Årsberetning 2010 - Region Hovedstaden

regionh.dk

Årsberetning 2010 - Region Hovedstaden

Årsberetning FCFS 2010

Region Hovedstaden

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Koncern Plan og Udvikling

Årsberetning

2010


Indhold

02 Forord

03 Året der gik

Befolkningsbaseret epidemiologi 03

Klinisk epidemiologi 04

Sundhedsfremme – sundhedstjenesteforskning og kommunale sundhedsprofiler 04

06 Nyt om Forebyggelse

07 Aktuelle forskningsprojekter

Forskningsprojekter med primær forankring i FCFS 07

Forskningsprojekter med primær forankring uden for FCFS 10

Internationale samarbejdsprojekter 13

Større nationale samarbejdsprojekter 15

16 Publikationer

Akademiske afhandlinger 17

Masterafhandlinger og kandidatspecialer 17

Originale videnskabelige artikler 17

Oversigtsartikler, bøger, bogkapitler, leder, rapporter 24

Andre publikationer 25

26 Foredrag, posters, undervisning, vejledningsopgaver, udvalgs- og bestyrelsesposter

Foredrag og posters 26

Undervisning 29

Vejledningsopgaver 30

Udvalgs- og bestyrelsesposter 32

35 Arrangementer, bedømmelser og referee-opgaver

Arrangementer 35

Bedømmelser 35

Referee-opgaver 36

Priser 36

37 Medarbejdere i 2010

Redaktion:

Torben Jørgensen, led. overlæge (ansv. redaktør)

Allan Linneberg, forskningsleder

Birgitte Pickering, sekretær

1


Forord

I 2010 har Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed (FCFS) fortsat den positive udvikling, som vi har

set de sidste år. En væsentlig grund til dette er, at Helsefonden bevilligede 25 mio. kr. til videreførelsen af

forebyggelsesforskningen i FCFS over de næste fem år. Dette har bevirket, at vi kunne fastholde flere af de

forskere, som danner rygraden i bl.a. forebyggelsesforskningen. FCFS har nu 15 uddannede forskere

(dr.med. eller ph.d.), hvilket giver en glimrende balance i relation til de mange forskningsassistenter og

ph.d.-studerende. Samtidig fastholder og udbygger vi de nationale og internationale samarbejder, hvilket afspejles

i publikationskurven, hvor vi for andet år i træk har mere end 100 originale publikationer i peerreviewed

tidsskrifter. I forbindelse med forskningsevalueringen i Region Hovedstadens kliniske afdelinger

og forskningscentre gik FCFS fra en femteplads i 2008-opgørelsen til en fornem førsteplads i 2009opgørelsen.

Forskergrupperne omkring de tre forskningsledere er blevet yderligere cementeret i årets løb, ligesom

de forpligtelser, FCFS har over for Region og nationale samarbejdspartnere, er blevet mere veletableret.

De løbende velgennemførte befolkningsundersøgelser sikrer, at forskere ved FCFS og vores samarbejdspartnere

løbende har adgang til nye data, ligesom den voksende biobank giver store muligheder både inden for

forskning i gener og nye biomarkører. I 2010 publicerede vi en oversigtsartikel i International Journal of

Epidemiology om alle FCFS’ kohorter.

2010 var bl.a. præget af den anden sundhedsprofil for Region Hovedstaden, så kommuner, Region og forskere

nu har forløbsdata at studere i relation til mange af de aktiviteter, der har været i gang i kommunerne. Debatten

om, hvilke forebyggelsesstrategier der har effekt, har udkrystalliseret sig i nogle klarere retningslinjer

for kommunerne i form af en selvstændig publikation til den nye sundhedsprofil, hvor FCFS’ eksperter opdaterer

viden om, hvilke aktiviteter inden for forebyggelse og sundhedsfremme, der virker.

Forskningscentrets ekspertise anvendes i vid udstrækning i kommunale, nationale og internationale sammenhænge.

Dette har i 2010 bl.a. givet sig udtryk i flere rapporter til centrale sundhedsmyndigheder. Medarbejdere

ved FCFS var i årets løb repræsenteret i en lang række udvalg med sigte på sundhed og forebyggelse.

Desuden har medarbejderne været meget aktive med arrangementer og foredrag ved internationale videnskabelige

kongresser og i nationale sammenhænge.

Jeg vil gerne takke alle på FCFS og dets samarbejdspartnere for en stor, engageret indsats i det forløbne år.

Glostrup, april 2011

Torben Jørgensen

2


Året der gik

Forskningen ledes af enhedschefen og tre forskningsledere, som hver har ansvaret for de tre forskningsafdelinger

i Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed (FCFS): Befolkningsbaseret epidemiologi, Klinisk

epidemiologi samt Sundhedsfremme og Forebyggelse. Der tilstræbes integration i arbejdet mellem de tre ledere

og enhedschefen, hvilket bl.a. giver sig udtryk i, at nogle projekter i en afdeling styres i det daglige af

en forskningsleder fra en anden afdeling. Dette er udtryk for en tilsigtet strategi som er med til at skabe synergi

og gøre forskningen relevant for folkesundhedsarbejdet. I det følgende beskrives nogle af årets begivenheder

fordelt på de tre forskningsafdelinger.

Befolkningsbaseret epidemiologi

FCFS gennemfører kontinuerligt befolkningsundersøgelser

til brug for forskning. Den ene befolkningsundersøgelse

afløser således den anden.

Dette stiller store krav til fastholdelse af erfarne

og dygtige medarbejdere samt en betydelig ekstern

finansiering. I 2010 har FCFS således beskæftiget

2 bioanalytikere, 2 sygeplejersker og 1

sekretær til at varetage de igangværende befolkningsundersøgelser.

Tre projekter var i gang på én

og samme tid:

I 2010 startede en ny befolkningsundersøgelse,

Helbred2010, som fortsætter monitoreringen

af hyppige kroniske sygdomme i befolkningen

og risikofaktorer til disse. Fokus for

forskningen er især sygdomme, som er underdiagnosticeret

i befolkningen, og hvor en bestemmelse

af den ”sande” sygdomsforekomst

kræver objektive helbredsmålinger som fx

måling af fastende blodsukker. Eksempler på

sådanne sygdomme er diabetes, åreforkalkning,

forhøjet blodtryk og kolesterol, osteoporose,

astma, allergi og eksem.

Et nyt interventionsprojekt tog udgangspunkt i

befolkningsundersøgelsen Helbred2010. Dette

undersøger effekten på sygdomsrisiko ved at

reducere antallet af stillesiddende timer. Det

foretages i et regelret randomiseret design og

belyser, om sygdomsrisikoen kan nedbringes

blot ved at få folk op af sofaen eller kontorsto-

len, og måske er effekten af reduktionen af

stillesidning lige så vigtig som løbeturene.

10-års genopfølgningen af Inter99 undersøgelsen

tog fart i 2010 og ventes afsluttet i

2011. Denne spørgeskemaundersøgelse skal

belyse, hvorvidt interventionsgruppens livsstil

fortsat holder sig bedre end kontrolgruppen

fem år efter interventionens ophør, eller om

effekten forsvinder, når interventionen stopper.

Publikationer, masterafhandlinger og ph.d.-studier

viser den store diversitet i befolkningsbaseret epidemiologi,

hvor mange sygdomsområder har fået

øjnene op for styrken i epidemiologisk forskning.

I 2010 omhandlede forskningen således områder

inden for hjertekarsygdomme, endokrinologi (thyreoideasygdomme,

diabetes, og fedme), lungesygdomme,

allergi, cancer, infektionssygdomme,

ortopædiske sygdomme, pædiatri, odontologi,

nefrologi, sexologi, oftalmologi, aldring, mental

sundhed og psykiatri. Desuden blev en række områders

betydning for kroniske sygdomme (fx fødselsvægt,

nye biomarkører, gener, psykosociale

faktorer, indeklima, mikronæringsstoffer) berørt.

Særligt kan fremhæves arbejdet med en større

analyse af mikronæringsstoffers niveau i den danske

befolkning og deres betydningen for kroniske

sygdomme.

FCFS’ forskningsregister og -biobank er voksende

og er ved at nå en størrelse, hvor risikofaktorer for

mere sjældne sygdomme kan studeres. Disse befolkningsundersøgelser

leverer ”råstofferne” til

talrige forskningsprojekter nationalt og internationalt.

FCFS har altid haft et stort forskningsnetværk

og udbredt samarbejde nationalt og internationalt

samt med industrielle partnere. FCFS deltager

desuden i flere store internationale multicenterstudier

inden for den genetiske epidemiologi af

især diabetes, hjertekarsygdom, astma og eksem. I

2010 blev disse netværk og samarbejder yderligere

udbygget.

3


Klinisk epidemiologi

Denne afdeling repræsenterer FCFS i Kompetencecenter

for Kliniske Kvalitetsdatabaser, Region

Øst samt det Nationale Indikator Projekt (NIP) og

har i 2010 revideret en lang række årsberetninger

samt analyseret den kliniske kvalitet af behandlinger

i forskellige databaser. Dette arbejde foregår

sammen med NIP-sekretariatet i Århus og Enhed

for Klinisk Kvalitet i Region Hovedstaden. FCFS

har gennem dette arbejde adgang til en lang række

landsdækkende kliniske databaser, som udgør en

stor del af det forskningsgrundlag i klinisk epidemiolog,

som udføres ved FCFS.

I løbet af 2010 er der blevet udviklet stor erfaring

med at koble og udnytte data fra kliniske databaser,

Landspatientregisteret, Lægemiddelstatistikregisteret

og de sociale registre i Danmarks Statistik.

Forskningen har særlig fokus på at afdække

sygdomsforløb og belyse mekanismer bag sociale

forskelle i behandling og prognoser.

En række projekter er afsluttet og sat i gang i løbet

af 2010:

Sundhedsfremme og Forebyggelse

Denne afdeling står for udarbejdelse af de kommunale

sundhedsprofiler for Region Hovedstaden

og for rådgivning af kommuner og region i forebyggelsesspørgsmål.

I 2010 var en af de store opgaver for centeret

udarbejdelse af den anden sundhedsprofil i Region

Hovedstaden. I alt 95.150 spørgeskemaer blev udsendt

primo 2010. I denne udgave af sundhedsprofilen

var fokus ligesom i 2008 ulighed i sundhed

og sygelighed, men fokus var også på, hvordan

specielt kommunerne kan gribe sundhedsfremme

og forebyggelse an. Det afstedkom, at der i afrapporteringen

for 2010 er udarbejdet to rapporter, et

opslagsværk, der giver nøgletal for mange sundheds-

og sygelighedsindikatorer, samt en forebyggelsesrapport,

der fokuserer på borgernes motivation

for at ændre adfærd, holdninger til strukturel

forebyggelse, samt konkrete idéer til, hvad kommunerne

kan iværksætte af sundhedsfremmende

og forebyggende indsatser. Af hovedresultater

Social ulighed i diagnostik og forløb efter behandling

for kolorektal cancer

Social ulighed i prognostiske markører for

lymfomer

Risikofaktorer for komplikationer til kolorektal

cancer kirurgi

Om strukturelle tiltag som fx behandlingsgaranti

påvirker sociale forskelle i ventetid fra

diagnose til behandling og overlevelsen efter

kræft og hjertesygdom

Om der er sociale forskelle i anvendte procedurer

og risikoen for komplikationer efter

hysterektomi på benign indikation

Betydning af sociale forskelle i etniske minoriteters

brug af sundhedsydelser

Endvidere deltager afdelingen i den epidemiologiske

metodeudvikling, især inden for: kausale

strukturer (interaktion og mediering), hierarkiske

modeller og missing data med fokus på metodernes

anvendelse inden for kohortedesign med helbredsudfald.

kan nævnes, at forekomsten af dagligrygere siden

2007 er faldet med 3,1 procentpoint blandt 25-79årige.

Dette skyldes hovedsageligt, at andelen af

aldrigrygere er steget. Desuden er andelen, der

udsættes for passiv rygning, faldet med 5,2 procentpoint.

En større andel af borgere i regionen er

generelt blevet mere aktive i deres fritid, samtidig

sidder en større andel stille mere end fire timer om

dagen i deres fritid. Generelt er borgerne motiverede

til at ændre adfærd, og der er opbakning til

strukturelle tiltag såsom forbud mod rygning i det

offentlige rum og forbud mod salg af alkohol som

fx idrætsfaciliteter.

Sundhedsprofilerne indeholder et væld af væsentlige

data. Således kunne afdelingen i 2010 udarbejde

en rapport, der beskriver forekomsten og

konsekvenser af muskelskeletsygdomme i Region

Hovedstaden. Rapporten var baseret på data fra

sundhedsprofilen 2008 og den viste, at slidgigt og

rygsygdomme er meget hyppige, samtidig er der

4


en udtalt social ulighed i udbredelsen af sygdommene,

idet andelen af muskelskeletsygdomme er

størst blandt borgere fra de lavere sociale klasser.

Sundhedsprofildata giver desuden et unikt datamateriale

til en række forskningsprojekter. I 2010

har der været særlig fokus på:

Implementering af Geografisk Informationssystem

(GIS). Her er det bl.a. muligt at beskrive

samspillet mellem nærmiljø og sundhedsadfærd.

I den forbindelse er nye registerdata

taget i brug; bl.a. anvendes Smiley registeret

til at identificerer fastfood restauranter.

Afdelingen har valideret registeret ved at udføre

et feltstudie, hvor man fandt, at stort set

alle restauranter findes i Smiley registeret, og

at det var muligt at identificere ca. 83 % af

fastfoodrestauranterne. Der er i 2010 indgået

samarbejde med Aalborg Universitet om start

af to nye ph.d.-studerende, der skal fokuserer

på nærmiljøets betydning i forhold til transport

til og fra arbejde samt stillesidning i fritiden.

Der planlægges analyser af betydningen af

dækningen af fastfood restauranter, forbrug og

fedmeudvikling.

Der planlægges analyser af mulighed for offentlige

transportsystemer og fedmeudvikling

og fysisk aktivitet.

.

