SIKKERHEDSDATABLAD: ALVASK - EUROPART - europart.de

europart.net

SIKKERHEDSDATABLAD: ALVASK - EUROPART - europart.de

SIKKERHEDSDATABLAD

i hht. EF 1907/2006

1. PRODUKT: ALVASK (5 L, 10 L, 20 L, 210 L, 1000 L) VARENR.: 11010

TYPE: Alkalisk sæbemiddel

PRODUCENT: Besma International Chem A/S, Friis Hansens Vej 6, 7100 Vejle.

Tlf: +45 75857433. (Træffes fra 8-16). Fax: +45 75857532.

E-mail: besma@besma.dk

| Udarbejdet: 06.06.2007/GJP Version: 5 Revideret: 09.08.10/CHN PR.nr.: 2177994

2. FAREIDENTIFIKATION:

Ikke klassificeret som farligt jf. gældende regler.

3. INDHOLDSSTOFFER:

(Klassificerede, se pkt. 16) Indhold w/w% Klassificering EINECS nr.

| C9-11 Alkoholethoxylat 0 - 5 Xi; R41-38 Polymer

(CAS nr. 68439-46-3)

4. FØRSTEHJÆLP:

Øjenkontakt: Skyl øjet med vand i mindst 15 minutter. Søg læge hvis irritationen varer ved.

Indånding: Skyl mundhulen med vand og puds evt. næsen.

Indtagelse: Drik rigeligt vand eller mælk.

Hudkontakt: Fjern forurenet tøj og skyl straks med rigeligt vand.

Forbrænding: -

5. FORHOLDSREGLER VED BRAND:

Ingen særlige. Produktet kan ikke brænde.

6. FORHOLDSREGLER VED SPILD/UDSLIP:

Større mængder spild opsamles med sugende materiale (f.eks. sand el. savsmuld). Herefter spules med

rigeligt vand. Skridfare ved sæberester. Anvend handsker under arbejdet.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING:

Ved håndtering af produktet anvendes personlige værnemidler som anbefalet under pkt. 8. Ved brug af

ALVASK i containere anbefales det at anvende halvmaske med P2 el. P3-filter. Opbevares i lukket

originalemballage.

Holdbarhed: min. 5 år. Opbevaring: 5-40 o

C.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Åndedrætsværn: Ved sprøjtning eller forstøvning bør halvmaske med P2 el. P3 filter anvendes.

Øjenbeskyttelse: Ved sprøjtning eller forstøvning bør beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm anvendes.

Hudbeskyttelse: Anvend beskyttelseshandsker (nitrilgummi).

Grænseværdi: -

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER:

Udseende: Farveløs væske Lugt: Svag Flammepunkt: -

| Kogepunkt: Ca. 100 o

C pH(konc.): 11,4 Damptryk: -

| Smeltepunkt: Ca. 0 o

C pH(1%): 9,5 Vægtfylde: 1,02 g/ml

10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Stabilt under normale anvendelsesforhold.

side 1 af 2

© 2007 Besma International Chem a/s


SIKKERHEDSDATABLAD: ALVASK

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER:

Sundhedsfarlige egenskaber:

Øjenkontakt: Kan virke irriterende p.g.a produktets affedtende egenskaber.

Indtagelse: Kan virke irriterende p.g.a produktets affedtende egenskaber.

Indånding: Kan virke irriterende p.g.a produktets affedtende egenskaber.

Hudkontakt: Kan virke irriterende p.g.a produktets affedtende egenskaber.

Langtidsvirkninger: Ingen.

12. MILJØOPLYSNINGER:

Indholdsstoffer i ALVASK giver p.t. ikke anledning til miljøfaremærkning. Biologisk nedbrydelig i henhold

til EF nr. 648/2004.

13. BORTSKAFFELSE:

Såfremt den forurenede rensevæske (ALVASK anvendt i affedterbade og lign.) skal afleveres til

destruktion, afleveres det i egnede beholdere til godkendt affaldsbehandler eller modtagestation.

Farligt affald grupperes efter Kommunekemis affaldskoder og gives desuden en EAK-kode jf.

| Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 48/2010.

Affaldskode: 4.32 Gruppe: H

14. TRANSPORT OPLYSNINGER:

ALVASK er ikke klassificeret som farligt gods jf. gældende regler.

15. OPLYSNINGER OM REGULERING:

ALVASK er ikke klassificeret som mærkningspligtigt jf. gældende regler.

MAL-KODE: 00-3 (1993).

| Indeholder: < 5 % af nonioniske, amfotære/anioniske overfladeaktive stoffer, fosfater.

Jf. detergent forordningen EF 648/2004.

Anvendelsesbegrænsninger: Ingen.

16. ANDRE OPLYSNINGER:

R-sætninger for indholdsstoffer jf. pkt. 3:

| R38: Irriterer huden. R41:Risiko for alvorlig øjenskade.

Anvendelse:

Alkalisk affedtnings-/rengøringsmiddel.

Krav om uddannelse:

Der kræves ingen særlig uddannelse, men det anbefales, at alle der omgås produktet skal være fortrolige

med dette sikkerhedsdatablad.

| Lovgivning: Oplysninger fra leverandører/producenter. Miljøministeriets bekg. 48/2010, 329/2002 og 923/2005.

Arbejdsministeriets bekg. 239/2005 og 301, 302/1993 samt AT-vejl. C.0.12/2003 og C.0.1/2007. ADR 2009. IMDG 2008.

EF nr. 648/2004 og EF nr. 1907/2006.

Begrænsninger:

Kan anvendes på alle overflader der tåler vand. Følg altid brugsvejledningen.

| = Ajourførte pkt.: 1, 3, 9, 13, 15, 16.

side 2 af 2

© 2007 Besma International Chem a/s

More magazines by this user
Similar magazines