28.03.2014 Views

Lille Heddinge Rytterskole, Ryttervej 2, Stevns ... - Kulturstyrelsen

Lille Heddinge Rytterskole, Ryttervej 2, Stevns ... - Kulturstyrelsen

Lille Heddinge Rytterskole, Ryttervej 2, Stevns ... - Kulturstyrelsen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

F R E D N I N G S V Æ R D I E R<br />

LILLE HEDDINGE RYTTERSKOLE<br />

STEVNS KOMMUNE


2<br />

Besigtigelsesdato: 07.02.2012<br />

Besigtiget af:<br />

Mia Kroer Ræbild<br />

Journalnummer: 2011-7.82.06/336-0001<br />

Kommune:<br />

<strong>Stevns</strong> Kommune<br />

Adresse:<br />

<strong>Ryttervej</strong> 2, 4673 Rødvig <strong>Stevns</strong><br />

Betegnelse:<br />

<strong>Lille</strong> <strong>Heddinge</strong> <strong>Rytterskole</strong><br />

Fredningsår: 1918<br />

Omfang: <strong>Rytterskole</strong>bygningen (1722).<br />

BYGNINGSBESKRIVELSE<br />

<strong>Lille</strong> <strong>Heddinge</strong> <strong>Rytterskole</strong> ligger centralt i landsbyen, på hjørnet af<br />

hovedgaden modsat kirken og kirkegårdsmuren.<br />

<strong>Lille</strong> <strong>Heddinge</strong> <strong>Rytterskole</strong> er en enetages bygning opført i kalksten<br />

med rødt tegltag, der er afvalmet mod øst. Bygningens sokkel med<br />

kampesten er sort, mens murene er gulkalkede, den kraftige gesims<br />

er hvid og de ældre revledøre og småsprossede vinduer er malet<br />

lyseblå. I rygningen sidder to traditionelle skorstenspiber. Over<br />

hovedindgangens rundbuede åbning er indmuret en sandstenstavle<br />

med inskription samt Frederik d. IV´s monogram.<br />

<strong>Rytterskole</strong>n og kirken ligger på hver side af<br />

hovedgaden.<br />

Indvendigt er bevaret en ældre planløsning med skolestue mod øst og<br />

lærerbolig mod vest. Bygningen fremtræder med en traditionel<br />

materialeholdning, der er ældre bræddegulve samt ældre ølandsfliser<br />

og nyere teglstensgulv, pudsede vægge behandlet med kalkholdig<br />

maling, fritliggende bjælkelag og synlige loftbrædder. Endvidere er<br />

der bevaret ældre fyldingsdøre og gerichter. Loftet står uudnyttet,<br />

dog er der et værelse med nyere overflader i gavlen mod vest.<br />

Tagstenene er understrøgne og der er to ældre støbejernsvinduer.<br />

BYGNINGSHISTORIE<br />

<strong>Lille</strong> <strong>Heddinge</strong> <strong>Rytterskole</strong> blev opført i 1722. Fra 1722 til 1727 lod<br />

kong Frederik d. IV opføre 240 ens rytterskoler over hele landet. I<br />

Tryggevælde Rytterdistrikt, som <strong>Lille</strong> <strong>Heddinge</strong> <strong>Rytterskole</strong> hørte<br />

under, blev der opført 18 skoler. Navnet kommer af tilknytningen til<br />

de i alt 12 rytterdistrikter, som var grundstrukturen i det daværende<br />

militære beredskab. Rytterdistrikterne var områder, hvor bønderne<br />

var forpligtiget til at sørge for husrum og forplejning til det kongelige<br />

rytteri. <strong>Rytterskole</strong>rne blev opført for at sikre, at børnene, både piger<br />

og drenge, fik den mest grundlæggende lærdom. I <strong>Rytterskole</strong>rne blev<br />

der først og fremmest undervist i kristendom, men også i læsning,<br />

skrivning og regning. Dette skulle sikre kongens rekruttering af<br />

soldater fra Rytterdistrikterne, der kunne læse og skrive.<br />

Indgangssiden, hvor udvidelsen mod vest<br />

tydeligt af læses i skorstenenes placering i<br />

tagryggen.<br />

KULTURSTYRELSEN


3<br />

<strong>Rytterskole</strong>rne blev alle opført efter samme plan: 13 meter lange, 7,5<br />

