen<br />

bejder de norske<br />

forældre på<br />

at få forbedret<br />

kontrollen <strong>med</strong><br />

<strong>børn</strong>ene i de år,<br />

der kommer efterbehandlin-<br />

gen. Der skal være sikkerhed for, at<br />

<strong>børn</strong>ene bliver fulgt resten af livet,<br />

hvis de selv ønsker det.<br />

Mia Jensen:<br />

- Jeg tror mange forældre længes<br />

efter at slippe fri for systemet og kontrollen,<br />

og derfor kan det i første<br />

omgang synes som en lettelse at<br />

overgå til et lokalt sygehus eller<br />

egen læge. Men vores erfaringer er,<br />

at det ofte ikke er godt nok på lang<br />

sigt. Mistanke og spørgsmål om mulige<br />

senskader dukker stadig op.<br />

Egen læge og lokalsygehuset har<br />

ingen mulighed for at se sammenhængen<br />

mellem fortid og nutid.<br />

I dag må vi kæmpe for at få Rikshospitalet<br />

i Oslo til bl.a. at undersøge<br />

om en ekstrem træthed hos<br />

Kathrine skyldes hormonel ubalance,<br />

noget som igen kan relateres til<br />

strålebehandlingen.<br />

- Det er vanskeligt at forstå at et<br />

sted som Rikshospitalet, som jo satte<br />

behandlingen i gang for snart 20 år<br />

siden, ikke er mere interesserede i at<br />

se, hvilke konsekvenser behandlingen<br />

har fået! Efter min mening burde<br />

ansvaret for jævnlig opfølgning<br />

af <strong>børn</strong> <strong>med</strong> hjernesvulster ligge på<br />

det sygehus, der har behandlet barnet<br />

- altid! Sådan er det desværre<br />

bare ikke i Norge nu.<br />

25


Overlæge, dr. <strong>med</strong>. Catherine Rechnitzer,<br />

Rigshospitalet.<br />

Senfølgeklinikken på Rigshospitalet<br />

arbejder for øjeblikket på, at <strong>børn</strong>,<br />

der har været i behandling for <strong>kræft</strong>,<br />

får en personlig “bog” <strong>med</strong> sig ud i<br />

livet, når behandlingen er slut, en<br />

bog, der bl.a. beskriver, hvad det er<br />

barnet har gennemgået og hvad der<br />

kan opstå af senfølger efter behandlingen,<br />

så barnet og forældrene ved,<br />

hvad de skal være opmærksomme<br />

på - også mange år senere.<br />

- Vores ønske er at hvert barn, der<br />

har været i behandling for <strong>kræft</strong>, får<br />

en form for “protokol” <strong>med</strong> sig efter<br />

endt behandling, siger overlæge dr.<br />

<strong>med</strong>. Catherine Rechnitzer, som er<br />

ansvarlig for Senfølgeklinikken.<br />

Systemet <strong>med</strong> den form for personlig<br />

“helbredsbog” bliver brugt<br />

flere steder i udlandet og det materiale<br />

studeres nu, for at finde en mo-<br />

26<br />

“En stor opgave, der stadig<br />

er under udvikling”, lyder<br />

meldingen fra to overlæger,<br />

der er ansvarlige for at koor-<br />

dinere kontrollen <strong>med</strong> de<br />

<strong>børn</strong>, der i dag overlever<br />

deres <strong>kræft</strong>sygdomme.<br />

Tema: Senvirkninger<br />

Senfølgeklinikken:<br />

Vi skal holde<br />

<strong>børn</strong>ene i snor<br />

- resten af livet<br />

del der er egnet til de danske <strong>børn</strong>.<br />

Den danske “efterbehandling-bog”<br />

vil blive udarbejdet og godkendt af<br />

alle de fire <strong>børn</strong>e<strong>kræft</strong>afdelinger, således<br />

at den kan anvendes over hele<br />

landet.<br />

Senfølgeklinikken på Rigshospitalet<br />

blev etableret som forsøg i 1996<br />

og fik egen overlæge i 1998. Den<br />

holder åbent to gange om ugen,<br />

hvor den følger de <strong>børn</strong>, der er nået<br />

to år hen efter afsluttet behandling,<br />

og derfor ikke har ret stor risiko for<br />

tilbagefald. Catherine Rechnitzer<br />

påpeger, at systematikken <strong>med</strong> at<br />

følge alle <strong>børn</strong>, der har haft <strong>kræft</strong>, er<br />

ny - og stadig under udvikling:<br />

“Der er ingen tvivl<br />

om, at der findes en<br />

gruppe i dag, som<br />

lever i en slags<br />

ingenmandsland.”<br />

Catherine Rechnitzer<br />

- Vores opgave er at følge alle<br />

<strong>børn</strong>, der har haft <strong>kræft</strong> - resten af livet.<br />

Indtil de er 18 år ser vi dem<br />

mindst én gang om året. Derefter<br />

går vi over til at indkalde dem hvert<br />

5. år. Men opstår der problemer ind<br />

imellem kan de altid henvende sig,<br />

vi har altid en åben dør og tanken<br />

er, at de til hver en tid kan bruge<br />

Senfølgeklinikken som en slags<br />

“spørgecentral”. Idéen er, at vi har<br />

en lang snor i dem - og kan spille<br />

en koordinerende rolle overfor f.eks.<br />

egen læge, andre sygehuse, socialforvaltninger<br />

m.fl. Vi besvarer spørgsmål<br />

fra sessionsmyndighederne, forsikringsselskaber<br />

m.fl. vel at mærke<br />

kun på familiens egen skriftlige anmodning.<br />

Såfremt familien beder os<br />

om det, kan vi informere skolen om<br />

risikoen for senfølger og evt. særlige<br />

forhold ved uddannelses- eller erhvervsvalg.<br />

Skejby-ambulatoriet<br />

På Skejby Sygehus følges de <strong>børn</strong>,<br />

der har været indlagt og er behandlet<br />

for en <strong>kræft</strong>sygdom i Vestdanmark.<br />

Ambulatoriet i Skejby kaldes<br />

ikke en senfølgeklinik, men har i<br />

princippet samme opgave som klinikken<br />

på Rigshospitalet. Overlæge<br />

Niels Clausen forklarer, hvordan<br />

modellen i Århus ser ud:<br />

- Vi tilbyder at se <strong>børn</strong>ene/de <strong>unge</strong><br />

til de er ca. 25 år. Mange ønsker<br />

at afslutte kontrollerne tidligere, typisk<br />

når de har afsluttet en uddannelse<br />

og flytter. Intervallerne mellem<br />

kontrollerne kan være to eller tre år,<br />

når de <strong>unge</strong> er udvoksede og der er<br />

gået mere end 10 år efter sygdommen.<br />

Så længe vi følger de <strong>unge</strong>,<br />

kan de kontakte os, hvis de har


spørgsmål som relaterer til den tidligere<br />

sygdom.<br />

Skejby har desuden også en koordinerende<br />

funktion i forhold til at give<br />

information videre til lokale sygehuse<br />

eller f.eks. til skole og kommune,<br />

hvis familien/den <strong>unge</strong> selv<br />

ønsker det.<br />

Ny viden om senfølger<br />

De senfølger, man ved mest om er<br />

dem, som er opstået efter strålebehandling,<br />

som er den behandlingsform<br />

man<br />

har anvendt<br />

“Vores opgave er<br />

at følge alle <strong>børn</strong>,<br />

der har haft <strong>kræft</strong><br />

- resten af livet.”<br />

Catherine Rechnitzer<br />

længst. Behandlingen<br />

af <strong>kræft</strong>sygdomme<br />

hos<br />

<strong>børn</strong> har<br />

ændret sig<br />

meget de<br />

sidste 20 år.<br />

Strålebehandling anvendes mindre<br />

til fordel for nye former for kemoterapi.<br />

- Man ved ikke nok endnu om<br />

senfølger efter kemoterapi. Den eneste<br />

mulighed man har for at få en<br />

større viden om disse senfølger, er at<br />

undersøge <strong>børn</strong> og <strong>unge</strong> voksne der<br />

er blevet behandlet for en <strong>kræft</strong>sygdom,<br />

siger Catherine Rechnitzer.<br />

Senfølgeklinikken og læge Elisabeth<br />

Larsen fra Fertilitetsklinikken<br />

har for øjeblikket gang i et større<br />

projekt, hvor østdanske kvinder over<br />

18 år, der har haft <strong>kræft</strong> som <strong>børn</strong>,<br />

indkaldes til undersøgelse for at se<br />

på deres hormonproduktion og deres<br />

muligheder for at blive gravide.<br />

- Via Senfølgeklinikken undgår vi,<br />

at der fremover opstår en “glemt<br />

gruppe” af voksne, der har været i<br />

behandling for <strong>kræft</strong>, da de var<br />

<strong>børn</strong>, sådan som det er sket <strong>med</strong> de<br />

<strong>børn</strong>, der er blevet behandlet for 15-<br />

20 år siden. De, der f.eks. fik strålebehandling<br />

for mange år siden på<br />

grund af hjernetumorer, blev dengang<br />

behandlet på forskellige neurokirurgiske-<br />

og stråleafdelinger, og ingen<br />

har holdt snor i dem efterfølgende.<br />

Det nye nu er, at så godt<br />

som alle <strong>børn</strong> <strong>med</strong> <strong>kræft</strong>, uanset formen,<br />

behandles på <strong>børn</strong>e<strong>kræft</strong>afdelingerne<br />

og bliver fulgt bagefter på<br />

Senfølgeklinikken, siger Catherine<br />

Tema: Senvirkninger<br />

Overlæge Niels Clausen,<br />

Skejby Sygehus.<br />

Rechnitzer og hun fortsætter:<br />

- Derimod er situationen en anden<br />

for de <strong>unge</strong> fra 16 år og opefter,<br />

som behandles rundt om på voksen<strong>kræft</strong>afdelingerne.<br />

De bliver ikke<br />

fulgt systematisk efter endt behandling,<br />

selv om de har den samme risiko<br />

for senfølger.<br />

Indkalder de gamle<br />

Senfølgeklinikken på Rigshospitalet<br />

har gang i en anden stor opgave,<br />

som man håber at få flere ressourcer<br />

til fremover, nemlig at indkalde de<br />

“gamle” <strong>børn</strong> til forskellige efterundersøgelser.<br />

- Vi vil meget gerne fremover se<br />

“Systemet <strong>med</strong><br />

hensyn til opfølgning<br />

er ikke optimalt.”<br />

Niels Clausen<br />

nogle flere af dem, som ingen har<br />

været i kontakt <strong>med</strong> de sidste 10-15<br />

år, siger Catherine Rechnitzer. Vi<br />

formoder mange af dem ikke har<br />

senfølger, ligesom mange af de<br />

<strong>børn</strong>, der kommer i Senfølgeklinikken<br />

heller ikke har det. Men det<br />

bedste vil være, hvis de får en mulighed<br />

for at blive fulgt, også som<br />

voksne.<br />

- Der er ingen tvivl, om at der fin-<br />

des en gruppe i dag, som lever i en<br />

slags ingenmandsland, hvor de ikke<br />

har haft kontakt <strong>med</strong> systemet i årevis,<br />

selv om de måske lever <strong>med</strong> alvorlige<br />

senfølger, siger Catherine<br />

Rechnitzer.<br />

- De er ensomme og familieafhængige<br />

og har i høj grad brug for<br />

støtte, og det sørgelige er egentlig,<br />

at mange sagtens kunne være hjulpet<br />

meget bedre, hvis det var sket i<br />

tide.<br />

Ikke optimalt<br />

En af ønskerne fra Forældreforeningen<br />

<strong>børn</strong> & <strong>unge</strong> <strong>med</strong> <strong>kræft</strong> er at<br />

<strong>børn</strong>, der har fået strålebehandling<br />

på hjernen, fremover automatisk får<br />

tilbud om neuropsyklogoiske undersøgelser<br />

både før og efter behandlingen,<br />

så man f.eks. kan få undersøgt,<br />

om barnets indlæringsevne er<br />

skadet.<br />

På Rigshospitalet er der i dag ingen<br />

fast rutine vedr. hvem der får tilbud<br />

om den slags undersøgelser eller<br />

hvor ofte. På Skejby bliver alle<br />

“Man ved ikke nok<br />

endnu om senfølger<br />

efter kemoterapi.”<br />

Catherine Rechnitzer<br />

<strong>børn</strong> <strong>med</strong> <strong>med</strong>ulloblastom eller<br />

PNET-tumorer undersøgt af en neuropsykolog<br />

efter endt behandling<br />

samt et år senere, og derefter er det<br />

individuelt.<br />

Overlæge Niels Clausen siger om<br />

opfølgningen af <strong>børn</strong>ene, som den<br />

er bygget op i dag på Skejby Sygehus:<br />

- Systemet m.h.t. opfølgning er ikke<br />

optimalt, fordi de læger, som tidligere<br />

har behandlet <strong>børn</strong>ene, er dem,<br />

som ved mest om langtidsbivirkningerne,<br />

men de har ikke kapacitet til<br />

at følge alle. Hvis senfølgeklinikken<br />

ligger i tilknytning til et andet speciale<br />

end det onkologiske, vil lægerne<br />

fokusere på deres speciale, f.eks.<br />

fertilitet og måske overse f.eks. bevægesystemet<br />

eller problemer <strong>med</strong><br />

blodtryk, lever eller nyrer. Så der<br />

ligger en meget stor koordineringsopgave<br />

i arbejdet <strong>med</strong> senfølger.<br />

27


Familieweekend i<br />

Weekenden startede allerede fredag<br />

eftermiddag/aften, hvor deltagerne<br />

ankom og blev indlogeret i feriehytterne,<br />

der skulle være deres hjem de<br />

næste par dage. Programmet blev<br />

udleveret og studeret flittigt.<br />

Lørdag var der fælles morgenmad,<br />

og da alle havde fået depoterne<br />

godt fyldt op, udfordrede <strong>børn</strong>ene<br />

og de <strong>unge</strong> de voksne til fodboldkamp.<br />

Resultatet ligger uden for referat,<br />

men <strong>børn</strong>ene vandt, ikke mindst fordi<br />

de udviste væsentlig mere entusiasme<br />

og havde mere luft end “de<br />

gamle”. De havde til gengæld vinden<br />

i ryggen, men lige meget hjalp<br />

det åbenbart.<br />

Aktiv eftermiddag<br />

Da morgenmåltidets depoter var ved<br />

28<br />

For lokalafdelingerne er den<br />

årlige familieweekend et af<br />

årets absolutte højdepunkter.<br />

Det var det også, da afd. Nord-<br />

jylland kaldte til samling i<br />

Sæby Søbad FerieCenter, hvor<br />

150 <strong>børn</strong> og voksne fik nogle<br />

gode dage sammen.<br />

Sæby<br />

Næsten pletskud fra 125 meters<br />

afstand - det er en flot<br />

præstation. Lørdag eftermiddag<br />

kunne <strong>børn</strong>ene vælge<br />

mellem masser af aktiviteter,<br />

nogle <strong>med</strong> stor bue, andre<br />

<strong>med</strong> små snobrød.<br />

at være udtømte var der frokost<br />

<strong>med</strong> tilhørende lystig snak, og nu<br />

var man klar til eftermiddagens aktiviteter.<br />

De var for <strong>børn</strong>enes vedkommende<br />

delt op i aldersgrupper,<br />

og alle blev hjulpet godt igennem af<br />

vore frivillige hjælpere. Der blev<br />

malet T-shirts, bagt snobrød, skudt<br />

<strong>med</strong> bue og pil, roet i kajak, skudt<br />

<strong>med</strong> riffel og meget andet.<br />

Noget at tage <strong>med</strong> hjem<br />

Mens <strong>børn</strong>ene var beskæftiget <strong>med</strong><br />

de mange aktiviteter, overværede de<br />

voksne et foredrag <strong>med</strong> Ole Raakjær,<br />

der er sognepræst i Sulsted,<br />

præst ved Kamillianergaardens<br />

Hospice i Aalborg og Det Palliative<br />

Team.<br />

Foredragets tema var hentet fra<br />

Th. Kingos salme fra 1681 "Sorrig og<br />

Se, så gør vi sådan, så maler vi<br />

lidt blåt her og så maler du lidt<br />

rødt der, og så kommer der en<br />

flot T-shirt ud af det. Og den<br />

har du lavet helt selv. Flot!<br />

glæde de vandre til hobe", og i overskriftsform<br />

talte Ole Raakjær om -<br />

søskendeproblematik - konflikter i<br />

ægteskabet på grund af et sygt barn<br />

- familie og venners reaktion - de<br />

reaktioner, der kan komme, hvis ens<br />

barn dør.<br />

Foredragsholderen indledte <strong>med</strong><br />

at slå fast, at vi havde givet ham stof<br />

nok til en hel weekends foredrag.<br />

Det tillod tiden dog ikke, men Ole<br />

Raakjær kom godt rundt om alle<br />

punkter, og der blev også tid til en<br />

mindre debat omkring emnerne.<br />

Foredraget gav god respons fra<br />

forældrene, og der var i sandhed<br />

noget at tage <strong>med</strong> hjem.<br />

Underholdende lørdag aften<br />

Opløftede på hver sin vis samledes<br />

<strong>børn</strong> og voksne lørdag aften til fæl-


<strong>Børn</strong>ene og de <strong>unge</strong> er i færd <strong>med</strong><br />