Derudover har de forskningsmæssige aktiviteter

været præget af:

Inter99 studiet, hvor to ph.d.-forløb vedrørende

betydningen af fysisk aktivitet og kost i relation

til udvikling af type 2 diabetes er færdiggjort.

Derudover har der været arbejdet

med at få hele det samlede datasæt på 61.301

personer lagt ind i Danmarks Statistik og koblet

til relevante centrale registre, så der i 2011

kan svares på spørgsmål, om en individorienteret

intervention har haft den ønskede effekt i

form af mindre sygelighed, nedsat incidens af

hjertekarsygdom samt mindsket dødelighed.

Dette resultat vil få store konsekvenser for

planlægningen af forebyggelse i Danmark.

Udarbejdelse af absolutte risikomodeller for

hjertekarsygdom i en lang række lande inklusive

Danmark.

Social ulighed og sygeliggørelse i forbindelse

med screening for kolorektal cancer.

I jodberigelsesprogrammet, som er et eksempel

på et strukturel forebyggelsestiltag, blev

betydningen af jodberigelsen på udviklingen

af medicinske og kirurgiske thyroideasygdomme

belyst. Studiet viser, at en fødevareberigelse,

som rammer et helt lands befolkning,

har store konsekvenser i både positiv og negativ

retning. Planen er at udvikle programmet

til en model for kommende fødevareberigelsesmonitorering.

5


Nyt om Forebyggelse

I lighed med andre forskningscentre formidler Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed sine forskningsresultater

i form af videnskabelige afhandlinger, artikler, foredrag, posters, undervisning, bøger m.m. I

2001 iværksatte forskningscentret et nyt initiativ i form af bladet ”Nyt om Forebyggelse”, som siden er udkommet

med to numre årligt. Hensigten med bladet er at sikre en bred formidling af forskningscentrets aktiviteter

til ansatte på hospitaler, politikere, embedsmænd, presse, eksterne forskere m.fl. Bladet udsendes til

2-3.000 navngivne personer og bliver særdeles vel modtaget. Hvert blad indeholder tre større artikler og fem

korte noter om videnskabelige emner, som der aktuelt forskes i ved Forskningscenter for Forebyggelse og

Sundhed. Artiklerne skrives i samarbejde med en journalist. I anledning af centrets 40-års jubilæum i 2004

udkom bogen ’I forebyggelsens navn’ i stedet for det ene nummer af Nyt om Forebyggelse. Nyt om Forebyggelse

nr. 18 omhandlede temaet ’Social ulighed i sundhed’, og nr. 19 omhandlede temaet ’Kohorteundersøgelser

– på sporet af vores helbred’.

Ansvarshavende redaktør: Torben Jørgensen

Temaer

Februar / marts 2001 / 1 Inter99 – en ny måde at forebygge på

Oktober / november 2001 / 2 Sundhedstjenesteforskning

Februar / marts 2002 / 3 Psykisk sygdom

Oktober / november 2002 / 4 Type 2 diabetes. En sygdom, der kan forudses

Februar / marts 2003 / 5 Befolkningsundersøgelser – grundsten til viden

Oktober / november 2003 / 6 Kliniske databaser – vejen til bedre patientforløb

April 2004 I forebyggelsens navn. 40 år med befolkningsundersøgelser

i Glostrup

Oktober / november 2004 / 7 Inter99 – for bedre folkesundhed

Marts / april 2005 / 8 Synergieffekt i mødet mellem klinikere og epidemiologer

Oktober / november 2005 / 9 Registerforskning – muligheder og begrænsninger

Februar / marts 2006 / 10 Europæisk hjerteforskning

Oktober / november 2006 / 11 Allergi

Februar / marts 2007 / 12 Sundhedsprofiler

Oktober / november 2007 / 13 Inter99 – femårsundersøgelsen

Februar / marts 2008 / 14 Livsstil dikterer udfaldet af operation

Oktober / november 2008 / 15 Strukturel forebyggelse

Februar / marts 2009 / 16 Sporskifte for allergiforskningen

Oktober / november 2009 / 17 Fødevareberigelse

Februar / marts 2010 / 18 Social ulighed i sundhed

Oktober / november 2010 / 19 Kohorte-undersøgelser – på sporet af vores helbred

6


Aktuelle forskningsprojekter

Forskningsprojekter deles op i 1) Forskningsprojekter med primær forankring i FCFS, hvilket betyder, at arbejdet

udføres af personer ansat på FCFS; 2) Forskningsprojekter med primær forankring uden for FCFS,

hvilket betyder, at nøglepersoner ikke er ansat på FCFS, men der benyttes FCFS data eller forskere ved

FCFS er med i projektet; 3) Internationale samarbejdsprojekter; 4) Større nationale samarbejdsprojekter.

1. Forskningsprojekter med primær forankring i FCFS

Fysisk aktivitet og relation til helbredsrelateret fitness

Aadahl, Mette

Intervention over for fysisk inaktivitet (Inter99)

Aadahl, Mette; von Huth Smith, Lisa

Effekten af alkohol på immunsystemet og risiko for allergi

Complejo Hospitalario Universitario, Santiago de Compostela, Spanien

Berg, Nikolaj D; Linneberg, Allan.

Udviklingen i thyroideafunktionen over 10 år – et follow-up af Den Danske Jod- og Stofskifteundersøgelse

(DanThyr) 1997/98-kohorte.

Danmarks Fødevare- og Veterinærforsknings (DFVF); Medicinsk Klinik I, Bispebjerg Hospital; Endokronologisk

afd., Aalborg (DanThyr)

Bjergved, Lena; Jørgensen, Torben

Prædiktionsmodeller for hjertekarsygdom

International arbejdsgruppe under MORGAM

Borglykke, Anders; Jørgensen, Torben

Prædiktionsmodeller for komplikationer til kirurgi

Danish Colorectal Cancer Group (DCCG)

Borglykke, Anders; Jørgensen, Torben

Ændring i behandlingsmønsteret af thyreoideasygdomme

Danmarks Fødevare- og Veterinærforsknings (DFVF); Medicinsk Klinik I, Bispebjerg Hospital; Endokronologisk

afd., Aalborg (DanThyr)

Cerqueira, Charlotte; Jørgensen, Torben

Social position og prognosen efter hysterektomi

Dansk Hysterektomi Database

Daugbjerg, Signe; Osler, Merete

Nærmiljøets betydning i forhold til transport til og fra arbejde

Aalborg Universitet

Djurhuus, Sune; Glümer, Charlotte; Aadahl, Mette

Personlighed, mental sundhed og sygdomsudvikling

Psykiatrisk Center, Ballerup.

Ebstrup, Jeanette; Pisinger, Charlotta; Jørgensen, Torben

Projekttitel

Samarbejdspartner

Ansvarlig i FCFS

7


Psykiske helbredsproblemer i førskolealderen

Børnepsykiatrisk afd. Q, Glostrup Hospital

Elberling, Hanne; Linneberg, Allan

Fedme og astma

Fenger, Runa; Linneberg, Allan; Thuesen, Betina; Aadahl, Mette; Husemonen, Lise Lotte

Betydningen af sociale faktorer i behandling af patienter med kolorektalcancer

Danish Colorectal Cancer Group (DCCG)

Frederiksen, Birgitte; Jørgensen, Torben; Osler, Merete

Den medicinske cancerpatient

Dansk Lymfomgruppe

Frederiksen, Birgitte; Osler, Merete

Forebyggelsesprojekter i kommuner

En række kommuner

Glümer, Charlotte

Hjertekarsygdom og diabetes blandt tyrkere, pakistanere og eks-jugoslaver i Danmark – et registerstudie

med fokus på sociale faktorer

Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet; Center for Folkesundhed, Region Midtjylland

Hempler, Nana Folmann; Jørgensen, Torben

Partikelforurening i indeklimaet og allergi og astma

Afd. for Miljø og Arbejdsmedicin, Århus Universitet

Hersoug, Lars-Georg; Linneberg, Allan

Validering af WHI og FRAX algoritmer til prædiktion af risiko for hoftefraktur

Gentofte Hospital

Hundrup, Yrsa Andersen

Sygeplejerskekohorten

Hundrup, Yrsa Andersen; Jørgensen, Torben

Folat og allergi

Klinisk biokemisk afd., Hvidovre Hospital

Husemoen, Lise Lotte; Linneberg, Allan

Genetisk variation i de alkoholnedbrydenlse enzymer i relation til allergi samt kardiovaskulære risikofaktorer

Klinisk biokemisk afd., Hvidovre Hospital; Department of Medicine, Complejo Hospitalario Universitario,

Santiago de Compostela, Spain.

Husemoen, Lise Lotte; Linneberg, Allan

Inter99

Steno Diabetes Center

Jørgensen, Torben; Pisinger, Charlotta; Aadahl, Mette; Toft, Ulla

Kroniske sygdomme. Skal forebyggelsen være individorienteret, strukturel eller en kombination

Jørgensen, Torben; Glümer, Charlotte; Linneberg, Allan; Toft, Ulla; Pisinger, Charlotta; Aadahl, Mette;

Husemoen, Lise Lotte; Borglykke, Anders.

Projekttitel

Samarbejdspartner

Ansvarlig i FCFS

8


Genetisk epidemiologi inden for allergiske sygdomme

Klinisk kemisk afd., Hvidovre Hospital

Linneberg, Allan

Behovet for og konsekvenser af fødevareberigelse

Klinisk biokemisk afd., Hvidovre Hospital

Linneberg, Allan; Jørgensen, Torben; Thuesen, Betina; Husemoen, Lotte; Cerqueira, Charlotte

Metoder til estimering af direkte effekter af gentagne interventioner

Biostatistisk afd., Københavns Universitet

Møller, Lisbeth N; Andreasen, Anne Helms; Jørgensen, Torben

Dansk Sessionsdatabase (IQ og helbred)

Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet; Institut for Sygdomsforebyggelse, Epidemiologi/IST,

Syddansk Universitet

Osler, Merete

Projekt Metropolit

Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Osler, Merete

Social position og helbred – selektion eller kausal effekt

Epidemiologi/ IST, Syddansk Universitet; Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Osler, Merete

Tobaksforskning

Pisinger, Charlotta

Rygeinterventionen i Inter99

Pisinger, Charlotta; Jørgensen, Torben

På sporet af den vellykkede aldring. Efterundersøgelse af de overlevende fra årgang 1914

Schroll, Marianne; Jørgensen, Torben

Socioøkonomisk status og kræft

Søndergaard, Grethe; Osler, Merete

Nærmiljøets betydning i forhold til stillesiddende livsstil

Aalborg Universitet

Storgaard, Rikke; Charlotte Glümer

Betydning af D-vitamin for allergi og astma

Thuesen, Betina; Linneberg, Allan

Kostforskning

Toft, Ulla

Intervention over for kost og alkohol (Inter99)

Toft, Ulla; Jørgensen, Torben

Monitorering af saltindtagelse i befolkningen

DanThyr gruppen, Danmarks fødevareforskning, Hjerteforeningen, Fødevareindustrien

Projekttitel

Samarbejdspartner

Ansvarlig i FCFS

9


Toft, Ulla; Glümer, Charlotte; Linneberg, Allan; Cerquiera, Charlotte; Jørgensen, Torben

Faldprojektet

Geriatrisk afd., Glostrup Hospital

Vind, Ane Bonnerup

Det metaboliske syndroms prognostiske berettigelse og den prognostiske betydning af systolisk versus

diastolisk blodtryk ved stigende alder

Medicinsk afd. M, Glostrup Hospital

Vishram, Julie; Borglykke, Anders

2. Forskningsprojekter med primær forankring uden for FCFS

Fysisk aktivitet og glukose homeostase.

Schmidt-Hansen, AL, Steno Diabetes Center / Physical Activity, Healthy Lifestyle Research Centre

Baker IDI Heart and Diabetes Institute, Melbourne, VIC, Australia

Aadahl, Mette

Hormonbrug og ovarie cancer. Et nationalt follow-up studie af incidens og overlevelse

Mørch, Lina, Gynækologisk Obstetrisk afd., Rigshospitalet

Andreasen, Anne Helms

Metodeproblemer ved brug af lægemiddeldatabasen til vurdering af bivirkninger ved hormonsubstitutionsbehandling

Hougaard, Lars, Biostatistisk afd., Institut for Folkesundhedsvidenskab og Gynækologisk Obstetrisk afd.,

Rigshospitalet

Andreasen, Anne Helms

DaHors. P-piller og hormonbehandling for udvikling af hjertekarsygdom

Løkkegaard, Ellen, Hillerød Sygehus

Andreasen, Anne Helms; Agger, Carsten

Anastomose lækage efter tarmkirurgi

Harling, Henrik, Bispebjerg Hospital

Andreasen, Anne Helms; Jørgensen, Torben; Osler, Merete

Aldringsepidemiologi (1914-kohorten)

Avlund, Kirsten; Schroll, Marianne; Holstein, Bjørn; Mortensen, Erik Lykke, Københavns Universitet og Bispebjerg

Hospital

Jørgensen, Torben

Betydningen af døgnblodtryk

Hansen, Tine W., Medicinsk afd. M, Glostrup Hospital og Kardiologisk afd., Bispebjerg Hospital, Jørgensen,

Torben

Betydning af risikofaktorer for hjertekarsygdom over tid

Sjøl, Anette, Medicinsk afd., Frederikssund Hospital

Jørgensen, Torben

Biomarkører for morbiditet og mortalitet blandt ældre

Bruunsgaard, Helle; Rigshospitalet

Jørgensen, Torben

Projekttitel

Samarbejdspartner

Ansvarlig i FCFS

10


Copenhagen Male Study

Suadicani, Poul, Bispebjerg Hospital

Jørgensen, Torben

Fedme- og kostforskning

Heitmann, Berit L., Institut for Sygdomsforebyggelse

Jørgensen, Torben

Gener og fedme

Andreasen, Camilla H, Marie Krogh Center for Metabolic Research

Jørgensen, Torben

Fysisk aktivitet og diabetes. Inter99 studiet

Engberg, Susanne, Steno Diabetes Center

Jørgensen, Torben

Hormonal changes during childhood and adolescence.

