26.08.2013 Views

SIKKERHEDSDATABLAD: ALVASK - EUROPART - europart.de

SIKKERHEDSDATABLAD: ALVASK - EUROPART - europart.de

SIKKERHEDSDATABLAD: ALVASK - EUROPART - europart.de

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>SIKKERHEDSDATABLAD</strong><br />

i hht. EF 1907/2006<br />

1. PRODUKT: <strong>ALVASK</strong> (5 L, 10 L, 20 L, 210 L, 1000 L) VARENR.: 11010<br />

TYPE: Alkalisk sæbemid<strong>de</strong>l<br />

PRODUCENT: Besma International Chem A/S, Friis Hansens Vej 6, 7100 Vejle.<br />

Tlf: +45 75857433. (Træffes fra 8-16). Fax: +45 75857532.<br />

E-mail: besma@besma.dk<br />

| Udarbej<strong>de</strong>t: 06.06.2007/GJP Version: 5 Revi<strong>de</strong>ret: 09.08.10/CHN PR.nr.: 2177994<br />

2. FAREIDENTIFIKATION:<br />

Ikke klassificeret som farligt jf. gæl<strong>de</strong>n<strong>de</strong> regler.<br />

3. INDHOLDSSTOFFER:<br />

(Klassificere<strong>de</strong>, se pkt. 16) Indhold w/w% Klassificering EINECS nr.<br />

| C9-11 Alkoholethoxylat 0 - 5 Xi; R41-38 Polymer<br />

(CAS nr. 68439-46-3)<br />

4. FØRSTEHJÆLP:<br />

Øjenkontakt: Skyl øjet med vand i mindst 15 minutter. Søg læge hvis irritationen varer ved.<br />

Indånding: Skyl mundhulen med vand og puds evt. næsen.<br />

Indtagelse: Drik rigeligt vand eller mælk.<br />

Hudkontakt: Fjern forurenet tøj og skyl straks med rigeligt vand.<br />

Forbrænding: -<br />

5. FORHOLDSREGLER VED BRAND:<br />

Ingen særlige. Produktet kan ikke bræn<strong>de</strong>.<br />

6. FORHOLDSREGLER VED SPILD/UDSLIP:<br />

Større mæng<strong>de</strong>r spild opsamles med sugen<strong>de</strong> materiale (f.eks. sand el. savsmuld). Herefter spules med<br />

rigeligt vand. Skridfare ved sæberester. Anvend handsker un<strong>de</strong>r arbej<strong>de</strong>t.<br />

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING:<br />

Ved håndtering af produktet anven<strong>de</strong>s personlige værnemidler som anbefalet un<strong>de</strong>r pkt. 8. Ved brug af<br />

<strong>ALVASK</strong> i containere anbefales <strong>de</strong>t at anven<strong>de</strong> halvmaske med P2 el. P3-filter. Opbevares i lukket<br />

originalemballage.<br />

Holdbarhed: min. 5 år. Opbevaring: 5-40 o<br />

C.<br />

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:<br />

Ån<strong>de</strong>drætsværn: Ved sprøjtning eller forstøvning bør halvmaske med P2 el. P3 filter anven<strong>de</strong>s.<br />

Øjenbeskyttelse: Ved sprøjtning eller forstøvning bør beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm anven<strong>de</strong>s.<br />

Hudbeskyttelse: Anvend beskyttelseshandsker (nitrilgummi).<br />

Grænseværdi: -<br />

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER:<br />

Udseen<strong>de</strong>: Farveløs væske Lugt: Svag Flammepunkt: -<br />

| Kogepunkt: Ca. 100 o<br />

C pH(konc.): 11,4 Damptryk: -<br />

| Smeltepunkt: Ca. 0 o<br />

C pH(1%): 9,5 Vægtfyl<strong>de</strong>: 1,02 g/ml<br />

10. STABILITET OG REAKTIVITET:<br />

Stabilt un<strong>de</strong>r normale anven<strong>de</strong>lsesforhold.<br />

si<strong>de</strong> 1 af 2<br />

© 2007 Besma International Chem a/s


<strong>SIKKERHEDSDATABLAD</strong>: <strong>ALVASK</strong><br />

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER:<br />

Sundhedsfarlige egenskaber:<br />

Øjenkontakt: Kan virke irriteren<strong>de</strong> p.g.a produktets affedten<strong>de</strong> egenskaber.<br />