at score til 32 - 0 over de voksne i<br />

Sæby Søbad FerieCenters Superliga.<br />

Det bekymrede ikke de voksne<br />

i nævneværdig grad, men <strong>unge</strong>rne<br />

var ellevilde.<br />

les spisning, og da den værste sult<br />

var stillet, fik vi endnu flere kalorier<br />

fra "Det Flyvende Kuffertcirkus",<br />

som gav et forrygende godt show<br />

<strong>med</strong> underholdning i topklasse. Der<br />

var klovnerier på ethjulet cykel, minicykel,<br />

jonglering, lassokast, opvisning<br />

i piskefærdigheder, ild, røg og<br />

damp. Alle morede sig kongeligt.<br />

Aftenens musik blev leveret af<br />

"After Eight", som ikke lignede kvadratiske<br />

pebermyntechokolader.<br />

Oven i det hele sang nogle af <strong>børn</strong>ene<br />

et par sange, som de havde<br />

øvet sig på i løbet af dagen.<br />

Tak for denne gang!<br />

Efter søndagens morgenmåltid var<br />

det tid til at tage afsked <strong>med</strong> hinanden<br />

efter en hyggelig og udbytterig<br />

weekend. Den var helt i Forældre-<br />

“Sorrig og glæde de vandre til hobe. Lykke, ulykke de gange på rad. Medgang og<br />

modgang hinanden tilråbe. Solskin og skyer de følges ad”. Sådan lyder de første<br />

fire linier af Th. Kingos salme, og de passer ret præcist på mange <strong>børn</strong>e<strong>kræft</strong>ramte<br />

familiers situation. Sognepræst Ole Raakjær holdt et udbytterigt foredrag<br />

om nogle emner og spørgsmål, der er centrale for den <strong>børn</strong>e<strong>kræft</strong>ramte familie.<br />

foreningens ånd præget af det sociale<br />

samvær, der er så vigtigt for både<br />

nye og gamle <strong>med</strong>lemmer.<br />

Tak til alle der <strong>med</strong>virkede til, at<br />

samtlige 150 deltagere fik en god og<br />

uforglemmelig weekend i Sæby<br />

Søbad FerieCenter.<br />

Med venlig hilsen,<br />

Lokalafdeling Nordjylland<br />

Lørdag aftens underholdning<br />

bød på et forrygende<br />

show af “Det Flyvende Kuffertcirkus”<br />

<strong>med</strong> opvisning i<br />

bl.a. ild, røg og damp.<br />

29


Succes <strong>med</strong><br />

Kræftskole<br />

30<br />

Forældre vil gerne vide så meget som muligt. Det har <strong>børn</strong>e<strong>kræft</strong>af-<br />

delingen i Odense taget konsekvensen af. Nu får nye forældre tilbud<br />

om at komme på eftermiddagskurser i en række emner <strong>med</strong> relation<br />

til <strong>børn</strong>enes <strong>kræft</strong>sygdomme, og tilbudet blev modtaget <strong>med</strong> glæde.<br />

Fakta om Kræftskolen:<br />

Kræftskolen på <strong>børn</strong>e<strong>kræft</strong>afdelingen i Odense tilbyder<br />

et program <strong>med</strong> undervisning over seks onsdage,<br />

hvor forældrene undervises fra kl. 12.30 til kl. 16.30,<br />

både i form af oplæg fra fagpersoner og ved gruppearbejde.<br />

Det første forsøg foregik i maj/juni i år, hvor<br />

<strong>børn</strong>e<strong>kræft</strong>afdelingen i Odense inviterede otte forældrepar<br />

til at deltage. Tilslutningen var stor og skolen<br />

kunne således lægge ud <strong>med</strong> et hold på 16 forældre.<br />

Kræftskole nr. to fandt sted i september/oktober dette<br />

efterår, og afdelingen satser på at gentage undervisningsprogrammet<br />

tre gange om året. Kræftens Bekæmpelse<br />

har støttet initiativet gennem konsulenthjælp<br />

under de to første undervisningsforløb, men på<br />

længere sigt skal afdelingen fortsætte på egen hånd.<br />

De forældre, der inviteres til at melde sig, er alle<br />

forholdsvis nye på afdelingen, det vil sige deres barn<br />

har været indlagt i to til seks måneder. I udvælgelsen<br />

lægger afdelingen vægt på, at begge forældre deltager<br />

og forældrene forpligter sig til at deltage alle seks<br />

gange. Afdelingen tilbyder <strong>børn</strong>epasning i et vist omfang<br />

og den forælder, der ikke har orlov, kan søge<br />

tjenestefri <strong>med</strong> løn til at deltage i Kræftskolen. Alle<br />

berørte kommuner har accepteret den model, understreger<br />

<strong>børn</strong>e<strong>kræft</strong>afdelingen, og en enkelt forælder<br />

har også fået bevilliget penge til pasning af barnet,<br />

mens hun deltog i undervisningen på sygehuset, ligesom<br />

hun fik dækket udgifterne til transport fra hjemmet<br />

til sygehuset, hvor undervisningen foregår.<br />

Programmet for Kræftskolen i september/oktober<br />

omfattede blandt andet: “Hvad er <strong>kræft</strong>”, ved overlæge<br />

Niels Carlsen, “Barnets udvikling og ressourcer”<br />

ved pædagog Lisbeth Christensen, “Hvordan<br />

påvirker det barnet af have en <strong>kræft</strong>sygdom” ved<br />

psykolog Sonja Børre, “Rettigheder og støttemuligheder”<br />

ved socialrådgiver Anne Bødker, “<strong>Børn</strong>, kost og<br />

<strong>kræft</strong>” ved økonoma Tine Josefsen.<br />

Hvad er <strong>kræft</strong>? Hvordan<br />

påvirker det familien at<br />

have et sygt barn? Hvad er<br />

knoglemarvens funktion<br />

og hvordan udvikler de<br />

<strong>med</strong>icinske bivirkninger<br />

sig på lang sigt? Det er<br />

blot et udpluk af de emner,<br />

som er på programmet<br />

på en nyetableret<br />

<strong>kræft</strong>skole for forældre til<br />

<strong>børn</strong> <strong>med</strong> <strong>kræft</strong>, oprettet<br />

af afdeling H2, <strong>børn</strong>e<strong>kræft</strong>afdelingen<br />

på Odense<br />

Universitetshospital.<br />

Afdelingssygeplejerske<br />

Sally Grant fortæller, at<br />

ideen <strong>med</strong> en <strong>kræft</strong>skole<br />

oprindeligt kommer fra<br />

Kræftens Bekæmpelse, der<br />

er startet <strong>med</strong> undervisningsprogrammer<br />

for patienter<br />

og pårørende:<br />

- Jeg hørte Anne Mose<br />

fra Kræftens Bekæmpelse<br />

i Odense fortælle om<br />

<strong>kræft</strong>skoler og undervisning<br />

af patienter og deres<br />

pårørende på et møde i<br />

den faglige sammenslutning<br />

af sygeplejersker, der<br />

arbejder <strong>med</strong> onkologiske<br />

patienter. Hun har bl.a. arbejdet<br />

<strong>med</strong> at lave undervisning<br />

for patienter <strong>med</strong><br />

specielle <strong>kræft</strong>sygdomme,<br />

en undervisning der bygger<br />

på tre elementer: Viden,<br />

støtte og handling.<br />

- Det slog mig, at den<br />

slags undervisning også er<br />

yderst relevant på en <strong>børn</strong>e<strong>kræft</strong>afdeling.<br />

Vi har<br />

blot et helt andet afsæt,<br />

idet vi jo ikke taler om<br />

“patienter” og “pårørende”,<br />

men om <strong>børn</strong> <strong>med</strong><br />

<strong>kræft</strong> og ikke mindst om<br />

deres forældre.<br />

Forældrene er, efter vores<br />

erfaring, en gruppe,<br />

som altid søger at tilegne<br />

sig så meget viden som<br />

muligt. De søger viden og<br />

forholder sig aktivt til behandlingen,<br />

mere end<br />

voksen-<strong>kræft</strong>patienter gør<br />

det, fordi det jo handler<br />

om deres kæreste eje, deres<br />

<strong>børn</strong>. Og når det kommer<br />

til stykket, så underviser<br />

vi alligevel hele tiden<br />

forældrene. Det slog mig<br />

også, at vi jo har alle eksperterne<br />

i huset, og Kræftskolen<br />

for forældre er altså<br />

et forsøg på at sætte den<br />

viden i system, som folk<br />

alligevel søger, mens de er<br />

her <strong>med</strong> deres <strong>børn</strong>.<br />

Mange Aha-oplevelser<br />

Sygeplejerske Ulla Monberg<br />

er ansvarlig for<br />

Kræftskolen. Hun fortæller,<br />

at undervisningen ofte<br />

betyder, at forældrene<br />

pludselig får sammenhæng<br />

og helhed i en masse<br />

informationer, som de<br />

måske nok har hørt før,<br />

men ikke altid har forstået:<br />

- Konkret viden om for<br />

eksempel knoglemarvens<br />

funktion og om hvordan<br />

<strong>kræft</strong> behandles - jamen<br />

det ved forældrene vel i<br />

forvejen, vil nogen måske<br />

sige. Men her får forældrene<br />

undervisning af en fagperson,<br />

der har mulighed<br />

for at gå mere i dybden og<br />

det har virkelig givet mange<br />

en Aha-oplevelse: Nå,<br />

det er sådan, det hænger<br />

sammen! Forældrene får<br />

jo på en måde utrolig


mange informationer fra<br />

første færd, men samtidig<br />

er de i chok og der er<br />

grænser for, hvad man<br />

kan rumme i begyndelsen.<br />

Derfor er Kræftskolen også<br />

en slags kvalitetssikring,<br />

fordi vi får gentaget nogle<br />

informationer, som forældrene<br />

måske har glemt.<br />

Både Ulla Monberg og<br />

Sally Grant mener, at<br />

Kræftskolen på lang sigt<br />

vil betyde bedre informerede<br />

forældre på afdelingen.<br />

De oplever en meget<br />

positiv stemning overfor<br />

ideen og også en ny og<br />

bedre dialog mellem forældre<br />

og personale:<br />

- Vi ser forældrene som<br />

vores vigtigste samarbejdspartnere,<br />

fordi de jo<br />

er eksperter i deres <strong>børn</strong>.<br />

Derfor er kommunikationen<br />

meget vigtigt - det er<br />

også et emne, vi har på<br />

programmet i Kræftskolen.<br />

- Vi opfatter det som en<br />

succes for skolen, at det i<br />

stort omfang er lykkedes<br />

at få begge forældre til at<br />

deltage, så de får en fælles<br />

viden. Fra forældrene<br />

har vi for eksempel fået<br />

forslag om, at vi sammen<br />

<strong>med</strong> dem, bør holde status<br />

over behandlingsforløbet<br />

i større omfang, end<br />

det sker i dag, og vi har<br />

fået ønsker om flere skriftlige<br />

referater.<br />

Så Kræftskolen er også<br />

et idéforum for os, hvor vi<br />

har bedre tid og mulighed<br />

for at samle op på den viden,<br />

forældrene har.<br />

Tid og koncentration<br />

- Det var en rigtig god oplevelse<br />

at være forældre<br />

på Kræftskolen. Vi havde<br />

pludselig tid og ro til at tale<br />

sammen forældrene<br />

imellem, og vi fik meget<br />

relevant viden.<br />

Det siger Birthe Mørkenborg<br />

Christensen fra<br />

Ringe. Hun er en af de forældre,<br />

der deltog i undervisningen<br />

i foråret. Hendes<br />

søn, Jens på 16 år, har<br />

i knap et år været i behandling<br />

for bindevævs-<br />

<strong>kræft</strong>, Ewings Sarcom.<br />

- Den forældregruppe,<br />

jeg gik til undervisning<br />

sammen <strong>med</strong>, var nogenlunde<br />

lige så langt henne i<br />

forløbet, som vi selv var<br />

på det tidspunkt, cirka et<br />

halvt år. Jeg kendte dem<br />

alle sammen, men den<br />

store fordel ved skolen<br />

var, at nu havde vi tid til<br />

at tale sammen. Vi blev<br />

ikke forstyrret af undersøgelser,<br />

<strong>børn</strong> der skulle<br />

hjælpes eller andet, sådan<br />

som det tit sker, når vi taler<br />

sammen på afdelingen.<br />

Derfor handlede Kræftskolen<br />

ikke bare om at få<br />

konkret viden om <strong>børn</strong>enes<br />

sygdom men også i<br />

høj grad om et meget nyttigt<br />

socialt samvær, hvor<br />

vi gav vores erfaringer videre<br />

til hinanden og til<br />

personalet.<br />

Vi havde f.eks. også et<br />

oplæg om, hvordan man<br />

får hjælp fra kommunen<br />

og det viste sig jo at være<br />

utroligt forskelligt, hvordan<br />

familierne får hjælp,<br />

Så er det ved at være nu,<br />

hvis du og din familie ønsker<br />

et luksusophold næste<br />

år i Forældreforeningens<br />

Feriebolig ved Tange<br />

Sø. Sekretariatet begynder<br />

snart at booke for 2001,<br />

og da tildelingen foregår<br />

efter “først-til-mølle-princippet”,<br />

kan det næsten<br />

ikke gå hurtigt nok.<br />

De hurtige og heldige<br />

kan til gengæld vente sig<br />

et dejligt ophold <strong>med</strong> alle<br />

de bekvemmeligheder og<br />

den komfort en familie kan<br />

ønske sig. Dejlige værel-<br />

selv indenfor samme kommune.<br />

For mig faldt der<br />

også nogle brikker på<br />

plads om de andre <strong>børn</strong>s<br />

<strong>kræft</strong>sygdomme, og det<br />

betyder, at jeg bedre kan<br />

forstå, hvad andre forældre<br />

taler om, og hvorfor<br />

<strong>børn</strong>ene ser ud på bestemte<br />

måder i nogle perioder.<br />

Birthe Mørkenborg anbefaler,<br />

at forældrene inviteres<br />

til at deltage i undervisningen<br />

så tidligt som<br />

muligt i forløbet, men tilbudet<br />

om Kræftskolen for<br />

forældre må heller ikke<br />

ligge alt for tidligt.<br />

- Det er selvfølgelig<br />

vigtigt, at tilbudet om<br />

Kræftskolen gives, når forældrene<br />

ikke står midt i<br />

en drøj fase <strong>med</strong> meget<br />

syge <strong>børn</strong>. Sådanne perioder<br />

har vi selv været igennem,<br />

og da kan man ikke<br />

koncentrere sig om at gå<br />

til undervisning.<br />

Med venlig hilsen,<br />

Inger Anneberg<br />

Bestil Ferieboligen nu!<br />

ser, stor opholdsstue og<br />

masser af plads rundt omkring<br />

huset samt et fredet<br />

område <strong>med</strong> sø og skov i<br />

få meters afstand.<br />

Ved tildelingen af ophold<br />

vil familier <strong>med</strong> et<br />

barn i behandling for<br />

<strong>kræft</strong> blive prioriteret før<br />

andre familier. Derfor er<br />

det vigtigt, at den skriftlige<br />

henvendelse til sekretariatet<br />

udover ønsket tidsrum<br />

også indeholder en status<br />

for det syge barn.<br />

Kurt Hansen<br />

31


Midtjyske<br />

familier til<br />

Eventyrlig<br />

weekend<br />

Det er vel første gang nogensinde,<br />

at De 7 Øer rummer basarer, Aladdins<br />

hule og paladser og bliver befolket<br />

af kaliffer, vesirer, kadier, sultaner,<br />

smukke prinsesser og prinser,<br />

frække gavtyve, tiggere, æselpassere,<br />

rebslagere, skoflikkere, skræddere,<br />

mundkokke, lastdragere, juvelog<br />

limonadehandlere, kameldrivere,<br />

mavedanserinder og hoffolk. Samt<br />

andet godtfolk og mauriske slaver i<br />

bundter.<br />

32<br />

Hvem kunne ikke tænke<br />

sig at have disse smukke<br />

kvinder i deres harem?<br />

Hvis man da er en mand...<br />

Lokalafdeling Midtjyllands årlige familie-weekend havde i år<br />

temaet “Eventyrenes Østerland”. På opfordring havde de fle-<br />

ste deltagere taget temaet op, og det var et festligt skue, da<br />

ca. 100 familier og 40 ungdomsdeltagere - eller ialt ca. 350<br />

deltagere samledes på feriecentret De 7 Øer ved Ebeltoft.<br />

Men det var altså tilfældet, da afdeling<br />

Midtjylland inviterede til familieweekend<br />

i september.<br />

De fleste familier ankom på deres<br />

flyvende tæpper om fredagen og fik<br />

udleveret et program, der gjorde<br />

weekenden til alt andet end en ørkenvandring.<br />

Alsidigt program for alle<br />

Forældreforeningens familieweekends<br />

har altid to formål, som er lige<br />

Mavedanserinde<br />

Nina<br />

Evert gav<br />

en forrygende<br />

opvisning<br />

i mavedans og<br />

viste, hvordan<br />

man får det til<br />

at se smukt og<br />

ubesværet<br />

ud.<br />

væsentlige. Det ene er den sociale<br />

dimension, og her viser al erfaring,<br />

at <strong>børn</strong>e<strong>kræft</strong>ramte familier og <strong>kræft</strong>ramte<br />