Andersson, Anna-Maria, Afdeling for Reproduktion, Rigshospitalet

Linneberg, Allan

Klassifikation af hypertension og risikostratificering

Sehestedt, Thomas, Glostrup Hospital

Jørgensen, Torben

Hypo- og Hyperthyreose. DanThyr

Carlé, Allan, Aalborg Sygehus; Laurberg, Peter, Aalborg Sygehus; Perrild, Hans, Bispebjerg Hospital; Ovesen,

Lars, Næstved Sygehus

Jørgensen, Torben

Plaques i aa.Carotis og kollagen-markører hos normalpersoner samt hos patienter med hypertension

Christensen, Marina Krintel, Glostrup Hospital

Jørgensen, Torben

Prognostisk værdi af NT-proBNP, CRP og urin albumin

Hildebrandt, Per. Roskilde Hospital

Jørgensen, Torben

Risikofaktorer til og forebyggelse af komplikationer efter kirurgiske indgreb

Sørensen, Lars Tue, Bispebjerg Hospital

Jørgensen, Torben

Urinvejssymptomer og graviditet

Hansen, Bent Brandt, Glostrup Hospital

Jørgensen, Torben

Validering af psykisk sårbarhedsskala

Petersen, Janne, Hvidovre Hospital; Eplov, Lene Falgaard, Psykiatrisk Center Ballerup; Mortensen, Erik

Lykke, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Jørgensen, Torben

Mental sårbarhed og depression

Johansen, Christoffer, Kræftens Bekæmpelse

Jørgensen, Torben

Projekttitel

Samarbejdspartner

Ansvarlig i FCFS

11


Kost og diabetes. Inter99 studiet

Lau, Cathrine, Steno Diabetes Center

Jørgensen, Torben; Glümer, Charlotte

Collagen synthesis, cardiovascular hypertrophy and blood pressure at different ages

Olsen, Michael Hecht, Glostrup Hospital

Jørgensen, Torben; Linneberg, Allan

Metabolic syndrome, low-density lipoprotein cholesterol and risk of cardiovascular disease. A population-based

study.

Jeppesen, Jørgen, Med. afd. M, Glostrup Hospital

Jørgensen, Torben; Linneberg, Allan

N-terminal pro brain natriuretisk peptid ved atrieflimren hos patienter med systolisk dysfunktion af

venstre ventrikel og patienter med normal systolisk funktion

Olsen, Michael Hecht, Rigshospitalet

Jørgensen, Torben; Linneberg, Allan

Øjenundersøgelser i Inter99

Larsen, Michael; Kessel, Line, Glostrup Hospital

Jørgensen, Torben; Linneberg, Allan

Genpolymorfier ved type 2 diabetes

Hansen, Torben; Pedersen, Oluf Steno Diabetes Center

Jørgensen, Torben; Linneberg, Allan

Konsekvenser af overbelægning

Madsen, Flemming, Helsingør

Linneberg, Allan

Kontaktallergi i befolkningen

Videncenter for duft- og kemikalieoverfølsomhed, Gentofte Hospital

Linneberg, Allan

Opfølgning med træning efter KOL-rehabilitering

Vest, Susanne, Med. afd. M., Glostrup Hospital

Linneberg, Allan

Patofysiologiske studier af blodtryk

Asferg, Camilla og Ussinger, Lotte, Glostrup Hospital

Linneberg, Allan

Serologisk befolkningsundersøgelse. Vaccineforebygbare sygdomme.

Konradsen, Helle Bossen, Dalby, Tine, Statens Serum Institut

Linneberg, Allan

Vægtændringer i graviditet og allergiske sygdomme

Jess, Tine, Statens Serum Institut

Linneberg, Allan

Projekttitel

Samarbejdspartner

Ansvarlig i FCFS

12


Udgående sygeplejersker fra sygehus med henblik på hjemmebehandling af KOL med akut exacerbation

Vest, Susanne, Med. afd. M., Glostrup Hospital

Linneberg, Allan

Duft- og kemikalie-overfølsomhed i befolkningen

Videncenter for duft- og kemikalieoverfølsomhed, Gentofte Hospital

Linneberg, Allan; Berg, Nikolaj

SuPAR som prædiktor for kronisk sygdom og mortalitet

Eugen-Olsen, Jesper, Hvidovre Hospital

Linneberg, Allan; Jørgensen, Torben

3. Internationale samarbejdsprojekter

NORDAN-Study

Tromsø Universitet

Borglykke, Anders; Jørgensen, Torben

DECODE study

16 internationale forskningsinstitutioner. National Public Health Institute, Helsinki, Finland

Jørgensen, Torben

Epidemiological investigations of novel and emerging risk factors

University of Cambridge

Jørgensen, Torben

IDACO (International Database on Ambulatory blood pressure monitoring in relation to Cardiovascular

Outcomes)

Laboratory of Hypertension, Dept of Molecular and Cardiovascular Research, Leuven, Belgien

Jørgensen, Torben

InterSalt

50 internationale kohorter. Department of Preventive Medicine, Northwestern University, Chicago, USA

Jørgensen, Torben

MONICA

38 internationale forskningsinstitutioner. National Public Health Institute, Helsinki, Finland

Jørgensen, Torben

Pooling of cohort studies on diet and coronary diseases

12 internationale kohorter. Harvard School of Public Health, Boston, USA

Jørgensen, Torben

Prospective Studies Collaboration

61 internationale forskningsinstitutioner. Clinical Trial Unit, Oxford, UK

Jørgensen, Torben;

SCORE project

12 internationale forskningsinstitutioner. Royal College of Surgeons in Ireland, Dublin, Irland

Jørgensen, Torben

Projekttitel

Samarbejdspartner

Ansvarlig i FCFS

13


LuCAMP

Hagedorn Institute, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Beijing Genomics Institute and Academia

of Science, Kina, Syddansk Universitet

Jørgensen, Torben; Linneberg, Allan; Borglykke, Anders

MORGAM

27 internationale forskningsinstitutioner. National Public Health Institute, Helsinki, Finland

Jørgensen, Torben; Borglykke, Anders

Epidemiological studies of the influence of alcohol on the immune system

University of Santiago de Compostela, Spanien

Linneberg, Allan

Biomarkers of CVD and diabetes

Tethys Bioscience, Inc., Emeryville, U.S.A.

Linneberg, Allan; Jørgensen, Torben

Population-based epidemiology of chronic diseases

Institute of Epidemiology and Social Medicine, University of Greifswald, Tyskland

Linneberg, Allan; Jørgensen, Torben

Children of the 1950s

London School of Tropical Medicine & Hygiene, Stockholm Universitet

Osler, Merete

NordNet (Nordic Longitudinal Epidemiology)

Flere nordiske kohorter. Projektet koordineres af Institut for Sygdomsforebyggelse, Bispebjerg Hospital

Osler, Merete

Projekttitel

Samarbejdspartner

Ansvarlig i FCFS

14


4. Større nationale samarbejdsprojekter

Partnerskab Bornholm

Aalborg Universitet, Center for Sundhedsfremme; Steno Diabetes Center

Glümer, Charlotte

Inter99

Steno Diabetes Center, Hagedorn Research Institute, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Øjenafd. Glostrup

Hospital

Jørgensen, Torben; Pisinger, Charlotta

DanThyr

Danmarks Fødevareforskning, Medicinsk Klinik I, Bispebjerg Hospital, Endokrinologisk afd., Aalborg Sygehus

Jørgensen, Torben; Cerqueira, Charlotte

Hovedstadens Center for Prospektive Befolkningsundersøgelser

Østerbro-undersøgelsen, Copenhagen Male Study, Ínstitut for Sygdomsforebyggelse, Center for Sundhed og

Samfund (CSS), Københavns Universitet

Jørgensen, Torben; Linneberg, Allan

CCC2000 Psykisk sygelighed hos småbørn

Skovgaard, Anne Mette, Glostrup Hospital

Linneberg, Allan; Jørgensen, Torben

Dansk Center for Aldring

Epidemiologi/IST, Syddansk Universitet, Dansk Center for Molekylær Gerontologi

Osler, Merete

Copenhagen Ageing Midlife Biobank (CAMB)

Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Osler, Merete

Center for Sund Aldring (CESA)

Den Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Osler, Merete

Projekttitel

Samarbejdspartner

Ansvarlig i FCFS

Social position og kræft – mediering og clustering

Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet; Institut for Sygdomsforebyggelse, Epidemiologi/IST,

Syddansk Universitet; Kræftens Bekæmpelse; Østerbro-undersøgelsen

Osler, Merete; Frederiksen, Birgitte

15


Publikationer

En publikation udgår fra Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed (FCFS) når:

- publikationen omhandler data indsamlet ved forskningscentret. Forfatterne til disse publikationer behøver

således ikke at have været ansat ved FCFS, men de anvendte data befinder sig i centrets forskningsregister

(bortset fra Copenhagen Male Study).

- en forsker ansat ved centret er første- eller medforfatter på publikationen. For nyansatte forskere

gælder det, at en del af arbejdet med publikationen skal være foregået efter ansættelse på forskningscentret,

for at pågældende publikation figurerer i publikationslisten.

Til og med 2010 er der udgået 2186 videnskabelige arbejder fra forskningscentret.

160

140

120

100

80

60

40

20

0

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Samlet antal publikationer

Originale videnskabelige artikler

Akademiske afhandlinger

16


Akademiske afhandlinger

1. Skovgaard AM. Mental health problems and

psychopathology in infancy and early

childhood – An epidemiological study”.

Doktordisputats. Københavns Universitet.

2. Berg ND. Prevalence of and Risk Factors for

Chemical Sensitivity – Epidemiological and

Genetic Studies. Ph.d.-afhandling.

Københavns Universitet

3. Boesgaard TW. Genetic aspects of type 2

diabetes, monogenic forms of diabetes and

traits of insulin release and insulin

sensitivity. Ph.d.-afhandling. Københavns

Universitet.

4. Borglykke A. Cardiovascular Risk

Estimation - An International Perspective.

Ph.d.-afhandling. Københavns Universitet.

5. Cerqueira C. The Danish iodine fortificiation

program: Impact on treatment pattern of

thyroid disorder. Ph.d.-afhandling.

Københavns Universitet.

6. Christensen M. Atherosclerotic plaques in the

carotid arteries and circulating collagenmatabolites

in the general population –

relation to traditional cardiovascular risk

markers and prognostic importence. Ph.d.afhandling.

Københavns Universitet.

7. Dalby T. Whooping cough serology.

Development of a diagnostic method and

seroprevalence in Denmark. Ph.d.afhandling.

Københavns Universitet.

Masterafhandlinger og kandidatspecialer

16. Harder MN. Studies of the effect of genetic

type 2 diabetes and obesity susceptibility

variants on birth weight and mutation

screening of MC4R. Kandidatspeciale.

Københavns Universitet.

17. Justesen JM. Genetic-physiological studies of

variants which predominantly associate with

metabolic phenotypes related to obesity and

non-alcoholic fatty liver disease.

Originale videnskabelige artikler

20. Emerging Risk Factors Collaboration.

Trigyceride-mediated pathways and coronary

disease: genetic evidence for a causal

association. Lancet 2010;375:1634-1639.

21. Emerging Risk Factors Collaboration.

Diabetes mellitus, fasting glucose, and risk of

8. Engberg S. Progression to diabetes in a

general Danish population. Ph.d.-afhandling.

Københavns Universitet.

9. Hansen, LH. Problems of methods by use of

the drug statistics registry for assessment of

side-effects of hormone substitution

treatment. Ph.d.-afhandling. Københavns

Universitet.

10. Hersoug LG. Indoor sources of particulate

pollution in relation to airways symptoms,

lung function and atopic markers. Ph.d.afhandling.

Københavns Universitet.

11. Lau CJ. Dietary patterns, lifestyle

intervention and risk of type 2 diabetes.

Ph.d.-afhandling. Københavns Universitet.

12. Mørch LS. Hormone therapy, ovarian cancer

and borderline tumors. Ph.d.-afhandling.

Københavns Universitet.

13. Sjøl A. Secular trends in cardiovascular risk

factors 1964-1992. Ph.d.-afhandling.

Københavns Universitet.

14. Sparsø T. Genetics of type 2 diabetes.

Experimental focus on three selected T2D

genes: WFS1, GCKR, and MTNR1B in the

post-genome-wide-association study era.

Ph.d.-afhandling. Københavns Universitet.

15. Thuesen BH. Biomarkers of folate and

vitamin B12 status and their relation to

asthma and atopy. Ph.d.-afhandling.

Københavns Universitet.

Kandidatspeciale. Københavns Universitet.

18. Laursen LK. Social inequalities in early lung

cancer. Kandidatspeciale. Københavns

Universitet.

19. Frydenlund G. Sammenhængen mellem

stillesiddende fritidsaktivitet og biologiske

risikofaktorer for hjertekarsygdomme. Et

epidemiologisk tværsnitsstudie. MPHafhandling.

Københavns Universitet.

vascular disease: collaborative analysis of 96

prospective studies. Lancet 2010;375:2215-

2222.

22. Emerging Risk Factors Collaboration. Creactive

protein concentration and risk of

coronary heart disease, stroke, and mortality:

17


an individual participant meta-analysis.

Lancet 2010;375(9709):132-140.

23. The Reference Values for Arterial Stiffness’

Collaboration. Determinants of pulse wave

velocity in healthy people and in the presence

of cardiovascular risk factors: 'establishing

normal and reference values'. Eur Heart J.

2010; 31:2338-2350.

24. Adegboye ARA, Fiehn N-E, Twetman S,

Christensen LB, Heitmann BL. Low calcium

intake is related to increased risk of tooth loss

in men. J Nutr 2010;140:1864-1868.

25. Aksglaede L, Sorensen K, Boas M,

Mouritsen A, Hagen CP, Jensen RB, Petersen

JH, Linneberg A, Andersson AM, Main KM,

Skakkebæk NE, Juul A. Changes in Anti-

Mullerian Hormone (AMH) throughout the

Life Span: A Population-Based Study of

1027 Healthy Males from Birth (Cord Blood)

to the Age of 69 Years. J Clin Endocrinol

Metab 2010;95(12):5357-5364.

26. Allesøe K, Hundrup YA, Thomsen JF, Osler

M. Psychosocial work environment and risk

of ishaemic heart disease in women: The

Danish Nurse Cohort Study. Occupational

and Environmental Medicine 2010; 67:318-

322.

