Opgør med gebyrcirkus - Lejernes LO – Skive afd.

llom.dk

Opgør med gebyrcirkus - Lejernes LO – Skive afd.

Skive

Lejerblad

Nr. 86 - august 2003

Opgør med

gebyrcirkus

Højesteret har i en bemærkelsesværdig

afgørelse den 19. juni 2003 i en sag fra

Randersegnen frataget udlejerne ret til at

opfinde tillægsgebyrer, der skal betales af

lejeren ved fraflytning.

Vi har længe været dybt irriteret over

de alenlange tilføjelser med særbestemmelser,

som udlejere indføjer under lejekontrakternes

§ 11. Bestemmelser, som lejerne

sjældent har indflydelse på, selv pladsen

efter hensigten var afsat til gensidige

aftaler parterne imellem.

Blandt de bestemmelser, som udlejer

ofte har indføjet er bestemmelser om et

synsgebyr for gennemførelse af fraflyttersyn

og et gebyr for "hastig genudlejning".

Det sidste gebyr gælder bl.a. i nyere kontrakter

i Jægerparken på Dalgas Alle, hvor

lejerne derfor kan nye godt af dommen.

Højesteret udtaler i dommen sig meget

tydeligt om de to gebyrer.

Hvis lejer flytter før opsigelsesvarslet

udløber, skal udlejer efter loven bestræbe

sig på at genudleje lejemålet før opsigelsesvarslet

udløb. Det følger af lovens krav.

Højesteret: "Ved sædvanlig tilrettelæggelse

af udlejning og administration kan

sådanne bestræbelser på genudlejning

ikke antages at medføre ekstra omkostninger".

.... efter den aktuelle lovbestemmelses

"indhold og formål er den endvidere

til hinder for en aftale om et fast

gebyr ved opsigelse med forkortet varsel,

når udlejeren ikke har påtaget sig forpligtelser"

udover lovens krav.

Om gebyret for fraflyttersyn udtaler

højesteret, at synet må have til hensigt at

sikre ejers krav overfor lejer ved fraflytning.

Derfor er det ikke en serviceydelse

der ydes lejer, men et gebyr der opkræves

i strid med lejelovens § 6, stk 1, der

forbyder opkrævning af ulovlig dusør ved

indgåelse af lejeforhold.


2 - Skive Lejerblad 86, august 2003

Skive Lejerblad udgives af :

Lejernes LO - Skive afdeling

Nordbanevej 1 C, Postbox 166

7800 Skive, lejer@mail.dk

http://home19.inet.tele.dk/llo/

Red. ansv.: Jørgen D. Jensen

Jyske Bank tabte

gulvtæppesag

Hvis fraflytningsudgifterne er urimeligt

store, kan lejere være bange for at

flytte - selvom de ønsker eller har brug for

en anden bolig - det er gammelkendt viden.

I en bemærkelsesmæssig klar huslejenævnskendelse

har Jyske Bank nu fået

besked om, at de ikke skal stavnsbinde

lejere i deres ejendom Algade 28 i Nykøbing

Mors til lejekontrakter, hvori der

står, at gulvtæpperne skal udskiftes ved

fraflytning.

Tilbage i 80’erne blev reglerne for fraflytning

af almene boliger ændret i den

hensigt, at det skulle være lettere for lejere

at skifte bolig uden en uoverkommelig

fraflytterregning. Hos nogle af de private

udlejere har vi set den modsatte udvikling

- og i sagen omkring Algade 28 i Nykøbing

stødte vi set med vores øjne et af de mest

urimelige vilkår, vi har været bekendte

med.

Vi har i to omgange været inde i sager

omkring fraflytning fra ejendommen, og

bemærkede i begge tilfælde, at der i lejeaftalerne

var indføjet et krav om, at gulv-

tæpperne skulle skiftes ved fraflytning, et

krav som det viste sig, at Jyske Bank har

fastholdt stramt uanset hvor kort tid lejerne

har boet i ejendommen.

Det er efter vores opfattelse en helt

uhørt merbyrde for lejer - som man også

burde kunne angribe ud fra en aftaleretslig

synsvinkel - som et ublu aftale. Private

husejere ville jo ikke udskifte gulvtæpper

efter et, to eller 3 år, hvis de ikke fejlede

noget. Hvorfor skal lejere så skulle tvinges

til dette.

Omkring gulvtæpper gælder det sædvanligvis,

at lejere skal aflevere dem

nyrensede, hvis de overtog dem på samme

vis ved indflytning. Derudover hæfter lejer

for egentlige ødelæggelser, men ikke

for sædvanlig slid.

I den aktuelle sag omkring Algade 28

drejer det sig om en lejer, der fraflyttede i

november 2002 efter at have boet i ejendommen

i 2½ år. Lejer havde behandlet

lejemålet pænt. Jyske Bank krævede efter

fraflytning betaling for malerarbejder og

derudover 13.591,25 kr. til udskiftning af

gulvtæpper uden at der var nogen form for

skader på disse.