<strong>unge</strong> bliver bedre til at træffe<br />

kvalificerede valg og skabe en god<br />

tilværelse, når de mødes <strong>med</strong> andre<br />

familier og udveksler erfaringer om<br />

stort og småt.<br />

Det andet er at sammensætte et<br />

alsidigt program <strong>med</strong> oplæg, diskussioner<br />

og møder for de voksne og<br />

de <strong>unge</strong>, der gør dem bedre i stand<br />

til at træffe beslutninger og foretage<br />

bevidste valg og handlinger i en<br />

hverdag, der er meget forskellig fra<br />

"normale" familiers og <strong>unge</strong>s situation.<br />

Lørdagens righoldige program<br />

opfyldte til fulde begge formål!<br />

Ungdomstræf<br />

Tidligere CanTeen <strong>med</strong>lemmer,<br />

<strong>med</strong>lemmer fra Ungdomsgrupperne<br />

samt "Senvirkninger" fra hele landet


Beduinerne bad på badmintonbanen. De <strong>unge</strong> gik helt op i<br />

rollen som rettroende muslimer og rullede adskillige gange<br />

deres bedetæpper ud på gulvet og forsøgte uden kompas at<br />

finde retningen mod Mekka.<br />

Hvem er dog det?<br />

havde besluttet at afholde ungdomstræf<br />

i forbindelse <strong>med</strong> familieweekenden.<br />

Omtale af dette arrangement<br />

findes på side 52 i dette blad, så her<br />

skal det blot konstateres, at de <strong>unge</strong><br />

fik et konkret udbytte af ungdomstræffet.<br />

Bl.a. fik de <strong>unge</strong> oprettet en emnebank<br />

<strong>med</strong> nogle hovedtemaer,<br />

som blev diskuteret på mødet, og<br />

som danner basis for kommende<br />

møder, der vil blive afholdt regelmæssigt.<br />

Ungdomstræffet afsluttedes <strong>med</strong><br />

deltagelse i handelsaktiviteterne i<br />

basaren og lørdagens fest om aftenen.<br />

CanTeen’s program<br />

CanTeen havde deres eget program,<br />

hvor hovedpunktet var en diskussion<br />

over temaet "Hvordan lever man<br />

som teenager/ung et forandret liv<br />

<strong>med</strong> sine følgevirkninger efter endt<br />

behandling af sin <strong>kræft</strong>sygdom?".<br />

Diskussionen blev ledet af socialrådgiver<br />

Janni Poort fra Kræftens Bekæmpelse.<br />

CanTeens arrangement i Ebeltoft<br />

havde også deltagelse af mange interesserede<br />

<strong>unge</strong>, der har eller har<br />

haft en <strong>kræft</strong>sygdom, men som ikke<br />

hidtil har været <strong>med</strong>lem af gruppen.<br />

En del af disse vil helt sikkert snart<br />

være at finde som nye <strong>med</strong>lemmer<br />

af CanTeen.<br />

På mødet deltog også flere søskende<br />

til nuværende eller tidligere<br />

<strong>kræft</strong>ramte <strong>unge</strong>, og CanTeen vil<br />

fremover arrangere møder og aktiviteter<br />

specielt for søskende, som er<br />

en ofte overset gruppe, der kan få<br />

store problemer, når en bror eller<br />

søster bliver ramt af en <strong>kræft</strong>sygdom.<br />

Godt nok ved man, at<br />

geder er gode til<br />

bjergbestigning. Men<br />

tagbestigning?<br />

Beduin-geden her<br />

trodser både tømmer,<br />

hældning og al naturfornuft<br />

og nærmer sig<br />

de lidt bekymrede<br />

skorstensfejerelever.<br />

Fædre og fælelser,<br />

mødre og følelser<br />

Denne overskrift var hovedtema for<br />

lørdagens forældreprogram, der forsøgte<br />

at give svar på spørgsmålene:<br />

"Hvorfor er det så svært for fædre og<br />

mødre at snakke sammen i de vanskelige<br />

situationer, der opstår <strong>med</strong><br />

et <strong>kræft</strong>sygt barn i familien?" og<br />

"Er mænds og kvinders følelser lige<br />

meget værd, selv om de måske ikke<br />

viser dem på samme måde?".<br />

Spørgsmålene blev behandlet fra<br />

forskellige vinkler, bl.a. <strong>med</strong> et utroligt<br />

spændende og humoristisk oplæg<br />

fra en mor og en far <strong>med</strong> henholdsvis<br />

en <strong>kræft</strong>ramt datter og søn.<br />

Herudover var der indlæg fra centerleder,<br />

cand. psych. Niels Peter<br />

Agger og cand. psych. Lotte Kappelskov<br />

fra Kræftens Bekæmpelse.<br />

Temaet var "Kønsroller i forbindelse<br />

<strong>med</strong> <strong>kræft</strong>syge <strong>børn</strong> i familien", og<br />

33


<strong>med</strong> udgangspunkt i deres observationer<br />

og oplevelser, fortalte de to<br />

fagpersoner om kvinders og mænds<br />

forskellige reaktionsmønstre, når et<br />

fælles barn bliver ramt af <strong>kræft</strong>.<br />

Under diskussioner og i gruppearbejdet<br />

var kvinder og mænd samlet<br />

i grupper hver for sig, og det viste<br />

sig at frembringe nye og interessante<br />

synspunkter.<br />

Efter de forskellige indlæg og diskussioner<br />

blev forløbet evalueret i<br />

plenum, og sammenfattende kan<br />

man konstatere, at mænd og kvinder<br />

stort set føler og tænker de samme<br />

ting, men ofte udtrykker dette<br />

meget forskelligt. Eller som en deltager<br />

udtrykte det: "Mænd føler <strong>med</strong><br />

hjernen, kvinder føler <strong>med</strong> hjertet".<br />

For forældre, der har mistet et<br />

barn ledede cand. psych. Helge<br />

Hallmann, Kræftens Bekæmpelse et<br />

møde <strong>med</strong> temaet: "Sorgen og de<br />

mange følelser".<br />

Med udgangspunkt i deltagernes<br />

personlige oplevelser diskuterede<br />

man centrale temaer, der fylder i<br />

sorgen, f.eks. tomheden, meningsløsheden,<br />

vreden, parforholdet, de<br />

andre <strong>børn</strong>s reaktioner osv. Også i<br />

denne diskussion blev der sat fokus<br />

på kønsforskelle i måden at gennemleve<br />

sorgen på.<br />

Det er for <strong>børn</strong>!<br />

I løbet af lørdagen tumlede <strong>børn</strong>ene<br />

under behørigt opsyn rundt på De 7<br />

Øer og hyggede sig <strong>med</strong> bl.a. tæppebankningskonkurrencer,slangetæmmeri,<br />

gemmeleg, rideture på fyrige<br />

araberheste, æseldrivning og<br />

klapning af beduingeder.<br />

Til frokost blev <strong>unge</strong>rne fodret<br />

<strong>med</strong> sultanpølser, kalifpostej, prinsessemayonnaise,<br />

grønne gavtyve,<br />

kamelmælk og meget mere.<br />

Om eftermiddagen opførte Dukketeatret<br />

Pin Pon "Aladdin og den<br />

gamle lampe", og efter forestillingen<br />

34<br />

Der blev lyttet intenst under<br />

indlæggene og diskussionerne<br />

<strong>med</strong> temaet: "Fædre og fælelser,<br />

mødre og følelser".<br />

Normalt har en sheik et harem på flere koner. Men ikke i Forældreforeningen,<br />

hvor mange ser lidt anderledes på tingene. F.eks. at kvinderne også kan have et harem<br />

<strong>med</strong> flere mænd. Den kvindelige begejstring synes dog her lidt behersket, men det kan<br />

jo skyldes, at mændene kappes om prinsessens gunst.<br />

var <strong>børn</strong>ene back stage og hilse på<br />

nogle af dukkerne.<br />

En lørdag aften i oasen<br />

Om aftenen var der et stort fælles<br />

arrangement i De 7 Øers hal, der nu<br />

var omdannet til en levende basar<br />

<strong>med</strong> boder, hvor man kunne gøre<br />

en god handel.<br />

Deltagerne fulgte naturligvis aftenens<br />

dress code og mødte op i festlige<br />

og fantasifulde østerlands-outfit.<br />

Festmiddagen bestod af en overflod<br />

af kamelbøffer, vesirfileter, gratinerede<br />

rosenblade og ørkenbudding<br />

ledsaget af palmeøl og maurisk<br />

slavevin.<br />

Under og efter middagen bød programmet<br />

på en række festlige indslag<br />

<strong>med</strong> bl.a. trylleshow og opvisning/undervisning<br />

i mavedans ved<br />

mavedanserinde Nina Evert. Uhada-<br />

da, hvor det maveskind kunne sno<br />

sig! Diskotek Venus fyldte hallen<br />

<strong>med</strong> musik, og snart blev snabelskoene<br />

motioneret.<br />

Der var hylende morsom karaokee<br />

og spændende konkurrencer for<br />

deltagere i alle aldre, og i løbet af<br />

aftenen gav Daddy's Dance Girls<br />

forrygende opvisninger i disco dans.<br />

Et af aftenens højdepunkter var,<br />

da sløret på et velvalgt tidspunkt<br />

blev løftet for vinderne af den store<br />

konkurrence om den bedste udklædning.<br />

Så flyver vi hjem<br />

Efter fælles morgenmad og oprydning<br />

om søndagen kunne de 350<br />

deltagere sætte sig op på deres flyvende<br />

tæpper og sætte kursen hjemad.<br />

Alle havde haft en eventyrlig<br />

weekend <strong>med</strong> masser af socialt


I en oase langt ude i ørkenen stod en isbod. Den fik ikke lov til at stå<br />

alene i mange minutter, efter at de friske piger var steget af kamelerne.<br />

Men det er jo også nemmere at sælge is end sand i ørkenen.<br />

samvær samt udbytterige møder og<br />

diskussioner.<br />

Tusind og én nats eventyr er slut<br />

for denne gang. De kunne ikke have<br />

været gennemført uden hjælp af<br />

de mange, mange frivillige, der gav<br />

en hånd <strong>med</strong> samt Kræftens Bekæmpelse,<br />

Den Sociale Sikringsstyrelse<br />

og andre velvillige bidragydere<br />

og støtter. Tak for det!<br />

Vi siger allerede nu på gensyn til<br />

familieweekenden i 2001!<br />

Med venlig hilsen,<br />

Kurt Hansen<br />

Dukketeatret Pin Pon opførte<br />

"Aladdin og den gamle lampe",<br />

og bagefter hilste <strong>børn</strong>ene<br />

på nogle af dukkerne.<br />

Opfindsomheden er stor, når det<br />

gælder om at skrabe ind til en skitur.<br />

Ungersvendene her havde fået<br />

lavet skrabe(ind)lodder, hvor overskuddet<br />

går til skituren. Næppe en<br />

helt almindelig sport for beduiner!<br />

I basaren kunne man købe<br />

alt muligt, og orientalske<br />

smykker var en meget populær<br />

salgsvare.<br />

35


36<br />

Spørg - og du får svar!<br />

Service til <strong>med</strong>lemmerne: Forældreforeningens Brevkasse.<br />

Ethvert blad <strong>med</strong> respekt for sig selv har en brevkasse, hvor<br />

læserne kan få opklaret dette og hint. Forældreforeningen<br />

vil ikke stå tilbage - derfor har vi åbnet mulighed for læser-<br />

spørgsmål, som bladet vil forsøge at skaffe svar på.<br />

Vi sætter (næsten) ingen begrænsninger,<br />

du kan spørge om alt, fra<br />

opskriften på fedtfattige frikadeller<br />

til faktuelle spørgsmål om sygdomme,<br />

spørgsmål om sociale<br />

ydelser, psykologiske dilemmaer,<br />

eller hvad du ellers spekulerer på.<br />

Dog kan vi ikke løse spørgsmål<br />

i enkelt-personsager, men måske<br />

kan vi henvise til, hvordan man<br />

bedst finder frem til svaret. Vi vil<br />

også bestræbe os på at finde kilder,<br />

hvor man selv kan hente<br />

yderligere information, f.eks. via<br />

Internettet<br />

Vi har ikke indrettet os <strong>med</strong> et<br />

færdigt panel, men prøver gennem<br />

almindelig research, at finde<br />

frem til de personer, vi mener kan<br />

give et fyldestgørende svar.<br />

Send dine spørgsmål pr. e-mail<br />

til Forældreforeningens sekretariat:<br />

ff@foraeldreforeningen.dk<br />

Eller <strong>med</strong> kongelig post til følgende<br />

adresse:<br />

Forældreforeningen<br />

<strong>børn</strong> & <strong>unge</strong> <strong>med</strong> <strong>kræft</strong>,<br />

Århusvej 195, Postboks 55,<br />

8464 Galten.<br />

Spørgsmålene kan godt bringes<br />

under mærke, men spørgerens<br />

navn og adresse skal være kendt<br />

af redaktionen.<br />

Intellektuelle senskader<br />

Til dette nummer har vi modtaget<br />

et par spørgsmål som handler om<br />

det samme, nemlig de intellektuelle<br />

senskader <strong>børn</strong> kan få, når de<br />

har været i behandling for hjernesvulster.<br />

Et af spørgsmålene lyder<br />

sådan her:<br />

? Spørgsmål:<br />

“Hvor mange <strong>børn</strong>, der er behandlet<br />

for svulster i hjernen, får i<br />

sidste ende skader på deres intellekt<br />

som følge af behandlingen?<br />

Er det noget man kan sætte helt<br />

præcise tal på - og hvad er årsagen<br />

til skaderne?”<br />

Venlig hilsen OS, Sjælland<br />

Brevkassen har bedt overlæge,<br />

dr. <strong>med</strong>. Jørn Müller fra Rigshospitalets<br />

Klinik for Vækst og Reproduktion<br />

om at svare på spørgsmålet:<br />

! Svar:<br />

“Hidtil har det ikke været muligt at<br />

sætte præcise tal på, hvor mange<br />

danske <strong>børn</strong>, der har fået skader på<br />

intellektet efter behandling for<br />

hjernesvulster. Vi har ikke haft de<br />

nødvendige undersøgelser.<br />

Men netop nu er vi ved at lægge<br />

sidste hånd på en stor undersøgelse<br />

af 134 langtidsoverlevende østdanskere,<br />

der alle som <strong>børn</strong> har været<br />

i behandling for hjernesvulster.<br />

Ca. 60% af <strong>børn</strong>ene blev udelukkende<br />

behandlet <strong>med</strong> operation,<br />

mens de resterende har fået både<br />

operation og strålebehandling. Vi<br />

har ikke publiceret resultaterne<br />

endnu, men det generelle indtryk<br />

fra undersøgelsen er, at dem der<br />

kun har fået operation har gode<br />

udsigter til næsten helt at undgå<br />

intellektuelle senfølger, lidt afhængig<br />

af, hvor man bliver opereret.<br />

Derimod har mange af de <strong>børn</strong>,<br />

hvor svulsten er blevet strålebehandlet<br />

for år tilbage, oplevet at få<br />

en intellektuel reduktion i et eller<br />

andet omfang. En kombination af<br />

stråler og kemo, som nogle <strong>børn</strong><br />

også er behandlet <strong>med</strong>, ser ikke ud<br />

til at forværre problemet. Men der<br />

er ingen tvivl om, at behandling<br />

<strong>med</strong> stråler på hjernen er den hårdeste<br />

behandling, man kan udsætte<br />

<strong>børn</strong>ene for.<br />

Til gengæld helbredes der mange<br />

flere <strong>børn</strong> end for år tilbage. Vores<br />

undersøgelse sigter i øvrigt netop<br />

mod, at vi bliver endnu bedre til<br />

strålebehandlingen, så man på<br />

samme tid kan opretholde virkningen<br />

men mindske langtidsfølgerne,<br />

og der er allerede sket store fremskridt<br />

på det område. Det er de<br />

fremskridt, vi håber den pågældende<br />

undersøgelse kan fortsætte.”<br />

Der henvises iøvrigt til dette<br />

blads tema om senvirkninger på<br />

siderne 10-27.


