Legepladspuljen - Skoleporten Åby Skole

aaby.skole.dk

Legepladspuljen - Skoleporten Åby Skole

Ansøgning til

Legepladspuljen

for

Åby Skole og SFO


Begrundelse for ansøgningen

Åby Skole er en skole i tre spor med 700 elever. Børnene

kommer primært fra den del af Åbyhøj, der ligger syd for

Silkeborg vej. Men med lukningen af Nordgårdsskolen, har

Åby Skole fået en ny stor børnegruppe fra Gellerupområdet.

Kravene til skolens legearealer, er derfor større end de

tidligere har været. Arealerne skal ud over at være motorisk

stimulerende også være fordrende for sociale aktiviteter. Dvs

at legeområdet skal lægge op til leg i uformelle grupper, hvor

der er mulighed for at lege på tværs af kulturer og tidligere

erfaringer. Børnene skal kunne vælge imellem forskellige

rum størrelser, sådan at de kan opsøge rum med forskellige

nuancer, muligheder og krav.


Aula

Grusbane

Åby Hallen

Gymnastiksal

Skolegården

SFO

Søren Frichs Vej

Børnene fra Åby-området er generelt aktive børn, men også

her er der en andel af børn, hvor hverdagen efter skole/SFOtiden

er præget af fjernsynskigning og spilkonsoller. Vi ser

det derfor som utrolig vigtigt at skolens legetilbud til børnene

er inspirerende, stimulerende og sikkert, sådan at ungerne

har lyst til at bruge det. Legepladsen som den ser ud nu,

lever desværre langt fra op til ambitionerne.

De eksisterende legeredskaber viser deres alder ved ikke

at udfordre børnenes motorik i tilstrækkelig grad, i forhold

til den nuværende viden og ønsker. De tilbyder kun meget

simple bevægelser, frem og tilbage, rundt eller op og ned.

Målet er at legeredskaberne skal leve op til moderne viden

om motorisk udvikling, ved at stimulere sanser, bevægelse

og social ageren.

Skolen er en traditionel skole i fleretagers i røde mursten.

Skolen er organiseret omkring en rektangulær skolegård.

Gårdens areal er ikke ret stort sammenlignet med mængden

af børn der skal finde deres plads derude. Derudover har den

været (og er muligvis stadig??) pålagt at kunne udnyttes

som parkering plads. Dvs at gårdens primære areal er flad

asfalt. Det er et godt udgangspunkt for en legeplads, men

som den ligger nu – ret kedelig.


Skolegårdens indretning

Skolegården er idag opdelt i to områder. I den nordlige og

største del er der et asfaltområde der bruges til boldspil og

mooncar-ræs, mens den sydlige del, har et område med

anlagt som et faldsands-bed ovenpå asfalten og rammet ind

med palisadestubbe der er funderet igennem asfaltlaget.

Sandbedet indeholder klassiske legeredskaber som gynge,

kolbøttestang, og klatre-borg. Skolegården har også en

række flotte gamle nåletræer der giver læ, skygge og

atmosfære for børnene.

Stor asfaltflade

Sand der ’stikker af’

Boldbaner

Kolbøttebarrer


Klatretårn 20+

Stort faldsandsareal

Slidte gynger

Mangelfuld afgrænsning

Generelt fremstår skolegården slidt. Asfalten og omgivelserne

er præget af mange års brug til boldlege. Selve legeområdet

foran SFO og indskoling lever ikke længere helt op til

gældende krav om legepladssikkerhed. Palisade kanterne,

som er stammer i hårdt træ, er funderet direkte ned igennem

asfalten under faldsandet. Denne anlægsmåde har ført til

en alt for hurtig nedbrydning af det ellers solide lærketræ,

da både jordfugt og overfladevand ender i træet. Tilstanden

er nu så ringe at der mangler flere af stubbene og de

tilbageværende er rådne og splintrende. Tillige er faldsandet

flere steder ved at løbe ud.

