Sol over Køge

de.dk

Sol over Køge

AF LISE WESTPHAL – FOTO: POUL RASMUSSEN
6 / EJENDOMSMÆGLEREN


EJENDOMSMÆGLEREN / 7


DELEGERETMØDE


AF LISE WESTPHAL – FOTO: POUL RASMUSSEN

SSelv om en beretning oftest er kendetegnet

ved at skue bagud, valgte DE’s formand

primært at skue fremad i sin beretning på

delegeretmødet i Køge:

”Jeg mener ikke, at det har et formål at

skue meget tilbage, da alle tilstedeværende

jo har mærket ændringerne på markedet.

Vi kan vel hurtigt konkludere, at 2008 var

ringe, og i min verden er tidsregningen nulstillet ved Lehmann

Brother’s konkurs, så vi er nu i år 1. Det kan således

kun gå fremad,” sagde Steen Winther-Petersen.

Derefter satte ejendomsmæglernes formand fokus på en

række områder, som vil påkalde sig foreningens opmærksomhed

i år – herunder bl.a. medlemsudviklingen og foreningens

struktur samt DE’s initiativer på lovgivningsområdet.

Bølgen af lukninger er stilnet af

Steen Winther-Petersen informerede om lukningen af ejendomsmæglerforretninger

over hele landet og det dermed

vigende antal medlemmer af DE:

”Antallet af forretningssteder og antallet af registrerede

ejendomsmæglere i foreningen ligger henholdsvis cirka 6

og 13 pct. lavere ved udgangen af 1. kvartal 2009 end ved

indgangen til 2008, men antallet svarer til antallet i år 2004.

Vi forventer i vores budget en afgang på indtil 200 forretningssteder,

svarende til godt 1.250 ved udgangen af dette

år – men målt på årets første fire måneder ser det ud som, vi

slipper med færre lukninger,” oplyste han.

8 / EJENDOMSMÆGLEREN
I den nuværende situation kan det – påpegede formanden

– ikke undgås, at der sker en række ændringer blandt

medlemsvirksomhederne. Men han udtrykte også optimisme

for fremtiden:

”Om det skyldes meget dygtig ledelse af forretningerne,

eller om man rundt omkring bider sig fast med det yderste

af neglene, kan jeg ikke sige – men faktum er, at den store

bølge af forretningslukninger er stilnet af. Jeg kan naturligvis

frygte, at det er stilhed før stormen, men håber, at den gryende

interesse for atter at købe fast ejendom vil holde sig.”

Steen Winther-Petersen mindede i den forbindelse om,

at ejendomsmægleren har en forpligtelse til at opnå bedst

mulige vilkår for den, han/hun repræsenterer, men at mægleren

ikke skal have en selvstændig interesse i provenuets

størrelse:

”Det er mængden af omsatte ejendomme, der bør interessere

os, og i mindre grad prisniveauet. Vi har jo haft evnen til

at tilpasse vores honorarer til markedet, og det siger meget

om mæglernes kvalitet. I gode tider reduceres salæret med

baggrund i hurtig omsætning og højere priser, og lige nu

går det den anden vej. Koncepter med et fast – noget lavere

salær – er mindre attraktive i et nedadgående marked, fordi

salgsarbejdet er mere omfattende og tager længere tid.”

Ny struktur er ikke lagt i mølposen

Formanden beskæftigede sig derefter med de igangværende

drøftelser om en mulig ændret foreningspolitisk struktur i

DE, hvor man på et seminar forsøgte at finde nogle fælles-


nævnere. Det var svært, oplyste Steen Winther-Petersen.

Der var dog nogenlunde enighed om, at Styrelsesrådet i sin

nuværende form nok har overlevet sig selv og bør struktureres

anderledes. Der var også overvejende enighed om, at

kredsene skulle bevares og i nogle sammenhænge styrkes,

for at medlemmerne skal føle en tættere tilknytning.

”DE så gerne, at kredsene tog mere opfølgende arbejde

på sig i form af en tættere kontakt til de lokale medlemmer,

ligesom en regional kontakt til pressen ville styrke foreningen

og dermed medlemmerne i det daglige arbejde,” fastslog formanden

og roste i den forbindelse en række kredsformænd,

der har forstået at skabe kontakt til pressen.

Debatten er nu parkeret til senere drøftelse i efteråret,

fordi DE’s styrelse og sekretariat i den aktuelle markedssituation

fik kredsformændenes opbakning til at styrke arbejdet

med at holde mæglerne oven vande og med rettidig omhu

prøve at hindre for mange skibbrud.