Dansk/islandsk<br />

ungdomstræf i København<br />

Forældreforeningens ungdoms<strong>med</strong>lemmer i CanTeen og de<br />

lidt ældre <strong>unge</strong> i “Senvirkningerne” vil gerne mødes mindst<br />

en gang om året til et større træf, gerne i en weekend.<br />

I år mødtes de <strong>med</strong> nogle islandske venner i København,<br />

hvor påskedagene blev brugt til sight-seeing, samvær og<br />

gruppearbejder.<br />

Glæden og oplevelsen ved at deltage<br />

bliver ikke mindre af at sidde i kørestol.<br />

Men hvis vennerne gør alvor af<br />

at bruge den som kanalhjul-damper,<br />

stivner grinet måske.<br />

For to år siden rejste 39 CanTeen<br />

<strong>med</strong>lemmer til Reykjavik, hvor de i<br />

en uge var sammen <strong>med</strong> islandske<br />

<strong>unge</strong>, der havde eller havde haft en<br />

<strong>kræft</strong>sygdom. Besøget var en succes,<br />

og der blev knyttet flere venskaber.<br />

I år kunne de danske <strong>unge</strong> så invitere<br />

på genbesøg, og søndag den<br />

16. april modtog den danske delegation<br />

14 islandske <strong>unge</strong> og deres<br />

ledere i Kastrup Lufthavn.<br />

Forude ventede en begivenhedsrig<br />

uge <strong>med</strong> masser af turistoplevelser,<br />

afslappet samvær og udveksling<br />

af erfaringer.<br />

Der var på forhånd sat en øvre<br />

grænse på i alt 40 deltagere, men<br />

da alle blev indkvarteret på vandrerhjemmet<br />

Danhostel Bellahøj<br />

(som hurtigt blev døbt “Plejehjemmet”),<br />

viste det sig, at selskabet talte<br />

41 personer.<br />

Hvordan dette kunne være tilfældet<br />

vides ikke den dag i dag, men<br />

det gik uden problemer hele ugen.<br />

København på amerikansk<br />

Foran deltagerne lå et stort program,<br />

der ikke mindst for islændingenes<br />

skyld var en tour de force gennem<br />

København. Ingen af de islandske<br />

<strong>unge</strong> havde før været i den danske<br />

hovedstad, så de var begejstrede.<br />

Mandagen startede pompøst <strong>med</strong><br />

modtagelse på Københavns Rådhus,<br />

hvor der var guided rundvisning,<br />

også til lokaler, hvor offentligheden<br />

normalt ikke har adgang.<br />

Den obligatoriske strøgtur blev<br />

gået, og derefter var der besøg i<br />

bl.a. Rundetårn, Guiness World of<br />

Records Museum og Nyhavn.<br />

Det vil være for omfattende at<br />

nævne alle de besøgte turistmål og<br />

37


38<br />

Udendørs gruppearbejde på en herlig forårsdag i de dejlige omgivelser<br />

ved ungdomstræffets base camp: "Plejehjemmet".<br />

Der blev også “gået til vaflerne”<br />

under gruppearbejderne indendørs.<br />

Det kræver sin mand at styre en stor gruppe<br />

<strong>unge</strong>, der kan finde på hvad som helst.<br />

Her har en af de ellers så utrættelige ledere<br />

set sig nødsaget til at tage en slapper. Identiteten<br />

er kendt af redaktionen, men er blevet<br />

betalt godt for ikke at afsløre den.<br />

aktiviteter i løbet af ugen, men i<br />

flæng kan nævnes kanalrundfart,<br />

Vandkulturhuset i DGI-byen, Zoologisk<br />

Have, Experimentarium, Tycho<br />

Brahe Planetariet, Louis Tussauds<br />

Wax Museum, Tivoli incl. fyrværkeri<br />

samt nogle interessante spisesteder.<br />

Da de danske <strong>unge</strong> var på Island,<br />

blev de modtaget i den officielle<br />

præsidentbolig Bessastadir af den islandske<br />

præsident Olafur Grimsson.<br />

Den gestus må vi matche, tænkte<br />

de danske værter. Og ganske vist<br />

gik turen også til Amalienborg, men<br />

desværre var Dronning Daisy ikke<br />

hjemme. I stedet blev det til en rundvisning<br />

i Amalienborg Museet i<br />

Chr. VIII's Palæ, vagtskifte på slotspladsen<br />

og madpakker i Amaliehaven.<br />

Trods det fyldige program var der<br />

rig lejlighed til at få snakket sammen,<br />

og det foregik <strong>med</strong> de islandske<br />

venner dels på gebrokkent<br />

dansk og dels på engelsk.<br />

Udbytterigt gruppearbejde<br />

Det er så godt som sikkert, at der<br />

står gruppearbejde på programmet<br />

hver gang Forældreforeningens <strong>unge</strong><br />

mødes. De <strong>unge</strong> deltager ikke af<br />

pligt, men af lyst, for her får de mulighed<br />

for at udveksle erfaringer og<br />

opleve, at hver enkelt stort set “bokser”<br />

<strong>med</strong> de samme problemer i<br />

dagligdagen.<br />

De <strong>unge</strong> var delt op i grupper<br />

for dem <strong>med</strong> en nuværende eller<br />

tidligere <strong>kræft</strong>sygdom og grupper<br />

bestående af søskende. Og det viste<br />

sig, at svarene på de forskellige opgaver<br />

i respektive grupper stort set<br />

dækkede over de samme problemer.<br />

Grupperne <strong>med</strong> nuværende og<br />

tidligere <strong>kræft</strong>syge skulle give deres<br />

bud på spørgsmål som: "Hvilke mål<br />

har du?", "Hvilke forhindringer møder<br />

du undervejs til målet?" og


På “Plejehjemmets” sportsanlæg blev<br />

der udkæmpet to landskampe mellem<br />

Danmark og Island i boldspil. De foregik<br />

i et civiliseret tempo, også når der<br />

blev skiftet mellem ude og inde.<br />

Resultatet blev en sejr til hvert land.<br />

"Hvilken hjælp har du brug for til at<br />

kunne nå målet?"<br />

De fleste har som mål et spændende<br />

job, familie og et liv uden<br />

sygdom og problemer. Men forhindringerne<br />

er typisk problemer <strong>med</strong><br />

indlæring, skolearbejdet generelt,<br />

korttidshukommelsen og mental og<br />

fysisk træthed, og flere synes, at de<br />

har brug for ekstra hjælp i skolearbejdet.<br />

Det viser sig endvidere, at<br />

<strong>unge</strong> tidligere <strong>kræft</strong>patienter har<br />

svært ved at udfylde et normalt job<br />

eller at gennemføre en uddannelse,<br />

og netop derfor har de brug for ekstrahjælp<br />

og støtte.<br />

De <strong>unge</strong> i søskendegrupperne<br />

blev bedt om at svare på, hvordan<br />

de oplever at have en bror eller<br />

søster, der har eller har haft en<br />

<strong>kræft</strong>sygdom, og hvordan det har<br />

ændret deres tilværelse.<br />

De <strong>unge</strong>s gennemgående svar<br />

var, at de tager livet mere alvorligt<br />

end andre i samme aldersklasse, at<br />

de er mere bevidste om liv og død,<br />

og at broderens/søsterens sygdom<br />

har ændret deres livssyn. De føler,<br />

at de bliver hurtigere voksne, men<br />

oplever også en større omklamring<br />

fra forældrenes side.<br />

Gruppearbejdet resulterede i mange<br />

interessante besvarelser og synspunkter,<br />

som Forældreforeningen<br />

<strong>med</strong> stor fordel kan benytte i det<br />

fremtidige arbejde <strong>med</strong> de <strong>unge</strong>.<br />

En dejlig påske <strong>med</strong> godt vejr, gode<br />

venner og syv dages gode oplevelser<br />

var forbi. De <strong>unge</strong> fra Island<br />

og deres ledere var særdeles begejstrede<br />

for hele arrangementet og<br />

blev sendt <strong>med</strong> flyveren fra Kastrup,<br />

mens de danske deltagere fandt<br />

trætte men glade hjem <strong>med</strong> tog, bil<br />

og bus.<br />

Med venlig hilsen,<br />

Kurt Hansen<br />

Tik-tak i én uendelighed. Jens Olsens<br />

verdensberømte ur på Københavns<br />

Rådhus får tiden til at gå <strong>med</strong> at holde<br />

hjulene i gang.<br />

Hvis en taske kan være heldig, må<br />

denne være en ren Fætter Højben. Dens<br />

ejermand er den islandske leder Torsteinn<br />

Olafsson, som var så uheldig??<br />

at glemme den mange gange, f.eks. på<br />

Rådhuspladsen, på “Plejehjemmet”<br />

og ved kanalrundfarten. Men på forunderlig<br />

vis fik Torsteinn alligevel sin<br />

fototaske <strong>med</strong> hjem til Island.<br />

Når der er landskamp i et eller andet boldspil,<br />

gælder alle kneb. På dette billede hjælper to <strong>unge</strong><br />

danskere en lidt ældre leder-dansker over målstregen.<br />

Dommerne gav 3 for den tekniske udførelse<br />

og 10 for den kunstneriske. Resultatet af<br />

denne kamp blæser i vinden.<br />

39


Vikingespillene<br />

Hvert år bliver der opført et drabeligt<br />

spil, og i år fik Forældreforeningens<br />

lokalafdeling Sjælland mulighed<br />

for at invitere til en særopførelse<br />

af vikingespillet på friluftsscenen<br />

på Kalvøen.<br />

Friluftsscenen kan rumme 1200<br />

tilskuere, men onsdag den 14. juni<br />

havde Forældreforeningen det hele<br />

for sig selv. På grund af de fine<br />

pladsforhold havde lokalafdeling<br />

Sjælland valgt at invitere familie<strong>med</strong>lemmer<br />

fra de andre afdelinger<br />

samt pårørende, besøgsvenner og<br />

hospitalspersonale.<br />

Før forestillingen var der rundvisning<br />

på Frederikssund Vikingeboplads,<br />

hvor der for nyligt er færdigbygget<br />

et langhus. Vi fik også demonstreret<br />

fægtning mellem en gæv<br />

viking og en modig Jeppe fra lokalafdelingen.<br />

40<br />

Vikingespillene i<br />

Frederikssund er verdens-<br />

berømte, i det mindste<br />

i Danmark.<br />

Forældreforeningen inviteret til<br />

i Frederikssund<br />

I det flotte sommervejr nød deltagerne<br />

fra Forældreforeningen<br />

en komplet vikingemenu.<br />

Efter slaget blev der serveret en vikingemenu<br />

<strong>med</strong> vikingepølser, revelsben,<br />

vikingeøl og -vand fra Valhalla<br />

Grillen. Og så kunne årets vikingespil<br />

"Amled" begynde.<br />

Over 200 <strong>med</strong>virkende<br />

"Amled" bygger på Saxo Grammaticus'<br />

dramatiske historie om Amled,<br />

i denne udgave genfortalt af Helle<br />

Stangerup. Det var en imponerende<br />

forestilling <strong>med</strong> mere end 200 drabelige<br />

vikinger og skjoldmøer.<br />

Jeppe ser modig men dog lidt betuttet<br />

ud over at få demonstreret kampteknik<br />

på vikingemaner af en ægte Frederikssund-viking.<br />

I pausen fik vi et kig bag scenen,<br />

og inden spillet var slut, havde mørket<br />

sænket sig.<br />

Da vi forlod friluftsscenen sagde<br />

samtlige <strong>med</strong>virkende farvel til publikum<br />

ved at stille sig <strong>med</strong> tændte<br />

fakler langs udgangen. Et flot farvel<br />

og punktum på en dejlig aften, som<br />

vi skylder Frederikssund vikingerne<br />

en stor tak for.<br />

Dorothea Petersen,<br />

lokalafdeling Sjælland


Denne side er kun for <strong>børn</strong> og barnlige sjæle<br />

FIND STJERNEORDET<br />

2<br />

3<br />

5<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

1<br />

4<br />

6<br />

★<br />

★<br />

★<br />

★<br />

★<br />

★<br />

Er der masser af på en god strand<br />

Andet ord for tyk<br />

Fugl<br />

Møbel man sover på<br />

Start på ugen<br />

Efter frost følger . .<br />

STJERNEORDET ER NAVNET PÅ EN<br />

BESTEMT TID PÅ ÅRET. DEN HEDDER:<br />

__________________________________<br />

I kan sende svaret ind til bladet i en lukket kuvert<br />

og deltage i udtrækningen af 3 gavekort på kr. 100<br />

til Fætter BR. Vinderne får direkte besked.<br />

Kuverten sendes til:<br />

Forældreforeningen<br />

<strong>børn</strong> & <strong>unge</strong> <strong>med</strong> <strong>kræft</strong>,<br />

Postboks 55, 8464 Galten.<br />

Mærk kuverten: “Stjerne-ordet 39”. og husk at<br />

skrive afsenderbetegnelse bag på.<br />

Løsningen på sidste udgaves Stjerne-ord var:<br />

LEGOLAND.<br />

Vinderne blev:<br />

Daniel Just Madsen, Holstebro<br />

Pernille Hoffmann, Ikast<br />

Vibeke Møllebjerg, Fåborg<br />

Her er et par lege, som både kan leges<br />

hjemme og på et sygehus:<br />

FORBUDT AT GRINE<br />

I skal være to. Sæt jer godt tilrette, så I kan se hinandens<br />

ansigter tydeligt.<br />

Opgaven er meget enkel: Få den anden til at<br />

grine ved at lave de mest hæslige/underlige/vanvittige<br />

grimasser. Du må gerne bruge hænderne til<br />

at gøre grimasserne værre, men der må ikke siges<br />

noget.<br />

Den, der først bryder tavsheden ved at grine,<br />

har tabt.<br />

DEN LÆNGSTE SKRÆL<br />

I skal have en appelsin eller en mandarin hver.<br />

Opgaven er nu at skrælle den, så du får én lang<br />

skræl. Vinderen er<br />

den, der har den<br />

længste skræl.<br />

Nogle siger, at<br />

man må ønske, hvis<br />

det lykkes at skrælle<br />

en mandarin helt<br />

uden at skrællen<br />

knækker.<br />

41


landets første<br />

sengeafsnit<br />

- Vi er meget glade for at vi er blevet<br />

taget <strong>med</strong> på råd og har fået lov<br />

til at være <strong>med</strong> i hele planlægningen.<br />

Det er både modigt og positivt,<br />

når hospitalet og amtet på denne<br />

måde inddrager os fra første færd.<br />

Det siger Kurt Hansen, formanden<br />

for Forældreforeningen <strong>børn</strong> & <strong>unge</strong><br />

<strong>med</strong> <strong>kræft</strong>, i forbindelse <strong>med</strong> indvielsen<br />

af landets første <strong>kræft</strong>afsnit for<br />

<strong>unge</strong> <strong>kræft</strong>patienter på Århus Kommunehospital.<br />