Flotte gamle træer

Ældre bord-bænke sæt


Pingpong borde

der ikke kan anvendes

Midlertidig afgrænsning

Problemerne forværres af at meget af sandet fyger ud på

grund af vestenvinden der suser ind i gården. Sandet er et

løbende problem for skolens pedel og rengøringspersonale,

det slider på bygninger og kræver løbende bortfejning. De har

udtrykt et klart ønske om at finde et bedre alternativ.

Legepladsen som den ligger nu er også i vejen for de mindste

børn og deres forældre når de kommer om morgenen. Et nyt

design vil tillade gennemgang, både om morgenen og som en

del af børnenes egen leg i løbet af skoledagen.


Analyse af legestatus i dag og hvad der savnes:

Haves: Gynger og kolbøtter – dvs glidende bevægelse i en

retning:

Savnes: uforudsigelige gynger der kan pendulere i flere

retninger og give et ’ordentlig skvulp’ i hjernens væsker.

Derudover noget der stimulerer balancen – bomme i lave

højde, liner, eller ting der kan snurre rundt mens man ligger i

dem.

Haves: Klatretårn hvor man kan klatre op og rutche ned ad

en stang. Dvs genkendelige trinhøjder og underlag

Savnes: Klatre muligheder, hvor balancen og motorikken

udfordres samtidig. Fx klatrenet, eller bakkeformer hvor der

er klatreknopper på, eller bakkeformer hvor man skal holde

sig fast med hænderne.

Haves: Standard bordebænkesæt – hvor man kan sidde og

spise frokost eller tage rulleskøjter på.

Savnes: Varierede sociale og uformelle siddemuligheder,

hvor man kan sidde få eller mange, afhængig af

sammenhængen.

Haves: Faldsandsbed med palisadekanter i træ – som

er i forskellige højder til at gå på. Kanterne rådner væk i

forskellige tempi og derfor fuld af splinter. Men ingen kanter

– intet faldsand, og intet faldsand – ingen gynger eller

legetårn – derfor bruges kanterne endnu!

Savnes: En solid kant hvor man både kan sidde og gå på.

Samtidig må kanten gerne opdele rummet/skolegården i

nogle sjove og interessante rum, hvor man udfordres til at

lege omkring.

Haves: Faldsand der ’stikker af’.

Savnes: Alternative underlag der er bedre egnede til

skolens behov, samtidig med at de opfylder gældende

sikkerhedskrav.

Haves: Provisorisk plantebed i gammelt flisbed – giver læ

og skærmer indsigt. Men kanten på bedet er snart væk, og

derfor desværre også bedet.

Savnes: Blivende lægivende beplantning, der skaber rumlige

nuancer og giver komfort- og læzoner.

Haves: Stor grå asfalt flade. Fladen bruges både til boldspil

og mooncar

Savnes: Bedre opdeling og udnyttelse af den store flade.

Fladen kunne med fordel opdeles med farver, og der kunne

skabes ruter og baner på den.


Mini-Rull

Skolen har allerede fået adgang til minirull midlerne og denne

ansøgning skal ses i denne sammenhæng. Disse midler vil

generelt blive brugt på at forbedre vind- og støjforholdene på

skolen. Forholdene er i dag, at der henover grusbanen står

en hård vestenvind indover skolens arealer, og at støjgenerne

fra trafikken på Søren Frichsvej er meget store.

Hovedfokus er derfor på at lave bakker og beplantning syd

for skolen, der skaber læ for børnene og deres leg, samt

at udnytte bakkerne til at udfordre børnenes bevægelser.

Men mulighederne for opstilling af større legeredskaber er

særdeles begrænsede i dette område, derfor vil det være

oplagt at en ny legeplads i skolegården supplerer med den

disse legetilbud.

Planen for Mini-rull anlægget inkluderer også, et forløb

der binder skolegård og omgivelser sammen i et fælles

formsprog, med oplagte ruter ind og ud af skolegården.

Legepladspuljen

Mini-RULL

Legepladspuljen

Mini-RULL


Beskrivelse af nyt legeplads koncept

for skolegården

Skolegården tænkes indrettet med et landskab bestående af

et bakkelandskab i gummiasfalt, en række hævede sandbede

og et stisystem.