27. Alssema M, Vistisen D, Heymans MW,

Nijpels G, Glümer C, Zimmet PZ, Shaw JE,

Eliasson M, Stehouwer CD, Tabák AG,

Colagiuri S, Borch-Johnsen K, Dekker JM;

for the DETECT-2 collaboration. The

Evaluation of Screening and Early Detection

Strategies for Type 2 Diabetes and Impaired

Glucose Tolerance (DETECT-2) update of

the Finnish diabetes risk score for prediction

of incident type 2 diabetes. Diabetologia

2010; E-pub ahead of print.

28. Andersen LG, Groenvold M, Jørgensen T,

Aadahl M. Construct validity of a revised

physical activity scale and testing by

cognitive interviewing. Scand J Public Health

2010;38(7):707-714.

29. Andersen UB, Borglykke A, Jørgensen T.

Prevalence of renal artery stenosis in subjects

with moderate hypertension. A populationbased

study. Blood Press 2010. E-pub ahead

of print.

30. Andersson EA, Pilgaard K, Pisinger C,

Harder MN, Grarup N, Færch K, Sandholt C,

Poulsen P, Witte DR, Jørgensen T, Vaag A,

Pedersen O, Hansen T. Do gene variants

influencing adult adiposity affect birth

weight? A population-based study of 24 Loci

in 4,744 Danish individuals. PLoS One. 2010

Dec 1;5(12):e14190.

31. Andersson EA, Holst B, Sparso T, Grarup N,

Banasik K, Holmkvist J, Jørgensen T, Borch-

Johnsen K, Egerod KL, Lauritzen T,

Sørensen TI, Bonnefond A, Meyre D,

Froguel P, Schwartz TW, Pedersen O,

Hansen T. MTNR1B G24E variant associates

With BMI and fasting plasma glucose in the

general population in studies of 22,142

Europeans. Diabetes 2010;59(6):1539-1548.

32. Andersson EA, Pilgaard K, Pisinger C,

Harder MN, Grarup N, Faerch K et al. Type

2 diabetes risk alleles near ADCY5,

CDKAL1 and HHEX-IDE are associated

with reduced birthweight. Diabetologia 2010;

53(9):1908-1916.

33. Avlund K. Fatigue in older adults: An early

indicator of the aging process. Aging Clin

Exp Res 2010; 22: 100-115.

34. Banasik K, Ribel-Madsen R, Gjesing AP,

Wegner L, Andersson A, Poulsen P,

Borglykke A, Witte DR, Pedersen O, Hansen

T, Vaag A. The FOXO3A rs2802292 G-

Allele Associates with Improved Peripheral

and Hepatic Insulin Sensitivity and Increased

Skeletal Muscle-FOXO3A mRNA

Expression in Twins. J Clin Endocrinol

Metab 2010. E-pub ahead of print.

35. Berg ND, Rasmussen HB, Linneberg A,

Brasch-Andersen C, Fenger M, Dirksen A et

al. Genetic susceptibility factors for multiple

chemical sensitivity revisited. Int J Hyg

Environ Health 2010; 213(2):131-139.

36. Bertelsen C, Andreasen AH, Jørgensen T,

Harling H; The Danish Colorectal Cancer

Group. Anastomotic leakage after anterior

resection for rectal cancer: risk factors.

Colorectal Dis. 2010 Jan;12(1):37-43.

37. Boesgaard TW, Grarup N, Jorgensen T,

Borch-Johnsen K, Hansen T, Pedersen O.

Variants at DGKB/TMEM195, ADRA2A,

GLIS3 and C2CD4B loci are associated with

reduced glucose-stimulated beta cell function

in middle-aged Danish people. Diabetologia

2010;53(8):1647-1655.

38. Boesgaard TW, Pruhova S, Andersson EA,

Cinek O, Obermannova B, Lauenborg J,

Damm P, Bergholdt R, Pociot F, Pisinger C,

Barbetti F, Lebl J, Pedersen O, Hansen T.

Further evidence that mutations in INS can

be a rare cause of Maturity-Onset Diabetes of

18


the Young (MODY). BMC Med Genet

2010;12(11):42.

39. Borg R, Vistisen D, Witte DR, Borch-

Johnsen K. Comparing risk profiles of

individuals diagnosed with diabetes by

OGTT and HbA1c The Danish Inter99 study.

Diabet Med 2010;27(8):906-10.

40. Borglykke A, Jørgensen T, Andreasen AH,

Wilsgaard T, Mathiesen E, Løchen ML,

Njølstad I. Cardiovascular risk estimation

tailored to different clinical settings – the

Tromsø study. Scandinavian Cardiovascular

Journal 2010;44(4):245-50.

41. Borglykke A, Andreasen AH, Kuulasmaa K,

Sans S, Ducimetiere P, Vanuzzo D, Ferrario

MM, Palmieri L, Karvanen J, Tunstall-Pedoe

H, Jorgensen T. Stroke risk estimation across

nine European countries in the MORGAM

project. Heart 2010;96(24):1997-2004.

42. Brasso K, Ladelund S, Frederiksen BL,

Jørgensen T. Psychological distres following

faecal occult blood test in colorectal cancer

screening - A population-based study. Scand

J Gastroenterolog 2010;45(10):1211-1216.

43. Burgdorf KS, Sandholt CH, Sparsø T,

Andersen G, Witte DR, Jørgensen T,

Sandbæk A, Lauritzen T, Sørensen TIA,

Madsbad S, Hansen T and Pedersen O.

Studies of association between LPIN1

variants and common metabolic phenotypes

among 17,538 Danes. Eur J Endocrinol

2010;163(1):81-87.

44. Cerqueira C, Knudsen N, Ovesen L,

Laurberg P, Perrild H, Rasmussen LB,

Jørgensen T. Nationwide trends in surgery

and radioiodine treatment for benign thyroid

disease during iodization of salt. Eur J

Endocrinol 2010;162:755-762.

45. Christensen BS, Grønbæk M, Osler M,

Pedersen BV, Graugaard C, Frisch M.

Associations between physical and mental

problems and sexual dysfunctions. J Sex Med

2010; E-pub ahead of print.

46. Christensen BS, Grønbæk M, Osler M,

Pedersen BV, Graugaard C, Frisch M.

Dysfunctions and difficulties in Denmark:

Prevalence and associated sociodemographic

factors. Arch Sex Behav 2010; E-pub ahead

of print.

47. Dupuis J, Langenberg C, Prokopenko I, …

Jørgensen T, … et al. New genetic loci

implicated in fasting glucose homeostasis

and their impact on type 2 diabetes risk. Nat

Genet 2010; 42(2):105-116.

48. Ebstrup JF, Eplov LF, Pisinger C, Jorgensen

T. Association between the Five Factor

personality traits and perceived stress: is the

effect mediated by general self-efficacy?

Anxiety, stress and coping

2010;9999(1):1477-2205.

49. Elberling H, Linneberg A, Olsen EM,

Goodman R, Skovgaard AM. The prevalence

of SDQ-measured mental health problems at

age 5-7 years and identification of predictors

from birth to preschool age in a Danish birth

cohort: The Copenhagen Child Cohort 2000.

Eur Child Adolesc Phychiatry

2010;19(9):725-735.

50. Engberg S, Glümer C, Witte CR, Jørgensen

T, Borch-Johnsen K. Differential relationship

between physical activity and progression to

diabetes by glucose tolerance status: the

Inter99 Study. Diabetologia 2010;53:70-78.

51. Eplov LF, Petersen J, Jorgensen T, Johansen

C, Birket-Smith M, Lyngberg AC, Mortensen

EL. The Mental Vulnerability Questionnaire:

A psychometric evaluation. Scand J Psychol

2010;51(6):548-554.

52. Eugen-Olsen J, Andersen O, Linneberg A,

Ladelund S, Hansen TW, Langkilde A,

Petersen J, Pielak T, Møller LN, Jeppesen J,

Lyngbæk S, Fenger M, Olsen MH,

Hildebrandt PR, Borch-Johnsen K, Jørgensen

T, Haugaard SB. Circulating soluble

urokinase plasminogen activator receptor

predicts cancer, cardiovascular disease,

diabetes and mortality in the general

population. J Intern Med 2010;268(3):296-

308.

53. Faerch K, Borch-Johnsen K, Vaag A,

Jorgensen T, Witte DR. Sex differences in

glucose levels: a consequence of physiology

or methodological convenience? The Inter99

study. Diabetologia 2010; 53(5):858-865.

54. Fan HQ, Li Y, Thijs L, Hansen TW, Boggia

J, Kikuya M, Björklund-Bodegård K, Richart

T, Ohkubo T, Jeppesen J, Torp-Pedersen C,

Dolan E, Kuznetsova T, Stolarz-Skrzypek K,

Tikhonoff V, Malyutina S, Casiglia E,

Nikitin Y, Lind L, Sandoya E, Kawecka-

Jaszcz K, Imai Y, Ibsen H, O'Brien E, Wang

J, Staessen JA; International Database on

Ambulatory Blood Pressure In Relation to

Cardiovascular Outcomes Investigators.

Prognostic value of isolated nocturnal

hypertension on ambulatory measurement in

19


8711 individuals from 10 populations. J

Hypertens. 2010 Oct;28(10):2036-45.

55. Frederiksen BL, Jorgensen T, Brasso K,

Holten I, Osler M. Socioeconomic position

and participation in colorectal cancer

screening. Br J Cancer 2010; 103(10):1496-

1501.

56. Frederiksen BL, Brown P, Dalton SO,

Steding-Jessen M, Osler M. Socioeconomic

inequalities in prognostic markers of non-

Hodgkin lymphoma: Analysis of a national

clinical database. European journal of cancer

2010 Dec 8; E-pub ahead of print.

57. Gjesing AP, Larsen LH, Torekov SS,

Hainerová IA, Kapur R, Johansen A,

Albrechtsen A, Boj S, Holst B, Harper A,

Urhammer SA, Borch Johnsen K, Pisinger C,

Echwald SM, Eiberg H, Astrup A, Lebl J,

Ferrer J, Schwartz TW, Hansen T, Pedersen

O: Family and population-based studies of

variation within the ghrelin receptor locus in

relation to measures of obesity. PLoS One

2010; 5(4): e10084.

58. Gonzalez-Quintela A, Vizcaino L, Gude F,

Rey J, Meijide L, Fernandez-Merino C et al.

Factors influencing serum total tryptase

concentrations in a general adult population.

Clin Chem Lab Med 2010; 48(5):701-706.

59. Gonzalez-Quintela A, Gomez-Rial J,

Valcarcel C, Campos J, Sanz ML, Linneberg

A et al. Immunoglobulin-E reactivity to wine

glycoproteins in heavy drinkers. Alcohol

2010. Alcohol. 2010 Sep 13; Epub ahead of

print.

60. Gretarsdottir S, Baas AF, Thorleifsson G, …

Jørgensen T,… et al. Genom-wide

association study identifies sequence variants

within the DAB2IP gene conferring

susceptibility to abdominal aortic aneurysm.

Nature Genetics 2010;42(8):692-697.

61. Gyntelberg F, Hein HO, Suadicani P.

Determinants of obesity among men with the

Lewis Double-Negative-Blood Group: a

genetic marker of obesity – the Copenhagen

Male Study. Metabolic Syndrome and related

disorders 2010. E-pub ahead of print.

62. Hagen CP, Aksglaede L, Sorensen K, Main

KM, Boas M, Cleemann L, Holm K,

Gravholt CH, Andersson AM, Pedersen AT,

Petersen JH, Linneberg A, Kjaergaard S, Juul

A. Serum levels of anti-Mullerian hormone

as a marker of ovarian function in 926

healthy females from birth to adulthood and

in 172 Turner syndrome patients. J Clin

Endocrinol Metab 2010;95(11):5003-5010.

63. Hansen HS, Johansen JD, Thyssen JP,

Linneberg A, Sosted H. Personal use of hair

dyes and temporary black tattoos in

Copenhagen hairdressers. Ann Occup Hyg

2010;54(4):453-458.

64. Hansen TW, Thijs L, Li Y, Boggia J, Kikuya

M, Björklund-Bodegård K, Richart T,

Ohkubo T, Jeppesen J, Torp-Pedersen C,

Dolan E, Kuznetsova T, Stolarz-Skrzypek K,

Tikhonoff V, Malyutina S, Casiglia E,

Nikitin Y, Lind L, Sandoya E, Kawecka-

Jaszcz K, Imai Y, Wang J, Ibsen H, O’Brien

E, Staessen JA and for the International

Database on Ambulatory Blood Pressure in

Relation to Cardiovascular Outcomes

Investigators. Prognostic value of reading-toreading

blood pressure variability over 24

hours in 8938 subjects from 11 populations.

Hypertension 2010;55(4):1049-57. Erratum

in: Hypertension. 2010 Jun;55(6):e27.

65. Heid IM, Jackson AU, Randall JC,

…Jørgensen T, … et al. Meta-analysis

identifies 13 new loci associated with waisthip

ratio and reveals sexual dimorphism in

the genetic basis of fat distribution. Nat

Genet 2010;42(11):949-960.

66. Hempler NF, Diderichsen F, Larsen FB,

Ladelund S, Jørgensen T. Do immigrants

from Turkey, Pakistan and Yugoslavia

receive adequate medical treatment with

beta-blockers and statins after acute

myocardial infarction compared with Danishborn

residents? A register-based follow-up

study. Eur J Clin Pharmacol 2010;66(7):735-

742.

67. Hersoug LG, Husemoen LL, Sigsgaard T,

Madsen F, Linneberg A. Indoor exposure to

environmental cigarette smoke, but not other

inhaled particulates associates with

respiratory symptoms and diminished lung

function in adults. Respirology

2010;15(6):993-1000.

68. Hersoug LG, Husemoen LL, Thomsen SF,

Sigsgaard T, Thuesen BH, Linneberg A.

Association of Indoor Air Pollution with

Rhinitis Symptoms, Atopy and Nitric Oxide

Levels in Exhaled Air. Int Arch Allergy

Immunol. 2010;153(4):403-412.