Unge, som er over 15, indlægges i<br />

dag på landets voksen<strong>kræft</strong>afdelinger,<br />

mens de 0-15 årige kommer på<br />

<strong>børn</strong>e<strong>kræft</strong>afdelingerne.<br />

Forældreforeningen stillede forslaget<br />

om oprettelse af et egentligt ungdomsafsnit<br />

i august sidste år, fordi<br />

42<br />

Århus har indviet<br />

for <strong>unge</strong> <strong>med</strong> <strong>kræft</strong><br />

Af Inger Anneberg<br />

En stolt formand for amtets Sygehusudvalg,<br />

Knud Erik Særkjær, holder tale ved<br />

receptionen for det nye ungdomsafsnit på<br />

afdeling D1 i Århus. Amtet støtter projektet<br />

de første 2 år <strong>med</strong> en million kroner.<br />

man vidste fra mange <strong>med</strong>lemmer,<br />

at <strong>unge</strong> lider voldsomt under ensomhed<br />

og frustration, når de indlægges<br />

på stuer <strong>med</strong> mange ældre<br />

<strong>kræft</strong>patienter.<br />

Forslaget blev bakket op af adm.<br />

overlæge Ole Steen Nielsen og<br />

<strong>med</strong>arbejderne på onkologisk afdeling<br />

på Århus Kommunehospital, og<br />

efter et grundigt forarbejde, hvor<br />

bl.a. Forældreforeningen gennem<br />

styregruppen har været <strong>med</strong> i alle<br />

faser, kunne hospitalets afdeling D1<br />

i juni åbne et specielt sengeafsnit til<br />

<strong>unge</strong> <strong>kræft</strong>patienter, i alderen 15-20<br />

år, som det første af sin art i landet.<br />

Til Ugeskrift for Læger siger sygeplejerske<br />

Nuka Hove i forbindelse<br />

<strong>med</strong> åbningen:<br />

- Det er et stort ønske, der er gået<br />

i opfyldelse <strong>med</strong> de nye ungdomsstuer.<br />

Vi har længe haft behov for et<br />

afsnit, hvor vi kunne tage os af de<br />

heldigvis ret få <strong>unge</strong>, der får stillet<br />

diagnosen <strong>kræft</strong>. Det ændrer tilværelsen<br />

radikalt, når et ungt menneske<br />

får <strong>kræft</strong> og derfor er det vigtigt<br />

vi har en afdeling, hvor vi både<br />

har den lægelige og den sygeplejemæssige<br />

ekspertise samlet til at tage<br />

os af netop den gruppe patienter.<br />

Desuden har vi tilknyttet en socialrådgiver<br />

til afdelingen. Det var<br />

heller ikke hensigtsmæssigt at indlægge<br />

de <strong>unge</strong> på stuer <strong>med</strong> ældre<br />

patienter. Det kunne godt give mange<br />

problemer, at de <strong>unge</strong> ikke havde<br />

jævnaldrene at snakke <strong>med</strong>, og un


ge har også en anden døgnrytme<br />

end ældre.<br />

Det nye afsnit består af to sengestuer,<br />

som kan deles af drenge og<br />

piger, hvis man ønsker det. Væggene<br />

er malet i varme farver, der er<br />

opslagstavler og god plads til private<br />

ejendele. Til stuerne er knyttet et<br />

opholdsrum <strong>med</strong> sofahjørne og mu-<br />

Lene Bilberg er en af de <strong>unge</strong>, der har<br />

været aktiv i kampen for at få et særligt<br />

afsnit for <strong>unge</strong> <strong>med</strong> <strong>kræft</strong>. Hun <strong>med</strong>virkede<br />

i 1999 i DR TV’s udsendelse “Når teenagere<br />

får <strong>kræft</strong>” - og allerede et år<br />

senere kunne hun se resultatet af anstrengelserne,<br />

da hun deltog i indvielsen<br />

af Ungdomsstuerne på afdeling D1.<br />

lighed for at høre musik, spille billard<br />

eller computer.<br />

Århus Amt har foreløbigt bevilget<br />

en million kroner til projektet, der<br />

løber til 1. januar 2002, hvorefter<br />

det skal evalueres. Pengene skal<br />

blandt andet bruges til efteruddannelse<br />

af alle deltagerne i pilotprojektet.<br />

Det drejer sig om to overlæger,<br />

fem sygeplejersker, to socialrådgivere,<br />

en psykolog, en sygehjælper<br />

og en social- og sundhedsassistent.<br />

De skal blandt andet lære om<br />

ungdomskultur, om hvordan man<br />

takler <strong>unge</strong>, der er i krise, om kommunikation<br />

<strong>med</strong> <strong>unge</strong> og deres forældre<br />

og om <strong>unge</strong> og seksualitet.<br />

Der er desuden afsat penge til udarbejdelse<br />

af informationsmateriale,<br />

til at personalet kan tage ud og holde<br />

foredrag på skoler, til en ungdomsrådgiverfunktion<br />

og til undervisning<br />

af søskende og forældre.<br />

CanTeen træf<br />

i Rødhus Klit Feriecenter<br />

I foråret arrangerede CanTeen <strong>med</strong>lemmerne<br />

fra afdeling Nordjylland<br />

en weekendtur <strong>med</strong> socialt samvær<br />

og god snak i Rødhus Klit Feriecenter.<br />

På grund af<br />

tilbagefald var<br />

et af <strong>med</strong>lemmerneforhindret<br />

i at deltage,<br />

men <strong>med</strong><br />

stor overtalelsesevnelykkedes<br />

det Heidi<br />

Ødum at deltage<br />

i 3 timer om lørdagen.<br />

CanTeen afdeling Nordjylland og<br />

Heidi Ødum har sendt redaktionen<br />

deres referater fra weekenden:<br />

Det var planlagt, at vi skulle starte<br />

fra Vesterå kl. 17.00 om fredagen,<br />

og alle var da også mødt frem undtagen<br />

en af lederne Jes Dige, som<br />

først dukkede op kl. 17.15, så derfor<br />

"fløj" vi til Rødhus Klit feriecenter.<br />

Heidi i stolen omgivet af gode venner fra den nordjyske<br />

afdeling af CanTeen. Blot tre timers samvær og snak <strong>med</strong><br />

ligestillede kan have uvurderlig betydning for <strong>unge</strong>, der<br />

har eller har haft en <strong>kræft</strong>sygdom.<br />

Vi nåede at pakke ud og finde<br />

sammen inden spisningen. Efter<br />

middagen gik aftenen <strong>med</strong> gruppearbejde<br />

og socialt samvær.<br />

Efter morgenmaden<br />

lørdag<br />

“Selvom jeg kun<br />

var der i 3 timer, var jeg<br />

meget gladere, end da<br />

jeg kom.”<br />

Heidi Ødum<br />

planlagde vi<br />

årets aktiviteter.<br />

Heidi Ødum,<br />

som er et af afdelingNordjyllands<br />

CanTeen<br />

<strong>med</strong>lemmer,<br />

skulle have væ-<br />

ret <strong>med</strong>, men havde fået tilbagefald.<br />

Hun havde imidlertid bedt overlægen<br />

om at få nogle timer "fri" om<br />

lørdagen for at komme ud og få en<br />

snak <strong>med</strong> os lørdag formiddag. Inden<br />

Heidi kom, havde vi snakket<br />

om, hvordan vi havde det <strong>med</strong> at<br />

hun kom. Vi vidste alle, at hun havde<br />

fået tilbagefald og skulle knoglemarvs-transplanteres,<br />

og vi havde<br />

43


hver især forskellige tanker om,<br />

hvordan det ville være at møde hende<br />

igen. Heidi har ikke kunnet deltage<br />

i de sidste tre møder, og det var<br />

ikke os alle, der havde haft mulighed<br />

for at besøge hende på hospitalet.<br />

Alle var dog glade for at hun kom,<br />

selv om nogle havde forestillet sig,<br />

at det var meget sværere at møde<br />

hende, end det viste sig at være.<br />

Det var rart at se hende igen, og<br />

vi vil alle følge <strong>med</strong>, i hvordan det<br />

vil gå hende, og hvis Heidi kan holde<br />

til det, vil vores næste møde blive<br />

afholdt på hospitalet.<br />

Vi s<strong>med</strong> Jes Dige og Jytte Pejtersen<br />

ud af stuen, og så fik vi en god<br />

snak om alt andet end sygdom.<br />

Det mest positive ved weekenderne<br />

er, at vi får snakket mere sammen,<br />

end vi normalt gør ved de månedlige<br />

møderne.<br />

Med venlig hilsen,<br />

CanTeen-gruppen,<br />

afd. Nordjylland<br />

For at styrke hele organisationen<br />

omkring Det Danske Knoglemarvsdonorregister,<br />

også kaldet Skejbyregistret,<br />

er der nu etableret en bestyrelse<br />

- eller en Medical Advisory<br />

Board, som det hedder i lægefaglige<br />

kredse.<br />

Bestyrelsens opgave er bl.a. at sikre<br />

et optimalt forløb i udredningen<br />

af patienter, udvælgelse af donorer,<br />

udtagning af knoglemarv, transport<br />

af marv og opfølgning på donor. Det<br />

bliver også bestyrelsens opgave at<br />

holde tæt kontakt <strong>med</strong> Forældreforeningen<br />

<strong>børn</strong> & <strong>unge</strong> <strong>med</strong> <strong>kræft</strong> og<br />

Heidi Ødum:<br />

Hej, jeg hedder Heidi og er 14 år.<br />

I 1996 fik jeg at vide, at jeg havde<br />

leukæmi, og så startede jeg <strong>med</strong> at<br />

få kemo. 1998 var det gode år, fordi<br />

jeg nu var helt færdig <strong>med</strong> kemo og<br />

piller. Da jeg fyldte 13 år, begyndte<br />

jeg i CanTeen, og det var jeg meget<br />

glad for.<br />

Der gik dog kun 3/4 år, så fik jeg<br />

at vide, at jeg havde fået tilbagefald.<br />

Jeg havde det ikke godt særlig tit, så<br />

jeg kunne ikke komme til møder i<br />

Can Teen, og det var jeg meget ked<br />

af, for det var jo lige nu, at jeg havde<br />

brug for at snakke.<br />

Da CanTeen skulle på weekendtur<br />

til Rødhus her i foråret, tjekkede<br />

min mor og jeg, om jeg kunne komme<br />

<strong>med</strong>, hvis jeg havde det godt.<br />

Fire dage før turen skulle jeg desværre<br />

starte en seks dages kur, så<br />

der var jo ikke noget at gøre, men vi<br />

spurgte alligevel overlægen om jeg<br />

ikke nok måtte slippe ud fra sygehuset<br />

i nogle timer om lørdagen for at<br />

få snakket ud <strong>med</strong> vennerne i Rød-<br />

andre patientforeninger samt tilbyde<br />

relevante foredrag og udarbejdelse<br />

af informationsmateriale og i det hele<br />

taget danne basis for et konstruktivt<br />

samarbejde mellem alle involverede<br />

parter.<br />

Forældreforeningen<br />

er repræsenteret<br />

Bestyrelsen for knoglemarvsdonorregistret<br />

består af 12 <strong>med</strong>lemmer <strong>med</strong><br />

professor, overlæge dr. <strong>med</strong>. Lars<br />

Fugger som formand. I bestyrelsen<br />

sidder overlæger fra de <strong>kræft</strong>behandlende<br />

sygehuse, repræsentanter<br />

hus. Jeg fik lov på betingelse af, at<br />

jeg havde det godt, så lørdag morgen<br />

var jeg superglad, fordi jeg skulle<br />

til Rødhus.<br />

Da jeg kom derop og så de andre<br />

CanTeen <strong>med</strong>lemmer, blev jeg så<br />

glad, for det var lang tid siden, jeg<br />

havde set dem, og fordi de er så gode<br />

at snakke <strong>med</strong>. Under vores snak<br />

blev jeg mere og mere lettet og følte<br />

mig mere fri, og selvom jeg kun var<br />

der i tre timer, var jeg meget gladere,<br />

end da jeg kom.<br />

De tre timer betød virkelig meget<br />

for mig. Hvis jeg ikke var kommet<br />

til Rødhus, ville jeg stadigvæk gå<br />

rundt og spekulere meget på min<br />

sygdom, og jeg ville stadig have<br />

været alene <strong>med</strong> alle mine tanker.<br />

Men nu føler jeg ikke, at jeg er alene<br />

længere.<br />

Med venlig hilsen,<br />

Heidi Ødum,<br />

afd. Nordjylland<br />

Det danske<br />

Knoglemarvsdonorregister får nu<br />

Medical Advisory Board<br />

44<br />

for brugere af registret, repræsentanter<br />

fra registret og formanden for<br />

Forældreforeningen <strong>børn</strong> & <strong>unge</strong><br />

<strong>med</strong> <strong>kræft</strong>, Kurt Hansen.<br />

Det er planen at holde regelmæssige<br />

møder, hvor man ud over ovennævnte<br />

arbejdsområder vil diskutere<br />

relevant forskning, klinisk udvikling,<br />

retningslinier for udvælgelse af donorer<br />

samt diskutere stratetisk planlægning.<br />

Med venlig hilsen,<br />

Kurt Hansen


Bogomtale<br />

Angst hører livet til<br />

“Når <strong>børn</strong> er bange” af den tyske forfatter Jan-Uwe<br />

Rogge, er ikke nogen ny bog, den udkom på dansk i<br />

1998.<br />

Vi vil alligevel give den omtale her på bogsiden,<br />

fordi den giver en utrolig grundig indføring<br />

i den angst,<br />

der naturligt<br />

følger <strong>med</strong><br />

<strong>børn</strong>s udvikling.<br />

Både forældre<br />

og andre<br />

voksne er tit<br />

usikre på, hvor<br />

alvorlig angsten<br />

er, og hvordan<br />

de skal møde<br />

den, og om <strong>børn</strong><br />

skal beskyttes.<br />

<strong>Børn</strong>eangst udløser<br />

tit følgende<br />

spørgsmål til os<br />

forældre: Har vi<br />

gjort noget forkert,<br />

når vores<br />

barn nu er bange.<br />

Kan jeg opdrage<br />

mit barn uden<br />

angst ?<br />

Og det er en af<br />

bogens vigtigste pointer,<br />

at det kan<br />

man naturligvis ikke,<br />

og man SKAL<br />

heller ikke. Bogen er<br />

faktisk fyldt <strong>med</strong> eksempler<br />

på, hvordan<br />

man som voksen kan<br />

gå <strong>børn</strong>s angst i møde<br />

- fremfor at ignorere<br />

den eller tale udenom.<br />

Den har også mange fremragende eksempler på,<br />

hvor stor en humor <strong>børn</strong> råder over og hvordan kreativitet<br />

og humor giver dem en beskyttende distance.<br />

- <strong>Børn</strong> har stor tiltro til egne <strong>kræft</strong>er, hvis man giver<br />

dem lov, ikke umyndiggør dem og ikke tager ansvaret<br />

fra dem, skriver Jan Uwe-Rogge i forordet.<br />

I bogen gennemgår forfatteren to former for angst:<br />

Den opdragelses- og den udviklingsbetingede angst.<br />

Ved siden af findes der sygdomsfremkaldende former<br />

for angst, som kræver terapeutisk hjælp.<br />

- Angst hører livet til, skriver Jan Uwe-Rogge. Den<br />

er en af menneskets naturlige erfaringer, den har en<br />

beskyttende funktion, den er nødvendig for at sikre<br />

overlevelse. Uden angst og uden frygt havde mennesket<br />

ikke overlevet de sidste årtusinder. Samtidig opmuntrer<br />

angsten til sin<br />

egen overvindelse:<br />

Selvbevidst og frivilligt<br />

at konfrontere sin<br />

angst, at give den et<br />

ansigt, forudsætter<br />

tiltro til ens egen<br />

styrke. Det styrker<br />

ens selvværd at bearbejde<br />

sin angst.<br />

Én af bogens<br />

mange spændende<br />

kapitler handler<br />

om <strong>børn</strong>s brug af<br />

magisk tænkning<br />

som en måde at<br />

overvinde angst<br />

på. Leg og fantasifigurer<br />

er legitime<br />

følgesvende<br />

for <strong>børn</strong>, og de<br />

mestrer faktisk<br />

angst ved hjælp<br />

af magiske <strong>kræft</strong>er.<br />

Ritualer giver<br />

styrke, hvilket<br />

bogen giver<br />

en lang række<br />

eksempler på.<br />

Det gode ved<br />

bogen er, at<br />

den holder<br />

fast i hverdagens<br />

angst,<br />

men den<br />

kommer også<br />

omkring de store spørgsmål, for eksempel<br />

<strong>børn</strong>s spørgsmål om døden og afskedens betydning.<br />

Og den fastholder først og fremmest forældrenes<br />

ansvar: <strong>Børn</strong> har ikke brug for lammende<br />

<strong>med</strong>lidenhed, mens de tumler <strong>med</strong> deres angst, men<br />