Bakkelandskabet kommer til at består af en række buler

og bakker i asfalten der dækkes med sikkerhedsgummi

og greb. Bakkerne er umiddelbart til at klatre på, men

fungerer også som læ for vestenvinden. Neden for bakkerne

lægges et tykkere lag faldgummi hvor der er plads til flere

legeredskaber.

Stiforløb i skolegården tænkes malet med forskellige

farvede stier og baner, der inviterer til boldlege og

mooncarræs. Ved at tegne skolegården op, gives der et

underlag, hvor man uden præcis tanke, bliver ledt ind i en

leg, blot ved fx at følge linjerne.

Konceptet er tænkt meget fleksibelt, sådan at det bliver

en robust ramme for leg i mange år frem. Det skal være

mulighed for indenfor rammen blot at udskifte enkelte

redskaber eller opmale nye baner. På den måde bliver det

i fremtiden muligt at vedligeholde legepladsen indenfor

SFO’ens eget budget.


Hævede bede med stispor imellem. De større bede

indeholder faldsand og legeredskaber, mens de mindre

indeholder lægivende planter.

Bedene tænkes kantet med en 30 cm bred betonkant, der

kan stå ovenpå den eksisterende asfalt. Denne kant kan

bruges som sidde- og gåkant. Rummene i mellem bedene

bliver til et varieret ’gadeforløb’, og der vil dannes små

pladser, under de eksisterende træers kroner. På denne måde

skabes mere flexible rumligheder, hvor børnene får mulighed

for at opsøge nuancerede rumligheder og for at lege alene og

i grupper.

Imellem bedene vil asfalten hæve sig op som ’vej bump’.

Sådan at der vil være stigninger der vil inspirere til at køre

mooncar, eller bare løbe, op og ned ad.

I bedene stilles både det eksisterende legeudstyr, der stadig

lever op til sikkerheden og der suppleres op med nye tiltag

der stimulerer balancen og motorikken.

I de nye tiltag favoriseres redskaber der lægger op til leg

med mange børn, specielt dem hvor man kan komme til

løbende, for at give børnene flere muligheder for at lege på

tværs af klasser og andre faste grupper.

Nye gummibakker Stiforløb Faldsandsbede


Mål

Målet er en skolegård hvor børnene har mulighed for at

lege både formelle og uformelle lege sammen og på tværs

af årgange og kulturel baggrund. Målet er også at det

bliver en inkluderende skole, hvor man igennem forskellige

rumligheder og motoriske redskaber understøtter en leg

der fremmer et stærkt fællesskab imellem børnene. Blandt

andet ved at give den fleksible og mangfoldige rammer de

kan opholde sig i og lege på, designet ud fra det bedste af de

eksisterende erfaringer og den nyeste viden.

Koncept Illustration


Bilag 1: Budget

Fra legeplads puljen 600.000 kr

Egenfinanciering 25%:

SFO budget 2011 100.000 kr

(+SFO budget 2012 100.000 kr til ekstra legeredskaber)

MiniRull - midler konverteres til del af dette projekt

100.000 kr

I alt 800.000 kr

Beregnet på:

Ny gummibakke med faldunderlag

fra 2 cm - 9 cm gummi og kanter, opbygning mv 450.000 kr

Klatrenet, fx corocord 120.000 kr

Nye sanbede med betonkanter 100.000 kr

Nye lege redskaber:

motorik stave, hængekøjer, gynger etc 50.000 kr

Honorar rådgiver 10 % 80.000 kr

Koncept udført af:

grassat

Landskab + Planlægning

Helgesvej 11

DK-8230 Åbyhøj

Telefon: 2728 1718

info@grassat.dk

www.grassat.dk


DER SKABES LÆ FRA VEST

’Rund’ basket

Siddetrin

Farvede asfalt bakker

Gummibakke

Motorikstænger

Mini RuLL

Bakke og tarzan landskab

Klatrenet

Nyt bed med træer

Læringsstien

Nyt bed med træerEks

træer

Gynger

Sandbede med

betonkant

Nyt bed med træer

Legehuse yttes

gummiunderlag

More magazines by this user
Similar magazines