meter brede og næsten 3 meter fra gulv til loft. De var alle opført i<br />

grundmur, dog var de stevnske rytterskoler opført af kalksten fra<br />

<strong>Stevns</strong> Klint, og på taget lå der røde teglsten. Mange steder blev det<br />

dog udskiftet med strå, idet det bedre modstod elevernes stenkast!<br />

Over den rundbuede indgangsdør blev der indmuret en<br />

sandstenstavle med kongens monogram og en inskription.<br />

Indvendigt var væggene pudsede og hvidtede. Foruden forstue og<br />

skolestue var der lærerens stue, sovekammer, køkken og<br />

spisekammer. I køkkenet var der en åben skorsten med ovn og<br />

ildsted. Herfra blev der fyret i bilæggerovnen, der skulle opvarme<br />

hele bygningen. Ved siden af skolestuen var der en stald til lærerens<br />

dyrehold.<br />

Skolestuens inventar var meget beskedent: to lange borde og fire<br />

bænke uden ryg. Både borde og bænke var fastgjort på pæle, der var<br />

nedrammet i lergulvet.<br />

Gavlen mod kirken og hovedgaden.<br />

I 1792 blev der udarbejdet en generel ombygningsplan for<br />

rytterskolerne. De vigtigste forandringer var, at stalden blev flyttet<br />

ud i et udhus og at skolestuen derved blev udvidet. Lærerens stue<br />

blev også lidt større, og der blev indrettet et pigekammer. I udhuset<br />

blev der plads til et tosædet lokum.<br />

På et tidspunkt har en lærer fået tilføjet et par fag mod vest og<br />

dermed udvidet boligen yderligere. Bygningen fungerede som skole i<br />

170 år, det vil sige indtil 1892, hvor en ny skole blev opført på<br />

Skørpingevej. Frem til omkring 1940 blev skolen brugt som<br />

forsamlingshus. Herefter blev det anvendt som oplagsrum for<br />

smedens gamle maskiner og reservedele. Bygningen stod og forfaldt<br />

indtil <strong>Stevns</strong> Kommune, som havde købt skolen i 1976, vedtog at<br />

restaurere den. Blandt andet blev der lagt nyt tag. Genindvielsen<br />

fandt sted d. 28. maj 1977, og brugen af den istandsatte bygning blev<br />

overdraget til <strong>Stevns</strong> Museum, nu Østsjællands Museum, der<br />

anvender <strong>Lille</strong> <strong>Heddinge</strong> <strong>Rytterskole</strong> til både udstilling og formidling.<br />

KILDER<br />

www.aabne-samlinger.dk/oestsjaellands/rytterskolen/historie<br />

www.thorshoj.dk/rytterskolerne.htm<br />

Nærbillede af <strong>Rytterskole</strong>ns ældre vinduer.<br />

KULTURSTYRELSEN


4<br />

MILJØMÆSSIG VÆRDI<br />

<strong>Lille</strong> <strong>Heddinge</strong> <strong>Rytterskole</strong>s miljømæssige værdi knytter sig til<br />

bygningens centrale beliggenhed umiddelbart vest for <strong>Lille</strong> <strong>Heddinge</strong><br />

Kirke, hvor de tilsammen udgør et væsentligt kulturmiljø.<br />

KULTURHISTORISK VÆRDI<br />

Bygningens kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til<br />

sandstenstavlen over hoveddøren, der med kong Frederik d. IV´s<br />

monogram og årstallet 1721 fortæller, at han har ladet <strong>Lille</strong><br />

<strong>Heddinge</strong> <strong>Rytterskole</strong> opføre som en af mange skoler i<br />

Rytterdistrikterne. Nedenunder står et vers, hvori kongen hylder og<br />

priser gud samt beder om guds beskyttelse skolen og dens gode<br />

gerning. <strong>Rytterskole</strong>ns nære placering til kirken vidner om at det var<br />

præsten, som havde tilsynet med undervisningen, mens udgifterne til<br />

opførelse og drift blev afholdt af kirketiendet.<br />

Nordsiden er orienteret ud mod haven.<br />

Endvidere er der kulturhistorisk værdi i, at man udefra kan se hvor<br />

skolestuen, som er den offentlige del af bygningen, er beliggende, idet<br />

vinduerne her sidder højere placeret i facaden end i boligdelen. At<br />

taget oprindeligt også var afvalmet mod vest vidner den bevarede<br />

smalle del af gesimsen på vestgavlen om. Hertil kommer, at man<br />

igennem kalklagene kan se størrelsen på de sten som bygningen er<br />

opført i, hvilket fortæller at også <strong>Rytterskole</strong>n er opført i den lokale<br />

kalksten, der blev brudt i herregården Gjorslevs brud i <strong>Stevns</strong> Klint.<br />