Indtagelse: Kan virke irriteren<strong>de</strong> p.g.a produktets affedten<strong>de</strong> egenskaber.<br />

Indånding: Kan virke irriteren<strong>de</strong> p.g.a produktets affedten<strong>de</strong> egenskaber.<br />

Hudkontakt: Kan virke irriteren<strong>de</strong> p.g.a produktets affedten<strong>de</strong> egenskaber.<br />

Langtidsvirkninger: Ingen.<br />

12. MILJØOPLYSNINGER:<br />

Indholdsstoffer i <strong>ALVASK</strong> giver p.t. ikke anledning til miljøfaremærkning. Biologisk nedbry<strong>de</strong>lig i henhold<br />

til EF nr. 648/2004.<br />

13. BORTSKAFFELSE:<br />

Såfremt <strong>de</strong>n forurene<strong>de</strong> rensevæske (<strong>ALVASK</strong> anvendt i affedterba<strong>de</strong> og lign.) skal afleveres til<br />

<strong>de</strong>struktion, afleveres <strong>de</strong>t i egne<strong>de</strong> behol<strong>de</strong>re til godkendt affaldsbehandler eller modtagestation.<br />

Farligt affald grupperes efter Kommunekemis affaldsko<strong>de</strong>r og gives <strong>de</strong>su<strong>de</strong>n en EAK-ko<strong>de</strong> jf.<br />

| Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 48/2010.<br />

Affaldsko<strong>de</strong>: 4.32 Gruppe: H<br />

14. TRANSPORT OPLYSNINGER:<br />

<strong>ALVASK</strong> er ikke klassificeret som farligt gods jf. gæl<strong>de</strong>n<strong>de</strong> regler.<br />

15. OPLYSNINGER OM REGULERING:<br />

<strong>ALVASK</strong> er ikke klassificeret som mærkningspligtigt jf. gæl<strong>de</strong>n<strong>de</strong> regler.<br />

MAL-KODE: 00-3 (1993).<br />

| In<strong>de</strong>hol<strong>de</strong>r: < 5 % af nonioniske, amfotære/anioniske overfla<strong>de</strong>aktive stoffer, fosfater.<br />

Jf. <strong>de</strong>tergent forordningen EF 648/2004.<br />

Anven<strong>de</strong>lsesbegrænsninger: Ingen.<br />

16. ANDRE OPLYSNINGER:<br />

R-sætninger for indholdsstoffer jf. pkt. 3:<br />

| R38: Irriterer hu<strong>de</strong>n. R41:Risiko for alvorlig øjenska<strong>de</strong>.<br />

Anven<strong>de</strong>lse:<br />

Alkalisk affedtnings-/rengøringsmid<strong>de</strong>l.<br />

Krav om uddannelse:<br />

Der kræves ingen særlig uddannelse, men <strong>de</strong>t anbefales, at alle <strong>de</strong>r omgås produktet skal være fortrolige<br />

med <strong>de</strong>tte sikkerhedsdatablad.<br />

| Lovgivning: Oplysninger fra leverandører/producenter. Miljøministeriets bekg. 48/2010, 329/2002 og 923/2005.<br />

Arbejdsministeriets bekg. 239/2005 og 301, 302/1993 samt AT-vejl. C.0.12/2003 og C.0.1/2007. ADR 2009. IMDG 2008.<br />

EF nr. 648/2004 og EF nr. 1907/2006.<br />

Begrænsninger:<br />

Kan anven<strong>de</strong>s på alle overfla<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r tåler vand. Følg altid brugsvejledningen.<br />

| = Ajourførte pkt.: 1, 3, 9, 13, 15, 16.<br />

si<strong>de</strong> 2 af 2<br />

© 2007 Besma International Chem a/s

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!