Tæpperne er udskiftet, men huslejenævnet

for Morsø-Thy har, efter at vi

indbragte sagen, afsagt en kendelse i sagen

den 10. marts 2003, hvor de understreger,

at et enigt nævn tilsidesætter bankens

krav omkring gulvtæpper. Når nævnet

når frem til den vurdering skyldes det,

at vi havde anfægtet lejekontrakternes


gyldighed - da der ikke var tale om en

autoriseret formular. Huslejenævnet var

ganske enige med os i den påstand, banken

har derfor ord både for, at banken selv skal

betale regningen for de nye gulvtæpper og

for at deres lejekontrakter betragtes som

uautoriserede blanketter, hvilket betyder

at bestemmelser i aftalerne der stiller lejerne

ringere en lovens standardregler er

ugyldige.

Vi kan anbefale at andre nuværende og

tidligere lejere i ejendommen, kontakter

os, hvis de har eller får problemer omkring

gulvtæpperegninger.

M.h.t. Jyske Bank, så har de ikke accepteret

deres nederlag, de har anket afgørelsen

til boligretten, hvor vi har sat vores

advokat på at forsvare resultatet fra huslejenævnet.

Søndergade 2 - 4

Den 3. juni blev der afholdt et velbesøgt

årsmøde af beboerrepræsentationen i ejendommen

Søndergade 2 - 4 i Skive, der

indtil nu har været ejet af Nordea.

De fremmødte besluttede enstemmigt

at styrke deres beboerrepræsentation ved

at benytte sig af muligheden for, at der

over lejen skal betales et fast bidrag til

beboerrepræsentationens arbejde, - penge

der gør det muligt for dem at indgå en

samarbejdsaftale med Lejernes LO, der

dækker hele byggeriet, på samme måde

som de i flere år har været gældende for de

Skive Lejerblad nr. 86, august 2003 - 3

111 lejemål i Jægerparken på Dalgas Alle.

Det forventes på nuværende tidspunkt,

at ordningen vil træde i kraft fra den 1.

september 2003. Når det sker vil alle lejere

i ejendommen have mulighed for at trække

på assistance fra Lejernes LO, hvis der

opstår problemer, hvor den enkelte lejer

ikke er enig med udlejer.

Derudover står vi klar til at hjælpe

beboerrepræsentationen. Det kan være

særligt vigtigt, at vi er med her, da ejendommen

lige er blevet solgt til en pensionskasse

under PKA. Vi forventer også,

at der er tale om en professionel udlejer -

men der vil altid kunne opstå nye spørgsmål

og problemer, når det er en ny ejer, der

kommer på.

Dybdahl tabte

Dybdahl Byggeadministration, v/ Jesper

Dybdahl, tabte den 14. maj 2003 en

sag om lejeniveauet i en lejlighed i ejendommen

Voldgade 16 ved Landsretten i

Viborg.

Afgørelsen er en opbakning til både

huslejenævn og boligret lokalt, og må ses

som en advarsel til udlejere, der tror, at de

ved at anke en sag pr. automatik kan

omstøde huslejenævnsafgørelser.

Huslejenævnet nedsatte i marts 2001

lejen for lejemålet fra 3.900 til 3.434 kr.

pr. måned. Den 17. december 2001 afgjorde

boligretten i Skive, at husleje-


Postbesørget blad

8245 ARC

Blad nr. 57551

nævnets kendelse skulle stå ved magt.

Det var Peter Dybdahl ikke tilfreds

med. derfor ankede han sagen videre til

landsretten. Men her var afgørelsen ligeså

klar som i boligretten. Landsretten udtalte

i dommen fra maj i år bl.a., at der er "ikke

i det, der er fremkommet for landsretten,

påvist grundlag for at tilsidesætte, at

boligretten efter besigtigelse af ejendommen

har tiltrådt huslejenævnets beregning

af den omkostningsbestemte leje."

Udover at tabe sagen, skal ejer naturligvis

betale sagens omkostninger. Ved

landsretten skal lejers advokat alene have

10.000 kr., herudover kommer ejers advokat

og omkostningerne ved boligretten.

Sagen får betydning for en anden sag i

samme ejendom, der nu er på huslejenævnets

dagsorden. Det drejer sig om en

tidligere lejer, som dengang også klagende

over huslejen. Sagen har stået stille i

huslejenævnet siden 2001, mens man har

ventet på, at den første sag blev afgjort i

retssystemet. Vi skønner, at den pågældende

kan se frem til en lejenedsættelse

omkring 500 kr. pr. måned som følge af

landsretsafgørelsen i den anden sag.

Telefon, fax og e-mail :

Du kan normalt ringe til Lejernes

LO i Skive på telefon 97 52 85 92:

Mandag 13.30 - 15.00

18.00 - 19.00

Tirsdag 12.00 - 14.00

Torsdag 15.00 - 17.00

Har du adgang til telefax eller email,

kan du kontakte os på :

telefax 97 52 94 33

e-mail lejer@mail.dk

Det er en god ide at sende spørgsmål

og beskeder til os som e-mail.

Indholdet når bedre frem til rette

person, end en telefonbesked.

Åbningstid

Kontoret Nordbanevej 1 C i

Skive holder åbent mandag fra

19.00 til 20.00.

More magazines by this user
Similar magazines