69. Hundrup YA, Jacobsen RK, Andreasen AH,

Davidsen M, Obel EB, Abrahamsen B.

Validation of a 5-year risk score of hip

20


fracture in postmenopausal women: the

Danish Nurse Cohort Study. Osteoporos Int.

2010 Feb 16; E- pub ahead of print.

70. Husemoen LL, Jorgensen T, Borch-Johnsen

K, Hansen T, Pedersen O, Linneberg A. The

association of alcohol and alcohol

metabolizing gene variants with diabetes and

coronary heart disease risk factors in a white

population. PLoS One 2010; 5(8):e11735.

71. Hvidtfeldt UA, Tolstrup JS, Jakobsen MU,

Heitmann BL, Grønbæk M, O’Reilly E,

Bälter K, Goldbourt U, Hallmans G, Knekt P,

Liu S, Pereira M, Pietinen P, Spiegelman D,

Stevens J, Virtamo J, Willett WC, Rimm EB,

Ascherio A. Alcohol intake and risk of

coronary heart disease in younger, middleaged,

and older adults. Circulation

2010;121:1589-1597.

72. Jeppesen J, Hansen TW, Torp-Pedersen C,

Madsbad S, Ibsen H, Jørgensen T, Fenger M.

Relationship between common lipoprotein

lipase gene sequence variants,

hyperinsulinemia, and risk of ischemic heart

disease: A population-based study.

Atherosclerosis 2010; 211(2):506-511.

73. Jørgensen ME, Bjerregaard P, Borch-Johnsen

K, Witte D. New diagnostic criteria for

diabetes: is the change from glucose to

HbA1c possible in all populations? J Clin

Endocrinol Metab. 2010 Nov;95(11):E333-6.

74. Kornerup H, Osler M, Boysen G, Barefoot J,

Schnohr P, Prescott E. Major life events

increase the risk of stroke but not of

myocardial infarction: results from the

Copenhagen City Heart Study. Eur J

Cardiovasc Rehabil 2010;17(1):113-118.

75. Kriegbaum M, Christensen U, Osler M, Lund

R. Excessive drinking and history of

unemployment and cohabitation in Danish

men born in 1953. Eur J Public Health 2010;

E-pub ahead of print.

76. Kriegbaum M, Larsen AM, Christensen U,

Lund R. Osler M. Reduced probability of

smoking cessation in men with increasing

number of job losses and partnership

breakdowns. J Epidemiol Community Health

2010; E-pub ahead of print.

77. Laurberg P, Cerqueira C, Ovesen L,

Rasmussen LB, Perrild H, Andersen S,

Pedersen IB, Carlé A. Iodine intake as a

determinant of thyroid disorders in

populations. Best Pract Res Clin Endocrinol

Metab 2010;24(1):13-27.

78. Li Y, Vinckenbosch N, Tian G, Huerta-

Sanchez E, Jiang T, Jiang H, Albrechtsen A,

Andersen G, Cao H, Korneliussen T, Grarup

N, Guo Y, Hellman I, Jin X, Li Q, Liu J, Liu

X, Sparsø T, Tang M, Wu H, Wu R, Yu C,

Zheng H, Astrup A, Bolund L, Holmkvist J,

Jørgensen T, Kristiansen K, Schmitz O,

Schwartz TW, Zhang X, Li R, Yang H,

Wang J, Hansen T, Pedersen O, Nielsen R,

Wang J.. Resequencing of 200 human

exomes identifies an excess of low-frequency

non-synonymous coding variants. Nature

Genetics 2010;42(11):969-972.

79. Li Y, Thijs L, Hansen TW, Kikuya M,

Boggia J, Richart T, Metoki H, Ohkubo T,

Torp-Pedersen C, Kuznetsova T, Stolarz-

Skrzypek K, Tikhonoff V, Malyutina S,

Casiglia E, Nikitin Y, Sandoya E, Kawecka-

Jaszcz K, Ibsen H, Imai Y, Wang J, Staessen

JA and for the International Database on

Ambulatory Blood Pressure Monitoring in

Relation to Cardiovascular Outcomes

Investigators. Prognostic Value of the

morning blood pressure surge in 5645

subjects from 8 populations. Hypertension

2010;55(4):1040-1048.

80. Linneberg A, Fenger RV, Husemoen LL,

Vidal C, Vizcaino L, Gonzalez-Quintela A.

Immunoglobulin E sensitization to crossreactive

carbohydrate determinants:

epidemiological study of clinical relevance

and role of alcohol consumption. Int Arch

Allergy Immunol 2010;153(1):86-94.

81. Linneberg A, Gonzalez-Quintela A, Vidal C,

Jørgensen T, Fenger M, Hansen T, Pedersen

O, Husemoen LLN. Genetic determinants of

both ethanol and acetaldehyde metabolism

influence alcohol hypersensitivity and

drinking behaviour among Scandinavians.

Clin Exp Allergy 2010;40(1):123-130.

82. Lundgren JD, Williams KB, Heitmann BL.

Noctunal eating predicts tooth loss among

adults: results from the Danish MONICA

study. Eat Behav 2010;11(3):170-174.

83. Madsen M, Andersen AMN, Christensen K,

Andersen PK, Osler M. Does educational

status impact adult mortality in Denmark?

Am J Epidemiol 2010;172(2):225-234.

84. Munch IC, Ek J, Kessel L, Sander B, Almind

GJ, Brøndum-Nielsen K, Linneberg A,

Larsen M. Small, Hard Macular Drusen and

Peripheral Drusen: Associations with AMD

Genotypes in the Inter99 Eye Study.

21


Investigative Ophthalmology & Visual

Science 2010;51(5):2317-2321.

85. Munch IC, Larsen M, Borch-Johnsen K,

Glümer C, Lund-Andersen H, Kessel L.

Cumulative lycaemia as measured by lens

fluorometry: association with retinopathy in

type 2 diabetes. Diabetologia 2010; E-pub

ahead of print.

86. Munch IC, Larsen M, Kessel L, Borch-

Johnsen K, Lund-Andersen H, Glumer C.

Cumulative glycemia and microangiopathy in

subjects with impaired glucose regulation in

the Inter99 study. Diabetes Res Clin Pract

2010; E-pub ahead of print.

87. Nielsen A, Kjær SK, Munk C, Osler M,

Iftner T. Persistence of high-risk human

papillomavirus infectino in a populationbased

cohort of Danish women. J Med Virol

2010 82(4):616-623.

88. Nielsen SJ, Jeppesen J, Torp-Pedersen C,

Hansen TW, Linneberg A, Fenger M.

Tyrosine hydroxylase polymorphism (C-

824T) and hypertension: a population-based

study. Am J Hypertens 2010;23(12):1306-

1311.

89. Okamoto K, Iwasaki N, Nishimura C, Doi K,

Noiri E, Nakamura S, Takizawa M, Ogata M,

Fujimaki R, Grarup N, Pisinger C, Borch-

Johnsen K, Lauritzen T, Sandbaek A, Hansen

T, Yasuda K, Osawa H, Nanjo K, Kadowaki

T, Kasuga M, Pedersen O, Fujita T,

Kamatani N, Iwamoto Y, Tokunaga K:

Identification of KCNJ15 as a susceptibility

gene in Asian patients with type 2 diabetes

mellitus. Am J Hum Genet 2010;86(1): 54-

64.

90. Olsen EM, Skovgaard AM, Weile B,

Petersen J, Jørgensen T. Risk factors for

weight faltering in infancy according to age

at onset. Paediatr Perinat Epidemiol

2010;24(4):370-382.

91. Olsen MH, Sehestedt T, Lyngbaek S, Hansen

TW, Rasmussen S, Wachtell K, Torp-

Pedersen C, Hildebrandt PR, Ibsen H. Urine

albumin/creatinine ratio, high sensitivity Creactive

protein and N-terminal pro brain

natriuretic peptide--three new cardiovascular

risk markers--do they improve risk prediction

and influence treatment? Curr Vasc

Pharmacol 2010;8(1):134-9.

92. Osler M, Linneberg A, Glümer C, Jørgensen

T. The cohorts at the Research Centre for

Prevention and Health, formerly ‘The

Glostrup Population Studies’. Int J Epidemiol

2010. E-pub ahead of print.

93. Petersen KD, Gyrd-Hansen D, Linneberg A,

Dahl R, Larsen JN, Løwenstein H, Kronborg

C. Willingness to pay for allergy-vaccination

among Danish patients with respiratory

allergy. Int J Technol Assess Health Care

2010;26(1):20-29.

94. Petersen KD, Kronborg C, Gyrd-Hansen D,

Dahl R, Larsen JN, Linneberg A.

Characteristics of patients receiving allergy

vaccination: to which extent do socioeconomic

factors play a role? Eur J Public

Health 2010; E-pub ahead of print.

95. Pilgaard K, Færch K, Carstensen B, Poulsen

P, Pisinger C, Pedersen O, Witte DR, Hansen

T, Jørgensen T, Vaag A. Low birthweight

and premature birth are both associated with

type 2 diabetes in a random sample of

middle-aged Danes. Diabetologia.

2010;53(12):2526-30.

96. Pilgaard K, Færch K, Poulsen P, Larsen C,

Andersson EA, Pisinger C, Toft U, Aadahl

M, Pedersen O, Hansen T, Borch-Johnsen K,

Vaag A, Jørgensen T. Impact of size at birth

and prematurity on adult anthropometry in

4744 middle-aged Danes – The Inter99

study. J Developmental Origins of Health

and Disease 2010;1(05):319-328.

97. Pisinger C, Aadahl M, Toft U, Birke H,

Zytphen-Adelera J, Jørgensen T. The

association between active and passive

smoking and frequent pain in a general

population. Eur J Pain 2010. E-pub ahead of

print.

98. Pisinger C, Aadahl M, Toft U, Jørgensen T.

Motives to quit smoking and reasons to

relapse differ by socioeconomic status. Prev

Med 2010. E-pub ahead of print.

99. Qin J, Li R, Raes J, Arumugam M, Burgdorf

KS, Manichanh C, Nielsen T, Pons N,

Levenez F, Yamada T, Mende DR, Li J, Xu

J, Li S, Li D, Cao J, Wang B, Liang H,

Zheng H, Xie Y, Tap J, Lepage P, Bertalan

M, Batto J-M, Hansen T, Paslier DL,

Linneberg A, Nielsen HB, Pelletier E,

Renault P, Sicheritz-Ponten T, Turner K, Zhu

H, Yu C, Li S, Jian M, Zhou Y, Li Y, Zhang

X, Li S, Qin N, Yang H, Wang J, Brunak S,

Doré J, Guarner F, Kristiansen K, Pedersen

O, Parkhill J, Weissenbach J, MetaHIT

Consortium, Bork P, Ehrlich SD, Wang J. A

human gut microbial gene catalogue

22


established by metagenomic sequencing.

Nature 2010;464(7285):59-65.

100. Ribel-Madsen R, Poulsen P, Holmkvist J,

Mortensen B, Grarup N, Friedrichsen M

Jørgensen T, Lauritzen T, Wojtaszewski JF,

Pedersen O, Hansen T, Vaag A.. Impact of

rs361072 in the phosphoinositide 3-kinase

p110beta gene on whole-body glucose

metabolism and subunit protein expression in

skeletal muscle. Diabetes 2010;59(4):1108-

1112.

101. Rytter L, Jakobsen HN, Rønholt F, Hammer

AV, Andreasen AH, Nissen A, Kjellberg J.

Comprehensive discharge follow-up in

patients’ homes by GPs and district nurses of

elderly patients. A randomized controlled

trial. Scandinavian Journal of Primary Health

Care, 2010; E-pub ahead of print.

102. Sandholt CH, Sparso T, Grarup N,

Albrechtsen A, Almind K, Hansen L Toft U,

Jørgensen T, Hansen T, Pedersen

O.Combined analyses of 20 common obesity

susceptibility variants. Diabetes

2010;59(7):1667-1673.

103. Saxena R, Hivert MF, Langenberg C,

…Jørgensen T, …et al Genetic variation in

GIPR influences the glucose and insulin

responses to an oral glucose challenge. Nat

Genet 2010; 42(2):142-148.

104. Sehestedt T, Hansen TW, Olsen MH,

Abildstrøm SZ, Rasmussen S, Ibsen H, Torp-

Pedersen C, Madsbad S, Jeppesen J.

Measures of overweight and obesity and risk

of cardiovascular disease: a population-based

study. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil

2010;17:486-490.

105. Sehestedt T, Jeppesen J, Hansen TW,

Wachtell K, Ibsen H, Torp-Pedersen C,

Hildebrandt P, Olsen MH. Risk prediction is

improved by adding markers of subclinical

organ damage to SCORE. Eur Heart J

2010;31(7):883-91.

106. Stahlhut M, Christensen J, Aadahl M.

Applicability and intrarespondent reliability

of the pediatric evaluation of disability

inventory in a random Danish sample.

Pediatr Phys Ther 2010;22(2):161-9.

107. Stahlhut M, Gard G, Aadahl M, Christensen

J. Discriminative Validity of the Danish

Version of the Pediatric Evaluation of

Disability Inventory (PEDI). Phys Occup

Ther Pediatr 2010; E-pub ahead of print.

108. Speliotes EK, Willer CJ, Berndt SI, …

Jørgensen T,… et al. Association analyses of

249,796 individuals reveal 18 new loci

associated with body mass index. Nat Genet

2010;42(11):937-48.

109. Stolarz-Skrzypek K, Thijs L, Richart T, Li Y,

Hansen TW, Boggia J, Kuznetsova T,

Kikuya M, Kawecka-Jaszcz K, Staessen JA.

Blood pressure variability in relation to

outcome in the International Database of

Ambulatory blood pressure in relation to

Cardiovascular Outcome (IDACO).

Hypertension Research. 2010; 33:757-66.

110. Stolarz-Skrzypek K, Thijs L, Wizner B,

Richart T, Ogedegbe G, Li Y, Hansen TW,

Boggia J, Kikuya M, Kuznetsova T, Wang J,

Lurbe E, Imai Y, Kawecka-Jaszcz K,

Staessen JA.From pioneering to

implementing automated blood pressure

measurement in clinical practice: Thomas

Pickering's legacy. Blood Press Monit. 2010

Apr;15(2):72-81.