derimod for stærk <strong>med</strong>følelse, som opmuntrer dem<br />

til at gå deres egne veje.<br />

Når <strong>børn</strong> er bange. Skrevet af Jan Uwe-Rogge,<br />

oversat fra tysk efter Kinder haben Ängste, forlaget<br />

Schønberg, 284 sider. Pris: kr. 249,00<br />

45


Glæde og livslyst<br />

Inspirationskilde til clown nursing er<br />

den amerikanske læge, Patch Adams,<br />

der som clown doctor har opnået<br />

gode resultater, både på sit eget<br />

Gesundheit Institute og på andre institutioner<br />

og behandlingssteder.<br />

Specielt for <strong>kræft</strong>ramte <strong>børn</strong> er<br />

humor godt. Undersøgelser viser, at<br />

hvis patienter føler, at de har det<br />

godt og behageligt, styrker det immunforsvaret.<br />

Og netop immunforsvaret<br />

er et kærnepunkt i <strong>kræft</strong>behandling.<br />

Behandlingsformen kemoterapi<br />

nedsætter immunforsvaret<br />

voldsomt, og under behandlingen<br />

må <strong>børn</strong>ene ofte i lange perioder<br />

opholde sig i absolut isolation på<br />

hospitalet.<br />

Hospitalsklovne<br />

for alvorligt syge <strong>børn</strong><br />

Inspireret af Patch Adams' teorier og<br />

praksis blev foreningen "Humor &<br />

46<br />

Det er efterhånden interna-<br />

tionalt anerkendt, at humor<br />

har en positiv indvirkning<br />

på helbredet, og begrebet<br />

clown-nursing praktiseres i<br />

vid udstrækning i f.eks.<br />

USA, Sverige og Tyskland.<br />

til alvorligt syge <strong>børn</strong><br />

Helbred" stiftet i februar i år. Foreningen<br />

har et tæt samarbejde <strong>med</strong><br />

ledende overlæger, afdelingssygeplejersker<br />

og sygeplejersker på Skejby<br />

Sygehus samt bl.a. pædagoger,<br />

Nordisk Selskab for Medicinsk Humor<br />

samt Forældreforeningen <strong>børn</strong><br />

& <strong>unge</strong> <strong>med</strong> <strong>kræft</strong>, der også er repræsenteret<br />

i Humor & Helbreds<br />

bestyrelsen ved formanden, Kurt<br />

Hansen.<br />

Et af Humor & Helbreds første initiativer<br />

er etablering af Skejby-projektet,<br />

et pilotprojekt, som i samarbejde<br />

<strong>med</strong> Gøglerskolen i Århus vil<br />

uddanne en klovnetrup på 4 par,<br />

der vil anvende deres nye færdigheder<br />

som hospitalsklovne på <strong>børn</strong>eafdelingen<br />

på Skejby Sygehus.<br />

Evaluering af dette projekt vil komme<br />

til at danne retningslinierne for<br />

foreningens fremtidige aktiviteter<br />

såvel i Århus som på landsplan.<br />

Intelligent klovneri<br />

Klovnen er ideel til at skabe latter<br />

og forløsning. Samtidig kan klovnen<br />

spille på nogle følelsesmæssige<br />

strenge, som i andre sammenhænge<br />

er tabubelagte.<br />

Intelligent, veltilrettelagt klovneri<br />

har også vist sig at have en stor evne<br />

til at skabe fortrolighed. Klovnene<br />

kan der<strong>med</strong> inspirere <strong>børn</strong>ene til<br />

en åbenhed, som de ellers ikke ville<br />

udvise, og <strong>børn</strong>ene vil derigennem<br />

opnå en følelse af ikke at være underlagt<br />

et autoritært behandlingssystem.<br />

Kursusforløbet er både teoretisk<br />

og praktisk, og snart vil <strong>børn</strong>ene på<br />

Skejby Sygehus kunne møde de<br />

praktiserende klovne.<br />

Som hjælp i det daglige arbejde<br />

<strong>med</strong> de alvorligt syge <strong>børn</strong> og som<br />

støtte til det psykiske arbejdsmiljø<br />

vil sygeplejersker og det øvrige ple


jepersonale blive uddannet i "Krop<br />

og Komik", der tager udgangspunkt<br />

i intelligent klovneri på <strong>børn</strong>enes<br />

præmisser.<br />

Patch Adams<br />

Ophavsmand til humor som forløsende<br />

element i sygdomsbehandling<br />

er som nævnt den amerikanske<br />

læge Patch Adams, som har høstet<br />

verdensberømmelse for sine humoristiske<br />

behandlingsmetoder. Patch<br />

Adams har i 30 år viet sit liv til at<br />

gøre hver eneste dag til en god oplevelse,<br />

og det praktiserer han på sit<br />

hospital i West Virginia i USA samt<br />

verden over, hvor han er en eftertragtet<br />

foredragsholder, hvis man<br />

ellers kan kalde humørdoktorens<br />

sprudlende optræden for foredrag.<br />

- Ligesom man om morgenen selv<br />

bestemmer hvilken skjorte, man vil<br />

have på, kan man bestemme hvilken<br />

attitude, man vil tage på, siger<br />

lægen. Og både hans beklædning<br />

og humør bringer glæde frem hos<br />

alle, der møder ham. Det gjorde<br />

bl.a. 450 personer primært inden<br />

for sundhedssektoren, da Patch<br />

Adams fik sat Vejlby-Risskov Hallen<br />

i Århus i bevægelse den 6. oktober.<br />

Gennem arbejdet i Humor & Helbred<br />

ser Forældreforeningen <strong>børn</strong> &<br />

<strong>unge</strong> <strong>med</strong> <strong>kræft</strong> frem til at skabe latter,<br />

glæde og livslyst til de alvorligt<br />

syge <strong>børn</strong> på Skejby Sygehus og på<br />

længere sigt på hvert eneste hospital<br />

i Danmark <strong>med</strong> en <strong>børn</strong>eafdeling.<br />

Med venlig hilsen,<br />

Kurt Hansen<br />

I weekenden den 9.-10. september<br />

blev der på Radison SAS Scandinavia<br />

Hotel Århus afholdt en messe<br />

<strong>med</strong> deltagelse af en lang række<br />

handicaporganisationer og -foreninger.<br />

Messen hed “HANDICAP PÅ<br />

TVÆRS” og var for alle <strong>med</strong> og uden<br />

handicap, ramte, pårørende og andre,<br />

der ønskede at opleve handicapkultur<br />

og livskvalitet på nærmere<br />

hold.<br />

Forældreforeningen <strong>børn</strong> & <strong>unge</strong><br />

<strong>med</strong> <strong>kræft</strong> var repræsenteret <strong>med</strong> en<br />

stand, der weekenden igennem var<br />

pænt besøgt. Standen var bemandet<br />

af forældre, der selv har eller haft et<br />

<strong>kræft</strong>ramt barn samt af <strong>unge</strong> <strong>kræft</strong>ramte.<br />

Ministerbesøg<br />

Om lørdagen var der blandt mange<br />

andre aktiviteter paneldebat <strong>med</strong> temaet<br />

“Handicap og livskvalitet.”<br />

Forældreforeningen<br />

på<br />

messe<br />

Der blev udvist stor interesse for<br />

Forældreforeningens materialer.<br />

Heri deltog bl.a. sundhedsminister<br />

Sonja Mikkelsen, som også besøgte<br />

Forældreforeningens stand.<br />

Søndag var der dialogmøde <strong>med</strong><br />

<strong>unge</strong> handicappede, og her deltog<br />

25-årige Anette Damgaard, der i<br />

1995 blev behandlet for bløddels<strong>kræft</strong><br />

og i dag er under revalidering<br />

og læser til socialrådgiver på Den<br />

Sociale Højskole i Århus. Anette er<br />

p.t. koordinator for Ungdomsstuens<br />

arbejde i Århus.<br />

Forældreforeningens deltagelse i<br />

messen var særdelses udbytterig, og<br />

den gav rig lejlighed til at informere<br />

mange besøgende om de specielle<br />

vilkår, de <strong>børn</strong>e<strong>kræft</strong>ramte familier<br />

og <strong>unge</strong> <strong>kræft</strong>patienter lever under.<br />

Med venlig hilsen,<br />

Kurt Hansen,<br />

afd. Midtjylland<br />

47


Den 24. november får danske familier<br />

<strong>med</strong> et barn mellem 0-18 år, der<br />

er i behandling for eller netop har<br />

overstået en <strong>kræft</strong>sygdom en enestående<br />

mulighed for at få nye <strong>kræft</strong>er<br />

til at få familien til igen at<br />

f<strong>unge</strong>re som en almindelig familie.<br />

Med Bonnie Rita Andersen<br />

som initiativtager er det<br />

lykkedes at etablere en nyskabelse<br />

i Danmark, nemlig <strong>Børn</strong>eCentret<br />

SIV i Farum ved<br />

København.<br />

Når et barn bliver indlagt på<br />

et hospital til en længerevarende<br />

og fysisk krævende behandling<br />

for en livstruende sygdom,<br />

bliver familiemønstret slået i<br />

stykker, og både barnet, dets<br />

søskende og forældrene oplever<br />

ofte, at de er meget isolerede<br />

fra andre.<br />

Den situation har Bonnie<br />

Rita Andersen sammen <strong>med</strong> en<br />

række samarbejdspartnere og<br />

velvillige bidragydere arbejdet<br />

i flere år for at finde en løsning<br />

på, og nu er det lykkedes.<br />

Den 24. november kan man<br />

sammen slå dørene op for et<br />

dejligt indrettet center, der har<br />

plads til ugelange rekonvalescensophold<br />

for 2 til 3 familier<br />

samt 5 til 10 <strong>børn</strong> i dagtimerne<br />

sammen <strong>med</strong> deres forældre<br />

og søskende.<br />

Hurtigt fra tanke<br />

til handling i Farum<br />

Bestyrelsen har rettet henvendelse til<br />

en række kommuner og amter, som<br />

nok fandt idéen sympatisk, men<br />

som tøvede. Sådan er det ikke i Farum<br />

Kommune, der altid er hurtig på<br />

aftrækkeren. Henvendelsen resulterede<br />

i, at kommunen straks købte en<br />

stor, smukt beliggende ejendom ved<br />

48<br />

Center<br />

for <strong>børn</strong>e<strong>kræft</strong>ramte<br />

familier<br />

Farum Sø og nu har bygget den om<br />

til formålet for et millionbeløb.<br />

Resultatet er blevet til et center,<br />

der ligger smukt tæt ved skov og sø,<br />

og hvor familierne vil kunne få en<br />

Initiativtageren til <strong>Børn</strong>eCentret SIV, Bonnie Rita Andersen<br />

sammen <strong>med</strong> Kurt Hansen, <strong>med</strong>lem af centrets<br />

bestyrelse og formand for Forældreforeningen<br />

<strong>børn</strong> & <strong>unge</strong> <strong>med</strong> <strong>kræft</strong>. Begge har været <strong>med</strong> i hele<br />

forløbet siden starten i 1997.<br />

lang række behandlingstilbud som<br />

bl.a. fysioterapi, massage, zoneterapi<br />

og individuelle samtalegrupper<br />

samt foredrag.<br />

Ikke et hospital<br />

Det er vigtigt at understrege, at <strong>Børn</strong>eCentret<br />

SIV ikke skal overtage hospitalsopgaver,<br />

men tilbyde et aflast-<br />

ningsophold, hvor familien kan finde<br />

støtte og styrke til at opnå en<br />

bedre livskvalitet. Samtidig giver<br />

<strong>Børn</strong>eCentret SIV mulighed for at<br />

<strong>børn</strong>ene og familierne kan knytte<br />

sociale kontakter. Det er særdeles<br />

vigtigt, for det er svært at<br />

bryde isolationen i dagligdagen,<br />

da <strong>børn</strong> <strong>med</strong> <strong>kræft</strong> ikke<br />

kan færdes frit blandt andre på<br />

grund af risikoen for infektioner.<br />

Socialministeriet har støttet<br />

centret <strong>med</strong> økonomisk støtte<br />

på 7,4 mill. kroner til driftsudgifter<br />

frem til 2002. Disse penge<br />

bliver administreret af en<br />

bestyrelse, der blandt andre<br />

tæller den kendte hjertekirurg<br />

Gösta Petterson, advokat Palle<br />

Andersen, <strong>børn</strong>eoverlæge<br />

Karsten Kaas Ibsen, sekretariatschef<br />

Christine Antorini, Forbrugerinformation<br />

og Kurt<br />

Hansen, formand for Forældreforeningen<br />

<strong>børn</strong> & <strong>unge</strong> <strong>med</strong><br />

<strong>kræft</strong>. Daglig leder af <strong>Børn</strong>e-<br />

Centret SIV er Bonnie Rita Andersen.<br />

Alle kriseramte familier<br />

kan søge<br />

<strong>Børn</strong>eCentret SIV henvender<br />

sig til familier <strong>med</strong> <strong>børn</strong>, der<br />

har en livstruende sygdom,<br />

herunder <strong>kræft</strong>. Det er muligt<br />

at blive henvist til et ophold af<br />

hospitalet, familiens egen læge<br />

og af amtet og kommunen, men det<br />

er også muligt selv at henvende sig<br />

<strong>med</strong> en ansøgning om et ophold.<br />

Forældreforeningen <strong>børn</strong> & <strong>unge</strong><br />

<strong>med</strong> <strong>kræft</strong> hører gerne fra de af foreningens<br />

<strong>med</strong>lemsfamilier, der måtte<br />

ønske et ophold i <strong>Børn</strong>eCentret SIV.<br />

Kurt Hansen


Nyt i noter & forskning<br />

Hjælp på blanko-check<br />

Forfatteren og journalisten Peter<br />

Olesen opfordrer i et indlæg i Jyllandsposten<br />

det offentlige til at lade<br />

Sygesikringens tilbud om psykologhjælp<br />

til <strong>børn</strong> og <strong>unge</strong>, der<br />

rammes af sorg over for eksempel<br />

tabet af en søster eller bror, udvidet<br />

til at gælde i mindst fem år.<br />

I dag gælder tilbudet kun et<br />

halvt år, og mange <strong>børn</strong> og <strong>unge</strong><br />

når ikke at gøre brug af det, fordi<br />

de i begyndelsen efter tabet er<br />

konfuse og ikke straks kan mærke,<br />

hvor ondt det gør.<br />

Først efter et eller et par år går<br />

konsekvensen af for eksempel et<br />

søskendetab op for <strong>børn</strong>ene eller<br />

de <strong>unge</strong>, og da har de meget brug<br />

for hjælp, påpeger Peter Olesen.<br />

Men da er tilbudet fra Sygesikringen<br />

jo for længst forældet og pengekassen<br />

klappet i.<br />

- Vil man hjælpe <strong>børn</strong> og <strong>unge</strong> i<br />

sorg, skal man også hjælpe dem<br />

ordentligt - og ikke i et forhastet<br />

og hektisk tempo. Det kan ikke<br />

nær alle gøre brug af. Så derfor<br />

en opfordring til at se på Sygesikringens<br />

utilstrækkelige tilbud - og<br />

til i det hele taget af være mere<br />

åbne over for <strong>børn</strong> og <strong>unge</strong> i sorg,<br />

skriver Peter Olesen.<br />

Livsstrategier<br />

Hjælp til selvhjælp er formålet<br />

<strong>med</strong> en ny pjece til <strong>kræft</strong>patienter.<br />

“Livsstrategi for <strong>kræft</strong>patienter”<br />

hedder den, og pjecen er udgivet<br />

af DIF, Dansk Institut for Folkesundhed,<br />

som er et tværfagligt<br />

forskernetværk. Pjecen giver<br />

blandt andet gode råd og vejledning<br />

i, hvordan man søger kvalificeret,<br />

objektiv information og vejledning<br />

både inden for det konventionelle<br />

og det ukonventionelle<br />

behandlersystem.<br />

Pjecen fås hos Dansk Institut<br />

for Folkesundhed (DIF).<br />

Tlf. 39 64 29 37.<br />

Kræft<strong>børn</strong> tvinges<br />

til behandling<br />

<strong>Børn</strong>, der får <strong>kræft</strong>, er tv<strong>unge</strong>t til<br />

behandling, også selvom der ikke<br />

findes en virksom behandling,<br />

skrev Ritzaus Bureau i september.<br />

Ønsker forældrene f.eks. at afbryde<br />

barnets behandling <strong>med</strong> kemoterapi,<br />

kan de ikke. I sådan en<br />

situation kan læger - <strong>med</strong> rygdækning<br />

i Lov om social service -<br />

bestemme, at behandlingen skal<br />

fortsætte uden forældrenes samtykke.<br />

Ifølge en familie, der har haft<br />

den “ubehagelige tvang”, som de<br />

betegner det, inde på livet, kan<br />

man som forældre risikere at få sit<br />

barn tvangsfjernet på fem minutter.<br />

Og i lyset af tvangselementet<br />

mener familien, at afdelingen på<br />

Rigshospitalet var for arrogant i<br />

den manglende forståelse for, at<br />

de som forældre også ønskede at<br />

gøre noget konstruktivt for deres<br />

datter, blandt andet at bruge alternativ<br />

behandling som et supplement<br />

til behandlingen <strong>med</strong> kemoterapi.<br />

Datteren døde i sommers.<br />

Overlæge ved Rigshospitalets<br />

afdeling for <strong>børn</strong> <strong>med</strong> <strong>kræft</strong>, Kjeld<br />