Indvendigt knytter den kulturhistoriske værdi sig til bygningens<br />

velbevarede grundplan med fælles forstue, gennemlyst skolestue mod<br />

øst og lærerbolig mod vest med to stuer mod gaden samt kammer og<br />

køkken mod gården. Hertil kommer revledørenes ældre,<br />

håndsmedede beslag og klinkefald. I skolestuen er der endvidere<br />

bevaret eksempler på elevernes tidsfordriv i form af<br />

karikaturtegninger af to mandspersoner på bagsiden af revledøren,<br />

der fører ind til skabsrummet under trappen.<br />

I haven ses den nære fysiske sammenhæng<br />

mellem <strong>Rytterskole</strong>n og kirken tydeligt.<br />

ARKITEKTONISK VÆRDI<br />

<strong>Lille</strong> <strong>Heddinge</strong> <strong>Rytterskole</strong> har arkitektonisk værdi idet den<br />

fremtræder som en gedigen og enkel bygningskrop med en klart<br />

afgrænset form og en simpel detaljering i form af en kraftig gesims.<br />

Den lave, rundbuede åbning og sandstenstavlen ovenover markerer<br />

på enkel vis indgangen og bibringer bygningen en særlig karakter.<br />

Hertil kommer at bygningens facader kun gennembrydes mod gadeog<br />

haveside, samt de ældre revledøre, ældre vinduer med markante<br />

drypnæser og de næsten ubrudte tagflader med traditionelle<br />

skorstenspiber. Bygningens originale udtryk understreges ved at der<br />

KULTURSTYRELSEN


5<br />

ingen tagrender er, og overgangen mellem tag og gesims fremstår<br />

derved tydelig.<br />

I bygningens indre knytter den arkitektoniske værdi sig til den store<br />

rumhøjde og gode lysindfald. Hertil kommer den enkle og<br />

genkendelige planløsning samt den traditionelle materialeholdning<br />

med synlige loftbjælker og loftbrædder, pudsede vægge, bræddegulve<br />

og flisegulv samt de ældre bygningsdetaljer, herunder revledøre og<br />

fyldingsdøre, beslag, greb, gerichter og den historiske farvesætning i<br />

kraftige kalkfarver.<br />

Sandstenstavlen over hoveddøren bærer<br />

foruden en inskription, også kong Frederik d.<br />

IV´s monogram og årstallet 1721.<br />

BÆRENDE FREDNINGSVÆRDIER<br />

I <strong>Lille</strong> <strong>Heddinge</strong> <strong>Rytterskole</strong>s ydre knytter de bærende<br />

fredningsværdier sig til den sluttede bygningskrop, kun gennembrudt<br />

mod nord og syd, den kraftige gesims, sandstenstavlen, den<br />

rundbuede åbning, de ældre vinduer og døre, de næsten ubrudte<br />

tagflader og skorstenspiberne i rygningen. Hertil kommer den<br />

traditionelle materialeholdning, herunder brugen af den lokale<br />

kalksten.<br />

I <strong>Lille</strong> <strong>Heddinge</strong> <strong>Rytterskole</strong>s indre knytter de bærende<br />

fredningsværdier sig til den ældre planløsning og store rumhøjde<br />

samt til den traditionelle materialeholdning og de ældre<br />

bygningsdetaljer.<br />

ANBEFALINGER<br />

Det anbefales, at der på sigt udtænkes en anden udluftning af<br />

tagrummet end de i vestgavlen siddende teglrør med trådgitre.<br />

Indgangen mod <strong>Ryttervej</strong>.<br />

Endvidere anbefales det, at der på sigt etableres et andet værn til<br />

hovedtrappen, da det nuværende virker uhensigtsmæssigt<br />

omfangsrigt og bombastisk.<br />

KULTURSTYRELSEN

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!