111. Sehestedt T, Olsen MH. Subclinical organ

damage and cardiovascular risk prediction.

Blood Pressure 2010;19:132-139.

112. Suadicani P, Hein HO, Gyntelberg F.

Antihypertensive treatment, high

triglycerides and low high-density lipoprotein

cholesterol and risk of ischemic heart disease

mortality: a 16-year follow-up in the

Copenhagen Male Study. Metabolic

syndrome and related disorders

2010;8(3):215-222.

113. Thompson S, Kaptoge S, White I, Wood A,

Perry P, Danesh J. Statistical methods for the

time-to-event analysis of individual

participant data from multiple

epidemiological studies. Int J Epidemiol

2010; 39(5):1345-1359.

114. Thuesen BH, Husemoen LL, Ovesen L,

Jørgensen T, Fenger M, Gilderson G,

Linneberg A. Atopy, asthma, and lung

function in relation to folate and vitamin B in

adults. Allergy 2010;65(11):1446-1454.

115. Thyssen JP, Menné T, Linneberg A,

Johansen JD. The epidemiology of hand

eczema in the general population –

prevalence and main findings. Contact

Dermatitis 2010;62(2):75-87.

116. Thyssen JP, Johansen JD, Linneberg A,

Menné T, Nielsen NH, Meldgaard M, Szecsi

PN, Stender S, Carlsen BC. The association

between null mutations in the filaggrin gene

and contact sensitization to nickel and other

23


chmicals in the general population. Br J

Dermatol 2010; E-pub ahead of print.

117. Thyssen JP, Carlsen BC, Menné T,

Linneberg A, Nielsen NH, Meldgaard M,

Szecsi PB, Stender S, Johansen JD. Filaggrin

null-mutations increase the risk and

persistence of hand eczema in subjects with

atopic dermatitis: results from a general

population study. Br J Dermatol

2010;163(1):115-120.

118. Thyssen JP, Johansen JD, Menné T, Nielsen

NH, Linneberg A. Effect of tobacco smoking

and alcohol consumption o nthe prevalence

of nickel sensitization and contact

sensitization. Acta Derm Venereol

2010;90:27-33.

119. Usinger L, Ibsen H, Linneberg A, Azizi M,

Flambard B, Jensen LT. Human in vivo study

of the renin-angiotensin-aldosterone system

and the sympathetic activity after 8 weeks

daily intake of fermented milk. Clin Physiol

Funct Imaging 2010;30(2):162-168.

120. Usinger L, Jensen LT, Flambard B,

Linneberg A, Ibsen H. The antihypertensive

Oversigtsartikler, bøger, bogkapitler, ledere, rapporter

125. Christensen CB, Husby I, Wisftoft K,

Meillier L, Aadahl M, Jørgensen T, Toft U.

’Sund livsstil – hvad skaber forandring?’

(Udredning fra Fødevareministeriet).

126. Glümer C, Andreasen AH. Forekomsten og

konsekvensen af muskelskeletsygdomme i

Region Hovedstaden 2010.

127. Glümer C, Hammer-Helmich L, Buhelt LP,

Andreasen AH, Robinson KM, Pisinger C,

Aadah M, Toft U, Jørgensen T.

Sundhedsprofil 2010 - Forebyggelse. 2010.

128. Hammer-Helmich L, Buhelt LP, Andreasen

AH, Robinson KM, Hilding-Nørkjær H,

Glümer C. Sundhedsprofil for region og

kommuner 2010. 2010.

129. Hempler NF. Indvandreres brug af

sundhedsvæsenet. Kapitel 2.2. I: Etniske

minoriteter i det danske sundhedsvæsen – en

antologi.Vinter-Jensen K, Primdahl R (red.).

2010 ISBN 978-87-7104-155-2.

Sundhedsstyrelsen.

130. Jørgensen T. Sundhedsprofiler og deres

potentiale som prioriteringsredskab. I: Det

Sunde Valg – om at prioritere

sundhedsarbejdet. Sundhedsstyrelsen, Center

for Forebyggelse, 2010. ISBN: 978-87-7104-

effect of fermented milk in individuals with

prehypertension or borderline hypertention. J

Hum Hypertens 2010;24(10):678-683.

121. Voight BF, Scott LJ, Steinthorsdottir V, …

Jørgensen T, … et al. Twelve type 2 diabetes

susceptibility loci identified through largescale

association analysis. Nat Genet

2010;42(7):579-589.

122. Von Euler-Chelpin M, Brasso K, Lynge E.

Determinants of participation in colorectal

cancer screening with faecal occult blood

testing. J Public Health 2010;32:395-405.

123. Wodskou P, Andersen Y, Obel E, Jørgensen

T. Validity of self-reported birthweight

among middle-aged and elderly women in

the Danish Nurse Cohort Study. Acta

Obstetricia et Gynecologica Scandinavica

2010;89:1134-39.

124. Yamauchi T, Hara K, Maeda S, …,

Jørgensen T, … et al. A genome-wide

association study in the Japanese population

identifies susceptibility loci for type 2

diabetes at UBE2E2 and C2CD4A-C2CD4B.

Nat Genet 2010;42(10):864-868.

157-6.

131. Kralikova E, Pisinger C et al. Syndrom

zavislosti na tabaku, (Tobaksafhængigheds

syndromet). Tjekkisk psykiatrisk selskab,

Prag, 2010.

132. Pisinger C. Retningslinjer for rygeafvænning

2010.

133. Pisinger C. Rygeafvænning i

psykiatrien.2010.

134. Pisinger C. 2010-opdatering af rapporten

Rygestop i psykiatrien. Er der evidens nok til

at anbefale rygestopaktiviteter? Arbejdsgruppe,

Rygestop i psykiatrien, juni 2010

135. Pisinger C, Døssing M, Holm NU, Bastrup

V, Glümer C. Behandling af

tobaksafhængighed. Anbefalinger til en

styrket klinisk praksis. Center for

Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, 2010.

136. Toft U, Husby I: Sundhed og

dagligvarehandel - en international

vidensopsamling. Rapport udarbejdet for

FDB. Maj 2010.

137. Sabinsky M, Toft U, Andersen KK,

Mikkelsen BE, Tetens I. Ernæringsmæssig

evaluering af skolemads betydning for

elevers kostindtag til frokost. Projekt EVIUS.

24


DTU Fødevareinstituttet og Aalborg Universitet. 2010.

Andre publikationer

138. Hersoug LG. Partikelkilder i indeklimaet -

luftvejssymptomer, lungefunktion og

atopiske markører, et ph.d. projekt. Miljø og

Sundhed 16. årgang 2010;3:11-22.

139. Jørgensen T (ansvarshavende redaktør).

Nyhedsblad for Forskningscenter for

Forebyggelse og Sundhed.

Fødevareberigelse. Nyt om Forebyggelse

2010;18.

140. Jørgensen T (ansvarshavende redaktør).

Nyhedsblad for Forskningscenter for

Forebyggelse og Sundhed. Kohorteundersøgelser.

På sporet af vores helbred.

Nyt om Forebyggelse 2010;19.

141. Li Y, Hansen TW, Staessen JA. More

information on the reproducibility of the

ambulatory arterial stiffness index. Am J

Hypertens 2010;23:113-114.

142. Linneberg A. About finding the evidence

when the dust has settled. Ugeskr Laeger

2010 Mar 22;172(12):982.

143. Thyssen JP, Carlsen BC, Johansen JD,

Meldgaard M, Szecsi PB, Stender S, Menné

T. Filaggrin haploinsuffiency among patients

with dermatitis from a tertiary referral centre:

early findings and possible phenotype.

Contact Dermatitis 2010;62:182-83.

144. Toft U. Sundhedskommunikation til “rigtige”

mænd. Diætisten juni 2010;105:5-7

145. Vind AB. Undersøgelse og behandling af

ældre efter fald. Gerontologi 2010; 26:8-11.

25


Foredrag, posters, undervisning, vejledningsopgaver,

udvalgs- og bestyrelsesposter

Foredrag og posters

Mette Aadahl

The 3rd International Congress on physical

activity and public health, Toronto, Canada 5.-8.

maj, 2010. (poster)

GRASPH ph.d. seminar, Københavns Universitet.

Den 1.oktober 2010: TV-viewing and Health – is

it all about snacking?

Nikolaj Drimer Berg

Interaktioner mellem filaggrin nul-mutationer og

rygning i relation til astma. Forskningens dag,

Glostrup Hospital, september 2010.

Interaktioner mellem filaggrin nul-mutationer og

rygning i relation til astma. Dansk Selskab for

Allergologi’s årsmøde, Hotel Koldingfjord, august

2010. (foredrag og poster)

Invited speaker. Prevalence of and Risk Factors

for Chemical Sensitivity – Epidemiological and

Genetic Observations. DSGE årsmøde.

Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige

Fakultet, april 2010.

Lena Baudler Bjergved

Status på C1B undersøgelsen i DanThyr. Dansk

Thyreoidea Selskabs efterårsmøde. Aalborg,

oktober 2010.

Anders Borglykke

On Behalf of: the MORGAM Project. Coronary

heart disease risk estimation across ten European

countries in the MORGAM project (Poster).

American Heart Association EPI/NPAM

Conference, San Francisco 2010.

On Behalf of: the MORGAM Project. Stroke risk

estimation across ten European countries in the

MORGAM project. American Heart Association

EPI/NPAM Conference, San Francisco 2010.

(poster)

On Behalf of: the MORGAM Project. Coronary

heart disease risk estimation across ten European

countries in the MORGAM project. EuroPrevent,

Prag 2010.(poster).

On Behalf of: the MORGAM Project. Stroke risk

estimation across ten European countries in the

MORGAM project. EuroPrevent, Prag 2010.

(Poster)

Charlotte Cerqueira

Doubling in the use of levothyroxine in Denmark

durging iodization of salt – a causal association?

14th International Thyroid Congress. Paris,

september 2010.

Behandlingsaktivitet for thyroideasygdom.

DanThyr register. Dansk Thyroidea Selskabs

efterårsmøde. Aalborg, oktober 2010.

Data fra registre – erfaringer fra en bruger.

Danmarks Forskerskole i

Folkesundhedsvidenskab (GRASPH). Middelfart,

april 2010.

Den Danske Jod- og Stofskifteundersøgelse:

DanThyr. Foreningen af Yngre Endokrinologers

årsmøde. Middelfart, november 2010

Signe Bennedbæk Daugjberg

Socioøkonomiske forskelle i valg af operations

procedure og komplikationer ved hysterektomi.

Department of Epidemiology, ASL, Rom,

december 2010.

Jeanette Frost Ebstrup

Association between personality traits and

perceived stress – is the effect moderated by

general self-efficacy? Folkesundhedsdage 2010.

Nyborg, september 2010.

Association between personality traits and blood

26


pressure – does general self-efficacy have an

influence? Folkesundhedsdage 2010. Nyborg,

september 2010.

Peter Erbs-Maibing

Assessment and validation of fastfood outlets.

Nordic Workshop on GIS and Health. København,

september 2010.

Birgitte Frederiksen

Socioeconomic inequalities in prognostic markers

of non-Hodgkin lymphoma: Analysis of a national

clinical database. CELSE, Cyprus, oktober 2010.

(poster)

Charlotte Glümer

Sundhedspolitikker – udviklingsperspektiver?

KL’s Sundhedskonference 2010. Nyborg, januar

2010.

Hvordan påvirker lokalområdet dit helbred. ITtelestyrelsen.

Digitalisér 2010. Århus, april 2010.

Samspil mellem politik og viden. Workshop.

Folkesundhedsdage 2010. Nyborg, september

2010.

Sammenhængen mellem tilgængeligheden af

fastfoodrestauranter og spisevaner i en dansk

befolkning. Folkesundhedsdage 2010. Nyborg,

september 2010

The use of GIS in Public Health Research.

Nordisk Konference i GIS og sundhed. Geoforum

2010. Århus, november 2010.

Nana Folmann Hempler

Sygehuskontaktmønster efter første indlæggelse

med hjerte-kar-sygdom i relation til etnicitet og

socioøkonomisk status. Folkesundhedsdage.

Nyborg, september 2010.

Socio-demographic and ethnic disparities in the

use of hospital services. A register-based followup

study in cardiovascular patients. Ph.d. dag.

København Universitet, marts 2010 (poster).

Torben Jørgensen

Sundhedspolitikker – udviklingsperspektiver?

KL’s Sundhedskonference 2010. Nyborg, januar

2010

Vil regeringens forebyggelsesplan begrænse udbredelsen

af rygning? Fra Forebyggelseskommission

til national handleplan II. Åbent møde for en

Folkesundhedsreform. Christiansborg, februar

2010.

Kommunernes særlige rolle og muligheder i forebyggelsen.

Seminar for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

i Ballerup Kommune. Hundested, februar

2010.

I forebyggelsens navn. Ældredagene ’10 arrangeret

af LederForum. Den Sorte Diamant, marts

2010.

Det bedste forsvar er et positivt angreb. 20. kongres

for almen praksis. AstraZeneca. Århus, marts

2010.

Strukturel versus individuel forebyggelse.

Hvordan hjælper vi individet til et reelt fri valg?

SUFO’s årskursus. Horsens, marts 2010.

Social ulighed i sundhed – forebyggelse hvordan?

KL’s sociale temamøde. Aalborg, maj 2010.

Når sundhed er et reelt frit valg.

Sundhedskonference i Kolding Kommune.

Skamlingsbanken, juni 2010.

Is a high risk strategy cost-effective in a general

population? The Inter99 study. HTAi 7th Annual

Meeting. Dublin, juni 2010.

Social ulighed i sundhed. Sundhedsafdelingen,

Herlev Kommune. Metalskolen i Jørlunde,

september 2010.

Befolkningsundersøgelserne ved FCFS. Årsmøde

for de videnskabsetiske komitéer. Sorø, september

2010.

Cardiovascular disease and risk factors. Scientic

meeting “Environment and cardiovascular

disease”. Sundhedsstyrelsen. København,

september 2010.

Hvordan kan sunde valg gores til lettere valg?