Schmiegelow siger til Ritzau, at<br />

der er visse situationer, hvor det<br />

offentlige sætter nogle standarder<br />

for, hvad man må og hvad man<br />

ikke må, og at samfundet ikke kan<br />

acceptere, at forældre bare vælger,<br />

hvad de synes er rigtigt, når<br />

det handler om at behandle et<br />

barn <strong>med</strong> <strong>kræft</strong>.<br />

- Hvis man ubehandlet vil dø af<br />

den pågældende sygdom, og hvis<br />

der er en chance for helbredelse<br />

ved behandling - uden at man behøver<br />

at sætte tal på, så kan forældrene<br />

ikke fravælge behandlingen,<br />

siger Kjeld Schmiegelow.<br />

Cand. jur. ph.d. Ulla Hybel,<br />

Århus Universitet, der har beskæftiget<br />

sig indgående <strong>med</strong> patientrettigheder,<br />

siger til Ritzau, at<br />

<strong>børn</strong> og <strong>unge</strong>udvalget i den<br />

pågældende kommune kan træffe<br />

afgørelsen om at gennemføre behandling<br />

på trods af forældrenes<br />

ønsker. Det kan dog kun ske i<br />

ganske særlige tilfælde ved egentlig<br />

livstruende sygdom eller en<br />

sygdom, der kan udsætte barnet<br />

for betydelig og varig nedsat funktionsevne.<br />

Moderen, der udtaler sig i den<br />

pågældende sag, Karina Rosenløv,<br />

siger til Ritzau, at familien ikke på<br />

noget tidspunkt har overvejet at<br />

fravælge hele behandlingen.<br />

- Når der kun er en helbredelsesprocent<br />

på 40, ville vi gerne<br />

gøre noget andet samtidig, der<br />

kunne styrke vores barn, men det<br />

var der ingen dialog omkring.<br />

Kemobehandlingen var lidelsesfuld<br />

for hende, og vi syntes det<br />

var utroligt, det skulle være så<br />

smertefuldt.<br />

Overlæge Kjeld Schmiegelow<br />

udtrykker forståelse for, at forældre<br />

efter et behandlingsforløb <strong>med</strong><br />

meget intens kemoterapi kan tænke,<br />

om det var det værd og at forældre,<br />

som mister et barn, kan få<br />

samvittighedskvaler over den behandling,<br />

som barnet har gennemgået:<br />

- Hvis de spørgsmål dukker op<br />

tidligt i forløbet, så gør vi, hvad vi<br />

kan for at få forældrene til at forstå,<br />

at det er det bedste, vi kan tilbyde.<br />

Hvis forældrene reelt siger,<br />

at det ønsker de ikke, så er det<br />

rigtigt, at de ikke har noget valg.<br />

Juridisk har de ikke mulighed for<br />

at fravælge behandlingen.<br />

(Ritzau og Jyllands-Posten)<br />

49


Nyheder<br />

i reklamebutikken<br />

Diverse<br />

På hylderne i reklamebutikken er<br />

der en sektion <strong>med</strong> diverse. Der er<br />

bl.a. spillekort, kuglepenne, badges,<br />

streamers og klistermærker <strong>med</strong><br />

påtryk af Forældreforeningens logo.<br />

Spillekortene koster kr. 30,- pr.<br />

sæt og skal fortsat bestilles skriftligt,<br />

hvorimod kuglepenne, badges, streamers<br />

og klistermærker gratis kan rekvireres<br />

til et godt formål ved henvendelse<br />

til Forældreforeningen.<br />

50<br />

Forklæder<br />

Forældreforeningens reklamebutik<br />

fører nu også flotte forklæder <strong>med</strong><br />

påtrykt logo. Forklædet er fremstillet<br />

af canvas, og kan anvendes af mænd<br />

og kvinder <strong>med</strong> alle barm- og mavestørrelser.<br />

Spild ikke muligheden for at kokkerere<br />

<strong>med</strong> Forældreforeningen.<br />

Så spilder du nemlig ikke på tøjet.<br />

Pris: kr. 50,- pr. stk.<br />

Muleposer<br />

Muleposerne <strong>med</strong> logo har i lang<br />

tid været populære. De bliver nu<br />

fremstillet i en endnu kraftigere kvalitet<br />

canvas og <strong>med</strong> større rumfang.<br />

Prisen er dog lige så tynd som altid,<br />

nemlig<br />

kun kr. 50,-pr. stk.<br />

Du kan naturligvis også stadig bestille<br />

CanTeen T-shirts, bøger, kram<strong>med</strong>ukker,<br />

reflekser osv. hos Forældreforeningen.<br />

Se oversigten på vores hjemmeside:<br />

www.foraeldreforeningen.dk<br />

Send bestillingerne til Forældreforeningens<br />

sekretariat. Opkrævning<br />

vil blive fremsendt sammen <strong>med</strong> leverancen.<br />

Med venlig hilsen,<br />

Kurt Hansen


Nu gør Forældreforeningen det igen.<br />

Altså ikke at genbestille jubilæumsvinen<br />

men hjemtager en dejlig chilensk<br />

vin i en rød og hvid udgave.<br />

Det er Santa Vega, der ligesom Cuvée<br />

de Carcassonne importeres af<br />

Aalborg Vin Compagni.<br />

Flaskerne er forsynet <strong>med</strong> Forældreforeningens<br />

egen etiket, og samtidig<br />

har Cuvée de Carcassonne fået<br />

ny etiket i samme "stel" som den<br />

nye vin.<br />

Etiketten på bagsiden fortæller<br />

kort om Forældreforeningen.<br />

Da der oppebæres en forhandleravance,<br />

støtter du samtidigt foreningen,<br />

da alle indtægter går ubeskåret<br />

til Forældreforeningens arbejde.<br />

En kort beskrivelse af vinene:<br />

Santa Vega Rødvin<br />

Druerne til denne dejlige vin er Cabernet<br />

Sauvignon, og de er modnet i<br />

Lonture Valley i Chile. Her har dygtige<br />

vinfolk presset, forarbejdet og<br />

plejet vinen, som har en klar, dyb-<br />

rød farve, en kraftig bouquet af friske<br />

solbær samt en fyldig og saftig<br />

smag <strong>med</strong> et let anstrøg af behagelig<br />

sødme. Vinen drikkes <strong>med</strong> held til<br />

alt og uden noget.<br />

Pris for karton <strong>med</strong> 12 flasker:<br />

Kr. 600,-<br />

Santa Vega Hvidvin<br />

Denne herlige hvidvin er lavet på<br />

en af verdens bedste hvidvinsdruer,<br />

Sauvignon Blanc, som også har nydt<br />

deres ungdom i Lonture Valley i<br />

Chile. Det er lykkedes at fremstille<br />

en meget spændende, fyldig hvidvin,<br />

der er lagret på amerikanske<br />

egetræsfade, hvilket har givet vinen<br />

en uovertruffen karakter. Vinen har<br />

en dejlig frisk smag af Sauvignondruen,<br />

og den har en let tørhed, der<br />

passer fint til den danske smag.<br />

Pris for karton <strong>med</strong> 12 flasker:<br />

Kr. 600,-<br />

Cuvée de Carcassonne Rødvin<br />

Mange af Forældreforeningens <strong>med</strong>lemmer<br />

og andre købere har glædet<br />

Nye vine<br />

på nye flasker<br />

Da Forældreforeningen havde 15 års ju-<br />

bilæum, blev det bl.a. fejret <strong>med</strong>, at for-<br />

eningen hjemtog et større parti rødvin,<br />

som kunne købes til en speciel pris.<br />

Successen <strong>med</strong> Cuvée de Carcassonne,<br />

som vinen hedder, var så stor, at adskil-<br />

lige genbestillinger i tidens løb er<br />

blevet sendt afsted.<br />

sig over denne sydfranske vin, der<br />

har fået sin kraft og saft fra skråningerne<br />

ved foden af Pyrenæerne. Vinen<br />

er en speciel cuvée (blanding)<br />

<strong>med</strong> god karakter, og smagsdommere<br />

i Forældreforeningen har udtalt,<br />

at Cuvée de Carcassonne kan drikkes<br />

til stort set alt, og også er velegnet<br />

til et glas i utide.<br />

Pris for karton <strong>med</strong> 12 flasker:<br />

Kr. 400,-<br />

Skal vinen sendes, er der et mindre<br />

tillæg for fragt. Ved bestilling af<br />

i alt 5 kartoner (60 flasker assorteret)<br />

leveres vinen fragtfrit over hele landet<br />

ved levering på samme adresse.<br />

Du kan bestille vinen på Forældreforeningens<br />

hjemmeside, pr. brev<br />

eller fax til sekretariatet. Indenfor<br />

ca. 14 dage efter modtaget bestilling,<br />

sender vi vinen samt en opkrævning<br />

på beløbet herfor.<br />

Med venlig hilsen,<br />

Kurt Hansen<br />

51


Martin Flyvholm fra Struer er en af initiativtagerne<br />

til oprettelsen af “Senvirkningerne”<br />

som en særskilt <strong>med</strong>lemsgruppe.<br />

Nydannet <strong>med</strong>lemskategori<br />

I Forældreforeningen er ungdomsarbejdet<br />

differentieret i aldersbestemte<br />

niveauer, da <strong>unge</strong> på 14 år næppe<br />

har samme interesser som "<strong>unge</strong>" på<br />

f.eks. 30 år.<br />

Som hidtil fortsætter ungdomsarbejdet<br />

for de 14 - 20 årige i Can-<br />

Teen, der som <strong>med</strong>lemmer har nuværende<br />

og tidligere <strong>kræft</strong>patienter<br />

og disses søskende.<br />

Gode venskaber og årelange forbindelser<br />

ophører jo imidlertid ikke,<br />

blot fordi man fylder 20 år. De <strong>unge</strong><br />

har gennem årene dannet et solidt<br />

netværk, som de benytter meget til<br />

fælles hjælp og støtte, ikke mindst<br />

når der er en, der får tilbagefald.<br />

Derfor er de forskellige grupperinger<br />

af tidligere CanTeen-<strong>med</strong>lemmer,<br />

ungdomsgruppe<strong>med</strong>lemmer,<br />

senvirkninger samt <strong>med</strong>lemmer af<br />

Ungdomsstuerne nu samlet i "Senvirkningerne",<br />

hvor de <strong>unge</strong> er opført<br />

som en selvstændig <strong>med</strong>lemskategori<br />

i Forældreforeningens <strong>med</strong>lemsregister.<br />

"Senvirkningerne" er til dels selvkørende,<br />

og gruppen planlægger og<br />

gennemfører selv sine aktiviteter.<br />

Forældreforeningen er dog <strong>med</strong> på<br />

sidelinien <strong>med</strong> råd og dåd samt<br />

økonomisk støtte.<br />

Det bør dog nævnes, at aldersinddelingen<br />

er fleksibel, så man i en<br />

52<br />

Ældre <strong>unge</strong> samles i<br />

“Senvirkningerne”<br />

Blandt vore ungdoms<strong>med</strong>lemmer har der i længere tid<br />

hersket nogen usikkerhed om, i hvilken gruppe, man<br />

hører hjemme. Nogle er helt sikre på, at de er CanTeen-<br />

<strong>med</strong>lemmer, men hvad sker der, når man når skelsår og<br />

alder? - Hvornår er man for gammel til CanTeen?<br />

overgangsperiode kan tilhøre den<br />

gruppe, hvor man har de fleste af sine<br />

venner, og hvor man selv synes,<br />

man kan få bedst udbytte af aktiviteterne.<br />

Ungdomstræf på De 7 Øer<br />

I forbindelse <strong>med</strong> lokalafdeling Midtjyllands<br />

familieweekend den 15-17.<br />

september blev der afholdt Ungdomstræf.<br />

Her samledes bl.a. tidligere<br />

CanTeen <strong>med</strong>lemmer og Ungdomsgruppe<br />

<strong>med</strong>lemmer samt "Senvirkninger"<br />

fra hele landet. Ialt deltog<br />

ca. 40 <strong>unge</strong> i træffet, hvor der<br />

både blev festet og snakket alvorligt.<br />

En af initiativtagerne til mødet var<br />

Martin Flyvholm fra Midtjylland,<br />

som refererer således fra mødet:<br />

- Weekendens mål var at få klarlagt,<br />

om der var et behov for at danne<br />

et netværk, og hvad et eventuelt<br />

netværk kunne bruges til. Det viste<br />

sig hurtigt, at der var et behov, og vi<br />

fik herefter oprettet en såkaldt temabank<br />

<strong>med</strong> emner, som vi kunne<br />

tænke os at arbejde videre <strong>med</strong> i<br />

fællesskab. Banken rummer nu fem<br />

hovedtemaer, hver <strong>med</strong> en række<br />

emner til diskussion.<br />

Hovedtemaerne er:<br />

• troen på sig selv, tro flytter bjerge<br />

• søskende<br />

• fra barn til voksen<br />

• farvel til det gamle liv, goddag til<br />

det nye<br />

• hvordan kommer man videre?<br />

Vi er alle er overbeviste om, at<br />

helheden er mere end summen af<br />

delene. Hver især kan vi tilføre andre<br />

noget, og sammen kan vi gøre<br />

endnu mere for os selv og andre,<br />

end man kan alene hver for sig.<br />

Når vi er samlet, genkender man<br />

nogle af sine egne følelser og tanker<br />

hos de andre - genkendelsens glæde,<br />

plejer vi at kalde det. - Og det<br />

er bl.a. det, der gør os til hinandens<br />

kvalificerede samtalepartnere. Man<br />

kommer således aldrig til at føle sig<br />

alene, da der altid vil være én eller<br />

flere, som matcher den enkelte, slutter<br />

Martin Flyvholm.<br />

“Senvirkningerne” dannede en koordinationsgruppe<br />

<strong>med</strong> repræsentanter<br />

fra de fire landsdele. Gruppen<br />

består af Maria Duus fra afd. Sjælland,<br />

Rikke Bukballe fra afd. Nordjylland,<br />

Rune Madsen fra afd. Fyn/<br />

Sønderjylland og Martin Flyvholm<br />

fra afd. Midtjylland.<br />

Indtil videre er det aftalt, at “Senvirkningerne”<br />

mødes en gang om<br />

året ud over Forældreforeningens familieweekend.<br />

Med venlig hilsen,<br />

Martin Flyvholm


Afdeling<br />

Fyn og Sønderjylland<br />

ude <strong>med</strong><br />

snøren<br />

At der ikke er noget, der hedder dårligt vejr, men utilstræk-<br />

kelig påklædning blev slået fast, da lokalafdeling Fyn og<br />

Sønderjylland afholdt fiskekonkurrence den 1. juli.<br />

Det var sommer i Danmark. Det var<br />

lørdag den 1. juli - og det var regnvejr<br />

fra morgenstunden. Det er vel<br />

sådan, vi husker sommervejret<br />

bedst, men det gjorde det ikke mindre<br />

ærgerligt for de mange familie<strong>med</strong>lemmer,<br />

der havde tilmeldt sig<br />

fiskekonkurrencen ved Aalsbogaard<br />

Lystfiskersø nær Årup på Fyn.<br />