”Det er dog vigtigt at påpege, at strukturen ikke er lagt i en

mølpose eller i et udvalg – men står på listen over ikke færdiggjorte

arbejdsopgaver, som i det kommende år skal tages

frem igen,” forsikrede han.

Steen Winther-Petersen udtrykte sin uforbeholdne støtte

til sekretariatets arbejde – samtidig med at styrelsen stiller

krav om nedskæringer. I år må sekretariatet sige farvel til fire

medarbejdere, hvoraf kun en i al fald skal erstattes – nemlig

cheføkonomstillingen, som forventes besat i løbet af andet

halvår.

”Det betyder et sekretariat på godt 21 medarbejdere til at

betjene cirka 1.400 forretningssteder. Sammenlignet med

medarbejderstaben i kæderegi må det siges at være godt

gået. Skal der skæres mere, betyder det dårligere eller i al

fald langsommere service – og det vil vi jo heller ikke acceptere.”

Lovgivningsinitiativer

Udover et omfattende arbejde med høringssvar udarbejder

DE også egne forslag til landets lovgivere. Foreningen har

bl.a. udarbejdet et omfattende forslagskatalog vedrørende

regelforenklinger på ejendomsmæglernes område – bl.a. med

baggrund i det faktum, at regeringen skal fremkomme med

bud på lettelser for erhvervslivet inden 2010:

”Regeringen har bl.a. fritaget mindre selskaber for revisorudarbejdet

regnskabsaflæggelse med henvisning til, at det

er en besparelse. Når man tænker på, hvordan situationen

ser ud for virksomheder, der har et kreditbehov, så må man

trække på smilebåndet. Set i det lys bliver det interessant at

se, hvilke lettelser vi får, om nogen. Kunne man forestille sig

afskaffelse af en række ligegyldige informationer til forbrugerne?

Næppe, da netop forbrugerne jo er morgendagens

vælgere og derfor ikke skal røres med en ildtang,” sagde

formanden.

DE har også foreslået regeringen at ændre reglerne om

tinglysningsafgift, så der ikke skal betales afgift af den – ofte

alt for høje – offentlige vurdering, men af den faktiske salgspris.

Og i samarbejde med Ejendomsforeningen Danmark

igangsætter DE en række sonderinger om ejendomsmarkedet.

Steen Winther-Petersen fremhævede desuden de spørgeskemaer,

DE løbende udsender til medlemmerne med

henblik på at kunne aflive – eller bekræfte – de udsagn fra

omverdenen, der sætter dagsordenen for ejendomsmæglerbranchen:

”Det er som om brancheudtalelser pr. definition er useriøse.

Derfor håber vi på stor opbakning fra medlemmerne

til disse undersøgelser, så vi kan bringe dokumentation på

banen. Måtte en Bankpakke III komme, er det af allerstørste

vigtighed, at vi kan dokumentere, hvorledes udlånsvilligheden

er – stor eller lille.”

Ingen gider læse om stabilitet

”Vi kan ikke altid leve med den, men aldrig uden den,”

lød formandens slutreplik om pressen og medierne. Han

fremhævede, at ejendomsmæglerne både er forkælede, fordi

bolighandel er godt stof for pressen, og dårligt stillede, fordi

udmeldinger fra branchen ofte betragtes som utroværdige i

forhold til andre eksperter.

”En kilde til stadig irritation er udtalelser fra diverse

cheføkonomer og professorer, der rangerer et sted mellem

Rigspolitiet og Vorherre, uanset indholdet. Men man kan jo

fastholde sit standpunkt i så lang tid, at man får ret. Jeg har

også tænkt på, om ikke vi selv – hver gang vi bliver spurgt –

skulle melde ud, at priserne stiger, vi ved blot ikke hvornår.

Jeg er sikker på, vi før eller senere vil få ret,” sagde han og

fortsatte:

”I de glade dage kunne man ikke åbne en avis, uden

at dagens stigninger blev omtalt. Nu kan man ikke åbne

samme avis uden at skulle læse, hvor meget det er faldet

over night’. Men vi må jo acceptere, at ingen gider læse om

stabilitet. Det er ændringer, der er på dagsordenen, og som

sælger aviser!”

EJENDOMSMÆGLEREN / 9

DELEGERETMØDE

More magazines by this user
Similar magazines