København Kommunes Sundhedspolitik 2011-

2014. København, oktober 2010.

Epidemiologiske overvejelser I DanThyr. Dansk

Thyreoidea Selskabs efterårsmøde. Aalborg,

27


oktober 2010.

Sundhedsprofiler og deres potentiale som

prioriteringsredskab. Sundhedsstyrelsens temadag

”Det sunde valg – flest, bedst og billigst”.

København, december 2010.

Allan Linneberg

Risikofaktorer for allergi og astma. Symposium

for specialsygeplejersker, MSD, 1. februar 2010.

Alcohol, triggers for exacerbation of asthma.

Inviteret taler. European Academy of Allergy and

Clinicial Epidemiology. London, juni 2010.

Solvej Mårtensson

Does participation in preventive child health care

minimize social differences in the use of

specialized care? Health Promoting Hospitals

conference 2010 i Manchester. Manchester, maj

2010.

Differential reporting in relation to prognosis in a

national clinical quality database. ISQua

(International Society for Quality in Health Care)

conference. Paris, oktober 2010. (poster)

Charlotta Pisinger

Projektdesign og evaluering af forebyggende

indsats. Seminar, Samarbejde mellem forskning

og praksis, Region Hovedstaden. Regionsgården,

januar 2010.

Smokers with low socio economic status are more

mentally vulnerable and have other motives to

quit and to relapse than smokers with high socio

economic status. The Inter99 study. American

Heart Association conference, San Francisco,

marts 2010.

The influence of smokers’ socio economic status

on motives to quit and reasons to relapse. The

Inter99 study. EuroPrevent conference. Prag, maj

2010. (poster)

Rygestopinterventioner til personer med psykisk

sygdom – nyeste viden. Arbejdsgruppe for

psykiatri og tobak. Bispebjerg Hospital juni 2010.

Tre randomiserede rygestopinterventioner.

Samarbejdsmøde med Hälsecenter Kalmar,

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed,

august 2010.

Betydningen af socioøkonomisk status for motiver

til rygestop og årsager til tilbagefald til rygning.

Inter99 undersøgelsen. Forskningens dag.

Glostrup Hospital, september 2010. (poster)

Kvinder og hjerter. Fokus på forebyggelse.

Hjerteforeningen. Frederiksværk, november 2010.

Tidlig opsporing og screening. Udviklingsforum

vedrørende patientrettet forebyggelse. Koncern

Plan og Udvikling, Region Hovedstaden. IDA,

København, oktober 2010.

Ulla Toft

Kost til hjertesvigtspatienter – hvad siger

litteraturen. Foredrag ved Temadag for

Hjerteforeningens Faglige Netværk for Diætister.

København, september 2010.

Hjertekarsygdomme, mættet fedt og alkohol.

Diætistmøde i Hjerteforeningen. Odense, maj

2010.

Changes Toward Healthier Dietary Patterns Are

Associated with Decreased Cardiovascular Risk at

5-year Follow-up. EPI/NPAM. San Francisco,

USA, maj 2010. (poster)

Five-year changes in dietary patterns are

associated with decreased cardiovascular risk at

five-years follow-up. Euro Prevent. Prag, maj

2010. (poster).

Betydningen af kontekstuelle socioøkonomiske

faktorer for kostvaner og overvægt.

Folkesundhedsdage. Nyborg, september 2010.

Sund livsstil – hvad skaber forandring?

Folkesundhedsdage. Nyborg, september 2010.

Contextual socio-economic factors are associated

with differences in dietary intake and weight

status, independently of individual socioeconomic

factors. 3rd European Public Health

Conference. Amsterdam, november 2010.

(poster).

28


Julie Vishram

Total/high density lipoprotein cholesterol ratio

improves prediction of cardiovascular death by

Undervisning

Mette Aadahl

Måling af fysisk aktivitet. Cand.scient.san.uddannelsen,

Københavns Universitet.

Forebyggelse og Fysisk aktivitet. Folkesundhedsvidenskab-uddannelsen,

5. semester, Københavns

Universitet.

Forebyggelse og Fysisk aktivitet. MPHuddannelsen,

Københavns Universitet.

Spørgeskemaer & selvrapportering. Master i Rehabilitering,

Syddansk Universitet.

Spørgeskemaer & selvrapportering. Professionshøjskolen

Metropol, Fysioterapeutuddannelsen.

Anders Borglykke

Hvad fejler danskerne. Øvelsesundervisning, medicinstudiet

6. semester. Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet, Københavns Universitet.

Epidemiologisk transition – fedme og diabetes.

Forelæsning, medicinstudiet 6. semester. Det

Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns

Universitet.

Epidemiologisk transition – hjertesygdomme. Forelæsning,

medicinstudiet 8. semester. Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet, Københavns Universitet.

Hjertekarsygdommenes epidemiologi. Øvelsesundervisning,

medicinstudiet 8. semester. Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet, Københavns Universitet.

Jeanette Frost Ebstrup

Hjertesygdommenes epidemiologi. Øvelsesundervisning,

medicinstudiet 8. semester. Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet, Københavns Universitet.

SCORE in men, but not in women – improves

prediction of ischemic heart disease, but not of

stroke. Prag, maj 2010. (poster).

Birgitte Frederiksen

Prægraduat undervisning af medicinstuderende i

Medicinsk Sociologi.

Postgraduat undervisning i Epidemiologi, speciallægeuddannelsen

Region Sjælland.

Charlotte Glümer

Forebyggelse af diabetes og folkesundhedsvidenskab,

MPH-studiet

Fagleder og underviser, epidemiologi kursus,

MPH-studiet

Sundhedsspecialisering for sociologer, Aalborg

Universitet

Torben Jørgensen

Ansvarlig for undervisning i epidemiologi for 6.

semester bachelor og 2. semester kandidat, Medicinstudiet,

Københavns Universitet.

Epidemiologiske begreber og metoder. Medicinstudiet

6. semester bachelor. Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet, Københavns Universitet.

Epidemiologisk transition – hjertesygdomme.

Medicinstudiet 2. semester kandidat. Det Sundheds-videnskabelige

Fakultet, Københavns Universitet.

Epidemiologi og forebyggelse. Medicinstudiet 2.

semester kandidat. Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet, Københavns Universitet.

Solvej Mårtensson

Medicinsk Sociologi på kandidatuddannelsen i

Lægevidenskab 9.semester. Forår- og efterårssemester

2010.

Charlotta Pisinger

Underviser ved Danmarks Pædagogiske Universitet

29


Ekstern lektor, Københavns Universitet, Det

Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Master of Public

Health (MPH) uddannelsen. Fagleder ved

MPH, forebyggelses-modulet.

Rygning og KOL. Lægedage, København, Bella

Centret, november 2010.

Rygning og helbred, FSV-uddannelsen, Københavns

Universitet, oktober 2010.

Bias i forskning. Forskerdag for Forskningscenter

for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup hospital,

maj 2010.

Korte rygestopinterventioner for ’de svære rygere’

– fokus på personer med funktionelle lidelser.

Læger. Arbejdsmedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital,

maj 2010.

Vigtigheden af kvantitative undersøgelser. Danmarks

Pædagogiske Universitet, marts 2010.

Rygestop og helbredsfordele. Det nyeste indenfor

tobaksforskning. Efteruddannelse af læger, lungemedicinsk

afdeling, Bispebjerg Hospital, marts

2010.

Tobakskontrol, MPH uddannelsen, Københavns

Universitet, februar 2010

Introduktion til forebyggelse, MPH uddannelsen,

Københavns Universitet, februar 2010

Vejledningsopgaver

Mette Aadahl

Vejledning af ph.d.-studerende.

Fenger R. The relationship of physical activity,

obesity and metabolic biomarkers to the development

of asthma and allergy. Projekt-vejleder.

Schmidt-Hansen AL. The role of different physical

activity dimension in the maintenaice and terioration

of glucose homeostasis. Effects of physical

activity on glycamia and insulin sensitivity.

Projektvejleder

Ulla Toft

Medicinsk sociologi. Øvelsesundervisning. Medicin

9. semester. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Københavns Universitet.

Design af kohorte og interventionsstudier, Master

of Public Health, Fællesmodul 1, Epidemiologi og

statistik. Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet.

Validitet, bias og confounding Master of Public

Health, Fællesmodul 1, Epidemiologi og statistik.

Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet.

Befolkningsundersøgelser og livsstilsinterventioner

i Danmark. Sundhed og Livskvalitet, 6.

semester, København Universitet, LIFE.

Evidenshierarkiet. Sundhed og Livskvalitet, 6.

semester, København Universitet, LIFE.

Sunde kostvaner. Hvad skaber forandring? Master

of Public Health, Forebyggelsesmodulet.

Ane Bonnerup Vind

Forebyggelse af fald hos ældre mennesker. Har

det nogen effekt? MPH-uddannelsen. Københavns

Universitet. Forår og efter 2010.

Hvad fejler danskerne. Øvelsesundervisning, medicinstudiet

6. semester. Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet, Københavns Universitet.

Djurhuus S. The associations between environmental

factors and commuting physical activity.

Projektvejleder.

Anders Borglykke

Vejledning af ph.d.-studerende.

Vishram J. Det metaboliske syndroms prognostiske

berettigelse og den prognostiske betydning af

systolisk versus diastolisk blodtryk ved stigende

alder. Projektvejleder.

Vejledning af bachelorstuderende

30


Holm A-SS, Olsen GS, Hjertekarsygdomme i

Danmark – Udvikling i risikomønsteret i perioden

1978-2006

Birgitte Frederiksen

Vejledning af ph.d.-studerende

Jensen HM. Socioeconomic position and colorectal

cancer – the effects of clustering, mediation

and interaction of behavioural risk factors.

Københavns Universitet. Projektvejleder.

Vejledning af MPH-studerende

Christensen DW. Er der en sammenhæng mellem

rygning og akutte bivirkninger hos patienter i

strålebehandling for hoved-/halscancer? En epidemiologisk

undersøgelse.

Charlotte Glümer

Vejledning af ph.d.-studerende.

Christensen AI. Undersøgelser af sundhed og sygelighed.

Dataindsamlingsmetodens betydning for

datakvaliteten. Projektvejleder.

Verholt B. Valg eller vilkår? En komparativ policyanalyse

af sundhed i spændingsfeltet mellem

individ og samfund. Projektvejleder.

Djurhuus S. The associations between environmental

factors and commuting physical activity.

Fakultetsvejleder

Storgaard RL. The associations between

neighbourhood environmental factors and sedentary

lifestyle. Projektvejleder.

Vejledning af MPH-studerende

Line Damsgaard. Sammenhængen mellem måltidsfrekvenser

og vægt.

Lise Lotte Husemoen

Vejledning af ph.d.-studerende.

Thuesen BH. Biomarkers of micro nutrient status

in the general population and the relationship to

asthma and allergy.Projektvejleder. Forsvar fandt

sted den 5. maj 2010.

Hersoug L-G. Indendørs kilder til partikelforurening

i relation til luftvejssymptomer og inflamma-

tionsmarkører. Projektvejleder. Forsvar fandt sted

den 10. september 2010.

Fenger R. The relationship of physical activity,

obesity and metabolic biomarkers to the development

of asthma and allergy. Projektvejleder.

Torben Jørgensen

Vejledning af ph.d.-studerende

Engberg S. The role of physical activity in the deterioration

of glucose metabolism – the Inter99

study. Projektvejleder. Forsvaret fandt sted 8. januar.2010.

Borglykke A. Absolut risiko for hjertekarsygdom.

Fakultetsvejleder. Forsvaret fandt sted 29. januar

2010.

Lau C. Do dietary patterns predict development of

type 2 diabetes and does group-based dietary intervention

change the development of type 2 diabetes

in Danish adults? Projektvejleder. Forsvaret

fandt sted 18. juni 2010

Cerqueira C. Effekten af jodberigelse på behandlingen

af stofskiftesygdomme i Danmark. Fakultetsvejleder.

Forsvaret fandt sted 25. juni 2010.

Sjøl A. Secular trends in cardiovascular risk factors

1964-92. Fakultetsvejleder. Forsvaret fandt

sted 15. september 2010.

Hempler NB. Et registerstudie af etniske minoriteters

sundhed og sygelighed med fokus på sociale

indikatorer. Fakultetsvejleder.

Ebstrup J. Mental sundheds indflydelse på udviklingen

af hjertekarsygdom. Fakultetsvejleder.

Sandholt CH. Genetic and epidemiological studies

of variation in PTF1A, FAAH, DIO2 and LIPC.

Fakultetsvejleder.

Møller LN. Direct effects of repeated interventions.

Projektvejleder.

Bjergved L. Udviklingen i thyroideafunktionen

over 10 år – et follow-up af Den Danske Jod- og

Stofskifteundersøgelsen (DanThyr) 1997/98kohorte.

Projektvejleder.

31


Vejledning af MPH-studerende

Frydenlund G. Sammenhængen mellem

stillesiddende fritidsaktivitet og biologiske

risikofaktorer for hjertekarsygdomme. Et

epidemiologisk tværsnitsstudie. Københavns

Universitet.

Vejledning af bachelorstuderende

Holm A-SS, Olsen GS, Hjertekarsygdomme i

Danmark – Udvikling i risikomønsteret i perioden

1978-2006

Allan Linneberg

Vejledning af ph.d.-studerende

Berg ND. Epidemiologiske studier af Duft- og

Kemikalieoverfølsomhed. Projektvejleder. Forsvar

fandt sted den 15. januar 2010.

Thuesen BH. Biomarkers of micro nutrient status

in the general population and the relationship to

asthma and allergy. Fakultetsvejleder. Forsvar

fandt sted den 5. maj 2010.

Hersoug L-G. Indendørs kilder til partikelforurening

i relation til luftvejssymptomer og inflammationsmarkører.

Fakultetsvejleder. Forsvar fandt

sted den 10. september 2010.

Elberling H. Psykiske helbredsproblemer hos

femårige børn – prævalens og tidlige prediktorer.

Projektvejleder.

Fenger R. The relationship of physical activity,

obesity and metabolic biomarkers to the development

of asthma and allergy. Fakultetsvejleder.