Nu lader lystfiskere sig som bekendt<br />

ikke gå på af en bagatel som<br />

dårligt vejr, og i løbet af den første<br />

time var der virkelig mange, der<br />

mødte op og trodsede regnen.<br />

Der kan sagtens være 1 ørred,<br />

50 stykker brød og <strong>med</strong>bragte<br />

grillgodter i en overskåret BP<br />

olietønde. Flere varmemestre,<br />

madvendere og inspektører er et<br />

absolut must for at få ristens<br />

lyksaligheder til at gøre godt<br />

hos de sultne lystfiskere.<br />

40.000 m 2 <strong>med</strong><br />

rigelig albueplads<br />

Aalsbogaard Lystfiskersø er på<br />

40.000 m 2 , så der var rigelig plads<br />

til alle deltagere og deres grej. Om-<br />

Tomas fremviser stolt sin vinderfisk,<br />

en ørred på 550 gr. og 39 cm. Den<br />

endte sine dage på grillen.<br />

rådet er handicapvenligt, så alle<br />

kunne være <strong>med</strong>, men trods de fine<br />

betingelser og ivrigt fiskeri, var der<br />

kun tre lystfiskere, der i løbet af konkurrencens<br />

tre timer landede en fisk.<br />

53


Trods det magre udbytte var stemningen<br />

god, og fiskenes manglende<br />

bidelyst gav mere tid til at snakke<br />

sammen, og det er jo en væsentligdel<br />

af foreningens arrangementer.<br />

Præmier <strong>med</strong> et blink<br />

Efter de tre timers konkurrence blev<br />

der tændt op i grillen under halvtaget.<br />

En af fiskene kom på grillen,<br />

mens de øvrige deltagere grillede<br />

mad, som de for en sikkerheds<br />

skyld havde <strong>med</strong>bragt hjemmefra.<br />

Og så var der præmieuddeling:<br />

1. præmien blev vundet af Line<br />

Hansen, som fangede en ørred på<br />

605 gr. og 40 cm. lang. Line vandt<br />

et gavebevis på 100 kr., nogle blink<br />

og en lystfiskervideo.<br />

2. præmien vandt Tomas Vinkel-<br />

Jørgensen, som krogede en ørred på<br />

550 gr. og 39 cm. Her var præmien<br />

et gavebevis på 50 kr., blink og en<br />

lystfiskervideo.<br />

3. præmien fik Mia Schmidt, som<br />

fik en skalle hevet i land. Hun kunne<br />

age hjem <strong>med</strong> forskellige blink<br />

og en flot Schweizerkniv.<br />

Alle havde dog gjort en ihærdig<br />

indsats, og hver fik et lille blink til<br />

minde om konkurrencen og den gode<br />

dag. Inden arrangementet sluttede,<br />

fik alle <strong>børn</strong>ene en is.<br />

Nye bekendtskaber<br />

Fisketuren var et godt arrangement,<br />

og i løbet af dagen klarede det oven<br />

i købet op. Der blev fanget fisk og<br />

der blev stiftet nye bekendtskaber<br />

mellem de gæve lystfiskere m/k. Fra<br />

forberedelserne til sidste minut blev<br />

vi mødt <strong>med</strong> utrolig stor hjælpsomhed<br />

fra ejeren og hans <strong>med</strong>arbejdere,<br />

og vi følte os meget velkomne.<br />

Til slut er der al mulig grund til at<br />

takke dem, der gjorde det muligt at<br />

tilbringe en dejlig dag ved søen og<br />

arrangementets sponsorer:<br />

Odd Fellow - Fredericia, Michaels<br />

Jagt og Fiskeri - Svendborg, Havnens<br />

Fiskeartikler - Svendborg, Go<br />

Fishing - Odense samt Forældreforeningen.<br />

Endelig en stor tak til arrangørerne!<br />

54<br />

På gensyn ved kommende<br />

arrangementer,<br />

Jonas Weisenberg<br />

Lokalbestyrelser, landsbestyrelse<br />

og forretningsudvalg i<br />

Forældreforeningen<br />

for funktionsåret 29. april 2000 - 28. april 2001<br />

Lokalbestyrelser:<br />

Nordjylland:<br />

Lokalleder:<br />

Jytte Pejtersen<br />

Klintholmvej 8<br />

9400 Nørresundby<br />

Tlf. 9819 1505<br />

Fax 9819 1556<br />

Lokalrepræsentant:<br />

Margit Bukballe<br />

Tinglykke 15<br />

9210 Aalborg SØ<br />

Tlf. 9814 1280<br />

Suppleant:<br />

Ken Mortensen<br />

Lannerparken 82<br />

9200 Aalborg SV<br />

Tlf. 9834 3237<br />

Midtjylland:<br />

Lokalleder:<br />

Annette Blomberg<br />

Århusvej 195<br />

Postboks 55<br />

8464 Galten<br />

Tlf. 8694 6930<br />

Fax 8694 6230<br />

Lokalrepræsentant:<br />

Kurt Hansen<br />

Århusvej 195<br />

Postboks 55<br />

8464 Galten<br />

Tlf. 8694 6930<br />

Fax 8694 6230<br />

Suppleant:<br />

Agner Ebild<br />

Poppelvej 14<br />

7323 Give<br />

Tlf. 7573 1718<br />

Ekstra suppleant:<br />

Per Bo Hansen<br />

Pårupvej 36<br />

6933 Kibæk<br />

Tlf. 9719 4567<br />

Fyn/ Sønderjylland:<br />

Lokalleder:<br />

Karen Lis Madsen<br />

Humblevej 71<br />

5900 Rudkøbing<br />

Tlf. 6251 3607<br />

Lokalrepræsentant:<br />

Preben Sørensen<br />

Hvidkløvervej 30<br />

5700 Svendborg<br />

Tlf. 6222 8285<br />

Suppleant:<br />

Anette Sørensen<br />

Kochsgade 116<br />

5000 Odense C<br />

Tlf. 2993 5918<br />

Sjælland/<br />

Lolland Falster:<br />

Lokalleder:<br />

Annie Hansen<br />

Daltoftevej 18<br />

2860 Søborg<br />

Tlf. 3956 0754<br />

Lokalrepræsentant:<br />

Carsten Boeck Petersen<br />

Callisensvej 12, 2. th.<br />

2900 Hellerup<br />

Tlf. 3940 2770<br />

Suppleant:<br />

Susanne Koren<br />

Luganovej 18<br />

2300 København S<br />

Tlf. 3927 7121<br />

Fax 3927 7124<br />

Landsbestyrelse:<br />

Jytte Pejtersen<br />

Margit Bukballe<br />

Annette Blomberg<br />

Kurt Hansen<br />

Karen Lis Madsen<br />

Preben Sørensen<br />

Annie Hansen<br />

Carsten Boeck Petersen<br />

Forretningsudvalg:<br />

Formand:<br />

Kurt Hansen<br />

Næstformand:<br />

Preben Sørensen<br />

Kasserer:<br />

Jytte Pejtersen<br />

Medlem:<br />

Carsten Boeck Petersen


Noget om<br />

Forældreforeningen <strong>børn</strong><br />

& <strong>unge</strong> <strong>med</strong> <strong>kræft</strong> er en<br />

selvstændig, landsdækkende<br />

patientforening<br />

<strong>med</strong> flere formål.<br />

Forældreforeningen formidler<br />

personlig kontakt<br />

og støtte til <strong>børn</strong>e<strong>kræft</strong>ramte<br />

familier og udbreder<br />

kendskabet til de vilkår,<br />

som <strong>børn</strong> og <strong>unge</strong><br />

<strong>med</strong> <strong>kræft</strong> og deres familier<br />

lever under.<br />

Forældreforeningen afholder<br />

en række faglige,<br />

sociale og rekreative aktiviteter<br />

for <strong>børn</strong> og <strong>unge</strong><br />

<strong>med</strong> <strong>kræft</strong> og deres familier<br />

samt arbejder for forbedringer<br />

i behandlingen<br />

af og omsorgen for <strong>børn</strong><br />

og <strong>unge</strong> <strong>med</strong> <strong>kræft</strong>.<br />

Forældreforeningen<br />

<strong>med</strong>virker til, at der sikres<br />

midler til forskning i<br />

<strong>kræft</strong>sygdomme <strong>med</strong> relation<br />

til <strong>børn</strong> og <strong>unge</strong> og<br />

arbejder <strong>med</strong> forebyggelse/afhjælpning<br />

af følgevirkninger<br />

af såvel <strong>kræft</strong>sygdommene,<br />

som behandlingen<br />

heraf.<br />

Forældreforeningen<br />

blev etableret i 1983 og<br />

har i dag ca. 1.200 familie<strong>med</strong>lemmer,<br />

der alle<br />

repræsenterer en familie,<br />

som har eller har haft et<br />

<strong>kræft</strong>ramt barn. Hertil<br />

kommer et større antal<br />

støtte<strong>med</strong>lemmer. Alt arbejde<br />

i foreningen er frivilligt<br />

og ulønnet.<br />

Du kan støtte Forældreforeningens<br />

arbejde aktivt<br />

- også selvom du blot<br />

ønsker at være passivt<br />

<strong>med</strong>lem.<br />

Kontakt os for yderligere<br />

oplysninger, hvis du<br />

ønsker <strong>med</strong>lemskab eller<br />

vil støtte Forældreforeningens<br />

videre udvikling<br />

<strong>med</strong> økonomisk eller<br />

praktisk hjælp.<br />

Forældreforeningen kan<br />

kontaktes ved henvendelse<br />

til sekretariatet:<br />

Postadresse:<br />

Forældreforeningen<br />

<strong>børn</strong> & <strong>unge</strong> <strong>med</strong> <strong>kræft</strong><br />

Århusvej 195,<br />

Postboks 55,<br />

8464 Galten.<br />

Telefon: 8694 6930<br />

Telefax: 8694 6230<br />

E-mail:<br />

ff@foraeldreforeningen.dk<br />

Internet:<br />

www.foraeldreforeningen.dk<br />

Telefontider:<br />

Mandag - torsdag:<br />

Kl. 09.00 - 16.00<br />

Fredag:<br />

Kl. 09.00 - 12.00<br />

Med venlig hilsen,<br />

Kurt Hansen, formand<br />

Bliv <strong>med</strong>lem af<br />

Forældreforeningen<br />

Hjælp <strong>børn</strong> og <strong>unge</strong> <strong>med</strong> <strong>kræft</strong><br />

- støt os på giro 1-642-3130.<br />

Gennem bladet her kan du<br />

danne dig et indtryk af vort<br />

arbejde i både det udadrettede<br />

oplysningsarbejde og<br />

i de interne aktiviteter, der<br />

også rummer de vigtige sociale<br />

aspekter.<br />

Hvis du ønsker at støtte<br />

Forældreforeningens fremtidige<br />

udvikling eller deltage i<br />

Indmeldelseblanket<br />

Ønsker at være: (sæt X)<br />

Forældre<strong>med</strong>lem<br />

(kontingent kr. 200,- for 2001)<br />

CanTeen-<strong>med</strong>lem, ca. 14-20 år.<br />

født / 19<br />

(kontingent kr. 200,- for 2001)<br />

Ungdoms<strong>med</strong>lem, “Senvirkninger”<br />

(kontingent kr. 200,- for 2001)<br />

Støtte<strong>med</strong>lem/gave<strong>med</strong>lem<br />

(gavebeløb kr. 150,- for 2001)<br />

Virksomhedsabonnement/gave<strong>med</strong>lem<br />

(gavebeløb kr. 1.000,- for 2001)<br />

Ønsker ikke tilsendt materiale om foreningen<br />

Ønsker at være <strong>med</strong>lem af lokalafdeling: (sæt X)<br />

Navn<br />

Adresse<br />

Postnr./By<br />

Telefon<br />

Sjælland (København)<br />

Fyn/Sønderjylland (Odense)<br />

Midtjylland (Århus)<br />

Nordjylland (Aalborg)<br />

aktiviteterne, er du velkommen<br />

som <strong>med</strong>lem.<br />

Hele indmeldelsesblanketten<br />

udfyldes og sendes i lukket<br />

kuvert til:<br />

Forældreforeningen<br />

<strong>børn</strong> & <strong>unge</strong> <strong>med</strong> <strong>kræft</strong><br />

Århusvej 195, Postboks 55<br />

8464 Galten<br />

November 2000<br />

✂<br />

55


Postboks 55, 8464 Galten<br />

Tlf. 8694 6930<br />

Postbesørget blad<br />

57176<br />

(8245 ARC)<br />

. .<br />

. .<br />

Køb bøger og legetøj<br />

hos Forældreforeningen og spar penge...<br />

Hos Forældreforenin-<br />

gen kan du nu bestille<br />

bogpakker <strong>med</strong> popu-<br />

lære <strong>børn</strong>ebøger fra<br />

Busters Forlag.<br />

Du køber bogpakkerne hos<br />

Forældreforeningen til en<br />

specialpris, der er en del lavere<br />

end normal udsalgspris.<br />

Da foreningen hos forlaget<br />

oppebærer en forhandleravance,<br />

støtter du samtidigt<br />

vores arbejde for at forbedre<br />

vilkårene for de <strong>kræft</strong>ramte<br />

<strong>børn</strong> og <strong>unge</strong> samt<br />

deres familier.<br />

Nemt at bestille<br />

Du kan bestille fire forskellige<br />

bogpakker om Thomas<br />

og hans venner, en bogpakke<br />

om Småfolket samt det<br />

pædagogiske legetøj “Snordig-frem”<br />

- se yderligere oplysninger<br />

på vores hjemmeside.<br />

Send din bestilling pr. fax,<br />

brev, eller e-mail til:<br />

Forældreforeningen <strong>børn</strong> &<br />

<strong>unge</strong> <strong>med</strong> <strong>kræft</strong>.<br />

Indenfor ca. 14 dage efter<br />

modtaget bestilling sender<br />

foreningens sekretariat bogpakken<br />

samt en giroopkrævning<br />

på beløbet.<br />

56<br />

Bogpakke 1:<br />

4 mini bøger <strong>med</strong> historier<br />

om Lokomotivet Thomas og<br />

hans venner.<br />

Normalpris: kr. 98,-<br />

Forældreforeningens pris:<br />

Kr. 75,-<br />

Bogpakke 4:<br />

Tøf, tøf her kommer Thomas,<br />

en bog hvor du selv sætter<br />

lyd på. Thomas på fisketur,<br />

hver side er et lille puslespil,<br />

og de kan sammen laves<br />

til ét stort puslespil.<br />

Normalpris: kr. 198,-<br />

Forældreforeningens pris:<br />

Kr. 150,-<br />

Bogpakke 2:<br />

Thomas på eventyr. 4 bøger<br />

<strong>med</strong> flotte fotografier, 2 historier<br />

i hver. Kendt fra TV.<br />

Normalpris: kr. 156,-<br />

Forældreforeningens pris:<br />

Kr. 100,-<br />

Bogpakke 5:<br />

4 bøger om småfolket, der<br />

pusler her og der og alle<br />

vegne. Flotte illustrationer af<br />

Rien Poortvliet.<br />

Normalpris: kr. 200,-<br />

Forældreforeningens pris:<br />

Kr. 135,-<br />

Bogpakke 3:<br />

2 flotte bøger "Lær klokken<br />

<strong>med</strong> Thomas" og "Lokomotivet<br />

Thomas og hans venner".<br />

Normalpris: kr. 160,-<br />

Forældreforeningens pris:<br />

Kr. 125,-<br />

“Snor-dig-frem” - et<br />

legetøj <strong>med</strong> fremtid i!<br />

Et pædagogisk og aktiverende<br />

stykke legetøj <strong>med</strong> 6 forskellige<br />

temaer: Farver - Dyr<br />

- Modsætninger - Mennesker<br />

- Figurer - Legetøj.<br />

Normalpris: pr. stk. kr. 69,-<br />

Alle seks kr. 414,-<br />

Forældreforeningens pris:<br />

Pr. stk. Kr. 50,-<br />

Alle seks Kr. 250,-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!