Søeby K. The effect of GCL-genotype on sphingomyelinase

activation and ceramide accumulation

in type-2 diabetes. Projektvejleder.

Udvalgs- og bestyrelsesposter

Mette Aadahl

Medlem af Videnskabeligt Råd, Danske Fysioterapeuter

Medlem af Videnskabeligt Panel, Danske Fysioterapeuter

Thomsen SB. Lipidernes interaktion med kronisk

subklinisk inflammation: Associationen mellem

YKL-40 og fedme, differentieret lipidprofil og det

innate immunrespons. Projektvejleder.

Merete Osler

Vejledning af ph.d.-studerende

Daugbjerg S. Betydningen af social ulighed for

prognosen efter hysterektomi. Fakultetsvejleder.

Ekmann A. Træthed – en indikator for tidlig

aldring?. Projektvejleder.

Kriegbaum M Helbredskonsekvenser af jobtab og

partnerbrud. Fakultetsvejleder.

Madsen M. Udredelse af kausalitet og selektionsmekanismer

i forholdet mellem socioøkonomisk

position og helbred - en tvillingeanalyse. Projektvejleder.

Mårtensson S. The influence of structural reforms

in waiting times and survival. Fakultetsvejleder.

Søndergaard G. Socioeconomic status and

cancer. A family study. Fakultetsvejleder.

Ulla Toft

Vejledning af ph.d.-studerende

Sabinsky M. Sund skolemads effekt på elevers

kostindtag. Projektvejleder.

Vejledning af MPH-studerende

Damsgaard L. Måltids-frekvens. Hvilken indvirkning

har det på energiindtag, BMI og kolesterol.

Birgitte Frederiksen

Medlem af bestyrelse af Dansk Epidemiologisk Selskab

(sekretær)

Charlotte Glümer

Medlem af bestyrelsen i Dansk Selskab for Folkesundhed

32


Medlem af planlægningsgruppen for Folkesundhedsdagene

Medlem af den lokale videnskabelige komité til

planlægning af European Public Health Kongres.

Medlem af nationalt udvalg vedr. national standardisering

af spørgeskemaer vedr. sundhedsprofiler

(nedsat af Kommunernes Landsforening,

Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen).

Medlem af styregruppen i Sunddialog, projekt under

KVeAP

Vurderingsudvalg for den regionale forebyggelsespulje

under Region Hovedstaden

Medlem af arbejdsgruppe vedr. klinisk forløbsprogram

for diabetes, Region Hovedstaden

Torben Jørgensen

Leder af den Nationale Forskerskole i Folkesundhedsvidenskab

(GRASPH)

Medlem af Det Nationale Forebyggelsesråd

Formand for det videnskabelige udvalg i Dansk Selskab

for Folkesundhed. Formand fra 2008

Formand for Forebyggelses- og Oplysningsudvalget

i Kræftens Bekæmpelse.

Section of prevention and health policy, European

Society of Cardiology. Member of nucleus

Nana Folmann Hempler

Medlem af det Videnskabelig Udvalg i Dansk Selskab

for Folkesundhed

Medlem af datagruppe i partnerskabet vedr. undersøgelse

af etniske minoriteters sundhed

Allan Linneberg

Medlem af styregruppen for klinisk database for

Kontaktallergi, Videnscenter for allergi over for

indholdsstoffer i forbrugerprodukter

Næstformand og medlem af bestyrelsen i Dansk

Epidemiologisk Selskab

Medlem af styregruppen for Videncenter for Duft-

og Kemikalieoverfølsomhed (MCS), Gentofte Ho-

spital, i henhold til bevilling fra Miljøstyrelsen (fra

2005)

Medlem af bestyrelsen for den Nationale Forskerskole

(GRASPH) ved Københavns Universitet

Scientific team leader for FCFS som partner i the

Danish Obesity Research Centre (www.Danorc.dk)

Medlem af Det Lokale Forskningsudvalg, Glostrup

Hospital

Merete Osler

Medlem af Sundhedsstyrelsens referencegruppe

for projekt ”Mænds sundhed”.

Medlem af Hjerteforeningens biomedicinske

forskningsudvalg.

Medlem af Forskningsministeriets koordinerende

udvalg for registerforksning.

Medlem af editorial board ved Scand J Public

Health

Medlem af redaktionen for bibliotek for Læger

Sundhedsfaglig konsulent ved DDA/Sundhed

Medlem af centerledelsen i Dansk Center for

Aldringsforskning

Medlem af styregruppen for Copenhagen

Ageing and Midlife Biobank

Medlem af ledelsesgruppen i Center for Integreret

Rehabilitering af Kræftpatienter (CI-

RE)

Medlem af Forskerparkens bestyrelse, Glostrup

Hospital.

Charlotta Pisinger

Medlem af styregruppen for Inter99 undersøgelsen

Ekspertvurdering om dansk tobaksforebyggelse,

til WHO Report on the Global Tobacco Epidemic,

2010.

33


Formand for ekspertgruppen i Sundhedsstyrelsen

for ’Behandling af tobaksafhængighed’, nationale

kliniske anbefalinger til rygestop, 2010.

Medlem af ekspertgruppen for ’Røgfrihed for alle’,

Sund By Netværk, 2009-2010.

Medlem af ekspertgruppen for ’Rygestopinterventioner

i psykiatrien’, Netværk for psykiatri og rygestop,

2009-2010.

Medlem af ekspertpanel for ’Hvorfor dør vi først?

Eksperternes forklaringer og danskernes’, Rapport

om social ulighed i sundhed. 3 F, 2010.

Medlem af Pinocchio-gruppe, Tænketank til fornyelse

af forebyggelse. 2009-2010.

Formand for Dansk Selskab for Tobaksforskning,

2005-2010

34


Arrangementer, bedømmelser, referee-opgaver og

priser

Arrangementer

Peter Erbs-Maibing

Medarrangør på Nordic Workshop on GIS and

Health, Geoforum, GI Norden. København, september

2010.

Birgitte Frederiksen

Medarrangør af årsmøde i Dansk Epidemiologisk

Selskab, oktober 2010.

Charlotte Glümer

Initiativtager til et GIS og Sundhedsnetværk for

forskningsinstitutioner i Danmark.

Bedømmelser

Ph.d.-afhandlinger

Torben Jørgensen

Severinsen MT. Risk factors of venous

thromboembolis: smoking, anthropometry and

genetic susceptibility. Aalborg, januar 2010.

Berg ND. Prevalence of and risk factors for

chemical sensitivity – epidemiological and genetic

studies. Gentofte, januar 2010.

Roswall N. Micronutrient consumption and cancer

risk – effect of diet and supplements. København,

juni 2010.

Ulla Toft

Lassen AD. Healthy eating at worksites. Effectiveness

of a Canteen Take Away concept in promoting

healthy eating among employees. DTU

Fødevareinstituttet, december 2010.

Doktordisputatser

Torben Jørgensen

Keus F. Evidence-based clinical intervention research.

Cholecystectomy for symptomatic cholecystokthiasis.

Njimegen, november 2010.

Torben Jørgensen

Tidlig opsporing. Øgede forventninger, begrænsede

ressourcer, nye muligheder. Moderator.

ScandMedTech konference. Bella Center, maj

2010.

Charlotta Pisinger

Samarbejde mellem forskning og praksis, leder af

workshop, Region Hovedstaden, Regionsgården,

januar 2010.

Lindholt JS. Abdominal aortic aneurysms. Screening

and prognosis. Aarhus, November 2010.

Professorat-ansøgninger

Merete Osler

Bedømt ansøgninger til Karolinska Institute,

Stockholm. Distinguished professorship.

Klinisk professorat i klinisk forskningsdesign og

analyse ved Klinisk Institut, Københavns

Universitet.

Andre bedømmelser

Merete Osler

Bedømmer på Center of Excellence ansøgning.

Academy of Finland – Research Council

of Health

Lektorat i epidemiologi ved Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Århus Universitet.

Adjungeret lektorat i Sundheds IT, Københavns

Universitet.

35


Referee-opgaver

Mette Aadahl

Scandinavian Journal of Public Health

European Journal of Cardiovascular Prevention

and Rehabilitation

Journal of Epidemiology and Community Health

Preventive Medicine

International Journal of Epidemiology

Medicine and Science in Sports and Exercise

Women & Health

Anders Borglykke

European Journal of Cardiovascular Prevention

and Rehabilitation

European Journal of Epidemiology

Birgitte Frederiksen

Referee for Internation journal of epidemiology

Torben Jørgensen

BMC Public Health

International Journal of Technology Assessment

in Health Care

Ugeskrift for Læger

Scandinavian Journal of Public Health

European Journal of Cardiovascular Prevention

and Rehabilitation (editor og reviewer)

Diabetologia

Journal of Epidemiology and Community Health

Priser

Charlotta Pisinger

Bedste poster ved EuroPrevent 2010. The

influence of smokers’ socio economic status on

motives to quit and reasons to relapse. The Inter99

study. Prag maj 2010.

Allan Linneberg

The Clinical Respiratory Journal (associate editor)

Clinical and Experimental Allergy (associate editor)

Ugeskrift for Læger

Respiratory Medicine

European Journal of Allergy and Clinical Immunology

Pediatric Allergy and Immunology

Merete Osler

British Medical Journal

BMJ – Methodology

Journal Epidemiology and Community Health

Charlotta Pisinger

European Journal of Public Health

European Respiratory Journal

Clinical Respiratory Journal

Nicotine and Tobacco Research

Tobacco Control

Ulla Toft

Preventive Medicine

European J Public Health

Health Psychology

Ane Bonnerup Vind

Aging Clinical Experimental Research

36


Medarbejdere i 2010

Enhedschef

Torben Jørgensen, ledende overlæge, professor, dr.med., tojo@glo.regionh.dk

Ledelsesgruppe

Carsten Agger, datamanager, cand.scient., caag@glo.regionh.dk

Anne Helms Andreasen, ledende statistiker, cand.scient, ahea@glo.regionh.dk

Charlotte Glümer, forskningsleder, overlæge, ph.d. chgl@glo.regionh.dk

Allan Linneberg, forskningsleder, overlæge, ph.d., alli@glo.regionh.dk

Merete Osler, forskningsleder, professor, dr.med., ph.d., merosl01@glo.regionh.dk

Øvrige medarbejdere

Nikolaj Drimer Berg, post.doc., ph.d., cand.scient., nber0016@glo.regionh.dk

Anders Borglykke, ph.d.-studerende, cand.scient.san.publ., andbor01@glo.regionh.dk

Natalia Brandstrup, bioanalytiker, natbra01@glo.regionh.dk

Lone Prip Buhelt, videnskabelig medarbejder, sygeplejerske, MPH, loprbu01@glo.regionh.dk

Charlotte Cerqueira, ph.d.-studerende, læge, chacer01@glo.regionh.dk

Signe Daugbjerg, ph.d.-studerende, cand.scient.san.publ., sibeda01@glo.regionh.dk

Sune Djurhuus, ph.d.-studerende, sdju0005@glo.regionh.dk

Jeanette Ebstrup, ph.d.-studerende, læge, jeaebs01@glo.regionh.dk

Hanne Elberling, ph.d.-studerende, læge, hanelb02@glo.regionh.dk

Peter Erbs-Maibing, GIS-konsulent, landinspektør, peterb01@glo.regionh.dk

Runa Vavia Fenger, læge, ph.d.-studerende, ruvafe01@glo.regionh.dk

Gitte Fogelberg, økonomifuldmægtig, gitfog01@glo.regionh.dk

Birgitte Frederiksen, ph.d., læge, birfre02@glo.regionh.dk

Gert Glick, cand.merc., gergli01@glo.regionh.dk

Bodil Helbech Hansen, studentermedhjælper, boheha01@glo.regionh.dk

Lene Hammer-Helmich, videnskabelig medarbejder, cand.scient.san.publ., lehaho01@glo.regionh.dk

Nana Folmann Hempler, ph.d.-studerende, cand.scient.san.publ. (indtil 31. december 2010)

Lars-Georg Hersoug, ph.d.-studerende, cand.scient. (indtil september 2010)

Yrsa Andersen Hundrup, sygeplejerske, ph.d., yrsand01@glo.regionh.dk

Lise Lotte Husemoen, ph.d., cand.scient., lloh@glo.regionh.dk

Rikke Kart Jacobsen, statistiker, cand. scient., rikaja01@glo.regionh.dk

Salim El-Haj Khalil, datamatiker, ph.d., ingeniør, (indtil 31. december 2010)

Lisbeth Nørgaard Møller, ph.d.-studerende, cand.scient.(indtil 31. december 2010)

Solvej Mårtensson, videnskabelig medarbejder, cand.scient.san.publ., solmaa02@glo.regionh.dk

Elisabeth Nielsen, sekretær, merkonom, elinie01@glo.regionh.dk

Birgitte Pickering, sekretær, korrespondent, bipi@glo.regionh.dk

Charlotta Pisinger, afdelingslæge, ph.d., MPH, chpi@glo.regionh.dk

Matilde Rasmussen, studentermedhjælper, matras02@glo.regionh.dk

Kirstine Magtengaard Robinson, projektleder, ph.d., cand.scient.san.publ., krob0003@glo.regionh.dk

Solveig Rosenørn, projektsygeplejerske, sool@glo.regionh.dk

Camilla Sandholt, ph.d.-studerende, cila@novonordisk.com

Kirsten Schmidt, bioanalytiker, kirsch01@glo.regionh.dk

Galatios Siganos, statistiker, galsig01@glo.regionh.dk

Grethe Søndergård, ph.d.-studerende, cand.scient.san.publ., gsoe0038@glo.regionh.dk

Bodil Bøtcher Thorsen, receptionist, btho0047@glo.regionh.dk

Betina Thuesen, ph.d.-studerende, cand.scient., beheth01@glo.regionh.dk

37


Ulla Toft, ph.d., cand.scient.hum., ulto@glo.regionh.dk

Gert Virenfeldt, datamatiker, gervir01@glo.regionh.dk

Julie Kiranjot Kaur Vishram, ph.d.-studerende, læge, julkvi01@glo.regionh.dk

Mette Aadahl, fysioterapeut, MPH, ph.d., meaa@glo.regionh.dk

38

More magazines by this user
Similar magazines